МОСТИСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
ГАЛИЦЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 26 травня 2005 року N 532/167


Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України в п/п "Мостиська" на вантажному напрямi осiб, залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними, та Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України транспортних засобiв, фiзичних осiб, їх ручної поклажi, товарiв та iнших предметiв, якi ними перемiщуються, у залiзничному пунктi пропуску "Мостиська"

Зареєстровано
у Львiвському обласному управлiннi юстицiї
15 червня 2005 р. за N 30/1083


     На виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" та з метою визначення правових основ органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, створення сприятливих умов для прискорення прикордонного та митного контролю, а також дотримання службовими особами контрольних служб та громадян, що прямують через державний кордон України, передбачених нормативними актами, наказуємо:

     1. Затвердити Технологiчну схему пропуску через державний кордон України в п/п "Мостиська" на вантажному напрямi осiб, залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними.

     2. Затвердити Технологiчну схему пропуску через державний кордон України транспортних засобiв, фiзичних осiб, їх ручної поклажi, товарiв та iнших предметiв, якi ними перемiщуються, у залiзничному пунктi пропуску "Мостиська".

     3. Начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Мостиська залiзнична станцiя" та начальнику митного поста "Мостиська" забезпечити дотримання вимог технологiчних схем пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та вантажiв.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Мостиського прикордонного загону - начальника штабу Мотрошилова В. I. та на заступника Голови комiсiї з питань припинення дiяльностi Галицької митницi Ганусяка I. Б.

Начальник Мостиського прикордонного загону В. П. Плужник
Голова комiсiї з питань припинення дiяльностi Галицької митницi О. В. Олiйник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мостиського прикордонного загону, Галицької митницi
вiд 26 травня 2005 р. N 532/167
Зареєстровано
у Львiвському обласному управлiннi юстицiї
15 червня 2005 р. за N 30/1083

Технологiчна схема
пропуску через державний кордон України в п/п "Мостиська" на вантажному напрямi осiб, залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Пропуск осiб, залiзничних транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна закордонного прямування здiйснюється в пунктi пропуску через державний кордон.

     Технологiчна схема прикордонно-митного контролю фiзичних осiб, залiзничних транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв, що прямують через ДКУ у пунктi пропуску "Мостиська" (далi - Технологiчна схема) визначає правовi основи органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, орiєнтована на створення сприятливих умов для прискорення товаропотоку i розроблена на пiдставi:

     - Закону України вiд 03.04.2003 року N 661-IV "Про Державну прикордонну службу України";

     - Закону України вiд 18.06.96 року N 245/96-ВР "Про державний кордон України";

     - Митного кодексу України;

     - Закону України "Про Єдиний митний тариф України";

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 року N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон";

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними";

     - наказу ДПСУ 711 вiд 05.10.2004 р. "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї i здiйснення прикордонного контролю";

     - Закону України вiд 13.09.2001 року N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України";

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 року N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв";

     - наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 24 листопада 2003 року N 297/793, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 9 грудня 2003 р. за N 1133/8454, "Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон";

     - наказу ДМСУ i МТУ вiд 28.05.2004 року N 399/442 "Про внесення змiн до Порядку взаємодiї митниць i залiзниць України при перемiщеннi через митний кордон товарiв та iнших предметiв у вантажних залiзничних поїздах";

     - iнших нормативно-правових документiв.

     Дана Технологiчна схема:

     - конкретизує дiї посадових осiб при виконаннi ними вiдповiдних контрольних процедур, якi визначенi чинним законодавством України для забезпечення законностi;

     - також застосовується пiд час здiйснення спрощеного прикордонного та митного контролю в п/п "Мостиська" i забезпечує скорочення часу контролю осiб;

     - встановлює взаємодiю всiх контролюючих державних служб при здiйсненнi пропуску осiб, товарiв i iнших предметiв;

     - визначає види, послiдовнiсть i змiст операцiй iз здiйснення прикордонного та митного контролю i митного оформлення, а також iнших видiв контролю, можливих пiд час перемiщення осiб, товарiв та iнших предметiв через державний кордон України;

     - встановлює порядок митного контролю i митного оформлення товарiв та iнших предметiв в п/п "Мостиська" при перемiщеннi їх через митний кордон України у залiзничних потягах.

     1.2. Термiни, що вживаються в цiй Технологiчнiй схемi, мають таке значення;

     - прикордонний контроль - це комплекс заходiв у пунктах пропуску через державний кордон, спрямованих на визначення законних пiдстав для перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами, вантажами та iншим майном.

     - пункт пропуску через державний кордон (далi - пункт пропуску) - це спецiально видiлена територiя на залiзничних, автомобiльних станцiях, морських i рiчкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, де здiйснюється прикордонний, митний та iншi види контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     - паспортний документ - документ, що пiдтверджує громадянство, посвiдчує особу власника та виданий уповноваженими державними органами або статутними органiзацiями ООН, який дає право в'їзду або виїзду з країни i визнаний Україною. Документ вважається дiйсним, якщо вiн належить пред'явниковi, вiдповiдає встановленому зразку, виданий правочинним на те органом i оформлений належним чином, термiн дiї якого не закiнчився.

     - перевiрка документiв - це спосiб дослiдження паспортних документiв фiзичних осiб, якi перетинають державний кордон у пунктах пропуску через державний кордон, спецiально призначеними для цього посадовими особами пiдроздiлiв прикордонного контролю, i одна iз складових частин прикордонного контролю.

     - огляд транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна - це комплекс спецiальних заходiв, що здiйснюється з метою виявлення осiб, якi незаконно намагаються перетнути державний кордон, використовуючи для цього схованки i тайники, обладнанi в транспортних засобах, а також виявлення контрабанди, зброї, наркотичних речовин, боєприпасiв, вибухових речовин, матерiалiв i предметiв, заборонених для ввезення в Україну i вивезення з України, виявлення викрадених транспортних засобiв.

     - аналiз та оцiнка ризикiв - це комплекс заходiв, спрямованих на встановлення необхiдностi поглибленого вивчення i перевiрки паспортних та iнших документiв, огляду транспортних засобiв (вантажiв), залучення iнших контрольних органiв та служб, проведення будь-якої експертної оцiнки, здiйснення адмiнiстративно-правових та процесуальних дiй з метою протидiї протиправнiй дiяльностi на каналах мiжнародного сполучення.

     - режим в пунктi пропуску - це порядок перебування i пересування осiб i транспортних засобiв у межах територiї прикордонних залiзничних i автомобiльних станцiй, морських i рiчкових портiв, аеропортiв i аеродромiв, вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення господарської та iнших видiв дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     - режим зони митного контролю - порядок доступу i перебування в такiй зонi, включаючи службових осiб, якi безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, якi проходять митний контроль або уповноваженi пред'явити до такого контролю товари, транспортнi засоби та iншi предмети, а також порядок перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв за межi зони митного контролю.

     - вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - заява, що мiстить вiдомостi про товари та iншi предмети i транспортнi засоби та мету їх перемiщення через митний кордон України або про змiну митного режиму щодо цих товарiв, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв.

     - вантажовiдправник (вiдправник вантажу, вантажовласник) - зазначена в документi на перевезення вантажу (накладнiй) юридична чи фiзична особа, яка довiряє вантаж залiзницi для його перевезення.

     - вантажоодержувач (одержувач вантажу, вантажовласник) - зазначена в документi на перевезення вантажу (накладнiй) юридична чи фiзична особа, яка за дорученням вантажовiдправника отримує вантаж.

     - дозвiл чи висновок Державної служби експортного контролю України (далi - дозвiл ДСЕК) - документ установленого зразка, що є пiдставою для прийняття до митного оформлення товару.

     - електронна копiя ВМД - копiя ВМД, що створена за допомогою програмного забезпечення у форматi, установленому Державною митною службою України, збережена на магнiтному носiї та мiстить вiдомостi, автентичнi вiдомостям про товари та iншi предмети, зазначеним у ВМД на паперовому носiї.

     - залiзнична накладна СМГС i ЦIМ (далi - накладна) - основний перевiзний документ установленої форми, що подається залiзницi вантажовiдправником разом з товаром (вантажем) i супроводжує товар (вантаж) на всьому шляху перевезення до станцiї призначення. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару (вантажу), яка укладається мiж вантажовiдправником i залiзницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача, та одночасно є договором на заставу товару (вантажу) для забезпечення гарантiї внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за перевезення.

     - запiрно-пломбувальний пристрiй (ЗПП) - пристрiй одноразового використання, що складається з пломби в єдинiй конструкцiї з пристроєм для блокування й призначений для одночасного запирання i пломбування дверей i люкiв вагонiв та контейнерiв.

     - зона прикордонного контролю - певна територiя в пунктi пропуску через державний кордон, на якiй прикордонна служба здiйснює прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна. Ця територiя включає територiю пункту пропуску, потрiбну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

     - календарний штемпель станцiї - штемпель з найменуванням (кодом) залiзничної станцiї та датою, вiдбиток якого проставляється працiвниками залiзничної станцiї на перевiзних документах, що пiдтверджує виконання залiзницею операцiй з приймання товару (вантажу) до перевезення, його прибуття на станцiю призначення, вивантаження та оформлення видачi.

     - комерцiйнi документи - документи, якi дають вартiсну, якiсну та кiлькiсну характеристику товару. Цi документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на пiдставi їх здiйснює оплату. Вартiсна та кiлькiсна характеристика товару надається в рахунку та проформi-рахунку. Окрiм рахункiв, до комерцiйних документiв належить специфiкацiя, пакувальний лист, сертифiкат якостi тощо.

     - контрольнi органи i служби - пiдроздiли центральних органiв виконавчої влади, якi в пунктах пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань прикордонного, митного контролю, екологiчного, ветеринарного, санiтарного, фiтосанiтарного, епiдемiчного, радiологiчного та iнших державних видiв контролю.

     - пропуск через державний кордон України - дозвiл пiдроздiлу прикордонного контролю на перемiщення через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     - транзит через територiю України - митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi засоби перемiщення пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання їх на митнiй територiї України;

     - товарно-транспортнi документи - документи, вiдповiдно до яких здiйснюється перемiщення транспортних засобiв, у тому числi документи, за якими здiйснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезеннi товарiв) та вiд пункту пропуску через державний кордон до мiсця призначення (при увезеннi товарiв).

     - товаросупровiднi документи - документи, що прямують разом з товарами й мiстять данi про товари, що перемiщуються транспортними засобами.

     - технологiчний процес роботи станцiї - документ, у якому визначається порядок органiзацiї роботи станцiї, зокрема послiдовнiсть i строки виконання операцiй з огляду залiзничних транспортних засобiв, їх завантаження i розвантаження, оформлення перевiзних документiв.

     - фiнансовi гарантiї - спосiб забезпечення виконання зобов'язань перевiзника щодо вивезення товару за межi митної територiї України.

     - фiзична особа - резидент та нерезидент України.

     Iншi термiни i поняття, що використовуються в цiй Технологiчнiй схемi, вживаються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах.

2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ ПУНКТУ ПРОПУСКУ

2.1. Зона прикордонного контролю

     "Зона прикордонного контролю" - певна територiя в пунктi пропуску, на якiй прикордонна служба здiйснює прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна згiдно з чинним законодавством України.

     Ця зона включає територiю в пунктi пропуску, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону.

2.2. Види контролю i нормативно-правовi документи, якими керуються контролюючi служби

     а) прикордонний контроль згiдно:

     - Закону України "Про Державну прикордонну службу";

     - Закону України "Про державний кордон України";

     - розпорядженнями ДПС, ЗхРУ "Про органiзацiю пропуску осiб, транспортних засобiв i вантажiв, що прямують через ДКУ, та їх прикордонного контролю на перiоди охорони ДКУ";

     - наказiв Мостиського прикордонного загону на перiоди охорони ДКУ;

     - Iнструкцiї з органiзацiї i здiйснення прикордонного контролю, Про порядок постановки посадовими особами ПВУ вiдмiток у документах осiб, якi прямують через ДКУ;

     - iнших документiв;

     б) митний контроль згiдно:

     - Митного кодексу України;

     - Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     - наказiв та розпоряджень Державної митної служби України;

     - наказiв та розпоряджень Галицької митницi;

     - iнших документiв.

     Митний контроль передбачає проведення митними органами мiнiмуму митних процедур, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються вiдповiдно до Митного кодексу України, iнших нормативно-правових актiв, а також мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку. 

     в) санiтарно-епiдемiологiчний контроль згiдно:

     - Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" вiд 24.02.94 року N 4004-XII;

     - наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 20.10.95 року N 190 "Про проведення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи щодо розробки, виробництва i застосування продукцiї, яка може негативно впливати на здоров'я людини";

     - iнших документiв.

     Виконання функцiй санiтарно-епiдемiологiчного контролю, у тому числi i при iмпортi сировини та товарiв, покладено на органи, установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України.

     Санiтарно-епiдемiологiчний контроль здiйснюється з метою запобiгання заносу i розповсюдження на територiї України рiзного роду карантинних та iнших небезпечних iнфекцiй, захворювань, а також надання першої невiдкладної медичної допомоги особам, якi перетинають ДКУ.

     г) фiтосанiтарний контроль згiдно:

     - ст. 5 Закону України "Про карантин рослин" вiд 30 червня 1993 року N 3348-XII;

     - iнших документiв.

     Центральним спецiальним органом у галузi карантину рослин визначено Головну державну iнспекцiю з карантину рослин, безпосередньо у пунктах пропуску на ДКУ - пункти карантину рослин. Безпосереднє здiйснення державного контролю з карантину рослин вiдповiдно до ст. 12 Закону покладено на державних iнспекторiв з карантину рослин. Фiтосанiтарний контроль здiйснюється з метою охорони територiї вiд занесення або самостiйного проникнення з-за кордону карантинних об'єктiв.

     д) ветеринарний контроль згiдно:

     - ст. 22 Закону України "Про ветеринарну медицину" вiд 5 грудня 1996 року N 566/96-ВР;

     - iнших документiв.

     Пропуск через ДКУ вантажiв, пiдконтрольних служб i ветеринарної медицини, дозволяється тiльки пiсля обов'язкового проходження ветеринарного контролю. При цьому функцiї забезпечення цього контролю покладається на регiональнi служби державного ветеринарного контролю з пiдпорядкованими їм прикордонними пунктами ветеринарного контролю.

     Ветеринарний контроль здiйснюється з метою контролю за охороною територiї України вiд занесення з територiї iнших країн iнфекцiйних хвороб тварин, а також перевiрки ветеринарного стану при експортi-iмпортi тварин, сировини, продуктiв тваринного походження, кормiв.

     е) екологiчний контроль згiдно:

     - п. 1 постанови КМУ вiд 20.03.95 року N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через ДКУ";

       - iнших документiв.

     Екологiчний контроль проводиться безпосередньо на кордонi державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища Мiнекобезпеки, з метою забезпечення екологiчної безпеки при ввозi (транзитi) на територiю України матерiалiв, сировини та iншого майна

2.3. Послiдовнiсть проведення видiв контролю

     а) в'їзд в Україну:

     - санiтарно-епiдемiологiчний контроль;

     - прикордонний контроль;

     - митний контроль;

     - ветеринарний контроль, екологiчний i фiтосанiтарний контроль.

     Митне оформлення вважається завершеним пiсля закiнчення всiх видiв контролю (у випадках, передбачених законодавством України).

     б) виїзд з України:

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний контроль (здiйснюється за викликом, в залежностi вiд пiдконтрольностi товарiв та iнших предметiв);

     - митний контроль;

     - прикордонний контроль.

     Посадовi особи митницi i прикордонного загону визначають вiдповiдно до законодавства обов'язковi види контролю залiзничних транспортних засобiв, а також предметiв, що ними перевозяться.

     При виникненнi ситуацiй пiд час проведення контролю в пунктi пропуску, не передбачених даною Технологiчною схемою, змiни в порядок оформлення осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна вносяться у встановленому порядку.

2.4. Органiзацiя дiяльностi оперативного складу вантажного пiдроздiлу митного оформлення

     2.4.1. Митний контроль i митне оформлення залiзнодорожних вантажних потягiв i товарiв, що ними перевозяться, а також локомотивних бригад в п/п "Мостиська" Галицької митницi здiйснює вантажний пiдроздiл митного оформлення (далi - ПМО) у встановленому законодавством i даною Технологiчною схемою порядку.

     2.4.2. Вантажний ПМО забезпечує митний контроль та митне оформлення вантажiв, залiзничних транспортних засобiв на ст. Мостиська-1, ст. Мостиська-2 та "Блок-посту", який знаходиться на державному кордонi. До виконання своїх посадових обов'язкiв особовий склад приступає згiдно затвердженим начальником митницi графiком виходу на роботу. Розподiл iнспекторського складу по робочих мiсцях здiйснює начальник ПМО, або головний iнспектор вантажного ПМО, або особа, яка їх замiщує, з врахуванням особливостей вантажної дiльницi для органiзацiї своєчасного та ефективного пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України.

2.5. Форми здiйснення митного контролю

     2.5.1. Митний контроль залiзничних транспортних засобiв (далi - ТЗ) i товарiв якi ними перевозяться, посадовими особами вантажного ПМО здiйснюється у формах, визначених статтею 41 Митного кодексу України.

     2.5.2. З метою забезпечення встановленого порядку перемiщення залiзничних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України начальник ПМО (головний iнспектор вантажного ПМО) взаємодiє iз працiвниками служби БК та ПМП митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури, вiддiлом митних доходiв i платежiв, iншими структурними пiдроздiлами митницi.

     2.5.3. Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митницi шляхом:

     - перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

     - митного огляду (огляду товарiв та транспортних засобiв, особистого огляду громадян);

     - облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України та iнших предметiв, що перемiщуються через державний кордон України;

     - усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

     - перевiрки системи звiтностi та облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законодавства справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України.

     Пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України посадовими особами митницi здiйснюються:

     - перевiрка, аналiз та реєстрацiя у передбачених випадках товаросупровiдних, товаротранспортних та iнших необхiдних документiв;

     - прийняття рiшення щодо здiйснення митного огляду транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв;

     - митне оформлення товарiв та iнших предметiв у встановленому законодавством порядку,

     - надання дозволу на перемiщення транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв через митний кордон.

2.6. Здiйснення митного контролю i митного оформлення

     2.6.1. Митний контроль i митне оформлення залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що ними перевозяться, здiйснюється в три етапи.

     Перший етап - попереднi операцiї

     Посадова особа передавальної станцiї iнформує митницю про перетин митного кордону залiзничним транспортним засобом.

     Для здiйснення митного контролю посадовi особи прикордонної передавальної станцiї подають митницi такi документи:

     - передатна вiдомiсть (багажний список);

     - залiзничнi накладнi;

     - перевiзнi документи;

     - товаросупровiднi документи;

     - iншi документи, передбаченi Митним кодексом України, iншими законодавчими актами з питань митної справи та мiжнародними договорами.

     Посадова особа вантажного ПМО i прикордонної передавальної станцiї проводять перевiрку кiлькостi та номерiв залiзничних транспортних засобiв, що надходять, цiлiсностi пломб (запiрно-пломбувальних пристроїв) збереження товарiв (вантажiв) на вiдкритому рухомому складi в порядку i строки, встановленi технологiчним процесом роботи станцiї, погодженим з митницею, та здiйснюють iншi форми митного контролю, передбаченi Митним кодексом України та iншими законодавчими актами з питань митної справи.

     Посадова особа вантажного ПМО реєструє поданi для здiйснення митного контролю документи в журналi облiку, перевiряє вiдповiднiсть даних, зазначених у них, даним, що мiстяться в передатнiй вiдомостi, а також комплектнiсть необхiдних товаросупровiдних документiв.

     На зареєстрованих документах проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем".

     Другий етап - здiйснення iнших видiв контролю

     У разi, коли залiзничнi транспортнi засоби i товари (iншi предмети) пiдлягають вiдповiдно до законодавства iншим видам контролю, посадова особа вантажного ПМО подає перевiзниковi документи, що потрiбнi для здiйснення цих видiв контролю.

     Пiсля здiйснення iнших видiв контролю посадовi особи контролюючих органiв проставляють на товаросупровiдних документах вiдмiтки про результати контролю, що є пiдставою для подальшого здiйснення митного контролю i митного оформлення.

     Третiй етап - закiнчення митного контролю

     Митний контроль та митне оформлення залiзничних транспортних засобiв i предметiв закiнчується пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю щодо цього залiзничного транспортного засобу, товарiв та iнших предметiв.

     Посадова особа вантажної змiни приймає у разi потреби на пiдставi результатiв попередньої перевiрки поданих для реєстрацiї документiв рiшення про проведення митного огляду залiзничних транспортних засобiв i предметiв, що перебувають пiд митним контролем. Про результати огляду складається акт за формою, встановленою Держмитслужбою.

     Пiсля здiйснення iнших видiв контролю вантажна змiна згiдно iз законодавством справляє податки i збори (обов'язковi платежi), що пiдлягають сплатi в пунктах пропуску через державний кордон.

     За наявностi обґрунтованих причин посадова особа вантажної змiни на будь-якому етапi митного контролю може вiдмовити в митному оформленнi чи пропуску залiзничних транспортних засобiв i товарiв через митний кордон. У цьому разi вантажна змiна зобов'язана видати заiнтересованiй особi Картку вiдмови в митному оформленнi (iз зазначенням причини) в порядку, встановленому Держмитслужбою.

     На кожному з етапiв митного оформлення та митного контролю можуть залучатися працiвники служби БК та ПМП й iнших пiдроздiлiв митницi.

     2.6.2. У випадках, передбачених мiжнародними договорами, залiзничний транспортний засiб (завантажений i порожнiй) перемiщується через митний кордон без декларування, тобто на перемiщення рухомого складу i контейнерiв, що належать залiзницям держав або пiдприємств, у тому числi й тi, що прямують за перевiзними документами, оформлення ВМД не проводиться, за винятком перемiщення рухомого складу i контейнерiв як товару.

     2.6.3. Митний контроль та митне оформлення вiйськових залiзничних транспортних засобiв, вiйськової технiки, товарiв, що перевозяться пiдприємствами спецзв'язку, здiйснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням специфiки перевезення.

     2.6.4. Предмети, ввезення яких заборонено законодавством, не пропускаються на митну територiю України та в установленому порядку пiдлягають поверненню за кордон, як правило, в день їх ввезення

     2.6.5. Порядок здiйснення митного контролю залiзничних транспортних засобiв i предметiв у разi переадресування, аварiї, вiдчеплення вагонiв або дiї непереборної сили та порядок повернення помилково направлених товарiв встановлюється Держмитслужбою разом з Мiнтрансом.

     2.6.6. У разi виявлення порушень митних правил або законодавства на будь-якому етапi здiйснення митного контролю та митного оформлення залiзничних транспортних засобiв i предметiв посадова особа вантажної змiни зобов'язана вжити необхiдних заходiв, передбачених законодавством.

     2.6.7. Товари, що перемiщуються через митний кордон залiзничним транспортом, пiдлягають митному оформленню i митному контролю в порядку, передбаченому митним законодавством України згiдно з цiєю Технологiчною схемою, беручи до уваги положення Статуту залiзниць України.

     2.6.8. Пiд час роботи службовi особи вантажної змiни при здiйсненнi митного оформлення вантажiв вимагають вiд спiвробiтникiв Укрзалiзницi пред'явлення всiх передбачених законодавством документiв на перемiщуванi вантажi.

     Службовi особи змiни повиннi дотримуватись часу, вiдведеного для митного оформлення та митного контролю вантажiв i транспортних засобiв.

     Термiн стоянки рухомого складу Укрзалiзницi регулюється митницею i не може перевищувати двох тижнiв (спiльний наказ ДМСУ та Укрзалiзницi N 105-Ц/209 вiд 08.04.99 р.)

     2.6.9. Митний контроль та митне оформлення здiйснюється в зонах митного контролю, якi створюються за погодженням з Мостиським прикордонним загоном i керiвництвом залiзничної станцiї Мостиська-2 та визначенi вiдповiдним Положенням.

     2.6.10. Митне оформлення вантажiв, пiдконтрольних державнiй службi експортного контролю, проводиться у вiдповiдностi до митного законодавства з врахуванням вимог даної Технологiчної схеми щодо порядку проведення митного оформлення та митного контролю.

     2.6.11. Доставка вантажiв у митницi призначення при здiйсненнi перевезень залiзничним транспортом не повиннi перевищувати визначенi законодавством термiни.

     Якщо для окремих видiв товарiв або видiв перевезень вiдсутнiй установлений чинними нормативно-правовими актами України граничний строк доставки, цей строк визначається iнспектором, що проводить митне оформлення, з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту перевезення, вiдстанi до митницi призначення, властивостей товарiв та iнших умов.

     При цьому максимальний строк доставки таких товарiв у митницю призначення не може перевищувати 28 дiб.

     2.6.12. Митний контроль та огляд вантажiв, залiзничних вагонiв, контейнерiв, локомотивiв, ручної поклажi транспортних службовцiв проводиться безпосередньо в зонi митного контролю у визначених положенням про зону митного контролю мiсцях ст. Мостиська-2, на залiзничнiй ст. Мостиська-1 та контрольному "Блок-посту".

     Перевантаження товарiв (вантажiв) з одного виду транспорту на iнший, а також з вагонiв, що стоять на однiй колiї, у вагони, що стоять на iншiй колiї, через майданчик, рампу, яке здiйснюється згiдно з технологiчним процесом роботи станцiї, погодженим митницею i органом охорони державного кордону, проводиться пiд контролем митницi в зонах митного контролю на територiї Перемишлянських паркiв N 2 i 3, Львiвського парку N 1, на вантажно-розвантажувальних колiях залiзничних станцiй Мостиська-2 i Мостиська-1 i оглядовому майданчику на державному кордонi (блок-пост).

     2.6.13. При проведеннi митного контролю працiвниками змiни використовуються наявнi технiчнi засоби митного контролю

     Митний контроль може бути завершений тiльки пiсля проходження необхiдних видiв контролю сумiжних служб.

2.7. Попереднi заходи щодо пiдготовки i органiзацiї роботи особового складу вантажної змiни митницi

     2.7.1. Об'єм та порядок проведення митного контролю планується з дотриманням всiх необхiдних технологiчних вимог начальником сектору або особою (головним iнспектором), що його замiщає, з урахуванням об'єктивних та суб'єктивних факторiв, якi мають мiсце перед початком i на протязi роботи оперативної змiни, з метою максимального досягнення виконання основних завдань по захисту економiчних iнтересiв України, прискорення вантажопотоку, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

     2.7.2. Перед початком роботи необхiдно:

     - отримати повну iнформацiю вiд старшого попередньої змiни;

     - провести оперативну нараду з особовим складом чергової змiни, на якiй ознайомити працiвникiв з новими нормативними документами, якi поступили за час їх вiдсутностi;

     - ознайомити працiвникiв змiни про затриманi вантажi i причину їх затримки;

     - ознайомити особовий склад змiни про форми i способи координацiї дiй з сумiжними службами;

     - визначити мiсце роботи кожного працiвника змiни по напрямках роботи з вiдповiдним записом в Книзi нарядiв;

     - прийняти майно видати (прийняти) ОМЗ, ТЗМК, про що зробити запис у вiдповiдному журналi облiку.

     2.7.3. В процесi робочої змiни начальник сектору, головний iнспектор або особа, що його замiщає:

     - проводить аналiз iнформацiї, отриманої вiд Служби БК та ПМП, сектору власної безпеки, правоохоронних органiв (ВПК, СБУ, МВС тощо), громадських органiзацiй та окремих громадян;

     - слiдкує за дотриманням ввiреним особовим складом технологiї митного контролю та їх Посадових iнструкцiй i функцiональних обов'язкiв, використанням технiчних засобiв митного контролю, проводить аналiз психологiчного стану особового складу та слiдкує за порядком дотримання ним вимог дiючого митного законодавства;

     - з питань внутрiшнього розпорядку слiдкує за роботою посадових осiб, направлених керiвниками спецiалiзованих пiдроздiлiв митницi для роботи на вантажнiй дiльницi;

     - здiйснює перемiщення оперативного складу по робочих мiсцях в залежностi вiд ситуацiї, яка склалась в зонi митного контролю з фiксацiєю таких змiн в розстановцi ввiрених працiвникiв у журналi розподiлу обов'язкiв (Книга нарядiв);

     - невiдкладно iнформує керiвництво митного поста i митницi про виникнення надзвичайних ситуацiй, виявлення контрабанди або iншого незаконного перемiщення через митний кордон України валюти, товарiв та iнших предметiв у великих розмiрах, перетин кордону урядовими делегацiями, посадовими особами органiв законодавчої, виконавчої i судової влади вищого рiвня тощо;

     - слiдкує за пiдтриманням особовим складом належного стану своїх робочих мiсць;

     - дiє у вiдповiдностi до своєї Посадової iнструкцiї.

     Особовий склад вантажної змiни:

     - здiйснює всi операцiї щодо митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, вантажiв, товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон громадянами i юридичними особами, забезпечує виявлення порушення митних правил та контрабанди;

     - проводить iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серед громадян i перевiзникiв, направлену на дотримання ними вимог дiючого митного законодавства;

     - доповiдає керiвництву м/п "Мостиська", начальнику сектору або особi, що його замiщає, про виникнення нестандартних, конфлiктних ситуацiй та виявлення особливо характерних видiв порушень;

     - забезпечує повноту i достовiрнiсть занесення iнформацiй до встановлених на митному переходi систем облiку;

     - дiє у вiдповiдностi до своїх посадових iнструкцiй та функцiональних обов'язкiв, а також цiєї Технологiчної схеми.

     2.7.4. Пiсля закiнчення робочої змiни начальник сектору (головний iнспектор):

     - проводить аналiз виконання поставлених завдань та ефективностi роботи кожного оперативного працiвника змiни;

     - вживає заходiв щодо забезпечення своєчасної передачi в чергову частину, а також в iншi пiдроздiли митницi встановлених статистичних даних i звiтiв за результатами робочої змiни;

     - результати роботи сектору, iнформацiя про проведенi оперативнi наради перед початком змiни або в кiнцi, суттєва змiни в оперативнiй ситуацiї пiд час змiни, стан збереження майна та документацiї, якi передаються по змiнi, вiдображаються у вiдповiдному журналi згiдно з номенклатурою справ митного поста;

     - вживає заходiв для передачi по змiнi своїх робочих мiсць в належному станi;

     - органiзує впорядкування i систематизацiю митних документiв, що мають зберiгатись на дiльницi.

2.8. Загальнi вимоги взаємодiї посадових осiб вантажної змiни митницi з працiвниками залiзницi

     2.8.1. У випадках, передбачених мiжнародними договорами, залiзничний транспортний засiб (завантажений i порожнiй) перемiщується через митний кордон без декларування.

     2.8.2. Митний контроль та митне оформлення вiйськових залiзничних транспортних засобiв, вiйськової технiки, товарiв (вантажiв), що перевозяться пiдприємствами спецзв'язку, здiйснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням специфiки перевезення.

     2.8.3. Товари (вантажi), ввезення яких заборонено законодавством, не пропускаються на митну територiю України та в установленому порядку пiдлягають поверненню за кордон, в день їх ввезення. Не вивезенi товари в день їх ввезення повиннi бути переданi на зберiгання в митницю.

     2.8.4. Порядок здiйснення митного контролю залiзничних транспортних засобiв товарiв (вантажiв) у разi переадресування, аварiї, вiдчеплення вагонiв або дiї непереборної сили та порядок повернення помилково направлених товарiв (вантажiв) установлюється Держмитслужбою разом з Мiнтрансом.

     2.8.5. У разi виявлення порушень митних правил або законодавства на будь-якому етапi здiйснення митного контролю та митного оформлення залiзничних транспортних засобiв i товарiв посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхiдних заходiв, передбачених законодавством.

     2.8.6. Товари, що перемiщуються через митний кордон залiзничним транспортом, пiдлягають митному оформленню i митному контролю в порядку, передбаченому українським митним законодавством i цiєю Технологiчною схемою, з врахуванням Статуту залiзниць України, затвердженого ПКМ України вiд 06.04.98 р. N 457, та СМГС, iз змiнами та доповненнями на 01.03.2000 р., при цьому на кожному з етапiв митного оформлення та митного контролю можуть залучатися працiвники служби БК та ПМП митницi.

     2.8.7. На перемiщення рухомого складу i контейнерiв, що належать залiзницям держав або пiдприємств, у тому числi й тi, що прямують за повними перевiзними документами, оформлення ВМД не проводиться, за винятком перемiщення рухомого складу i контейнерiв як товару.

     2.8.8. Пiд час чергування службовi особи вантажної змiни при здiйсненнi митного оформлення вантажiв вимагають вiд спiвробiтникiв Укрзалiзницi пред'явлення всiх товаросупровiдних документiв на перемiщуванi вантажi, при цьому працiвники залiзницi зобов'язанi сприяти митницi та взаємодiяти з нею по даному напрямку.

     Службовi особи змiни повиннi дотримуватись часу, вiдведеного для митного оформлення та митного контролю вантажiв i транспортних засобiв.

     Термiн стоянки рухомого складу Укрзалiзницi регулюється митницею i не може перевищувати двох тижнiв (спiльний наказ ДМСУ та Укрзалiзницi N 105-Ц/209 вiд 08.04.99 р.)

     2.8.9. Залiзничнi колiї в зонi митного контролю на яких здiйснюється митний контроль, визначаються митницею разом з адмiнiстрацiєю залiзничної станцiї Мостиська-2, тобто за спiльним погодженням.

