ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДНIПРОВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

16 квiтня 2004 N 225


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

     Вiдповiдно до Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.03 N 584 "Про затвердження Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" та наказу Державного митного комiтету України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у митних органах", для ефективного проведення в життя митної полiтики України в частинi захисту її економiчних iнтересiв, посилення митного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання в Днiпровськiй регiональнiй митницi, наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi (далi - Порядок), що додається.

     2. Надати повноваження стосовно прийняття рiшень щодо здiйснення ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi (далi - ДРМ), що вiдносяться до компетенцiї керiвництва ДРМ, керiвництву Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил ДРМ (далi - Вiддiлення БК та ПМП) та вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики ДРМ (далi - вiддiл IАРМС).

     3. 3аступнику начальника регiональної митницi - начальнику Вiддiлення БК та ПМП Голдуну В.С., начальнику вiддiлу IАРМС Дордi I.В.:

     3.1. Прийняти для керiвництва та виконання даний Порядок.

     3.2. Призначити осiб, з числа посадових осiб пiдроздiлiв, вiдповiдальних за ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в ДРМ.

     3.3. Внести вiдповiднi доповнення у посадовi iнструкцiї посадових осiб визначених в п.3.2. цього наказу.

     3.4. Забезпечити дотримання пiдпорядкованим особовим складом вимог встановленого Порядку.

     4. Начальнику юридичного вiддiлу Онасенко О.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Днiпропетровського обласного управлiння юстицiї.

     5. Установити, що цей наказ вводиться в дiю через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї.

     6. Головному iнспектору по зв'язках з громадськiстю Коротченко Н.В. забезпечити висвiтлення цього наказу у засобах масової iнформацiї.

     7. Начальнику загального вiддiлу Морозовiй В.В. забезпечити ознайомлення з цим наказом причетних осiб.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник регiональної митницi Ю.П. Соловков
Заступник начальника регiональної митницi А.Р. Дегтярьов
Заступник начальника регiональної митницi А.Ю. Ванжа
Заступник начальника регiональної митницi О.В. Мiрза
Заступник начальника регiональної митницi - начальник вiддiлення по боротьбi з контрабандою та ПМП В.С. Голдун
Начальник вiддiлу ОМК О.I. Товмашенко
Начальник юридичного вiддiлу О.В. Онасенко

     Виконавець: вiддiл органiзацiї митного контролю.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Днiпровської регiональної митницi
16 квiтня 2004 N 225

ПОРЯДОК
ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ СУБ'ЄКТIВ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В ДНIПРОВСЬКIЙ РЕГIОНАЛЬНIЙ МИТНИЦI

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi (далi - Порядок) розроблено вiдповiдно до Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.03 N 584 "Про затвердження Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" та наказу Державного митного комiтету України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у митних органах".

     1.2. У цьому порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     Облiк суб'єктiв ЗЕД - фiксацiя (реєстрацiя) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi у вiдповiдностi з цим Порядком;

     пiдроздiл митного оформлення (далi - ПМО) - структурний пiдроздiл регiональної митницi, посадовi особи якого здiйснюють митний контроль та митне оформлення товарiв i транспортних засобiв (далi - товар) iз застосуванням вантажної митної декларацiї i пропуск їх через митний кордон України.

     лист-узгодження мiж митницями (далi-ЛУ) - документ установленої Держмитслужбою України форми, який надає право суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати декларування та митне оформлення товарiв у митницi оформлення, якщо митниця облiку не заперечує проти цього.

     1.3. Цей Порядок встановлює загальну процедуру проведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єктiв ЗЕД) у зонi дiяльностi Днiпровської регiональної митницi (далi - ДРМ), що є обов'язковою для виконання всiма її пiдроздiлами.

     Митний контроль та митне оформлення товарiв здiйснюється за мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД, крiм випадкiв, передбачених пунктом 3.2. цього Порядку.

     У разi змiн законодавства, за яких виникають суперечностi Порядку новим вимогам чинних законодавчих актiв, необхiдно керуватися положеннями, викладеними в нормативних актах Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Держмитслужби України. Розпорядження, накази, порядки ДРМ виконуються в частинi, що не суперечить цьому Порядку.

     1.4. Облiку пiдлягають суб'єкти ЗЕД, якi знаходяться в зонi дiяльностi ДРМ (за наявностi в їх установчих документах права на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм випадкiв оформлення гуманiтарної допомоги).

     1.5. Облiк в ДРМ здiйснюється за юридичною адресою суб'єктiв ЗЕД, яка належить до зон дiяльностi окремих ПМО, що визначенi в додатку 5 до Порядку.

     У випадках, передбачених Держмитслужбою України, коли митне оформлення окремих видiв товарiв повинно здiйснюватися в окремо визначених для цього митницях, суб'єкти ЗЕД пiдлягають подвiйному облiку: у ПМО ДРМ за мiсцем реєстрацiї та у митницi оформлення товарiв.

     У випадках, передбачених окремими наказами ДРМ, митний контроль та митне оформлення товарiв проводиться в окремо визначених для цього ПМО ДРМ.

     Суб'єкт ЗЕД, при необхiдностi здiйснювати митне оформлення товарiв у зонi дiяльностi ДРМ, до моменту здiйснення митного оформлення повинен звернутися до ДРМ i стати на облiк.

     1.6. Здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД проводиться щоденно протягом робочого часу з 9.00 до 17.00, за винятком обiдньої перерви з 13.00 до 14.00, уповноваженими посадовими особами вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики ДРМ (далi - вiддiл IАРМС).

