МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України

Вступ

     Кабiнет Мiнiстрiв України i штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi (HQ SACLANT) та штаб Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi (SHAPE), далi - Учасники,

     беручи до уваги положення Пiвнiчноатлантичного договору вiд 4 квiтня 1949 року, i зокрема положення Статтi 3 цього договору;

     беручи до уваги Рамковий документ про програму "Партнерство заради миру", пiдписаний главами держав та урядiв держав-учасниць на зустрiчi Пiвнiчноатлантичної ради (Рамковий документ) вiд 10 сiчня 1994 року;

     беручи до уваги положення Угоди мiж державами-учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами-учасницями програми "Партнерство заради миру" щодо статусу їхнiх збройних сил (PfP SOFA) вiд 19 червня 1995 року та включаючи Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 19 червня 1995 року;

     беручи до уваги положення Угоди мiж сторонами Пiвнiчноатлантичного договору щодо статусу їхнiх збройних сил (NATO SOFA) вiд 19 червня 1951 року;

     беручи до уваги положення Протоколу про статус Мiжнародного вiйськового штабу, створеного вiдповiдно до Пiвнiчноатлантичного договору (Паризький протокол) вiд 28 серпня 1952 року;

     беручи до уваги положення Подальшого додаткового протоколу до Угоди мiж державами-учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами-учасницями програми "Партнерство заради миру" щодо статусу їхнiх збройних сил (Подальший додатковий протокол) вiд 19 грудня 1997 року;

     беручи до уваги концепцiю розгортання сил НАТО i об'єднаних сил пiд командуванням i управлiнням НАТО на територiї України (або перетинання територiї України) в мирний час, пiд час проведення операцiй з врегулювання кризових, надзвичайних ситуацiй i конфлiктiв, та пiд час проведення навчань пiд проводом НАТО;

     зважаючи на концепцiю проведення навчань i операцiй за участю збройних сил держав-членiв НАТО, держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (PfP), та iнших сил, що дiють пiд проводом НАТО;

     та враховуючи потреби України (далi - Країна, що приймає), а також потреби штабу Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi (HQ SACLANT) та штабу Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi (SHAPE), далi - (окремо чи разом) Стратегiчнi командування;

     Учасники досягали взаєморозумiння у такому:

Стаття I
Визначення

     1.1. Сили. У цьому Меморандумi термiн "сили" означає всi складовi сил пiд проводом НАТО, включаючи весь особовий склад, тварин, матерiально-технiчне та продовольче забезпечення, разом з будь-якими цивiльними складовими таких сил, як це визначено в угодi NATO SOFA, Паризькому протоколi i програмi "Партнерство заради миру". Цей термiн також включає всi судна, лiтаки, транспортнi засоби, склади, обладнання, боєприпаси, а також усi повiтрянi, наземнi i морськi засоби пересування, разом iз засобами їхнього забезпечення, включаючи пiдрядникiв, якi здiйснюють розгортання або пiдтримку таких сил.

     1.2. Операцiї НАТО. Вiйськовi дiї або виконання стратегiчних, тактичних, службових, тренувальних (навчальних) або адмiнiстративних вiйськових завдань; процес здiйснення вiйськової операцiї, включаючи наступальнi дiї, передислокацiю, забезпечення i маневри, необхiднi для досягнення цiлей будь-якої вiйськової операцiї або кампанiї.

     1.3. Командувач НАТО. Вiйськовий командир, представник ланки командування НАТО.

     1.4. Органiзацiї НАТО. Штаб та органiзованi пiдроздiли сил пiд командуванням i управлiнням НАТО.

     1.5. Мiжнародний штаб. Мiжнародний вiйськовий штаб у структурi об'єднаного командування НАТО. Включає структури, якi можуть бути тимчасовими пiдроздiлами, що пiдпорядковуються Штабу.

     1.6. Нацiональний штаб. Штаб нацiональних сил пiд командуванням i управлiнням НАТО.

     1.7. Багатонацiональний штаб. Штаб з особовим складом з бiльш нiж однiєї країни, сформований вiдповiдно до угоди мiж державами-учасницями та функцiонуючий пiд командуванням i управлiнням НАТО.

     1.8. Країна, що направляє. Країна або iнша вiйськова одиниця, що розгортає сили та потребує пiдтримки Країни, що приймає, для операцiй НАТО.