     2.8.10. Митне оформлення вантажiв, пiдконтрольних державнiй службi експортного контролю, проводиться у вiдповiдностi до вимог наказу ДМСУ вiд 20.01.99 р. N 38 (Порядок пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарiв, що пiдлягають експортному контролю) з врахуванням вимог даної Технологiчної схеми щодо порядку проведення митного оформлення та митного контролю.

     2.8.11. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.96 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням i перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" митне оформлення товарiв, на яких встановлений акцизний збiр, проводити згiдно з роздiлом 4 Технологiчної схеми, а при змiнi митного законодавства щодо порядку пропуску пiдакцизних товарiв - з врахуванням вимог вiдповiдних листiв та наказiв ДМСУ, постанов КМ України, указiв Президента України та окремих додаткiв до даної Технологiчної схеми щодо такого перемiщення.

     2.8.12. Термiни доставки вантажiв у митницi призначення при здiйсненнi перевезень залiзничним транспортом не повиннi перевищувати 28 дiб.

     Якщо для окремих видiв товарiв або видiв перевезень вiдсутнiй установлений чинними нормативно-правовими актами України граничний строк доставки, цей строк визначається iнспектором, що проводить митне оформлення з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту перевезення, вiдстанi до митницi призначення, властивостей товарiв та iнших умов.

     При цьому максимальний строк доставки таких товарiв у митницю призначення не може перевищувати 28 дiб.

     2.8.13. На пiдставi оцiнки аналiзу ризикiв посадова особа митницi, що безпосередньо здiйснює митне оформлення товарiв (вантажу) може проводити вибiрковий митний огляд транспортних засобiв i товарiв (вантажiв), що перемiщуються через митний кордон України, з метою перевiрки вiдповiдностi вiдомостей про вантаж, заявлених у перевiзних та супровiдних документах, фактичним даним або наявностi достатнiх пiдстав уважати, що транспортнi засоби й товари (вантажi) перемiщуються через митний кордон України з порушенням митних правил.

     Про прийняте рiшення щодо проведення митного огляду товарiв (вантажiв) i транспортних засобiв дана посадова особа iнформує старшого змiни митницi.

     Перевантаження товарiв (вантажiв) з одного виду транспорту на iнший, а також з вагонiв однiєї колiї у вагони iншої здiйснюється пiд контролем митницi, у зонi її дiяльностi Порядок перевантаження й контролю визначається технологiчним процесом роботи залiзничної станцiї, погодженим в митницi.

     Митнi забезпечення, ЗПП або пломби, застосованi пiд час перевезення товарiв (вантажiв) пiд митним контролем, можуть знiматися тiльки посадовими особами митницi у присутностi посадових осiб залiзницi, а пiсля завершення митного оформлення - вантажоодержувачем або залiзницею, якщо iснує реальна загроза знищення, безповоротної втрати або iстотного псування цих товарiв (вантажiв) - працiвниками залiзницi з негайним повiдомлення про це митницю та поданням їй акта про розкриття вагона (контейнера тощо, який складається згiдно з додатком 18 до СМГС.

     Про накладене нове митне забезпечення посадовою особою митницi робиться вiдмiтка в перевiзних документах i в актi про розкриття вагона (контейнера тощо).

     У разi зняття митних забезпечень, ЗПП або пломб i розкриття транспортних засобiв чи упаковки окремих вантажних мiсць для митного огляду посадовi особи митницi в присутностi посадових осiб залiзничної станцiї складають Акт про проведення митного огляду товарiв та iнших предметiв за формою, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 14.10.2002 N 561 (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 07.11.2002 за N 877/7165.

     Акт про проведення митного огляду товарiв складається в 3 примiрниках:

     - перший долучається до перевiзних документiв;

     - другий залишається в справах митницi;

     - третiй залишається на залiзничнiй станцiї.

     Посадовими особами залiзничної станцiї складається акт про розкриття вагона (контейнера тощо), який повинен бути пiдписаний посадовими особами залiзничної станцiї, на якiй проводилось розкриття, митницi та iнших контрольних органiв, що брали участь у митному оглядi i завiрений вiдбитком календарного штемпеля станцiї. При цьому у накладнiй в графi "Вiдмiтки залiзницi" працiвник залiзницi проставляє вiдмiтку про складення акта розкриття вагона (контейнера тощо), яка завiряється пiдписом посадової особи цiєї станцiї та вiдбитком календарного штемпеля станцiї.

     Новi митнi забезпечення, ЗПП або пломби можуть накладатися посадовою особою митницi або в її присутностi вантажовiдправником (вантажоодержувачем) чи залiзницею.

     Посадова особа митницi, що здiйснює митне оформлення, робить вiдмiтку у перевiзних документах про замiну митних забезпечень, ЗПП або пломб, що засвiдчує пiдписом та штампом "Пiд митним контролем".

3. ПОРЯДОК ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДКУ ОСIБ, ЗАЛIЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ВАНТАЖIВ I ПРЕДМЕТIВ НА В'ЇЗД В УКРАЇНУ

     3.1. Пропуск осiб, залiзничних транспортних засобiв та предметiв через державний кордон України здiйснюється пiсля проведеного прикордонного, митного контролю, а у вiдповiдних випадках фiтосанiтарного, санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, радiологiчного та екологiчного контролю.

     Контроль при в'їздi в Україну - починається з прикордонного контролю i закiнчується митним контролем, при виїздi з України - починається митним контролем i закiнчується прикордонним контролем.

     3.2. Черговий диспетчер Перемишлянського парку завчасно iнформує СЗПН про вiдправлення потяга з парку Медика (Польща), кiлькiсть, тип вагонiв, характер вантажу, при необхiдностi передає iншу iнформацiю, необхiдну для проведення прикордонного контролю.

     3.3. Контроль проходження пасажирських потягiв.

     Рух пасажирських потягiв здiйснюється згiдно з визначеним графiком. Пасажирськi потяги, що прямують через державний кордон, проходять через територiю пункту пропуску без зупинки прикордонного наряду СТЗ (101, 105), якi несуть службу на перекидних мiстках.

     У випадку запiзнення пасажирського потяга черговий диспетчер Перемишлянського парку iнформує СЗПН про орiєнтовний час прибуття потяга та причину затримки.

     П/н ОКСТЗ iнформує старшого ЗПН на ст. Мостиська-2 про перетинання ДКУ пасажирським потягом або про його можливе запiзнення.

     3.4. Прикордонний контроль вантажних потягiв.

     СЗПН до прибуття потяга до пункту пропуску шикує особовий склад змiни, проводить iнструктаж по мiрах безпеки, при необхiдностi ставить додатковi завдання, доводить останнi орiєнтування, вказiвки та iнше, пiсля чого кожний прикордонник, який приймає участь в оформленi потяга, ставить пiдпис в 7 роздiлi формалiзованого бланку рапорту "Облiк iнструктажiв по заходам безпеки на робочому мiсцi при несеннi служби в пунктi пропуску".

     Пiсля отримання додаткових вказiвок прикордоннi наряди СТЗ, ОТЗ на чолi з помiчником старшого змiни висуваються на оглядовий майданчик для здiйснення прикордонного контролю транспортного засобу, пiд час руху до мiсця несення служби проводиться вiзуальний огляд територiї пункту пропуску та прилеглої мiсцевостi:

     - прикордонний наряд СТЗ (105) перед запуском потяга висувається до тилового перекидного мiстка, якщо в прикордонному нарядi СТЗ - 3 чол., то в/службовець вiльної змiни висувається разом зi СЗПН для здiйснення внутрiшнього огляду локомотиву;

     - прикордонний наряд ОТЗ (як правило, призначається IРС) висувається в бiк кордону на запуск потяга i веде спостереження в розривi сигналiзацiйного комплексу, пiсля запуску отримавши команду вiд СЗПН про початок огляду, приступає до огляду рухомого складу;

     - помiчник СЗПН висувається на оглядовий майданчик разом з п/н ОТЗ, перед запуском потяга отримує у машинiста передатну вiдомiсть на транспортний засiб, пiсля чого пiднiмається на перекидний мiсток для здiйснення запуску потяга.

     При запуску потяга на оглядовий майданчик, помiчник СЗПН та п/н СТЗ (101) оглядають потяг з перекидного мiстка, при цьому спостереження за транспортним засобом ведеться з рiзних бокiв вiдносно руху потяга, а також додатково спостерiгають за прилягаючою мiсцевiстю. IРС виставляється на безпечнiй вiдстанi в розривi системи сигналiзацiйного комплексу i оглядає конструктивнi особливостi по низу потяга.

     Вантажнi потяги прибувають на територiю пункту пропуску тiльки пiсля отримання дозволу вiд прикордонного наряду, при цьому швидкiсть руху потяга не повинна перевищувати 8 - 10 км/год. Зупинка потяга здiйснюється, коли останнiй хвостовий вагон буде повнiстю в зонi вiдключаємої дiльницi оглядового майданчика.

     Про прибуття потяга на оглядовий майданчик пункту пропуску та результати його огляду пiд час руху п/н СТЗ (101) доповiдає СЗПН встановленим кодовим сигналом.

     ОКСТЗ робить необхiднi записи в графах роздiлiв NN 5, 6 формалiзованого бланку рапорту.

     Пiсля подачi машинiстом сигналу повної зупинки 3 (три) коротких гудки, про що доповiдає п/н СТЗ (105) встановленим кодовим сигналом, старший змiни дає команду черговому електрику на зняття напруги з контактної мережi та пiсля отримання свiтового сигналу на контрольному табло оглядового майданчика подає команду на огляд.

     Пiсля подачi команди на огляд СЗПН заходить в локомотив, де здiйснює перевiрку документiв поїзної бригади, перевiряє документи на вантаж, звiряє їх з передатною вiдомiстю i заповнює спостережну справу на транспортний засiб. При слiдуваннi на в'їзд в Україну товарiв 1 - 24 групи УКТ ЗЕД, а також тих, якi слiдують транзитом, СЗПН вносить всю необхiдну iнформацiю як в спостережну справу, так i в спецiальнi журнали, якi ведуться в пунктi пропуску (iнформацiя про вантаж, реквiзити вiдправника, одержувача, реквiзит документiв на ватаж).

     Отримавши команду вiд СЗПН про початок огляду, iнструктор iз розшуковою собакою проводить огляд рухомого складу потяга з пiдвiтряної сторони. При спрацюваннi собаки iнструктор доповiдає СЗПН встановленим сигналом, оглядовою групою проводиться огляд вагону, де було спрацювання, та двох сумiжних, в разi виявлення порушника державного кордону або товарiв, прихованих вiд митного контролю, п/н ОТЗ починає огляд з початку. Про закiнчення огляду потяга iнструктор доповiдає СЗПН.

     Пiд час огляду рухомого складу помiчник СЗПН, рухаючись за iнструктором на вiдстанi 1 - 2-х вагонiв з протилежного боку составу, звiряє вiдповiднiсть номерiв вагонiв та вантажу з передатною вiдомiстю на транспортний засiб. При оформленнi порожнього составу звiрка номера з передатною вiдомiстю транспортного засобу не проводиться.

     Внутрiшнiй огляд локомотиву здiйснюється оглядовою групою в кiлькостi 2 чол., старший оглядової групи СЗПН разом з помiчником СЗПН або з п/н СТЗ (вiльної змiни). Зовнiшнiй огляд локомотиву здiйснюється iнструктором розшукової собаки. Пiд час огляду поїзна бригада надає допомогу п/н в проведеннi огляду локомотива.

     При проведеннi внутрiшнього огляду один прикордонник iз складу оглядової групи знаходиться навпроти з'єднувального суфле секцiї локомотиву i веде спостереження. Огляд кабiни машинiстiв проводиться злiва направо, з верху в низ. В кабiнi оглядаються: шафа для речей, калорифер, пiднiжка, нiша прожектора, нiша для обiгрiвача, плафони, кришка коробу силового кабелю.

     Пiсля огляду старший оглядової групи проходить в машинне вiддiлення i дає команду другому номеру на початок огляду промiжного коридору високовольтної камери, вентиляцiйної камери та самої високовольтної камери.

     В промiжному коридорi оглядаються: оглядовi люки на пiдлозi, пiсочницi.

     У вентиляцiйнiй камерi за допомогою лiхтарика просвiчується внутрiшнiй простiр повiтропроводiв (в разi огляду локомотива марки ВЛ-10 з пiдйомом до збiрника повiтря).

     У високовольтнiй камерi оглядається мiжстелевий простiр, коробка силових кабелiв, стiйка електрообладнання.

     Пiсля проведення огляду високовольтної та вентиляцiйної камери другий номер проходить до моторного вiдсiку разом зi старшим оглядової групи та приступають до його огляду. В моторному вiдсiку оглядаються: двигун вентилятора та простiр пiд ним, панель керування агрегатами, генератор, компресор, двигун компресора, простiр пiд ним i повiтропроводи, потiм проводиться огляд з'єднувального суфле та перехiдної площадки. Огляд другої секцiї проводиться у зворотному напрямку.

     Зовнiшнiй огляд проводиться у такiй послiдовностi: лiхтарi, механiзм автозчiпки, метiльники, колiснi вiзки, простiр мiж вiзками, акумуляторний ящик, простiр мiж балонами та над ними.

     При оформленнi одночасно 2-х потягiв, якi слiдують в одному напрямку, їх запуск на територiю пункту пропуску здiйснюється по черзi. Огляд рухомого складу обох потягiв здiйснюється паралельно, локомотиви оглядаються по черзi. Iнструктор розшукової собаки при оформленнi 2-х потягiв оглядає їх одночасно, слiдуючи з пiдвiтряного боку.

     У разi коли 2-а потяги слiдують в рiзних напрямках, їх запуск на територiю пункту пропуску здiйснюється також по черзi. Огляд здiйснюється паралельно, а локомотиви оглядаються по черзi, яка вiдповiдає напрямку роботи iнструктора розшукової собаки. З початку оглядається локомотив одного з потягiв, потiм одночасно проводиться огляд рухомого складу обох потягiв, i в кiнцi оглядається локомотив другого потяга.

     По закiнченню огляду транспортного засобу СЗПН перевiряє наявнiсть особового складу, отримує доповiдi про закiнчення i результати огляду та дає команду про подачу напруги на контактну мережу, а також команду п/н СТЗ (105) на випуск транспортного засобу з пункту пропуску.

     П/н СТЗ (105) пiдтверджує отримання команди i здiйснює випуск потяга. Про вибуття потяга за межi пункту пропуску п/н СТЗ (105) доповiдає СЗПН встановленим кодовим сигналом та повертається до службового примiщення, де приєднується до резерву змiни п/н.

     3.5. Порядок здiйснення поглибленого огляду транспортних засобiв та вантажiв.

     Розкриття опломбованих вагонiв, контейнерiв, технiки, вантажiв в заводськiй упаковцi для прикордонно-митного огляду здiйснюється комiсiйним шляхом в присутностi представника залiзницi, iнспектора митницi у випадках:

     - при спрацюваннi розшукової чи спецiальної собаки;

     - вiдсутностi пломб;

     - несхожостi пломб;

     - несправностi пломб (не чiткий вiдтиск на пломбi, обрив дроту пломби, пломба вiльно рухається вздовж дроту);

     - несправностi дверей вагону, люкiв, контейнеру;

     - проломи, трiщини в критих вагонах, контейнерах, порушення заводської упаковки вантажiв або iнших видимих пошкоджень;

     - наявнiсть iнформацiї чи орiєнтування вiд компетентних органiв про можливiсть провозу у вказаних транспортних засобах матерiалiв, заборонених до пропуску через ДКУ, або порушникiв ДК;

     - наявностi слiдiв вскриття, проникнення чи закладки в транспортнi засоби та вантажi;

     - за рiшенням чи по розпорядженню вищестоящого командування.

     До складу комiсiї включаються особи, яку супроводжують вантаж, представники iнших контрольних служб, якi при необхiдностi берiть участь у здiйсненнi контролю. З вiддiлення висилається наряд в складi не менше 2-х чоловiк на чолi з найбiльш пiдготовленим офiцером.

     Розкриття опломбованих вагонiв, контейнерiв, технiки, вантажiв в заводськiй упаковцi для прикордонно-митного огляду здiйснюється представниками контори передач Перемишлянського парку, безпосередньо на територiї Перемишлянського парку, пiд час здiйснення митного оформлення. При цьому проводиться звiрка вiдповiдностi вантажу товаросупровiдним документам.

     По закiнченню прикордонно-митного огляду таких вантажiв представником контори передач складається акт у трьох примiрниках форми IНУ - 49/ф, який пiдписують усi члени комiсiї. Один з примiрникiв акта зберiгається у вiдпк протягом одного року.

     Облiк розкритих вагонiв (контейнерiв) ведеться в "Книзi облiку розкритих вагонiв для прикордонно-митного контролю", яка знаходиться у старшого ЗПН.

     У всiх iнших випадках, коли вище перелiченi причини вiдсутнi, проводиться звичайний огляд транспортного засобу.

     3.6. Порядок заповнення спостережних справ.

     Згiдно наказу Голови ДДК N 317 вiд 25.02.2002 року в залiзничних пунктах пропуску через ДК на кожний транспортний засiб ведеться спостережна справа, яка заповнюється в такому порядку:

     - графiк руху, маршрут прямування, кiлькiсть, номера вагонiв (контейнерiв);

     - установчi данi на обслуговуючий персонал транспортного засобу (П. I. Б., N документа на право перетинання ДК, посада, особистий робочий номер);

     - результати здiйснення прикордонного контролю, вид, характер, обсяг вантажу, адреса вiдправника та отримувача;

     - затримання порушникiв кордону та товарiв, прихованих вiд митного контролю, якi мали мiсце пiд час здiйснення прикордонного контролю вантажних перевезень за рiзними напрямками та регiонами;

     - наявнiсть iнформацiї щодо протиправної дiяльностi перевiзника, вантажовiдправника, вантажоотримувача.

     Вiдповiдальний за внесення до спостережних справ iнформацiї та її достовiрнiсть - СЗПН.

     3.7. Санiтарно-карантинний контроль.

     При надходженнi вантажiв залiзничним транспортом працiвники станцiї ставлять до вiдома працiвникiв СКП львiвської дiльницi на Львiвськiй залiзницi i надають необхiднi для експертизи i висновку документи на вантаж.

     Митне оформлення iмпортних вантажiв може бути проведене тiльки пiсля позитивного рiшення органiв держсанепiдемнагляду на Львiвськiй залiзницi (вiдповiдний штамп на провiзних документах).

     У випадках пiдозри на недоброякiснiсть вантажу або невiдповiднiсть його вимогам санiтарного законодавства та iнших нормативно-законодавчих актiв органи держсанепiдемнагляду на Львiвськiй залiзницi проводять комiсiйний з зацiкавленими контролюючими органами огляд зв'язку з-за кордону сировини або продукцiї з вiдбором у необхiдних випадках проб для лабораторного дослiдження. Результати комiсiйного обстеження оформляються документи встановленої форми, з обов'язковою передачею одного примiрника документа працiвникам СКП Львiвської лiнiйної СЕС на Львiвськiй залiзницi.

     3.8. Фiтосанiтарний контроль.

     Фiтосанiтарний контроль здiйснюється шляхом перевiрки вантажу, який пiдлягає фiтосанiтарному контролю.

     Про надходження вантажу чергового iнспектора повiдомляє митниця. Черговий iнспектор проводить карантинний контроль разом iз iнспектором митницi та представником залiзницi, який розкриває, а потiм пiсля контролю пломбує вагон.

     Iнспектор з карантину рослин в присутностi сумiжних служб здiйснює вiдбiр проб в доступних мiсцях, аналiзує їх, пiсля чого цей зразок повертає в партiю.

     Якщо вантаж поступає на перевантажування на ст. Мостиська-1, iнспектор виїжджає на мiсце, огляд i вiдбiр зразкiв проводить в процесi перевантажування.

     По закiнченню перевiрки iнспектором фiтосанiтарного контролю виписується сертифiкат вiдповiдностi.

     3.9. Ветеринарний контроль

     Ветеринарний контроль здiйснюється шляхом перевiрки вантажiв, якi пiдлягають ветеринарному контролю. При проведеннi митного контролю i виявленнi багажу, який пiдлягає ветеринарному контролю, для його перевiрки запрошується представник ветеринарної служби.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник ветеринарної служби робить вiдмiтку в актi про результати контролю.

     У разi вiдмови пропуску через державний кордон України товарiв та iнших предметiв у зв'язку з не проходженням ветеринарного контролю вiдмову складає ветеринарна служба, про що для вжиття вiдповiдних заходiв обов'язково iнформує iншi контрольнi органи i служби, контроль на час вiдмови якими було здiйснено.

     3.10. Митний контроль та митне оформлення.

     3.10.1. При в'їздi в Україну потягiв черговий працiвник вантажної змiни митницi на контрольному "Блок-посту" iнформує по телефону головного iнспектора змiни про:

     - прибуття потяга i результати його догляду;

     - кiлькiсть транспортних засобiв, особливо критого рухомого складу залiзницi, товарiв та майна, якi слiдують на платформах;

     - час направлення в зону митного контролю змiни на ст. Мостиська-2 i мiсце знаходження ТСД.

     3.10.2. По прибуттi на ст. Мостиська-2 (Перемишлянський парк) службова особа вантажної змiни, яка працює згiдно з книгою нарядiв по оформленню iмпортних вантажiв, разом з представниками залiзницi РП i України комiсiйно приймають рухомий склад згiдно з провiзними ТСД, по кiлькостi, яка вказана в передатнiй вiдомостi. При наявностi в складi потяга критого рухомого складу, товарiв та майна звiряє наявнiсть забезпечення (пломб вiдправника, перевiзника та митницi).

     3.10.3. Пiсля прийняття станцiєю вантажу i штампового оформлення передатної вiдомостi агентами двох сторiн, представником контори передач України передаються уповноваженiй особi з проставленням на примiрнику передатної вiдомостi, яка залишається в митницi, часу передачi, його пiдпису i прiзвища на календарному штампi товаросупровiднi документи. Пiсля чого заповнює "Журнал реєстрацiї транспортних засобiв при в'їздi".

     3.10.4. Посадовi особи прикордонної передавальної станцiї iнформують вантажну змiну про перетинання митного кордону залiзничним транспортним засобом.

     Для здiйснення митного контролю посадовi особи прикордонної передавальної станцiї Мостиська-2 подають вантажнiй змiнi такi документи

     - передатна вiдомiсть (багажний список);

     - залiзничнi накладнi;

     - товаросупровiднi документи;

     - iншi документи, передбаченi Митним кодексом України, iншими законодавчими актами з питань митної справи та мiжнародними договорами.

     3.10.5. Посадовi особи вантажної змiни i прикордонної передавальної станцiї проводять перевiрку кiлькостi та номерiв залiзничних транспортних засобiв, що надходять, цiлiсностi пломб, запiрно-пломбувальних пристроїв, збереження товарiв (вантажiв) на вiдкритому рухомому складi в порядку i строки, встановленi технологiчним процесом роботи станцiї, погодженим з митним органом, та здiйснюють iншi форми митного контролю, передбаченi Митним кодексом України та iншими законодавчими актами з питань митної справи.

     3.10.6. Посадова особа вантажної змiни реєструє поданi для здiйснення митного контролю документи, перевiряє вiдповiднiсть даних, зазначених у них, даним, що мiстяться в передатнiй вiдомостi, а також комплектнiсть необхiдних товаросупровiдних документiв.

     3.10.7. За результатами митного контролю посадова особа вантажної змiни приймає рiшення про:

     - здiйснення митного оформлення товарiв (вантажiв);

     - направлення товарiв (вантажiв) на митну територiю України у митницю призначення пiд митним контролем;

     - повернення товарiв (вантажiв) за межi митного кордону (у тому числi за заявою вантажовласника або вантажоперевiзника);

     - неможливiсть пропуску товарiв (вантажiв) на митну територiю України.

     3.10.8. У разi прийняття рiшення про неможливiсть пропуску товарiв (вантажiв) на митну територiю України, такi товари (вантажi) перебувають пiд митним контролем та пiд охороною залiзницi до їх вивезення за межi митної територiї України.

     Про прийняте рiшення щодо неможливостi пропуску товарiв (вантажiв) в Україну посадовою особою митницi, яка здiйснює їх митне оформлення, робиться запис "Пропуск заборонено" у накладнiй пiд найменуванням товарiв (вантажiв), а також зазначаються пiдстави для прийняття такого рiшення. Запис завiряється пiдписом даного працiвника митницi i вiдбитком його особистої номерної печатки.

     При наданнi залiзницею письмового пiдтвердження про вiдсутнiсть технiчних можливостей для вивезення за кордон даного товару (вантажу), цей документ долучається до пакету документiв, якi знаходяться в митницi, про що необхiдно доповiсти старшому змiни i керiвництву митного поста для прийняття рiшення щодо подальших дiй вiдносно товару (вантажу).

     При прийняттi рiшення даною посадовою особою про повернення товарiв (вантажiв) за кордон, робиться запис "Пiдлягає поверненню" у передатнiй вiдомостi, в накладнiй пiд найменуванням товару (вантажу), а також зазначаються пiдстави для повернення. Запис завiряється пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки. У разi повернення товарiв (вантажiв) з технiчних чи комерцiйних причин, а також у випадках, зазначених у статтi 21 СМГС, до перевiзних документiв додається акт загальної форми (комерцiйний акт).

     3.10.9. У разi прийняття рiшення про направлення товарiв (вантажiв) у митницю призначення пiд митним контролем посадова особа митницi оформляє цi товари (вантажi) вiдповiдно до вимог роздiлу 4 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й поповненнями), з урахуванням вимог Порядку взаємодiї митниць i залiзниць України при перемiщеннi через митний кордон товарiв та iнших предметiв у вантажних залiзничних вагонах, затвердженого наказом ДМСУ i МТУ вiд 28.05.2004 N 399/442.

     На всiх перевiзних, супровiдних документах i ДКД посадова особа митницi, яка здiйснює митне оформлення, проставляє пiдпис i вiдбиток штампа "Пiд митним контролем".

     На прохання вантажоотримувача погоджене начальником митницi або його заступником за напрямком роботи митне оформлення товарiв (вантажiв) у повному обсязi може здiйснюватися безпосередньо в митницi вiдправлення в порядку, установленому в роздiлi 4 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами i доповненнями).

     Пiсля прийняття залiзницею товарiв (вантажiв) до перевезення пiд митним контролем, прикордонна передавальна станцiя проставляє на перевiзних документах i ДКД календарний штемпель станцiї.

     Виконання (невиконання) Укрзалiзницею зобов'язання про доставку товару (вантажу) у митницю призначення визначається датою, зазначеною у вiдбитку календарного штемпеля вiдповiдної станцiї.

     В окремих випадках, коли товар (вантаж) не може бути доставлений у митницю призначення в строк, встановлений митницею вiдправлення, унаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руху транспортного засобу, термiн доставки товарiв (вантажiв) у митницю призначення може бути продовжений на час дiї таких обставин чи подiй.

     У таких випадках посадовими особами станцiї складається в трьох примiрниках акт загальної форми iз зазначенням у ньому дати, часу, причини затримки доставки товару (вантажу) у митницю призначення. Один примiрник акта разом iз заявою начальника станцiї про продовження строку поставки подається в митницю.

     3.10.10. На всi виявленi невiдповiдностi працiвник станцiї складає "Акт загальної форми" або "Комерцiйний акт". Копiї вказаних документiв передаються в митницю.

     3.10.11. Уповноважена особа, прийнявши до митного оформлення товаросупровiднi документи, пiсля детального їх вивчення передає iнспектору, вiдповiдальному за митне оформлення даного вантажу.

     Iнспектор, вiдповiдальний за митне оформлення, проводить наступнi дiї:

     - звiряє рахунки-фактури з залiзничною накладною i iншими товаросупровiдними документами;

     - робить оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби України щодо акредитацiї вантажоотримувача як учасника ЗЕД у митницi, в якiй буде проводитись митне оформлення;

     - при вiдсутностi даних у ЄАIС Держмитслужби України вiдпрацьовує проект запиту на електронну пошту. Товаросупровiднi документи при цьому залишаються у митницi, товар ставиться на контроль в "Журналi затриманих вантажiв", прийнятi рiшення пiдтверджуються записом вiд руки в передатнiй вiдомостi i залiзничнiй накладнiй. Запис завiряється особистою номерною печаткою iнспектора чергової змiни, що проводив митне оформлення;

     - при митному оформленнi вантажiв використовує iнформацiю баз даних "Суб'єкти - порушники митного законодавства" та "Картотеку перевiзника" ЄАIС Держмитслужби України;

     - право перегляду iнформацiї надано iнспекторам чергових змiн, якi проводять митне оформлення та пропуск вантажiв, при умовi отримання паролю згiдно з наказом по митницi.

     3.10.12. У вiдповiдностi по вимог наказу ДМСУ вiд 12.12.2003 р. N 865 для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України (напрямок перемiщення - IМ), перемiщуються цiєю територiєю з будь-якою метою, крiм транзиту i на якi не складається ПД, використовується попереднє повiдомлення (далi - ПП) або внутрiшнiй транзитний документ (далi - ВТД) та їх електроннi копiї. Порядок заповнення та використання ПП i ВТД встановлюється Держмитслужбою України. В цьому випадку гарантiї не потрiбнi.

     3.10.13. На товар, прийнятий до перевезення вiд одного вiдправника на однiй станцiї вiдправлення на адресу одного одержувача на одну станцiю призначення, складається один ВТД. У разi перемiщення товару в контейнерi на кожен контейнер складається окремий ВТД.

     3.10.14. ВТД заповнюється декларантом у трьох примiрниках, один з яких подається прикордоннiй залiзничнiй станцiї вiдправлення Мостиська-2, другий залишається в справах вантажної змiни вiдправлення для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, третiй долучається до перевiзних i товаросупровiдних документiв та прямує з товаром у митницю призначення.

     3.10.15. До графи 50 усiх примiрникiв ВТД, декларантом вносяться повнi вiдомостi про залiзничну станцiю, що приймає заявленi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення в термiн, вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771.

     3.10.16. Зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення завiряється вiдбитком календарного штемпеля вантажної залiзничної станцiї вiдправлення Мостиська-2, що приймає товари (вантажi) до перевезення, є пiдтвердженням взятого зобов'язання та завiряється вiдбитком особистої номерної печатки iнспектора вантажної змiни вiдправлення. Печатки й штампи державних органiв, що здiйснюють фiтосанiтарний, ветеринарний, екологiчний, радiологiчний та iншi види контролю проставляються в разi потреби на залiзничних накладних.

     Орiєнтовний час здiйснення операцiй на даному етапi, час здiйснення митного контролю не нормується, але не повинен перевищувати однiєї години.

     3.10.17. Строк доставки товару в митницю призначення встановлюється на пiдставi календарного штемпеля залiзничної станцiї вiдправлення Мостиська-2, проставленого в перевiзних документах i в графi 50 ВТД з 24-ї години дати прийняття залiзничною станцiєю товару до перевезення.

     3.10.18. У разi виявлення митницею призначення невiдповiдностi зазначених в електроннiй копiї ВТД даних про номери вагонiв (контейнерiв) i номери залiзничних накладних даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, вона повинна звернутися до митницi вiдправлення iз заявою про внесення змiн до електронної копiї цього ВТД. Заява складається в довiльнiй формi i пiдписується начальником вiддiлу контролю за доставкою вантажiв.

     3.10.19. По завершеннi митного контролю товаросупровiднi документи повертаються представнику комерцiйної контори передач, а ВТД реєструється в журналi "Iмпорт", "Транзит" i ставиться на контроль.

     3.10.20. При поверненнi документiв працiвнику залiзничної станцiї пiсля митного оформлення працiвник контори передач станцiї Мостиська-2 в присутностi iнспектора вантажної змiни, що проводив митний контроль та митне оформлення, перевiряє наявнiсть вiдмiток митницi про випуск вантажу в товаросупровiдних документах i долучених до них вантажних митних декларацiй або ВТД, пiсля чого черговий по станцiї має право формувати потяг для вiдправлення вантажу у зону дiяльностi митницi призначення.

     3.10.21. Забороняється видача вантажiв з мiсць загального користування або вивантаження вантажiв, поданих на пiд'їзнi шляхи до закiнчення митного оформлення (до проставлення на товаросупровiдних документах встановлених вiдмiток працiвника митницi).

     Допускається подача транспортних засобiв з товарами (вантажами) на пiд'їзнi колiї без проставлення на перевiзних документах пiдпису й вiдбиткiв особистої номерної печатки посадової особи митницi за умови перебування цих товарiв (вантажiв) пiд охороною за зверненням вантажоотримувача. Охорона вагонiв з товарами (вантажами) здiйснюється вiдповiдно до пункту 4.6 глави 21 Правил обслуговування залiзничних пiд'їзних колiй (збiрник N 5 Правил перевезень вантажiв i тарифiв), затверджених наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 21.11.2000 року N 644 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2000 року за N 875/5096.

     У разi неможливостi здiйснити декларування товару (вантажу) в обраний митний режим вантажоотримувач може розмiстити товар (вантаж) згiдно з вимогами Положення про склади тимчасового зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.10.2003 року N 674 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.2003 року за N 1061/8382, й Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 05.12.2003 року N 835 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 року за N 1186/8507.

     З метою вивiльнення транспортних засобiв iноземних держав за погодженням з начальником митницi або його заступником за напрямком роботи дозволяється перевантажувати товар (вантаж), що перебуває пiд митним контролем, в iншi вагони (контейнери) пiд контролем митницi.

     3.10.22. Витрати залiзницi, пов'язанi з простоєм транспортних засобiв з вантажами, зберiганням вантажiв до прийняття рiшення митним органом про випуск вантажу, вiдшкодовується вантажоотримувачем або експедитором.