     1.7. Документи для здiйснення облiку подаються до ДРМ обов'язково в прошитому виглядi керiвником суб'єкта ЗЕД або особою яка вiдповiдно до облiкової картки суб'єкта ЗЕД, уповноважена ним працювати з митницею, або митними брокерами за наявностi лiцензiї митного брокера та договора-доручення з суб'єктом ЗЕД, за наявностi паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу.

     1.8. Суб'єкт ЗЕД набуває права здiйснення митного оформлення товарiв за будь-яким митним режимом, незалежно вiд виду транспорту, напрямку перемiщення, особливостей характеру перемiщення товару пiсля оформлення облiкової картки та постановки на облiк у вiдповiдному ПМО ДРМ.

     Вiдсутнiсть облiкової картки суб'єкта ЗЕД, взятого на облiк вiддiлом IАРМС ДРМ (далi облiкова картка), або виявлення суттєвих розбiжностей в нiй з документами наданими для митного оформлення є пiдставою для вiдмови суб'єкту ЗЕД у митному оформленнi.

     1.9. Уповноваженi посадовi особи ДРМ пiд час здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД несуть персональну вiдповiдальнiсть за неправомiрнi дiї, невиконання або неякiсне виконання покладених на них службових обов'язкiв.

2. Здiйснення облiку суб'єктiв ЗЕД та оформлення облiкової картки

     2.1. Уповноважена особа суб'єкта ЗЕД, визначена в п. 1.7 Порядку, для постановки на облiк суб'єкта ЗЕД надає в ДРМ:

     - два примiрника письмової заяви суб'єкта ЗЕД на iм'я начальника ДРМ або особи, яка його замiщує, на проведення облiку в ДРМ (далi - Заява), форма якої наведена в Додатку 2 до Порядку;

     - оригiнали та завiренi суб'єктом ЗЕД або завiренi нотарiально копiї документiв, перелiк яких, залежно вiд форми власностi суб'єкта ЗЕД, наведено в Додатку 1 до Порядку;

     - чотири примiрника облiкової картки встановленого зразка, згiдно з Додатком 3 до Порядку, якi повиннi бути заповненi з використанням ПЕОМ або друкарської машинки i обов'язково мiстити номери стацiонарних мiських (за виключенням мобiльних) контактних телефонiв суб'єкта ЗЕД.

     2.2. Термiн розгляду Заяви, перевiрки поданих для облiку вiдомостей та реєстрацiї суб'єкта ЗЕД - до 5 днiв з дня реєстрацiї Заяви в ДРМ. У випадку прийняття начальником ДРМ рiшення, з урахуванням господарської дiяльностi пiдприємств, про термiновий строк здiйснення облiку, тека з документами проходить обробку в усiх причетних до облiку пiдроздiлах ДРМ, поза чергою, протягом однiєї доби.

     2.3. Уповноваженою посадовою особою вiддiлу IАРМС ДРМ кожного робочого дня документи приймаються з 9.00 до 13.00 у кiмнатi для прийому листiв вiд суб'єктiв ЗЕД в примiщеннi ДРМ.

     Документи, для запобiгання їх втрати, приймаються в тецi, в яку повинен бути вкладений реєстр документiв, що подаються до облiку.

     Облiковi картки, заповненi вiд руки або з виправленнями, до облiку в ДРМ не приймаються.

     Пiсля з'ясування питання щодо права суб'єкта ЗЕД на ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi (або за наявностi в Заявi суб'єкта ЗЕД iнформацiї про очiкування гуманiтарної допомоги) та подальшої перевiрки пакету документiв, уповноваженою посадовою особою вiддiлу IАРМС на Заявi суб'єкта ЗЕД ставиться письмова вiдмiтка щодо повноти поданих документiв, засвiдчується особистим пiдписом, проставляється дата звiрки. Заява з документами реєструється у вiддiлi IАРМС в окремому журналi реєстрацiї заяв суб'єктiв ЗЕД на проведення облiку та облiкових карток суб'єктiв ЗЕД взятих на облiк в Днiпровськiй регiональнiй митницi (далi - Журнал реєстрацiї), форма якого наведена у додатку 6 до Порядку.

     Оригiнали документiв повертаються представнику суб'єкта ЗЕД.

     2.4. Вiддiл IАРМС ДРМ двiчi на день, о 12:00 та о 16:00, передає прийнятi вiд суб'єктiв ЗЕД теки з документами, перелiченими в п.2.1. Порядку, до вiдповiдного пiдроздiлу Вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил ДРМ (далi Вiддiлення БК та ПМП) для проведення перевiрки на достовiрнiсть внесених в облiкову картку даних.

     2.5. Уповноваженi посадовi особи Вiддiлення БК та ПМП ДРМ проводять перевiрку документiв згiдно з чинними нормативними документами в частинi, що стосується взяття на облiк суб'єктiв ЗЕД у ДРМ, з метою визначення критерiїв ризику (iмовiрнiсть порушень чинного законодавства), за сукупнiстю яких проводиться вибiр заходiв контролю, спрямованих на запобiгання порушенню вимог митного законодавства.

     Начальником Вiддiлення БК та ПМП, при необхiдностi, залучається до перевiрки даних, якi заявляються при реєстрацiї суб'єктiв ЗЕД, пiдроздiл митної варти ДРМ.

     За результатами здiйснених заходiв посадовою особою Вiддiлення БК та ПМП, приймається рiшення про:

     - передачу пакету документiв до вiддiлу IАРМС iз письмовими зауваженнями (якщо вони мають мiсце), або з позначкою - "без зауважень";

     - необхiднiсть додаткової перевiрки з можливим викликом керiвника (директора) суб'єкта ЗЕД та подання ним оригiналiв поданих документiв;

     - необхiднiсть оформлення у митному вiдношеннi товарiв цього суб'єкта ЗЕД пiд контролем Вiддiлення БК та ПМП.

