МОСТИСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
ГАЛИЦЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 26 травня 2005 року N 533/168


Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та вантажiв в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi"

Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
15 червня 2005 р. за N 33/1086


     На виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" та з метою визначення правових основ органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, створення сприятливих умов для прискорення прикордонного та митного контролю, а також дотримання службовими особами контрольних служб та громадян, що прямують через державний кордон України, передбачених нормативними актами, наказуємо:

     1. Технологiчну схему пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та вантажiв в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi" затвердити.

     2. Начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Шегинi" та начальнику митного поста "Мостаська" забезпечити дотримання вимог Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та вантажiв.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Мостиського прикордонного загону - начальника штабу Мотрошилова В. I. та на заступника Голови комiсiї з питань припинення дiяльностi Галицької митницi Ганусяка I. Б.

Начальник Мостиського прикордонного загону В. П. Плужник
Голова комiсiї з питань припинення дiяльностi Галицької митницi О. В. Олiйник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мостиського прикордонного загону, Галицької митницi
вiд 26 травня 2005 р. N 533/168
Зареєстровано
в Львiвському обласному управлiннi юстицiї
15 червня 2005 р. за N 33/1086

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi"

Класифiкацiя пункту пропуску:

категорiя - мiжнародний;
вид сполучення - автомобiльний, пiшохiдний;
характер транспортних перевезень - пасажирський, вантажний, вантажно-пасажирський;
режим функцiонування - постiйний;
час роботи - цiлодобовий;
пропускна спроможнiсть - легкових автомобiлiв до 2000;
- автобусiв до 100;
- вантажних автомобiлiв до 100;
- до 6000 осiб в автомобiльному пунктi пропуску;
- до 2700 осiб на пiшохiдному переходi.

1. Загальнi положення

     Технологiчна схема пропуску транспортних засобiв, пасажирiв, товарiв i iнших предметiв, що прямують через державний кордон України (далi - ДКУ) у мiжнародному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Шегинi", в тому числi на пiшохiдному переходi, визначає правовi основи органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, орiєнтована на створення сприятливих умов для прискорення прикордонного i митного контролю та оформлення пасажирiв, товарiв та iнших предметiв, а також направлена на дотримання службовими особами контрольних служб та громадянами, що прямують через ДКУ, вимог, передбачених нормативними актами. Вона розроблена на пiдставi Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 року N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон", постанови КМУ вiд 24 грудня 2003 року N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними", Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої спiльним наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 24.11.2003 N 297/793, Порядку спiльного огляду автомобiльних транспортних засобiв, якi використовуються для перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв, затвердженого спiльним наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 28.02.2004 N 202/163, Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, затвердженої наказом Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту України вiд 05.03.2001 N 152/165/130 "Про затвердження Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна", Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" вiд 04.11.99 N 1212-XIV, Закону України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон".

     При здiйсненнi вiдповiдних видiв контролю службовi особи пункту пропуску "Шегинi" керуються:

     - Конституцiєю України;

     - Законом України "Про Державну прикордонну службу України";

     - Законом України "Про державний кордон України";

     - Митним кодексом України;

     - Законом України "Про митну справу";

     - Законом України "Про автомобiльний транспорт";

     - Законом України "Про Митний тариф";

     - Кримiнальним кодексом України;

     - Кримiнально-процесуальним кодексом України;

     - Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;

     - Цивiльним кодексом України;

     - Цивiльним процесуальним кодексом України;

     - постановами та розпорядженнями Верховної Ради та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     - указами Президента України;

     - мiжнародними угодами;

     - наказами та розпорядженнями Адмiнiстрацiї державної прикордонної служби України;

     - наказами та дорученнями Голови Державної митної служби України;

     - наказами та розпорядженнями начальника Захiдного регiонального управлiння Державної прикордонної служби України;

     - наказами та дорученнями начальника Захiдної регiональної митницi;

     - наказами та розпорядженнями начальника Львiвського прикордонного загону;

     - наказами та розпорядженнями начальника Галицької митницi.

