УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"

Офiцiйний переклад

Посольство Японiї
Київ

Київ, 29 березня 2005 року

Ваша Високоповажносте!

     Я маю честь пiдтвердити таке розумiння, нещодавно досягнуте мiж представниками Уряду України та Уряду Японiї, стосовно надання японського кредиту з метою сприяння економiчнiй стабiлiзацiї та розвитку економiки України:

     1. Кредит в японських єнах на суму до дев'ятнадцяти мiльярдiв дев'яноста двох мiльйонiв єн (Y 19092000000) (далi - "Кредит") буде надано Уряду України Японським Банком мiжнародного спiвробiтництва (далi - "Банк") згiдно з положеннями вiдповiдного законодавства Японiї з метою реалiзацiї Проекту розвитку державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" (далi - "Проект").

     2. (1) Кредит буде надано шляхом укладення кредитної угоди мiж Урядом України та Банком. Умови Кредиту, а також процедури його використання будуть врегульованi зазначеною кредитною угодою, в якiй мiститимуться, зокрема, такi принципи:

     a) строк погашення кредиту становитиме двадцять (20) рокiв пiсля закiнчення пiльгового перiоду в десять (10) рокiв;

     b) вiдсоткова ставка становитиме пiвтора вiдсотка (1,5%) рiчних;

     c) перiод вибiрки кредиту становитиме сiм (7) рокiв з дати набуття чинностi зазначеною кредитною угодою.

Його Високоповажностi
Анатолiю Кiнаху
Першому Вiце-прем'єр-мiнiстру України

     (2) Кредитна угода, зазначена в пiдпунктi (1) вище, буде укладена пiсля того, як Банк повнiстю переконається у можливостi здiйснення Проекту, у тому числi враховуючи екологiчнi мiркування.

     (3) Перiод вибiрки Кредиту, зазначений у пiдпунктi (1)(c) вище, може бути подовжений за згодою вiдповiдних органiв двох Урядiв.

     3. (1) Кредит надається для покриття платежiв, якi здiйснюватимуться українським виконавчим агентством на користь постачальникiв, пiдрядникiв та/або консультантiв з прийнятних країн походження за контрактами, якi можуть бути укладенi мiж ними щодо закупiвлi продукцiї та/або послуг, необхiдних для реалiзацiї Проекту, за умови, що такi закупiвлi робляться у таких прийнятних країнах походження i стосуються продукцiї та/або послуг, що постачаються з таких країн.

     (2) Перелiк прийнятних країн походження, зазначених у пiдпунктi (1) вище, буде погоджений вiдповiдними органами двох Урядiв.

     (3) Частина Кредиту може бути використана на покриття прийнятних витрат на реалiзацiю Проекту в мiсцевiй валютi.

     4. Уряд України вживатиме необхiдних заходiв для забезпечення проведення закупiвель товарiв та/або послуг, зазначених у пiдпунктi (1) пункту 3, вiдповiдно до Директив Банку щодо закупiвель, якi, мiж iншим, визначають процедуру проведення мiжнародного тендеру, за винятком випадкiв, коли такi процедури є неприйнятними або недоцiльними.

     5. Стосовно перевезення та страхування морських ризикiв пiд час транспортування продукцiї, закупленої в рамках Кредиту, Уряд України утримуватиметься вiд встановлення будь-яких обмежень, якi можуть перешкодити чеснiй та вiльнiй конкуренцiї серед перевiзникiв та морських страхових компанiй.

     6. Громадянам Японiї, послуги яких можуть бути потрiбнi в Українi у зв'язку з поставками продукцiї та/або послуг, зазначених у пiдпунктi (1) пункту 3, будуть наданi сприятливi умови для в'їзду в Україну та перебування на її територiї з метою виконання своєї роботи.

