УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво

Офiцiйний переклад

     Уряд України та Уряд Республiки Корея (далi - Сторони),

     бажаючи й надалi змiцнювати iснуючi мiж двома країнами дружнi вiдносини шляхом розвитку грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва та

     беручи до уваги взаємнi вигоди вiд сприяння економiчному та соцiальному розвитку своїх вiдповiдних країн,

     домовилися про таке:

Стаття 1

     Сторони докладають зусиль для розвитку грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва мiж двома країнами.

Стаття 2

     На основi цiєї Угоди Сторони укладають у письмовiй формi окремi домовленостi для виконання конкретних програм грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва, погоджених мiж Сторонами.

Стаття 3

     Уряд Республiки Корея (далi - Корейський Уряд) з урахуванням бюджетних обмежень та вiдповiдно своїх законiв i пiдзаконних актiв, а також домовленостей, зазначених у статтi 2 цiєї Угоди, здiйснює за власний рахунок такi форми грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва:

     a) запрошення громадян України до Республiки Корея для участi в навчальних програмах;

     b) вiдряджання експертiв з Республiки Корея (далi - Експерти) до України для передачi досвiду Кореї, знань та навичок, проведення дослiджень та здiйснення проектiв для розвитку;

     c) вiдряджання добровольцiв з Республiки Корея (далi - Добровольцi) до України;

     d) надання Урядовi України (далi - Український Уряд) обладнання, механiзмiв та матерiалiв;

     e) надання Українському Урядовi iнших форм грантової допомоги та технiчного спiвробiтництва, якi можуть бути взаємно погодженi Сторонами.

Стаття 4

     Український Уряд гарантує, що методики та знання, отриманi громадянами України в результатi грантової допомоги та технiчного спiвробiтництва з Республiкою Корея, як передбачено в статтi 3 цiєї Угоди, будуть використанi для сприяння економiчному та соцiальному розвитковi України та не будуть використовуватися для вiйськових цiлей.

Стаття 5

     1. У випадку, коли Корейський Уряд вiдряджає до України Експертiв i Добровольцiв, Український Уряд здiйснює такi заходи:

     i) сприяє органiзацiям, якi приймають Експертiв, у здiйсненнi за їхнiй рахунок таких заходiв:

     a) для Експертiв:

     aa) надання вiдповiдного офiсного примiщення та iнших зручностей, зокрема телефонного та факсимiльного зв'язку, якi необхiднi для виконання Експертами їхнiх обов'язкiв, а також покриття витрат на експлуатацiю та обслуговування їх;

     bb) забезпечення мiсцевим персоналом (зокрема, у разi необхiдностi вiдповiдними перекладачами), а також українськими партнерами для Експертiв, необхiдними для виконання ними обов'язкiв Експертiв;

     cc) покриття витрат Експертiв, якщо мiсцевi умови та фiнансовi ресурси органiзацiй, зазначених у викладеному вище пiдпунктi "i", дозволяють це, на щоденне перевезення до та з мiсця їхньої роботи, їхнi офiцiйнi вiдрядження в Українi та на їхню офiцiйну кореспонденцiю;

     dd) створення сприятливих умов для отримання в оренду вiдповiдного житла для Експертiв i членiв їхнiх сiмей, якщо мiсцевi умови та фiнансовi ресурси органiзацiй, зазначених у викладеному вище пiдпунктi "i", дозволяють це.

     i) звiльняє Експертiв i Добровольцiв вiд податкiв, зокрема податку на прибуток та iнших обов'язкових платежiв, якi накладаються на або у зв'язку з будь-якими заробiтними платами або грошовими утриманнями, що переказуються їм iз-за кордону у зв'язку з виконанням їхнiх обов'язкiв за цiєю Угодою;

     ii) звiльняє Експертiв, Добровольцiв та членiв їхнiх сiмей вiд консульських зборiв, податкiв, зокрема мит та iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення:

     b) для Експертiв i Добровольцiв:

     aa) особистого майна, предметiв домашнього вжитку та споживчих товарiв для особистого користування та

     bb) одного транспортного засобу з розрахунку на Експерта, якого призначено для перебування в Українi, та

     iii) звiльняє Експертiв, якi не ввозять нiяких транспортних засобiв в Україну, вiд податкiв, зокрема податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання в Українi одного транспортного засобу з розрахунку на Експерта

     iv) надає дозвiл Експертам, Добровольцям та членам їхнiх сiмей в'їжджати до України, виїжджати з неї й тимчасово перебувати в нiй протягом їхнього призначення в Українi, прискорює процедури реєстрацiї iноземцiв, здiйснює такi процедури та звiльняє iноземцiв вiд сплати консульських зборiв

     v) видає Експертам i Добровольцям посвiдчення для забезпечення спiвробiтництва з усiма урядовими органiзацiями, що необхiдно для виконання їхнiх обов'язкiв Експертiв i Добровольцiв

     vi) створює сприятливi умови для надання медичної допомоги та послуг Експертам, Добровольцям та членам їхнiх сiмей

     та

     vii) уживає будь-яких iнших заходiв, необхiдних для виконання Експертами та Добровольцями їхнiх обов'язкiв

     2. Особисте майно, предмети домашнього вжитку, споживчi товари та транспортнi засоби, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, обкладаються податками, зокрема митом, якщо вони в подальшому продаються або передаються в Українi фiзичним або юридичним особам, якi не мають права на звiльнення вiд таких податкiв або не мають подiбних привiлеїв.

