ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.11.2004 N 25/7-09-18/13158

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надання додаткової iнформацiї

     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 04.10.04 N 25/7-9-18/12030-ЕП повiдомляємо що, перелiк спецiальних технiчних засобiв наводиться:

     у пунктi 1.3 Лiцензiйних умов, затверджених наказом Державного комiтету з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва i Служби безпеки України вiд 29.01.01 N 17/17, зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 08.02.02 за N 1225313;

     у позицiї 5.А.3 роздiлу 5 (частина 3) Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки, що є додатком 1 до порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.04 N 86.

     Крiм цього, надсилаємо таблицю щодо ознак належностi товару до спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї (СТЗ), доведену до Держмитслужби листом Служби безпеки України вiд 06.10.04 N 36/6294.

     Додаток: на 6 арк.

 

Додаток N 2

Ознаки належностi товару до спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї (СТЗ)

N п/п Визначення класу СТЗ* Орiєнтовний перелiк СТЗ Ознаки СТЗ
1. СТЗ для негласного отримання та реєстрацiї аудiо iнформацiї 1. Радiо закладний пристрiй прослуховування (далi - РЗПП):
- радiомiкрофон;
- вiбродатчик для зняття акустичної iнформацiї з iнтегрованим радiопередавачем (акселерометр, остеоскоп з радiоканалом, геофон та iнш.)
2. Радiоприймальний засiб сигналiв РЗПП.
3. Ретранслятор сигналiв РЗПП.
4. Спецiалiзований пульт дистанцiйного управлiння.
5. Направлений мiкрофон.
6. Комплект апаратури для дистанцiйного зняття мовної iнформацiї за допомогою лазера.
8. Оповiщувач охоронної сигналiзацiї (у тому числi пожежної сигналiзацiї), оснащений вбудованим мiкрофоном.
9. Оптоволоконний мiкрофон.
1. Малогабаритне (мiнiатюрне) виконання конструкцiї мiкрофона/вiбродатчика чи модуля, що їх мiстить.
2. Малогабаритне (мiнiатюрне) виконання конструкцiї радiопередавача чи модуля, що їх мiстить.
3. Конструктивне виконання виробу, що передбачає його подальше використання у закамуфльованому виглядi (у тому числi для вмурування пiд звичайнi побутовi предмети).
4. Вузька дiаграма направленостi та висока чутливiсть направленого мiкрофона.
5. Належнiсть типу антенної системи направленого мiкрофону до пласкої акустичної фазованої решiтки.
6. Наявнiсть ф-цiї накопичення (запису) iнформацiї з наступною її передачею по радiоканалу або iнших технiчних каналах.
7. Цифровий накопичувач акустичної iнформацiї, конструктивно виконаний у виглядi мiнiатюрного модуля та/або спроектований з використання технiчних рiшень щодо протидiї пошуковим радiоелектронним засобам.
8. Закриття та маскування iнформацiї, що передається радiоелектронними засобами, у тому числi, шляхом використання складних сигналiв.
9. Оснащенiсть оповiщувача охоронної сигналiзацiї (у тому числi, пожежної) вбудованим мiкрофоном.
2. СТЗ для негласного вiзуального спостереження та документування 1. Мiнiатюрна фото-, теле-, вiдеокамера, замаскована пiд рiзнi предмети.
2. Об'єктив, обладнаний винесеною вхiдною зiницею типу "Pinhole".
3. Мiнiатюрнi теле-, вiдеокамери:
а) обладнанi об'єктивом з винесеною вхiдною зiницею типу "Pinhole";
б) з високою чутливiстю, а саме, здатнi працювати при низькiй освiтленостi об'єкта (0,01 лк i менше) або при освiтленнi на приймальному елементi 0,0001 лк i менше;
в) оснащенi радiопередавачем (у тому числi мiнi комплекти: камера-передавач).
4. Малогабаритний теле-, вiдео передавач.