     Термiни, що вживаються в цiй Технологiчнiй схемi, мають таке значення:

     зона прикордонного контролю - певна територiя в пунктi пропуску через державний кордон, на якiй державна прикордонна служба здiйснює прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна. Ця зона включає територiю пункту пропуску, потрiбну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України;

     контрольнi органи i служби - пiдроздiли, якi в пунктi пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань прикордонного, митного контролю, контролю за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом, екологiчного, ветеринарного, санiтарного, фiтосанiтарного та iнших державних видiв контролю;

     контрольний талон - талон, форма якого визначена додатком N 1 до спiльного наказу АДПСУ i ДМСУ вiд 28.02.2004 N 202/163;

     пропуск через державний кордон України - дозвiл пiдроздiлу прикордонного контролю на перемiщення через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     пункт пропуску через державний кордон - дiлянка мiсцевостi або частина територiї з комплексом будiвель, споруд та iнженерно-технiчних засобiв, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю й пропуск через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв;

     паспортний документ - документ, що пiдтверджує громадянство громадянина України, iноземця, посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства i виданий уповноваженими органами України, iноземної держави або статутними органiзацiями ООН, який дає право виїзду за кордон i визнаний Україною;

     валютнi цiнностi - валюта України, iноземна валюта, платiжнi документи та iншi цiннi папери, банкiвськi метали;

     декларування - заява за встановленою формою (письмово, усно) точних даних про мету перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв, про самi товари та iншi предмети, а також будь-яких вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення вiдповiдно до митного законодавства;

     особистi речi - перемiщуванi через митний кордон предмети особистого користування, перелiк яких визначений законодавством України;

     ручна поклажа - частина супроводжуваного багажу, що належить громадянам i перемiщується через митний кордон України без оформлення багажних документiв разом з фiзичною особою (власником або уповноваженою особою);

     супроводжуваний багаж - товари, що належать громадянам i перемiщуються через митний кордон України разом з фiзичною особою (власником або уповноваженою особою) з оформленням багажник документiв;

     транзит через територiю України - митний режим, вiдповiдно до якого товари та iншi предмети перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання таких товарiв i транспортних засобiв на митнiй територiї України;

     перемiщення через кордон України - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз фактичним ввезенням на митну територiю України, вивезенням iз цiєї територiї транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв;

     режим зони митного контролю - порядок доступу й перебування в такiй зонi, включаючи службових осiб, якi безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, якi проходять митний контроль або уповноваженi пред'явити до такого контролю товари, транспортнi засоби та iншi предмети, а також порядок перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв за межi зони митного контролю;

     режимнi правила в зонах прикордонного i митного контролю - порядок пропуску та перебування в зонах прикордонного i митного контролю осiб i транспортних засобiв (у тому числi службових транспортних засобiв тощо), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв, вантажiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок прибуття, вiдправлення iз зон прикордонного i митного контролю осiб, транспортних засобiв, що прибувають в Україну i вибувають за кордон, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетину державного кордону України;

     товаро-транспортнi документи - документи, вiдповiдно до яких здiйснюється перемiщення товарiв i транспортних засобiв, у тому числi документи, за якими здiйснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезеннi товарiв) та вiд пункту пропуску через державний кордон до мiсця призначення (при ввезеннi товарiв);

     товаросупровiднi документи - документи, що прямують разом з товарами й мiстять данi про товари, що перемiщуються транспортним засобом;

     особа - громадяни резиденти та нерезиденти.

     Iншi термiни i поняття, що використовуються в цiй Технологiчнiй схемi, вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах.

2. Умови функцiонування пункту пропуску

     Пропуск осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв здiйснюється в пунктi пропуску через державний кордон України.

     Особи, транспортнi засоби, товари та iншi предмети перемiщуються через державний кордон України в межах пункту пропуску.

     "Зона прикордонного контролю" - певна територiя в пунктi пропуску, на якiй державна прикордонна служба здiйснює прикордонний контроль осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв згiдно з чинним законодавством України.

     Ця зона включає територiю в пунктi пропуску, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, яка створюється, зокрема, для запобiгання незаконного перетину громадянами державного кордону.

     Зона прикордонного контролю в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi" встановлюється вiд лiнiї паспортного контролю до лiнiї державного кордону i вiд виїзних ворiт (шлагбаума) з пункту пропуску в напрямку України до лiнiї початку зони митного контролю, а також у спецiальних службових примiщеннях пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктi пропуску.

