УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України i Уряд Республiки Польща, далi - Сторони;

     прагнучи сприяти розвитковi взаємних вiдносин в дусi Договору мiж Україною та Республiкою Польща про добросусiдство, дружнi вiдносини i спiвробiтництво, пiдписаного у м. Варшавi 18 травня 1992 року;

     пам'ятаючи про можливiсть виникнення катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй у зв'язку з розвитком технологiй;

     визнаючи необхiднiсть спiвробiтництва i надання взаємної допомоги у випадку катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй, а також з метою швидкого направлення аварiйно-рятувальних груп iз оснащенням та вантажами допомоги;

     враховуючи користь, яку може мати для Сторiн спiвробiтництво та взаємна допомога в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв,

     домовились про таке:

Стаття 1
Визначення

     У цiй Угодi використовуються термiни, що мають таке значення:

     "катастрофа, стихiйне лихо та iнша надзвичайна ситуацiя" - подiї, виникнення яких пов'язане з людською дiяльнiстю, силами природи або iншими складними причинами, що створюють загрозу життю i здоров'ю людей, майну або довкiллю;

     "Сторона, яка запитує" - Сторона, компетентний орган якої звертається до компетентного органу iншої Сторони з проханням про надання допомоги;

     "Сторона, яка надає" - Сторона, компетентний орган якої задовольняє прохання компетентного органу iншої Сторони про надання допомоги;

     "транзитна держава" - держава, через територiю якої прямують аварiйно-рятувальнi групи iз оснащенням та перевозяться вантажi допомоги з метою прибуття на територiю держави Сторони, яка запитує, або територiю третьої держави;

     "аварiйно-рятувальна група" - група фахiвцiв на чолi iз керiвником, що направляється з метою надання допомоги на територiю держави Сторони, яка запитує;

     "окремий експерт" - фахiвець, направлений з метою надання допомоги на територiю держави Сторони, яка запитує;

     "оснащення" - матерiали, технiчнi та транспортнi засоби, власне спорядження аварiйно-рятувальних груп, рятувальнi собаки, особисте спорядження i предмети особистого вжитку членiв аварiйно-рятувальних груп та окремих експертiв;

     "вантаж допомоги" - речi, призначенi для безкоштовного розподiлу серед населення, яке потерпiло внаслiдок катастрофи, стихiйного лиха або iншої надзвичайної ситуацiї.

Стаття 2
Предмет Угоди

     1. Ця Угода визначає основнi принципи добровiльного надання допомоги пiд час катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй, що загрожують життю i здоров'ю людей, майну або довкiллю, та якi не можуть бути повнiстю або швидко локалiзованi власними засобами Сторони, яка запитує. Допомога надається на основi запиту.

     2. Сторони будуть спiвробiтничати у галузi розвитку методiв та заходiв щодо збiльшення своїх можливостей у попередженнi катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв.

Стаття 3
Компетентнi органи

     1. З метою координацiї дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю цiєї Угоди, Сторони призначають такi компетентнi органи:

     1) в Українi:

     Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     2) в Республiцi Польща:

     Мiнiстра внутрiшнiх справ i адмiнiстрацiї.

     2. Компетентнi органи уповноваженi у поданнi та прийняттi запитiв про надання допомоги, а також пiдтриманнi безпосереднiх контактiв.

     3. Сторони будуть iнформувати одна одну про iншi компетентнi органи, уповноваженi запитувати про допомогу та приймати заяви з проханням про допомогу, а також виконувати iншi завдання, вiдповiдно до положень цiєї Угоди.

     4. Компетентнi органи запитують про надання допомоги у письмовiй формi - може бути, уснiй. Запит, оформлений усно, повинен бути без зайвого зволiкання пiдтверджений письмово.

     5. Запит, про який йдеться в пунктi 2, мiстить, зокрема, данi про вид, форму, обсяги та строк надання допомоги.

     6. Компетентнi органи детально узгоджують обсяги та умови надання i допомоги.

Стаття 4
Види допомоги

     1. Допомога може бути надана шляхом направлення аварiйно-рятувальних груп або окремих експертiв, оснащення, вантажiв допомоги або iншим вiдповiдним чином.

     2. Надання допомоги включає в себе також рятувальнi та iншi невiдкладнi роботи, що здiйснюються пiд час катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй.

     3. Аварiйно-рятувальнi групи, окремi експерти, а також оснащення i вантаж допомоги можуть транспортуватися сухопутним, повiтряним або водним шляхом.

     4. Оснащення аварiйно-рятувальних груп повинно бути достатнiм для автономного ведення рятувальних дiй протягом 72 годин.

