УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору

28 лютого 1997 року

     Уряд України та Уряд Росiйської Федерацiї, що надалi iменуються Сторонами,

     грунтуючись на Угодi мiж державами-учасницями СНД про засоби систем попередження про ракетний напад (СПРН) i контролю космiчного простору (СККП) вiд 6 липня 1992 року та Угодi мiж державами-учасницями СНД про принципи забезпечення збройних сил держав-учасниць Спiвдружностi озброєнням, вiйськовою технiкою та iншими матерiальними засобами, органiзацiї науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт вiд 20 березня 1992 року,

     враховуючи взаємну заiнтересованiсть у необхiдностi збереження i використання розташованих у районi мiст Мукачево та Севастополь вузлiв попередження про ракетний напад, що надалi iменуються вузлами Мукачево та Севастополь,

     враховуючи зобов'язання України та Росiйської Федерацiї за Договором мiж СРСР i США про обмеження систем протиракетної оборони 1972 року щодо радiолокацiйних станцiй (РЛС) попередження про напад стратегiчних балiстичних ракет,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Ця Угода, включаючи Додатки N 1 i N 2, що є її невiд'ємними частинами, визначає загальнi принципи використання засобiв СПРН i СККП, розташованих на територiї України, i центрiв СПРН та СККП, розташованих на територiї Росiйської Федерацiї, порядок функцiонування вузлiв Мукачево та Севастополь в СПРН i СККП, порядок їх забезпечення, фiнансування, модернiзацiї та реконструкцiї, а також спiвробiтництва у вiйськовiй та науково-технiчнiй галузях з метою пiдтримання функцiонування та розвитку цих систем.

Стаття 2

     1. Вузли Мукачево та Севастополь є власнiстю України.

     2. До складу вузлiв Мукачево та Севастополь входять технологiчнi об'єкти та об'єкти забезпечення, що знаходяться в експлуатацiї.

     3. До технологiчних об'єктiв вузлiв Мукачево та Севастополь належать РЛС, головнi знижувальнi пiдстанцiї, водозабiрнi споруди, iнженернi комплекси РЛС зi спорудами i комунiкацiями, пункти зв'язку i передачi даних з iнфраструктурою, склади зберiгання i пункти ремонту озброєння i технiки, пiд'їзнi шляхи, охороннi загородження i споруди, спецiальна та iнша технiка.

     4. До об'єктiв забезпечення належать житловi, культурно-побутовi, комунальнi будiвлi i споруди, медичнi установи, iнженернi системи i комплекси вiйськових мiстечок.

Стаття 3

     З метою забезпечення нормального функцiонування засобiв СПРН i СККП, розташованих на територiї України i територiї Росiйської Федерацiї:

     1. Українська Сторона:

     а) пiдтримує постiйну готовнiсть радiолокацiйних засобiв, засобiв зв'язку i передачi даних, розташованих на територiї України, а також готує бойову обслугу для цих засобiв до виконання завдань розвiдки космiчного простору;

     б) надає iнформацiю про ракетну та космiчну обстановку з вузлiв Мукачево та Севастополь на командний пункт (КП) або запасний командний пункт (ЗКП) СПРН в обсязi, передбаченому чинним комплексним бойовим алгоритмом.

     2. Росiйська Сторона:

     а) надає Українi iнформацiю сповiщення з КП (ЗКП) СПРН по системi типу "Крокус", а також iнформацiю про космiчну обстановку i космiчнi об'єкти в обсязi та виглядi, що узгоджуються Сторонами;

     б) розробляє та узгоджує з Українською Стороною проекти планiв рiчної технiчної експлуатацiї засобiв, графiкiв їх технiчного обслуговування з виведенням з режиму функцiонування, тактико-спецiальних тренувань чергової обслуги;

     в) надає Українськiй Сторонi пропозицiї щодо удосконалення функцiонування засобiв СПРН i СККП;

     г) бере участь у реалiзацiї технiчного забезпечення вузлiв Мукачево та Севастополь за номенклатурою та в обсягах, що узгоджуються Сторонами;

     д) iнформує Українську Сторону про змiни у структурi управлiння СПРН i СККП, документах, що регламентують функцiонування засобiв, i про iншi заходи, що стосуються дiяльностi засобiв СПРН України.