Особливостi митного оформлення транзитних вантажiв

     3.10.23. Посадова особи вантажної змiни й прикордонної передавальної станцiї Мостиська-2 в порядку й у строки, установленi технологiчним процесом роботи, погодженим з митницею, проводять перевiрку кiлькостi й номерiв транспортних засобiв, що прибувають, цiлостi митних забезпечень iнших країн, запiрно-пломбувальних пристроїв або пломб, схороннiсть товарiв (вантажiв) на вiдкритому рухомому складi тощо. Про всi виявленi такою перевiркою невiдповiдностi посадовi особи прикордонної передавальної станцiї складають акт загальної форми, а у випадках, передбачених правилами перевезень товарiв залiзничним транспортом, затвердженими наказами Мiнiстерства транспорту України та зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України, i мiжнародними угодами - комерцiйний акт. В актi також зазначається прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи митницi, яка брала участь у перевiрцi. Копiя акта подається митницi.

Прийом документiв до митного оформлення

     3.10.24. У пунктi пропуску посадовiй особi (головному iнспектору) вантажної змiни ВПС N 1 митницi декларантом подається пакет документiв, що складається з передатної вiдомостi, рахунка-фактури (за наявностi), iнших потрiбних для здiйснення митного оформлення товарiв супровiдних документа, накладної ЦIМ або накладної УМВС, а також ТР 80 ЦIМ чи ТР 80 УМВ на магнiтному носiї та трьох роздрукованих примiрникiв цих ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ, завiрених календарним штемпелем залiзничної станцiї, що прийняла товари до перевезення. Про факт прийому документiв робиться запис у вiдповiдному журналi облiку згiдно номенклатури справ митного поста.

     ВМД не приймається до оформлення в разi:

     - вiдсутностi повного комплекту документiв, потрiбних для здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв та iнших предметiв;

     - подання декларантом ВМД, заповненої з пiдчистками й помилками;

     - вiдсутностi електронної копiї ВМД.

     Якщо ВМД не приймається до оформлення, то митницею оформляється Картка вiдмови в пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв (далi - Картка вiдмови) згiдно з порядком, встановленим Держмитслужбою України.

     Декларант подає документи митному органу та одержує оформленi документи особисто. Присутнiсть декларанта при проведеннi митного огляду обов'язкова.

     3.10.25. Посадова особа митницi:

     - перевiряє наявнiсть повноважень декларанта;

     - перевiряє кiлькiсть та комплектнiсть необхiдних документiв, поданих декларантом.

     3.10.26. Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями у межах митної територiї України, декларант подає транзитну вантажну митну декларацiю та її електронну копiю разом з усiма документами, необхiдними для митного оформлення, при цьому для розпiзнання документiв, що застосовуються при митному оформленнi двох рiзновидiв транзитних перевезень гр.1 ВМД, третiм елементом зазначається двозначний лiтерний код "ВН".

     Декларацiя ТР-80 з особливiстю "ВН" складається тiльки у тих випадках, коли не складається iнший контрольний документ: ПП, ПД, ЕК-ВМД чи ВМД ТР-80.

     3.10.27. У разi вiдсутностi зауважень до п. 3.10.24 уповноважена особа приймає рiшення щодо проведення митного оформлення ВМД, та передає ВМД з комплектом документiв iнспектору змiни, вiдповiдальному за митне оформлення iмпортних вантажiв згiдно з книгою нарядiв. У разi невиконання хоча б однiєї з вимог пункту 3.10.23 - 3.10.24 комплект документiв повертається декларанту з оформленим талоном вiдмови у прийомi до митного оформлення, а даний факт реєструється в "Журналi реєстрацiї картки вiдмови у пропуску товарiв".

     Орiєнтовний час здiйснення операцiй по перших двох пунктах - вiд 5 до 10 хвилин.

Порядок митного оформлення вантажу

     3.10.28. Посадова особа митницi, що згiдно з розподiлом обов'язкiв займається, в межах своєї компетенцiї:

     - перевiряє правильнiсть заповнення ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ, її роздрукованих примiрникiв i вiдповiднiсть унесеної до них iнформацiї вiдомостям, зазначеним у поданих до оформлення перевiзних та супровiдних документах (у разi виявлення розбiжностей у вiдомостях, зазначених у ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ та в перевiзних i супровiдних документах на товар, i за вiдсутностi ознак порушення митних правил декларант одразу вносить вiдповiднi змiни до ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ та до її роздрукованих примiрникiв);

     - присвоює ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ реєстрацiйний номер;

     - на всiх роздрукованих примiрниках зазначає дату й час подання документiв до оформлення та дату i час їх повернення декларантовi.

     3.10.29. При перевантаженнi вагонiв з вузької на широку колiю на ст. Мостиська-1 посадовою особою митницi спочатку перевiряється цiлiснiсть наявних митних забезпечень. Якщо вантаж прибув по широкiй колiї iз РП, посадова особа, визначена старшим вантажної змiни, проводить митний огляд його на вiдповiднiсть предметiв, заявлених у товаросупровiдних документах на обезструмленiй дiлянцi залiзничної станцiї Мостиська-2.

     У разi виникнення сумнiву щодо достовiрностi даних, занесених у ВМД, iз фактичними, спiльно з представником залiзничної станцiї, Державної прикордонної служби, а також при необхiдностi iнших пiдроздiлiв митницi i сумiжних контролюючих служб в залежностi вiд характеру вантажу, проводиться митний огляд залiзничного транспортного засобу з накладанням нових митних забезпечень та складанням акта митного огляду за встановленою формою, про що робить вiдповiднi вiдмiтки у графi "Д" ВМД. Працiвник залiзницi складає акти по СМГС, копiї яких подаються в митницю.

     3.10.30. У випадку виявлення факту контрабанди чи ПМП в зонi митного контролю спiльно з працiвником вiддiлу дiзнання вiдбирає пояснення у причетних осiб, складає протокол про ПМП, передає матерiали справи у СБК та ПМП. Митне оформлення товару при цьому зупиняється до прийняття рiшення по справi про ПМП, при цьому iнспектор виписує картку вiдмови в митному вiдношеннi, заповнену згiдно з встановленим порядком.

     Вiдповiдальним за порушення митних правил є залiзниця в особi начальника залiзничних перевезень або начальника станцiї, до службових обов'язкiв якого входить дотримання цих правил.

     3.10.31. При повнiй вiдповiдностi даних, що заявленi у ВМД i товаросупровiдних документах, даним, якi отриманi в результатi митного огляду, iнспектор оформляє ТСД i комерцiйнi документи та реєструє ВМД в "Журналi транзитних вантажiв". При цьому в графi "Д" ВМД та додаткових листках ТСД i комерцiйних документах проставляє штамп "Пiд митним контролем".

     3.10.32. ВМД та її електронна копiя разом з пакетом необхiдних документiв передається декларанту для передачi та митного оформлення у вiддiл статистики контролю та аналiзу i вiддiл митних доходiв та платежiв.

     Пiсля перевiрки ВМД та її електронної копiї у вiддiлi статистики iнспектор, вiдповiдальний за звiрку електронної копiї з оригiналом ВМД при погодженнi, проставляє спецiальний штамп "ПЕРЕВIРЕНО".

     При цьому, згiдно з наказом ДМСУ вiд 30.12.98 р. N 828 перевiрка ВМД та документiв щодо заявленої митної вартостi i нарахування митних платежiв вiддiлом митних доходiв та платежiв митницi закiнчується проставленням штампа "СПЛАЧЕНО".

     Тривалiсть митного оформлення товарiв залежить вiд характеру вантажу, обсягу товарної партiї, а також чи пiдпадає той чи iнший вантаж перевiрцi iнших контрольних служб.

Завершення митного оформлення ВМД

     3.10.33. Пiсля здiйснення митного контролю й митного оформлення посадова особа митницi вiдправлення:

     - на всiх примiрниках накладної ЦIМ або накладної УМВС, супровiдних документiв, на роздрукованих примiрниках ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ проставляє вiдбитки митного забезпечення в установленому порядку, у разi потреби - вiдмiтку про накладення митного забезпечення на транспортнi засоби. При цьому вiдбиток особистої номерної печатки на всiх роздрукованих примiрниках ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ є дозволом на транзит товарiв через митну територiю України;

     - два роздрукованi примiрники ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ передаються посадовiй особi прикордонної передавальної станцiї для долучення одного з них до супровiдних документiв, що прямують з товарами;

     - у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту завершення митного оформлення, передає ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ засобами електронного зв'язку з персональної електронної обчислювальної машини, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу митницi (далi - ПЕОМ), до ЄАIС.

     Iнспектор проводить перевiрку вiдомостей, занесених у ВМД, шляхом звiрки з товаросупровiдними i комерцiйними документами.

     Iнспектор чергової змiни, отримавши вiд декларанта пакет ТСД, комерцiйних документiв та ВМД, пiсля оформлення їх у вiддiлi статистики та вiддiлi митних доходiв i платежiв з штамповими вiдмiтками у графi "47" i графi "Д" ВМД або при оформленнi їх посадовою особою вантажної змiни, уповноваженої на виконання таких функцiй наказом Галицької митницi, проставляє вiдтиск ОНП в графi "Д" ВМД i в графi N 26 залiзничної накладної.

     3.10.34. Пiсля завершення оформлення ВМД i ТСД вручає декларанту пакет документiв для вiдправки транзитного вантажу в митницю призначення разом iз п'ятим примiрником ВМД, а iнформацiю, яка мiститься у ВМД, заносить в журнал облiку ВМД "Транзит" та "Журнал реєстрацiї пiдакцизних транзитних вантажiв".

     Орiєнтовний час здiйснення операцiй на даному етапi не повинен перевищувати тридцять хвилин.

     3.10.35. Оформлення пiдакцизних вантажiв проводиться членами мiжвiдомчої комiсiї згiдно з спiльним наказом ДМСУ, МВСУ, ДПА вiд 05.03.97 р. N 99/168/57.

     3.10.36. Пiсля завершення митного оформлення пiдакцизних транзитних вантажiв iз застосуванням фiнансових гарантiй iнспектор вантажної змiни у присутностi членiв мiжвiдомчої комiсiї реєструє данi вантажi в "Журналi реєстрацiї пiдакцизних вантажiв" та засобами електронного зв'язку направляє повiдомлення про направлення пiдакцизних вантажiв у митницю призначення та у вiддiл КДВ Галицької митницi.

     3.10.37. Пiсля завершення митного оформлення пiдакцизних транзитних вантажiв iз застосуванням фiнансових гарантiй у виглядi грошової застави iнспектор вантажної змiни у присутностi членiв мiжвiдомчої комiсiї реєструє данi вантажi в "Журналi реєстрацiї пiдакцизних товарiв" i в той же день надсилає в митницю призначення повiдомлення про направлення транзитних пiдакцизних вантажiв.

Особливостi митного оформлення вантажiв, що пiдлягають експортному контролю

     3.10.38. Митний контроль предметiв, що пiдлягають експортному контролю, здiйснюється Iнспектором вантажної змiни, який згiдно з наказом по митницi має допуск до митного оформлення таких вантажiв.

     3.10.39. Митне оформлення i контроль починається з iдентифiкацiї iнспектором виробiв, обладнання i матерiалiв з метою визначення їх приналежностi до вiдповiдного контрольного списку. При проведеннi iдентифiкацiї товарiв головною ознакою для прийняття рiшення є технiчна характеристика конкретних товарiв, якi пред'являються до митного оформлення. Данi характеристики вказанi у графi дозволу (висновку) "Найменування i повний опис товару". Спiвпадання кодiв ТН ЗЕД товарiв, якi пред'явленi до митного оформлення, з вказаними у контрольних списках кодами не може бути пiдставою для вiдмови у митному оформленнi у випадку, якщо назва таких товарiв не спiвпадає iз вказаними у графi "Найменування контрольних спискiв". У випадках, коли при iдентифiкацiї товарiв встановлено, що вони вiдносяться до контрольних спискiв, до декларанта повиннi бути вжитi заходи, якi передбаченi при порушеннi митних правил.

     3.10.40. У випадках, коли однозначно не можливо iдентифiкувати товар (в т. ч. i у випадках, коли найменування i коди ТН ЗЕД спiвпадають, але призначення таких товарiв або їх технiчнi характеристики (по списках) мiстять розбiжностi, декларант направляє пакет необхiдних документiв до митної лабораторiї з метою iдентифiкацiї товарiв.

     3.10.41. Висновок митної лабораторiї про вiдповiднiсть товару по контрольному списку враховується для прийняття кiнцевого рiшення. У випадку, коли при iдентифiкацiї товару митницею або митною лабораторiєю прийнято рiшення про приналежнiсть товару до контрольних спискiв, декларанту надається письмова вiдповiдь, яка служить пiдставою для звернення заявника у ДСЕК України (Державна служба експортного контролю).

     3.10.42. Перемiщення через митний кордон України товарiв (ввiз, вивiз, транзит), якi пiдлягають державному експортному контролю, незалежно вiд митного режиму, здiйснюється на пiдставi дозволу (висновку) ДСЕК.

     3.10.43. На пiдставi вiдповiдного рiшення ДСЕК дозвiл оформляється i видається у встановленому законом порядку. Вказаний порядок визначений Iнструкцiєю про порядок оформлення i використання дозволiв (висновкiв) на право вивозу, ввозу i транзиту товарiв, якi пiдлягають контролю ДСЕК. У випадку необхiдностi до дозволу додається специфiкацiя товару. Пiдписи i печатки уповноважених осiб ДСЕК повиннi вiдповiдати взiрцям згiдно з iнформацiйними взiрцями ДМСУ. Змiни i доповнення до дозволу (висновку), а також виправлення, пiдчистки робити заборонено.

     3.10.44. Декларант подає у митницю перший примiрник дозволу (висновку) з усiма необхiдними документами для митного оформлення товарiв уповноваженiй особi, яка проводить у встановленому порядку оформлення таких вантажiв. Пiсля перевiрки дозволу (висновку) уповноважена особа змiни реєструє його у журналi "Облiку i реєстрацiї дозволiв ДСЕК ". При транзитi товару робить вiдповiдну вiдмiтку на зворотi ВМД про час здiйснення митного оформлення i облiк фактичного списання пропущених товарiв.

     3.10.45. Митне оформлення закiнчується пiсля перевiрки товаросупровiдних документiв i ВМД з врахуванням специфiкацiй, приложених до договорiв (висновку).

Особливостi митного оформлення

     3.10.46. Якщо товар, який пред'являється до митного оформлення, пiдлягає державному експортному контролю, декларант зобов'язаний пред'явити ВМД на даний товар незалежно вiд його вартостi. У графi 44 ВМД пiд номером 6 вказується номер i дата видачi дозволу КПЕК i ВТС. У графi 33 ВМД "код товару" у крайньому правому роздiлi проставляється лiтера "Д". Розподiл примiрникiв ВМД здiйснюється у загальному порядку. При цьому пiсля митного оформлення ксерокопiя першого примiрника ВМД, завiреного працiвником змiни з проставленням вiдтиску ОНП i записом "копiя дiйсна для пред'явлення в ДСЕК", видається декларанту пiд розпис (Отримав, пiдпис).

     3.10.47. Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу або вичерпання вказаної у ньому квоти, митне оформлення товарiв по даному дозволу закiнчується. Iнформацiя передається в ЗРМ щоквартально до 5 числа слiдуючого мiсяця черговим працiвником ВКДВ.

     3.10.48. Якщо в дозволi (висновку) невiрно вказано код товару за ТН ЗЕД, пiсля його письмового погодження заявником чи митним органом з центральним апаратом ДМСУ працiвник змiни у встановленому порядку вносить вiдповiднi виправлення у ВМД.

Особливостi митного оформлення транзитних вантажiв

     3.10.49. Транзитнi вантажi по митнiй територiї України перемiщуються пiд митним контролем. При ввезеннi на митну територiю товару, який слiдує транзитом i пiдлягає експортному контролю, перевiзник товару не пiзнiше як за три доби подає у митницю в'їзду разом зi всiма документами оригiнал дозволу i доповнення до нього або копiю оригiналу з доповненнями, якi завiряються пiдписом i вiдбитком печатки iноземної посадової особи iноземного заявника (або уповноваженої ним особи в Українi).

     3.10.50. У випадках подачi у впускну митницю копiї дозволу на зворотнiй сторонi ВМД або товаросупровiдних документах робиться запис "У митницю подана копiя дозволу, яка завiрена пiдписом i печаткою". На впускнiй митницi подається оригiнал дозволу (висновку), а на товаросупровiдних документах робляться необхiднi записи про наявнiсть дозволу.

     3.10.51. На дозволi i додатках до нього проставляється дата ввозу товару на митну територiю України, номер ВМД, назва товару i його кiлькiсть. Запис пiдтверджується особистою номерною печаткою i пiдписом iнспектора, що проводив митне оформлення. Екземпляр дозволу i додаткiв до нього залишаються на контролi у митницi до часу їх повного використання.

     3.10.52. На товаросупровiдних документах у впускнiй митницi вказується наступна iнформацiя про проходження товару, а саме: дата випуску, номер ВМД, найменування товару. Проставленi записи пiдтверджуються особистою номерною печаткою i пiдписом iнспектора, який здiйснював пропуск.

     3.10.53. Товари пiдлягають пропуску через митний кордон України за умови вiдсутностi пошкоджень тари, упаковок, митних забезпечень, а також пломб i печаток вiдправника або транспортної органiзацiї, а також виконання передбачених законом iнших вимог.

Особливостi митного контролю речей транспортних службовцiв залiзницi ст. Мостиська-2 ("Блок- пост"), ст. Медика (Польща)

     3.10.54. Митний контроль та оформлення локомотивiв, речей машинiстiв, помiчникiв машинiстiв, представникiв комерцiйної контори пункту передач вантажiв ст. Мостиська-2, представникiв пункту передач ст. Медика (Польща) (далi - транспортних службовцiв) проводиться в зонi митного контролю на спецiально вiдведенiй частинi залiзничного полотна прикордонної смуги черговим працiвником вантажної змiни.

     3.10.55. Робоче мiсце чергового працiвника вантажної змiни згiдно з розподiлом обов'язкiв знаходиться на контрольному посту у примiщеннi, в якому розмiщений прикордонний наряд у пунктi пропуску.

     Працiвник змiни прибуває пiсля проведеного iнструктажу на контрольний пост на кордонi "Блок-пост" в перiод чергування з 8:00 до 20:00 швидким поїздом сполученням "Київ - Вроцлав", який вiдправляється зi ст. Мостиська-2 о 9:17 щоденно.

     У перiод чергування з 20:00 до 8:00 працiвник вiдбуває на контрольний пост разом з працiвниками контори передач, якi вiдбувають у службове вiдрядження в РП першим залiзничним транспортом (поїздом, окремим локомотивом), на який надходить заява чергового по ст. Мостиська-2 (Перемишлянський парк), але не пiзнiше 21 години.

     У разi настання обставин "VIS major" або iнших обставин, пов'язаних з перервою руху пасажирського поїзда сполученням "Київ - Вроцлав" згiдно iз графiком та iнших залiзничних транспортних засобiв, згаданих у цьому пунктi, працiвник чергової змiни за поданням начальника сектору (ст. змiни) або особи, що його замiнює, доставляється на робоче мiсце службовим транспортом митницi.

     Митний контроль та митне оформлення локомотивiв, речей транспортних службовцiв проводиться у взаємодiї iз прикордонним нарядом Мостиського прикордонного загону шляхом усного погодження плану роботи на змiну iз ст. змiни, з врахуванням розмежування компетенцiй митної та прикордонної служб України, передбаченої дiючим законодавством України.

     3.10.56. У функцiональнi обов'язки чергового контрольного поста входить:

     - митний контроль та оформлення ручної поклажi поїзної бригади;

     - митний контроль i оформлення локомотивiв;

     - приймає участь у комiсiйному вiдкриваннi критих вагонiв;

     - виявлення контрабанди та порушень митних правил.

     3.10.57. При заступленнi на змiну черговий iнспектор отримує iнформацiю вiд начальника сектору (старшого змiни) щодо порядку роботи пiд час чергування.

     3.10.58. Розписується в "Журналi прийому i здачi чергування" про прийом майна, ТЗМК, робочої документацiї, по телефону доповiдає старшому змiни i приступає до виконання службових обов'язкiв.

Особливостi митного контролю та митного оформлення ручної поклажi транспортних службовцiв

     3.10.59. Перед початком митного контролю та митного оформлення працiвник митницi зобов'язаний привiтатись, представитись представникам членам поїзної бригади.

     3.10.60. Провести усне опитування по митнiй декларацiї, якщо декларування проводилось у письмовiй формi.

     3.10.61. Митний контроль та оформлення ручної поклажi членiв поїзної бригади проводиться, як правило, у кабiнi локомотива.

     3.10.62. У необхiдних випадках, при наявностi достатнiх пiдстав, митний контроль та митне оформлення ручної поклажi проводиться у службовому примiщеннi "Блок-поста".

     3.10.63. При перемiщеннi транспортних службовцiв та заявлених ними до митного контролю предметiв, речей, валютних цiнностей, вивiз або ввiз яких заборонений або здiйснюється на пiдставi вiдповiдних дозволiв, iнспектор вантажної змiни приймає їх на зберiгання по квитанцiї форми МД-1 i передає на склад або бухгалтерiю митницi.

     3.10.64. При завершеннi митного контролю ручної поклажi приступає до митного контролю та митного оформлення локомотиву.

Особливостi митного контролю та митного оформлення локомотивiв рухомого залiзничного складу

     3.10.65. Митний контроль та митне оформлення локомотивiв здiйснюється спiльно з прикордонним нарядом.

     3.10.66. Митний контроль та митне оформлення локомотива починається пiсля:

     - зняття напруги в контактнiй мережi;

     - зупинки робочих двигунiв;

     - при опущеному пантографi.

     3.10.67. Митний огляд та оформлення здiйснюється у присутностi локомотивної бригади.

     3.10.68. Зовнiшнiй i внутрiшнiй огляд локомотива проводиться в обов'язковiй присутностi машинiста електровоза (тепловоза), при цьому ключ вiд пульта управлiння локомотива знаходиться у машинiста. Критий рухомий залiзничний склад з вантажами доглядається в присутностi комерцiйних агентiв контори пункту передач. На вимогу iнспектора машинiст локомотиву вiдкриває люки, ящики з апаратурою i конструктивнi ємкостi транспортних засобiв. Критий рухомий склад оглядається в присутностi комерцiйних агентiв iз складанням комерцiйного акта, копiя якого передається в митницю.

     3.10.69. При виявленнi прихованих вiд митного контролю предметiв черговий iнспектор зобов'язаний:

     - негайно повiдомити начальника сектору (старшого змiни);

     - забезпечити збереження предметiв i речових доказiв та по можливостi їх недоторканiсть;

     - по можливостi встановити власника предметiв;

     - спiльно з працiвниками вiддiлу дiзнання служби БК та ПМП митницi вiдiбрати пояснення та оформити протокол про ПМП;

     - передати предмети на склад або в бухгалтерiю митницi.

     У випадку виявлення в транспортних засобах предметiв, прихованих вiд митного контролю прикордонним нарядом, черговий iнспектор прибуває на мiсце виявлення i дiє згiдно з пунктами 9.12 - 9.16.

     3.10.70. Про закiнчення митного контролю черговий iнспектор iнформує по телефону уповноважену особу i старшого прикордонного наряду, який дає дозвiл на вiдправлення потяга.

Особливостi митного оформлення та митного контролю при перевантаженнi товарiв з вагонiв вузької колiї 1435 мм у вагони широкої колiї 1520 мм на ст. Мостиська-1 i Мостиська-2

     3.10.71. Митний контроль при перевантаженнi товарiв з залiзничних вагонiв вузької колiї 1435 мм у вагони широкої колiї 1520 мм здiйснюється на спецiально обладнаному мiсцi станцiй Мостиська-1 i Мостиська-2 з обов'язковим розмежуванням зони митного контролю, доступ та перебування в нiй громадян, представникiв залiзницi та представникiв фiрм-отримувачiв чи вiдправникiв, а також правоохоронних органiв.

     3.10.72. Робоче мiсце чергового працiвника змiни на станцiї Мостиська-1 знаходиться у спецiально вiдведеному примiщеннi станцiї.

     3.10.73. Митний контроль проводиться з 9:00 до 19:00 щоденно, згiдно з графiком виходу на роботу працiвникiв вантажної змiни N 3, затвердженого начальником митницi. Працiвник змiни прямує до мiсця виконання своїх безпосереднiх службових обов'язкiв на станцiю Мостиська-1 електропоїздом о 8:40 сполученням "Мостиська-2 - Львiв" (з врахуванням змiн щодо лiтнiх та зимових графiкiв роботи залiзницi). Пiсля прибуття на станцiю Мостиська-1 по телефону 22-85 доповiдає уповноваженiй особi про те, що вiн приступив до виконання своїх службових обов'язкiв, а також про всi недолiки, виявленi ним на мiсцi, з врахуванням iнформацiї, залишеної працiвником попередньої змiни.

     3.10.74. Пiд час виконання функцiональних обов'язкiв посадова особа вантажної змiни, яка працює на ст. Мостиська-1, пiдпорядковується начальнику сектору (головному iнспектору вантажної змiни) i:

     - здiйснює митий контроль за iмпортними вантажами, якi прибувають iз РП на митну територiю України;

     - здiйснює контроль за вiдповiднiстю товару, який перевантажується з вузької на широку колiю по його кiлькостi i назвi, звiряє з вiдомостями, заявленими у вантажних супровiдних документах;

     - накладає у разi потреби митнi забезпечення на залiзничнi вагони широкої колiї, у якi здiйснено перевантаження товару;

     - передає по телефону старшому змiни iнформацiю про зроблену роботу i виявленi порушення лiд час перевантаження.

Особливостi здiйснення митного контролю

     3.10.75. Перевантаження здiйснюється тiльки в свiтлий час доби.

     3.10.76. Представник залiзницi о 8:00 по засобам телефонного зв'язку повiдомляє уповноважену особу про запланованi на робочий день перевантаження вантажiв.

     3.10.77. Уповноважена особа робить додаткову перевiрку даних про iмпортнi вантажi, якi прибули на станцiю Мостиська-2:

     - проводить iнструктаж чергового працiвника, вiдповiдального за перевантаження;

     - видає пiд пiдпис в "Журналi прийому i передачi чергувань" митнi забезпечення.

     3.10.78. Отримавши митнi забезпечення, черговий працiвник уточнює у прийомо-здавальника станцiї Мостиська-2 план роботи. Пiсля чого разом слiдують на станцiю Мостиська-1. У разi вiдсутностi iмпортного вантажу на перевантаження по станцiї Мостиська-1 черговий iнспектор вантажної змiни згiдно з розподiлом обов'язкiв старшим змiни працює на станцiї Мостиська-2.

     3.10.79. По прибуттi на станцiю Мостиська-1 разом iз прийомо-здавальником залiзничної станцiї звiряють накладенi на залiзничнi вагони забезпечення, їх номери з вказаними у залiзничних накладних, пiсля чого працiвник змiни дає дозвiл на вiдкриття вагону i перевантаження вантажу.

     3.10.80. Пiд час перевантаження товарiв (вантажiв) з вагонiв, що стоять на однiй колiї, у вагони, що стоять на iншiй, через рампу чи майданчик здiйснюється пiд контролем чергового iнспектора вантажної змiни, у зонi дiяльностi якого воно проводиться. Порядок перевантаження i контролю визначається технологiчним процесом роботи станцiї, погодженим з митним органом. Одночасне перевантаження двох або бiльше партiй вантажу, а також бiльше трьох вагонiв не допускається.

     3.10.81. Пiдприємства залiзницi, якi перемiщують через митний кордон товари (вантажi), на вимогу чергового iнспектора вантажної змiни здiйснюють завантаження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування та перепакування товарiв (вантажiв), що пiдлягають митному контролю, а також вiдкривають примiщення, мiсткостi та iншi мiсця, де можуть перебувати такi товари (вантажi).

     3.10.82. По завершеннi перевантаження вантажу у разi потреби накладає на вагонах широкої колiї митне забезпечення типу 3, про що робить вiдповiдну вiдмiтку у ВТД.

     3.10.83. При перевантаженнi задекларованих транзитних вантажiв повертає декларанту ВМД для проставлення у графi N 18 ВМД номерiв транспортних засобiв, а декларант, в свою чергу, пiсля внесення у ВМД необхiдної iнформацiї передає її уповноваженiй особi змiни для подальшого завершення митного оформлення.

     3.10.84. При виявленнi порушень митних правил пiд час перевантаження черговий iнспектор станцiї Мостиська-1 про даний факт негайно по телефону iнформує начальника сектору (старшого змiни) для прийняття рiшення i вживає заходи щодо:

     - збереження ватажу;

     - збереження товаросупровiдних документiв;

     - збереження речових доказiв;

     - вiдбирає пояснення у працiвникiв залiзницi, якi здiйснювали перевантаження;

     - дiє згiдно з розпорядженнями начальника сектору (старшого змiни).

     3.10.85. Iнформацiю про перевантаження товарiв заносять у робочий журнал. Закриває службове примiщення i електропоїздом "Львiв - Мостиська-2" о 18:50 повертається на станцiю Мостиська-2 для здачi старшому змiни ранiше отриманих митних забезпечень та внесення необхiдної iнформацiї про пророблену роботу у журнали встановленої форми.

     3.10.86. Прибувши у службове примiщення змiни, доповiдає про проведену роботу i здає пiд розпис в "Журналi прийому i здачi чергувань" забезпечення.

4. ПОРЯДОК ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДКУ ОСIБ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ВАНТАЖIВ I ПРЕДМЕТIВ НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ

     4.1. Ветеринарний контроль

     Ветеринарний контроль здiйснюється шляхом перевiрки вантажiв, якi пiдлягають ветеринарному контролю, на Перемишлянському парку залiзничної станцiї Мостиська-2. Iнший порядок дiй здiйснюється в такiй же послiдовностi, як i на в'їзд.

     4.2. Фiтосанiтарний контроль

     При експортi вантажiв та товарiв без перевантаження здiйснюється тiльки контроль за правильним оформленням фiтосанiтарного сертифiкату, який видано за мiсцем вiдвантаження. Iнший порядок дiй здiйснюється в такiй же послiдовностi, як i на в'їзд.

     4.3. Екологiчний контроль

     Екологiчний контроль здiйснюється шляхом використання спецiальних приладiв працiвниками служби екологiчного контролю. Iнший порядок дiй в такiй же послiдовностi, як i на в'їзд.

     4.4. Митний контроль

     4.4.1. Представник комерцiйної контори пункту передач iнформує митницю про прибуття товарiв (вантажiв) на станцiю та подає не пiзнiше як за двi години до вiдправлення потяга для здiйснення митного контролю наступнi документи:

     а) передатну вiдомiсть;

     б) товаросупровiднi документи (iнвойс, фактури, вiдповiднi сертифiкати);

     в) залiзничнi накладнi;

     г) перевiзнi документи;

     д) iншi документи, передбаченi законодавством з питань митної справи та мiжнародними договорами.

     4.4.2. Головний iнспектор вантажної змiни або особа, яка його замiщує, вiдповiдальна за прийняття документiв до митного оформлення, приймає товаросупровiднi документи з проставленням в передатнiй вiдомостi, яка залишається у митницi, штампу "Пiд митним контролем", часу передачi i пiдпису представника контори передач, а в журналi прийому документiв та облiку ВМД проводить необхiднi записи та пiдписи.

     Пiсля цього вiн:

     - перевiряє каналами оперативного зв'язку вiдповiднiсть предметiв вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї Реєстру номерiв вагонiв i залiзничних накладних (далi - Реєстр), i робить вiдмiтки в ЄАIС ДМСУ про фактичне надходження товарiв за цiєю ВМД у Галицьку митницю;

     - роздруковує з ЄАIС ДМСУ витяги з електронних копiй ВМД i Реєстру;

     - у графi А роздрукованого витягу з електронної копiї ВМД проставляє вiдбиток ОНП;

     - наявнiсть четвертого аркуша ВМД (ЗВМД) на кожну партiю вантажу;

     - перевiряє, чи задiянi в роботi митнi забезпечення;

     - робить оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби України щодо акредитацiї фiрми як учасника ЗЕД у митницi вiдправлення (при необхiдностi), при потребi перевiряє iнформацiю з баз даних "Суб'єкти - порушники митного законодавства" та "Картотеки перевiзникiв";

     - у графi "А" цього аркуша ВМД проставляється вiдбиток особистої номерної печатки iнспектора митницi призначення та робиться запис "Вантаж надiйшов".

     4.4.3. Головний iнспектор визначає посадову особу, яка буде здiйснювати митний контроль i митне оформлення при виїздi (згiдно книги нарядiв) i передає їй весь пакет документiв для продовження виконання митних процедур.

     Орiєнтовний час здiйснення операцiй по п. п. 4.4.2 - 4.4.4 - вiд п'яти до десяти хвилин на одну ВМД.

     У вiдповiдностi до вимог наказу ДМСУ вiд 02.06.2003 N 380 "Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї" при надходженнi товарiв до прикордонного пункту пропуску митницi призначення протягом установленого строку доставки посадова особа вантажної змiни:

     - перевiряє каналами оперативного зв'язку їх вiдповiднiсть вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї Реєстру, i робить вiдмiтки в ЄАIС Держмитслужби України про фактичне надходження товарiв за цiєю ЗВМД у митницю призначення (пропуск повний або частковий);

     - роздруковує з ЄАIС Держмитслужби України витяги з електронних копiй ЗВМД i Реєстру;

     - у графi А роздрукованого витягу з електронної копiї ЗВМД проставляє вiдбиток особистої номерної печатки;

     - четвертий аркуш або копiя п'ятого аркуша ЗВМД i роздрукований витяг з електронних копiй ЗВМД та Реєстру, завiренi особистою номерною печаткою посадової особи вантажної змiни митницi призначення, i товаросупровiднi документи є пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон України.

