УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка

     Ваша Високоповажносте,

     Маю честь пiдтримати отримання сьогоднiшнiм числом Ноти Вашої Високоповажностi, в якiй йдеться про наступне:

     "Ваша Високоповажносте,

     Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Кабiнету Мiнiстрiв України (Уряду України) щодо постачання аудiообладнання (у подальшому - "Обладнання") Нацiональному академiчному драматичному театру iм. I. Франка, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння музичнiй дiяльностi в Українi, Уряд Японiї на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї, надасть Кабiнету Мiнiстрiв України Грант у розмiрi, що не перевищує сорок п'ять мiльйонiв двiстi тисяч йєн (Y 45.200.000) (у подальшому - "Грант").

     2. (1) Грант буде належним чином та виключно використано Кабiнетом Мiнiстрiв України для закупiвлi Обладнання виробництва Японiї або України, а також надання послуг, пов'язаних iз такою закупiвлею, включаючи транспортування Обладнання до України.

     (2) Незважаючи на положення пiдпункту (1), в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, за кошти Гранту може бути придбано Обладнання виробництва iнших країн, окрiм Японiї та України.

Його Високоповажностi
Хiтошi Хондi
Надзвичайному та Повноважному Послу Японiї в Українi

     3. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2001 року, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     4. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа укладе контракти в японських йєнах з японськими фiзичними особами та японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї, з метою придбання iнструментiв та послуг, про якi йде мова у пунктi 2. Такi контракти мають бути завiренi Урядом Японiї для використання Гранту.

     (2) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа згiдно з банкiвськими домовленостями вiдкриє на iм'я Кабiнету Мiнiстрiв України рахунок у банку Японiї, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     (3) Уряд Японiї, з метою виконання обов'язкiв, покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України або призначеною ним особою, за завiреними контрактами, про якi йде мова у пiдпунктi (1) цього пункту, здiйснюватиме переведення коштiв в японських йєнах на рахунок, зазначений у пiдпунктi (2) цього пункту, лише в разi надходження з банку, зазначеного у пiдпунктi (2) цього пункту, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi дозволiв на сплату вiд Кабiнету Мiнiстрiв України або призначеної ним особи.

     5. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме необхiдних заходiв для:

     (a) забезпечення швидкого розвантаження, митного оформлення та внутрiшнього транспортування Обладнання в межах України;

     (b) звiльнення вiд будь-яких мит та зборiв, внутрiшнiх податкiв та iнших податкових зобов'язань, що можуть бути стягненi на територiї України у зв'язку з постачанням Обладнання та послуг японськими фiзичними особами та японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї;

     (c) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання; та

     (d) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Гранту.

     (2) Що стосується корабельного та морського страхування Обладнання, яке закуплено за кошти Гранту, Кабiнет Мiнiстрiв України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     6. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Уряду України, що данi домовленостi складатимуть Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельмивисокiй повазi".

     Маю честь також вiд iменi Уряду України пiдтвердити данi домовленостi та погодити, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельмивисокiй повазi.

Мiнiстр економiки України В. Роговий

 

1 лютого 2001 року

     Ваша Високоповажносте,

     Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Кабiнету Мiнiстрiв України (Уряду України) щодо постачання аудiообладнання (у подальшому - "Обладнання") Нацiональному академiчному драматичному театру iм. I. Франка, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння музичнiй дiяльностi в Українi Уряд Японiї на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї надасть Кабiнету Мiнiстрiв України Грант у розмiрi, що не перевищує сорок п'ять мiльйонiв двiстi тисяч йєн (Y 45.200.000) (у подальшому - "Грант").

     2. (1) Грант буде належним чином та виключно використано Кабiнетом Мiнiстрiв України для закупiвлi Обладнання виробництва Японiї або України, а також надання послуг, пов'язаних iз такою закупiвлею, включаючи транспортування Обладнання до України.

     (2) Незважаючи на положення пiдпункту (1), в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, за кошти Гранту може бути придбано Обладнання виробництва iнших країн, окрiм Японiї та України.

     3. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2001 року, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

Його Високоповажностi
Василю Роговому
Мiнiстру економiки України

     4. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа укладе контракти в японських йенах з японськими фiзичними особами та японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї, з метою придбання iнструментiв та послуг, про якi йде мова у пунктi 2. Такi контракти мають бути завiренi Урядом Японiї для використання Гранту.

     (2) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа, згiдно з банкiвськими домовленостями, вiдкриє на iм'я Кабiнету Мiнiстрiв України рахунок у банку Японiї, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     (3) Уряд Японiї з метою виконання обов'язкiв, покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України або призначеною ним особою, за завiреними контрактами, про якi йде мова у пiдпунктi (1) цього пункту, здiйснюватиме переведення коштiв в японських йєнах на рахунок, зазначений у пiдпунктi (2) цього пункту, лише в разi надходження з банку, зазначеного у пiдпунктi (2) цього пункту, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi дозволiв на сплату вiд Кабiнету Мiнiстрiв України або призначеної ним особи.

     5. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме необхiдних заходiв для:

     (a) забезпечення швидкого розвантаження, митного оформлення та внутрiшнього транспортування Обладнання в межах України;

     (b) звiльнення вiд будь-яких мит та зборiв, внутрiшнiх податкiв та iнших податкових зобов'язань, що можуть бути стягненi на територiї України у зв'язку з постачанням Обладнання та послуг японськими фiзичними особами та японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї;

     (c) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання; та

     (d) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Гранту.

     (2) Що стосується корабельного та морського страхування Обладнання, яке закуплено за кошти Гранту, Кабiнет Мiнiстрiв України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     6. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Уряду України, що данi домовленостi складатимуть Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельмивисокiй повазi.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японiї в Українi Хiтошi Хонда
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.