ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення протидiї незаконному обiгу архiвних документiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у пунктi 2 частини першої статтi 41 слова "грошовi або товарнi цiнностi" замiнити словами "грошовi, товарнi або культурнi цiнностi";

     2) у пунктi 2 статтi 133 слова "матерiальних чи грошових цiнностей" замiнити словами "матерiальних, грошових чи культурних цiнностей".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) абзац перший частини першої статтi 921 викласти в такiй редакцiї:

     "Недбале зберiгання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача iншiй особi архiвних документiв, порушення порядку щодо доступу до зазначених документiв, а також неповiдомлення державної архiвної установи про наявнi архiвнi документи в разi виникнення загрози знищення або значного погiршення їх стану";

     2) у статтi 218:

     у частинi першiй цифри "921" виключити;

     у частинi другiй слово i цифри "статтями 92, 921" замiнити словом i цифрами "статтею 92";

     3) статтю 221 та частину першу статтi 294 пiсля цифр "91" доповнити цифрами "921".

     3. Доповнити Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) статтею 2981 такого змiсту:

     "Стаття 2981. Знищення, пошкодження або приховування документiв чи унiкальних документiв Нацiонального архiвного фонду

     1. Умисне знищення, пошкодження або приховування документiв Нацiонального архiвного фонду -

     карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi щодо унiкальних документiв Нацiонального архiвного фонду, -

     караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв".

     4. Частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "298" доповнити цифрами "2981".

     5. У Законi України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81):

     1) у статтi 1:

     в абзацi другому слова "мiсця i часу створення" замiнити словами "мiсця, часу створення i мiсця зберiгання";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "документ Нацiонального архiвного фонду - архiвний документ, культурна цiннiсть якого визнана вiдповiдною експертизою та який пiдлягає державному облiку i зберiганню";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "особистий архiвний документ - архiвний документ, що створений фiзичною особою або безпосередньо її стосується".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - сiмнадцятим;

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "користувач архiвними документами - фiзична або юридична особа, яка вiдповiдно до законодавства ознайомлюється з архiвними документами";

     абзац чотирнадцятий виключити;

     2) у частинi другiй статтi 5:

     слово "повернення" замiнити словом "передавання";

     доповнити реченням такого змiсту: "Про виявлення зазначених документiв юридичнi i фiзичнi особи повiдомляють центральний орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства";

     3) у статтi 6:

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Забороняється знищення документiв без попереднього проведення експертизи їх цiнностi";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Юридичнi i фiзичнi особи, якi мають архiвнi документи, вiд часу створення яких минуло понад 50 рокiв, або якi мають намiр здiйснити їх вiдчуження чи вивезення за межi України, зобов'язанi повiдомити про це одну з державних архiвних установ з метою вирiшення питання про проведення експертизи цiнностi цих документiв. Без повiдомлення державної архiвної установи вiдчуження архiвних документiв, вивезення їх за межi України забороняються";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Вимоги, зазначенi у частинах третiй i четвертiй цiєї статтi, не поширюються на власникiв особистих архiвних документiв".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     4) статтю 7 виключити;

     5) у статтi 10:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Право власностi на документ Нацiонального архiвного фонду, який не належить державi, територiальним громадам, переходить лише за умови та пiсля попереднього письмового повiдомлення центрального органу виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства або уповноважених ним архiвних установ про намiр здiйснити вiдчуження документа. У разi продажу документа Нацiонального архiвного фонду держава має переважне право на його купiвлю за цiною, оголошеною для продажу. У разi вiдмови вiд здiйснення цього права чи нездiйснення його протягом мiсяця з дня одержання повiдомлення власник або уповноважена ним особа мають право на продаж документа. Переважне право держави на купiвлю документа, що перебуває у приватнiй власностi, не застосовується, якщо його покупцем є дiти, дружина або чоловiк, батьки, рiднi брати i сестри, дiд та баба як з боку батька, так i з боку матерi. Власник, до якого перейшло право власностi на документ Нацiонального архiвного фонду, зобов'язаний письмово повiдомити про це орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства або уповноважену ним архiвну установу";

     у частинi четвертiй слова "зазначених у реєстрацiйному свiдоцтвi" виключити;

     6) частину першу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Документи Нацiонального архiвного фонду пiдлягають обов'язковому державному облiку, що ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства, i здiйснюється з метою контролю за наявнiстю документiв, їх станом, мiсцем та умовами зберiгання";

     7) частину п'яту статтi 13 пiсля слiв "умов зберiгання" доповнити словами "i порядку ведення облiку";

     8) частину другу статтi 15 доповнити словами "i створенню до них загальнодоступного довiдкового апарату";

     9) статтю 20 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi виявлення в архiвних документах недостовiрних вiдомостей про особу, будь-яка фiзична особа має право вимагати вiд архiвної установи долучення до цих документiв письмового обґрунтованого спростування чи доповнення зазначених вiдомостей".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     10) у частинi третiй статтi 22 слова "або порушують вимоги щодо державної реєстрацiї цих документiв" виключити;

     11) абзац одинадцятий статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "архiвнi установи, заснованi фiзичними особами та/або юридичними особами приватного права";

     12) в абзацi восьмому частини першої статтi 24 слова "державну реєстрацiю" виключити;

     13) у статтi 33:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Архiвнi установи, заснованi фiзичними особами та/або юридичними особами приватного права

     Архiвнi установи, заснованi фiзичними особами та/або юридичними особами приватного права в установленому законом порядку, мають право зберiгати архiвнi документи, що не належать державi та територiальним громадам";

     доповнити частиною такого змiсту:

     "Дотримання строкiв зберiгання архiвних документiв, вимог щодо умов їх зберiгання, порядку ведення облiку та доступу до документiв Нацiонального архiвного фонду контролюється центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства або уповноваженою ним державною архiвною установою";

     14) статтю 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи

     Працiвники архiвних установ, користувачi архiвними документами, в тому числi документами Нацiонального архiвного фонду, iншi особи, виннi у недбалому зберiганнi, псуваннi, незаконному знищеннi, пiдробленнi, приховуваннi, розкраданнi, незаконному вивезеннi за межi України або незаконнiй передачi iншiй особi архiвних документiв, а також у порушеннi порядку щодо доступу до зазначених документiв та iнших порушеннях законодавства про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом".

     II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 грудня 2006 року
N 534-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.