     4.4.4. Службова особа, отримавши пакет документiв:

     - з'ясовує по телефону у чергового по руху потягiв заявку на митне оформлення вантажного потяга, а саме - час його вiдправлення;

     - проставляє в передатнiй вiдомостi вiдтиски штампу "Пiд митним контролем";

     - перевiряє вiдповiднiсть даних ВМД з залiзничними накладними i реквiзитами в передатнiй вiдомостi;

     - визначає вагони, здiйснення митного контролю яких потребує спецiально визначених мiсць, про що iнформує начальника сектору (ст. чергової змiни), який приймає рiшення i координує роботу з черговим по станцiї.

     4.4.5. Пiсля завершення перевiрки документiв службова особа уточнює у чергового по руху потягiв на Перемишлянському парку ст. Мостиська-2 мiсце знаходження потяга, його номер та узгоджує попереднi дiї з черговим по станцiї, про що робить запис в "Журналi реєстрацiї транспортних засобiв".

     4.4.6. Спiльно, в обов'язковiй присутностi представника станцiї, здiйснює митний контроль транспортних засобiв i вантажiв.

     Митний контроль проводиться з "хвоста" лiвої сторони потяга в "голову" i в зворотному напрямку з правої сторони.

     При проведеннi митного контролю звертається особлива увага на:

     - цiлiснiсть митних забезпечень (пломб), їх пошкодження та дiйснiсть вiдтискiв;

     - вiдповiднiсть номерiв вагонiв з передатною вiдомiстю;

     - вiдповiднiсть вантажу згiдно з поданими товаросупровiдними документами.

     4.4.7. Пiсля завершення митного контролю службова особа митницi:

     - повертається у службове примiщення сектору;

     - завершує митне оформлення шляхом проставлення у передатнiй вiдомостi вiдповiдних вiдмiток i передає документи представнику комерцiйної контори пункту передач.

     Другий примiрник передатної вiдомостi з вiдмiтками в гр. "Примiтки" (номера ВМД, назви митницi оформлення), передається на зберiгання кожних п'ять днiв в архiв змiни, а необхiдну iнформацiю по результатах митного контролю заносить в журнал встановленої форми для подальшого формування статистичної звiтностi. Рiшення про надання дозволу на вивезення експортних товарiв за межi митної територiї України приймається старшим змiни. Пiсля фактичного вивезення цих товарiв за межi митної територiї України старший змiни на четвертому аркушi ВМД робить запис: "Товари вивезено за межi митної територiї України", який засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки та передається до ЄАIС Держмитслужби України в оперативному режимi iнформацiю про надходження товару, пiсля чого за реєстром, пiдписаним старшим змiни, передається представнику ВКДВ.

     4.4.8. Реєструє ВМД в журналi "Експорт", "Транзит":

     - при слiдуваннi повторної партiї у графi "А" ВМД робить запис "Вантаж надiйшов", ВМД знiмає з контролю та вкладає у папку погашених ВМД для подальшої передачi у вiддiл КДВ;

     - при перемiщеннi частини партiї вантажу у графi "А" ВМД вказує кiлькiсть вагонiв, їх номери вiдмiчає у гр. 21 або на зворотнiй сторонi ВМД;

     - при слiдуваннi наступних частин партiї товару повторний запис в журналi "Експорт" не вчиняється, але в графi "А" ВМД повторно проставляється вiдтиск ОНП i вчиняється запис про кiлькiсть вагонiв з вантажем, що прослiдували через митний кордон, i вiдмiчає їх номер у графi 21 або на зворотнiй сторонi ВМД, при цьому вилучає iз ТСД "акт загальної форми", складений перевiзником i пiдклеює його до передатної вiдомостi, складає реєстр на погашенi ВМД для передачi у вiддiл КДВ митницi.

     Орiєнтовний час здiйснення операцiй по роздiлу 4.4.5 - 4.4 9 - 10 - 15 хвилин для ВМД з одним кодом товару, плюс 2 - 5 хвилин на кожний наступний номер.

     4.4.9. Митний контроль залiзничних вагонiв i контейнерiв, що виїжджають порожнiми пiсля розвантаження, проводиться:

     - вагонiв вузької колiї у режимнiй зонi "Перемишлянського парку" вузької колiї по догляду потягiв з вантажами;

     - контейнерiв на окремо вiдведеному мiсцi вантажного двору парку.

     4.4.10. Митний контроль локомотивiв, ручної поклажi транспортних службовцiв проводиться безпосередньо на кордонi (на контрольному "Блок-посту") черговим працiвником змiни (див. Технологiчну схему митного контролю за локомотивами, ручною поклажею машинiстiв локомотивiв, представникiв комерцiйних пунктiв контор передач України i Польщi).

     4.4.11. Перевезення товарiв, стосовно яких митне оформлення не завершено, вiд пункту вiдправлення до пункту призначення здiйснюється пiд митним контролем, а вiдповiдальнiсть за перемiщенням та доставленням вантажу до мiсця призначення покладається на Укрзалiзницю.

     4.4.12. Рiшення посадових осiб чергових вантажних змiн, що приймаються в рамках митного законодавства вiдносно товарiв, що перевозяться пiд митним контролем, є обов'язковим для виконання працiвниками залiзничної станцiї Мостиська-2.

     4.4.13. Працiвники залiзничної станцiї Мостиська-2 не мають права порушувати митнi забезпечення чи видавати товари, що перевозяться пiд митним контролем, без дозволу митницi.

     У разi надходження на прикордонну передавальну станцiю товарiв (вантажiв), щодо яких є потреба проведення митного огляду (переогляду), посадова особа митницi призначення здiйснює необхiднi митнi процедури вiдповiдно до законодавства України.

     У разi надходження на прикордонну передавальну станцiю товарiв (вантажiв) з порушенням митного законодавства або товарiв (вантажiв), щодо яких є потреба провести митний огляд (переогляд), посадова особа митницi, що здiйснює митне оформлення в накладнiй, пiд найменуванням товарiв (вантажiв) робить запис "Пропуск заборонено" i вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" посадової особи митницi призначення, а документи повертаються посадовiй особi станцiї Про затримку товарiв (вантажiв) залiзницею складається акт загальної форми, який пiдписується посадовими особами станцiї та митницi, а головний iнспектор вантажної змiни iнформує керiвництво митного поста.

     З метою з'ясування додаткових вiдомостей, потрiбних для митного оформлення товару (вантажу), митниця надсилає до митницi вiдправлення запит у день прийняття рiшення про заборону пропуску. Митниця вiдправлення зобов'язана надiслати митницi призначення всю необхiдну iнформацiю на такий запит не пiзнiше трьох дiб, а про швидкопсувнi товари (вантажi) - протягом доби пiсля отримання запиту.

     У разi неможливостi пропуску товарiв (вантажiв) на пiдставi отриманої iнформацiї посадова особа митницi в накладнiй пiд найменуванням товарiв (вантажiв) зазначає пiдставу для прийняття такого рiшення. Вiдмiтка завiряється пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки, а документи повертаються посадовiй особi станцiї.

     На пiдставi рiшення митницi прикордонна передавальна станцiя надсилає на станцiю вiдправлення телеграму для iнформування вантажовiдправника про затримку товару (вантажу) i її причини.

Пропуск через митний кордон товарiв та iнших предметiв в режимi "транзит" на виїзд з України

     4.4.14. При надходженнi транзитних вантажiв в зону митного контролю головний iнспектор перевiряє наявнiсть повного комплекту документiв та пiсля детального вивчення передає їх iнспектору, вiдповiдальному за митне оформлення вантажiв згiдно з книгою нарядiв.

     4.4.15. У разi перемiщення за ВМД ТР-80 з особливiстю "ВН" пiдакцизних товарiв митницями застосовуються запобiжнi заходи, передбаченi для транзиту цих товарiв (надання фiнансових гарантiй i т. п.). Вiдмiтка про повне завершення перемiщення товарiв вноситься до електронної копiї ВМД у ЄАIС Держмитслужби України пiсля вивезення вантажу за межi митної територiї України.

     4.4.16. Посадова особа митницi в межах своєї компетенцiї:

     - проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" на накладнiй ЦIМ або накладнiй УМВС, роздрукованому примiрнику ТР 80 ЦIМ або УМВ, з вiдмiтками митницi вiдправлення та супровiдних документах;

     - перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у роздрукованому примiрнику ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ, вiдомостям, зазначеним у ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ, що мiстяться в ЄАIС;

     - з ПЕОМ робить вiдмiтку в ЄАIС про надходження товарiв у митницю призначення за цiєю ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ;

     - в разi виникнення сумнiву щодо достовiрностi даних, занесених в комерцiйнi документи, комiсiйно (за участю представникiв ветеринарної, екологiчної, санiтарної служб, МВС на транспортi, прикордонної служби, Укрзалiзницi в залежностi вiд характеру вантажу) звiряє данi про вантаж, зазначенi у ВМД та комерцiйних документах, з фактичними;

     - приймає рiшення про необхiднiсть проведення митного огляду перемiщуваних товарiв;

     - перевiряє наявнiсть застосування спецiальних санкцiй та iнших обмежень, зазначених в графах 2, 8, 14, 50 ВМД, використовуючи електронну базу даних;

     - наявнiсть всiх необхiдних вiдтискiв митних забезпечень типу 1 i 2 на комерцiйних документах i ВМД та їх достовiрнiсть вiдповiдно даним, занесеним в ЄАIС Держмитслужби України. Цiлiснiсть вiдтискiв митних забезпечень типу 3;

     - дотримання термiну доставки вантажу в митницю призначення, у разi порушення термiну доставки керується ст. 332 МКУ;

     - пiсля завершення митного оформлення проставляє в графi "А" ВМД на її додаткових аркушах вiдтиск ОНП, вилучає примiрники транзитних ВМД для подальшої їх передачi у вiддiл КДВ митницi i подальшого їх архiвування.

     За вiдсутностi зауважень посадова особа митницi приймає рiшення про пропуск товарiв через митний кордон України, проставляє на всiх примiрниках супровiдних документiв, накладнiй ЦIМ або накладнiй УМВС пiдпис, вiдбиток особистої номерної печатки. При цьому на роздрукованому примiрнику ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ учиняється запис: "Вантаж надiйшов".

     Пiсля прийняття рiшення про пропуск товарiв через митний кордон України роздрукований примiрник ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ передається до особи, яка уповноважена на виконання функцiй контролю за доставкою вантажiв, й протягом установленого строку зберiгається в справах митницi, а перевiзнi й супровiднi документи повертаються посадовiй особi залiзничної прикордонної передавальної станцiї.

     Пiсля пропуску товарiв через митний кордон України посадова особа митницi вносить про це вiдмiтку з ПЕОМ в ЄАIС.

     У разi вiдсутностi в ЄАIС ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ на момент надходження транзитних товарiв у митницю призначення митний контроль, митне оформлення й пропуск цих товарiв через митний кордон України здiйснюються на пiдставi супровiдних документiв, накладної ЦIМ або накладної УМВС та роздрукованого примiрника ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ з вiдмiтками митницi вiдправлення.

     При цьому митниця призначення засобами оперативного зв'язку невiдкладно повiдомляє митницю вiдправлення про зазначенi обставини з метою внесення вiдповiдної iнформацiї до ЄАIС.

     За вiдсутностi зв'язку з ЄАIС у пунктi пропуску через державний кордон України митницi вiдправлення та (або) митницi призначення пропуск транзитних товарiв на митну територiю України та (або) за межi митної територiї України здiйснюється на пiдставi належним чином оформлених супровiдних документiв, накладної ЦIМ або накладної УМВС i роздрукованого примiрника ТР 80 ЦIМ або ТР 80 УМВ.

     Одразу пiсля поновлення зв'язку митницею вiдправлення та (або) митницею призначення вноситься вiдповiдна iнформацiя про перемiщуванi за накладною ЦIМ або накладною УМВС товари.

     При частинному надходженнi транзитних товарiв у митницю призначення, зокрема в разi подрiбнення партiї товарiв, їх пропуск проводиться вiдповiдно до вимог пунктiв 5.12 - 5.19 Положення про контроль за доставкою.

     Змiна митного режиму та переадресування товарiв, що перебувають пiд митним контролем, унаслiдок змiни вантажоодержувача або станцiї призначення проводяться з дотриманням вимог, визначених главою 7 Положення про контроль за доставкою та главою 6 Порядку взаємодiї.

     4.4.17. Данi про не пропущений вантаж заносяться iнспектором, вiдповiдальним за митне оформлення вантажiв, в режимi "Транзит" в "Журналi облiку та реєстрацiї транзитних вантажiв". Пiсля завершення митного контролю iнспектор, що його проводив, iнформує уповноважену особу про результати митного оформлення та митного контролю.

     Орiєнтовний час здiйснення митного оформлення - 15 хвилин на кожну ВМД.

     4.4.18. Пропуск за межi митної територiї України пiдакцизних транзитних вантажiв здiйснюється за участю членiв мiжвiдомчої комiсiї.

     4.4.19. Данi про пропущений вантаж заносяться iнспектором, що проводив митне оформлення, який являється членом мiжвiдомчої комiсiї вiд митницi, до "Журналу реєстрацiї транзитних пiдакцизних вантажiв при вивезеннi".

     4.4.20. При вивезеннi транзитного вантажу iз застосуванням фiнансової гарантiї у виглядi грошової застави уповноважена особа митницi призначення у той же день направляє повiдомлення про надходження пiдакцизних товарiв у митницю вiдправлення i не пiзнiше наступного дня разом iз супровiдним листом, пiдписаним начальником митницi чи особою, якiй начальник митницi делегував право пiдпису, такi документи:

     - оригiнали аркушiв 2 та 4 ВМД типу "транзит", повнiстю оформлених у митному вiдношеннi;

     - копiї ТСД на вантаж, засвiдчених митницею;

     - виписку iнформацiї граф "Журналу реєстрацiї пiдакцизних транзитних товарiв" прикордонного пункту пропуску.

     Зазначенi документи є пiдставою для повернення грошової застави.

     4.4.21. Пiсля закiнчення митного оформлення пiдакцизних транзитних вантажiв повiдомлення про надходження транзитних пiдакцизних вантажiв засобами електронного зв'язку направляється в митницю вiдправлення вантажу та у вiддiл КДВ митницi для подальшого пересилання iнформацiї в митницю вiдправлення.

     4.4.22. Твердi примiрники повiдомлень про надходження пiдакцизних транзитних вантажiв, завiренi пiдписами членiв мiжвiдомчих комiсiй, передаються начальником вантажної змiни, старшим змiни у вiддiл КДВ митницi у загальному порядку.

     4.4.23. На виконання вимог наказу ДМСУ вiд 28.11.2000 р. N 679, вiдповiдно до Митного кодексу України у разi потреби здiйснення митного огляду iнспектор вантажної змiни по узгодженнi iз старшим чергової змiни на зворотi першого примiрника ВМД робить запис: "Направляється для здiйснення митного огляду", який завiряється його особистим пiдписом. Уповноважена особа призначає iнспектора з числа працiвникiв змiни, який буде проводити митний огляд товарiв (предметiв):

     - митний огляд здiйснюється пiсля перевiрки ВМД та документiв для здiйснення митного оформлення;

     - за результатами митного огляду оформляється "Акт про митний огляд" за встановленою формою;

     - акт про митний огляд завiряється особистим пiдписом iнспектора, який проводив митний огляд, iз проставленням вiдбитка штампа типу N 2;

     - при залiзничних перевезеннях "Акт про митний огляд" складається в двох примiрниках, оригiнал якого зберiгається разом iз ВМД в справах змiни, копiї прикладаються до ТСД;

     - кожний "Акт про митний огляд" реєструється в "Журналi облiку Актiв про митний огляд", який мiстить:

     - реєстрацiйний номер "Акта про митний огляд";

     - дату складання "Акта про митний огляд";

     - реєстрацiйний номер ВМД;

     - найменування вантажу;

     - прiзвище iм'я та по батьковi iнспектора, що здiйснював митний огляд;

     - особистий пiдпис iнспектора;

     - примiтка.

     До графи "Примiтка" "Журналу облiку" вносяться вiдомостi про результати митного огляду та виявленi порушення.

Особливостi митного контролю та митного оформлення повернутих iз Польщi вантажiв

     4.4.24. По прибуттi на станцiю Мостиська-2 (Перемишлянський парк) повернутих сумiжною стороною експортно-транзитних вантажiв представник комерцiйної контори передає головному iнспектору вантажної змiни передатну вiдомiсть, товаросупровiднi документи на вантаж i акт, складений сумiжною стороною, iз вказаними причинами його повернення.

     4.4.25. Головний iнспектор встановлює причину повернення вантажу, передає пакет документiв працiвнику змiни, який на передатнiй вiдомостi проставляє штамп "Пiд митним контролем" i робить запис "Вiдправлення без дозволу митницi заборонено", пiсля чого:

     - реєструє повернутий вантаж згiдно з товаросупровiдними документами у "Журналi повернутих вантажiв";

     - разом з представником пункту передачi вагонiв залiзницi проводить митний контроль на колiях станцiї Мостиська-2;

     - на зворотнiй сторонi ВМД, згiдно з якими вантаж слiдував через митний кордон України в РП, вказує номери вагонiв, причину повернення i завiряє вiдтиском штампа "Пiд митним контролем" i особистим пiдписом;

     - ВМД разом з Актом неприйнятого вантажу i передатною вiдомiстю ставить на "Контроль" в контрольному журналi вантажної змiни.

Вiдправлення вантажiв через митний кордон повторно

     4.4.26. Повторне вiдправлення через митний кордон України вантажiв проводиться тiльки пiсля усунення власником або перевiзником причин, що привели до їх повернення.

     4.4.27. Митний контроль проводиться згiдно з порядком митного контролю i митного оформлення вантажiв в режимi "Експорт", роздiлу 4 Технологiї.

     4.4.28. У передавальнiй вiдомостi анулюється запис "Вiдправлення без дозволу митницi заборонено".

Особливостi митного контролю за вивезенням давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини

     4.4.29. Митниця здiйснює випуск за межi митної територiї України ДС або ГП за четвертим аркушем ВМД, оформленим внутрiшньою митницею, який з вiдмiтками про пропуск передається у ВКДВ згiдно з затвердженим порядком прийому-передачi документiв.

     Вiдсутнiсть у ЄАIС Держмитслужби України електронної копiї ВМД, оформленої у внутрiшнiй митницi, не є пiдставою для вiдмови у пропуску через митний кордон України вантажу з ДС або ГП.

     4.4.30. Iнспектор вантажної змiни, вiдповiдальний за своєчасну передачу iнформацiї в електронному виглядi до ЄАIС Держмитслужби України, заносить вiдомостi про номер ВМД, транспортний засiб i вантаж з ДС або ГП до окремого журналу реєстрацiї ДС та ГП, робить вiдповiдну вiдмiтку про перетин митного кордону, випускає вантаж за межi митної територiї України та в оперативному режимi передає iнформацiю про пропуск вантажу до ЄАIС Держмитслужби України, а саме про:

     - номер своєї особистої номерної печатки;

     - номер службового посвiдчення;

     - дату та час перетину кордону;

     - вид та номер транспортного засобу;

     - данi про перевiзника;

     - кiлькiсть товару, який фактично перемiщується в цiй партiї в додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутностi - в основних.

     4.4.31. У разi вiдсутностi зв'язку мiж вантажною змiною та ЄАIС Держмитслужби України вiдповiдальний iнспектор чергової змiни повинен прийняти мiри про передачу iнформацiї на протязi двох годин, використовуючи мережу супутникового зв'язку адмiнбудинку.

     4.4.32. Щодобово внутрiшня митниця, використовуючи електронний зв'язок з ЄАIС Держмитслужби України для здiйснення контролю, роздруковує iнформацiю про пiдтвердження прикордонною митницею фактiв вивезення ДС або ГП та за пiдписом начальника митницi або його заступника передає iнформацiю до структурних пiдроздiлiв митницi, якими здiйснено митне оформлення ВМД по вивезенню за межi митної територiї України ДС або ГП.

     4.4.33. Пiдтвердження є пiдставою для проведення митного оформлення ввезення на митну територiю України готової продукцiї, виготовленої з ДС.

     4.4.34. У разi виявлення фактiв недоставки вантажу в прикордонну митницю справу про порушення митних правил заводить митниця, якiй було надано вiдповiдне зобов'язання. В окремих випадках допускається заведення справи про порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила правопорушення.

Порядок взаємодiї особового складу вантажної змiни митницi з iншими пiдроздiлами митницi i iншими сумiжними контролюючими службами

     4.4.35. При грошових надходженнях по безготiвковому розрахунку на рахунок Галицької митницi головний бухгалтер митницi iнформує начальника вантажно-пасажирського сектору (головного iнспектора) про надходження коштiв iз Укрзалiзницi i номер поручення iз банку, для прийняття вантажiв, якi прибувають iз РП, для митного оформлення i сплати зборiв.

     4.4.36. Сплату зборiв здiйснює суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     - у разi транзиту за безготiвковою формою розрахункiв шляхом попередньої оплати на вiдповiдний рахунок митницi на державному кордонi, через яку здiйснюється ввезення вантажiв;

     - у разi iмпорту сплата зборiв здiйснюється суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi готiвкою та за безготiвковою формою розрахунку з оформленням єдиного платiжного документа;

     - при перемiщеннi через митну територiю України товарiв та iнших документiв в режимi "Транзит", а також при здiйсненнi необхiдних видiв контролю сумiжних служб (екологiчної, фiтосанiтарної, ветеринарної) згiдно наказу вiд 19.02.2001 р. N 101 в графi "С" ВМД декларантом вноситься запис: номер квитанцiї МД-1, загальна сума збору, сума сплати та порядковий номер квитанцiї МД-1;

     - збiр справляється у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку на дату його оформлення, про що виписується документ встановленої форми МД-1.

     4.4.37. Справляння зборiв за митне оформлення товарiв у разi транзиту не здiйснюється у випадках:

     - єдиний збiр не справляється для залiзничних транспортних засобiв без вантажу;

     - єдиний збiр з транспортних засобiв не справляється у випадку транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу.

     4.4.38. Облiк списання сум по безготiвковому рахунку проводить бухгалтерiя митницi по квитанцiї форми МД-1, яку здає iнспектор ватажної змiни пiсля її виписки про сплату вiдповiдних зборiв.

     4.4.39. Пiсля одержання iнформацiї вiд головного бухгалтера митницi про надходження валютних коштiв або їх залишку старший вантажної змiни проводить наступнi дiї:

     - викликає представникiв контролюючих служб (екологiчних, ветеринарних, фiтосанiтарних) на впускному пунктi пропуску, якi, виходячи з положень законiв України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України та статей Митного кодексу України, проводять оформлення вантажiв i транспортних засобiв шляхом проставлення своїх штампiв (печаток) на зворотi товаросупровiдних документiв iз вказаною сумою поданих послуг згiдно перелiками постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 1569 вiд 24.10.2002 р.;

     - митне оформлення вантажiв працiвниками змiн може бути завершене пiсля штампового оформлення вiдповiдних контролюючих служб на станцiї Мостиська-2 з вiдмiтками на зворотi в товаросупровiдних документах;

     - квитанцiю форми МД-1 з пiдписом представника особи, яка здiйснює декларування в зонi дiяльностi вантажної змiни, iнспектор митницi передає в касу митницi. Пiсля штампової вiдмiтки каси митницi платiжного документа перший примiрник передається в касу, другий - декларанту, третiй - залишається в справах вантажної змiни;

     - на всiх примiрниках ВМД iнспектор вантажної змiни робить запис: "Оплата згiдно ПКМУ N 1569 вiд 24.10.2002 р. проведена на суму ____ грн.". Записи iз суми нарахувань, вказанi в штампових вiдмiтках контролюючих служб, до компетенцiї оперативного складу вантажної змiни не входить;

     - на першому примiрнику ВМД для митницi i п'ятому примiрнику для декларанта iнспектор контролюючої служби проводить запис про розрахунок: "Нараховано _______ грн." i завiряє своїм штампом (печаткою) та пiдписом;

     - вiдмiтки про проведення контролю контролюючими службами в товаросупровiдних документах в пунктi пропуску служать пiдставою для пропуску вантажiв до митницi призначення або випуску його за межi митної територiї України;

     - начальник вантажно-пасажирського сектору (головний iнспектор) проводить щотижневу звiрку нарахувань мiж митницею i iншими контролюючими службами, про що iнформує керiвництво митницi i головного бухгалтера.

     4.4.40. У разi виявлення при проведеннi митного контролю на станцiї Мостиська-2 (Перемишлянський парк) явних ознак порушень митних правил, працiвник змiни зобов'язаний:

     - вилучити товаросупровiднi документи;

     - вжити заходiв по затриманню вантажу;

     - повiдомити представника контори передач на станцiї Мостиська-2 про затримку вантажу;

     - занести вiдповiднi данi у журнал затриманих вантажiв;

     - викликати працiвника СБК та ПМП митницi.

     4.5. Прикордонний контроль

     4.5.1. СЗПН шикує особовий склад змiни, проводить iнструктаж по мiрах безпеки, при необхiдностi ставить додатковi завдання, доводить останнi орiєнтування, вказiвки та iнше Пiсля чого кожний прикордонник, який приймає участь в оформленi потяга, пiдписується в 7 роздiлi формалiзованого бланку рапорту "Облiк iнструктажiв по мiрах безпеки на робочому мiсцi при несеннi служби в пунктi пропуску".

     4.5.2. Пiсля отримання додаткових вказiвок прикордоннi наряди СТЗ, ОТЗ на чолi з помiчником старшого змiни висуваються на оглядовий майданчик для здiйснення прикордонного контролю транспортного засобу (пiд час руху проводиться вiзуальний огляд територiї пункту пропуску та прилеглої мiсцевостi):

     - прикордонний наряд СТЗ (105) перед запуском потяга висувається до тилового перекидного мiстка, якщо в прикордонному нарядi СТЗ - 3 чол., то в/службовець вiльної змiни висувається разом зi СЗПН для здiйснення внутрiшнього огляду локомотиву;

     - прикордонний наряд ОТЗ (як правило, призначається IРС) висувається в бiк тилу на запуск потяга i веде спостереження в розривi сигналiзацiйного комплексу, пiсля запуску отримавши команду вiд СЗПН про початок огляду, приступає до огляду рухомого складу;

     - помiчник СЗПН висувається на оглядовий майданчик разом з п/н ОТЗ, перед запуском потяга отримує у машинiста передатну вiдомiсть на транспортний засiб, пiсля чого пiднiмається на перекидний мiсток для здiйснення запуску потяга.

     4.5.3. При запуску потяга на оглядовий майданчик помiчник СЗПН та п/н СТЗ (105) оглядають потяг з перекидного мiстка, при цьому спостереження за транспортним засобом ведеться з рiзних бокiв вiдносно руху потяга, а також додатково спостерiгають за прилягаючою мiсцевiстю. IРС виставляється на безпечнiй вiдстанi в розривi системи сигналiзацiйного комплексу i оглядає конструктивнi особливостi по низу потяга.

     4.5.4. Вантажнi потяги прибувають на територiю пункту пропуску тiльки пiсля отримання дозволу вiд прикордонного наряду. При цьому швидкiсть руху потягiв не повинна перевищувати 8 - 10 км/год., зупинка потяга здiйснюється, коли останнiй хвостовий вагон буде повнiстю в зонi вiдключаємої дiльницi. Про прибуття потяга на оглядовий майданчик пункту пропуску та результати його огляду пiд час руху п/н СТЗ (105) доповiдає СЗПН встановленим кодовим сигналом.

     ОКСТЗ робить необхiднi записи в графах роздiлiв NN 5, 6 формалiзованого бланку рапорту.

     Пiсля подачi машинiстом сигналу повної зупинки 3 (три) коротких гудки, про що доповiдає п/н СТЗ (101) встановленим кодовим сигналом, старший змiни дає команду черговому електрику на зняття напруги з контактної мережi та пiсля отримання свiтлового сигналу на контрольному табло оглядового майданчика подає команду на огляд.

     Пiсля подачi команди на огляд СЗПН пiднiмається на локомотив, де здiйснює перевiрку документiв поїзної бригади та товаросупровiдних документiв, а також вiдмiтку митних, органiв про проходження митного контролю, звiряє їх з передаточною вiдомiстю та заповнює спостережну справу на транспортний засiб.

     4.5.5. Огляд потяга здiйснюється вiдповiдно до пункту 3.4.

     По закiнченню огляду транспортного засобу СЗПП перевiряє наявнiсть особового складу, отримує доповiдi про закiнчення i результати огляду та дає команду про подачу напруги на контактну мережу, а також команду п/н СТЗ (101) на випуск транспортного засобу з пункту пропуску.

     П/н СТЗ (101) пiдтверджує отримання команди i здiйснює випуск потяга разом з оглядовою групою. Помiчник СЗПН разом з IРС стають на безпечнiй вiдстанi по рiзнi боки потяга в розривi системи сигналiзацiйного комплексу i ведуть спостереження за транспортним засобом до його повного виходу з пункту пропуску. Про вибуття потяга за межi пункту пропуску п/н СТЗ (101) доповiдає СЗПН встановленим кодовим сигналом.

     Порядок здiйснення поглибленого огляду транспортних засобiв та вантажiв, а також заповнення спостережних справ СЗПН здiйснюється в такiй же послiдовностi, як i на в'їзд.

6. ЧАС НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ОПЕРАЦIЙ

     6.1. Загальний час здiйснення контролю осiб, залiзничних транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв не повинно перевищувати часу стояння транспортного засобу у пунктi пропуску через державний кордон України, передбаченого розкладом або графiком руху.

     6.2. Контроль осiб, транспортного засобу, товарiв та iнших предметiв вважається закiнченим, якщо в паспортних документах осiб проставлена вiдповiдна вiдмiтка пiдроздiлу прикордонного контролю, а в супровiдних документах на транспортний засiб, товари та iншi предмети - митного органу (iнших контрольних органiв i служб).

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПIДТРИМАННЯ РЕЖИМУ В ПУНКТI ПРОПУСКУ

     7.1. Режим в пунктах пропуску через ДКУ встановлюється на пiдставi Закону України "Про державний кордон України", вiдповiдних постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства транспорту України.

     Режим в пунктi пропуску - це комплекс органiзацiйних, режимних та технiчних заходiв, якi регламентують порядок пропуску осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, що прямують через ДКУ, осiб, якi беруть участь у контролi та обслуговуваннi пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття (вiдправлення) з пунктiв пропуску транспортних засобiв, визначення мiсць стоянок транспортних засобiв закордонного прямування, порядок їх змiни та допуску до них, порядок проведення робiт у пунктi пропуску, використання технiчних засобiв для створення належних умов для роботи контрольних служб та ускладнення проникнення в пункт пропуску стороннiх осiб.

     7.2. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України встановлюється i пiдтримується для здiйснення службової дiяльностi прикордонної служби, митних органiв, iнших контрольних служб i повинен виключати доступ стороннiх осiб до мiсць прикордонного, митного та iнших видiв контролю.

     7.3. Державна прикордонна служба України за узгодженням з митними органами в пунктах пропуску встановлює режимнi правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в пунктi пропуску службових осiб (в тому числi службових транспортних засобiв, тощо), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, вантажiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок вiдправлення з цих зон осiб, транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

     Контроль за дотриманням режимних правил покладається на прикордонну службу за лiнiєю паспортного контролю i на митницю в митнiй зонi. Вони є обов'язковими для виконання громадянами, якi прямують через державний кордон, працiвниками транспорту i службовими особами усiх контрольних служб.

     7.4. Режимнi заходи, що встановлюються в пунктi пропуску, визначають:

     - порядок прибуття в пункт пропуску осiб, транспортних засобiв, у тому числi представникiв служб, якi працюють в пунктi пропуску;

     - мiсця оформлення транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття в пункт пропуску та вибуття пiсля оформлення контрольними службами;

     - порядок посадки (висадки) осiб, що прямують через державний кордон;

     - порядок прибуття та перебування в пунктi пропуску працiвникiв правоохоронних органiв;

     - порядок використання технiчних засобiв для пiдтримання режиму в пунктi пропуску.

     7.5. Порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України - це фактично здiйсненi фiзичною особою дiї, якi порушують порядок перебування i пересування всiх осiб i транспортних засобiв в межах територiї пункту пропуску, вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення iншої дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     7.6. У режимнiй зонi пункту пропуску пiдроздiли органiв прикордонного контролю встановлюють та затверджують наказом додатковi режимнi правила, що регламентують порядок допуску в зазначену зону осiб, у тому числi тих, якi беруть участь у здiйсненнi контролю та обслуговуваннi осiб i транспортних засобiв закордонного прямування, вiдправлення з пунктiв пропуску транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з урахуванням їх завдань i повноважень, а також визначають iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону.