     7. Уряд України звiльнятиме:

     a) Банк - вiд сплати всiх фiскальних зборiв та податкiв, встановлених в Українi у зв'язку з Кредитом, а також нарахованими на нього вiдсотками;

     b) японськi компанiї, якi виступатимуть як постачальники, пiдрядчики та/або консультанти, - вiд сплати всiх фiскальних зборiв та податкiв, встановлених в Українi у зв'язку з прибутком, отриманим ними в результатi постачання продукцiї та/або послуг в рамках Кредиту;

     c) японськi компанiї, якi виступатимуть як постачальники, пiдрядчики та/або консультанти, - вiд сплати всiх мит та пов'язаних фiскальних зборiв, встановлених в Українi у зв'язку з iмпортом та реекспортом їхнiх власних матерiалiв та обладнання, необхiдних для реалiзацiї Проекту; та

     d) японських працiвникiв, якi залучатимуться для реалiзацiї Проекту, - вiд сплати всiх фiскальних зборiв та податкiв, встановлених в Українi у зв'язку з їхнiм персональним доходом, отриманим в японських компанiях, якi виступають як постачальники, пiдрядчики та/або консультанти пiд час реалiзацiї Проекту.

     8. Уряд України вживатиме необхiдних заходiв для забезпечення:

     a) використання Кредиту належним чином i виключно для цiлей Проекту;

     b) належного i ефективного утримання та використання з метою, зазначеною в цiй Угодi, споруд, якi будуть будуватися за рахунок Кредиту.

     9. На запит, Уряд України надаватиме Уряду Японiї та Банку iнформацiю та данi щодо процесу реалiзацiї Проекту.

     10. Обидва Уряди будуть консультуватись один з одним стосовно будь-якого питання, яке може виникнути внаслiдок або у зв'язку iз цiєю Угодою.

     Я маю також честь запропонувати, щоб ця Нота та Нота Вашої Високоповажностi, надiслана у вiдповiдь як пiдтвердження вiд iменi Уряду України вищевикладеного розумiння, складали угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi з дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про завершення всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi такою угодою.

     Я користуюсь цiєю нагодою для того, щоб запевнити Вашу Високоповажнiсть у своїй глибокiй повазi.

Надзвичайний i Повноважний Посол Японiї в Українi Кiшiчiро Амає

 

Кабiнет Мiнiстрiв України

Київ, 29 березня 2005 року

Ваша Високоповажносте!

     Я маю честь пiдтвердити отримання Ноти Вашої Високоповажностi датованої сьогоднiшнiм днем, у якiй йдеться про таке:

"Ваша Високоповажносте!

     Я маю честь пiдтвердити таке розумiння, нещодавно досягнуте мiж представниками Уряду України та Уряду Японiї, стосовно надання японського кредиту з метою сприяння економiчнiй стабiлiзацiї та розвитку економiки України:

     1. Кредит в японських єнах на суму до дев'ятнадцяти мiльярдiв дев'яноста двох мiльйонiв єн (Y 19092000000) (далi - "Кредит") буде надано Уряду України Японським Банком мiжнародного спiвробiтництва (далi - "Банк") згiдно з положеннями вiдповiдного законодавства Японiї з метою реалiзацiї Проекту розвитку державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" (далi - "Проект").

     2. (1) Кредит буде надано шляхом укладення кредитної угоди мiж Урядом України та Банком. Умови Кредиту, а також процедури його використання будуть врегульованi зазначеною кредитною угодою, в якiй мiститимуться, зокрема, такi принципи:

     a) строк погашення кредиту становитиме двадцять (20) рокiв пiсля закiнчення пiльгового перiоду в десять (10) рокiв;

     b) вiдсоткова ставка становитиме пiвтора вiдсотка (1,5%) рiчних;

Його Високоповажностi
Кiшiчiро Амає
Надзвичайному i Повноважному Послу Японiї в Українi

     c) перiод вибiрки кредиту становитиме сiм (7) рокiв з дати набуття чинностi зазначеною кредитною угодою.

     (2) Кредитна угода, зазначена в пiдпунктi (1) вище, буде укладена пiсля того, як Банк повнiстю переконається у можливостi здiйснення Проекту, у тому числi враховуючи екологiчнi мiркування.

     (3) Перiод вибiрки Кредиту, зазначений у пiдпунктi (1)(c) вище, може бути подовжений за згодою вiдповiдних органiв двох Урядiв.

     3. (1) Кредит надається для покриття платежiв, якi здiйснюватимуться українським виконавчим агентством на користь постачальникiв, пiдрядникiв та/або консультантiв з прийнятних країн походження за контрактами, якi можуть бути укладенi мiж ними щодо закупiвлi продукцiї та/або послуг, необхiдних для реалiзацiї Проекту, за умови, що такi закупiвлi робляться у таких прийнятних країнах походження i стосуються продукцiї та/або послуг, що постачаються з таких країн.