     1.9. Країна, що приймає. Україна.

     1.10. Стратегiчне командування або командувачi (СК). Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi (SACLANT) i Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європi (SACEUR). Штаби - Штаб ОЗС НАТО в Європi та Штаб ОЗС НАТО на Атлантицi, вiдповiдно.

     1.11. Пiдтримка з боку Країни, що приймає. Цивiльна i вiйськова допомога, яка надається Країною, що приймає, у мирний час, пiд час проведення операцiй з врегулювання кризових, надзвичайних ситуацiй i конфлiктiв силам та органiзацiям, що дiють пiд проводом НАТО, якi розташованi чи дiють на територiї, або перетинають транзитом територiю, територiальнi води або повiтряний простiр Країни, що приймає.

     1.12. Витрати. Витрати, пов'язанi зi створенням, пiдтримкою i забезпеченням нацiональних, багатонацiональних або штабiв НАТО, сил або формувань. Для цiлей цього Меморандуму i його допомiжних документiв:

     a) Загальнi витрати НАТО. Заздалегiдь погодженi витрати, що розглядаються як колективнi витрати Альянсу.

     b) Спiльнi витрати. Заздалегiдь погодженi витрати, що покладаються бiльш нiж на одну країну. Угоди про спiльнi витрати, якi, як правило, грунтуються на формулi, описанiй у вiдповiдних технiчних угодах або угодах про спiльне виконання.

     c) Безпосереднi витрати країни. Витрати, що покладаються на одну країну.

     1.13. Загальне фiнансування НАТО. Кошти, що надаються країнами-членами НАТО, якi пiсля затвердження бюджетiв НАТО призначаються для фiнансування загальних витрат протягом проведення зазначених операцiй або навчань.

     1.14. Нота про приєднання. Документ, який свiдчить про намiр Країни, що направляє, бути стороною угоди щодо надання пiдтримки з боку Країни, що приймає, вiдповiдно до положень цього Меморандуму, для визначеної операцiї НАТО.

     1.15. Заява про намiр. Документ, який свiдчить про намiр Країни, що направляє, брати участь у заходах пiдтримки з боку Країни, що приймає, вiдповiдно до положень цього Меморандуму, але за умови певних застережень. Країна, що приймає, вирiшує, чи прийнятнi такi застереження.

     1.16. Технiчна угода. Подальша угода до цього Меморандуму щодо визначеної операцiї. Угода докладно визначає обов'язки i процедури щодо надання пiдтримки з боку Країни, що приймає, Командувачу НАТО та Країнам, що направляють.

     1.17. Угода про спiльне виконання. Подальша угода, яка встановлює зобов'язання мiж сторонами стосовно надання i отримання пiдтримки з боку Країни, що приймає. Угода мiстить докладну iнформацiю про необхiдну та запропоновану пiдтримку, процедури виконання заходiв у визначених мiсцях, умови вiдшкодування або оплати.

     1.18. Об'єднаний керiвний комiтет з питань надання пiдтримки з боку Країни, що приймає. Комiтет ad hoc, який очолюється Країною, що приймає, та Оперативним командувачем НАТО. Комiтет, який складається з уповноважених представникiв з усiх Країн, що направляють, Країни, що приймає, i Командувача (Командувачiв) НАТО, має збиратися з метою розробки необхiдних додаткових угод про пiдтримку з боку Країни, що приймає, таких як технiчнi угоди та угоди про спiльне виконання, залежно вiд обставин.

     1.19. Мiсця забезпечення пiдтримки операцiй та навчань. Мiсця, розташованi на територiї Країни, що приймає, якi призначенi для оперативної та/або матерiально-технiчної пiдтримки сил, якi залучаються до операцiй НАТО. Це мiсця тимчасової дислокацiї пiдроздiлiв, пiдпорядкованих Стратегiчному командуванню, пiд управлiнням Командувача НАТО, з метою забезпечення пiдтримки операцiй НАТО.

     1.20. Якщо визначення будь-якого термiну вiдсутнє у цьому Меморандумi, то застосовується "Глосарiй термiнiв i визначень НАТО (AAP-6)".

Стаття II
Мета

     2.1. Метою цього Меморандуму є встановлення полiтики i процедур для визначення мiсць забезпечення пiдтримки операцiй або навчань та надання пiдтримки з боку Країни, що приймає, силам, якi дислокуються на її територiї, або силам, якi отримують пiдтримку з боку Країни, що приймає, пiд час операцiй НАТО.