     3. Сторони спiльно органiзовують i здiйснюють:

     а) розробку i узгодження нормативних документiв, що визначають порядок функцiонування, експлуатацiї засобiв та їх модернiзацiї, органiзацiї i несення бойового чергування;

     б) пiдготовку командних та iнженерних кадрiв для вiйськових частин СПРН i СККП за квалiфiкацiйними характеристиками, що взаємно узгоджуються Сторонами;

     в) взаємний допуск уповноважених представникiв i посадових осiб до об'єктiв СПРН i СККП, а також до бойової та технiчної документацiї засобiв цих систем;

     г) матерiально-технiчне забезпечення вузлiв Мукачево та Севастополь, а також беруть участь у забезпеченнi iнших вузлiв СПРН та СККП за номенклатурою та в обсязi, що узгоджуються Сторонами.

Стаття 4

     Сторони приймають взаємнi претензiї та подання щодо порядку реалiзацiї цiєї Угоди i вирiшують їх шляхом переговорiв або будь-яким iншим взаємоприйнятним способом. З питань порушення встановленого порядку функцiонування засобiв i несення бойового чергування черговими обслугами Сторони вживають заходiв згiдно з Положенням про несення бойового чергування, що узгоджується ними.

Стаття 5

     1. Митнi процедури, пов'язанi з ввезенням (вивезенням) i транзитом озброєння, вiйськової технiки, матерiалiв та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, якi пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, а також вiдповiдна документацiя повиннi вiдповiдати вимогам систем експортного контролю Сторiн i забезпечувати таємнiсть таких перевезень.

     2. Вантажi, згаданi в пунктi 1 цiєї Статтi, звiльняються вiд сплати мита або iнших зборiв при їх ввезеннi на територiї обох держав або вивезеннi, а також транзитi через їхнi територiї.

Стаття 6

     1. Фiнансування робiт по забезпеченню функцiонування вузлiв Мукачево та Севастополь, їх розвитку та удосконаленню Сторони здiйснюють спiльно.

     2. З 1 сiчня 1994 року до 1 сiчня 1996 року Сторони здiйснюють фiнансування експлуатацiйних витрат на рiвнодольовiй основi.

     З 1 сiчня 1996 року Росiйська Сторона вiдшкодовує експлуатацiйнi витрати Українськiй Сторонi, пов'язанi з утриманням i функцiонуванням вузлiв Мукачево та Севастополь - у повному обсязi.

     Порядок такого фiнансування (вiдшкодування витрат) визначається Протоколом до цiєї Угоди (Додаток N 2), включаючи розрахунки на компенсацiйнiй основi за окремими договорами (контрактами), що укладаються мiж Мiнiстерством оборони України та Мiнiстерством оборони Росiйської Федерацiї.

Стаття 7

     Сторони можуть за взаємною згодою вносити до цiєї Угоди доповнення та змiни.

Стаття 8

     Ця Угода набуває чинностi з дати обмiну письмовими повiдомленнями Сторiн про виконання внутрiшньодержавних процедур, якi необхiднi для набуття нею чинностi. Вона залишається чинною впродовж дванадцяти мiсяцiв з дати письмового повiдомлення однiєї iз Сторiн про свiй намiр припинити дiю цiєї Угоди.

     Вчинено в м. Києвi 28 лютого 1997 року у двох примiрниках, кожний українською i росiйською мовами, причому обидва тексти є автентичнi.

За Уряд України За Уряд Росiйської Федерацiї
О.О. Стеценко В.М. Смiрнов

 

Додаток N 1
до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору

ПРОТОКОЛ

про порядок взаємодiї Сторiн при забезпеченнi функцiонування засобiв СПРН i СККП, органiзацiї i несеннi бойового чергування на них

     Сторони,

     виходячи з необхiдностi визначення порядку взаємодiї при забезпеченнi функцiонування вузлiв Мукачево, Севастополь Українською Стороною та КП (ЗКП) СПРН Росiйською Стороною, а також при органiзацiї i несеннi бойового чергування на засобах СПРН та СККП,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Цей Протокол визначає порядок взаємодiї Сторiн при забезпеченнi функцiонування, органiзацiї i несеннi бойового чергування на вузлах Мукачево, Севастополь i КП (ЗКП) СПРН в єдинiй системi.

Стаття 2

     Вузли Мукачево та Севастополь з питань виконання поставлених завдань i несення чергування оперативно пiдпорядковуються КП (ЗКП) СПРН.

Стаття 3

     Завдання i порядок функцiонування вузлам Мукачево та Севастополь визначає командувач об'єднання ПРН за погодженням з командуванням Сил ППО України.

     Бойове завдання та порядок функцiонування доводяться до вузлiв директивою Командувача Сил ППО України.

