Документ скасований: Постанова КМУ № 736 від 19.10.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 липня 2006 р. N 1000


Деякi питання облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033), змiни, що додаються.

     2. Установити, що вимоги Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, не поширюються на вiдносини, що виникають у зв'язку з перебуванням в органах державної влади громадян країн - членiв Європейського Союзу, залучених до пiдготовки та реалiзацiї в Українi проектiв програми Twinning.

     3. Головному управлiнню державної служби разом iз Службою безпеки подати у двомiсячний строк Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо врегулювання особливостей перебування в органах державної влади громадян країн - членiв Європейського Союзу, залучених до пiдготовки та реалiзацiї в Українi проектiв програми Twinning.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 1996 р. N 558;

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 1996 р. N 1048 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 1996 р. N 558";

     пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1601 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2190).

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ЄХАНУРОВ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 липня 2006 р. N 1000

ЗМIНИ,
що вносяться до Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави

     1. У пунктi 28 Iнструкцiї:

     абзац перший виключити;

     в абзацi четвертому слова "за кордон або" виключити.

     2. Доповнити Iнструкцiю:

     1) новими роздiлами такого змiсту:

"Особливостi поводження з мобiлiзацiйними документами

     74. Працiвники органiзацiї допускаються до роботи з документами мобiлiзацiйного характеру, яким надано гриф "Для службового користування" (далi - мобiлiзацiйнi документи), на пiдставi списку, складеного мобiлiзацiйним пiдроздiлом, погодженого з керiвником канцелярiї та затвердженого керiвником органiзацiї.

     75. Пiд час пiдготовки та реєстрацiї мобiлiзацiйних документiв на кожному їх примiрнику в правому верхньому кутку нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка "Лiтер "М".

     76. Робота з мобiлiзацiйними документами здiйснюється в окремо видiлених i належним чином обладнаних службових примiщеннях з дотриманням вимог, якi виключають можливiсть ознайомлення iз змiстом таких документiв стороннiх осiб.

     77. Мобiлiзацiйнi документи пересилаються в пакетах з позначкою "Лiтер "М".

     Пересилати мобiлiзацiйнi документи в одному пакетi з документами, що не стосуються мобiлiзацiйних питань, забороняється.

     78. Друкування та розмноження мобiлiзацiйних документiв здiйснюється в друкарнях та вiддiлах розмножувальної технiки органiзацiї їх працiвниками за участю працiвника мобiлiзацiйного пiдроздiлу вiдповiдно до вимог пунктiв 17 - 27 цiєї Iнструкцiї.

     Друкування таких документiв може здiйснюватися у мобiлiзацiйних пiдроздiлах їх працiвниками.

     79. Мобiлiзацiйнi документи долучаються до справ з мобiлiзацiйної роботи, якi формуються вiдповiдно до вимог пунктiв 29 - 33 цiєї Iнструкцiї.

     Робочi папки виконавцiв та справи з мобiлiзацiйними документами зберiгаються в окремому сейфi (металевiй шафi), що надiйно замикається та опечатується.

     Незначну кiлькiсть мобiлiзацiйних документiв дозволяється зберiгати разом з iншими документами з грифом "Для службового користування", але в окремих робочих папках, футлярах або пакетах, опечатаних особистою печаткою виконавця, що безпосередньо з ними працює. На таких папках, футлярах або пакетах зазначаються iнiцiали та прiзвища посадових осiб, якi мають право їх розкрити, i номери особистих печаток таких осiб.

     80. Контроль за роботою з мобiлiзацiйними документами покладається на керiвникiв органiзацiї, канцелярiї та мобiлiзацiйного пiдроздiлу.

Охорона конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, пiд час прийому iноземних делегацiй, груп та окремих iноземцiв

     81. Рiшення про можливiсть прийому органiзацiєю iноземних делегацiй, груп та окремих iноземцiв (далi - iноземцi) приймається керiвником органiзацiї, що несе вiдповiдальнiсть за прийом iноземцiв i проведення роботи з ними та вжиття необхiдних заходiв для охорони конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави.