     "Зона митного контролю" - мiсця, визначенi митним органом в пунктi пропуску, в межах яких митниця здiйснює митнi процедури.

     Зона митного контролю в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi" встановлюється в мiсцях оформлення пасажирiв, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, на смугах руху легкового та вантажного автотранспорту, в залах митного огляду, боксах поглибленого огляду, окремо визначених майданчиках та iнших примiщеннях митницi. Зона митного контролю позначена вказiвниками i знаками.

     2.1. Види контролю, якi здiйснюються в мiжнародному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Шегинi"

     а) прикордонний контроль згiдно:

     - Закону України "Про Державну прикордонну службу України";

     - Закону України "Про державний кордон України";

     - Iнструкцiї з органiзацiї i здiйснення прикордонного контролю, N 711 вiд 10.12.2004 року;

     - розпоряджень Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Захiдного регiонального управлiння;

     - наказiв начальника Мостиського прикордонного загону;

     - наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2001, яким затверджена Iнструкцiя про порядок дiй посадових осiб ПВУ в разi виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв, та порядок взаємодiї органiв охорони державного кордону з правоохоронними органами;

     - наказу Голови ДКК N 733 вiд 24.12.2001, яким затверджена Iнструкцiя про порядок реєстрацiї iноземцiв та їх паспортних документiв у пунктах пропуску через державний кордон;

     - наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України";

     - наказу Голови ДКК N 190 вiд 30.03.2002 "Про здiйснення контролю за наявнiстю страхового сертифiката у власникiв (користувачiв) транспортних засобiв, зареєстрованих в Українi, у разi виїзду на територiю iншої країни";

     - наказу Голови ДКК N 26 вiд 20.01.2000 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заборони в'їзду в Україну iноземцям посадовими особами Прикордонних вiйськ України";

     - наказу Голови ДКК N 365 вiд 10.07.2000, яким затверджена Iнструкцiя про порядок тимчасового затримання або вилучення паспортних документiв посадовими особами Прикордонних вiйськ України.

     б) митний контроль згiдно:

     - Митного кодексу України;

     - Закону України "Про митну справу";

     - Закону України "Про Митний тариф";

     - розпоряджень, постанов ВРУ, Кабiнету Мiнiстрiв України з питань митної справи;

     - наказiв та доручень Державної митної служби України;

     - наказiв та доручень начальника Захiдної регiональної митницi;

     - наказiв та доручень начальника Галицької митницi.

     Митний контроль здiйснюється з метою забезпечення виконання державними установами, пiдприємствами, їх посадовими особами, а також громадянами порядку перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв.

     в) контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом згiдно:

     мiжурядової угоди України "Про мiжнародне автомобiльне сполучення", Закону України "Про автомобiльний транспорт", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв та розпоряджень Мiнiстерства транспорту України.

     г) санiтарно-епiдемiологiчний контроль згiдно:

     - Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" вiд 24.02.94 року N 4004-XII, ст. 16, ст. 28 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", постанов КМУ вiд 24.04.99 року N 696 "Про затвердження Правил санiтарної охорони територiї України", вiд 12.01.2001 року N 5 "Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 24.04.99 року N 696", процедурою, що наведена в додатку МОЗ України вiд 15.03.2001 року N 97, а також Положенням про державний санiтарно-епiдемiчний нагляд, затвердженого постановою КМУ України вiд 22 червня 1999 року N 1109 (у редакцiї постанови КМУ вiд 19 серпня 2002 року N 1217).

     д) фiтосанiтарний контроль згiдно:

     - ст. 5 Закону України "Про карантин рослин" вiд 30 червня 1993 року N 3348-XII центральним спецiальним органом у галузi карантину рослин визначено Головну державну iнспекцiю з карантину рослин, а безпосередньо у пунктах пропуску на ДКУ - пункти карантину рослин.

     Фiтосанiтарний контроль здiйснюється з метою охорони територiї України вiд занесення iз-за кордону карантинних об'єктiв.