Стаття 4

     Основними завданнями чергування вузлiв Мукачево та Севастополь є:

     безперервне ведення розвiдки космiчного простору в зонах дiї РЛС;

     своєчасне виявлення балiстичних ракет та космiчних об'єктiв, що знаходяться на траєкторiях польоту;

     видача на КП (ЗКП) СПРН в автоматичному режимi iнформацiї про виявлення балiстичних ракет, космiчних об'єктiв та радiоелектронну протидiю засобам СПРН;

     пiдтримання засобiв у постiйнiй бойовiй готовностi шляхом проведення технiчного обслуговування i ремонтно-вiдновлювальних робiт;

     контроль за радiоелектронною обстановкою.

Стаття 5

     Склад i змiст бойових документiв вузлiв Мукачево та Севастополь, порядок їх розробки i зберiгання визначає Мiнiстерство оборони України.

Стаття 6

     Порядок взаємодiї посадових осiб бойових обслуг КП Сил ППО України, КП (ЗКП) СПРН, КП вузлiв Мукачево та Севастополь по виконанню бойового завдання i забезпеченню функцiонування вузлiв визначається iнструкцiями, якi розробляються та узгоджуються штабами Сил ППО України i Вiйськ ППО Росiйської Федерацiї.

Стаття 7

     Приведення до вищих ступенiв бойової готовностi вузлiв Мукачево та Севастополь здiйснює Командувач Сил ППО України.

     Аналiз порушень бойової готовностi, випадкiв видачi хибної iнформацiї органiзує командувач об'єднання ПРН за погодженням з командуванням Сил ППО України.

Стаття 8

     Режими функцiонування вузлiв Мукачево та Севастополь, в тому числi їх переведення у режим збору некоординатної iнформацiї, призначаються за командами з КП (ЗКП) СПРН.

     Виведення вузлiв Мукачево та Севастополь з бойового режиму для технiчного обслуговування, доопрацювання i реконструкцiї здiйснюється командирами вузлiв за погодженням з командуванням об'єднання ПРН.

Стаття 9

     Забезпечення вузлiв Мукачево та Севастополь Сторони органiзують спiльно.

Стаття 10

     З метою виключення ненавмисного перешкодливого впливу на радiоелектроннi засоби (РЕЗ) вузлiв Мукачево та Севастополь порядок постановки перешкод i роботи РЕЗ вiдомств i родiв вiйськ Збройних Сил України визначає Генеральний штаб Збройних Сил України. Про вплив перешкод на РЕЗ вузлiв СПРН негайно подається доповiдь на КП (ЗКП) СПРН, КП Сил ППО України, iнформуються КП взаємодiючих об'єднань (з'єднань) ППО, округiв (сил, флотiв) для припинення такого впливу.

Стаття 11

     Для аналiзу ракетно-космiчної обстановки i технiчного стану засобiв дозволяється використання спецiальних програм на резервних ЕОМ з виконанням заходiв по виключенню формування i видачi хибної iнформацiї. Про використання спецiальних програм доповiдається оперативному черговому КП (ЗКП) СПРН.

Стаття 12

     Бойовi програми вузлiв експлуатуються вiдповiдно до Положення з експлуатацiї бойових програм на обчислювальних засобах об'єднання ПРН.

Стаття 13

     Стан бойової готовностi засобiв вузлiв Мукачево та Севастополь оцiнюється апаратурно-алгоритмiчними комплексами вузлiв i КП (ЗКП) СПРН.

     Перевiрка i перiодична оцiнка чергових сил i засобiв вузлiв Мукачево та Севастополь органiзуються i здiйснюються штабом Сил ППО України. За погодженням мiж Сторонами до перевiрок чергових сил i засобiв вузлiв Мукачево i Севастополь можуть залучатися фахiвцi об'єднання ПРН.

Стаття 14

     Сторони зберiгають iснуючi канали оперативно-командного зв'язку i передачi даних мiж вузлами Мукачево, Севастополь i КП (ЗКП) СПРН.

Стаття 15

     Вузли Мукачево та Севастополь за згодою Сторiн беруть участь в оперативно-тактичних i командно-штабних навчаннях, а також тренуваннях у складi СПРН.

Стаття 16

     Сторони зобов'язуються дотримуватися режиму таємностi у питаннях, пов'язаних з функцiонуванням засобiв у єдиних СПРН i СККП.