     7.7. Пропуск осiб в режимнi зони в пунктi пропуску здiйснюється прикордонним нарядом та проводиться за такими документами:

     - особи, що прямують через державний кордон - за документами на право перетинання ДКУ;

     - офiцерiв i прапорщикiв ДПСУ, якi входять до складу ЗПН - за представницькими картками;

     - офiцери ДПСУ, якi прибули з метою перевiрки - за службовими посвiдченнями особи та план-завданням;

     - посадовi особи митних органiв, якi входять до складу змiни - за службовими посвiдченнями особи та згiдно графiку роботи; 

     - посадовi особи митних органiв, якi прибувають для перевiрки - за службовими посвiдченнями особи i план-завданням та письмовим або усним погодженням з командуванням ДПСУ;

     - посадовi особи, якi здiйснюють iншi види контролю, обслуговуючий персонал пункту пропуску - за службовими посвiдченнями особи та при наявностi представницьких карток;

     - працiвникiв МВС, СБУ, прокуратури, що прямують в пункт пропуску для проведення оперативно-розшукових заходiв, пов'язаних зi справами про порушення державного кордону, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями особи та письмового припису вiдповiдних органiв при погодженнi з командуванням ДПСУ. При негайних оперативно-розшукових заходах, пов'язаних зi справою порушення ДКУ, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями;

     - представникiв мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств, якi здiйснюють контрольнi функцiї в пунктi пропуску - за паспортами (службовими посвiдченнями особи) та посвiдченнями про вiдрядження.

     7.8. Загальна координацiя роботи з пiдтримання режиму в пунктi пропуску здiйснюється прикордонним нарядом у порядку, встановленому згiдно чинного законодавства.

     Для дистанцiйного контролю за пiдтриманням режиму в пунктi пропуску використовується датчик РЛД-73 для прикриття розривiв ЕСК, система вiдеоспостереження для посилення спостереження п/н ОКСТЗ. При спрацюваннi КСТЗ "Гамбiт" в свiтлий час доби вiзуально проглядаються вiдомi дiлянки лiнiйної частини, решта дiлянок в умовах обмеженої видимостi перевiряються п/н "ОПГ" з розшуковою собакою

     7.9. Вiдповiдальнiсть за порушення режиму в зонi прикордонного контролю

     Особи, якi допустили порушення режиму в пунктi пропуску або встановленi режимнi правила в зонi прикордонного контролю, в незаконному перемiщеннi вантажiв, товарiв та iнших предметiв, несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     Загальна координацiя роботи з пiдтримання режиму в пунктi пропуску здiйснюється у порядку, встановленому Мостиським прикордонним загоном.

8. ВЗАЄМОДIЯ МIЖ КОНТРОЛЬНИМИ ОРГАНАМИ I СЛУЖБАМИ, ТРАНСПОРТНИМИ ТА IНШИМИ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ

     8.1. Взаємодiя в пунктi пропуску органiзовується з метою погодження спiльних дiй пiдроздiлiв прикордонного контролю з дiями митних органiв iнших контрольних служб, якi мають вiдношення до пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     З метою уточнення питань взаємодiї старший змiни прикордонних нарядiв перед початком змiни по телефону зв'язується  зi старшим змiни контрольних служб i здiйснює обмiн iнформацiєю щодо здiйснення контролю, де визначаються особливостi оформлення та огляду транспортних засобiв на змiну.

     Взаємодiя здiйснюється постiйно. Пiд час прикордонно-митного контролю питання взаємодiї уточнюються, а при змiнах обстановки - приймаються додатковi рiшення.

     8.2. Основними принципами взаємодiї є:

     - сурове дотримання законностi;

     - оперативнiсть розгляду i прийняття рiшень з питань, що потребують спiльного вирiшення та забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенцiї;

     - у разi необхiдностi комплексне використання сил i засобiв взаємодiючих сторiн.

     8.3. Основними напрямами взаємодiї є:

     - проведення заходiв, спрямованих на забезпечення здiйснення надiйного прикордонного контролю;

     - здiйснення обмiну iнформацiєю про намiри та спроби порушення державного кордону, перевезення зброї, боєприпасiв, вибухових, отруйних речовин i наркотикiв, а також про джерела придбання i канали незаконного перемiщення через кордон валюти, сировинних ресурсiв, великих партiй промислових виробiв, товарiв народного споживання, культурних цiнностей i викрадених автомобiлiв;

     - виявлення осiб, якi займаються перемiщенням через кордон предметiв контрабанди, порушують порядок проведення зовнiшньо-економiчних операцiй;

     - розробка на пiдставi аналiзу оперативної обстановки i проведення спiльних заходiв щодо запобiгання, виявлення i розкриття злочинiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     - забезпеченнi громадського порядку та громадської безпеки, здiйснення спiльних заходiв для локалiзацiї надзвичайних подiй та ситуацiй в пунктах пропуску через державний кордон України та на пiдступах до них;

     - внесення у вiдповiднi iнстанцiї, мiнiстерства та iншi органи виконавчої влади пропозицiй для усунення причин i умов, якi сприяють контрабанднiй дiяльностi;

     - узагальнення пiдсумкiв, розробка нових форм взаємодiї, удосконалення нормативно-правової бази в боротьбi зi злочиннiстю.

     8.4. Взаємодiя органiзується з таких питань:

     Iз митними органами:

     - порядок забезпечення прикордонно-митного контролю;

     - мiсця розташування зон прикордонно-митного контролю;

     - мiсця стоянок та порядок пропуску транспортних засобiв;

     - додатковi режимнi заходи з метою посилення режиму в пунктах пропуску;

     - порядок дiй при виникненнi порушень правил перетинання державного кордону або митних правил;

     - порядок дiй при виникненнi в пунктi пропуску конфлiктних та iнших нестандартних ситуацiй;

     - порядок дiй при затриманнi транспортних засобiв, осiб, контрабандних товарiв, наркотичної речовини, за порушення чинного законодавства.

     Iз санiтарно-карантинною службою:

     - порядок дiй при виявленнi осiб з ознаками небезпечних захворювань;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiй;

     - мiсця та порядок проведення дезiнфекцiї транспортних засобiв, вантажiв та майна в пунктi пропуску.

     Iз службою ветеринарного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi захворювання тварин, якi перевозяться через кордон;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiйних хвороб;

     - порядок надання iнформацiї про проведення ветеринарного контролю вантажу та iншого майна i дозволу на перетинання ДКУ.

     Iз службою фiтосанiтарного контролю:

     - порядок дiй при виявлення захворювань рослин, якi перевозяться через кордон;

     - порядок здiйснення фiтосанiтарних заходiв при загрозi занесення iнфекцiйних хвороб рослин;

     - порядок надання iнформацiї про проведення фiтосанiтарного контролю рослин та iншого майна i дозволу на перетинання ДКУ.

     Iз службою екологiчного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi радiоактивних та небезпечних вантажiв;

     - порядок здiйснення профiлактичних заходiв при загрозi радiоактивного забруднення мiсцевостi;

     - порядок надання iнформацiї про проведення екологiчного контролю транспортних засобiв вантажiв та iншого майна i надання дозволь на перетинання ДКУ.

     Iз службою контролю руху транспорту:

     - порядок пропуску пасажирського та вантажного транспорту;

     - упорядкування регулярного пасажирського сполучення через кордон;

     - щодо очiкуваних обсягiв вантажного перевезення.

     Iз взаємодiючим контрольно-пропускним пунктом РП:

     - про зростання руху транспортних засобiв, час очiкування та можливий (розрахунковий) час проведення прикордонно-митного контролю;

     - про ведення обмеження руху, перешкоди руху, а також про його припинення;

     - про затриманих порушникiв державного кордону, нелегальних мiгрантiв, контрабанду, зброю, наркотичнi та вибуховi речовини;

     - про спроби та намiри порушення кордону, виявленi канали нелегальної мiграцiї, заходи щодо боротьби з органiзованою злочиннiстю на каналах мiжнародного сполучення;

     - про вжиття заходiв щодо усунення виявлених причин та умов, якi сприяють здiйсненню порушень законодавства про державний кордон.

9. ОСОБЛИВОСТI ПРОПУСКУ

     9.1. Особливостi пропуску вiйськових команд та вантажiв

     Пропуск через кордон українських вiйськових команд, вiйськової технiки, озброєння i майна здiйснюється на пiдставi розпоряджень уряду, мiжнародних угод, дозволу експортно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Пропуск через державний кордон iноземних вiйськових команд та технiки для проведення спiльних вiйськових навчань здiйснюється вiдповiдно до мiждержавних угод, на пiдставi розпорядження КМУ, вказiвок АДПСУ, ДМСУ при наявностi документiв, визначених чинним законодавством або документах, що їх замiнюють, або по офiцiйних посвiдченнях особи з фотокарткою при пропуску за загальними списками, при перетинi ДКУ вiйськовослужбовцi збройних сил iнших держав повиннi бути одягненi у вiйськову форму i мати встановленi розпiзнавальнi знаки, цивiльнi особи, що їх супроводжують, їх особистi речi та зброя при перетинi ДКУ пiдлягають прикордонно-митному контролю згiдно чинного законодавства.

     Вiйськовi команди, варти, якi супроводжують вiйськовий вантаж, перетинають кордон по закордонних паспортах, якщо iнше не встановлено мiжнародними угодами. При цьому варта супроводження повинна мати посвiдчення про вiдрядження, де має бути зазначено, що вона призначається для супроводження спецвантажу. В посвiдченнi про вiдрядження також наводиться перелiк особового складу з номерами штатної зброї та кiлькостi набоїв до неї, затверджений гербовою печаткою.

     Безпосередньо прикордонно-митний контроль вiйськових команд та вантажiв здiйснюється в транспортному засобi закордонного прямування. Паспортний контроль проводиться СЗПН та його помiчником.

     Пiсля закiнчення оформлення вiйськових команд та вантажiв СЗПН доповiдає необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

     9.2. Прикордонний контроль вiйськових команд та вантажiв на в'їзд в Україну

     Прикордонний контроль вiйськових команд та вантажiв як на в'їзд, так i на виїзд здiйснюється на Перемишлянському парку ст. Мостиська-2. Для оформлення призначається додаткова змiна прикордонних нарядiв по оформленню вiйськових команд та вантажiв на чолi з найбiльш пiдготовленим офiцером.

     Черговий диспетчер Перемишлянського парку завчасно iнформує СЗПН про вiдправлення потяга з залiзничного парку Медика (РП), кiлькiсть, тип вагонiв, характер вантажу, при необхiдностi передає iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю.

     При слiдуваннi на в'їзд вiйськовий ешелон запускається в пункт пропуску оглядовою групою ЗПН на вантажному напрямку. Пiсля зупинки потяга на оглядовому майданчику ЗПН по оформленню вiйськових команд та вантажiв сiдає на потяг, пiсля чого СЗПП на вантажному напрямку дає команду на вiдправку i далi потяг слiдує до Перемишлянського парку.

     При слiдуваннi до Перемишлянського парку призначається п/н по супроводженню транспортних засобiв в складi 2-х чол., який, дотримуючись заходiв безпеки, пiд час руху потяга веде спостереження з вагону, по рiзнi боки потяга. По прибуттю на Перемишлянський парк п/н по супроводженню транспортних засобiв пiсля повної зупинки потяга переходить в п/н по спостереженню за транспортними засобами i забезпечує спостереження за потягом та прилягаючою мiсцевiстю пiд час здiйснення прикордонного контролю.

     Перевiрка документiв вiйськової команди або варти здiйснюється п/н ПД в складi 2 - 3 чол., починається пiд час руху до Перемишлянського парку i продовжується по прибуттю в парк (у випадку, коли слiдує велика кiлькiсть вiйськовослужбовцiв).

     Пiсля закiнчення перевiрки документiв п/н ПД переходить в п/н ОТЗ i розпочинає внутрiшнiй огляд транспортного засобу.

     По закiнченню внутрiшнього огляду п/н ОТЗ розпочинає здiйснення зовнiшнього огляду рухомого складу, а також проводить зовнiшнiй та внутрiшнiй огляд локомотиву.

     Пiд час здiйснення зовнiшнього огляду потяга СЗПН разом зi старшим вiйськової команди або варти звiряє наявнiсть та номера технiки, озброєння i вантажу, що перемiщується через кордон, з супровiдними документами.

     Перевiрка документiв та огляд транспортного засобу здiйснюється згiдно технологiї прикордонного контролю.

     9.3. Прикордонний контроль вiйськових команд та вантажiв на виїзд з України

     Пiсля отримання iнформацiї вiд чергового диспетчер по Перемишлянському парку про вiрогiдний час вiдправлення потяга та пiсля закiнчення усiх видiв контролю, за 50 хвилин до вiдправлення потяга розпочинається здiйснення прикордонного контролю вiйськової команди i вантажу.

     Прикордонний контроль здiйснюється у тiй самiй послiдовностi, що i на в'їзд в Україну.

     9.4. Особливостi пропуску спецiальних вантажiв

     Спецiальнi вантажi - це вантажi особливої важливостi, цiлком секретнi вироби та їх компоненти, якi мають оборонне i державне значення; особливої важливостi, цiлком секретнi i секретнi речовини, матерiали, якi включають всi види ядерних матерiалiв i у випадку аварiї становлять пiдвищену небезпеку для населення та навколишнього середовища; цiнностi в особливо великих розмiрах; iншi вантажi, якi згiдно з договорами, угодами можуть пiдпадати пiд категорiю спецiальних вантажiв.

     Пропуск через державний кордон спецiальних вантажiв здiйснюється на пiдставi вiдмiток контрольних служб у документах, якi дають право на перетинання державного кордону.

     Пiсля прибуття в пункт пропуску спецвантажу працiвники вантажовiдправника (вантажоодержувача), що його супроводжують, та особовий склад варти пiдлягають прикордонному, митному екологiчному контролю за письмовим розпорядженням керiвникiв Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Мiнекобезпеки.

     Пiдставою для прийняття до прикордонно-митного оформлення спецвантажiв є дозвiл на експорт (iмпорт, транзит), виданий у встановленому порядку Експортно-технiчним комiтетом, або в порядку, визначеному чинним законодавством.

     Транспортнi засоби з особливо небезпечними вантажами слiд оглядати з використанням спецiальних засобiв захисту, огляд цих вантажiв без осiб, що їх супроводжують, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

     9.5. Особливостi пропуску транспортних засобiв, якi перевозять гуманiтарну допомогу в Україну

     Пропуск зазначених транспортних засобiв здiйснюється згiдно з Законом "Про гуманiтарну допомогу", чинним законодавством без порушень митних правил та iнших законодавчих актiв. Про прибуття гуманiтарного вантажу, результати його огляду старший змiни доповiдає командуванню вiдпк по лiнiї оперативного чергового. Огляд транспортних засобiв з гуманiтарними вантажами проводиться в присутностi старшого змiни та iнспектора митницi. Пiд час огляду особлива увага звертається на цiлiснiсть заводської упаковки та вiдповiдальнiсть вантажу супроводжуючими документами. Про оформлення такого вантажу СЗПН доповiдає командуванню вiдпк та оперативному черговому загону.

     9.6. Особливостi пропуску рятувальних та аварiйних команд

     Пропуск рятувальних та аварiйних команд здiйснюється при наявностi документiв, що посвiдчують особу, спискiв, засвiдчених Мiнiстерством надзвичайних ситуацiй на пiдставi розпорядження Уряду та АДПСУ, ДМСУ.

     Пропуск команд здiйснюється поза чергою, у максимально стислi термiни. спецiально призначеним для цього прикордонним нарядом.

     Паспортний контроль рятувальних та аварiйних команд здiйснюється помiчником СЗПН.

     Пiсля завершення всiх видiв контролю СЗПН зобов'язаний доповiсти необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

10. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     10.1. Дiяльнiсть контрольних органiв i служб, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через ДКУ координують органи охорони ДКУ. Вимоги щодо дiяльностi в пунктах пропуску через ДКУ обов'язковi для виконання всiма посадовими особами органiв та служб.

     10.2. Дана Технологiчна схема, її вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України не менш як один раз на рiк перевiряється керiвниками контрольних органiв i служб та залiзничної станцiї. Вiдповiдно вiдмiтки про результати перевiрки робляться в Технологiчнiй схемi i засвiдчуються пiдписами зазначених посадових осiб. У разi змiн щодо порядку здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна керiвники вiдповiдних структур, пiдроздiлiв завчасно надають таку iнформацiю. Доповнення та змiни до Технологiчної схеми вносяться пiсля погодження.

     10.3. До митного контролю та митного оформлення можуть залучатися працiвники служби по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил Галицької митницi на будь-якому етапi його здiйснення.

     10.4. З iнiцiативи начальника сектору м/п "Мостиська", головного iнспектора або особи, яка його замiщає, може проводитись спiльний митний огляд транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв за участю посадових осiб iнших структурних пiдроздiлiв митницi.

     10.5. Посадовi особи, якi здiйснюють митний контроль i митне оформлення, несуть особисту вiдповiдальнiсть за правильнiсть виконання митних процедур, повноту нарахування та стягнення необхiдних платежiв, формування вiдповiдної статистичної звiтностi.

     10.6. У разi виникнення необхiдностi здiйснення поглибленого огляду транспортних засобiв до нього залучаються представники Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, працiвники ВБК та ПМП митницi та iнших контролюючих служб.

     10.7. У разi змiн чинного законодавства України, мiжнародних договорiв України та нормативних документiв ДМСУ з питань митного оформлення та пропуску через митний кордон України предметiв, що перемiщуються суб'єктами ЗЕД, що суперечать або не вiдображенi у данiй Технологiчнiй схемi, посадовi особи митницi у своїй дiяльностi керуються вiдповiдними змiнами. До Технологiчної схеми вносять вiдповiднi змiни та доповнення у встановленому порядку.

     10.8. За невиконання вимог даної Технологiчної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України виннi особи притягуються до вiдповiдальностi у встановленому законодавством України порядку.

Начальник ВIДПК "Мостиська залiзнична станцiя" Мостиського прикордонного загону I. Е. Бексяк
Заступник начальника Галицької митницi - начальник м/п "Мостиська" О. В. Олiйник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мостиського прикордонного загону, Галицької митницi
вiд 26 травня 2005 р. N 532/167
Зареєстровано
у Львiвському обласному управлiннi юстицiї
15 червня 2005 р. за N 31/1084

Технологiчна схема
пропуску через державний кордон України транспортних засобiв, фiзичних осiб, їх ручної поклажi, товарiв та iнших предметiв, якi ними перемiщуються, у залiзничному пунктi пропуску "Мостиська"

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Пропуск осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна закордонного прямування здiйснюється в пунктi пропуску через державний кордон.

     Технологiчна схема прикордонно-митного контролю транспортних засобiв, фiзичних осiб, предметiв, що прямують через ДКУ у пунктi пропуску "Мостиська", визначає правовi основи органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, орiєнтована на створення сприятливих умов для прискорення пасажиропотоку i розроблена на пiдставi:

     - Закону України вiд 03.04.2003 року N 661-IV "Про Державну прикордонну службу України";

     - Закону України вiд 18.06.96 року N 245/96-ВР "Про державний кордон України";

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 року N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон";

     - наказу ДПСУ 711 вiд 05.10.2004 р. "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї i здiйснення прикордонного контролю";

     - наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 24 листопада 2003 року N 297/793, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 9 грудня 2003 р. за N 1133/8454, "Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон";

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними";

     - Закону України вiд 13.09.2001 року N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України";

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 року N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв";

     - iнших нормативно-правових документiв. 

     Дана Технологiчна схема:

     - конкретизує дiї посадових осiб при виконаннi ним вiдповiдних контрольних процедур, якi визначенi чинним законодавством України для забезпечення законностi;

     - застосовується пiд час здiйснення спрощеного прикордонного та митного контролю в п/п "Мостиська"  i забезпечує скорочення часу контролю осiб;

     - встановлює взаємодiю всiх контролюючих державних служб при здiйсненнi пропуску осiб, товарiв i iнших предметiв;

     - визначає види, послiдовнiсть i змiст операцiй iз здiйснення прикордонного та митного контролю i митного оформлення, а також iнших видiв контролю, можливих пiд час перемiщення осiб, товарiв та iнших предметiв через державний кордон України;

     - встановлює порядок митного контролю i митного оформлення товарiв та iнших предметiв в п/п "Мостиська " при перемiщеннi їх через митний кордон України у залiзничних потягах.

     1.2. Термiни, що вживаються в цiй Технологiчнiй схемi, мають таке значення:

     валютнi цiнностi - валюта України, iноземна валюта, валютнi цiнностi, платiжнi документи та iншi цiннi папери, банкiвськi метали;

     декларування - заява за встановленою формою (письмово, усно) точних даних про мету перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв, а також передбачених законодавством вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення;

     зона прикордонного контролю - певна територiя в пунктi пропуску через державний кордон, на якiй пiдроздiли Державної прикордонної служби здiйснюють прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна. Ця зона включає територiю пункту пропуску, потрiбну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України;

     контролюючi органи i служби - пiдроздiли, якi в пунктi пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань прикордонного, митного контролю, контролю руху автомобiльного транспорту, екологiчного, ветеринарного, санiтарного, фiтосанiтарного та iнших державних видiв контролю;

     прикордонний контроль - це комплекс заходiв у пунктах пропуску через державний кордон, спрямованих на визначення законних пiдстав для перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами, вантажами та iншим майном.

     пропуск через державний кордон України - дозвiл пiдроздiлу прикордонного контролю на перемiщення через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     аналiз та оцiнка ризикiв - це комплекс заходiв, спрямованих на встановлення необхiдностi поглибленого вивчення i перевiрки паспортних та iнших документiв, огляду транспортних засобiв (вантажiв), залучення iнших контрольних органiв та служб, проведення будь-якої експертної оцiнки, здiйснення адмiнiстративно-правових та процесуальних дiй з метою протидiї протиправнiй дiяльностi на каналах мiжнародного сполучення;

     перевiрка документiв - це спосiб дослiдження паспортних документiв фiзичних осiб, якi перетинають державний кордон у пунктах пропуску через державний кордон, спецiально призначеними для цього посадовими особами пiдроздiлiв прикордонного контролю, i одна iз складових частин прикордонного контролю;

     КАПК (комплекс автоматизацiї прикордонного контролю) - система автоматизованих технiчних засобiв, яка застосовується органами охорони державного кордону в пунктах пропуску з метою прискорення процедур оформлення пасажирiв та транспортних засобiв - закордонного прямування, за умови збереження надiйностi контролю перетинання державного кордону особами, вiдносно яких є доручення правоохоронних органiв i яким у встановленому порядку заборонено в'їзд в Україну, а також забезпечення контролерського складу iншою необхiдною для виконання завдань iнформацiєю;

     огляд транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна - це комплекс спецiальних заходiв, що здiйснюється з метою виявлення осiб, якi незаконно намагаються перетнути державний кордон, використовуючи для цього схованки i тайники, обладнанi в транспортних засобах, а також виявлення контрабанди, зброї, наркотичних речовин, боєприпасiв, вибухових речовин, матерiалiв i предметiв, заборонених для ввезення в Україну i вивезення з України, виявлення викрадених транспортних засобiв;

     паспортний документ - документ, що пiдтверджує громадянство, посвiдчує особу власника та виданий уповноваженими державними органами або статутними органiзацiями ООН, який дає право в'їзду або виїзду з країни i визнаний Україною. Документ вважається дiйсним, якщо вiн належить пред'явниковi, вiдповiдає встановленому зразку, виданий правочинним на те органом i оформлений належним чином, термiн дiї якого не закiнчився;

     пункт пропуску через державний кордон (далi - пункт пропуску) - це спецiально видiлена територiя на залiзничних, автомобiльних станцiях, морських i рiчкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, де здiйснюється прикордонний, митний та iншi види контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     перемiщення через митний кордон України - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз ввезенням на митну територiю України, вивезенням її цiєї територiї транспортних засобiв i товарiв будь-якими шляхами, засобами та видами транспорту;

     пропуск через митний кордон України - дозвiл митного органу на перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого перемiщення пiсля проведення митних процедур;

     ручна поклажа - частина супроводжуваного багажу, що перемiщується через митний кордон України без оформлення багажних документiв разом з фiзичною особою (власником або уповноваженою особою);

     режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в такiй зонi осiб, включаючи службових осiб, якi безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, якi проходять митний контроль або уповноваженi пред'явити до такого контролю товари, транспортнi засоби та iншi предмети, а також порядок перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв за межi зони митного контролю;

     режим у пунктi пропуску - це порядок перебування i пересування осiб i транспортних засобiв у межах територiї прикордонних залiзничних i автомобiльних станцiй, морських i рiчкових портiв, аеропортiв i аеродромiв, вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення господарської та iнших видiв дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     супроводжуваний багаж - товари, що перемiщуються через митний кордон України разом з фiзичною особою (власником або уповноваженою особою);

     товаро-транспортнi документи - рiзновид товаросупровiдних документiв, за якими здiйснюється перемiщення товарiв та iнших предметiв i якi мiстять вiдомостi про цi товари та iншi предмети;

     товаросупровiднi документи - документи, що прямують разом з товарами й мiстять данi про товари, що перемiщуються транспортним засобом;

     транзит через територiю України - митний режим, вiдповiдно до якого транспортнi засоби, товари та iншi предмети перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання їх на митнiй територiї України.

     Iншi поняття i термiни, що використовуються в цiй Технологiчнiй схемi, вживаються у значеннi, наведеному у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових документах.

2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ ПУНКТУ ПРОПУСКУ

     2.1. Зона прикордонного контролю

     "Зона прикордонного контролю" - певна територiя в пунктi пропуску, на якiй прикордонна служба здiйснює прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна згiдно з чинним законодавством України.

     Ця зона включає територiю в пунктi пропуску, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону.

     Зона прикордонного контролю у залiзничних пунктах пропуску встановлюється вiд лiнiї паспортного контролю в залах оформлення пасажирiв, на перонах та пасажирських потягах пiд час здiйснення прикордонного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу i майна прикордонної служби вiд злочинних посягань.

     Громадський порядок у зонах прикордонного контролю забезпечується прикордонною службою. У разi необхiдностi для наведення громадського порядку можуть залучатися спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ.

     2.2. Зона митного контролю

     "Зона митного контролю" - мiсце, визначене митницею в пунктi пропуску через митний кордон України або в iнших мiсцях митної територiї України, в межах якого митниця здiйснює митнi процедури.

     В пунктi пропуску "Мостиська" зона митного контролю встановлюється в залах митного огляду, на перонi та в пасажирських потягах пiд час митного оформлення.

     Режим в зонi митного контролю встановлюється з метою заборони допуску стороннiх осiб до мiсць здiйснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу.

     Режимнi правила в зонах митного контролю є обов'язковим для виконання спiвробiтниками державних прикордонних органiв та осiб, що прямують через державний кордон.

     На виїзд з України режим в зонi митного контролю перону пiдтримується вiд початку заїзду потяга в дану зону до його вiдправки, а при виїздi на Україну - вiд моменту заїзду потяга на ст. Мостиська-2, до завершення його митного контролю i митного оформлення.

     Посадка i висадка пасажирiв, що пройшли митний контроль та митне оформлення, а також завантаження i розвантаження товарiв, вiдправлення пасажирських потягiв з мiсць стоянки здiйснюється з дозволу митницi i прикордонної служби. Посадка громадян в потяг при в'їздi на Україну дозволяється пiсля закiнчення всiх передбачених чинним законодавством митних процедур. Вiдповiдальнiсть за її органiзацiю i проведення несуть працiвники залiзничної станцiї.

     Режимнi правила в зонах митного контролю є обов'язковими для виконання спiвробiтниками прикордонної служби, залiзницi та осiб, що прямують через митний кордон та пiдтримується на час стоянки потяга посадовою особою митницi, яка згiдно з розподiлом обов'язкiв виконує функцiї чергового по перону.

     Межi зон митного контролю встановлюються Положенням про зону митного контролю за погодженням з начальником Мостиського прикордонного загону i начальником ст. Мостиська-2.

     Особи, якi допустили порушення режиму в пунктi пропуску або встановлених режимних правил в зонi митного контролю, в незаконному перемiщеннi вантажiв, товарiв та iнших предметiв несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     23. Види контролю, що здiйснюються на державному кордонi, i нормативно-правовi документи, якими керуються контролюючi служби:

     а) прикордонний контроль згiдно:

     - Закону України "Про Державну прикордонну службу";

     - Закону України "Про державний кордон України";

     - наказу Голови Держкомкордону вiд 1998 року N 333;

     - розпоряджень АДПС, ЗхРУ "Про органiзацiю пропуску осiб, транспортних засобiв i вантажiв, що прямують через ДКУ та їх прикордонного контролю на перiоди охорони ДКУ";

     - наказiв Мостиського прикордонного загону;

     - Iнструкцiї про порядок проставлення посадовими особами ДПСУ вiдмiток у документах осiб, якi прямують через ДКУ.

     Прикордонний контроль здiйснюється з метою забезпечення законностi перетину ДКУ особами i транспортними засобами, боротьби iз злочиннiстю, незаконним обiгом наркотикiв i зброї, протидiї нелегальному в'їзду та перебування осiб на територiї України.

     б) митний контроль згiдно:

     - Митного кодексу України;

     - Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     - наказiв та розпоряджень Державної митної служби України;

     - наказiв та розпоряджень Галицької митницi;

     - iнших документiв.

     Митний контроль передбачає проведення митними органами мiнiмуму митних процедур, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

     в) санiтарно-епiдемiологiчний контроль згiдно:

     - Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" вiд 24.02.94 року N 4004-XII та наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 20.10.95 року N 190 "Про проведення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи щодо розробки, виробництва i застосування продукцiї, яка може негативно впливати на здоров'я людини", виконання функцiй санiтарно-епiдемiологiчного контролю, у тому числi i при iмпортi сировини та товарiв покладено на органи, установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України.

     Санiтарно-карантинний контроль здiйснюється органами Мiнiстерства охорони здоров'я з метою запобiгання заносу i розповсюдження на територiї України рiзного роду карантинних та iнших небезпечних iнфекцiй.

     г) фiтосанiтарний контроль згiдно:

     - ст. 5 Закону України "Про карантин рослин" вiд 30 червня 1993 року N 3348-XII центральним спецiальним органом у галузi карантину рослин визначено головну державну iнспекцiю з карантину рослин, безпосередньо у пунктах пропуску на ДКУ - пункти карантину рослин. Безпосереднє здiйснення державного контролю з карантину рослин ст. 13 Закону покладено на державних iнспекторiв з карантину рослин.

     Фiтосанiтарний контроль здiйснюється з метою охорони територiї вiд занесення або самостiйного проникнення з-за кордону карантинних об'єктiв.

     Фiтосанiтарний контроль здiйснюється з метою охорони територiї України вiд занесення або самостiйного проникнення iз-за кордону карантинних об'єктiв.

     д) ветеринарний контроль згiдно:

     - ст. 22 Закону України "Про ветеринарну медицину" вiд 5 грудня 1996 року N 566/96-ВР визначено, що пропуск через ДКУ вантажiв, пiдконтрольних служб i ветеринарної медицини, дозволяється тiльки пiсля обов'язкового проходження ветеринарного контролю. При цьому функцiї забезпечення цього контролю покладається на регiональнi служби державного ветеринарного контролю з пiдпорядкованими їм прикордонними пунктами ветеринарного контролю.

     Ветеринарний контроль здiйснюється з метою контролю за охороною територiї України вiд занесення з територiї iнших країн iнфекцiйних хвороб тварин, а також перевiрки ветеринарного стану при експортi-iмпортi тварин, сировини, продуктiв тваринного походження, кормiв.

     е) екологiчний контроль згiдно:

     - п. 1 постанови КМУ вiд 20.03.95 року N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через ДКУ". Екологiчний контроль проводиться безпосередньо на кордонi державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища Мiнекобезпеки.

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки при ввозi (транзитi) на територiю України матерiалiв, сировини та iншого майна.

3. ВЗАЄМОДIЯ МIЖ КОНТРОЛЬНИМИ ОРГАНАМИ I СЛУЖБАМИ, ТРАНСПОРТНИМИ ТА IНШИМИ ОРГАНАМИ Й УСТАНОВАМИ

     3.1. Взаємодiя в пунктi пропуску органiзовується з метою погодження спiльних дiй пiдроздiлiв прикордонного контролю з дiями митних органiв iнших контрольних служб, якi мають вiдношення до пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     З метою уточнення питань взаємодiї старший змiни прикордонних нарядiв перед початком змiни проводить нараду за участю старших змiн контрольних служб, на якiй вiдбувається обмiн iнформацiєю щодо здiйснення контролю i визначаються особливостi оформлення та огляду транспортних засобiв на змiну.

     Взаємодiя здiйснюється постiйно. Пiд час прикордонно-митного контролю питання взаємодiї можуть уточнюватись, а при змiнах обстановки органiзовуватись по-новому. 

     3.2. Основними принципами взаємодiї є:

     - дотримання законностi;

     - оперативнiсть розгляду i прийняття рiшень з питань, що потребують спiльного вирiшення, та забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенцiї;

     - комплексне використання у разi необхiдностi сил i засобiв, що є в розпорядженнi взаємодiючих сторiн.

     3.3. Основними напрямами взаємодiї є:

     проведення заходiв, спрямованих на забезпечення здiйснення надiйного прикордонного i митного контролю;

     - здiйснення обмiну iнформацiєю про намiри та спроби порушення державного кордону, перемiщення через нього зброї, боєприпасiв, вибухових, отруйних речовин i наркотикiв, а також про джерела придбання i канали незаконного перемiщення через кордон валюти, сировинних ресурсiв, великих партiй промислових виробiв, товарiв народного споживання, культурних цiнностей i викрадених автомобiлiв;

     - виявлення осiб, якi займаються перемiщенням через кордон предметiв контрабанди, порушують порядок проведення зовнiшньоекономiчних операцiй;

     - розробка на пiдставi аналiзу оперативної обстановки i проведення спiльних заходiв щодо запобiгання, виявлення i розкриття злочинiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю;

     - забезпеченнi громадського порядку та громадської безпеки, здiйснення спiльних заходiв для локалiзацiї надзвичайних подiй та ситуацiй в пунктах пропуску через державний кордон України та на пiдступах до них;

     - внесення у вiдповiднi iнстанцiї, мiнiстерства та iншi органи виконавчої влади пропозицiй для усунення причин i умов, якi сприяють здiйсненню контрабанди;

     - узагальнення пiдсумкiв, розробка нових форм взаємодiї, удосконалення нормативно-правової бази в боротьбi зi злочиннiстю.

