ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

вiд 03.10.2007 р. N 22/1-8363-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо облiку суб'єктiв ЗЕД в Енергетичнiй регiональнiй митницi

     Повiдомляємо, що вiдповiдно до наказу Енергетичної регiональної митницi вiд 26.10.2007 р. N 552 "Про внесення змiн до порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в Енергетичнiй регiональнiй митницi, затвердженого наказом ЕРМ вiд 05.12.2006 р. N 640" було внесено змiни до форми облiкової картки суб'єкта ЗЕД, який перебуває на облiку в Енергетичнiй регiональнiй митницi (форма облiкової картки додається).

     Згiдно iз зазначеним наказом облiковi картки, якi оформленi до 26.09.2007 р. та мають рiзнi термiни дiї договору оренди та облiкової картки, дiйснi до закiнчення меншого термiну.

     Просимо проiнформувати суб'єктiв ЗЕД, якi перебувають на подвiйному облiку в Енергетичнiй регiональнiй митницi та знаходяться в зонi дiяльностi пiдпорядкованих Вам регiональних митниць (митниць), про змiни в порядку облiку суб'єктiв ЗЕД в ЕРМ.

     Додаток: форма облiкової картки.

Начальник регiональної митницi О. I. Конєв

 

Додаток

Договiр оренди примiщення дiйсний до "___" ____________ ____ р.

ОБЛIКОВА КАРТКА N _____________
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який перебуває на облiку в Енергетичнiй регiональнiй митницi

Подвiйний облiк. Суб'єкт перебуває на облiку у... (назва митницi)...
Картка облiку N ... (номер картки першого облiку)...
Iдентифiкацiйний номер суб'єкта ЗЕД:  
Повна назва пiдприємства (органiзацiйно-правова форма, найменування)
 
 
Юридична адреса пiдприємства (згiдно свiдоцтва про реєстрацiю)  
 
Фактична (поштова) адреса пiдприємства  
Наявнiсть iноземних iнвестицiй (%)  
Коди: ЄДРПОУ   КОАТУУ   КФВ  
Державна реєстрацiя (N, дата, орган реєстрацiї)  
 
Iндивiдуальний податковий номер   свiдоцтво N   вiд  
Податкова iнспекцiя: Назва  
Адреса (поштовий iндекс)   код ЄДРПОУ   тел.  
П. I. Б. керiвника пiдприємства  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  
Телефон   (код мiста):   Телефакс (код мiста)  
П. I. Б. головного бухгалтера  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  
Телефон   (код мiста):   Телефакс (код мiста)  
Гривневий рахунок:  
Валютний рахунок (коди валют):  
Назва банку  
Код ЄДРПОУ банку   МФО  
Адреса банку: (поштовий iндекс)  
Свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом: N   вiд  
Лiцензiя на право дiяльностi митного перевiзника: N   вiд  
Лiцензiя на право вiдкриття митного лiцензiйного складу: N   вiд  
Дозвiл на право використання складу тимчасового зберiгання N   вiд  
Особи, уповноваженi для роботи з митницею:
П. I. Б.   телефон:   телефакс:  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  

При змiнi даних, зазначених у облiковiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий строк повiдомити про це Енергетичну регiональну митницю. Попереджений, що в разi нездiйснення переоблiку у встановлений термiн, облiк пiдприємства в ЕРМ буде анульовано.

 
(Пiдпис керiвника пiдприємства)
Облiкова картка дiйсна до "___" ____________ ____ р.
М. П.   М. П.  
(Пiдпис керiвника пiдприємства) (пiдпис iнспектора)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.