 

Додаток N 2
до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору

ПРОТОКОЛ

про порядок взаємодiї Сторiн при пiдтриманнi технiчного ресурсу, забезпеченнi експлуатацiї, модернiзацiї, створеннi нових засобiв СПРН i СККП, проведеннi науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт

     Сторони,

     виходячи з необхiдностi визначення порядку взаємодiї при пiдтриманнi технiчного ресурсу, забезпеченнi експлуатацiї, модернiзацiї, створеннi нових засобiв СПРН i СККП, проведеннi науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт (НДР i ДКР) на засоби, що входять до складу цих систем,

     погодилися про таке:

Стаття 1

     Цей Протокол визначає порядок взаємодiї Сторiн при пiдтриманнi технiчного ресурсу, забезпеченнi експлуатацiї, модернiзацiї, створеннi нових засобiв СПРН i СККП, проведеннi науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт.

Стаття 2

     Для реалiзацiї цього Протоколу Сторони визначають Замовникiв i Головних розробникiв систем i засобiв попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору.

     Замовником засобiв СПРН i СККП, розташованих на територiї України, є Мiнiстерство оборони України.

     Замовником СПРН i СККП є Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї (Вiйська ППО Росiйської Федерацiї).

     Головним розробником СПРН i СККП, в тому числi вузлiв Мукачево та Севастополь, є Мiждержавна акцiонерна корпорацiя "Вимпел".

     Головним розробником, виробником та виконавцем робiт по засобах СПРН, що модернiзуються та знову створюються, на територiї України є Виробниче об'єднання "Днiпровський машинобудiвний завод".

Стаття 3

     При проведеннi робiт по модернiзацiї вузлiв Мукачево та Севастополь в рамках єдиних СПРН i СККП Замовником України розробляються вiдповiднi тактико-технiчнi завдання на НДР i ДКР, якi узгоджуються з Головним розробником, що визначається Замовником України, а також Замовником Росiйської Федерацiї.

     Замовником України визначається Головний виконавець робiт, який органiзує кооперацiю i видає виконавцям технiчнi завдання на складовi частини робiт.

     Технiчнi завдання на складовi частини робiт, що виконуються у мiжвiдомчiй кооперацiї, затверджуються Замовниками Сторiн.

     Складовi частини робiт виконуються на основi договорiв мiж Головним виконавцем i виконавцями складових частин.

     Розрахунки за договорами пiдприємств Сторiн здiйснюються згiдно з дiючою схемою мiждержавних розрахункiв.

Стаття 4

     Поставки апаратури i обладнання пiдприємствами Росiйської Федерацiї для вузлiв СПРН, розташованих на територiї України, в рамках узгодженої кооперацiї здiйснюються за договорами мiж Головним розробником України i виробниками.

Стаття 5

     Замовником України розробляється Положення про порядок пiдготовки, забезпечення i проведення монтажу, стиковки, налагодження i випробувань засобiв на об'єктi розмiщення (Положення про об'єкт), що регламентує основнi функцiї вiйськових частин, пiдприємств та органiзацiй промисловостi i порядок їх взаємодiї в процесi проведення цих робiт.

     Положення про об'єкт дiє до здачi засобiв в експлуатацiю, узгоджується з пiдприємствами, що беруть участь у кооперацiї, i затверджується Замовниками України i Росiйської Федерацiї.

     Монтаж обладнання i апаратури здiйснюється Головною органiзацiєю по монтажу, що визначається Замовником України.

Стаття 6

     Випробування засобiв СПРН України у складi СПРН i СККП проводяться комiсiєю Замовника Росiйської Федерацiї з залученням представникiв України.

     Випробування головних зразкiв нової апаратури для засобiв СПРН проводяться комiсiєю, що призначається Замовником цiєї апаратури, за участю представникiв iншої Сторони.

     Випробування головних зразкiв i приймання апаратури, що виготовляється за участю пiдприємств Росiйської Федерацiї, на об'єктах монтажу проводяться комiсiєю, яка формується Замовниками Сторiн спiльно.

     Автономнi випробування засобiв СПРН України проводяться комiсiєю, що формується Замовником України.

     Головнi органiзацiї Сторiн пiдготовку випробувань здiйснюють спiльно.

Стаття 7

     Постановка засобiв України на бойове чергування у складi СПРН i СККП здiйснюється на пiдставi спiльного рiшення Мiнiстрiв оборони України i Росiйської Федерацiї.

Стаття 8

     Замовниками, Головними розробниками та органiзацiями, що здiйснюють експлуатацiю засобiв, спiльно розробляються:

     Посiбник по експлуатацiї засобiв;

     Обов'язки i повноваження органiзацiй по експлуатацiї i Головного розробника засобiв;

     Порядок матерiально-технiчного забезпечення функцiонування засобiв;

     Порядок прийняття i затвердження рiшення на проведення доопрацювання i модернiзацiї засобiв, їх перевiрки, впровадження i випробувань;

     Перелiк пiдприємств (України, Росiї та iнших держав), що забезпечують на основi кооперацiї пiдтримання технiчного ресурсу i експлуатацiю засобiв.