Стаття 5
Форми спiвробiтництва

     1. Компетентнi органи тiсно спiвпрацюють мiж собою, зокрема, в таких напрямках:

     1) удосконалення системи виявлення катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй та оперативного оповiщення про їхнє наближення або виникнення на територiї держави однiєї з Сторiн.

     2) пiдготовка до надання допомоги, згiдно з цiєю Угодою;

     3) розробка прогнозiв, запобiгання та лiквiдацiя наслiдкiв катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй (у виглядi обмiну практичним досвiдом та науково-технiчною iнформацiєю), а також пiдготовка тренувальних заходiв для спецiалiстiв, розробка спецiалiзованих програм i курсiв, спiвпраця окремих вiдповiдних навчальних установ або органiзацiя спiльних навчань;

     4) визначення причин катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй.

     2. Сторони обмiнюються iнформацiєю щодо загрози та наслiдкiв катастроф, стихiйних лих та iнших надзвичайних ситуацiй, якi можуть поширитися на територiю держави iншої Сторони. Обмiн iнформацiєю стосується також подання даних вимiрювань i прогнозiв.

     3. Положення цiєї Угоди застосовуються вiдповiдно у випадку спiльних навчань.

     4. Компетентнi органи, з метою реалiзацiї цiєї Угоди, можуть укладати додатковi протоколи та створювати робочi групи згiдно з внутрiшнiм законодавством держав Сторiн.

Стаття 6
Перетин державного кордону i перебування на територiї держави iншої Сторони

     1. З метою забезпечення ефективної допомоги Сторони зобов'язуються обмежити до мiнiмуму формальностi, необхiднi для перетину державного кордону.

     2. Члени аварiйно-рятувальної групи та окремi експерти, в рамках надання допомоги, можуть перетинати державний кордон i перебувати на територiї держави Сторони, яка запитує, за будь-якими документами, що посвiдчують особу, без вiз та дозволiв на проживання. Керiвник аварiйно-рятувальної групи та окремий експерт на вимогу вiдповiдних служб пред'являють посвiдчення, яке уповноважує на надання допомоги, видане вiдповiдним органом Сторони, яка надає, та список осiб, що входять до складу групи. Зразок посвiдчення мiститься у додатку до цiєї Угоди. У випадках, що не терплять зволiкання, направлення аварiйно-рятувальних груп або окремих експертiв можна пiдтвердити за допомогою телефаксу.

     3. Перетин державного кордону аварiйно-рятувальними групами та окремими експертами здiйснюється у пунктах пропуску, а у випадках, коли неприпустиме зволiкання, i поза межами пунктiв пропуску, про що завчасно повiдомляються прикордоннi органи держав Сторiн.

     4. Положення пунктiв 1 i 2 мають вiдповiдне застосування також у випадках, коли одна iз Сторiн є транзитною державою. Компетентнi органи вчасно iнформуватимуть одна одну про те, що виникла необхiднiсть у транзитi, визначать спосiб здiйснення транзиту та надання пiдтримки аварiйно-рятувальним групам та окремим експертам.

     5. Члени аварiйно-рятувальних груп та окремi експерти мають право носити на територiї держави Сторони, яка запитує, свою унiформу, якщо для них вона є обов'язковим спецодягом.

Стаття 7
Перевезення оснащення та вантажiв допомоги через державний кордон

     1. Сторони спрощують порядок ввезення та вивезення оснащення i вантажiв допомоги. Керiвник аварiйно-рятувальної групи та окремi експерти при перетинi державного кордону зобов'язанi представити вiдповiдним митним службам Сторони, яка запитує, список оснащення i вантажiв допомоги, що перевозяться.

     2. Якщо у невiдкладних випадках неможливо передати список оснащення та вантажiв допомоги, якi перевозяться, то такий список має бути переданий вiдповiдному митному органу не пiзнiше 30 днiв вiд переходу державного кордону. Це спрощення не стосується наркотичних та психотропних речовин.

     3. Аварiйно-рятувальнi групи та окремi експерти не можуть ввозити або вивозити жодних iнших предметiв, крiм оснащення та вантажiв допомоги, якi необхiднi для надання допомоги. Оснащення та вантажi допомоги звiльняються вiд мита, податкiв та iнших зборiв i використовуються виключно з метою надання допомоги.

     4. На оснащення i вантажi допомоги не поширюються заборона i обмеження, що дiють у випадку ввезення або вивезення товарiв. Оснащення, яке не було використане, втрачено або знищено, має бути вивезене не пiзнiше 30 днiв пiсля закiнчення заходiв з надання допомоги. Якщо, у зв'язку з серйозними обставинами, зворотне вивезення неможливе, про вид, кiлькiсть i мiсце залишеного оснащення iнформується компетентний орган Сторони, яка запитує, який iнформує про це вiдповiднi митнi органи. Вiдповiднi органи держави Сторони, яка запитує, мають право здiйснювати контроль за використанням та зберiганням оснащення та вантажiв допомоги.