     3.4. Взаємодiя органiзується з таких питань:

     Iз митними органами:

     - порядок забезпечення прикордонно-митного контролю;

     - мiсця розташування зон прикордонно-митного контролю;

     - мiсця стоянок та порядок пропуску транспортних засобiв;

     - додатковi режимнi заходи з метою посилення режиму в пунктi пропуску;

     - порядок дiй при виявленнi порушень правил перетинання державного кордону або митних правил;

     - порядок дiй при виникненнi в пунктi пропуску конфлiктних та iнших нестандартних ситуацiй;

     - порядок дiй при затриманнi транспортних засобiв, осiб, контрабандних товарiв, наркотичної речовини, за порушення чинного законодавства.

     Iз санiтарно-карантинною службою:

     - порядок дiй при виявленнi осiб з ознаками небезпечних захворювань;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiй;

     - мiсця та порядок проведення дезiнфекцiї транспортних засобiв, вантажiв та майна в пунктi пропуску.

     Iз службою ветеринарного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi захворювання тварин, якi перевозяться через кордон;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiйних хвороб;

     - порядок надання iнформацiї про проведення ветеринарного контролю вантажу та iншого майна i дозволу на перетинання ДКУ.

     Iз службою фiтосанiтарного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi захворювань рослин, якi перевозяться через кордон;

     - порядок здiйснення фiтосанiтарних заходiв при загрозi занесення iнфекцiйних хвороб рослин;

     - порядок надання iнформацiї про проведення фiтосанiтарного контролю рослин та iншого майна i дозволу на перетинання ДКУ.

     Iз службою екологiчного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi радiоактивних та небезпечних вантажiв;

     - порядок здiйснення профiлактичних заходiв при загрозi радiоактивного забруднення мiсцевостi;

     - порядок надання iнформацiї про проведення екологiчного контролю транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i надання дозволу на перетинання ДКУ.

     З лiнiйним вiддiлом МВС України на ст. "Мостиська-2":

     - забезпечення охорони громадського порядку i безпеки в мiсцях, якi прилягають до пункту пропуску;

     - прийняття участi в охоронi громадського порядку безпосередньо в пунктi пропуску без втручання у проведення прикордонно-митного та iнших видiв контролю;

     - iнформують вiдпк, митнi органи про пiдготовку до порушення кордону i контрабандних акцiй, а також по iнших питаннях, що представляють оперативну зацiкавленiсть;

     - надають допомогу вiдпк, митним органам при локалiзацiї конфлiктних ситуацiй, що виникають безпосередньо в пунктi пропуску;

     - надають допомогу представникам контрольних служб при здiйсненнi протиправних дiй особами, якi прямують через державний кордон, проводять документування, кiнофотодокументування;

     - у встановленому порядку притягають до вiдповiдальностi осiб за порушення правопорядку в пунктi пропуску через державний кордон.

4. ПОСЛIДОВНIСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВИДIВ КОНТРОЛЮ

     а) в'їзд в Україну:

     - санiтарно-епiдемiологiчний контроль (у разi наявностi iнформацiї щодо перебування в транспортному засобi осiб з ознаками iнфекцiйних захворювань та iноземних громадян, осiб без громадянства, вихiдцiв iз небезпечних епiдемiологiчних регiонiв);

     - прикордонний контроль;

     - митний контроль;

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний контроль (здiйснюється за викликом, в залежностi вiд пiдконтрольностi товарiв та iнших предметiв).

     Митне оформлення завершується тiльки пiсля закiнчення всiх вищезазначених видiв контролю.

     б) виїзд з України:

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний контроль (здiйснюється при необхiдностi, в залежностi вiд пiдконтрольностi товарiв та iнших предметiв);

     - митний контроль;

     - прикордонний контроль.

     Посадовi особи митницi визначають вiдповiдно до законодавства обов'язковi види контролю товарiв i iнших предметiв.

5. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРИКОРДОННО-МИТНОГО КОНТРОЛЮ

     5.1. Митний контроль та митне оформлення товарiв та iнших предметiв при перемiщеннi через митний кордон України здiйснюється виключно у зонах митного контролю, якi створюються на термiн його здiйснення у залi митного контролю залiзничної станцiї "Мостиська-1," на перонi та пасажирських потягах.

     5.2. Начальник пiдроздiлу митного оформлення (далi - начальник ПМО) або головний iнспектор даного пiдроздiлу забезпечує дотримання режиму зони митного контролю з метою заборони доступу осiб, не причетних до здiйснення митного контролю, створення умов роботи та захисту пiдпорядкованого особового складу та майна митницi.

     Перемiщення товарiв та iнших предметiв на територiю зони митного контролю та за її межi можливе тiльки з дозволу посадових осiб пiдроздiлу митницi.

     5.3. Громадяни, що перетинають державний кордон України, допускаються до зон митного контролю на пiдставi дiйсних документiв на право перетинання державного кордону України.

     5.4. Митний контроль та митне оформлення товарiв i iнших предметiв, в тому числi залiзничних потягiв, здiйснюється в п/п "Мостиська" у зонах митного контролю особовим складом пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО) згiдно графiку виходу на роботу.

     5.5. Прикордонний контроль здiйснюється в зонах прикордонного контролю.

     Ця зона включає територiю в пунктi пропуску, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону. Зона прикордонного контролю у п/п "Мостиська" встановлюється в залах оформлення пасажирiв, на перонах та пасажирських потягах пiд час здiйснення прикордонного контролю.

     Громадський порядок у зонах прикордонного контролю забезпечується прикордонним нарядом, який на момент здiйснення контролю несе службу. У разi необхiдностi для наведення громадського порядку можуть залучатися спiвробiтники вiддiлення органiв внутрiшнiх справ, яке розмiщене на залiзничнiй станцiї.

6. ПОПЕРЕДНI ЗАХОДИ ЩОДО ПIДГОТОВКИ I ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ ПIДРОЗДIЛУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     6.1. Об'єм та порядок проведення митного контролю планується з дотриманням усiх необхiдних технологiчних вимог начальником ПМО або головним iнспектором з урахуванням об'єктивних та суб'єктивних факторiв, якi мають мiсце перед початком i на протязi роботи оперативної змiни, з метою максимального досягнення виконання основних завдань по захисту економiчних iнтересiв України, прискорення пасажиропотоку, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

     6.2. Перед початком робочої змiни начальник ПМО або головний iнспектор:

     - отримує iнформацiю вiд керiвництва митницi, митного поста, головного iнспектора попередньої змiни та iнших пiдроздiлiв митницi, а також сумiжних служб про оперативну ситуацiю в пунктi пропуску та проводить її аналiз;

     - проводить оперативну нараду з доведенням до особового складу поточних нормативних документiв, орiєнтувань правоохоронних i iнших органiв, iншої iнформацiї яка надiйшла на пост для сектору, що фiксує з зазначенням дати ознайомлення i особистого пiдпису кожного пiдпорядкованого йому працiвника у журналi ознайомлення проводить, вивчає його готовнiсть до виконання поставлених завдань, робить розподiл функцiональних обов'язкiв особового складу ПМО для органiзацiї роботи в потяга за напрямками на "сходження", "розрив" або повагонно в залежностi вiд завантаженостi тiєї чи iншої дiлянки роботи з унесення даної iнформацiї у журнал розподiлу обов'язкiв;

     - видає iнспекторам особистi митнi забезпечення з реєстрацiєю в Журналi видачi/прийому ОМЗ, перевiряє вiдповiднiсть вимогам його форменого одягу, наявнiсть нагрудних знакiв тощо, приймає на зберiгання на час робочої змiни наявну у пiдпорядкованих працiвникiв понад встановленi норми кошти (три неоподаткованих мiнiмуми доходiв), iноземну валюту та телефони мобiльного зв'язку i пейджери з зазначенням у вiдповiдному Журналi їх прийому/видачi.

     6.3. В процесi робочої змiни начальник ПМО або головний iнспектор:

     - проводить аналiз iнформацiї, отриманої вiд Служби БК та ПМП, сектору власної безпеки, правоохоронних органiв (ВПК, СБУ, МВС тощо), громадських органiзацiй та окремих громадян;

     - слiдкує за дотриманням ввiреним особовим складом технологiї митного контролю та їх посадових iнструкцiй i функцiональних обов'язкiв, використанням технiчних засобiв митного контролю, слiдкує за порядком дотримання ним вимог дiючого митного законодавства;

     - з питань внутрiшнього розпорядку слiдкує за роботою посадових осiб, направлених керiвниками спецiалiзованих пiдроздiлiв митницi для роботи в пунктi пропуску;

     - здiйснює перемiщення оперативного складу по робочих мiсцях в залежностi вiд ситуацiї, яка склалась в зонi митного контролю, з фiксацiєю таких змiн у Журналi розподiлу обов'язкiв;

     - невiдкладно iнформує керiвництво митного поста i митницi про виникнення надзвичайних ситуацiй, виявлення контрабанди або iншого незаконного перемiщення через митний кордон України валюти, товарiв та iнших предметiв у великих розмiрах, перетин кордону урядовими делегацiями, посадовими особами органiв законодавчої, виконавчої i судової влади вищого рiвня тощо;

     - слiдкує за пiдтриманням особовим складом належного стану своїх робочих мiсць;

     - дiє у вiдповiдностi до своєї посадової iнструкцiї.

     Особовий склад пiдроздiлу митного оформлення:

     - здiйснює всi операцiї щодо митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, вантажiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон громадянами i юридичними особами, забезпечує виявлення порушення митних правил та контрабанди;

     - проводить iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серед громадян, направлену на дотримання ними вимог дiючого митного законодавства;

     - доповiдає начальнику ПМО або головному iнспектору про виникнення нестандартних, конфлiктних ситуацiй та виявлення особливо характерних видiв порушень;

     - забезпечує повноту i достовiрнiсть занесення iнформацiй до встановлених в пунктi пропуску систем облiку;

     - дiє у вiдповiдностi до своїх посадових iнструкцiй та функцiональних обов'язкiв, а також цiєї Технологiчної схеми.

     6.4. Пiсля закiнчення робочої змiни начальник ПМО або головний iнспектор:

     - проводить аналiз виконання поставлених завдань та ефективностi роботи кожного оперативного працiвника змiни;

     - вживає заходiв щодо забезпечення своєчасної передачi в чергову частину, а також в iншi пiдроздiли митницi встановлених статистичних даних i звiтiв по результатах робочої змiни;

     - результати роботи змiни, iнформацiя про проведенi оперативнi наради перед початком змiни або в її кiнцi, суттєвi змiни в оперативнiй ситуацiї пiд час змiни, стан збереження майна та документацiї, якi передаються по змiнi, вiдображаються у вiдповiдному журналi згiдно номенклатури справ митного поста;

     - вживає заходiв для передачi по змiнi своїх робочих мiсць в належному станi;

     - органiзовує впорядкування i систематизацiю митних документiв, що мають зберiгатись у секторi.

     6.5. Адмiнiстрацiя та спiвробiтники залiзницi здiйснюють такi пiдготовчi заходи:

     - зачиняють i залишають зачиненими до завершення огляду потяга, особистих речей та багажу пасажирiв усi входи до вокзалу з боку платформи, на яку прибуває потяг, крiм тих, через якi пасажири проходять в оглядовий зал;

     - встановлюють бар'єри з двох бокiв платформи, на яку нiхто не допускається без дозволу начальника ПМО, крiм службового персоналу.

     6.6. Начальник потяга, що прямує через кордон, телеграфом повiдомляє на адресу начальника станцiї i КIШ вiдомостi за встановленою формою про кiлькiсть та категорiю пасажирiв у кожному вагонi мiжнародного сполучення.

     6.7. Начальники потягiв i провiдники вагонiв перiодично пiд час руху потяга, а також перед перетином кордону перевiряють можливi мiсця схову контрабанди та iнформують про результат огляду начальника пасажирського сектору i прикордонникiв.

     6.8. Провiдники вагонiв перед прибуттям потяга на залiзничну станцiю роздають пасажирам митнi декларацiї, роз'яснюють правила їх заповнення та здiйснюють прибирання вагону i, зокрема, ящикiв для смiття.

     6.9. Керiвництво вокзалу здiйснює контрольний огляд залу накопичення пасажирiв, примiщень та мiсць загального користування з метою заборони розмiщення товарiв i предметiв без проходження митного контролю.

     6.10. Начальник ПМО або головний iнспектор згiдно з справкою Української залiзницi вивчає чисельнiсть та категорiю пасажирiв у кожному вагонi, пiсля чого призначає митний наряд по вагонах з врахуванням оперативної iнформацiї та складностi категорiї пасажирiв.

     При наявностi оперативної iнформацiї про можливiсть перевезення через кордон зброї, наркотикiв та iнших заборонених до перевезення товарiв i предметiв вiн визначає вагони, огляд яких необхiдно провести оглядовiй групi.

7. ОСОБЛИВОСТI ЗДIЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ ОСIБ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА ПРЕДМЕТIВ

     7.1. Пропуск залiзничних потягiв, фiзичних осiб, товарiв та iнших предметiв через митний кордон України здiйснюється пiсля завершення їх прикордонного, митного контролю, а у вiдповiдних випадках також санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю, контролю за вивезенням з територiї України культурних цiнностей, iнших державних видiв контролю.

     7.2. В'їзд в пункт пропуску через державний кордон потягiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства та мiжнародних угод України, вiдповiдно до встановленого графiку їх руху.

     7.3. При в'їздi на Україну потягiв до початку прикордонного контролю громадяни, товари та iншi предмети, якi ними перевозяться, проходять санiтарно-епiдемiологiчний контроль. За наявностi позитивного висновку працiвникiв цiєї служби проводиться прикордонно-митний контроль.

     7.4. Посадовi особи пiдроздiлу прикордонного контролю здiйснюють прикордонний контроль i пропуск через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договорiв. Проведення прикордонного контролю посадовою особою пiдроздiлу прикордонної служби в пунктi пропуску здiйснюється у формах перевiрки правових пiдстав для перетинання державного кордону України осiб.

     7.5. Для проведення огляду потягiв створюється одна - двi спiльнi оглядовi групи, якi включають не менше двох вiйськовослужбовцiв та одного - двох посадових осiб митницi.

     7.6. Огляд транспортних засобiв здiйснюється шляхом послiдовного огляду вагонiв, локомотива, пасажирських та службових примiщень пiсля прикордонного наряду "Перевiрка документiв". Огляд речей пасажирiв, вiдкриття технологiчних вiдсiкiв вагонiв, локомотиву здiйснюється за спiльним рiшенням старших змiн прикордонних нарядiв i митницi на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв.

     7.7. Пiд час здiйснення спiльного огляду основними завданнями представникiв спiльної оглядової групи є:

     Для посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю:

     - пошук та затримання осiб, причетних до спроб порушення державного кордону;

     - виявлення зброї, наркотичних, вибухових, отруйних та небезпечних речовин;

     - контроль виконання режимних правил пiд час здiйснення огляду транспортного засобу.

     Для посадових осiб митницi:

     - визначення об'єктiв декларування й оподаткування, потреби в проведеннi iнших видiв контролю;

     - пошук i затримання товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються з порушенням законодавства.

     7.8. Оглядова група починає оглядати транспортний засiб згiдно розстановки старшого ЗПН з "голови" в "хвiст" або з " хвоста" в "голову" (1 оглядова група). В разi використання двох i бiльше груп огляд ТЗ здiйснюється, як правило, на сходження чи на розрив, в залежностi вiд пересування наряду по перевiрцi документiв. За рiшенням старшого прикордонного наряду чи начальника ПМО (головного iнспектора) розподiл посадових осiб для здiйснення спiльного огляду може проводитись повагонно.

     При здiйсненнi спрощеного контролю пасажири з купе не виходять. Огляд речей пасажирiв, вiдкриття технологiчних вiдсiкiв вагонiв, локомотива здiйснюється за спiльним рiшенням старших змiн прикордонного наряду i митницi на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв.

Особливостi митного контролю, оформлення i огляду вагону-ресторану

     7.9. Митний контроль i оформлення обслуговуючого персоналу вагону ресторану проводиться згiдно даної Технологiчної схеми. Директор вагону-ресторану окремо заповнює декларацiю на товари, предмети i валютнi цiнностi, що необхiднi для функцiонування вагону-ресторану. На вимогу посадової особи митницi вiн пред'являє:

     - накладнi на товар;

     - товарно-касову книгу;

     - меню-розкладку;

     - торгово-закупiвельнi акти;

     - акт прийому-передачi залишкiв товарiв;

     - рейсовий журнал.

     7.10. Посадова особа митницi перевiряє:

     - вiдповiднiсть мiж показанням касового апарату i залишкiв по касi та оголошеною валютою в декларацiї;

     - вiдповiднiсть мiж оголошеними у декларацiї i накладних продуктiв харчування, виногорiлчаних виробiв i фактичною кiлькiстю на даний момент;

     - витрати продуктiв харчування на шляху слiдування та їх залишок;

     - вiдповiднiсть накладних на продукти харчування, торгово-закупiвельних актiв та меню-розкладки;

     - виручку в iноземнiй валютi та гривнях згiдно банкiвських квитанцiй та її вiдповiднiсть з митною декларацiєю.

     Пiсля проведення процедури письмового декларування товару та майна вагону-ресторану i особистого майна iнспектор ставить вiдмiтку (позначку) на декларацiї про завершення декларування i здiйснює огляд товару та майна ресторану та вибiрковий огляд особистих речей обслуговуючого персоналу.

     7.11. Огляд вагону-ресторану здiйснюється у послiдовностi, яка забезпечує повний та якiсний контроль за перемiщенням предметiв з дотриманням чинного законодавства, а саме:

     1) тамбур;

     2) умивальне вiддiлення;

     3) комора для сухих харчiв (у присутностi зав. виробництвом);

     4) котельне вiддiлення;

     5) малий коридор;

     6) обiднiй зал (перевiряють мiжстелевий простiр, нiшi пiд сидiннями та iншi мiсця вiдкритого доступу);

     7) коридор;

     8) кухонне та буфетне вiддiлення (у спецодязi, в присутностi зав. виробництвом);

     9) тамбур з боку кухонного вiддiлення.

     7.12. Якщо пiд час митного контролю було виявлено предмети, якi є контрабандою або об'єктами порушення митних правил, iнспектор повинен дiяти вiдповiдно чинному законодавству.

Особливостi митного контролю, оформлення i огляду локомотива

     7.13. Митний контроль локомотива (електровоза, тепловоза, дизель-потяга) здiйснюється посадовими особами митницi, якi пройшли спецiальну пiдготовку i мають свiдоцтва на право роботи з дiючими електроустановками з напругою бiльше 1000 В.

     7.14. Митний огляд локомотива здiйснюється у присутностi старшого локомотивної бригади при опущеному токоприймачу i вiдключенiй контактнiй мережi, а також при непрацюючих апаратах i двигунах допомiжних машин.

     Зняття напруги з контактної мережi здiйснюється черговим по станцiї, який оголошує про це через гучномовець.

     Старший локомотивної бригади перед проведенням митного контролю виконує наступнi дiї:

     а) виключає двигун, дизель-генератор;

     б) виключає електричну напругу в силовiй електромережi;

     в) опускає пантограф (токоприймач);

     г) виключає акумуляторне живлення пульта управлiння, залишивши в роботi тiльки лiнiю резервного електроосвiтлення на борту;

     д.) виходить з локомотива та вiзуально впевнюється в опусканнi пантографа.

     7.15. Митний контроль локомотивної бригади проводиться у спрощеному або загальному порядку залежно вiд ситуацiї на момент проведення контролю, ступеня ризику i аналiзу їх поведiнки i т.д.

     Локомотив до митного огляду пред'являє старший локомотиву. При цьому в нього пiд час митного огляду повинен бути ключ вiд пульта управлiння локомотивом.

     Посадова особа митницi у присутностi старшого локомотивної бригади оглядає першу i другу кабiни управлiння локомотивом, машинне вiддiлення. На її вимогу старший або член локомотивної бригади вiдкриває люки, ящики з апаратурою, пульти, механiзми.

     У локомотивах типу ЧС-10, ВЛ-10, ВЛ-11 проводиться огляд повiтроводiв охолодження тяг двигунiв, а також технiчних ємностей, що знаходяться в машинному вiддiленнi. У локомотивах типу 2ТЕ-116, ТЕП-70, ТЕ-10 також проводиться огляд високовольтних камер, дизельного примiщення, акумуляторних батарей, холодильних камер. Iнспектор повинен оглянути iнвентарне майно.

     Пiд час огляду поїзна бригада надає допомогу прикордонному наряду в проведеннi огляду локомотива. Внутрiшнiй огляд локомотива починається з кабiни старшим оглядової групи. Огляд проводиться злiва направо, знизу вверх. В кабiнi оглядаються:

     - шафа для речей;

     - калорифер;

     - пiднiжка;

     - нiша прожектора;

     - нiша для обiгрiвача;

     - плафони;

     - кришка коробу силового кабелю.

     В машинному вiддiленнi проводиться огляд промiжного коридору високовольтної камери та високовольтної ї вентиляцiйної камер.

     В промiжному коридорi оглядаються:

     - оглядовi люки на пiдлозi;

     - пiсочницi.

     У вентиляцiйнiй камерi:

     - внутрiшнiй простiр повiтропроводiв (в разi огляду локомотива марки ВЛ-10 з пiдйомом до забiрника повiтря).

     У високовольтнiй камерi оглядаються:

     - мiжстелевий простiр, коробка силових кабелiв;

     - стiйка електрообладнання.

     В агрегатному вiдсiку оглядаються:

     - двигун вентилятора та простiр пiд ним;

     - панель керування агрегатами;

     - генератор;

     - компресор та двигун компресора, простiр пiд ним i повiтропроводи.

     Проводиться огляд з'єднувального суфле та перехiдної площадки.

     Зовнiшнiй огляд локомотиву проводиться у такiй послiдовностi:

     - лiхтарi;

     - механiзм автозчiпки;

     - колiснi вiзки та простiр мiж ними;

     - акумуляторнi ящики;

     - простiр мiж повiтряними балонами та над ними.

     Огляд другої секцiї проводиться у зворотньому напрямку.

     При проведеннi митного контролю локомотива посадова особа повинна чiтко дотримуватись правил технiки безпеки.

     По закiнченню внутрiшнього огляду локомотива оглядова група розпочинає зовнiшнiй огляд всього потяга.

     Примiтка. Митний контроль, оформлення i огляд локомотива здiйснюється на державному кордонi (блок-пост) посадовою особою вантажного пiдроздiлу митного оформлення.

Особливостi зовнiшнього огляду пасажирського потяга

     7.16. Пiсля зупинки потяга i подачi машинiстами локомотиву звукового сигналу про повну зупинку (при опущеному пантографi) старший ЗПН, впевнившись, що локомотив вiдключений вiд електромережi, подає команду прикордонному наряду ОТЗ про початок внутрiшнього огляду локомотива та зовнiшнього огляду потяга.

     Зовнiшнiй огляд транспортних засобiв здiйснюється групою в кiлькостi двох вiйськовослужбовцiв спiльно з представниками митницi шляхом послiдовного огляду локомотива, вагонiв. Вiдкриття технологiчних вiдсiкiв, навiсного обладнання локомотиву, вагонiв здiйснюється за спiльним рiшенням старших змiн прикордонних нарядiв i митницi на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв. При оглядi прикордонний наряд використовує вагоннi ключi, лiхтарi, спецiальнi технiчнi засоби для огляду важкодоступних мiсць в транспортних засобах.

     Пiсля завершення огляду локомотива оглядова група приступає до зовнiшнього огляду вагонiв потяга iз залученням електрика потяга. При цьому перший та другий номери рухаються з правого та лiвого боку потяга одночасно, при цьому розрив мiж ними не повинен перевищувати одного вагону.

     Пасажирський вагон оглядається в такiй послiдовностi:

     - торцева частина вагону;

     - механiзм автозчiпки;

     - з'єднувальне суфле та фартух з'єднувального суфле;

     - пiдйомнi сходинки;

     - вiзок колiсної пари;

     - редуктори, тяги;

     - бортова частина вагону;

     - хребтова балка;

     - акумуляторнi, iнструментальнi, вугiльнi ящики;

     - роздiльнi щитки та коробки;

     - просвiчується простiр пiд фартухом до автозчiпки.

     Пiд час огляду пасажирського вагону звертається увага на щiльне закриття акумуляторних, iнструментальних ящикiв та iнших пристроїв, можливу наявнiсть магнiтних контейнерiв, якi не вiдносяться до характерних конструктивних особливостей пасажирського вагону.

     Отримавши доповiдь про закiнчення оформлення пасажирiв, поїзної бригади та огляду потяга вiд прикордонних нарядiв "ПД", "ОТЗ", СЗПН по узгодженню зi старшим змiни митницi вiддає команду по засобам радiозв'язку про зняття з мiсць несення служби, а старшому п/н "СТЗ" - здiйснити запис в журналi чергового по станцiї "Мостиська-2" про закiнчення прикордонного контролю транспортного засобу.

     Пiсля закiнчення прикордонного контролю згiдно наказу голови ДКК N 317 вiд 25.05.2002 року в пунктi пропуску на кожний транспортний засiб закордонного прямування ведеться спостережна справа, в яку заноситься наступна iнформацiя:

     - графiк руху;

     - маршрут прямування;

     - кiлькiсть вагонiв;

     - кiлькiсть мiсць (загальна та за категорiєю вагонiв);

     - установчi данi на обслуговуючий персонал транспортних засобiв (П. I. Б., номер документа на право перетину кордону, посада, особистий робочий номер);

     - кiлькiсть пасажирiв (загальна та за громадянством).

     Вiдповiдальний за внесення до спостережних справ iнформацiї та її достовiрнiсть - старший ЗПН.

     Пiсля оформлення транспортного засобу старший ЗПН пiдводить пiдсумки з обов'язковим розглядом позитивних i негативних дiй прикордонних нарядiв.

Особливостi внутрiшнього огляду пасажирського потяга

     7.17. Для огляду потягiв може призначатися одна i бiльше оглядових груп не менше 2 вiйськовослужбовцiв та одної посадової особи митницi, а в разi потреби спецiальна оглядова група з конкретною задачею по огляду вагону (вагонiв), яку визначає старший ЗПН пiд час постановки додаткових завдань СОГ.

     Огляд транспортних засобiв здiйснюється спiльно з представниками митницi шляхом послiдовного огляду вагонiв, локомотива, пасажирських та службових примiщень пiсля прикордонного наряду "Перевiрка документiв". Огляд речей пасажирiв, вiдкриття технологiчних вiдсiкiв вагонiв, локомотиву здiйснюється за спiльним рiшенням старших змiн прикордонних нарядiв i митницi на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв.

     Оглядова група починає оглядати транспортний засiб згiдно розстановки старшого ЗПН з "голови" в "хвiст" або з "хвоста" в "голову" (1 оглядова група). В разi використання двох i бiльше груп огляд ТЗ здiйснюється, як правило, на сходження чи на розрив в залежностi вiд пересування наряду по перевiрцi документiв.

     Оглядова група на основi iнформацiї, отриманої вiд наряду по перевiрцi документiв, аналiзу та оцiнки ризику, оглядає ймовiрнi мiсця схову порушникiв ДКУ та контрабанди у наступнiй послiдовностi:

     - перехiдна площадка i пiд нею, за опалювальним котлом;

     - вугiльнi ящики i нiшi тамбурiв;

     - мiжстелевий простiр тамбура i туалету;

     - мiжстелевий простiр купе провiдника;

     - пiд кип'ятильником;

     - туалет.

     В купе:

     - рундук пiд нижньою полицею;

     - багажна нiша, верхнi полицi;

     - мiжстелевий простiр над купе (оглядається купе N 1, 9);

     - мiжстелевий простiр по коридору.

     До огляду залучаються провiдники вагонiв. Пiд час огляду використовуються засоби технiчного контролю, засоби спецiальної технiки для поглибленого огляду транспортних засобiв.

     Внутрiшнiй огляд купе з пасажирами, купе завантажених багажем бiльш встановлених норм перевезення здiйснюється при наявностi конкретних даних або ознак наявностi в них осiб, що намагаються нелегально в'їхати в Україну, а також провести предмети та матерiали, забороненi для ввозу в Україну на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв.

     У разi виявлення товарiв, прихованих та не пред'явлених до контролю, посадовою особою митного органу вчиняються дiї у вiдповiдностi Митного кодексу України та iнших нормативно-правових актiв.

     По закiнченню огляду старший прикордонного наряду "ОТЗ" доповiдає СЗПН про результати огляду.

     Огляд пасажирського вагона необхiдно проводити у такому порядку:

     - купе начальника поїзду - службового купе провiдникiв;

     - купе вiдпочинку провiдникiв;

     - робочого та неробочого тамбурiв;

     - коридорiв;

     - санвузлiв;

     - пасажирських купе (для купейних вагонiв) або пасажирського примiщення (для плацкартних вагонiв).

     Порядок огляду купе:

     - засувнi дверi купе;

     - нiша над дверима;

     - люк у заднiй стiнцi нiшi над дверима;

     - люк мiжстелевого простору у нiшi над вхiдними дверима;

     - верхнє вiдкидне спальне мiсце;

     - вiдкидна попiльниця;

     - нижнiй диван з рундуком;

     - нiша в рундуцi;

     - кожух для труб водяного опалення;

     - столик;

     - обшивка пiд вiкном вагона;

     - вiкно i завiска;

     - декоративна планка свiтлозахисної шторки вiкна;

     - софiти;

     - панель iз вимикачами електричного освiтлення;

     - репродуктор;

     - витяжний вентилятор стелi;

     - електроплафон;

     - жалюзi примусової витяжної вентиляцiї;

     - люк повiтроводу;

     - люк стелi;

     - пiдлога пiд килимом;

     - люк в пiдлозi, у разi наявностi.

     Огляд купе начальника потяга, службового купе i купе вiдпочинку провiдникiв:

     Спочатку здiйснюється огляд iнвентарного майна, зокрема ящика з iнвентарем в службовому купе, набору першої медичної допомоги, мiшкiв з постiльною бiлизною, лiхтарiв i iн.

     Далi здiйснюється огляд купе, де додатково оглядаються:

     - нiша за баком питної води;

     - мийка для посуду;

     - простiр пiд мийкою;

     - розподiльний щит електростанцiї;

     - щиток освiтлювальних приладiв;

     - вертикальну декоративну планку мiж холодильником i спец. ящиками.

     Огляд купе вiдпочинку провiдникiв, де додатково оглядаються:

     - пiдвiконний столик iз шафою пiд ним;

     - полиця для розмiщення чистої постiльної бiлизни.

     Огляд купе начальника потяга, де додатково оглядаються:

     - нiша за панеллю зв'язку.

     Огляд робочого тамбура, де оглядаються:

     - вiдкидний фартух пiднiжки;

     - опалювальний вiдсiк (котел, пiддувало, трубу, простiр навколо котла, iнвентарне майно);

     - бункери для вугiлля;

     - люки для установлення лампочок;

     - дверi тамбуру;

     - нiша за кришкою ручного гальма;

     - простiр мiж корпусом вагона i обшивкою;

     - мiжстелевий простiр, повiтрянi фiльтри та вентилятор з повiтропроводами;

     - плафон свiтильника.

     Огляд робочого i неробочого коридорiв, де додатково оглядаються:

     - ящик для палива;

     - котел для пiдiгрiву води;

     - шафу для iнвентаря над котлом;

     - обшивку стоп-кранiв в коридорi вагона;

     - нiшу вогнегасникiв, розетки;

     - ємнiсть для води;

     - шафи для господарчих потреб бiля крану з питною водою;

     - нiшi повiтроводiв вагону;

     - скринi для iнвентаря та iнвентарне майно;

     - скринi для смiття;

     - простiр пiд скринею для смiття.

     Огляд коридору в пасажирському примiщеннi купейного вагона, де додатково оглядаються:

     - перегородки мiж купе та коридором;

     - вiдкиднi сидiння;

     - нiшу для бiлизни, у разi наявностi;

     - мiжстелевий простiр (весь вагон проглядається у п'ятому купе).

     Огляд санвузла, де додатково оглядаються:

     - дверi;

     - кутову обшивку лiворуч вiд дверей;

     - кутову обшивку праворуч вiд умивальника;

     - раковину умивальника, простiр пiд ним;

     - декоративну кришку над умивальником;

     - ємнiсть для води;

     - дзеркало;

     - туалетну полицю;

     - скриню для туалетного паперу;

     - металевий кожух труб системи водопостачання (праворуч вiд вiкна);

     - свiтильник;

     - унiтаз (основа, знiмальна кришка, зливальний механiзм, бачок унiтаза, стiна за бачком).

     Пiд час переходу до наступного вагона огляду пiдлягає з'єднувальне суфле, перехiдний мiсток та автозчiпка.

     7.18. Огляд проводиться в присутностi провiдника вагону. Пiд час огляду використовуються лiхтарi, вагоннi ключi, викрутки, засоби спецiальної технiки для поглибленого огляду транспортних засобiв.

     Внутрiшнiй огляд купе з пасажирами, купе, завантажених багажем бiльш встановлених норм перевезення, здiйснюється при наявностi конкретних даних або ознак наявностi в них осiб, що намагаються нелегально в'їхати в Україну, а також провести предмети та матерiали, забороненi для ввозу в Україну, на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв.

