ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/1-11244 26.11.97

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     На пiдставi п. 7.3. наказу Держмитслужби вiд 21.07.97 р. N 81 /з доповненнями, внесеними наказом Держмитслужби вiд 23.07.97р. N 343/в частинi надання Держмитслужбi повноважень стосовно прийняття рiшення щодо продовження строку перебування пiд митним контролем, на протязi якого не нараховуються митнi збори за перебування пiд митним контролем товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї, iнформуємо:

     При нарахуваннi зборiв за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем до строку перебування пiд митним контролем не включається час, витрачений iмпортером на отримання сертифiкату вiдповiдностi, який обчислюється з дати прийняття органами, уповноваженими на проведення сертифiкацiї, документiв на сертифiкацiю по дату реєстрацiї вiдповiдного сертифiкату у реєстрi системи сертифiкацiї Укр СЕПРО.

     Контроль за обчисленням термiну знаходження товарiв на сертифiкацiї покладається на митницю, яка здiйснює митне оформлення вантажу.

     Зазначену iнформацiю термiново довести до суб'єктiв господарської дiяльностi.

Голова Служби Л.Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.