     2.2. Цей Меморандум, разом з допомiжними документами, слугуватиме основою для здiйснення планування вiдповiдним уповноваженим органом Країни, що приймає, а також Командувачами НАТО, якi очiкують домовленостi щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає, для рiзних операцiй НАТО. Цi завдання включають такi, для яких сили, що розгортаються, вже визначенi, та такi, для яких сили ще не визначенi.

Стаття III
Сфера застосування та загальнi домовленостi

     3.1. Положення угоди PfP/NATO SOFA, Паризького протоколу, Подальшого додаткового протоколу та будь-яких iнших вiдповiдних угод, якi можуть бути чинними мiж Стратегiчними командуваннями i Країною, що приймає, застосовуватимуться до всiх операцiй НАТО, якi проводяться вiдповiдно до цього Меморандуму.

     3.2. Країна, що приймає, визнає, що мiсця забезпечення пiдтримки операцiй або навчань, якi визначенi у цьому Меморандумi, в межах забезпечення пiдтримки операцiй або навчань, є мiсцями тимчасової дислокацiї пiдроздiлiв, що пiдпорядковуються вiдповiдному Стратегiчному командуванню, а дiяльнiсть, що здiйснюється такими пiдроздiлами, є дiяльнiстю вiдповiдного Стратегiчного командування в рамках пiдтримки операцiй НАТО. Системи пiдпорядкування та управлiння будуть визначатися належними оперативними планами.

     3.3. Цей Меморандум повинен вiдповiдати доктринi та полiтицi НАТО, а також забезпечувати рамкову домовленiсть та процедуру для швидкого допуску Сил НАТО на територiю Держави, що приймає, а також надання дозволу Державою, що приймає, щодо допуску Сил НАТО на її територiю.

     3.4. Країнам, що направляють, буде запропоновано Країною, що приймає, прийняти положення цього Меморандуму шляхом направлення Ноти про приєднання або Заяви про намiр.

     3.5. Країна, що приймає, надає пiдтримку силам, що беруть участь в операцiях НАТО, використовуючи всi можливi засоби, в рамках практичних обмежень, що iснують на даний час. Докладну iнформацiю про таку пiдтримку буде надано у додаткових документах. Країна, що приймає, i країни, що направляють, можуть призначати представникiв для обговорення документiв, якi пiдтримуватимуть i пiдсилюватимуть цей Меморандум.

     3.6. Хоча країни, що направляють, заохочуються брати участь в операцiях НАТО i приєднуватися до цього Меморандуму як рамкового документа, вiдповiдно до якого Країна, що приймає, надає свою пiдтримку, окремi двостороннi угоди, ранiше укладенi з окремими країнами, можуть у кожному конкретному випадку братися до уваги Країною, що приймає.

     3.7. Операцiї НАТО, що пiдтримуються вiдповiдно до цього Меморандуму, можуть потребувати проведення багатонацiональних повiтряних операцiй з пiдтримки за участю визначеної кiлькостi лiтакiв i вертольотiв, а у випадках портiв - вiйськових i цивiльних суден пiдтримки. Країна, що приймає, визнає, що пересування до та по територiї Країни, що приймає, таких лiтакiв, вертольотiв, суден та їхнiх екiпажiв (команд) проходитиме на основi загального дозволу протягом всiєї операцiї. Країна, що приймає, забезпечує/контролює всi аспекти такого дозволу.

Стаття IV
Документи, посилання на якi мiстяться у текстi

     Перелiк документiв, використаних у цьому Меморандумi, знаходиться у Додатку А.