     Вiдмiтки про прийняте рiшення робляться на 1-му примiрнику Заяви суб'єкта ЗЕД i засвiдчуються пiдписом посадової особи Вiддiлення БК та ПМП ДРМ, яка проводила перевiрку iз зазначенням дати.

     Посадова особа Вiддiлення БК та ПМП для виявлення суб'єктiв ЗЕД, якi мають можливий намiр працювати з порушенням митних правил, проводить аналiз даних, зазначених у документах, за результатами iнформує заступника начальника ДРМ - начальника Вiддiлення БК та ПМП для прийняття вiдповiдного рiшення.

     Пiсля прийняття рiшення, теки з документами передаються до вiддiлу IАРМС за пiдписом начальника вiдповiдного пiдроздiлу Вiддiлення БК та ПМП ДРМ не менш нiж двiчi на день iз зазначенням дати.

     При наявностi зауважень вони в письмовому виглядi службовою запискою надаються до вiддiлу IАРМС ДРМ для складання вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ.

     2.6. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ:

     - перевiряє вiдповiднiсть поданих документiв вимогам чинного законодавства України в частинi, що стосується взяття на облiк суб'єктiв ЗЕД у ДРМ;

     - звiряє вiдомостi, зазначенi в поданих документах з даними, занесеними до облiкової картки суб'єкта ЗЕД (при цьому певнi статутнi, банкiвськi та iншi данi повиннi бути внесенi до облiкової картки стисло, чiтко та тiльки у передбачених для внесення певної iнформацiї мiсцях бланку облiкової картки);

     - у разi необхiдностi викликає керiвникiв, бухгалтерiв, iнших посадових осiб суб'єктiв ЗЕД для з'ясування виникших питань, перевiрки їх повноважень, паспортних даних i т.i.

     Iнформацiя, не передбачена у бланку облiкової картки, не повинна бути в нiй вiдображена.

     Не допускається зазначення в облiковiй картцi телефонних номерiв стiльникового зв'язку.

     Перевiрка поданих для облiку документiв проводиться в межах загального термiну розгляду заяви суб'єкта ЗЕД.

     2.7. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС, у разi прийняття рiшення про можливiсть проведення облiку суб'єкта ЗЕД:

     - завiряє примiрники облiкової картки суб'єкта ЗЕД особистою номерною печаткою;

     - присвоює суб'єкту ЗЕД облiковий номер за такою схемою: код ДРМ (митного посту) / порядковий номер вантажного вiддiлу ДРМ (для митних постiв-01) / останнi двi цифри року облiку в ДРМ / порядковий номер облiкової картки, наприклад: 11000/01/04/00123 (нумерацiя здiйснюється в хронологiчному порядку за поданням суб'єктами ЗЕД документiв на облiк за принципом наростання номерiв протягом року);

     - проставляє визначений номер на усiх примiрниках облiкової картки;

     - заносить данi облiкової картки в Журнал реєстрацiї;

     - всi данi, зазначенi в облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД, у цей же день вводить до центральної бази даних Держмитслужби України та до бази даних суб'єктiв ЗЕД - резидентiв України;

     2.8. Примiрники облiкової картки та документи суб'єкта ЗЕД поданi ним для облiку в ДРМ пiсля закiнчення процедури облiку розподiляються посадовою особою вiддiлу IАРМС таким чином:

     - перший примiрник облiкової картки кожного робочого дня з 9.00 до 13.00 повертається уповноваженому представниковi суб'єкта ЗЕД у кiмнатi для прийому листiв вiд суб'єктiв ЗЕД в примiщеннi ДРМ;

     - другий примiрник облiкової картки разом з другим примiрником Заяви суб'єкта ЗЕД та текою з документами передається у визначений ПМО ДРМ в кiмнатi для прийому листiв вiд суб'єктiв ЗЕД в примiщеннi ДРМ кожного робочого дня з 9.00 до 13.00.

     - третiй примiрник облiкової картки разом з першим примiрником Заяви суб'єкта ЗЕД залишається в справах вiддiлу IАРМС;

     - четвертий примiрник облiкової картки передається посадовою особою вiддiлу IАРМС до вiдповiдного вiддiлу Вiддiлення БК та ПМП для подальшого контролю.

     2.9 Посадовi особи ПМО, забезпечують оперативне отримання вiд вiддiлу IАРМС ДРМ тек з документами суб'єктiв ЗЕД, якi взятi на облiк в ДРМ. Уповноваженi посадовi особи ПМО повиннi зареєструвати облiковi картки у журналi "Облiку суб'єктiв ЗЕД" свого пiдроздiлу згiдно з номенклатурою справ.

     2.10. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ, яка прийняла рiшення про неможливiсть здiйснення облiку суб'єкта ЗЕД, за наявностi пiдстав для вiдмови в проведеннi облiку або отриманих зауважень Вiддiлення БК та ПМП, складає вiдповiдно до роздiлу 6 Порядку картку вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ, форма якої наведена у Додатку 4 до Порядку, iз зазначенням причин такого рiшення.

     Вiдривний талон картки вiдмови разом з текою повертається уповноваженому представнику суб'єкта ЗЕД, пiд особистий пiдпис у Журналi реєстрацiї, кожного робочого дня з 9.00 до 13.00 в кiмнатi для прийому листiв вiд суб'єктiв ЗЕД в примiщеннi ДРМ.

     2.11. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ оприлюднює повiдомлення про вiдмови у взяттi суб'єктiв ЗЕД на облiк в ДРМ шляхом розмiщення спискiв суб'єктiв ЗЕД, яким вiдмовлено, на посту помiчника оперативного чергового в примiщеннi ДРМ.