     5. Якщо оснащення залишається як вантаж допомоги на територiї держави Сторони, яка запитує, тодi про це негайно повiдомляється компетентному органу Сторони, яка запитує, який в разi необхiдностi повiдомляє про це вiдповiдний митний орган.

     6. Наркотичнi i психотропнi речовини можуть ввозитися тiльки з метою надання необхiдної медичної допомоги, а використовувати їх може виключно висококвалiфiкований медичний персонал, вiдповiдно до положень внутрiшнього законодавства Сторони, яка надає. Сторона, яка запитує, має право контролювати на своїй територiї обiг цих речовин. Положення пункту 4 та 5 на територiї держави Сторони, яка запитує, мають застосування також у випадках ввезення наркотичних i психотропних речовин i зворотного вивезення цих невикористаних речовин. Щодо невикористаних наркотичних i психотропних речовин, якi не можуть бути вивезенi назад з територiї держави Сторони, яка запитує, застосовуються положення законодавства держави цiєї Сторони. Ввезення i вивезення цих засобiв не розглядається як iмпорт i експорт у тлумаченнi положень вiдповiдних мiжнародних угод про наркотичнi та психотропнi речовини.

     7. Для використання транспортних засобiв у ходi надання допомоги на пiдставi цiєї Угоди не є обов'язковим отримання дозволу на мiжнароднi дорожнi перевезення i страхування, а також оплата за пересування автострадами i магiстралями швидкого руху. Цi транспортнi засоби повиннi бути виразно позначенi вiдповiдними символами або надписами, аби було видно, що вони призначенi для надання допомоги.

     8. Аварiйно-рятувальнi групи на територiї держави Сторони, яка запитує, мають право використовувати на своїх автомобiлях власнi символи i попереджувальнi знаки.

     9. Положення пунктiв 1-8 мають застосування вiдповiдно у випадках, коли одна iз Сторiн є транзитною державою.

Стаття 8
Використання повiтряних суден

     1. Повiтрянi судна можуть використовуватися для перевезення аварiйно-рятувальних груп, окремих експертiв, оснащення i вантажiв допомоги, а також безпосередньо пiд час надання допомоги.

     2. Кожна Сторона, з метою реалiзацiї цiєї Угоди, може давати дозвiл повiтряним суднам iншої Сторони на пролiт над територiєю її держави, приземлення i старт також поза мiжнародними аеропортами.

     3. Про намiр використання повiтряних суден треба заздалегiдь попередити компетентний орган Сторони, яка запитує, або транзитну державу i надати детальну iнформацiю про:

     1) вид i тип повiтряного судна;

     2) державу, де судно зареєстроване;

     3) реєстрацiйний знак повiтряного судна;

     4) склад екiпажу, список пасажирiв i членiв аварiйно-рятувальної групи;

     5) оснащення i вантаж допомоги на борту;

     6) час старту, передбачений маршрут польоту, мiсце i передбачений час приземлення.

     4. У разi виникнення питань, якi не регулюються положеннями цiєї статтi, застосовуються законодавчi акти держав Сторiн про внутрiшнi i мiжнароднi авiацiйнi перевезення.

Стаття 9
Координацiя i загальне керiвництво

     1. Координацiя i загальне керiвництво рятувальними дiями здiйснює компетентний орган Сторони, яка запитує.

     2. Компетентний орган Сторони, яка запитує, забезпечує пiдтримку i охорону аварiйно-рятувальних груп та окремих експертiв у ходi виконання ними завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

     3. Завдання даються аварiйно-рятувальним групам Сторони, яка надає, виключно через керiвникiв цих груп, якi доручають виконання окремих завдань своїм пiдлеглим.

     4. Аварiйно-рятувальнi групи та окремi експерти повертаються з територiї держави Сторони, яка запитує, пiсля виконання своїх завдань або ранiше, якщо так вирiшить компетентний орган однiєї iз Сторiн.

     5. Сторона, яка запитує, вiдповiдає за розподiл вантажiв допомоги.

Стаття 10
Зв'язок

     Компетентнi органи Сторiн спiльно вчинять необхiднi дiї, аби налагодити зв'язок мiж собою, мiж компетентними органами i направленими ними аварiйно-рятувальними групами та мiж направленими аварiйно-рятувальними групами i керiвництвом рятувальних заходiв.

Стаття 11
Витрати, пов'язанi з наданням допомоги

     1. Сторона, яка запитує, не компенсує витрат, пов'язаних з наданням допомоги, а також збиткiв, що виникли з боку Сторони, яка надає, у зв'язку з використанням, пошкодженням, знищенням або втратою оснащення, якщо iнше не узгоджене компетентними органами Сторiн.