     Безпосередню органiзацiю прийому iноземцiв i роботи з ними забезпечує пiдроздiл зовнiшнiх вiдносин, а в органiзацiї, де такого пiдроздiлу немає, - спецiально призначена наказом керiвника посадова особа (далi - пiдроздiл зовнiшнiх вiдносин).

     82. Пiдроздiлом зовнiшнiх вiдносин разом з iншими пiдроздiлами, що беруть участь у прийомi iноземцiв, розробляється програма роботи з iноземцями (додаток 14), яка повинна мiстити:

     1) вiдомостi про iноземцiв, iноземнi пiдприємство, установу, органiзацiю (викладаються в обсязi, вiдомому органiзацiї, що приймає iноземцiв, - прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), посада, рiк народження, громадянство, стать особи, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства, установи, органiзацiї);

     2) пiдстави, мету та строк перебування iноземцiв;

     3) список посадових осiб, вiдповiдальних за прийом iноземцiв i проведення роботи з ними, а також за здiйснення iнших заходiв, пов'язаних з вiзитом;

     4) перелiки:

     питань, якi плануються для обговорення, iз зазначенням обсягу i характеру iнформацiї, що може бути передана iноземцям;

     структурних пiдроздiлiв та службових примiщень органiзацiї, якi iноземцям дозволено вiдвiдати;

     мiсць, де застосовуватимуться iноземцями кiно-, фото-, аудiо- i вiдеоапаратура, iншi технiчнi засоби, i порядок їх застосування;

     маршрутiв i порядок перемiщення iноземцiв на територiї органiзацiї;

     iншi необхiднi вiдомостi.

     Програму роботи з iноземцями затверджує керiвник органiзацiї.

     83. Керiвник органiзацiї або за його дорученням керiвник режимно-секретного пiдроздiлу завчасно iнформує у письмовiй формi орган СБУ про склад закордонної делегацiї iз зазначенням прiзвищ, iмен та посад її членiв, а також про час перебування та мету вiдвiдання органiзацiї. Разом з iнформацiєю надсилається копiя програми проведення роботи з iноземцями.

     84. З метою запобiгання просоченню конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, всi матерiальнi носiї iнформацiї, якi плануються для передачi iноземцям, попередньо оцiнюються експертною комiсiєю. За результатами оцiнки комiсiя складає акт експертизи:

     за наявностi в матерiальних носiях конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, згiдно з додатком 15;

     за вiдсутностi в матерiальних носiях конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, згiдно з додатком 16.

     Експертиза матерiальних носiїв iнформацiї проводиться експертною комiсiєю до затвердження керiвником органiзацiї програми проведення роботи з iноземцями.

     85. У разi коли експертною комiсiєю виявлено в матерiальних носiях конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, у складеному за формою 15 актi зазначаються назва таких матерiальних носiїв та вiдповiдний пункт перелiку вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави.

     86. Передача iноземцям зазначених в актi матерiальних носiїв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, здiйснюється з дозволу керiвника органiзацiї, якому надано право вiдповiдно до пункту 1 цiєї Iнструкцiї затверджувати перелiки вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави.

     87. У разi коли експертною комiсiєю не виявлено в матерiальних носiях конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, рiшення про передачу iноземцям таких носiїв приймається керiвником органiзацiї на пiдставi акта, складеного за формою 16.

     88. В органiзацiях, що систематично приймають iноземцiв, обладнуються видiленi для цiєї мети примiщення, якi до початку вiдвiдання iноземцями та пiсля його завершення перевiряються працiвниками пiдроздiлу технiчного захисту iнформацiї.

     У таких органiзацiях може складатися список посадових осiб, якi беруть безпосередню участь у прийомi i проведеннi роботи з iноземцями.