     2.12. Вiддiл IАРМС ДРМ, у випадку, якщо тека з повiдомленням про вiдмову не отримана представником суб'єкта ЗЕД у мiсячний термiн з дня вiдмови, передає зазначену теку до Вiддiлення БК та ПМП ДРМ для детального аналiзу. Пiсля обробки тека передається до архiву ДРМ згiдно з вимогами ведення дiловодства в митних органах, де зберiгається 5 рокiв.

     2.13. Пакет документiв може бути повернуто з архiву ДРМ з дозволу начальника ДРМ або його заступника уповноваженiй особi суб'єкта ЗЕД на пiдставi його письмового звернення на iм'я начальника ДРМ або особи, яка його замiщує.

     2.14. Пiсля отримання представником суб'єкта ЗЕД теки з документами та виправлення ним зауважень, зазначених у вiдривному талонi картки вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ, нова Заява про взяття на облiк в ДРМ з документами подається i повторно розглядається вiдповiдно до роздiлу 2 Порядку.

3. Порядок засвiдчення копiй облiкової картки суб'єктiв ЗЕД, якi знаходяться на облiку в ДРМ, та оформлення листа-узгодження на проведення митного оформлення поза мiсцем облiку

     3.1. Засвiдчення копiї облiкової картки проводиться у випадках:

     - надання суб'єкту ЗЕД дозволу ДРМ на проведення митного оформлення товарiв в iншiй митницi;

     - отримання суб'єктом товарiв в iншiй митницi з подальшим митним оформленням їх у ДРМ;

     - надання суб'єкту ЗЕД дозволу на здiйснення митного оформлення товарiв поза мiсцем облiку з вантажного вiддiлу на митний пост або навпаки в зонi дiяльностi ДРМ;

     - у випадках, передбачених наказами ДРМ, коли митне оформлення окремих видiв товарiв повинно здiйснюватися в окремо визначених для цього ПМО ДРМ.

     3.2. Митне оформлення товарiв поза мiсцем облiку проводиться на пiдставi ЛУ у випадках здiйснення митного контролю та оформлення:

     - товарiв у зонi дiяльностi iнших митниць;

     - товарiв у зонi дiяльностi митного поста ДРМ, якщо власник товарiв перебуває на облiку у вантажному вiддiлi ДРМ;

     - товарiв у зонi дiяльностi вантажного вiддiлу ДРМ, якщо власник товарiв перебуває на облiку на митному посту ДРМ;

     - товарiв у зонi дiяльностi митного поста ДРМ, якщо власник товарiв перебуває на облiку в iншому митному посту ДРМ.

     3.3. Уповноважена особа суб'єкта ЗЕД, для отримання дозволу на митне оформлення товарiв поза мiсцем державної реєстрацiї, подає в ПМО, в якому взято на облiк суб'єкта ЗЕД, такi документи:

     - заповнений суб'єктом ЗЕД ЛУ в трьох примiрниках;

     - пакет необхiдних для митного оформлення документiв (контракт, дозвiльнi документи тощо) у трьох примiрниках (оригiнал та двi копiї);

     - оригiнал та ксерокопiю облiкової картки суб'єкта ЗЕД (при цьому перший примiрник ЛУ разом з ксерокопiєю облiкової картки суб'єкта ЗЕД повинен бути прошитий разом з копiями документiв, якi є пiдставою для митного контролю та оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД та весь пакет засвiдчений печаткою суб'єкта ЗЕД або нотарiально).

     3.4. Чергова посадова особа ПМО:

     - перевiряє пакет документiв на комплектнiсть та додержання правил заповнення ЛУ;

     - реєструє ЛУ в журналi реєстрацiї та контролю ЛУ;

     - передає пакет документiв разом з ЛУ начальнику ПМО, його заступнику або посадовим особам, якi їх замiщують.

     3.5. Начальник ПМО, його заступник або посадовi особи, якi їх замiщують, визначають посадових осiб ПМО для здiйснення оформлення ЛУ.

     Повертають пакет документiв черговiй посадовiй особi пiдроздiлу, який надає їх уповноваженiй посадовiй особi вiддiлу IАРМС в ПМО, а при її вiдсутностi, уповноваженiй посадовiй особi ПМО.

     3.6. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС або ПМО:

     - перевiряє наявнiсть санкцiй, застосованих Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України;

     - звiряє вiдомостi, зазначенi в поданiй копiї облiкової картки, з оригiнальним примiрником облiкової картки, яка зберiгається в ПМО, а також з даними поданих документiв.

     У разi позитивного результату перевiрки проставляє на зворотi ЛУ номерний штамп "Статистичний контроль проведено".

     Повертає пакет документiв черговiй посадовiй особi ПМО ДРМ.

     3.7. Чергова посадова особа ПМО, пiсля перевiрки уповноваженою особою визначеною в п.3.6. Порядку, передає пакет документiв визначенiй начальником ПМО, його заступником або посадовими особами, якi їх замiщують, посадовiй особi цього пiдроздiлу для проведення певних митних процедур.

     3.8. Визначена посадова особа ПМО:

     - перевiряє змiст зовнiшньоекономiчного договору (контракту), договору комiсiї, доручення, а також специфiкацiї, змiни та доповнення до них на предмет вiдповiдностi чинному законодавству;

     - встановлює вiдповiднiсть роздiлiв ЛУ iнформацiї поданих документiв;

     - встановлює вiдповiднiсть товару, описаному в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi), iнших угодах, коду товару згiдно УКТЗЕД, зазначеному у ЛУ;

     - перевiряє необхiднiсть застосування до цих товарiв засобiв тарифного та нетарифного регулювання, а також пред'явленi представником суб'єкта ЗЕД документи з цього приводу;

     - здiйснює iншi митнi процедури, передбаченi чинним законодавством.