5. Жорсткi та гнучкi ендоскопи (у тому числi бароскопи, отоскопи та iн.) з каналом освiтлення i дiаметром менше нiж 10мм.
6. Мiнiатюрна зорова труба.
7. Прилад спостереження з гiдростабiлiзацiєю зображення та можливiстю реєстрацiї зображення.
8. Прилад нiчного бачення з можливiстю реєстрацiї зображення.
9. Нiчнi окуляри.
10. Нiчний вiзир.
11. Малогабаритнi нiчнi теле-, вiдеокамери, що забезпечують нiчний режим роботи без iнфрачервоного освiтлення об'єкту зйомки.
12. Оповiщувач охоронної сигналiзацiї (у тому числi пожежної сигналiзацiї), оснащений вбудованою теле-, вiдеокамерою.
1. Мiнiатюрнiсть фото-, теле-, вiдеокамер, радiопередавачiв вiдеоiнформацiї.
2. Вiдсутнiсть у фотокамери вiзиру або наявнiсть винесених органiв управлiння (у тому числi, наявнiсть пульту дистанцiйного керування).
2. Наявнiсть у оптичного пристрою об'єктиву, обладнаного винесеною вхiдною зiницею типу "Pinhole".
3. Висока чутливiсть теле-, вiдеокамер:
- 0,01 лк i вище на об'єктi зйомки;
- 0,0001 лк i вище на приймальному елементi.
4. Прилад нiчного бачення з можливiстю реєстрацiї зображення. Можливiсть оптичного приладу працювати у темрявi (вночi) без застосування iнфрачервоного освiтлення об'єкту зйомки (за виключенням фотоапаратiв).
5. Наявнiсть у ендоскопа, що має дiаметр менш нiж 10мм, каналу освiтлення.
6. Оснащення оповiщувача охоронної сигналiзацiї (у тому числi пожежної сигналiзацiї) вбудованою теле-, вiдеокамерою.
7. Оснащенiсть оптичного приладу спостереження (за виключенням стацiонарних зразкiв) пристроєм гiдростабiлiзацiї зображення.
3. СТЗ для негласного прослуховування телефонних переговорiв. 1. Малогабаритний реєстратор телефонних переговорiв:
- з передачею отриманої iнформацiї по радiолiнiї;
- з передачею отриманої iнформацiї по телефоннiй або iншiй лiнiї передачi;
- з накопиченням iнформацiї, без передачi.
2. Реєстратори телефонних переговорiв з можливiстю дешифрацiї цифрових потокiв.
1. Конструктивне виконання реєстратора телефонних переговорiв у виглядi малогабаритного (мiнiатюрного) модуля (звичайно, з двома виводами та камуфляжем пiд дискретний радiоелемент - наприклад, конденсатор, реле, фiльтр або iнший стандартний елемент чи вузол, що входить до складу телефонного апарату).
2. Можливiсть роботи реєстратора телефонних переговорiв з цифровими потоками (наприклад: Б1).
4. СТЗ для негласного перехоплення та реєстрацiї iнформацiї з технiчних каналiв зв'язку. 1. Комплекс засобiв радiомонiторингу або окремi вироби: скануючi або спецiалiзованi (адаптованi пiд конкретнi системи радiозв'зку) приймачi, засоби демодуляцiї радiосигналiв, спецiалiзоване програмне забезпечення отримання негласного доступу до аудiо-, вiдео-, текстової iнформацiї аудiоканалами.
2. Комплекс або окремi засоби монiторингу оптичних, кабельних i проводових лiнiй зв'язку: спецiалiзованi пристрої зняття iнформацiї з оптичних, кабельних i проводових лiнiй зв'язку, засоби демодуляцiї електро- та оптичних сигналiв, спецiалiзоване програмне забезпечення отримання негласного доступу до аудiо-, вiдео-, текстової iнформацiї, а також даних, якi передаються оптичними, кабельними та проводовими лiнiями зв'язку.
1. Комплекси (комплекти), якi мiстять професiйнi радiосканери або скануючi радiоприймачi з високою чутливiстю та конструктивним виконанням, що передбачає можливiсть їх носiння або перевезення (мобiльне виконання).
5. СТЗ для негласного контролю поштових повiдомлень i вiдправлень. Переносна (у тому числi портативна) малогабаритна ренгеноскопiчна або ренгенотелевiзiйна апаратура. Малi габарити ренгеноскопiчної або ренгенотелевiзiйної апаратури.