     89. Повноваження осiб, на яких покладаються функцiї з органiзацiї прийому i проведення роботи з iноземцями, визначаються у вiдповiдних програмах та письмовими розпорядженнями керiвникiв органiзацiї i пiдроздiлу зовнiшнiх вiдносин. Працiвники органiзацiї, якi беруть участь у прийомi i проведеннi роботи з iноземцями, повиннi дiяти лише в межах наданих їм повноважень i забезпечувати збереження конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави.

     90. Пiд час прийому i проведення роботи з iноземцями забороняється залишати iноземцiв у службових примiщеннях та на територiї органiзацiї без супроводу.

     91. Пiдроздiл зовнiшнiх вiдносин веде журнал облiку дiлових зустрiчей з iноземними делегацiями, групами та окремими iноземцями за формою згiдно з додатком 17.

     92. За пiдсумками прийому i проведення роботи з iноземцями пiдроздiл зовнiшнiх вiдносин складає у довiльнiй формi звiт про виконання вiдповiдної програми, в якому зазначаються:

     вiдомостi щодо iноземцiв (викладаються в обсязi, вiдомому органiзацiї, що приймає iноземцiв, - iм'я та по батьковi (за наявностi), прiзвище, рiк народження, посада);

     iнформацiя про виконання програми роботи з iноземцями (стисло розкривається змiст переговорiв, зазначаються найменування структурних пiдроздiлiв, якi вiдвiдали та з роботою яких ознайомилися iноземцi);

     вiдомостi щодо передачi iноземцям конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, ким надано дозвiл на таку передачу;

     пропозицiї та рекомендацiї.

     Звiт готується в кiлькох примiрниках, затверджується керiвником органiзацiї та надсилається за його рiшенням заiнтересованим органiзацiям.

     93. Програма проведення роботи з iноземцями, акт експертизи, складений за формою 15 або 16, та звiт про виконання програми зберiгаються в пiдроздiлi зовнiшнiх вiдносин в окремiй номенклатурнiй справi.

     94. Керiвники органiзацiй, що приймають iноземцiв, зобов'язанi здiйснювати контроль за дiяльнiстю осiб, на яких покладаються функцiї органiзацiї прийому i проведення роботи з iноземцями, а також за виконанням вiдповiдних програм.

     95. У разi потреби в одночасному здiйсненнi охорони конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, i забезпечення режиму секретностi пiд час прийому iноземцiв захист конфiденцiйної та секретної iнформацiї провадиться вiдповiдно до вимог роздiлу XX Порядку органiзацiї та забезпечення режиму секретностi в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2003 р. N 1561-12";

     2) додатками 14 - 17 такого змiсту:

"Додаток 14
до Iнструкцiї
Форма 14
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(посада керiвника органiзацiї)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
"___" _________________ 200_ р.

ПРОГРАМА

проведення роботи  
(найменування органiзацiї)
з  
(iноземною делегацiєю, групою, окремими iноземцями)
фахiвцями в галузi  
Вiдомостi про iноземцiв  
(прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), посада,
 
рiк народження, громадянство, стать)
 
 
 
Пiдстави прийому  
 
Мета прийому  
Строк перебування   днiв з   по  
Вiдповiдальнi за прийом  
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада, номер телефону)
 
Перелiк питань, що плануються для обговорення,  
 
 
Перелiк структурних пiдроздiлiв та службових примiщень органiзацiї, якi iноземцям дозволено вiдвiдати,
 
 
 
Перелiк мiсць, де iноземцями застосовуватимуться кiно-, фото-, аудiо- i вiдеоапаратура, iншi технiчнi засоби, i порядок їх застосування
 
 
 
 
Маршрути та порядок перемiщення iноземцiв на територiї органiзацiї
 
 
 
Перелiк конфiденцiйної iнформацiї, яка планується для передачi iноземцям,
 
 
Робота з iноземцями:
1-й день
число, мiсяць,
день тижня
10 год. Прибуття  
(мiсце прибуття)
 
Зустрiчають  
 
 
2-й день
число, мiсяць,
день тижня
10 год. Бесiда
Обговорювання питання  
 
Проводить  
Присутнi  
 
14 год. Вiдвiдування  
 
Органiзовує  
Присутнi  
Вечiр - вiльний
__ й день
число, мiсяць,
день тижня
8 год. Вилiт до  
9 год. 30 хв. Прибуття до  
10 год. Обговорювання питання  
 