     У разi позитивного результату перевiрки щодо надання дозволу на митне оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД:

     - робить на зворотнiй сторонi копiї облiкової картки запис: "Копiя надається для пред'явлення в___________________ митницю (вантажний вiддiл, митний пост)";

     - засвiдчує запис особистою номерною печаткою та особистим пiдписом;

     - засвiдчує прошитий пакет документiв (копiї) особистою номерною печаткою та особистим пiдписом;

     - проставляє вiдтиск особистої номерної печатки та особистий пiдпис на всiх примiрниках ЛУ;

     - по одному примiрнику копiй документiв, на пiдставi яких оформлюється ЛУ залишає в справах пiдроздiлу;

     - примiрники ЛУ разом з документами та облiковою карткою суб'єкта ЗЕД подає на розгляд начальнику ПМО, його заступнику або посадовим особам, якi їх замiщують.

     3.9. Начальник ПМО, його заступник або посадовi особи, якi їх замiщують:

     - у разi неможливостi оформлення товарiв за дозволом ДРМ, накладають вiдповiдну резолюцiю на ЛУ та передають пакет документiв черговiй посадовiй особi пiдроздiлу для повернення заявнику;

     - у разi можливостi оформлення товарiв за дозволом ДРМ, погоджують надання дозволу на митне оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД шляхом письмового вiзування ЛУ, пiсля чого органiзовують передачу пакета документiв через загальний вiддiл начальнику ДРМ, його заступнику вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв або посадовим особам, якi їх замiщують.

     3.10. У разi позитивного рiшення та пiдпису ЛУ начальником ДРМ, його заступником або посадовими особами, якi їх замiщують, ЛУ реєструється в загальному вiддiлi i завiряється печаткою ДРМ.

     Перший примiрник ЛУ видається разом з прошитим пакетом документiв представнику суб'єкта ЗЕД для оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД.

     Другий примiрник ЛУ залишається в справах загального вiддiлу ДРМ.

     Третiй примiрник ЛУ передається для контролю в ПМО ДРМ, що здiйснив його оформлення та перевiрку зазначених в ньому даних.

     3.11. Загальним вiддiлом ДРМ, при надходженнi пiдтверджень про митне оформлення товарiв за ЛУ в iнших митницях та iнших ПМО ДРМ, ця iнформацiя подається до ПМО, у якому суб'єкт ЗЕД перебуває на облiку.

     3.12. Начальник ПМО або посадова особа, яка його замiщує, забезпечує:

     - оперативне отримання у загальному вiддiлi ДРМ третiх примiрникiв ЛУ, що були оформленi протягом тижня;

     - передачу третiх примiрникiв ЛУ вiдповiдальнiй посадовiй особi ПМО, яка здiйснює певнi функцiї контролю за оформленням товарiв поза мiсцем облiку суб'єктiв ЗЕД.

     3.13. Випуск товару з митного лiцензiйного складу, у т.ч. з подрiбненням партiї товару, одним i тим же суб'єктом ЗЕД здiйснюється на пiдставi одного й того ж ЛУ, який є дiйсним для оформлення однiєї партiї товару.

     3.14. При оформленнi вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) в гр.44 обов'язково зазначається номер ЛУ та його код 0025 вiдповiдно до Класифiкатора типiв документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.02 N 207)

4. Оформлення товарiв та порядок облiку суб'єктiв ЗЕД, якi знаходяться на облiку в iнших митницях

     4.1.Оформлення товарiв та облiк суб'єктiв ЗЕД, якi зареєстрованi i розташованi поза зоною дiяльностi ДРМ, проводиться тiльки у випадку звернення ними до ДРМ для митного оформлення товарiв на пiдставi ЛУ, оформленого митницею за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта ЗЕД.

     4.2. Уповноважений представник суб'єкта ЗЕД, для здiйснення митного оформлення товарiв, подає через загальний вiддiл ДРМ на розгляд начальнику ДРМ, його заступнику згiдно розподiлу обов'язкiв або посадовим особам, якi їх замiщують:

     - ЛУ, попередньо оформлений митницею, у якiй взято на облiк суб'єкта ЗЕД;

     - прошитий та завiрений митницею реєстрацiї суб'єкта ЗЕД пакет копiй документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення товарiв (контракту, картки реєстрацiї контракту, лiцензiї, довiдок, сертифiкатiв i т.i.);

     - копiю облiкової картки, що завiрена в митницi, де суб'єкт ЗЕД знаходиться на облiку.

     4.3. Начальник ДРМ, його заступник або посадовi особи, якi їх замiщують, пiд час розгляду документiв, визначають ПМО, у якому доцiльно здiйснити митне оформлення товарiв, та накладають вiдповiдну письмову резолюцiю на ЛУ.

     4.4. Пiсля цього пакет документiв направляється до вiддiлу IАРМС для здiйснення тимчасового облiку на перiод дiї ЛУ.

     4.5. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС:

     - робить вiдмiтку на ЛУ "Взято на облiк";

     - реєструє ЛУ мiж митницями в журналi реєстрацiї та контролю ЛУ.

     4.6. Облiк суб'єкта ЗЕД проводиться на пiдставi вiдомостей, зазначених у копiї облiкової картки, завiреної митницею, де знаходиться на облiку суб'єкт ЗЕД. Для взяття на облiк необхiднi такi документи:

     - оригiнал ЛУ встановленої форми з вiдповiдною резолюцiєю начальника ДРМ, його заступника або осiб, якi їх замiщують;

     - копiя облiкової картки, що завiрена в митницi, де суб'єкт ЗЕД знаходиться на облiку;

     - копiя контракту;

     - копiї iнших документiв необхiдних для проведення митного оформлення вiдповiдно до чинного законодавства.

