СТАТУТ

Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ

Офiцiйний переклад

     Держави - учасницi Об'єднання ГУАМ - Азербайджанська Республiка, Грузiя, Республiка Молдова та Україна, що далi iменуються Сторони;

     керуючись загальновизнаними принципами й нормами мiжнародного права, що стосуються пiдтримання миру, безпеки, розвитку добросусiдських i дружнiх вiдносин мiж державами, зокрема положеннями Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, Хельсiнкського Заключного Акта, Паризької хартiї для Нової Європи та Хартiї Європейської безпеки Органiзацiї з безпеки та спiвробiтництва в Європi;

     пiдтверджуючи прихильнiсть цiлям i принципам спiвробiтництва, визначеним у Ялтинськiй Хартiї ГУУАМ вiд 7 червня 2001 року та iнших основоположних документах, прийнятих у рамках Об'єднання;

     з метою втiлення в життя положень Кишинiвської декларацiї "В iм'я демократiї, стабiльностi i розвитку" вiд 22 квiтня 2005 року;

     пiдтверджуючи прихильнiсть демократичним нормам i цiнностям, а також прагнення продовжувати рух на шляху до європейської iнтеграцiї;

     виражаючи глибоку стурбованiсть у зв'язку з триваючими неврегульованими конфлiктами й зростаючими загрозами безпецi, зокрема тими, що йдуть вiд конфлiктних зон, особливо загрозами мiжнародного тероризму, агресивного сепаратизму й екстремiзму та пов'язаними з ними iншими небезпечними явищами;

     вiдзначаючи зростаючу роль у загальноєвропейських процесах регiонального спiвробiтництва на основi взаємної поваги суверенних прав держав, i пiдкреслюючи, що таке спiвробiтництво сприяє розвитковi демократiї з метою змiцнення безпеки й стабiльностi, економiчного розвитку, культурного та соцiального процвiтання;

     виражаючи прагнення утверджувати демократичнi цiнностi в усiх сферах їхньої дiяльностi й у життi суспiльства, неухильно дотримуватися прав людини, змiцнювати дух довiри й толерантностi, беззастережного прiоритету верховенства права, як у внутрiшнiх, так i в мiжнародних справах;

     ґрунтуючись на iсторично сформованих зв'язках їхнiх народiв;

     прагнучи до подальшого поглиблення всебiчного спiвробiтництва;

     уважаючи, що їхня взаємодiя виходить на якiсно новий рiвень;

     домовилися перетворити Об'єднання ГУАМ у мiжнародну регiональну органiзацiю - "Органiзацiя за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ", що далi iменується ГУАМ, i прийняли iз цiєю метою цей Статут.

Глава I. Цiлi та принципи спiвробiтництва

Стаття 1

     Основними цiлями ГУАМ є:

     - утвердження демократичних цiнностей, забезпечення верховенства права та поваги прав людини;

     - забезпечення сталого розвитку;

     - змiцнення мiжнародної та регiональної безпеки й стабiльностi;

     - поглиблення європейської iнтеграцiї для створення загального простору безпеки, а також розширення економiчного та гуманiтарного спiвробiтництва;

     - розвиток соцiально-економiчного, транспортного, енергетичного, науково-технiчного й гуманiтарного потенцiалу Сторiн;

     - активiзацiя полiтичної взаємодiї та практичного спiвробiтництва у сферах, що становлять взаємний iнтерес.

Стаття 2

     Для досягнення вказаних вище цiлей Сторони будуть розвивати взаємовигiдне спiвробiтництво, керуючись принципами поваги суверенiтету й територiальної цiлiсностi держав, недоторканностi їхнiх мiжнародно-визнаних кордонiв i невтручання в їхнi внутрiшнi справи та iншими загальновизнаними принципами й нормами мiжнародного права.

Глава II. Структура органiзацiї

Стаття 3

     1. Структура ГУАМ уключає:

     a) Раду;

     b) Секретарiат.

     2. Рада є основним органом органiзацiї, що проводить свою роботу на рiвнi глав держав (саммiт), мiнiстрiв закордонних справ, нацiональних координаторiв та постiйних представникiв.

     3. Функцiї, повноваження та порядок роботи Ради визначаються цим Статутом i Правилами процедури ГУАМ.

     4. Функцiї та порядок роботи Секретарiату визначаються цим Статутом, Фiнансовими положеннями, Правилами процедури та Положенням про Секретарiат.