Супроводжує  
Проводить  
Присутнi  
 
14 год. Заключна бесiда
Проводить  
Присутнi  
18 год.
Вiдвiдування  
 
10 год. Вiд'їзд
Супроводжує  
 
Органiзовує  
 
     
(посада керiвника пiдроздiлу зовнiшнiх вiдносин) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
ПОГОДЖЕНО
     
(посада керiвника, найменування структурного пiдроздiлу) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
"___" ____________ 200_ р.

 

Додаток 15
до Iнструкцiї
Форма 15
 
(гриф обмеження доступу)
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(посада керiвника органiзацiї)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
"___" _________________ 200_ р.

АКТ
експертизи матерiальних носiїв iнформацiї, якi планується передати iноземцям

Експертна комiсiя   у складi
(найменування органiзацiї)
  ,
(посада, прiзвище та iнiцiали)
 
розглянувши  
(найменування матерiальних носiїв iнформацiї, дата i номер реєстрацiї, стислий змiст)
 
  ,
вважає, що:
1) у матерiальних носiях  
(найменування матерiальних носiїв iнформацiї, дата i номер реєстрацiї)
 
 
мiститься iнформацiя стосовно  
(стислий змiст)
 
 
 
  ,
яка вiдповiдно до пункту _____ перелiку вiдомостей, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави,
 
(найменування органiзацiї, що його затвердила)
i належить до конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави;
2) передача iноземцям матерiальних носiїв конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, зазначених у пунктi 1 цього акта, повинна здiйснюватися вiдповiдно до законодавства з дозволу
 
(посада керiвника органiзацiї)
Голова комiсiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Члени комiсiї    
   
"___" ____________ 200_ р.

 

Додаток 16
до Iнструкцiї
Форма 16
(гриф обмеження доступу)
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(посада керiвника органiзацiї)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
"___" _________________ 200_ р.

АКТ
експертизи матерiальних носiїв iнформацiї, якi планується передати iноземцям

Експертна комiсiя   у складi
(найменування органiзацiї)
 
(посада, прiзвище та iнiцiали)
  ,
розглянувши  
(найменування матерiальних носiїв iнформацiї, дата i номер реєстрацiї, стислий змiст)
  ,
вважає, що:
1) у матерiальних носiях  
(найменування матерiальних носiїв iнформацiї, дата i номер реєстрацiї)
 
не мiститься конфiденцiйна iнформацiя, що є власнiстю держави;
2) перелiченi в пунктi 1 цього акта матерiальнi носiї можуть бути переданi iноземцям.
Голова комiсiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Члени комiсiї    
   
"___" ____________ 200_ р.

 

Додаток 17
до Iнструкцiї
Форма 17

ЖУРНАЛ
облiку дiлових зустрiчей з iноземними делегацiями, групами та окремими iноземцями
_______________________________________________
(найменування органiзацiї)

Порядковий номер Час перебування Прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) iноземця, держава, пiдприємство (установа, органiзацiя) Мета прийому, iнiцiали та прiзвище посадових осiб, вiдповiдальних за прийом Пiдроздiли органiзацiї, з роботою яких ознайомилися iноземцi Iнiцiали та прiзвище працiвникiв органiзацiї, якi брали участь у прийомi Пiдсумки прийому (зазначаються вiдомостi про виконання програми проведення роботи з iноземцями, у разi передачi конфiденцiйної iнформацiї - вiдомостi про неї, ким видано дозвiл на передачу такої iнформацiї) Номер справи,
тому, аркушiв, що переданi iноземцям

     Примiтка. Пiдроздiли зовнiшнiх вiдносин органiзацiй у звiтах про дiловi зустрiчi з iноземцями вiдображають також iнформацiю про прийом iноземцiв на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що їм пiдпорядкованi або належать до сфери їх управлiння".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.