ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Київ

16 травня 2007 р. N 436


Про скасування наказiв Київської регiональної митницi

     З метою приведення нормативно-правових документiв митницi у вiдповiднiсть до принципiв державної регуляторної полiтики України, на виконання вимог Указу Президента України вiд 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади", наказую:

     1. Скасувати наступнi накази Київської регiональної митницi:

     1.1. Наказ КРМ та ЦСМ вiд 18.12.97 N 867 "Про затвердження технологiчної схеми митного контролю за вантажами пiдприємств, що мають подвiйну акредитацiю на КРМ та ЦСМ";

     1.2. Наказ КРМ вiд 09.07.99 N 448 "Про органiзацiю контролю за виконанням документiв";

     1.3. Наказ КРМ вiд 17.06.99 N 393 "Щодо митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй пiдсубпозицiї ТН ЗЕД, на яку ставка законодавчо встановлена у залежностi вiд текстового опису та кiлькiсних та якiсних характеристик i внесення змiн та доповнень до наказу N 204 вiд 02.04.99";

     1.4. Наказ КРМ вiд 02.04.99 N 204 "Технологiчна схема митного оформлення товарiв, на якi є "подвiйнi" ставки ввiзного мита";

     1.5. Наказ КРМ вiд 30.06.99 N 477 "Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Державного управлiння екологiчної безпеки в м. Києвi" (iз змiнами та доповненнями);

     1.6. Наказ КРМ вiд 20.07.99 N 427 "Тимчасова технологiчна схема застосування голографiчних етикеток в оперативних пiдроздiлах КРМ";

     1.7. Наказ КРМ вiд 16.02.99 N 82 "Про введення в дiю Типової технологiї оформлення вантажiв пiд митний контроль" (iз змiнами та доповненнями);

     1.8. Наказ КРМ вiд 30.11.00 N 1064 "Про забезпечення виконання наказу ДМСУ вiд 28.11.00 N 678"

     1.9. Наказ КРМ вiд 09.06.00 N 446 "Про затвердження Технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв та контролю за зворотним вивезенням (ввезенням)" (iз змiнами та доповненнями);

     1.10. Наказ КРМ вiд 04.04.01 N 265 "Про внесення доповнень до наказу КРМ N 866 вiд 23.10.00 "Про затвердження Технологiчної схеми анулювання ВМД в базi даних вантажних митних декларацiй в Київськiй регiональнiй митницi";

     1.11. Наказ КРМ вiд 29.10.01 N 855 "Про затвердження Порядку внесення змiн в окремi графи ВМД".;

     1.12. Наказ КРМ вiд 19.04.02 N 367 "Про затвердження Технологiчної схеми проведення iдентифiкацiйного огляду товарiв та iнших предметiв декларантом";

     1.13. Наказ КРМ вiд 09.09.02 N 717 "Про затвердження Технологiчної схеми контролю за тарою (упаковкою), у якiй надходять iмпортнi товари, що пiдлягають митному оформленню в режимi випуску у вiльний обiг";

     1.14. Наказ КРМ вiд 20.11.02 N 890 "Про введення в дiю Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї;

     2. Начальнику загального вiддiлу (Балковiй Н.В.) довести наказ до вiдома особового складу митницi.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Київської регiональної митницi Iванченка Е.П.

Начальник Київської регiональної митницi А.В. Макаренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.