     5. За рiшенням РМЗС можуть створюватися робочi та допомiжнi органи на постiйнiй або тимчасовiй основi, а також проводитися зустрiчi представникiв вiдповiдних мiнiстерств i (або) вiдомств Сторiн.

Стаття 4

     1. Рада глав держав (РГД):

     a) визначає прiоритети й виробляє основнi напрями дiяльностi ГУАМ;

     b) вирiшує принциповi питання її внутрiшнього устрою й функцiонування, взаємодiї з iншими державами та мiжнародними органiзацiями;

     c) приймає рiшення про членство в ГУАМ i надання статусу спостерiгача або партнера;

     d) розглядає найбiльш актуальнi мiжнароднi проблеми й приймає вiдповiднi рiшення та рекомендацiї.

     2. Рада глав держав проводить свої засiдання, як правило, раз на рiк.

Стаття 5

     1. Рада мiнiстрiв закордонних справ (РМЗС):

     a) забезпечує виконання рiшень i рекомендацiй, прийнятих РГД;

     b) проводить консультацiї в галузi зовнiшньої полiтики з питань, що становлять взаємний iнтерес;

     c) створює й визначає функцiї та порядок роботи робочих i допомiжних органiв ГУАМ для виконання конкретних завдань;

     d) розглядає та приймає рiшення з поточних питань дiяльностi ГУАМ;

     e) затверджує бюджет ГУАМ на наступний рiк;

     f) розглядає проект порядку денного РГД;

     g) розглядає та вирiшує iншi питання, передбаченi цим Статутом.

     2. РМЗС проводить свої засiдання, як правило, два рази на рiк.

Стаття 6

     1. Рада нацiональних координаторiв (РНК) забезпечує взаємодiю в рамках ГУАМ, пiдготовку засiдань РГД i РМЗС. Нацiональнi координатори призначаються мiнiстрами закордонних справ Сторiн.

     2. РНК проводить свої засiдання, як правило, чотири рази на рiк.

Стаття 7

     1. Рада постiйних представникiв (РПП) на постiйнiй основi проводить роботу iз забезпечення дiяльностi ГУАМ, зокрема:

     a) розглядає хiд виконання рiшень вищих органiв;

     b) розглядає й погоджує проекти порядку денного засiдань, рiшень та iнших документiв, що прийматимуться на засiданнях вищих органiв;

     c) бере участь у пiдготовцi й проведеннi засiдань вищих органiв;

     d) приймає рiшення в межах своїх повноважень з питань, пов'язаних з дiяльнiстю ГУАМ.

     2. До складу РПП входять постiйнi представники Сторiн з постiйною акредитацiєю при ГУАМ за мiсцем перебування її Секретарiату.

Стаття 8

     1. Секретарiат здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi ГУАМ, керуючись цим Статутом i рiшеннями Ради.

     2. Секретарiат функцiонує пiд керiвництвом Генерального секретаря.

     3. Спiвробiтники Секретарiату виконують свої функцiї як мiжнароднi посадовi особи.

     4. При виконаннi своїх обов'язкiв Генеральний секретар i персонал Секретарiату представляють ГУАМ. Вони не можуть запитувати або приймати вказiвки вiд якої-небудь Сторони або органу за рамками ГУАМ, що можуть перешкодити виконанню їхньої мiжнародної мiсiї.

     5. Секретарiат готує й представляє Радi щорiчнi звiти про свою дiяльнiсть, а також про дiяльнiсть ГУАМ для затвердження РМЗС.

     6. Мiсцем перебування Секретарiату ГУАМ є мiсто Київ.

Глава III. Загальнi положення

Стаття 9

     ГУАМ є суб'єктом мiжнародного права.

Стаття 10

     1. Головування в ГУАМ здiйснюється однiєю зi Сторiн, як правило, строком на один рiк, за принципом ротацiї в порядку англiйського алфавiту назв держав-членiв.

     2. Головуюча Сторона забезпечує належну роботу ГУАМ вiдповiдно до цього Статуту й рiшень Ради, координує всi заходи, що здiйснюються в рамках ГУАМ, а також забезпечує виконання прийнятих рiшень.

Стаття 11

     1. ГУАМ має власний бюджет, що формується та виконується вiдповiдно до Фiнансових положень ГУАМ. Бюджет затверджується рiшенням РМЗС.

     2. Витрати, пов'язанi з органiзацiйно-технiчним забезпеченням заходiв у рамках ГУАМ, покриваються приймаючою Стороною.

Стаття 12

     1. Рiшення в органах ГУАМ приймаються за участю всiх Сторiн на основi консенсусу шляхом погодження без проведення голосування.