Стаття V
Сфера вiдповiдальностi

     У рамках положень цього Меморандуму:

     5.1. Країна, що приймає.

     a) Протягом розробки допомiжних документiв до цього Меморандуму та беручи до уваги поточнi змiни та подальше закiнчення опрацювання цих документiв, Країна, що приймає, надаватиме вiдповiдному Командувачу НАТО вчасну iнформацiю стосовно наявностi або вiдсутностi своїх сил та засобiв для надання пiдтримки. Країна, що приймає, братиме до уваги, що органи НАТО, якi здiйснюють планування, спираються на розробленi допомiжнi документи до цього Меморандуму та потребують вчасного надання iнформацiї щодо запланованих змiн у нацiональних структурах та можливостях щодо забезпечення пiдтримки операцiй та навчань.

     b) Для забезпечення пiдтримки, Країна, що приймає, надає всi необхiднi ресурси з пiдтримки, включаючи цивiльнi та комерцiйнi ресурси.

     c) Країна, що приймає, розробляє адмiнiстративнi та фiнансовi документи, необхiднi для отримання вiдшкодування за ресурси, видiленi для цих сил, Країною, що приймає.

     d) Стандарти товарiв та послуг, наданих Країною, що приймає, повиннi вiдповiдати критерiям, зазначеним у допомiжних документах до цього Меморандуму.

     e) Країна, що приймає, утримує контроль над своїми власними ресурсами доти, поки це буде необхiдно.

     f) Країна, що приймає, заздалегiдь до будь-якої операцiї НАТО надає прейскурант щодо будь-якої необхiдної або визначеної пiдтримки Країни, що приймає.

     g) Країна, що приймає, запрошує, як тiльки це стане можливим, Країни, що направляють, брати участь в органiзацiї та процедурах надання допомоги з боку Країни, що приймає, шляхом приєднання до цього Меморандуму або через Заяви про намiр з метою участi у визначених операцiях або навчаннях.

     h) Країна, що приймає, забезпечує медичне та стоматологiчне обслуговування особового складу сил, яке здiйснюється її власним персоналом та за допомогою її обладнання на таких самих умовах, що i українських вiйськовослужбовцiв.

     i) Протягом розробки допомiжних документiв Країна, що приймає, надає Командувачу НАТО та Країнам, що направляють, копiї будь-яких правил щодо здоров'я, безпеки та навколишнього середовища, якi можуть мати вiдношення до операцiй або навчань, що проводяться вiдповiдно до цього Меморандуму, а також будь-яких правил щодо зберiгання, перевезення або утилiзацiї небезпечних матерiалiв.

     j) Країна, що приймає, залежно вiд обставин, iнформуватиме Країну, що направляє, та Командувача НАТО про запропонованi заходи щодо захисту вiйськ, обмеження та застереження. За жодних обставин вимоги щодо захисту сил не будуть суперечити угодi NATO/PfP SOFA або чинному законодавству Країни, що приймає.

     5.2. Командувач НАТО:

     a) Вiдповiдний Командувач НАТО забезпечить, найбiльш можливою мiрою, щоб допомiжнi документи чiтко визначали тип, кiлькiсть та якiсть необхiдної пiдтримки. Зазначається, що завдання та структура сил, якi повиннi визначатись у Планi проведення операцiй або навчань (OPLAN), оперативному наказi (OPORD) або навчальному оперативному наказi не можуть визначатись завчасно. Командувач НАТО, як тiльки це стане можливим, надає додаткову iнформацiю, необхiдну для проведення планування Країною, що приймає.

     b) Командувач НАТО вчасно iнформує Країну, що приймає, про будь-якi змiни в обставинах та пропонує, залежно вiд обставин, змiну допомiжних документiв.

     c) Командувач НАТО визначає наявнiсть загального фiнансування та вимоги, якi пiдпадають пiд загальне фiнансування.

     d) Командувач НАТО визначає та встановлює прiоритети щодо необхiдних заходiв пiдтримки з боку Країни, що приймає, та встановлює розмiр загального фiнансування.

     e) Командувач НАТО гарантує вiдшкодування коштiв Країнi, що приймає, за її пiдтримку, якщо вона оплачувалась iз загального фiнансування. У всiх iнших випадках Командувач НАТО буде надавати, наскiльки це можливо, допомогу у вирiшеннi фiнансових зобов'язань мiж Країною, що приймає, i Країною, що направляє.

     f) Якщо вимоги Країни, що направляє, суперечать прiоритетам розподiлу ресурсiв Командувача НАТО, вiдповiдний Командувач НАТО вирiшує це питання iз заiнтересованою Країною, що направляє.

     g) Командувач НАТО визначає особовий склад та iншi вимоги для того, щоб запровадити проведення операцiй з пiдтримки в Українi.

     h) Командувач НАТО буде сприяти стандартизацiї необхiдних вимог до пiдтримки та витрат протягом переговорiв та/або в Об'єднаному керiвному комiтетi з питань надання пiдтримки з боку Країни, що приймає.