     При перебування на данiй дiлянцi роботи посадових осiб вiддiлу технiчних засобiв митного контролю цi працiвники залучаються до оглядових груп.

     7.19. У разi виявлення товарiв, прихованих та не пред'явлених до контролю, посадовою особою митного органу складається протокол про порушення митних правил у вiдповiдностi МКУ.

     7.20. В разi перемiщення товарiв, якi пiдлягають оподаткуванню, проводиться нарахування необхiдних платежiв у встановленому законодавством порядку вiдповiдно до вимог даної Технологiї.

     7.21. Товари, не пропущенi через митний кордон України, пiдлягають передачi на зберiгання на склад митницi вiдповiдно до положень ст. 166 МКУ.

     7.22. Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митницi шляхом:

     - перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

     - митного огляду (огляду та переогляду товарiв та транспортних засобiв, особистого огляду громадян);

     - облiку товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через державний кордон, України;

     - усного опитування громадян та посадових осiб пiдприємств;

     - перевiрки системи звiтностi та облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законодавства справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України.

     7.23. В процесi митного контролю пiд час спостереження, при безпосередньому спiлкуваннi посадової особи митницi з громадянином на етапi усного опитування i в подальшому звертається увага на:

     - наявнiсть у особи почуття провини чи страху;

     - пiдвищене потовидiлення, змiну кольору обличчя, шкiри (блiдiсть, почервонiння i т.д.);

     - метушливiсть, люб'язнiсть або грубiсть та агресивнiсть при здiйсненнi митного огляду;

     - раптову змiну голосу;

     - невiдповiднiсть зовнiшностi особи характеру поїздки;

     - спробу перевести розмову на сторонню тему;

     - заяву про погане самопочуття або хворобу;

     - посилання на знайомство з високопоставленими особами, своє високе положення в суспiльствi.

     7.24. Порядок декларування валютних цiнностей та предметiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, та оформлення митної декларацiї посадовою особою митницi здiйснюється у вiдповiдностi до вимог наказу Держмитслужби вiд 22.11.2001 року N 763, який передбачає двi форми декларування: усну i письмову.

     Усне декларування громадянином може застосовуватись, якщо:

     - обсяг особистих речей, валютних цiнностей та iнших предметiв не перевищує встановленi законодавством норми;

     - для їх перемiщення не потрiбно дозволiв вiдповiдних державних органiв;

     - вони перемiщуються згiдно встановленого законами України i iншими нормативно-правовими актами порядку.

     При усному декларуваннi пасажирська митна декларацiя не заповнюється.

     За бажанням власника або на вимогу посадової особи митницi митна декларацiя оформляється в обов'язковому порядку. Пiд час проведення митного контролю посадова особа митницi самостiйно визначає форму та обсяг контролю, достатнi для додержання законодавства України з питань митної справи.

     Процедура письмового декларування включає:

     - заповнення громадянином декларацiї власноручно або уповноваженою ним особою (якщо вiн досяг 16 рокiв) з засвiдченням її особистим пiдписом. Якщо надрукований бланк декларацiї не збiгається з мовою, якою громадянин її заповнив, то цей громадянин на вимогу посадової особи митницi робить у верхнiй частинi другої сторiнки декларацiї запис "Змiст декларацiї менi зрозумiлий" i засвiдчує його особистим пiдписом;

     - роз'яснення, при потребi або на прохання громадянина, посадовою особою митницi порядку заповнення декларацiї;

     - прийняття декларацiї посадовою особою митницi та перевiрка нею повноти i правильностi її заповнення. З даного моменту розпочинається митне оформлення;

     - проведення посадовою особою митницi усного опитування громадянина за всiма пунктами декларацiї (при потребi);

     - обведення посадовою особою митницi всiх даних, зазначених у пунктах 3.1, 4.1 та 4.2 декларацiї, суцiльною лiнiєю, яка виключає можливiсть внесення будь-яких доповнень, i перекреслення незаповнених рядкiв Z-подiбною лiнiєю;

     - заповнення при потребi посадовою особою митницi графи "Для службових позначок";

     - засвiдчення митного оформлення зазначених у декларацiї громадянином вiдомостей у мiсцi для печатки шляхом проставлення вiдбитка ОНП та пiдпису посадової особи, яка проводила митний контроль.

     7.25. У передбачених випадках в справах митницi залишаються оригiнали документiв, що були пiдставою для перемiщення товарiв та iнших предметiв через митний кордон України. У разi неможливостi вилучення оригiналiв документiв у справах митницi залишаються їх копiї.

     7.26. Перемiщення через пункт пропуску товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному, екологiчному та iншим видам контролю, завершується у разi позитивних висновкiв служб, що здiйснюють цi види контролю. Результати такого контролю вiдображаються у виглядi вiдмiток державних iнспекторiв цих служб у вiдповiдних документах (митних декларацiях, товаросупровiдних, товаротранспортних та iн.).

     У разi вiдмови в пропуску через державний кордон України товарiв та iнших предметiв у зв'язку з непроходженням контролю iнших контрольних служб вiдмову складає вiдповiдна контрольна служба, про що для вжиття вiдповiдних заходiв обов'язково iнформуються iншi контрольнi органи i служби, контроль якими на час вiдмови було здiйснено.

     7.27. Контроль офiцiйних делегацiй, вищих посадових осiб, дипломатичних та консульських посадових осiб i членiв їх сiмей, iноземних iнспекцiйних груп для проведення iнспекцiй, вiйськових команд та вантажiв, аварiйно-рятувальних та аварiйно-вiдновних формувань, спецiальних, небезпечних вантажiв та спецiальних транспортних засобiв здiйснюється згiдно iз законодавчими i нормативно-правовими актами України та її мiжнародними договорами.

     7.28. По закiнченню огляду та митного контролю iнспектори, якi залучалися до його здiйснення, доповiдають головному iнспектору пасажирської змiни.

     7.29. Головний iнспектор, переконавшись, що всi iнспектори вийшли з потяга, дає вказiвку черговому по змiнi про здiйснення вiдмiтки у чергового залiзничної станцiї про завершення митного контролю. Таким чином знiмається режим у зонi митного контролю для посадки пасажирiв, якi слiдують вiд станцiї Мостиська-2.

8. ОСОБЛИВОСТI ПРОПУСКУ НА В'ЇЗД В УКРАЇНУ

Особливостi прикордонного контролю

     8.1. Iнформацiю про перетин ДКУ потяга на в'їзд в Україну на станцiї "Мостиська-2" старший ЗПН отримує вiд прикордонного наряду ОКСТЗ на вантажному напрямку.

     Пiсля отриманої iнформацiї СЗПН шикує особовий склад змiни з метою доведення порядку оформлення транспортного засобу та осiб, якi прямують на в'їзд в Україну, додатково призначаються вiйськовослужбовцi зi складу прикордонного наряду "Перевiрка документiв" для оформлення поїзної бригади, яка слiдує в локомотивi, напрямок руху прикордонних нарядiв "Огляд транспортних засобiв" (по узгодженню зi старшим змiни митницi), "Перевiрка документiв" та старших сходження. Зi складу прикордонного наряду "Перевiрка документiв" призначається iнспектор для передачi даних черговому вiддiлення щодо кiлькостi громадян, категорiї, членiв поїзної бригади, якi слiдують в транспортному засобi, а також iнформацiю при виявленнi та затриманнi порушникiв ДКУ i предметiв, прихованих вiд прикордонно-митного контролю.

     За 10 хвилин до прибуття потяга на станцiю "Мостиська-2" склад змiни прикордонних нарядiв займає свої мiсця на перонi згiдно попередньої розстановки старшого ЗПН. В складi прикордонного наряду по спостереженню за транспортним засобом призначається два i бiльше вiйськовослужбовцiв (з них 2 розмiщуються в "головi" або "хвостi" транспортного засобу, решта безпосередньо на перонi на мiсцях, визначених СЗПН). Наряд по спостереженню за транспортним засобом усуває стороннiх осiб з перону, пiсля чого встановлюються режимнi заходи на час здiйснення прикордонно-митного контролю транспортного засобу. Пiсля заходу транспортного засобу i повної його зупинки старший ЗПН та старший змiни митницi (або особа, що його замiщає) та iнспектор СКП направляються до бригадного вагона. Лiнiйний начальник поїзної бригади (ЛНП) надає iнформацiю iнспектору СКП вiдносно перебування в транспортному засобi осiб з ознаками iнфекцiйних захворювань та громадян - вихiдцiв з небезпечних епiдемiологiчних регiонiв. У разi не виявлення вищевказаних громадян iнспектор СКП дає дозвiл на здiйснення прикордонно-митного контролю.

     Попередньо отримавши iнформацiю вiд лiнiйного начальника потяга щодо кiлькостi пасажирiв в кожному вагонi, завантаження багажем бiльш встановлених норм перевезення та iнших питань, якi стосуються контролю i службової дiяльностi контрольних органiв i служб, старший ЗПН дає команду складу змiни на здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортного засобу та особисто (при вiдсутностi помiчника) направляється в потяг для здiйснення контролю за дiями особового складу ЗПН.

     Один iз iнспекторiв зi складу контролерської пари, яка слiдує з "голови" потяга, пiднiмається в кабiну локомотива, де проводить оформлення документiв членiв локомотивної бригади, закiнчивши перевiрку, переходить у вагон, де розпочинає оформлення пасажирiв.

     Перед початком прикордонного контролю у вагонi прикордонний наряд уточнює у провiдника кiлькiсть i категорiю пасажирiв. Провiдник, в свою чергу, згiдно посадової iнструкцiї, забезпечує знаходження всiх пасажирiв на своїх мiсцях i готовнiсть їх до проходження прикордонного контролю та необхiдне освiтлення.

     Перевiрка документiв здiйснюється у пасажирських купе шляхом iдентифiкацiї особи та оформлення паспортних документiв, з обов'язковою присутнiстю провiдника. Пасажири пiд час оформлення з купе не виходять.

     Пiд час здiйснення контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв", як правило, в складi 4 iнспекторiв (2 пари на сходження) пересуваються по вагону вiд купе до купе (вiдстань мiж iнспекторами не повинна перевищувати 1 - 2 купе) та виконують завдання аналiзу та оцiнки ризикiв. Аналiз та оцiнка ризикiв здiйснюється на пiдставi вивчення паспортних та iнших документiв осiб, виходячи з маршруту, напрямку руху, нацiональної належностi або державної реєстрацiї об'єкта контролю, до яких можуть належати: вiк, стать, манери та психо-фiзичнi особливостi поведiнки особи, зовнiшнiй вигляд, наявнiсть орiєнтувань правоохоронних органiв Державної прикордонної служби та Державної митної служби тощо. Iнформацiя, отримана пiд час контролю, доповiдається старшому наряду з огляду транспортного засобу.

     Паспортний контроль громадян, якi слiдують через ДКУ, розпочинається з вiдрекомендування i привiтання iнспектора з пасажирами.

     Перевiрка документiв здiйснюється безпосередньо в купе у кожного пасажира особисто. Пiд час паспортного контролю iнспектором в установленому порядку перевiряються документи пасажирiв на право перетину ДКУ, здiйснюється контроль за iноземцями, яким заборонено в'їзд в Україну, i контроль осiб, вiдносно яких виконуються доручення правоохоронних органiв. Контроль осiб, якi слiдують на в'їзд в Україну потягами NN 52 сполученням "Вроцлав - Київ", 76 сполученням "Перемишль - Чернiвцi", 35 - 36 "Київ - Кракiв - Київ" здiйснювати iз застосуванням переносних та мобiльних термiналiв, вносячи вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П" на виконання наказу ДКК N 318 вiд 31.07.98 р. та проводити оформлення безпосередньо в транспортному засобi. При оформленнi громадян України використовувати мобiльнi термiнали, для iноземних громадян переноснi термiнали, з розрахунку по одному мобiльному термiналу на кожного контролера та одному переносному термiналу на контролерську пару. У разi виходу з ладу АСПК "Гарт-1П" для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (папки облiку).

     При проведеннi паспортного контролю iноземних громадян, якi перетинають державний кордон, при необхiдностi посадовими особами прикордонних вiйськ проводиться спiвбесiда згiдно наказу ДКК N 182 вiд 26.03.2002 року "Iнструкцiя про порядок проведення посадовими особами Прикордонних вiйськ спiвбесiди з iноземцями, особами без громадянства в пунктах пропуску через ДК та дiй у разi вiдмови їм у правi перетинання державного кордону".

     При слiдуваннi на в'їзд в Україну iноземних громадян, на виконання Указу Президента України вiд 15 червня 2001 року N 435/2001 "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання", Закону України "Про правовий статус iноземцiв" та наказу ДКК N 440 вiд 25.07.2001 року iнспектор видає iноземним громадянам реєстрацiйну картку iноземця, у разi потреби надає роз'яснення про порядок її заповнення.

     По закiнченнi перевiрки документiв осiб iнспектор проставляє в паспортнi документи вiдповiднi вiдмiтки згiдно наказу ДКК N 623 вiд 08.11.2002 року "Iнструкцiя про порядок проставлення посадовими особами Прикордонних вiйськ України вiдмiток у документах осiб, якi прямують через державний кордон України" в паспортному документi, а iноземцям, якi перетинають державний кордон, вiдмiтку про реєстрацiю проставляє в паспортнi документи та в частинi "прибуття", "вибуття" реєстрацiйної картки iноземця. Частина "прибуття" iммiграцiйної картки залишається у iнспектора.

     При виявленi ознак повної або часткової пiдробки документiв (переклейка фото, хiмiчне травлення, механiчна пiдчистка, дописки, виправлення), а також виявлених несправностей в паспортних документах, виявлення осiб, яким заборонено в'їзд в Україну або вiдносно яких виконується доручення правоохоронних органiв та iнше, iнспектор негайно доповiдає про це старшому ЗПН.

     Пiсля закiнчення паспортного контролю (сходження) старший прикордонного наряду по перевiрцi документiв доповiдає старшому ЗПН про результати оформлення осiб, їх категорiю та кiлькiсть iноземних громадян, що прямують через ДКУ у вiзовому порядку.

Особливостi проведення митного контролю та митного оформлення

     8.2. Декларування здiйснюється шляхом заяви за встановленою формою (письмовою, усною) точних даних про мету перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв, про самi товари та iншi предмети, а також будь-яких вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення.

     На пiдставi оцiнки аналiзу ризикiв митний контроль i митне оформлення може бути проведено у спрощеному порядку без заповнення письмової декларацiї i огляду ручної поклажi пасажира чи його особистих речей, якщо особою не перемiщуються товари i iншi предмети, якi згiдно законодавства України не пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню чи забороненi до перемiщення через митний кордон України. Така процедура, як у випадку виїзду з України, не знiмає з посадової особи митницi, що здiйснює пропуск, вiдповiдальнiсть за забезпечення встановленого порядку їх перемiщення.

     На прохання громадянина посадова особа митницi може дозволити в окремiй кiмнатi митницi провести письмове декларування валютних цiнностей, товарiв та iнших предметiв.

     8.3. Посадова особа митницi перевiряє правильнiсть заповнення митної декларацiї (якщо така заповнялась) у вiдповiдностi до вимог наказу ДМСУ вiд 22.11.2001 р. N 763, яка за вiдсутностi зауважень завiряється його особистою номерною печаткою. Це свiдчить про те, що заявленi товари i iншi предмети приймаються митницею до митного контролю та митного оформлення.

     8.4. При ввезеннi товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають оподаткуванню, або за наявностi пiдстав вважати, що через митний кордон вони перемiщуються з порушенням встановленого порядку або з перебiльшенням визначених законодавством норм, вiн пропонує пред'явити їх до митного контролю та перевiряє вiдповiднiсть даним, вказаним у цiй декларацiї, а також достовiрнiсть представлених до митного контролю документiв.

     В подальшому проводиться контроль вiдповiдностi сум валюти у готiвцi i кiлькiсть цiнностей, вказаних у декларацiї, а також проводиться огляд пред'явлених пiд час декларування цiнностей чи валюти для вирiшення питання пропуску їх через митний кордон України у вiдповiдностi до встановлених законодавством норм.

     У вiдповiдних випадках пропонується пред'явити необхiднi документи для пiдтвердження законностi ввезення задекларованих та пред'явлених до контролю предметiв, товарiв, валютних цiнностей.

     За наявностi вказаних у декларацiї або задекларованих усно валютних цiнностей та iнших предметiв, якi не пiдлягають ввезенню на митну територiю України, пропонує особi здати їх на зберiгання митницi в установленому порядку, або повертає, за згодою громадянина, транспортний засiб з даними предметами за кордон, про що повiдомляє начальника сектору.

     Шляхом усного опитування перевiряється наявнiсть у особи завiреної виїзної декларацiї, якщо така заповнювалась, звертаючи увагу на її змiст з вiдмiтками про предмети, валюту та iншi цiнностi, дозволенi на вивезення з України. Наявна декларацiя вилучається у громадян та в кiнцi змiни пiдшивкою здається начальнику сектору для зберiгання у пiдроздiлi до передачi у архiв митницi.

     8.5. За наявностi предметiв (товарiв), що пiдлягають контролю з боку санiтарної, ветеринарної, фiтосанiтарної, екологiчної та iнших служб, посадова особа митницi залучає спiвробiтникiв вiдповiдних контролюючих служб для проведення контролю. У разi необхiдностi можуть бути залученi спецiалiсти та експерти.

     8.6. У разi ввезення товарiв, предметiв, що пiдлягають обкладенню необхiдними митними платежами, посадова особа митницi визначає вагу та митну вартiсть предметiв (товарiв), у тому числi за усними заявами громадян, якi можуть пiдтверджуватись вiдповiдними товарними чеками, рахунками-фактурами, договорами купiвлi-продажу, мiни, дарування тощо.

     8.7. У разi наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi заявленої митної вартостi предметiв та при ввезеннi товарiв, вiднесених до "групи ризику" для правильного визначення митної вартостi та встановлення коду товару залучаються працiвники спецiалiзованого пiдроздiлу митницi (СПМ), або дану митну процедуру виконує посадова особа пасажирської змiни, уповноважена наказом митницi на виконання таких функцiй.

     8.8. Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами на митну територiю України, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за встановленими ставками, податком на додану вартiсть та в установлених законодавством випадках акцизним та iншими зборами.

     8.9. Нарахування митних платежiв здiйснюється за єдиним платiжним документом - унiфiкованою митною квитанцiєю (УМК) МД-1. Якщо кiлькiсть рядкiв в робочiй частинi УМК недостатня, заповнюється потрiбна кiлькiсть додаткових аркушiв до неї у трьох примiрниках.

     Посадова особа митницi, яка проводила митний контроль, проставляє вiдтиск ОНП, прiзвище та власний пiдпис на всiх трьох примiрниках квитанцiї МД-1 i додаткових аркушах до неї (за наявностi) пiсля перевiрки правильностi оформлення всiх документiв, другий з яких видається особi, що сплачувала вказанi податки.

     Перший примiрник квитанцiї МД-1 разом iз митною декларацiєю та готiвкою сплати митних платежiв передаються iнспектору, який здiйснює обов'язки комiрника для подальшої передачi в касу митницi.

     Третiй примiрник УМК разом з додатковим аркушем до неї (за наявностi) залишається у квитанцiйнiй книжцi для облiку i звiтностi та зберiгається у пасажирськiй змiнi за iнспектором, який її отримав. Пiсля закiнчення дана квитанцiйна книжка ним передається у вiддiл бухгалтерського облiку.

     Посадова особа митницi, що здiйснювала митний контроль предметiв (товарiв), несе персональну вiдповiдальнiсть за повноту нарахування та сплату необхiдних платежiв, а також збереження та архiвування документiв суворої звiтностi.

     8.10. Оподаткування товарiв, що безпосередньо ввозяться громадянами, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за вантажною митною декларацiєю форми МД-2 (МД-3), яка заповнюється декларантом, а митне оформлення - в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi при здiйсненнi ними iмпортних операцiй.

     8.11. Митне оформлення вищезазначених товарiв проводиться в три етапи у вiдповiдностi з вимогами наказу ДМСУ вiд 21.10.2003 року N 715 та iнших нормативних документiв.

     На першому етапi здiйснюється:

     - прийняття ВМД до оформлення посадовою особою пасажирської змiни, вiдповiдальною за обслуговування програмного забезпечення по нарахуванню митних податкiв. За вiдсутностi зауважень дана посадова особа проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (ПМК) на всiх аркушах ВМД, а також пiдпису iз зазначенням свого прiзвища, присвоює ВМД реєстрацiйний номер згiдно з порядковим номером у Журналi облiку (додаток). Якщо ВМД не приймається до митного оформлення, то даним iнспектором оформляється Картка вiдмови в пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв i iнших предметiв у порядку, встановленим митним законодавством, з занесенням iнформацiї у вiдповiдний журнал облiку згiдно додатка;

     - контроль за вiдповiднiстю даних електронної копiї ВМД даним, зазначеним в ВМД на паперовому носiї, яким займається посадова особа спецiалiзованого пiдроздiлу митницi (ВСКiА) або посадова особа пасажирської змiни, уповноважена на виконання таких функцiй наказом по митницi.

     Порядок дiй вищезгаданої посадової особи:

     - здiйснює обробку ЕК ВМД за допомогою вiдповiдного програмного продукту, перевiряє вiдповiднiсть електронної копiї ВМД її оригiналу;

     - здiйснює контроль, використовуючи програмно-iнформацiйнi комплекси, розробленi ЄАIС ДМСУ. За вiдсутностi зауважень при обробцi ЕК ВМД проставляє штамп "ПЕРЕВIРЕНО" на кожному аркушi оригiналу ВМД;

     Примiтка. У випадку заповнення ВМД власноручно громадянином iнспектор вiддiлу статистики формує електронну копiю ВМД.

     - передає документи службовiй особi пасажирської змiни (iнспектор по обслуговуванню комп'ютерної програми пасажирської змiни) особисто або через особу, уповноважену на декларування;

     - контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифiкацiї товарiв та iнших предметiв для цiлей митного оформлення, яким займається посадова особа пасажирської змiни, що проводить митний контроль? або посадова особа спецiалiзованого пiдроздiлу митницi, на який покладено виконання цих функцiй;

     - контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, яким займається посадова особа пасажирської змiни, що здiйснює митний контроль перемiщуваних товарiв, або посадова особа спецiалiзованого пiдроздiлу митницi (ВКМВ та Н), за винятком випадкiв, передбачених митним законодавством, коли визначення митної вартостi вiдноситься до компетенцiї тiльки ВКМВ та Н;

     - контроль за надходженням коштiв, перевiрка правильностi податкiв та зборiв, яким займається посадова особа, що здiйснює митний контроль таких товарiв;

     - логiчний контроль i контроль за правильнiстю застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, чим займається iнспектор пасажирської змiни, який проводить митний контроль.

     На другому етапi вирiшується питання про потребу проведення митного огляду.

     Начальник вантажно-пасажирського сектору, головний iнспектор або посадова особа, яка здiйснює митний контроль перемiщуваних товарiв i iнших предметiв з обов'язковим iнформуванням першого, враховуючи особливостi перевезення, характер вантажу, його об'єми, мiсце призначення, частоту здiйснення подiбних перевезень та iншi обставини, приймає рiшення про потребу здiйснення митного огляду.

     За результатами проведення комiсiйного митного огляду iнспектором, який здiйснює митний контроль товарiв, складається Акт встановленої форми, на якому проставляється штамп "Пiд митним контролем" i якому ним присвоюється номер, що вiдповiдає номеру ВМД.

     На третьому етапi здiйснюється:

     - завершення митного оформлення iнспектором, який проводив митний контроль;

     - видача митних документiв iнспектором, який вiдповiдає за обслуговування програмного забезпечення.

     За його забезпеченням начальнику сектору передаються для зберiгання у цьому пiдроздiлi перший аркуш ВМД разом з реєстром документiв, аркуш контролю i документи, на пiдставi яких проводились митний контроль i митне оформлення. Статистичний контроль посадовою особою ВСКiА, або посадовою особою змiни, уповноваженої на виконання таких функцiй наказом по митницi.

     За наявностi достатнiх пiдстав на кожному з цих етапiв контролю посадовою особою може бути вiдмовлено в митному оформленнi. При цьому обов'язково оформляється Картка вiдмови в пропуску, а реєстрацiйний номер ВМД, за якою вiдмовлено в митному оформленнi, анульовується.

     8.12. Посадова особа пасажирської змiни, яка безпосередньо здiйснює митний контроль i митне оформлення, перевiряє ТСД на товар, проводить попереднє усне опитування власника товару на предмет встановлення вартостi та ваги перемiщуваного вантажу i в разi перевищення вартостi 1000 євро та/або ваги 100 кг направляє громадянина-власника товару (за його бажанням) до особи, уповноваженої на здiйснення декларування на пiдставi договору, або на вимогу громадянина видає йому примiрник унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3) для заповнення.

     У випадку вiдсутностi у громадянина будь-яких комерцiйних документiв на перемiщуванi ним товари митна вартiсть такого товару встановлюється працiвником ВК МВ i Н на пiдставi письмового запиту посадової особи пасажирської змiни, що проводить митний контроль.

     8.13. Посадова особа, яка здiйснювала митний контроль, на пiдставi аналiзу документiв доповiдає начальнику пасажирського сектору або головному iнспектору про результати перевiрки документiв та проведеного митного огляду i за погодженням з ним приймає рiшення щодо завершення митного оформлення. ВМД вважається повнiстю оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдтиску особистої номерної печатки iнспектора, що здiйснив митне оформлення товару. Завершення митного оформлення можливе за умови наявностi в Картцi контролю автотранспорту дозвiльних вiдмiток контролюючих служб, уповноважених на здiйснення сумiжних видiв контролю.

     8.14. Вiдповiдальна особа, що займається обслуговуванням програмного забезпечення по нарахуванню митних платежiв, проводить розподiл аркушiв ВМД i товаросупровiдних документiв згiдно вимог Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою КМУ вiд 09.06.97 р. N 574, та листа ДМСУ вiд 26.12.2001 р. N 13/13-6055-ЕП, а також повертає оформленi документи декларанту.

     8.15. При здiйсненнi митного контролю посадова особа митницi залучає представникiв державних контролюючих служб на кордонi, якi дають вiдповiднi висновки. При цьому результати санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, ветеринарного контролю про надання дозволу на ввезення товарiв та iнших предметiв на митну територiю України повиннi вiдображатись у виглядi вiдмiток (штампiв, печаток) державних iнспекторiв цих служб, що є пiдставою завершення митного оформлення та пропуску на митну територiю України.

     8.16. При неможливостi пропуску товарiв та iнших предметiв на митну територiю України (несплата необхiдних платежiв, непредставлення необхiдних документiв) посадова особа митницi iнформує начальника вантажно-пасажирського сектору або головного iнспектора.

     8.17. При прийманнi на зберiгання речей, предметiв, валютних цiнностей, що належать громадянам i не пропущенi через митний кордон України, посадова особа митницi заповнює МД-1 i несе повну вiдповiдальнiсть за вiдображення на зворотi другого примiрника кiнцевого строку зберiгання предметiв, валютних цiнностей, викликає посадову особу митницi, яка виконує функцiї комiрника складу для подальшої передачi їх на склад митницi, який пояснює громадянину умови зберiгання, сплати складського збору та зворотнього отримання. Валютнi цiнностi посадовою особою, що проводила митний контроль, здаються в касу митницi.

     8.18. При ввезеннi на митну територiю України предметiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, митне оформлення проводиться за погодженням з посадовою особою, яка вiдповiдає за дану дiлянку роботи.

     8.19. За умови виявлення факту незаконного перемiщення через митний кордон товарiв та iнших предметiв, контрабанди iнспектор митницi повiдомляє про це начальника сектору, чергового iнспектора та дiзнавача Служби по боротьбi з КБ та ПМП.

     При виявленнi предметiв, що є об'єктами порушення митних правил, здiйснює вiдповiднi дiї, пов'язанi з їх затриманням, оформленням Протоколу встановленої форми та проводить дiї у вiдповiдностi до статей Митного кодексу України. Матерiали справи про порушення митних правил пiдлягають передачi для проведення митного розслiдування до Служби по боротьбi з КБ та ПМП вiдповiдно до Положення про порядок передачi до вiддiлення або служби по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил матерiалiв справ про порушення митних правил, заведених iншими пiдроздiлами митницi, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 06.01.99 р. N 8, з повiдомленням оперативного чергового Галицької митницi.

     8.20. У разi виникнення конфлiктних ситуацiй з особами та ситуацiй, не передбачених цiєю Технологiчною схемою, митний контроль призупиняється, про що повiдається начальнику сектору для прийняття вiдповiдного рiшення.

     8.21. Пропуск через митний кордон України особистих речей, товарiв, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами пiд зобов'язання про їх зворотнє вивезення, здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 13 вересня 2001 року N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" та iнших чинних нормативних документiв.

     Грошова застава за тимчасове ввезення на Україну товарiв пiд зобов'язання про їх зворотнє вивезення, сумарна вартiсть яких не перевищує 1000 Євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподiльного предмету незалежно вiд митної вартостi та ваги стягується за унiфiкованою квитанцiєю МД-1 iз зазначенням в нiй посадовою особою по обслуговуванню програмного забезпечення по нарахуванню митних платежiв розрахунку загальної суми грошової застави, якiй нею присвоюється iндекс "ГЗ", що проставляється у графi "Найменування предметiв, валютних цiнностей", та розбивкою загальної суми грошової застави по видах платежiв.

     Оформлення квитанцiї МД-1 здiйснюється вiдповiдно до вимог iнструкцiї iз заповнення i використання УМК МД-1 цiєю посадовою особою за допомогою наявного програмного забезпечення i комп'ютерної технiки. При цьому у вiльному вiд граф мiсцi на зворотньому боцi 1 примiрника квитанцiї МД-1 нею в полi "Службовi вiдмiтки" робиться запис "Грошова застава повертається за умови виконання громадянином зобов'язання перед митним органом". Зазначена примiтка затверджується пiдписом громадянина.

     8.22. Митне оформлення товарiв, що перемiщуються на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення, сумарна вартiсть яких перевищує 1000 Євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться згiдно чинного законодавства,

     8.23. Митний контроль та митне оформлення товарiв, якi перемiщуються фiзичними особами з метою транзиту, здiйснюється у вiдповiдностi до чинного на момент їх ввезення в Україну митного законодавства. Начальник вантажно-пасажирського сектору або головний iнспектор пасажирської змiни, що проводила митне оформлення таких товарiв, забезпечує подання у вiддiл контролю за доставкою вантажiв примiрника документа контролю цiєї доставки.

     8.24. Митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються у ручнiй поклажi громадян, на адресу юридичних осiб здiйснюється у встановленому законодавством для даної ситуацiї порядку з дотриманням всiх необхiдних заходiв забезпечення їх доставки в митницi призначення. При вiдсутностi можливостей здiйснення необхiдних митних процедур за час стоянки потяга митний контроль та митного оформлення, в тому числi з врахуванням необхiдностi проведення iнших видiв контролю представниками сумiжних контролюючих служб здiйснюється у вантажному пiдроздiлi митного оформлення п/п "Мостиська". При необхiдностi самi предмети приймаються на зберiгання в склад митницi.

     8.25. Товари i iншi предмети, не пропущенi на митну територiю України вiдповiдно до вимог статтi 166 Митного кодексу, повиннi бути переданi на склад митницi у встановленому порядку для зберiгання. Видача їх з складу можлива тiльки пiсля митного оформлення вiдповiдно до заявленого митного режиму. 

     При поверненнi даних товарiв i предметiв за кордон митне оформлення в такому випадку проводиться перед приходом потяга, що слiдує в Республiку Польща. Пiдсадка особи, яка їх перемiщує, проводиться пiсля завершення митного контролю потяга.

9. ОСОБЛИВОСТI ОФОРМЛЕННЯ ПРИ ВИЇЗДI НА УКРАЇНУ ПОТЯГА N 36 З ПЕРЕСТАНОВКОЮ КОЛIСНИХ ПАР SUW-2000

Особливостi прикордонного контролю

     9.1. Iнформацiю про перетин ДКУ потяга N 36 на в'їзд в Україну на SUW-2000 старший ЗПН отримує вiд прикордонного наряду ОКСТЗ на вантажному напрямку.

     Пiсля отриманої iнформацiї старший ЗПН шикує склад ЗПН з метою доведення порядку оформлення транспортного засобу та осiб, якi прямують на в'їзд в Україну.

     Завчасно до прибуття потяга на SUW-2000 склад змiни прикордонних нарядiв висувається вiд станцiї Мостиська-2 до мiсця перестановки колiсних пар i займає свої мiсця згiдно попередньої розстановки старшого ЗПН. Пiсля прибуття транспортного засобу i повної його зупинки старший ЗПН та начальник сектору митного поста (або особа, що його замiщає) та iнспектор СКП направляються до бригадного вагона. Лiнiйний начальник поїзної бригади (ЛНП) надає iнформацiю iнспектору СКП вiдносно перебування в транспортному засобi осiб з ознаками iнфекцiйних захворювань та громадян - вихiдцiв з небезпечних епiдемiологiчних регiонiв. У разi невиявлення вищевказаних громадян iнспектор СКП дає дозвiл на здiйснення прикордонно-митного контролю. Старший ЗПН дає команду складу змiни на здiйснення прикордонного контролю осiб та транспортного засобу.

     Паспортний контроль громадян, якi слiдують через ДКУ, здiйснюється у вiдповiдностi до пункту 8.1 даної Технологiї безпосередньо в вагонах потяга пiд час проведення перестановки колiсних пар SUW-2000 та слiдування до станцiї Мостиська-2 у час, визначений графiком руху даного транспортного засобу.

