ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України щодо запобiгання тероризму

     У зв'язку з ратифiкацiєю Конвенцiї Ради Європи про запобiгання тероризму Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такi змiни:

     1. Частини четверту та п'яту статтi 258 виключити.

     2. Доповнити статтями 2581, 2582, 2583, 2584 такого змiсту:

     "Стаття 2581. Втягнення у вчинення терористичного акту

     1. Втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування до вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, уразливого стану особи, або iз застосуванням чи погрозою застосування насильства -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi щодо кiлькох осiб або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв.

     Стаття 2582. Публiчнi заклики до вчинення терористичного акту

     1. Публiчнi заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберiгання з метою розповсюдження матерiалiв з такими закликами -

     караються виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Тi самi дiї, вчиненi з використанням засобiв масової iнформацiї, -

     караються обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Стаття 2583. Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї

     1. Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само матерiальне, органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв.

     2. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника терористичної групи чи терористичної органiзацiї, яка добровiльно повiдомила правоохоронний орган про вiдповiдну терористичну дiяльнiсть, сприяла її припиненню або розкриттю злочинiв, вчинених у зв'язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.

     Стаття 2584. Сприяння вчиненню терористичного акту

     1. Вербування, фiнансування, матерiальне забезпечення, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цiєю метою -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi щодо кiлькох осiб або повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв".

     II. Частину третю статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "258" доповнити цифрами "2581, 2582, 2583, 2584".

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
21 вересня 2006 року
N 170-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.