     3. Український Уряд надає Експертам, Добровольцям та членам їхнiх сiмей такi привiлеї, звiльнення та пiльги, якi є не менш сприятливими нiж тi, що надаються експертам, добровольцям та членам їхнiх сiмей з будь-яких третiх країн чи будь-яких мiжнародних органiзацiй, що виконують подiбну мiсiю в Українi.

Стаття 6

     Український Уряд звiльняє Експертiв та Добровольцiв вiд будь-яких претензiй, якi є результатом виконання ними їхнiх обов'язкiв, або якi виникають у ходi виконання цих обов'язкiв чи якимось чином пов'язанi з ними, крiм випадкiв, коли вiдповiднi органи Сторiн погодяться, що такi претензiї виникли через злочинну недбалiсть або навмиснi неправомiрнi дiї Експертiв або Добровольцiв.

Стаття 7

     1. a) У випадку, коли Корейський Уряд надає Українському Урядовi обладнання, механiзми та матерiали, якi ввозяться в Україну, Український Уряд звiльняє таке обладнання, механiзми та матерiали вiд податкiв, зокрема вiд мит й iнших обов'язкових платежiв. Це стає власнiстю Українського Уряду пiсля доставки на умовах сiф (вартiсть, страхування, фрахт) у порт вивантаження та передачi вiдповiдним органам Українського Уряду.

     b) У випадку, коли Корейський Уряд надає Українському Урядовi обладнання, механiзми та матерiали, якi придбано в Українi, Український Уряд звiльняє таке обладнання, механiзми та матерiали вiд податкiв, зокрема вiд податку на додану вартiсть й iнших обов'язкових платежiв.

     c) Витрати на транспортування в межах України обладнання, механiзмiв та матерiалiв, зазначених у пiдпунктах "a" й "b" цiєї статтi, а також витрати на замiну, обслуговування та ремонт їх бере на себе Український Уряд.

     2. a) Обладнання, механiзми та матерiали, якi пiдготовленi Корейським Урядом i якi є необхiдними для виконання обов'язкiв Експертiв, залишаються власнiстю Корейського Уряду, якщо не домовлено про iнше.

     b) Український Уряд звiльняє Експертiв вiд податкiв, зокрема вiд мит й iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення обладнання, механiзмiв та матерiалiв, зазначених у пiдпунктi "a" цього пункту.

     c) Український Уряд звiльняє Експертiв вiд податкiв, зокрема вiд податку на додану вартiсть та iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання на територiї України обладнання, механiзмiв та матерiалiв, необхiдних для виконання обов'язкiв Експертiв за цiєю Угодою.

Стаття 8

     Експерти й Добровольцi пiдтримують тiснi вiдносини з Українським Урядом через уповноваженi ним органiзацiї.

Стаття 9

     1. Український Уряд дозволяє Корейському агентству мiжнародного спiвробiтництва (далi - КАМС) - виконавчому органу з питань грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва Корейського Уряду - утримувати закордонне представництво в Українi (далi - Представництво), а також дозволяє постiйному представнику та його (її) персоналу, якi вiдряджаються з Республiки Корея (далi - Представник i Персонал), виконувати обов'язки, що будуть визначенi для них КАМС стосовно програм грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва за цiєю Угодою.

     2. Український Уряд надає Представництву, Представнику й Персоналу та їхнiм сiм'ям такi привiлеї, звiльнення та пiльги:

     a) звiльняє Представника й Персонал вiд податкiв, зокрема вiд податку на прибуток та iнших обов'язкових платежiв, якi накладаються на або у зв'язку iз будь-якими заробiтними платами та грошовими утриманнями, що переказуються їм iз-за кордону, у зв'язку виконанням їхнiх обов'язкiв за цiєю Угодою;

     b) звiльняє Представника й Персонал та членiв їхнiх сiмей вiд податкiв, зокрема вiд мит й iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення:

     i) особистого майна, товарiв домашнього вжитку та споживчих товарiв, якi ввозяться для особистого використання

