ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України)

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) такi змiни:

     1) назви роздiлу X i глави 45 викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл X
СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ПIД ЧАС ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 45. Заходи митних органiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України";

     2) статтi 255-257 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 255. Порядок митного контролю i митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi

     Митний контроль i митне оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi та ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України, здiйснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом та iншими законами України.

     Заходи, пов'язанi з призупиненням митного оформлення вiдповiдно до положень цього Кодексу, не застосовуються митними органами щодо товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, перемiщуються територiєю України транзитом чи ввозяться на митну територiю України або вивозяться з неї фiзичними особами у випадках, передбачених пунктом 1 частини другої статтi 250 та пунктом 1 частини другої статтi 252 цього Кодексу, для власного використання i не призначенi для виробничої або iншої пiдприємницької дiяльностi, пересилаються в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     Вивезення з митної територiї у незмiнному виглядi товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, забороняється.

     Стаття 256. Митний реєстр об'єктiв права iнтелектуальної власностi

     Особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi та яка має пiдстави вважати, що пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушенi її права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, має право подати до спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт iнтелектуальної власностi шляхом внесення вiдповiдних вiдомостей до митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи веде митний реєстр об'єктiв права iнтелектуальної власностi на пiдставi заяв власникiв майнових прав на об'єкти авторського права i сумiжних прав, прав на торговельнi марки, промисловi зразки та географiчнi зазначення.

     Порядок реєстрацiї об'єктiв права iнтелектуальної власностi у митному реєстрi, включаючи форму заяви, перелiк iнформацiї та документiв, якi додаються до заяви, подання i розгляду заяви та ведення реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час митного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, iнформацiя про зареєстрованi у митному реєстрi об'єкти права iнтелектуальної власностi надсилається всiм митним органам України.

     Пiсля реєстрацiї у митному реєстрi об'єкта права iнтелектуальної власностi на пiдставi даних такого реєстру митнi органи вживають заходiв щодо запобiгання перемiщенню через митний кордон України контрафактних товарiв, що можуть мiстити охоронюванi законодавством України об'єкти авторського права i сумiжних прав, прав на торговельнi марки, промисловi зразки та географiчнi зазначення.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи забезпечує оприлюднення перелiку об'єктiв права iнтелектуальної власностi, включених до митного реєстру.

     Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарiв на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi

     Якщо митний орган на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, який ведеться спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи, виявляє ознаки порушення прав iнтелектуальної власностi щодо товарiв, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, то їх митне оформлення призупиняється, а товари пiдлягають розмiщенню на складах тимчасового зберiгання або на складах митних органiв.

     Рiшення про призупинення митного оформлення товарiв на строк до 15 календарних днiв i в разi необхiдностi продовження цього строку не бiльше нiж на 15 календарних днiв приймає керiвник митного органу або особа, що його замiщує.

     Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення про призупинення митного оформлення товарiв митний орган повiдомляє особу, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, про факт пред'явлення цих товарiв до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повiдомляє декларантовi найменування та адресу особи, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi. У повiдомленнi особi, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, зазначаються: митне оформлення яких саме товарiв призупинено, причини та строки призупинення, найменування та адреса власника товарiв, а також iнша необхiдна iнформацiя.

     Датою отримання повiдомлення особою, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, вважається день, коли митним органом таке повiдомлення надiслано засобами факсимiльного зв'язку, електронної пошти тощо.

     Якщо протягом перших 15 календарних днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, письмово не поiнформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     Якщо протягом перших 15 календарних днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, письмово поiнформує митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi або звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення товарiв, то призупинення митного оформлення може бути продовжено митним органом не бiльше нiж на 15 календарних днiв.

     Якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарiв, ухвалу суду про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi або iнше рiшення з цього питання, винесене уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарiв на строк, встановлений цими органами.

     Якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарiв, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi, то товари, щодо яких було прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     Особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, i декларант можуть з дозволу митного органу брати проби i зразки товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, i передавати їх на експертизу. Копiї експертних висновкiв подаються митному органу.

     Якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, порушення прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв, щодо яких прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, буде пiдтверджене висновком експертизи, проведеної уповноваженим органом, то митний орган у встановленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосереднi предмети правопорушення - вилучаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

     У разi призупинення митного оформлення товарiв, зазначених у цiй статтi, вiдшкодування митним органам i власникам складiв тимчасового зберiгання витрат, пов'язаних iз зберiганням цих товарiв, а у випадку, передбаченому частиною восьмою цiєї статтi, також i вiдшкодування декларанту та iншим особам збиткiв, спричинених таким призупиненням, здiйснюється за рахунок особи, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi. Для забезпечення вiдшкодування зазначених витрат i збиткiв особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, надає спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи заставу або iншу еквiвалентну гарантiю, достатню для вiдшкодування збиткiв митним органам, власникам складiв тимчасового зберiгання, декларанту, одержувачу або вiдправнику вантажу та власнику товару. Розмiр, порядок внесення застави, її види, а також види еквiвалентних гарантiй та порядок їх надання визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи";

     3) доповнити Кодекс статтею 2571 такого змiсту:

     "Стаття 2571. Призупинення митного оформлення товарiв за iнiцiативою митного органу

     За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що внаслiдок перемiщення через митний кордон України товарiв, щодо яких особою не подано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi вiдповiдно до статтi 256 цього Кодексу, може бути порушене право на об'єкти авторського права i сумiжних прав, прав на торговельнi марки, промисловi зразки та географiчнi зазначення, митний орган може за власною iнiцiативою призупинити митне оформлення таких товарiв.

     Митний орган вживає заходiв щодо призупинення за власною iнiцiативою митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, виключно за умови наявностi вiдомостей про особу, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на такi об'єкти iнтелектуальної власностi.

     У разi ввезення на митну територiю України або вивезення за її межi товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, митний орган, що здiйснює митне оформлення таких товарiв, у той же день надсилає особi, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, повiдомлення, зазначене у частинi третiй статтi 257 цього Кодексу, яке надсилається засобами факсимiльного зв'язку, електронної пошти тощо. Водночас такiй особi пропонується у триденний строк пiсля отримання повiдомлення надати митному органу гарантiю щодо вiдшкодування витрат i збиткiв, пов'язаних iз призупиненням митного оформлення зазначених товарiв. Датою отримання особою повiдомлення вважається день, коли митним органом таке повiдомлення надiслано зазначеними засобами зв'язку.

     Якщо особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, у визначений строк подасть митному органу, що надiслав їй повiдомлення, письмове клопотання про сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi та надасть гарантiю щодо вiдшкодування витрат i збиткiв у разi призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, то митне оформлення таких товарiв призупиняється на строк, передбачений частиною другою статтi 257 цього Кодексу, а декларант невiдкладно iнформується про причини призупинення, пiсля чого вчиняються дiї згiдно з положеннями частин п'ятої - десятої статтi 257 цього Кодексу.

     Якщо особа, якiй вiдповiдно до законодавства України належать майновi права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, не подасть митному органу вiдповiдне клопотання та не надасть гарантiї щодо вiдшкодування витрат i збиткiв у разi призупинення митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, то такi товари пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     Порядок отримання iнформацiї, взаємодiї митних органiв з iншими правоохоронними i контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi в межах вчинення дiй, передбачених цiєю статтею, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтю 345 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 345. Перемiщення товарiв через митний кордон України з порушенням прав iнтелектуальної власностi

     Ввезення на митну територiю України або вивезення за межi цiєї територiї товарiв, призначених для виробничої або iншої пiдприємницької дiяльностi, з порушенням охоронюваних законом прав iнтелектуальної власностi -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю товарiв, що перемiщуються з порушенням права iнтелектуальної власностi, а на посадових осiб пiдприємств - вiд тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю товарiв, що перемiщуються з порушенням права iнтелектуальної власностi".

     2. Цей Закон набирає чинностi через 60 днiв з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 листопада 2006 року
N 359-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.