6. СТЗ для негласного обстеження предметiв i документiв. Переносна (у тому числi портативна) малогабаритна ренгеноскопiчна або ренгенотелевiзiйна апаратура. Малi габарити ренгеноскопiчної або ренгенотелевiзiйної апаратури.
7. СТЗ для негласного проникнення у примiщення, транспортнi засоби, iншi об'єкти та їх обстеження. 1. Набори вiдмичок та iнструментiв (навантажувачiв, екстракторiв та iн.), для негласного вiдкриття примiщень, транспортних засобiв, iнших об'єктiв чи їх обстеження.
2. Унiверсальнi ключi.
3. Унiверсальнi вiдмикаючi пристрої.
4. Механiчна вiбрацiйна вiдмичка.
5. Електровiдмичка.
6. Жорсткi та гнучкi ендоскопи з каналом освiтлення i дiаметром менше нiж 10 мм.
7. Переносна (у тому числi портативна) малогабаритна ренгеноскопiчна або ренгенотелевiзiйна апаратура.
1. Унiверсальнiсть iнструментiв, вiдмичок, ключiв (чи iнших вiдмикаючих пристроїв) для вiдкриття примiщень, транспортних засобiв, iнших об'єктiв чи їх обстеження.
2. Пристрої для негласного обстеження запираючих пристроїв.
3. наявнiсть у ендоскопу, що має дiаметр менше нiж 10 мм каналу освiтлення.
8. СТЗ для негласного контролю за перемiщенням транспортних засобiв та iнших об'єктiв. 1. Малогабаритний (мiнiатюрний) радiомаяк (маркерний радiопередавач).
2. Малогабаритний (мiнiатюрний) радiоелектронний пристрiй навiгацiї з можливiстю передачi iнформацiї iнформацiї по радiоканалу.
3. Радiопеленгацiйнi (радiопеленгаторнi) комплекси або окремi засоби.
4. Мiнiатюрнi датчики охоронної сигналiзацiї для прихованого контролю перемiщення об'єкта.
1. Малi габарити радiомаяка (радiопередавача), камуфляж.
2. Малогабаритний (мiнiатюрний) GPS- приймач, що мiстить модуль радiопередавача пiд камуфлювання або закамуфльований.
9. СТЗ для негласного отримання (змiни, знищення) iнформацiї з технiчних засобiв її зберiгання, обробки та передачi. 1. Радiоелектронне обладнання (комплекси) для прийому та декодуванню побiчного електромагнiтного випромiнювання електронно-обчислювальної технiки, iншого радiоелектронного обладнання.
(... для зняття iнформацiї з джерел ПЕМВ).
2. Спецiалiзованi радiо сканери (скануючi радiоприймачi).
3. Апаратнi закладнi пристрої.
1. Комплекси (комплекти), якi мiстять професiйнi радiосканери або скануючi радiоприймачi з високою чутливiстю та конструктивним виконанням, що передбачає можливiсть їх носiння або перевезення (мобiльне виконання).

     * - Вiдповiдно до визначення СТЗ, що наведено в п 1.3 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвлi спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї, затверджених наказом Держпiдприємництва i Служби безпеки України вiд 29 сiчня 2001 року N 17/17, зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 8 лютого 2001 р. за N 122/5313.

     Примiтки:

     1. Ознаками належностi виробiв до СТЗ, спiльними для усiх груп є:

     - мiнiатюрне виконання виробу в цiлому або вiдокремленого модулю (наприклад, модулю датчика);

     - конструктивне виконання виробiв у виглядi безкорпусних мiнiатюрних модулiв;

     - використання при проектуваннi радiоелектронних виробiв схемотехнiчних або конструкторських рiшень, що направленi на протидiю пошуковим радiоелектронним засобам.

     2. Безумовною ознакою належностi виробiв, орiєнтовний перелiк яких наведений у таблицi, до СТЗ є їх конструктивне виконання у закамуфльованому виглядi або у виглядi, яке передбачає їх камуфлювання.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.