     5.3. Країни, що направляють.

     a) Країни, що направляють, можуть прийняти рiшення щодо участi у роботi та процедурах надання пiдтримки з боку Країни, що приймає, шляхом приєднання до цього Меморандуму або через Заяву про намiр з метою участi у визначених операцiях або навчаннях.

     b) Країни, що направляють, визначають вимоги щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає, та до вiдповiдального Командувача НАТО.

     c) Що стосується вимог до прямих витрат держави, Країна, що направляє, зазвичай бере участь у переговорах щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає, пiд час роботи Об'єднаного керiвного комiтету з питань надання пiдтримки з боку Країни, що приймає, або безпосередньо з Країною, що приймає, у разi якщо згаданий комiтет не створено. Країна, що направляє, забезпечує пряму виплату чи вiдшкодування коштiв за пiдтримку Країнi, що приймає, тiльки за послуги, наданi з вiйськових джерел, якщо не використовуватимуться iншi погодженi процедури виплат. Згiдно з домовленостями по контрактах мiж Країною, що приймає, i Країною, що направляє, пiдтримка, надана з комерцiйних або цивiльних ресурсiв, оплачується безпосередньо Країнами, що направляють.

     d) В межах обставин, що переважають, визначенi Країни, що направляють, можуть брати участь у пiдготовчих обговореннях додаткових угод щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає.

     e) Країни, що направляють, iнформуватимуть Країну, що приймає, та вiдповiдного Командувача НАТО про змiни, що вiдбуваються у вимогах до пiдтримки з боку Країни, що приймає, та подаватиме переглянутi вимоги щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає, та/або доповiдi про стан справ.

     f) Країни, що направляють, є вiдповiдальними за витрати щодо цивiльних медичних або стоматологiчних послуг, наданих Країною, що приймає.

     g) Країни, що направляють, повиннi дотримуватись правил та процедур щодо здоров'я, безпеки та охорони навколишнього середовища, визначених для мiсць проведення операцiй, а також iнших правил Країни, що приймає, стосовно зберiгання, перевезення або утилiзацiї небезпечних матерiалiв.

     h) Кожна Країна, що направляє, залежно вiд обставин, вiдповiдає за визначення та надання вимог щодо захисту сил Країнi, що приймає, та Командувачу НАТО.

Стаття VI
Фiнансовi положення

     6.1. Вiдповiдно до двосторонньої угоди та/або мiжнародної конвенцiї, дiяльнiсть Мiжнародного штабу, мiсць проведення операцiй, а також сил, наданих НАТО, у максимально можливих обсягах звiльнюється вiд усiх податкiв, мита, внескiв та iнших подiбних зборiв.

     6.2. Паризький протокол та мiжнародне звичаєве право, якi забезпечують недоторканнiсть та привiлеї стосовно штабiв союзникiв, застосовуються до будь-якого мiжнародного штабу, штабних елементiв або компонентiв, якi можуть розгортатися в Країнi, що приймає, пiсля проведення операцiй або навчань НАТО.

     6.3. У разi якщо повне звiльнення вiд податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв є неможливим, вони повиннi дорiвнювати розмiру податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, що стягуються зi Збройних Сил Країни, що приймає. Усi витрати повиннi бути обробленi з найменшою кiлькiстю супровiдних адмiнiстративних вимог.

     6.4. Остаточнi фiнансовi угоди, зокрема тi, що стосуються загального фiнансування НАТО, будуть скорiш за все визначенi безпосередньо перед початком операцiй або навчань НАТО. Проте всi попередньо укладенi фiнансовi угоди повиннi вiдповiдати максимальним фiнансовим зобов'язанням НАТО. Витрати, не погодженi окремо як витрати, фiнансованi НАТО, перш нiж вони були здiйсненi, не отримують загального фiнансування НАТО.

     6.5. Допомiжнi документи повиннi забезпечувати основу для оцiнки та визначення категорiй витрат, таких як загальнi витрати НАТО (якщо такi застосовуються), спiльнi витрати або безпосереднi державнi витрати.

     6.6. У разi якщо Командувач НАТО визначає, що певнi витрати є прийнятними та допустимими для загального фiнансування НАТО (зi схвалених бюджетних асигнувань), СК розпоряджатиметься коштами загального фiнансування для таких витрат та здiйснюватиме пряму оплату або вiдшкодування Країнi, що приймає.