     4.7. Уповноважена посадова вiддiлу IАРМС за наведеними в облiковiй картцi даними:

     - звiряє данi, наведенi в ЛУ, з даними облiкової картки суб'єкта ЗЕД;

     - вводить вiдповiднi вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в базу даних суб'єктiв ЗЕД, якi розташованi i знаходяться на облiку поза зоною дiяльностi ДРМ;

     - пiсля проведення облiку документи передає через загальний вiддiл до ПМО для виконання поетапних процедур контролю та оформлення товарiв в загальному порядку.

     4.8. ЛУ з пакетом документiв, на пiдставi яких проводяться митнi оформлення, зберiгаються в справах ПМО.

5. Порядок переоформлення облiкової картки суб'єкта ЗЕД в разi її втрати або змiни її даних

     5.1. Уповноважена особа суб'єкта ЗЕД, визначена в п.п. 1.7, 1.8 Порядку, у випадку втрати оригiналу облiкової картки подає в ДРМ:

     - два примiрники мотивованої заяви щодо оформлення нової облiкової картки суб'єкта ЗЕД замiсть втраченої;

     - чотири нових примiрники облiкової картки.

     5.2. Переоформлення облiкової картки суб'єкта ЗЕД проводиться у вiдповiдностi з роздiлами 1 та 2 Порядку.

     5.3. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ в рамках дiй передбачених роздiлом 2 Порядку, додатково:

     - проводить звiрку даних, зазначених у поданiй облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД, з даними, викладеними в оригiналi, що зберiгається у вiддiлi IАРМС, з урахуванням можливих змiн даних;

     - засвiдчує усi примiрники облiкової картки особистою номерною печаткою, якщо данi, внесенi до поданої облiкової картки, вiдповiдають даним, внесеним до оригiналу облiкової картки, а змiни, при їх наявностi, пiдтвердженi вiдповiдними документами;

     - присвоює облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД новий облiковий номер у порядку, викладеному в пунктi 2.7. Порядку та проставляє його на усiх примiрниках облiкової картки;

     - у графi "Примiтки" Журналу реєстрацiї робить запис: "Переоформлено замiсть облiкової картки N_______________";

     - у графi "Примiтки" навпроти ранiше оформленої картки робить запис: "Скасовано, дивись Облiкова картка N .____________ ";

     - всi данi, зазначенi в облiковiй картцi суб'єкта ЗЕД, у цей же день вводить до центральної бази даних Держмитслужби України та до бази даних суб'єктiв ЗЕД - резидентiв України;

     5.4. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ, з метою запобiгання випадкiв несанкцiонованого використання загубленої облiкової картки, протягом 1 години готує лист - повiдомлення на митнi пiдроздiли ДРМ та митнi органи України про втрачену облiкову картку суб'єкта ЗЕД та вносить вiдповiднi змiни до центральної бази даних.

     5.5. Ранiше оформлена облiкова картка суб'єкта ЗЕД вважається недiйсною.

     5.6. Уповноважена особа суб'єкта ЗЕД, визначена в п.п. 1.7, 1.8 Порядку, у разi змiни даних, зазначених в облiковiй картцi, у тижневий термiн подає до ДРМ у вiдповiдностi з вимогами роздiлу 2 Порядку:

     - два примiрника письмової заяви на iм'я начальника ДРМ або особи, яка його замiщує про внесення змiн в облiкову картку;

     - документи, що пiдтверджують необхiднiсть внесення змiн (оригiнали та копiї завiренi печаткою суб'єкта ЗЕД або нотарiально);

     - чотири примiрника облiкової картки, яка мiстить поновленi данi;

     - попереднiй оригiнал облiкової картки.

     5.7. Переоформлення облiкової картки суб'єкта ЗЕД проводиться згiдно з порядком, передбаченим роздiлами 1 та 2 Порядку.

     5.8. Уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ в рамках дiй передбачених роздiлом 2 Порядку, додатково проводить дiї визначенi п.5.3. Порядку та ЗЕД та вносить вiдповiднi змiни до центральної бази даних.

     При цьому номер облiкової картки залишається без змiн.

6. Порядок заповнення та використання "картки вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ"

     6.1. Картка вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ (далi Картка) з вiдривним талоном вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ ( далi Талон) заповнюється у випадках вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД в ДРМ за зразком, наданим у додатку 4 до Порядку.

     6.2. Картка та Талон заповнюються посадовою особою вiддiлу IАРМС ДРМ, яка прийняла рiшення, з урахуванням зауважень Вiддiлення БК та ПМП та наявних обставин, про неможливiсть взяття на облiк суб'єкта ЗЕД у ДРМ. Картка складається у таких випадках:

     - виявлення невiдповiдностi поданих документiв достовiрним даним;

     - виявлення невiдповiдностi документiв чинному законодавству України в частинi, що стосується взяття на облiк суб'єктiв ЗЕД у ДРМ;

     - виявлення помилок в оформленнi документiв i т.i.

     6.3. Вiдомостi про заповнену Картку вiдмови заносяться посадовою особою вiддiлу IАРМС ДРМ до вiдповiдної графи Журналу реєстрацiї, причини вiдмов - до графи "Примiтки".

     6.4. Картка вiдмови (без вiдривного Талона) зберiгається протягом року у справах вiддiлу IАРМС ДРМ.

7. Заключнi положення

     7.1. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених в облiковiй картцi вiдомостей та вiдомостей, зазначених у поданих документах, несе керiвник суб'єкта ЗЕД, на якого оформлена облiкова картка.