     є) ветеринарний контроль згiдно:

     - ст. 22 Закону України "Про ветеринарну медицину" вiд 5 грудня 1996 року N 566/96-BP визначено, що пропуск через ДКУ вантажiв пiдконтрольних службi ветеринарної медицини, дозволяється тiльки пiсля проходження обов'язкового ветеринарного контролю. При цьому функцiї забезпечення цього контролю на ДКУ покладено на регiональнi служби державного ветеринарного контролю з пiдпорядкованими їм прикордонними пунктами ветеринарного контролю.

     Ветеринарний контроль здiйснюється з метою контролю за охоронною територiєю України вiд занесення з територiї iнших країн iнфекцiйних хвороб тварин, а також перевiрки ветеринарного стану при експортi-iмпортi тварин, сировини, продуктiв тваринного походження, кормiв.

     ж) екологiчний (радiологiчний) контроль згiдно:

     - п. 1 постанови КМУ вiд 20.03.95 N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через ДКУ" проводиться безпосередньо на кордонi державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища Мiнекобезпеки.

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки при ввезеннi, вивезенi (транзитi) на територiю України пiдконтрольних матерiалiв контролю.

     Транспортнi засоби, що перетинають державний кордон України, пiдлягають радiологiчному контролю. Радiологiчний контроль здiйснюють працiвники екологiчної служби в зонi митного контролю.

     2.2. Послiдовнiсть проведення видiв контролю

     а. На в'їзд в Україну:

     - санiтарно-епiдемiологiчний контроль (за рiшенням санiтарно-карантинного поста);

     - прикордонний контроль;

     - контроль СМАП;

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний (радiологiчний) контроль;

     - митний контроль.

     б. На виїзд з України:

     - контроль руху автотранспорту (СМАП);

     - ветеринарний контроль, фiтосанiтарний контроль, екологiчний (радiологiчний) контроль;

     - митний контроль;

     - прикордонний контроль.

     Посадова особа митницi на пiдставi поданих документiв визначає види контролю, якi необхiдно здiйснити у пунктi пропуску, та залучає до його здiйснення працiвникiв вiдповiдних контрольних служб.

     Представники санiтарно-епiдемiологiчного контролю, ветеринарного контролю, фiтосанiтарного контролю, екологiчного контролю, служби мiжнародних автомобiльних перевезень (СМАП) та iнших видiв контролю перебувають у спецiально видiленому мiсцi пункту пропуску з розташуванням їх службових примiщень у безпосереднiй близькостi одне вiд одного. У разi потреби здiйснення вiдповiдних видiв контролю посадовi особи митницi викликають представникiв контрольних служб безпосередньо на смугу руху.

     При виникненнi ситуацiй, не передбачених даною Технологiчною схемою, змiни в порядок оформлення осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, вносяться у встановленому порядку.

3. Порядок пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв

     Пропуск осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв через державний кордон України здiйснюється пiсля завершення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП, а у вiдповiдних випадках також санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного (радiологiчного) контролю, контролю за вивезенням з територiї України культурних цiнностей, iнших державних видiв контролю. В'їзд в пункт пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдно до законодавства та мiжнародних угод України.

     Пiсля в'їзду в пункт пропуску особа, перевiзник, вантажовласник чи уповноважена ними особа заявляє про готовнiсть до контролю i пред'являє посадовим особам пiдроздiлу прикордонного контролю i митницi документи, установленi законодавством i мiжнародними договорами України, особистi чи на транспортний засiб i вантаж, який перемiщується через державний кордон України. Посадовi особи пiдроздiлiв прикордонного контролю та митних органiв в рамках наданої їм компетенцiї приймають вiд зазначеної особи заяву (усну чи в письмовiй формi встановленого зразка).

     На пiдставi поданих документiв посадова особа митницi визначає види контролю, якi необхiдно здiйснити у пунктi пропуску, та залучає до його здiйснення працiвникiв вiдповiдних контрольних служб.

     3.1. Прикордонний контроль

     Посадовi особи пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктi пропуску здiйснюють прикордонний контроль i пропуск через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договорiв. Проведення прикордонного контролю посадовою особою пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктi пропуску здiйснюється у формах перевiрки правових пiдстав для перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами i вантажами.