     6.7. Якщо певнi витрати визначенi як такi, що мають вiдношення бiльш нiж до однiєї держави, вони можуть визнаватись як спiльнi витрати i бути, за спiльною угодою заiнтересованих держав, розподiленi вiдповiдно до "формули долi витрат", схваленої в ТУ або iнших допомiжних документах.

     6.8. Збори за цивiльнi та вiйськовi матерiали i послуги повиннi дорiвнювати розмiру зборiв зi Збройних Сил України. Але вони можуть вiдображати розбiжностi у цiнах вiдповiдно до графiкiв, мiсць отримання або iнших мiркувань.

     6.9. Країна, що приймає, не матиме будь-яких фiнансових зобов'язань вiд iменi Командувача НАТО або Країн, що направляють, якщо стосовно цього не буде зроблено попереднього спецiального запиту уповноваженого представника та якщо не буде погоджено щодо вiдповiдальностi за вiдшкодування витрат. Крiм того, будь-яке фiнансування не надаватиметься, доки СК або Країни, що направляють, залежно вiд обставин, не схвалять вiдповiднi документи та не керуватимуть їхнiм виконанням.

     6.10. Детальнi фiнансовi угоди та процедури вiдшкодування будуть визначенi у допомiжних документах до цього Меморандуму.

     6.11. Встановлення мiсць забезпечення пiдтримки операцiй та навчань НАТО не передбачає створення або вiдновлення iнфраструктури. iншi програми НАТО, якi потребують участi Країни, що приймає, та СК, можуть, проте, незалежно забезпечувати розвиток основних фондiв та рухомого майна.

Стаття VII
Правовi питання

     7.1. СК виконуватиме(муть) або може(уть) делегувати виконання правових дiй, необхiдних для виконання завдань, включаючи, але не обмежуючи, вияв правоздатностi, участь у правових або адмiнiстративних процедурах та отримання i розпоряджання майном.

     7.2. Статус сил, розгорнутих на територiї Країни, що приймає, визначається вiдповiдно до угоди PfP та/або NATO SOFA, Паризького протоколу та Подальшого додаткового протоколу.

     7.3. Обладнання, запаси, товари та матерiали, тимчасово ввезенi на територiю та вивезенi з територiї Країни, що приймає, у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО звiльняються вiд мита, податкiв та зборiв. Iншi митнi процедури визначаються згiдно з угодою NATO/PfP SOFA, Паризьким протоколом i Подальшим додатковим протоколом, залежно вiд обставин.

     7.4. Недоговiрнi претензiї, що випливають з/або у зв'язку з виконанням цього Меморандуму, будуть вирiшенi вiдповiдно до положень угоди NATO/PfP SOFA.

     7.5. Контрактнi претензiї пiдлягають розгляду та вирiшенню Країною, що приймає, у порядку, передбаченому для державних контрактiв та вiдповiдно до законодавства Країни, що приймає, з вiдшкодуванням з боку Командувача НАТО або Країни, що направляє, залежно вiд обставин.

Стаття VIII
Захист та розкриття iнформацiї

     8.1. Учасники та Країни, що направляють, дотримуються процедур безпеки НАТО стосовно зберiгання, поводження, передачi та захисту секретних документiв, що зберiгаються, використовуються, передаються або якими здiйснюється обмiн вiдповiдно до цього Меморандуму.

     8.2. Iнформацiя, конфiденцiйно надана будь-кому будь-яким Учасником або Країною, що направляє, та подiбна iнформацiя, зiбрана будь-яким Учасником або Країною, що направляє, згiдно з цим Меморандумом, яка вимагає конфiденцiйностi, повинна зберiгати свою первiсну класифiкацiю чи має бути вiднесена до такої класифiкацiї, що гарантуватиме рiвень її захисту вiд розкриття, який вiдповiдає вимогам Учасникiв або Країни, що направляє.

     8.3. Кожен Учасник та Країна, що направляє, вживе всiх законних заходiв, якi їй доступнi, для збереження вiд розкриття всiєї iнформацiї, якою вони конфiденцiйно обмiнюються згiдно з цим Меморандумом, якщо iнший Учасник та/або Країни, що направляють, не дадуть згоди на таке розкриття.