     7.2. Вiдповiдальнiсть за повноту зазначених в облiковiй картцi вiдомостей несе уповноважена посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ, яка веде облiк суб'єктiв ЗЕД.

     7.3. 3 метою проведення роботи по виявленню фiктивних суб'єктiв ЗЕД та пiдставних осiб вiдповiдальнi особи Вiддiлення БК та ПМП використовують базу даних облiку суб'єктiв ЗЕД, яка формується у вiддiлi IАРМС ДРМ за результатами ведення облiку суб'єктiв ЗЕД.

     У разi встановлення будь-якого порушення, невiдповiдностi заявлених вiдомостей, виявлення фiктивних суб'єктiв ЗЕД тощо, вiдповiдальнi посадовi особи Вiддiлення БК та ПМП негайно доводять таку iнформацiю службовою запискою до вiдома начальникiв ПМО.

     7.4. Вiддiл IАРМС щомiсячно здiйснює перевiрку та надає iнформацiю до Вiддiлення БК та ПМП по пiдприємствам, якi бiльше одного року не здiйснювали зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     7.5. Вiддiлення БК та ПМП ДРМ проводить оперативну перевiрку пiдприємств, зазначених у пунктi 7.4., при цьому надсилає запити до вiдповiдних пiдроздiлiв Державної податкової Адмiнiстрацiї України по пiдприємствам, якi закритi або припинили дiяльнiсть, та до вiдповiдних пiдроздiлiв МВС України стосовно отримання iнформацiї щодо втрачених паспортiв.

Начальник вiддiлу ОМК О.I.Товмашенко

 

Додаток 1
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

Перелiк документiв, необхiдних для ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в Днiпровськiй регiональнiй митницi, в залежностi вiд форм власностi

N
п/п
Форма власностi пiдприємства Пiдтвердження статуту пiдприємства Пiдтвердження державної реєстрацiї Пiдтвердження присвоєння коду платника податку Пiдтвердження наявностi рахункiв Пiдтвердження призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею Iнше
1 Державнi Пiдприємства Статут та положення не потрiбнi Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть Довiдка уповнова женого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
2 Вiйськовi частини право охороннi организацiї Статут та положення не потрiбнi Свiдоцтво про реєстацiю в Мiнiстерствi оборони України або в МВС України Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть Довiдка уповнова женого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдпо вiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
3 Приватнi пiдприємства Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади, протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника або наказ Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
4 Господарськi товариства: товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю; товариства з додатковою вiдповiдальнiстю; акцiонернi товариства закритого типу; акцiонернi товариства вiдкритого типу. Пiдприємства з iноземними iнвестицiями Статут. зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади, установчий договiр, протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника Єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї чотирьох листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
5 Дочiрнi пiдприємства Статут головного пiдприємства з правом ведення ЗЕД i створення структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади; установчий договiр; протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника Єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб на роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдпо вiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
6 Представництва iноземних фiрм Положення про представництво, затверджене iноземною фiрмою; протокол загальних зборiв засновникiв про призначення керiвника Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника Єдиного податку Довiдка уповноваже ного банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдпо вiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою (напр. договiр оренди) Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
7 Приватнi пiдприємцi Лист з аспортними даними приватного iдприємця, зразком iдпису, якщо вiн сам працює з митними органами Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку (10 - значний) код з її реквiзитами (код ЄДРПОУ, назва, адреса, телефон) Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Трудова угода та наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею з пас портними даними, зразки печаток, штампiв, пiдпису. Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
8 Комерцiйнi банки Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю в НБУ Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про Реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення осiб, вiдповiдальних за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв, пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та осiб вiдповiдальних за роботу з митницею
9 Оренднi пiдприємства Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади, договiр оренди майна i землi Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку, довiдка з Облстатуправлiння та копiя договору оренди, засвiдчена нотарiально Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
10 Повнi товариства, Командитнi товариства, селянськi (фермерськi) господарства Установчий договiр Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, копiя документа власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою, договiр оренди Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
Сiльського сподарськi виробничi кооперативи, сiльськогосподарськi приватнi (приватнооренднi) пiдприємства з орендними вiдносинами) Договiр оренди майна i землi
11 Довiрчi товариства Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди або документ власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
12 Виробнича кооперацiя, спiльне виробництво та iншi види спiльної дiяльностi без утворення юридичної особи Договiр (контракт) про ведення спiльної дiяльностi, зареєстрований в установленому порядку Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди або документ власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
13 Виробнича кооперацiя, спiльне виробництво та iншi види спiльної дiяльностi без створення юридичної особи за участю iноземних iнвесторiв Договiр (контракт) про ведення спiльної дiяльностi, зареєстрований в установленому порядку Документ про реєстрацiю договору (контракту). Доручення. Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди або документ власностi на примiщення згiдно з фактичною та юридичною адресою Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб
14 Колективне сiльськогосподарське пiдприємство Статут, зареєстрований у мiсцевих органах виконавчої влади Свiдоцтво про реєстрацiю в мiсцевих органах виконавчої влади Довiдка з Облстатуправлiння та Свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть або платника єдиного податку Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть рахункiв Наказ про призначення вiдповiдальних осiб за роботу з митницею, зразки печаток, штампiв та пiдписiв вiдповiдальних осiб, договiр оренди майна та землi Облiкова картка (2 примiрники) лист-заява (2 примiрники), копiї листiв паспорта керiвника та вiдповiдальних за роботу з митницею осiб

 

Додаток 2
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

ЗАЯВА СУБ'ЄКТА ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI НА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛIКУ В ДНIПРОВСЬКIЙ РЕГIОНАЛЬНIЙ МИТНИЦI

Начальнику Днiпровської регiональної митницi
 
  
Звернення

    Прошу Вашого дозволу для взяття на облiк (Обов'язково зазначити первинне взяття на облiк чи повторне. Якщо повторне, то у зв'язку з чим.) у

  Днiпровської регiональної митницi
(пiдроздiл митного оформлення)
 
(повна назва суб'єкта ЗЕД)
згiдно з юридичною адресою:
 
(поштовий iндекс, область, мiсто, район, вулиця, будинок (квартира, мiський телефон)
 
Код ЄДРПОУ, форма власностi:
 
Характер вантажiв, що перемiщуються:
 
Керiвник:   /   / "   "   200   р.
(пiдпис) (П.I.Б.) (дата)

М.П.