     2. Рiшення набирають чинностi з дати їхнього прийняття, якщо ними не передбачений iнший порядок.

Стаття 13

     1. ГУАМ вiдкрита для вступу iнших держав, що зобов'язуються дотримуватися положень цього Статуту, а також Ялтинської Хартiї ГУУАМ 2001 року та Кишинiвської декларацiї глав держав ГУАМ "В iм'я демократiї, стабiльностi i розвитку" 2005 року.

     2. Вирiшення питання про прийняття в ГУАМ нових членiв приймається РГД ГУАМ консенсусом за поданням РМЗС на пiдставi офiцiйного звернення заiнтересованої держави, що надсилається Головуючiй Сторонi.

     3. Членство в ГУАМ держави, що порушує положення цього Статуту й (або) систематично не виконує взятих зобов'язань за мiжнародними договорами й документами, укладеними в рамках ГУАМ, може бути призупинено рiшенням РГД за поданням РМЗС, що приймається за принципом "консенсус мiнус один голос". Якщо ця держава продовжує порушувати свої зобов'язання, то РГД може прийняти рiшення про її виключення з ГУАМ з дати, що визначає РГД. Членство в ГУАМ може бути поновлене рiшенням РГД за поданням РМЗС.

     4. Кожна зi Сторiн має право вийти з ГУАМ, надiславши Головуючiй Сторонi вiдповiдне офiцiйне письмове повiдомлення не пiзнiше, нiж за дванадцять мiсяцiв до дати виходу.

Стаття 14

     1. На основi згоди всiх Сторiн, ГУАМ може вступати в дiалог i взаємодiю з iншими державами й мiжнародними органiзацiями.

     2. ГУАМ може встановлювати й розвивати партнерськi вiдносини й надавати статус спостерiгача заiнтересованим державам i мiжнародним органiзацiям, що виявляють iнтерес до спiвробiтництва з ГУАМ i подiляють цiлi та принципи цього Статуту. Порядок i процедури встановлення таких вiдносин i надання такого статусу визначаються рiшеннями РГД i Правилами процедури.

Стаття 15

     Сторони призначають своїх постiйних представникiв при ГУАМ вiдповiдно до їхнього нацiонального законодавства. Постiйнi представники Сторiн мають статус дипломатичного персоналу, вiдповiдно до Вiденської конвенцiї про дипломатичнi зносини 1961 року.

Стаття 16

     1. ГУАМ користується на територiї всiх Сторiн привiлеями та iмунiтетами, що необхiднi для виконання функцiй i досягнення цiлей ГУАМ.

     2. Обсяг таких привiлеїв та iмунiтетiв визначається окремим мiжнародним договором.

Стаття 17

     Офiцiйними й робочими мовами ГУАМ є англiйська та росiйська.

Стаття 18

     Депозитарiєм цього Статуту є Україна.

Глава IV. Заключнi положення

Стаття 19

     1. Цей Статут укладається на невизначений строк.

     2. Цей Статут тимчасово застосовується з дати його пiдписання та набирає чинностi з дати отримання депозитарiєм останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання ним чинностi.

Стаття 20

     1. Пiсля набрання чинностi цей Статут буде вiдкритий для приєднання держав, стосовно яких РГД прийняла рiшення про прийняття до ГУАМ.

     2. Для держави, що приєднується, цей Статут набирає чинностi з дати отримання депозитарiєм офiцiйного письмового повiдомлення про виконання державою, що приєднується, усiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання ним чинностi.

Стаття 21

     До цього Статуту, за взаємною згодою Сторiн, можуть уноситися змiни й доповнення, що оформляються окремими протоколами, якi є його невiд'ємною частиною та набирають чинностi в порядку, передбаченому статтею 19 цього Статуту.

Стаття 22

     У випадку виникнення спорiв у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цього Статуту Сторони будуть вирiшувати їх шляхом консультацiй i переговорiв.

Стаття 23

     До цього Статуту застереження не допускаються.

Стаття 24

     Цей Статут вiдповiдно до статтi 102 Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй пiдлягає реєстрацiї в Секретарiатi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     Учинено в м. Київ 23 травня 2006 року в одному примiрнику англiйською та росiйською мовами, причому обидва тексти є рiвно автентичними.

     У випадку виникнення розбiжностей при тлумаченнi положень цього Статуту англiйський текст буде мати переважну силу.

     За Азербайджанську Республiку

     За Грузiю

     За Республiку Молдова

     За Україну

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.