     Внутрiшнiй огляд здiйснюється у вiдповiдностi до пункту 7.17 даної Технологiї пiд час проведення перестановки колiсних пар SUW-2000 та слiдування до станцiї Мостиська-2 у час, визначений графiком руху даного транспортного засобу.

     9.3. Зовнiшнiй огляд здiйснюється у вiдповiдностi до пункту 7.16 даної Технологiї пiд час перестановки колiсних пар SUW-2000 шляхом вiзуального огляду нижньої частини вагонiв за допомогою лiхтарiв пiд час перестановки колiсних пар, з дотриманням заходiв безпеки. Також при здiйсненнi зовнiшнього огляду наряд пiдтримує режимнi заходи в районi перестановки колiсних пар.

     По закiнченню огляду п/н "ОТЗ" займає своє мiсце в останньому вагонi потяга та у разi необхiдностi може залучатись до здiйснення внутрiшнього огляду.

Особливостi митного контролю

     9.4. Завчасно до прибуття потяга в Україну на SUW-2000 особовий склад пасажирської змiни вiдправляється вiд станцiї Мостиська-2 до мiсця перестановки колiсних пар i займає свої мiсця згiдно попередньої розстановки головного iнспектора (старшого змiни). Пiсля прибуття транспортного засобу i повної його зупинки старший змiни направляються до бригадного вагона. Лiнiйний начальник поїзної бригади (ЛНП) надає iнформацiю iнспектору СКП вiдносно перебування в транспортному засобi осiб з ознаками iнфекцiйних захворювань та громадян - вихiдцiв з небезпечних епiдемiологiчних регiонiв. У разi невиявлення вищевказаних громадян iнспектор СКП дає дозвiл на здiйснення прикордонно-митного контролю.

     9.5. Митний контроль громадян, товарiв та iнших предметiв при виїздi на Україну здiйснюється безпосередньо в вагонах потяга пiд час проведення перестановки колiсних пар SUW-2000 та слiдування до станцiї Мостиська-2 у час, визначений графiком руху даного транспортного засобу, а на виїзд з України - пiд час руху потяга вiд перестановочного механiзму колiсних пар до ст. Мостиська-2.

     9.6. При виявленнi предметiв порушення митних правил, предметiв (товарiв), що пiдлягають оподаткуванню або передачi на склад митницi вiдповiдно до вимог ст. 166 МКУ для забезпечення дотримання графiку руху потяга чи завершення необхiдних в такому випадку митних митних процедур якщо вiдведеного часу не достатньо, особа разом з цими предметами висаджується з потяга в митний зал.

     9.7. До проведення прикордонного контролю вiдповiдно до законодавства здiйснюється санiтарно-епiдемiологiчний контроль осiб i предметiв, що ними перевозяться. Працiвниками СКП Львiвської лiнiйної санепiдемстанцiї на Львiвськiй залiзницi проводиться вибiрковий огляд поклажi пасажира на предмет вiдповiдностi його вимогам безпеки для життя i здоров'я людини.

     Про позитивний результат санiтарного огляду вантажу, що перевозиться i пiдлягав перевiрцi працiвниками СКП Львiвської лiнiйної санепiдемстанцiї, на митнiй декларацiї пасажира ставиться вiдповiдний штамп органу держепiдемнагляду. Пiсля чого проводиться митне оформлення вантажу, що перевозиться пасажиром, який слiдує на в'їзд в Україну.

     Вiдповiдно до вимог чинного законодавства посадовими особами ПМО в процесi здiйснення митного контролю при наявностi пiдконтрольних предметiв залучаються спiвробiтники фiтосанiтарної, ветеринарної i екологiчної служб.

     9.8. Фiтосанiтарний контроль здiйснюється шляхом перевiрки вантажу, який пiдлягає фiтосанiтарному контролю.

     При контролi пасажирських поїздiв iнспектор митницi проводить догляд багажу та ручної поклажi пасажирiв: при виявленнi багажу, пiдлягаючого до перевiрки фiтоконтролем, iнспектор митницi пред'являє пiдкарантинну продукцiю для контролю карантинному iнспектору.

     Якщо є пасажири в оглядовому залi митницi, якi не пройшли контроль в поїздi, iнспектор присутнiй при оглядi ручної поклажi пасажира.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник фiтосанiтарного контролю iнформує старшого ЗПН.

     9.9. Ветеринарний контроль здiйснюється шляхом перевiрки вантажiв, якi пiдлягають ветеринарному контролю. При проведеннi митного контролю i виявленнi багажу, який пiдлягає ветеринарному контролю, для його перевiрки запрошується представник ветеринарної служби.

     У разi вiдмови пропуску через державний кордон України товарiв та iнших предметiв у зв'язку з не проходженням ветеринарного контролю вiдмову складає ветеринарна служба, про що для вжиття вiдповiдних заходiв обов'язково iнформує iншi контрольнi органи i служби, контроль на час вiдмови якими було здiйснено.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник ветеринарної служби iнформує старшого ЗПН.

     9.10. Екологiчний контроль здiйснюється шляхом використання спецiальних приладiв працiвниками служби екологiчного контролю. В разi спрацювання радiацiйних приборiв екологiчна служба дiє вiдповiдно до дiючої iнструкцiї.

     У разi вiдмови в пропуску через ДКУ товарiв та iнших предметiв у зв'язку з не проходженням екологiчного контролю вiдмову складає екологiчна служба, про що для вжиття вiдповiдних заходiв обов'язково iнформує iншi контрольнi органи i служби, контроль на час вiдмови якими було здiйснено.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник екологiчного контролю iнформує старшого ЗПН.

10. ОСОБЛИВОСТI ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ

Особливостi проведення митного контролю i митного оформлення

     10.1. При прибуттi мiжнародного пасажирського поїзда на залiзничну станцiю Мостиська-П створюється зона митного контролю, пiсля чого ПМО приступає до виконання своїх службових обов'язкiв.

     При здiйсненнi митного контролю посадова особа митницi приймає рiшення у вiдповiдностi до дiючого митного законодавства про доцiльнiсть та необхiднiсть проведення спрощеного або загального митного контролю товарiв, предметiв, валютних цiнностей, що перемiщуються через митний кордон України.

     При необхiдностi проведення загального контролю окремi пасажири пiд наглядом iнспектора митницi запрошуються до оглядового залу для подальшого контролю з використанням технiчних засобiв митного контролю (ТЗМК). Всi питання щодо висадки i посадки цих пасажирiв в потяг начальник сектору або головний iнспектор погоджує iз старшим змiни прикордонного наряду.

     10.2. Громадяни, якi виїжджають за кордон i здiйснюють посадку на залiзничнiй станцiї Мостиська-П, митний контроль проходять в митному оглядовому залi, де завчасно до прибуття потяга створюється зона митного контролю. Митне оформлення пасажирiв в оглядовому залi здiйснюється, якщо пасажир сiдає в потяг в пунктi пропуску, або якщо пiд час догляду речей пасажира у вагонi виникла необхiднiсть проведення їх догляду в оглядовому залi. Пропуск пасажирiв проводиться згiдно черги. Поза чергою здiйснюється митне оформлення тяжко хворих громадян, груп дiтей, а також осiб, якi користуються на територiї України митними пiльгами. До оглядового залу пропускається лише таку кiлькiсть пасажирiв, яку можна оформити без втрати якостi митного контролю.

     Пiд час оформлення в залi пасажири одержують митнi декларацiї (у разi необхiдностi) в iнформацiйнiй зонi залу, де їх заповнюють, i з ручною поклажею прямують до оглядових столiв.

     10.3. На пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв митний контроль i митне оформлення може бути проведено у спрощеному порядку без заповнення письмової декларацiї i огляду ручної поклажi пасажира чи його особистих речей, якщо особою не перемiщуються товари i iншi предмети, якi згiдно законодавства України не пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню чи заборонених до перемiщення через митний кордон України. Така процедура не знiмає з посадової особи митницi, що здiйснює пропуск, вiдповiдальнiсть за забезпечення встановленого порядку їх перемiщення.

     10.4. Посадова особа ПМО, спостерiгаючи за поведiнкою пасажирiв, здiйснюють попередню оцiнку їх поведiнки, вiзуальний огляд ручної поклажi i багажу пiд час заходження пасажирiв в оглядовий зал.

     Посадка цих громадян здiйснюється з дозволу начальника сектору або головного iнспектора та старшого прикордонного наряду пiсля закiнчення митного контролю потяга.

     10.5. Розпакування, пред'явлення для контролю мiсць багажу пасажир повинен здiйснити самостiйно, про що його необхiдно повiдомити до початку митного огляду.

     У випадках, коли посадовiй особi митницi необхiдно самому розкрити мiсця ручної поклажi, вiн здiйснює всi запобiжнi заходи, щоб не порушувати упаковку i не пошкодити речi, що пiдлягають огляду, а також строго дотримуватись правил технiки безпеки та охорони працi.

     10.6. Пропуск валютних цiнностей та iнших предметiв, що перемiщуються громадянами при виїздi з України, здiйснюється посадовою особою митницi в порядку i обсягах, передбачених митним законодавством України.

     10.7. У випадку перемiщення через митний кордон України товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, проводиться звiрка вищеназваних товарiв по назвах та кодах УКТ ЗЕД з товарами, занесеними в "Журнал реєстрацiї товарiв, що мiстять об'єкт iнтелектуальної власностi".

     Митний контроль таких товарiв здiйснюється за погодженням з посадовою особою митницi, яка вiдповiдає за дану дiлянку роботи. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що перемiщення товару, що мiстить об'єкт iнтелектуальної власностi, здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi, ця посадова особа митного органу протягом однiєї доби готує та надсилає повiдомлення (листом, факсом або засобами електронного зв'язку) право власнику або його представнику, декларанту та Держмитслужбi про зупинення митного оформлення на 15 календарних днiв. Повiдомлення пiдписується начальником митницi або його заступником, до функцiональних обов'язкiв якого входить здiйснення контролю за перемiщенням через митний кордон товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi.

     Самi товари, митне оформлення яких зупинено, пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання.

     10.8. Предмети особистого користування, перелiк яких визначений законодавством України, при вивезеннi з України пропускаються безперешкодно. Декларування таких предметiв при необхiдностi проводиться з використанням митної декларацiї, що заповнюється громадянами.

     10.9. При тимчасовому вивезеннi з України товарiв особою складається письмове зобов'язання про їх зворотнє ввезення.

     Зобов'язання подається громадянином у 2 (двох) примiрниках та засвiдчується його особистим пiдписом.

     Оформлення зобов'язання посадовою особою митного органу засвiдчується проставленням на обох примiрниках пiдпису цiєї посадової особи та вiдбитка штампа "Пiд митним контролем".

     Пiсля оформлення зобов'язання посадовою особою митного органу один примiрник цього зобов'язання передається громадянину, а другий - залишається в пунктi пропуску для контролю.

     Пiсля виконання громадянином зобов'язання про зворотне ввезення товарiв посадова особа митного органу робить на примiрнику зобов'язання, переданого громадяниновi, запис "Зобов'язання виконано" та засвiдчує його вiдбитком особистої номерної печатки, пiсля чого пiдшиває до його першого примiрника.

     Якщо зворотне ввезення товарiв здiйснюється через iнший митний орган, нiж митний орган, якому було надане зобов'язання, то запис про виконання громадянином зобов'язання засвiдчується в тому самому порядку. Iнформацiя про виконання зобов'язання передається оперативному черговому митного органу, якому було надане зобов'язання, засобами факсимiльного зв'язку з подальшим направленням цього зобов'язання поштою.

     На пiдставi двох примiрникiв зобов'язання з вiдповiдними вiдмiтками митний контроль за дотриманням митного режиму тимчасового вивезення припиняється. У разi невиконання громадянином зобов'язання складається протокол про порушення митних правил за фактом порушення зобов'язання.

     Зобов'язання облiковуються в Журналi облiку таких зобов'язань.

     10.10. У визначеному митним законодавством порядку начальником ПМО вживаються заходи для органiзацiї повернення особi грошової застави, сплаченої при тимчасовому ввезеннi нею товарiв на Україну, або при транзитi через територiю України. Якщо в процесi митного контролю виявлено невiдповiднiсть наявного товару зазначеного у в'їзднiй митнiй декларацiї або УМК МД-1, або встановлено iншi порушення порядку перемiщення товарiв через митний кордон України посадова особа, яка проводила митний контроль, доповiдає про такий факт начальнику ПМО (головному iнспектору) для прийняття вiдповiдного рiшення згiдно чинного законодавства.

     При перемiщеннi громадянами транзитом через територiю України предметiв перевiряються термiни, повнота доставки товарiв (предметiв), вiдповiднiсть заявленого товару фактично наявному. Факт виконання зобов'язання про транзит пiдтверджується посадовою особою ПМО шляхом проставлення вiдтискiв ОНП на документах, що супроводжують транзитний вантаж i були оформленi впускною митницею.

     При виявленнi предметiв, що є об'єктами порушення митних правил, посадова особа митницi здiйснює вiдповiднi затримання з оформленням протоколу та провадить дiї у вiдповiдностi до статей Митного кодексу України. Матерiали справи про порушення митних правил пiдлягають передачi для проведення дiзнання до Служби по боротьбi з КБ та ПМП вiдповiдно до встановленого у митницi порядку, з повiдомленням оперативного чергового Галицької митницi.

     10.11. Пiсля завершення митного контролю та митного оформлення посадова особа митницi повертає громадянину митну декларацiю, завiрену вiдтиском його ОНП.

     10.12. У разi виникнення конфлiктних ситуацiй з особами та ситуацiй, не передбачених цiєї Технологiчною схемою, митний контроль призупиняється, про що доповiдається начальнику ПМО (головному iнспектору) для прийняття вiдповiдного рiшення.

     10.13. У разi декларування пасажирами предметiв, що пiдлягають контролю з боку фiтосанiтарної, ветеринарної, екологiчної служб, посадова особа митницi залучає спiвробiтникiв вiдповiдних контрольних служб для проведення даних видiв контролю.

     Митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершується тiльки пiсля здiйснення встановлених законодавством України необхiдних для цього товару видiв контролю.

Особливостi проведення прикордонного контролю

     10.14. Iнформацiю про прибуття потяга на станцiю "Мостиська-2" старший ЗПН отримує вiд чергового по станцiї.

     Пiсля отриманої iнформацiї СЗПН шикує особовий склад змiни з метою доведення порядку оформлення транспортного засобу та осiб, якi прямують на виїзд з України. Додатково призначаються вiйськовослужбовцi зi складу прикордонного наряду "Перевiрка документiв" для оформлення поїзної бригади, яка слiдує в локомотивi, напрямок руху прикордонних нарядiв "Огляд транспортних засобiв" (по узгодженню зi старшим змiни митницi), "Перевiрка документiв" та старших сходження. Зi складу прикордонного наряду "Перевiрка документiв" призначається iнспектор для передачi даних черговому вiддiлення щодо кiлькостi громадян, категорiї, членiв поїзної бригади, якi слiдують в транспортному засобi, а також iнформацiю щодо виявлення та затримання порушникiв ДКУ i предметiв, прихованих вiд прикордонно-митного контролю.

     За 10 хвилин до прибуття потяга на станцiю "Мостиська-2" склад змiни прикордонних нарядiв займає свої мiсця на перонi згiдно попередньої розстановки старшого ЗПН. В складi прикордонного наряду по спостереженню за транспортним засобом призначається два i бiльше вiйськовослужбовцiв (з них 2 розмiщуються в "головi" або "хвостi" транспортного засобу, решта безпосередньо на перонi на мiсцях, визначених СЗНП). Наряд по спостереженню за транспортним засобом усуває стороннiх осiб з перону, пiсля чого встановлюються режимнi заходи на час здiйснення прикордонно-митного контролю транспортного засобу. Пiсля заходу транспортного засобу i повної його зупинки старший ЗПН та старший змiни митницi (або особа, що його замiщає) та iнспектор СКП направляються до бригадного вагона. Лiнiйний начальник поїзної бригади (ЛНП) надає iнформацiю iнспектору СКП вiдносно перебування в транспортному засобi осiб з ознаками iнфекцiйних захворювань та громадян - вихiдцiв з небезпечних епiдемiологiчних регiонiв. У разi не виявлення вищевказаних громадян iнспектор СКП дає дозвiл на здiйснення прикордонно-митного контролю.

     Попередньо отримавши iнформацiю вiд лiнiйного начальника потяга щодо кiлькостi пасажирiв в кожному вагонi, в тому числi щодо завантаження багажем бiльш встановлених норм перевезення та iнших питань, якi стосуються контролю i службової дiяльностi контрольних органiв i служб, старший ЗПН дає команду складу змiни на здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортного засобу та особисто (при вiдсутностi помiчника) здiйснює контроль за дiями особового складу ЗПН.

     Перед початком прикордонного контролю прикордонний наряд уточнює у провiдника кiлькiсть i категорiю пасажирiв. Провiдник, в свою чергу, згiдно посадової iнструкцiї, забезпечує знаходження всiх пасажирiв на своїх мiсцях i готовнiсть їх до проходження прикордонного контролю та необхiдне освiтлення.

     Паспортний контроль громадян, якi слiдують через ДКУ, розпочинається з вiдрекомендування i привiтання iнспектора з пасажирами.

     Перевiрка документiв здiйснюється у пасажирських купе, шляхом iдентифiкацiї особи та оформлення паспортних документiв, з обов'язковою присутнiстю провiдника. Пасажири пiд час оформлення з купе не виходять.

     Пiд час здiйснення контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв", як правило, в складi 4 iнспекторiв (2 пари на сходження) пересуваються по вагону вiд купе до купе (вiдстань мiж iнспекторами не повинна перевищувати 1 - 2 купе) та виконують завдання аналiзу та оцiнки ризикiв. Аналiз та оцiнка ризикiв здiйснюється на пiдставi вивчення паспортних та iнших документiв осiб, а також виходячи з маршруту, напрямку руху, нацiональної належностi або державної реєстрацiї об'єкта контролю, до яких можуть належати вiк, стать, манери та психофiзичнi особливостi поведiнки особи, зовнiшнiй вигляд, наявнiсть орiєнтувань правоохоронних органiв, Державної прикордонної служби та Державної митної служби, тощо. Iнформацiя, отримана пiд час контролю, доповiдається старшому наряду з огляду транспортного засобу.

     Пiсля закiнчення вiдбору документiв (сходження) старший прикордонного наряду по перевiрцi документiв доповiдає старшому ЗПН про результати - категорiю та кiлькiсть вiдiбраних документiв.

     Старший ЗПН зi складу наряду по перевiрцi документiв призначає одного iнспектора для перевiрки та вiдбору документiв на право перетинання державного кордону у громадян, якi слiдують на виїзд з України вiд ст. Мостиська-2 та пройшли митний та iншi види контролю i знаходяться в залi митного контролю.

     Перевiрка документiв у пасажирiв та осiб, що знаходяться в залi митного контролю, здiйснюється встановленим порядком в службовому примiщеннi станцiї Мостиська-2 з використанням спецтехнiки.

     Пiд час паспортного контролю iнспектором перевiряються документи пасажирiв на право перетину ДКУ а також здiйснюється контроль за iноземцями, яким заборонено в'їзд в Україну i контроль осiб, вiдносно яких виконуються доручення правоохоронних органiв. Перевiрку документiв громадян та членiв поїзних бригад, якi слiдують на виїзд з України потягами: NN 51 сполученням "Київ - Вроцлав", 107 сполученням "Одеса - Варшава ", 75 сполученням "Чернiвцi - Перемишль" здiйснювати шляхом вiдбору документiв та подальшим оформленням в реєстратурi iз застосуванням стацiонарних, мобiльних та переносних термiналiв АСПК "Гарт-1/П". У разi виходу з ладу АСПК "Гарт-1П" для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (папки облiку).

     При проведеннi паспортного контролю iноземних громадян, якi перетинають державний кордон, при необхiдностi посадовими особами Прикордонних вiйськ проводиться спiвбесiда згiдно наказу ДКК N 182 вiд 26.03.2002 року "Iнструкцiя про порядок проведення посадовими особами Прикордонних вiйськ спiвбесiди з iноземцями, особами без громадянства в пунктах пропуску через ДК та дiй у разi вiдмови їм у правi перетинання державного кордону".

     При слiдуваннi на виїзд з України iноземних громадян на виконання Указу Президента України вiд 15 червня 2001 року N 435/2001 "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання", Закону України "Про правовий статус iноземцiв" та наказу ДКК N 440 вiд 25.07.2001 року iнспектор вiдбирає в iноземних громадян частину "вибуття" iммiграцiйної картки.

     При виявленi ознак повної або часткової пiдробки документiв (переклейка фото, хiмiчне травлення, механiчна пiдчистка, дописки, виправлення), а також виявлених несправностей в паспортних документах, виявлення осiб, яким заборонено в'їзд в Україну або вiдносно яких виконується доручення правоохоронних органiв та iнше, iнспектор негайно доповiдає про це старшому ЗПН.

     По закiнченнi перевiрки документiв осiб iнспектор проставляє в паспортнi документи вiдповiднi вiдмiтки згiдно наказу ДКК N 623 вiд 08.11.2002 року "Iнструкцiя про порядок проставлення посадовими особами Прикордонних вiйськ України вiдмiток у документах осiб, якi прямують через державний кордон України".

     Повернення документiв пасажирам здiйснюється у потязi в тiй самiй послiдовностi, як здiйснювався вiдбiр з повторним проведенням iдентифiкацiї особи. Пасажири, якi слiдують вiд ст. Мостиська-2, пiсля вручення документiв направляються по командi СЗПН до транспортного засобу вiдповiдно до вказаних мiсць в проїзних документах та вiзуально супроводжуються нарядом СТЗ.

     Пiсля вручення паспортних документiв старший сходження доповiдає СЗПН про закiнчення здiйснення паспортного контролю.

Дiї прикордонного наряду по спостереженню за транспортними засобами

     10.15. Завчасно, за 10 хв. до прибуття потяга на ст. Мостиська-2, п/н по СТЗ виходить на мiсце несення служби та усовує стороннiх осiб.

     По прибуттi потяга на станцiю, пiсля повної його зупинки, п/н СТЗ забезпечує спостереження за ним та зоною прикордонно-митного контролю. В перiод стоянки потяга не допускається вихiд пасажирiв закордонного прямування без супроводження прикордонникiв або митникiв, а також пiдхiд до них обслуговуючого персоналу, спiвробiтникiв взаємодiючих служб, не пов'язаних з оформленням потяга, та стороннiх осiб.

11. ОСОБЛИВОСТI ОФОРМЛЕННЯ ПРИ ВИЇЗДI З УКРАЇНИ ПОТЯГА N 35 З ПЕРЕСТАНОВКОЮ КОЛIСНИХ ПАР SUW-2000

     За 10 хв. до прибуття потяга N 35 сполученням "Київ - Кракiв" на ст. "Мостиська-2" п/н ОТЗ, який здiйснює зовнiшнiй огляд транспортного засобу, по командi старшого ЗПН висувається на службовому автотранспортi до пункту перестановки колiсних пар SUW-2000, де до прибуття потяга виконує обов'язки п/н СТЗ, а по прибуттю потяга розпочинає зовнiшнiй огляд та здiйснює спостереження за прилягаючою мiсцевiстю.

     Прикордонно-митний контроль даного транспортного засобу здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства пiд час руху вiд ст. Мостиська-2 до перестановки колiсних пар SUW-2000 у вiдповiдностi до даної Технологiчної схеми.

12. ЧАС НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ОПЕРАЦIЙ

     Загальний час здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна не повинно перевищувати часу стоянки потягiв у пунктi пропуску, передбаченого розкладом або графiком руху, а для потяга з перестановкою колiсних пар SUW-2000 - ще i часу, вiдведеного на його рух вiд мiсця перестановки колiсних пар до ст. "Мостиська-2" чи у зворотньому напрямку.

13. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПIДТРИМАННЯ РЕЖИМУ В ПУНКТI ПРОПУСКУ

     13.1. Загальнi положення

     Режим в пунктах пропуску через ДКУ встановлюється на пiдставi Закону України "Про державний кордон України", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства транспорту України.

     Режим в пунктi пропуску - це комплекс органiзацiйних, режимних та технiчних заходiв, якi регламентують порядок пропуску осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, що прямують через ДКУ, осiб, якi беруть участь у контролi та обслуговуваннi пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття (вiдправлення) з пунктiв пропуску транспортних засобiв, визначення мiсць стоянок ТЗ закордонного прямування, порядок їх змiни та допуску до них, порядок проведення робiт у пунктi пропуску, використання технiчних засобiв для створення належних умов для роботи контрольних служб та ускладнення проникнення в пункт пропуску стороннiх осiб.

     Режим у пунктах пропуску через державний кордон України встановлюється i пiдтримується для здiйснення службової дiяльностi прикордонної служби, митних органiв, iнших контрольних служб i повинен виключити доступ стороннiх осiб до мiсць прикордонного, митного та iнших видiв контролю.

     Державна прикордонна служба України за узгодженням з митними органами в пунктах пропуску встановлюють режимнi правила, що регламентують порядок пропуску та перебування службових осiб, якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, вантажiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок вiдправлення осiб, транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

     Контроль за дотриманням режимних правил покладається на Прикордонну службу в пунктi пропуску i на митницю в зонi митного контролю. Вони є обов'язковими для виконання громадянами, якi прямують через державний кордон, працiвниками транспорту i службовими особами усiх контрольних служб.

     Режимнi заходи, що встановлюються в пунктi пропуску, визначають:

     - порядок прибуття в пункт пропуску осiб, транспортних засобiв, у тому числi представникiв служб, якi працюють в пунктi пропуску;

     - мiсця оформлення транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття в пункт пропуску та вибуття пiсля оформлення контрольними службами;

     - порядок посадки (висадки) осiб, що прямують через державний кордон;

     - порядок прибуття та перебування в пунктi пропуску працiвникiв правоохоронних органiв;

     - порядок використання технiчних засобiв для пiдтримання режиму в пунктi пропуску.

     Порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України - це фактично здiйсненi фiзичною особою дiї, якi порушують порядок перебування i пересування всiх осiб i транспортних засобiв в межах територiї пункту пропуску, вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення iншої дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     У режимнiй зонi пункту пропуску пiдроздiли органiв прикордонного контролю установлюють та затверджують наказом додатковi режимнi правила, що регламентують порядок допуску в зазначену зону осiб, i в тому числi тих, якi беруть участь у здiйсненнi контролю та обслуговуванню осiб i транспортних засобiв закордонного прямування, вiдправлення з пунктiв пропуску транспортних засобiв вантажiв та iншого майна з урахуванням їх завдань i повноважень, а також визначають iншi обмеження для запобiганню незаконному перетину державного кордону.

     13.2. Пропуск осiб в режимнi зони в пунктi пропуску здiйснюється прикордонним нарядом та проводиться за такими документами:

     - особи, що прямують через державний кордон - за документами на право перетинання ДКУ;

     - офiцерiв i прапорщикiв ДПСУ, якi входять до складу ЗПН - за представницькими картками;

     - офiцери ДПСУ, якi прибули з метою перевiрки - за службовими посвiдченнями особи та план-завданням;

     - посадовi особи митних органiв, якi входять до складу змiни - за службовими посвiдченнями особи та згiдно графiку роботи;

     - посадовi особи митних органiв, якi прибувають для перевiрки - за службовими посвiдченнями особи i план-завданням та письмовим або усним погодженням з командуванням ДПСУ;

     - посадових осiб, якi здiйснюють iншi види контролю, обслуговуючого персоналу пункту пропуску - за службовими посвiдченнями особи та при наявностi представницьких карток;

     - працiвникiв МВС, СБУ, прокуратури, що прямують в пункт пропуску для проведення оперативно-розшукових заходiв, пов'язаних зi справами про порушення державного кордону, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями особи та письмового припису вiдповiдних органiв при погодженнi з командуванням ДПСУ. При негайних оперативно-розшукових заходах, пов'язаних зi справою порушення ДКУ, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями;

     - представникiв мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств, якi здiйснюють контрольнi функцiї в пунктi пропуску - за паспортами (службовими посвiдченнями особи) та посвiдченнями про вiдрядження.

     13.3. Порядок спiльних дiй по дотриманню режиму в пунктi пропуску

     Загальна координацiя роботи з пiдтримання режиму в пунктi пропуску здiйснюється прикордонним нарядом у порядку, встановленому згiдно чинного законодавства.

14. ОСОБЛИВОСТI ПРОПУСКУ

     14.1. Офiцiйнi делегацiї

     Режимнi заходи в пунктi пропуску пiд час здiйснення прикордонного контролю здiйснюється у взаємодiї i за погодженням з пiдроздiлами управлiння охорони посадових осiб та Служби безпеки України.

     Спостереження пiд час прикордонного контролю офiцiйних делегацiй здiйснюється з метою недопущення проникнення стороннiх осiб у примiщення, мiсця здiйснення прикордонно-митного контролю до його закiнчення або пiсля його проведення.

     Офiцiйнi делегацiї, якi прямують через ДКУ, проходять прикордонно-митний контроль у транспортних засобах або в iнших мiсцях згiдно з протоколом, або на пiдставi доручення, розпорядження КМУ чи iнших державних установ, до якого додається список членiв офiцiйної делегацiї.

     14.2. Вiйськових команд та вантажiв

     Пропуск через кордон українських вiйськових команд, вiйськової технiки, озброєння i майна здiйснюється на пiдставi розпоряджень уряду, мiжнародних угод, дозволу експортно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Пропуск через державний кордон iноземних вiйськових команд та технiки для проведення спiльних вiйськових навчань здiйснюється вiдповiдно до мiждержавних угод, на пiдставi розпорядження КМУ, вказiвок АДПС, ДМС при наявностi документiв, визначених чинним законодавством, або документах, що їх замiнюють, або по офiцiйних посвiдченнях особи з фотокарткою при пропуску за загальними списками, при перетинi ДКУ вiйськовослужбовцi Збройних Сил iнших держав повиннi бути одягненi у вiйськову форму i мати встановленi розпiзнавальнi знаки, цивiльнi особи, що їх супроводжують, їх особистi речi та зброя при перетинi ДКУ пiдлягають прикордонно-митному контролю згiдно чинного законодавства.

     Вiйськовi команди, варти, якi супроводжують вiйськовий вантаж, перетинають кордон по закордонних паспортах, якщо iнше не встановлено мiжнародними угодами. При цьому варта супроводження повинна мати посвiдчення про вiдрядження, де має бути зазначено, що вона призначається для супроводження спецвантажу. В посвiдченнi про вiдрядження також наводиться перелiк особового складу з номерами штатної зброї та кiлькостi набоїв до неї, затверджений гербовою печаткою.

     Прикордонно-митний контроль вiйськових команд та вантажiв здiйснюється безпосередньо в транспортному засобi закордонного прямування. Паспортний контроль проводиться СЗПН та його помiчником.

     Пiсля закiнчення оформлення вiйськових команд та вантажiв СЗПН доповiдає необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

     14.3. Пропуск рятувальних та аварiйний команд

     Пропуск рятувальних та аварiйних команд здiйснюється при наявностi документiв, що посвiдчують особу, спискiв, засвiдчених Мiнiстерством надзвичайних ситуацiй на пiдставi розпорядження Уряду та АДПС, ДМС.

     Пропуск команд здiйснюється поза чергою, у максимально стислi термiни, спецiально призначеним для цього прикордонним нарядом.

     Паспортний контроль рятувальних та аварiйних команд здiйснюється помiчником СЗПН.

     Пiсля завершення всiх видiв контролю СЗПН зобов'язаний доповiсти необхiдну iнформацiю по лiнiї ОЧС.

15. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     15.1. Дiяльнiсть контрольних органiв i служб, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через ДКУ координують органи охорони ДКУ. Вимоги щодо дiяльностi в пунктах пропуску через ДКУ обов'язковi для виконання всiма посадовими особами органiв та служб.

     15.2. За невиконання вимог Технологiчної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України виннi особи притягуються до вiдповiдальностi у встановленому порядку.

     15.3. У випадках, не передбачених даною Технологiчною схемою, прикордонно-митний контроль здiйснюється в порядку i у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових актiв України.

     15.4. До митного контролю та митного оформлення можуть залучатися працiвники служби по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил на будь-якому етапi його здiйснення.

     15.5. За рiшенням начальника ПМО або особи, яка його замiщає (головного iнспектора), а також старшого прикордонного наряду може проводитись спiльний огляд товарiв i iнших предметiв за участю посадових осiб iнших структурних пiдроздiлiв митницi (ВТЗМК, ВМВ та КН, СБК та ПМП).

     15.6. Посадовi особи, якi здiйснюють митний контроль i митне оформлення, несуть персональну вiдповiдальнiсть за правильнiсть виконання митних процедур, повноту нарахування та стягнення необхiдних платежiв, формування вiдповiдної статистичної звiтностi.

     15.7. Технологiчна схема пропуску через державний кордон України, її вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України не менш як один раз на рiк перевiряється керiвниками контрольних органiв i служб та залiзничної станцiї "Мостиська-2". Вiдповiднi вiдмiтки про результати перевiрки вносяться в Технологiчну схему i засвiдчується пiдписами зазначених посадових осiб. У разi змiн щодо порядку здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв керiвники вiдповiдних структур завчасно надають iнформацiю, доповнення для погодження, пiсля чого змiни вносяться додатками до Технологiчної схеми.

Начальник ВIДПК "Мостиська залiзнична станцiя" Мостиського прикордонного загону I. Е. Бексяк
Заступник начальника Галицької митницi - начальник м/п "Мостиська" О. В. Олiйник
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.