 

Додаток 3
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi
 

ОБЛIКОВА КАРТКА N ______/____/____/________

суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, взятого на облiк у  
(назва пiдроздiлу митного оформлення)
Днiпровської регiональної митницi.
Повна назва пiдприємства:  
Код ЄДРПОУ   Код СПАТО   Код ЗКФВ  
Iндивiдуальний податковий номер  
Номер свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ  
Юридична адреса, район мiста (областi)  
Поштова адреса, район мiста (областi)  
Свiдоцтво про державну реєстрацiю  
Прiзвище, iм'я та по-батьковi керiвника пiдприємства, пiдпис  
  номер мiського стацiонарного телефону  
Прiзвище, iм'я та по-батьковi головного бухгалтера пiдприємства, пiдпис  
  номер мiського стацiонарного телефону  
Податкова адмiнiстрацiя (назва, адреса, тел)  
Гривневий розрахунковий рахунок  
Назва банку   МФО  
Юридична адреса банку  
Код ЄДРПОУ банку  
Валютний рахунок  
Назва банку   МФО  
Юридична адреса банку  
Код ЄДРПОУ банку  
Прiзвище, iм'я та по-батьковi осiб, уповноважених на роботу з митницею, пiдпис
  номер телефону  
  номер телефону  
  номер телефону  
У разi змiни даних, зазначених у цiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий термiн повiдомити про це митний орган _________________ пiдпис _________________ прiзвище керiвника пiдприємства
М.П.
(печатка пiдприємства з кодом ЄДРПОУ)
Дата: "___" ___________ 200__ р.
    пiдпис   прiзвище посадової особи вiддiлу IАРМС
(ОНП)

Дата: "___"____________ 200__ р.

 

Додаток 4
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

Картка вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi N ___________

Пiдприємством  
 

"____" ______________20__ р. подано, для взяття на облiк суб'єкта ЗЕД у Днiпровськiй регiональнiй митницi, документи.

Посадова особа вiддiлу IАРМС
 

прийняла рiшення вiдмовити у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi Днiпровськiй регiональнiй митницi як суб'єкта ЗЕД за таких причин:

 
 
 
"____"_____________20__р.
( пiдпис посадової особи Днiпровської регiональної митницi)
 
Талон вiдмови у взяттi на облiк суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi N __________
Посадова особа вiддiлу IАРМС ДРМ  
вiдмовила пiдприємству  
 

у взяттi на облiк суб'єкта ЗЕД у Днiпровськiй регiональнiй митницi за таких причин:

 
 
 
 
 
"____"____________20__р.
( пiдпис посадової особи Днiпровської регiональної митницi)

 

Додаток 5
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

СХЕМА РОЗПОДIЛУ ЗОН ДIЯЛЬНОСТI МИТНИХ ПОСТIВ ТА ВАНТАЖНИХ ВIДДIЛIВ ДНIПРОВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ МИТНИЦI

N
п/п
Пiдроздiл митного оформлення, мiсце розташування Зона дiяльностi
1 Митний пост "Днiпродзержинськ" м. Днiпродзержинськ, Криничанський, Верхньоднiпровський, Петрикiвський та Царичанський райони Днiпропетровської областi
2 Митний пост "Павлоград" Павлоградський, Юрiївський, Петропавлiвський, Василькiвський, Покровський та Межевський райони Днiпропетровської областi
3 Митний пост "Новомосковськ" Новомосковський, Синельникiвський та Магдалинiвський райони Днiпропетровської областi
4 Вантажний вiддiл N1, Автопорт "Пiвденний",
Криворiзьке шосе,1
Правобережна частина Днiпропетровського району, Бабушкiнський, Червоногвардiйський та Жовтневий райони м. Днiпропетровська
5 Вантажний вiддiл N3,
вул. Осiння, 1
Амур-Нiжньоднiпровський, Iндустрiальний та Самарський райони м. Днiпропетровська, лiвобережна частина Днiпропетровського району
6 Вантажний вiддiл N4, Автопорт "Пiвденний",
Криворiзьке шосе,1
Солонянський район Днiпропетровської областi, Ленiнський та Кiровський райони М.Днiпропетровська

 

Додаток 6
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi

ЖУРНАЛ
реєстрацiї заяв суб'єктiв ЗЕД на проведення облiку та облiкових карток суб'єктiв ЗЕД взятих на облiк в Днiпровськiй регiональнiй митницi

N
п/п
Дата реєстрацiї заяви Назва
суб'єкта
ЗЕД
Юридична
адреса
Посадова особа ДРМ, що прийняла заяву (П.I.Б., пiдпис) Номер облiкової картки Номер картки вiдмови в облiку Дата облiку або вiдмови в облiку Посадова особа ДРМ, що оформила облiкову картку або вiдмовила в облiку
(П.I.Б., пiдпис)
Особа, яка отримала облiкову картку або картку вiдмови в облiку (П.I.Б., посвiдчення, пiдпис) Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.