     (2) Перелiк прийнятних країн походження, зазначених у пiдпунктi (1) вище, буде погоджений вiдповiдними органами двох Урядiв.

     (3) Частина Кредиту може бути використана на покриття прийнятних витрат на реалiзацiю Проекту в мiсцевiй валютi.

     4. Уряд України вживатиме необхiдних заходiв для забезпечення проведення закупiвель товарiв та/або послуг, зазначених у пiдпунктi (1) пункту 3, вiдповiдно до Директив Банку щодо закупiвель, якi, мiж iншим, визначають процедуру проведення мiжнародного тендеру, за винятком випадкiв, коли такi процедури є неприйнятними або недоцiльними.

     5. Стосовно перевезення та страхування морських ризикiв пiд час транспортування продукцiї, закупленої в рамках Кредиту, Уряд України утримуватиметься вiд встановлення будь-яких обмежень, якi можуть перешкодити чеснiй та вiльнiй конкуренцiї серед перевiзникiв та морських страхових компанiй.

     6. Громадянам Японiї, послуги яких можуть бути потрiбнi в Українi у зв'язку з поставками продукцiї та/або послуг, зазначених у пiдпунктi (1) пункту 3, будуть наданi сприятливi умови для в'їзду в Україну та перебування на її територiї з метою виконання своєї роботи.

     7. Уряд України звiльнятиме:

     a) Банк - вiд сплати всiх фiскальних зборiв та податкiв, встановлених в Українi у зв'язку з Кредитом, а також нарахованими на нього вiдсотками;

     b) японськi компанiї, якi виступатимуть як постачальники, пiдрядчики та/або консультанти, - вiд сплати всiх фiскальних зборiв та податкiв, встановлених в Українi у зв'язку з прибутком, отриманим ними в результатi постачання продукцiї та/або послуг в рамках Кредиту;

     c) японськi компанiї, якi виступатимуть як постачальники, пiдрядчики та/або консультанти, - вiд сплати всiх мит та пов'язаних фiскальних зборiв, встановлених в Українi у зв'язку з iмпортом та реекспортом їхнiх власних матерiалiв та обладнання, необхiдних для реалiзацiї Проекту; та

     d) японських працiвникiв, якi залучатимуться для реалiзацiї Проекту, - вiд сплати всiх фiскальних зборiв та податкiв, встановлених в Українi у зв'язку з їхнiм персональним доходом, отриманим в японських компанiях, якi виступають як постачальники, пiдрядчики та/або консультанти пiд час реалiзацiї Проекту.

     8. Уряд України вживатиме необхiдних заходiв для забезпечення:

     a) використання Кредиту належним чином i виключно для цiлей Проекту;

     b) належного i ефективного утримання та використання з метою, зазначеною в цiй Угодi, споруд, якi будуть будуватися за рахунок Кредиту.

     9. На запит, Уряд України надаватиме Уряду Японiї та Банку iнформацiю та данi щодо процесу реалiзацiї Проекту.

     10. Обидва Уряди будуть консультуватись один з одним стосовно будь-якого питання, яке може виникнути внаслiдок або у зв'язку iз цiєю Угодою.

     Я маю також честь запропонувати, щоб ця Нота та Нота Вашої Високоповажностi, надiслана у вiдповiдь як пiдтвердження вiд iменi Уряду України вищевикладеного розумiння, складали угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi з дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про завершення всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi такою угодою.

     Я користуюсь цiєю нагодою для того, щоб запевнити Вашу Високоповажнiсть у своїй глибокiй повазi".

     Я маю також честь пiдтвердити вiд iменi Уряду України вищевикладене розумiння, i погодитися, щоб Нота Вашої Високоповажностi та ця Нота, надiслана у вiдповiдь, складали угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi з дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про завершення всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi такою угодою.

     Я користуюсь цiєю нагодою для того, щоб запевнити Вашу Високоповажнiсть у своїй глибокiй повазi

Перший Вiце-прем'єр-мiнiстр України Анатолiй Кiнах
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.