     Документи, що розробляються, затверджуються Мiнiстерством оборони України за узгодженням з Мiнiстерством оборони Росiйської Федерацiї.

Стаття 9

     Сторони вживають заходiв по пiдтриманню технiчного ресурсу, проведенню доопрацювання i забезпеченню експлуатацiї усiх засобiв СПРН i СККП i зобов'язуються при цьому завершити виконання заходiв по продовженню технiчного ресурсу засобiв вузлiв вiдповiдно до ранiше розроблених документiв.

     Роботи по пiдтриманню технiчного ресурсу в рамках затвердженої кооперацiї виконуються на основi договорiв Замовникiв Сторiн з пiдприємствами промисловостi України i Росiйської Федерацiї.

Стаття 10

     Капiтально-вiдновлювальний i поточний ремонт, налагоджувальнi роботи на спецiальному технiчному обладнаннi i технологiчнiй апаратурi здiйснюються на ремонтних пiдприємствах i заводах-виробниках, а також фахiвцями налагоджувальних органiзацiй України i Росiйської Федерацiї на пiдставi договорiв.

     Укладення договорiв з ремонтними пiдприємствами, заводами-виробниками i налагоджувальними органiзацiями входить до компетенцiї вiдповiдних замовляючих органiв Мiнiстерств оборони України та Росiйської Федерацiї.

Стаття 11

     Рiшення про виробництво апаратури засобiв СПРН приймається Замовником держави-власницi вузлiв i Замовником держави-виготовлювача апаратури.

     Приймання НДР, ДКР i апаратури, що виробляється, забезпечується Замовником держави-розробника (держави-виробника).

Стаття 12

     Кооперацiя пiдприємств i органiзацiй Сторiн, що склалася у процесi проведення науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, виготовлення апаратури i обладнання для СПРН i СККП, може використовуватись також i при проведеннi НДР i ДКР з проблем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору, що безпосередньо не пов'язанi з реалiзацiєю цiєї Угоди. Порядок проведення цих робiт визначається Замовниками Сторiн спiльно.

Стаття 13

     1. При проведеннi робiт по забезпеченню України вихiдною iнформацiєю СПРН i СККП встановлюється такий порядок фiнансування:

     фiнансування робiт по встановленню на КП Сил ППО України засобiв прийому вихiдної iнформацiї СПРН i СККП i їх автономного випробування здiйснює Мiнiстерство оборони України;

     фiнансування робiт по сполученню з КП (ЗКП) СПРН, КП СККП засобiв передачi на КП Сил ППО України вихiдної iнформацiї СПРН i СККП, по проведенню при необхiдностi технiчного доопрацювання апаратурного комплексу i програмно-алгоритмiчного забезпечення КП (ЗКП) СПРН i СККП здiйснює Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї.

     2. При проведеннi випробувань засобiв у складi єдиної СПРН Мiнiстерство оборони України фiнансує проведення робiт, що виконуються на КП Сил ППО України, а Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї - на КП (ЗКП) СПРН.

     3. Українська Сторона щоквартально подає Росiйськiй Сторонi грошовi виправдувальнi документи, що пiдтверджують зробленi витрати, пов'язанi з експлуатацiєю технологiчних об'єктiв вузлiв Мукачево та Севастополь. Пiд експлуатацiйними витратами розумiються:

     оплата електроенергiї, газу, води;

     матерiально-технiчне забезпечення функцiонування апаратури i обладнання (придбання видаткових матерiалiв, ЗIП, ПММ, продукцiї виробничо-технiчного призначення);

     ремонт та налагодження стацiонарних систем iнженерного комплексу;

     ремонт елементiв апаратури та обладнання на пiдприємствах промисловостi за договорами (електродвигуни, трансформатори, насоси);

     ремонт та вивiрка засобiв вимiрювань.

     4. Порядок вiдшкодування експлуатацiйних витрат, здiйснених Українською Стороною, визначається Мiнiстерством оборони України i Мiнiстерством оборони Росiйської Федерацiї.

     Росiйськiй Сторонi надається право перевiряти обгрунтованiсть сум, якi подаються для вiдшкодування.

Збiрник "Україна - Росiя. 1990 - 2000 рр."

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.