     Транспортнi засоби i товари пропускаються через державний кордон посадовою особою органу охорони державного кордону за наявностi вiдмiток посадових осiб митного органу, iнших контролюючих органiв про позитивнi результати всiх передбачених законодавством видiв контролю на контрольному талонi i товаросупровiдних документах.

     Дозвiл на виїзд за межi територiї пункту пропуску в напрямку України транспортних засобiв, що здiйснюють зовнiшньоекономiчнi перевезення, прикордонний наряд (вартовий шлагбаума) надає за наявностi у водiя та пасажирiв:

     - паспортних документiв з вiдмiтками Державної прикордонної служби про перетинання державного кордону;

     - товаросупровiдних документiв з вiдмiтками на них про проходження контролю вiдповiдними службами, якi здiйснюють державнi види контролю в пунктах пропуску, штампа "Пiд митним контролем" i, в залежностi вiд режиму ввезення або вивезення товарiв, - митних документiв (витяг з електронної копiї попереднього повiдомлення, витяг з електронної копiї попередньої декларацiї, ТР80ВН, вантажна митна декларацiя типу ТР80 або ЕКЮ, або IМ40Г, унiфiкована митна квитанцiя форми МД-1, декларацiя на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату форми МД-7, пасажирська митна декларацiя) з вiдмiтками особистої номерної печатки iнспектора митницi;

     - контрольного талона з вiдмiтками про проходження паспортного, митного та iнших видiв контролю.

     Прикордонний контроль включає в себе:

     - перевiрку документiв;

     - виконання доручень правоохоронних органiв;

     - контроль за особами, яким не дозволяється в'їзд в Україну;

     - огляд транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв з метою виявлення зброї, наркотичних, вибухових, отруйних i небезпечних речовин, а також осiб, що нелегально перемiщуються через державний кордон України;

     -адмiнiстративно-правовi та кримiнально-процесуальнi дiї;

     - реєстрацiю iноземцiв, осiб без громадянства та їх паспортних документiв;

     - проведення спiвбесiди з iноземцями та особами без громадянства;

     - здiйснення контролю автомототранспорту, що перетинає державний кордон, з метою виявлення серед нього викраденого.

     Огляд транспортних засобiв, вантажiв проводиться прикордонним нарядом "ОТЗ" спiльно з працiвниками митницi, в зонi митного контролю iз застосуванням (при потребi) технiчних засобiв для огляду, а в разi необхiдностi - службових собак.

     Види огляду транспортних засобiв:

     - вiзуальний;

     - огляд з вiдкриттям вантажного вiдсiку без вивантаження товарiв;

     - повне або часткове вивантаження товарiв з пiдрахунком їх кiлькостi та перевiркою вiдповiдностi товару заявленому;

     - поглиблений огляд транспортних засобiв iз залученням спiльних оглядових груп.

     Прикордонний контроль забезпечує:

     - спостереження за транспортними засобами;

     - здiйснення режимних заходiв у мiсцях проведення прикордонного контролю;

     - застосування спецiальних технiчних засобiв;

     - облiк та передачу iнформацiї.

     3.2. Митний контроль

     3.2.1. Митний контроль товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв, що перемiщуються через державний кордон України, здiйснюється службовими особами митницi в зонах митного контролю, визначених митницею i розташування яких в пунктах пропуску через державний кордон погоджено з Державною прикордонною службою, з метою забезпечення дотримання державними органами, пiдприємствами, органiзацiями та фiзичними особами установленого порядку перемiщення через пункт пропуску товарiв та iнших предметiв. Об'єм та порядок проведення митного контролю планується з дотриманням всiх необхiдних технологiчних вимог начальником сектору з врахуванням об'єктивних та суб'єктивних факторiв, якi мають мiсце, перед початком i на протязi роботи оперативної змiни з метою максимального досягнення виконання основних завдань по захисту економiчних iнтересiв України, прискорення оформлення пасажирiв та вантажiв, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

     Порядок проведення митного контролю транспортних засобiв з вантажами, що слiдують на адресу суб'єктiв ЗЕД, встановлюється вiдповiдно до вимог Порядку здiйснення митного контролю автомобiльних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 року N 1989, та Технологiчної схеми здiйснення митного контролю та митного оформлення при перемiщеннi суб'єктами ЗЕД та громадянами товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через мiжнародний автомобiльний пункт пропуску "Шегинi".