     2. Кожна зi Сторiн може вимагати, аби витрати, що виникли в результатi використання повiтряних суден, були на половину компенсованi Стороною, яка запитує. У цьому випадку сума коштiв розраховується за тарифами, що дiють на час надання допомоги на територiї держави Сторони, яка надає.

     3. Сторона, яка запитує, за власний рахунок забезпечить аварiйно-рятувальнi групи та окремих експертiв житлом, необхiдною медичною допомогою, а пiсля вичерпання власних запасiв - харчуванням, iншими предметами першої необхiдностi у тому числi матерiалами для експлуатацiї технiчних та транспортних засобiв.

     4. Положення пункту 1 не обмежують можливостей компенсацiї витрат Стороною, яка запитує.

Стаття 12
Вiдшкодування

     1. Кожна зi Сторiн вiдмовляється вiд будь-яких претензiй до iншої Сторони щодо вiдшкодування збиткiв у випадку пошкодження майна, заподiяного членом аварiйно-рятувальної групи або окремим експертом при виконаннi завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

     2. Кожна зi Сторiн вiдмовляється вiд будь-яких претензiй до iншої Сторони щодо вiдшкодування у зв'язку з тiлесними травмами, розладом здоров'я або смертю члена аварiйно-рятувальної групи, або окремого експерта, якщо це матиме мiсце при виконаннi завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

     3. Якщо член аварiйно-рятувальної групи або окремий експерт Сторони, яка надає, при виконаннi завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди, завдасть шкоду третiй особi на територiї держави Сторони, яка запитує, за такий випадок вiдповiдальнiсть несе Сторона, яка запитує, вiдповiдно до положень законодавства, що дiють у випадку, якби шкоду було завдано членом власної аварiйно-рятувальної групи.

     4. Положення пунктiв 1-3 не застосовуються, якщо шкоду спричинено навмисно.

     5. Компетентнi органи спiвпрацюють з метою полегшення розгляду претензiй про вiдшкодування.

Стаття 13
Використання iнформацiї

     Якщо компетентнi органи Сторiн не узгодили iнше у письмовiй формi, iнформацiя, одержана в рамках цiєї Угоди, за винятком iнформацiї, яка не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до чинного законодавства держав Сторiн, опублiковується i використовується, згiдно з iснуючою практикою та внутрiшнiм законодавством держави кожної зi Сторiн, враховуючи положення статтi 14.

Стаття 14
Обмiн персональними даними

     1. Положення цiєї статтi щодо можливостi використання персональних даних застосовуються вiдповiдно до положень внутрiшнього законодавства держав кожної зi Сторiн.

     2. Персональнi данi можуть бути наданi у розпорядження виключно компетентних органiв. Надання персональних даних iншим органам є можливим тiльки пiсля попереднього отримання на це згоди з боку компетентного органу, який передає данi.

     3. Одержувач персональних даних може використати їх виключно з метою i на умовах, визначених вiдправником.

     4. Вiдправник персональних даних вiдповiдає за достовiрнiсть наданих даних.

     5. Вiдправник i одержувач персональних даних зобов'язанi ефективно захищати наданi персональнi данi вiд можливостi доступу до них не уповноважених осiб та внесення незаконних змiн.

Стаття 15
Вирiшення спiрних питань

     Спiрнi питання, пов'язанi з тлумаченням або застосуванням цiєї Угоди, компетентнi органи Сторiн вирiшують шляхом переговорiв, а в разi недосягнення ними порозумiння - по дипломатичних каналах.

Стаття 16
Вiдношення до iнших мiжнародних угод

     Ця Угода не порушує прав i зобов'язань Сторiн, якi випливають з iнших мiжнародних угод, учасницями яких вони є.

Стаття 17
Змiни та доповнення до Угоди

     1. За взаємною згодою Сторiн до цiєї Угоди може бути внесено змiни та доповнення.

     2. Додаток до Угоди може бути змiнено шляхом обмiну нотами.

Стаття 18
Заключнi положення

     1. Ця Угода укладена на невизначений термiн i набуває чинностi вiд дати отримання останньої ноти про виконання Сторонами передбачених нацiональним законодавством внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття Угодою чинностi.

     2. Кожна зi Сторiн може денонсувати Угоду шляхом письмового повiдомлення. У такому випадку Угода припиняє дiю через шiсть мiсяцiв вiд дати вручення iншiй Сторонi повiдомлення про денонсацiю. Припинення дiї цiєї Угоди не впливає на закiнчення зобов'язань Сторiн, якi випливають, внаслiдок виконання Угоди до припинення її дiї.

     Вчинено в м. Варшавi 19 липня 2002 року в двох примiрниках, кожний українською i польською мовами, причому обидва тексти автентичнi.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Польща
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.