     8.4. Для сприяння у наданнi бажаного рiвня захисту, кожен Учасник або Країна, що направляє, буде надавати гриф секретностi iнформацiї, наданiй як конфiденцiйна, iз зазначенням її походження, категорiї захисту, умов її розкриття, її вiдношення до цього Меморандуму i того, що вона надана як конфiденцiйна.

     8.5. Вiзити особового складу органiзовуються вiдповiдно до процедур, визначених у С-М (55) 15 (Final) зi змiнами.

Стаття IX
Набуття чинностi, термiн дiю та припинення дiї

     9.1. Цей Меморандум набуває чинностi з дати його ратифiкацiї Верховною Радою України i залишається чинним, якщо один з учасникiв письмово не повiдомить всiх iнших учасникiв про свiй намiр припинити його дiю. У такому разi цей Меморандум втрачає чиннiсть через шiсть мiсяцiв пiсля такого повiдомлення.

     9.2. У разi виходу будь-якого Учасника або припинення дiї цього Меморандуму, всi положення статей VI, VII та VIII залишаються чинними до виконання всiх зобов'язань. Країни, що направляють, виконуватимуть всi зобов'язання у разi припинення дiї цього Меморандуму або виходу з нього.

Стаття X
Змiни та тлумачення

     10.1. Змiни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситися за взаємною письмовою згодою Учасникiв.

     10.2. Цей Меморандум не має на метi суперечити законодавству Країни, що приймає, та її договiрним зобов'язанням або обмежувати її державний суверенiтет.

     10.3. Очевиднi конфлiкти щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму вирiшуватимуться шляхом консультацiй мiж Учасниками на якомога нижчому рiвнi, без звернення до нацiональних або мiжнародних судових органiв або третьої сторони.

Стаття XI
Заключнi положення

     11.1 Цей Меморандум пiдписаний у трьох примiрниках, кожний англiйською та українською мовами. У разi виникнення розбiжностей щодо перекладу або тлумачення цього Меморандуму перевага надається тексту англiйською мовою.

     Вищезазначене становить взаєморозумiння, досягнуте мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi, з питань, зазначених у цьому Меморандумi.

За Кабiнет Мiнiстрiв України
Державний секретар Мiнiстерства оборони України з питань мiжнародного спiвробiтництва генерал-полковник
В.I. Банних
За штаби верховних головнокомандувачiв об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та в Європi
Заступник Верховного головнокомандувача адмiрал
Форбс I.А.

     Датовано: 09.07.2002 Київ, Україна

 

Додаток А

Документи, посилання на якi мiстяться у текстi

     a. Пiвнiчноатлантичний договiр, 4 квiтня 1949 року.

     b. Рамковий документ "Партнерство заради миру", прийнятий Главами держав та урядiв країн-учасниць на зустрiчi Пiвнiчноатлантичної ради (Рамковий документ), 10 сiчня 1994 року.

     c. Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного договору про статус їхнiх збройних сил, 19 червня 1951 року.

     d. Угода мiж державами-учасницями НАТО та iншими державами-учасницями програми ПЗМ про статус їхнiх сил (PfP SOFA), 19 червня 1995 року.

     e. Подальший додатковий протокол до Угоди мiж державами-учасницями НАТО та iншими державами-учасницями програми ПЗМ про статус їхнiх сил, (Подальший додатковий протокол), 19 грудня 1997 року.

     f. Протокол про статус Мiжнародного вiйськового штабу, створеного згiдно з Пiвнiчноатлантичним договором (Паризький протокол), 28 серпня 1952 року.

     g. MC 317/1 - Структура сил НАТО.

     h. MC 319/1 - Принципи та полiтика НАТО з питань матерiально-технiчного забезпечення.

     i. MC 334/1 - Принципи та полiтика НАТО щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає.

     j. MC 400/2 - Керiвництво Вiйськового комiтету щодо вiйськового запровадження стратегiї Альянсу.

     k. Стандарти НАТО (STANAG) та Полiтичнi директиви стосовно матерiально-технiчного забезпечення та фiнансових вiдшкодувань, якi застосовуються.

     l. AJP-4.5 - Спiльна доктрина та процедури щодо пiдтримки з боку Країни, що приймає.

     m. AAP-6 - Глосарiй термiнiв.

     n. C-M (55) 15, Безпека в НАТО.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.