ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо встановлення мiнiмальної заробiтної плати на рiвнi прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину четверту статтi 95 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "та не може бути нижчим вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

     2. У Законi України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 2004 р., N 5, ст. 34):

     1) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Умови визначення розмiру мiнiмальної заробiтної плати

     Розмiр мiнiмальної заробiтної плати визначається з урахуванням потреб працiвникiв та їх сiмей, вартiсної величини достатнього для забезпечення нормального функцiонування органiзму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктiв харчування, мiнiмального набору непродовольчих товарiв та мiнiмального набору послуг, необхiдних для задоволення основних соцiальних i культурних потреб особистостi, а також загального рiвня середньої заробiтної плати, продуктивностi працi та рiвня зайнятостi.

     Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється у розмiрi не нижчому вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     2) частини першу i другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України не рiдше одного разу на рiк у законi про Державний бюджет України з урахуванням пропозицiй, вироблених шляхом переговорiв, представникiв професiйних спiлок, власникiв або уповноважених ними органiв, якi об'єдналися для ведення колективних переговорiв i укладення генеральної угоди, та переглядається залежно вiд змiни розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

     Розмiр мiнiмальної заробiтної плати не може бути зменшено в разi зменшення розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
14 грудня 2006 року
N 466-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.