     та

     ii) одного транспортного засобу з розрахунку на Представника та на члена Персоналу, якi призначенi для перебування в Українi

     c) звiльняє Представника й Персонал, якi не ввозять транспортних засобiв в Україну, вiд податкiв, зокрема вiд податку на додану вартiсть й iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання в Українi одного транспортного засобу з розрахунку на Представника та на члена Персоналу;

     d) дозволяє Представнику й Персоналу та членам їхнiх сiмей в'їжджати в Україну, виїжджати з неї й тимчасово перебувати в нiй на перiод їхнього призначення в Українi, прискорює та сприяє процедурам реєстрацiї iноземцiв та звiльненню їх вiд сплати консульських зборiв;

     e) видає Представнику й Персоналу посвiдчення для забезпечення спiвробiтництва з урядовими органiзацiями, необхiдними для виконання Представником i Персоналом їхнiх обов'язкiв;

     f) звiльняє Представництво вiд податкiв, зокрема вiд мит й iнших обов'язкових платежiв, стосовно ввезення обладнання, механiзмiв, транспортних засобiв та матерiалiв, необхiдних для дiяльностi Представництва;

     g) звiльняє Представництво вiд податкiв, зокрема вiд податку на додану вартiсть й iнших обов'язкових платежiв, стосовно придбання в Українi обладнання, механiзмiв та матерiалiв, необхiдних для дiяльностi Представництва;

     h) звiльняє Представництво вiд податкiв, зокрема вiд податку на прибуток й iнших обов'язкових платежiв, що накладаються на або у зв'язку з витратами на утримання Представництва, якi вiдшкодовуються iз-за кордону; та

     i) уживає iнших заходiв, якi необхiднi для виконання Представництвом, Представником та Персоналом їхнiх обов'язкiв.

     3. Особисте майно, предмети домашнього вжитку, споживчi товари й транспортнi засоби, зазначенi в пунктi 2 цiєї статтi, обкладаються податками, зокрема митом, якщо вони в подальшому продаються або передаються в Українi фiзичним або юридичним особам, якi не мають права на звiльнення вiд таких мит i податкiв або не мають подiбних привiлеїв.

     4. Український Уряд надає Представнику, Персоналу та їхнiм сiм'ям, а також Представництву такi привiлеї, звiльнення та пiльги, якi є не менш сприятливими, нiж тi, що надаються представникам, персоналу та їхнiм сiм'ям, а також представництвам виконавчих органiв будь-яких третiх країн чи будь-яких мiжнародних органiзацiй, що виконують подiбнi мiсiї в Українi.

Стаття 10

     Український Уряд уживає необхiдних заходiв для забезпечення безпеки Експертiв, Добровольцiв, Представника й Персоналу та членiв їхнiх сiмей, якi перебувають в Українi.

Стаття 11

     Сторони проводять консультацiї одна з одною стосовно будь-яких питань, якi можуть виникнути в результатi цiєї Угоди або у зв'язку з нею.

Стаття 12

     1. Положення цiєї Угоди також застосовуються - пiсля набуття чинностi цiєю Угодою - до будь-яких конкретних програм грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва, якi здiйснюються мiж Сторонами до набуття чинностi цiєю Угодою, та до Експертiв, Добровольцiв, Представника й Персоналу та їхнiх сiмей, якi перебувають в Українi, а також до обладнання, механiзмiв та матерiалiв, увезених в Україну для реалiзацiї зазначених програм.

     2. Змiна або припинення дiї цiєї Угоди не впливають нi на конкретнi програми грантової допомоги й технiчного спiвробiтництва, якi здiйснюються в за цiєю Угодою, до дати завершення цих програм, якщо Сторони не домовилися чiтко про iнше, нi на привiлеї, звiльнення та пiльги, що надаються Експертам, Добровольцям, Представнику й Персоналу та їхнiм сiм'ям, якi перебувають в Українi для виконанням ними їхнiх обов'язкiв у зв'язку iз зазначеними програмами.

Стаття 13

     1. Кожна зi Сторiн повiдомляє дипломатичними каналами в письмовiй формi iншiй Сторонi про завершення внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi цiєю Угодою. Ця Угода набуває чинностi з дати останнього з двох повiдомлень.

     2. Ця Угода є чинною протягом трьох рокiв, й автоматично продовжується на наступний трирiчний строк, якщо одна зi Сторiн не надiшле iншiй Сторонi, принаймнi за шiсть мiсяцiв до закiнчення визначеного трирiчного строку, попереднього письмового повiдомлення про свiй намiр припинити дiю Угоди.

     3. Змiни або доповнення до цiєї Угоди можуть бути зробленi шляхом взаємної письмової згоди Сторiн та оформлюються протоколами, якi є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     На посвiдчення чого тi, що пiдписалися нижче, належним чином на те вповноваженi, пiдписали цю Угоду.

     Учинено в м. Київ 20 жовтня 2005 року у двох примiрниках англiйською мовою.

За Уряд України За Уряд Республiки Корея
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.