     3.2.2. Митний контроль здiйснюється у формах вiдповiдно до статтi 41 Митного кодексу України.

     Пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України посадовими особами митного органу здiйснюються:

     - перевiрка, аналiз та реєстрацiя, у передбачених випадках, товаросупровiдних, товаротранспортних та iнших документiв;

     - прийняття рiшення щодо здiйснення митного огляду транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв з метою визначення об'єктiв декларування й оподаткування, потреби в проведеннi iнших видiв контролю, виявлення i затримання товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються з порушенням законодавства;

     - у передбачених законодавством випадках проведення митного оформлення товарiв та iнших предметiв;

     - прийняття рiшення щодо можливостi перемiщення транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв через митний кордон;

     - надання дозволу на перемiщення транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв через митний кордон вiдповiдно до обраного митного режиму.

     3.2.3. У передбачених випадках у справах митницi залишаються оригiнали документiв, що були пiдставою для перемiщення товарiв та iнших предметiв через митний кордон України (товаросупровiдних та товаротранспортних документiв тощо). У разi неможливостi вилучення оригiналiв документiв у справах митницi залишаються їх копiї.

     3.2.4. Перемiщення через пункт пропуску товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв, що пiдлягають санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному, екологiчному та iншим видам контролю, завершується у разi позитивних висновкiв служб, що здiйснюють цi види контролю. Результати такого контролю вiдображаються у виглядi вiдмiток державних iнспекторiв цих служб у контрольному талонi (картцi контролю проходження документiв, якщо митне оформлення проходить на автотермiналi) та у вiдповiдних документах (товаросупровiдних, товаротранспортних та iн.).

     3.2.5. Товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України транзитом, оформлюються вiдповiдно до вимог Закону України вiд 20.10.99 N 1172-XIV "Про транзит вантажiв".

     Вантажi, що перемiщуються через державний кордон України в режимi транзиту, пропускаються в прiоритетному порядку i пiдлягають прикордонному контролю й обов'язковому декларуванню митним органам. Митний контроль здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон та включає в себе здiйснення заходiв згiдно з п. 3.2.4 цiєї Технологiчної схеми. Обробка супровiдної документацiї для транзиту вантажiв здiйснюється у спрощеному та прискореному порядку контролю, який розробляється Держмитслужбою.

     3.3. У пунктi пропуску вiдповiдно до законодавчих, нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України посадовою особою служби мiжнародних автомобiльних перевезень (СМАП) Мiнiстерства транспорту України здiйснюється контроль руху автотранспорту, якому пiдлягають вантажнi автотранспортнi засоби, автобуси та мiкроавтобуси. Цьому контролю пiдлягають всi без винятку (в т. ч. i тi, що проходять по смузi спрощеного контролю) автотранспортнi засоби мiжнародних перевiзникiв пасажиромiсткiстю вiд 6 пасажиромiсць (включаючи мiсце водiя) та вантажопiдйомнiстю бiльше 1 тонни.

     Нарахування частки єдиного збору здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Сума частки єдиного збору записується iнспектором СМАП в картцi контролю автотранспорту та картцi контролю проходження документiв (корiнець В) для подальшого справляння його iнспектором митницi. Iнспектор вiддiлення СМАП, крiм документального контролю автотранспортного засобу, здiйснює його контроль в зонi митного контролю на смугах руху NN 1 - 5 з дотриманням вимоги п. 9 Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою КМУ вiд 24.10.2002 N 1569. Зазначений контроль включає:

     - перевiрку задекларованої кiлькостi пасажирiв у вiдповiдностi з представленими документами;

     - перевiрку екiпiровки автомобiля у вiдповiдностi з вимогами мiжнародних договорiв про автомобiльнi перевезення;

     - контроль показання спiдометра, тахографа та режимiв роботи i вiдпочинку екiпажiв АТЗ;

     - замiр габаритних параметрiв АТЗ.

     Контроль за мiжнародними перевезеннями пасажирiв i вантажiв автомобiльними транспортними засобами вважається закiнченим пiсля проведення всiх операцiй контролю iнспектором вiддiлення СМАП, визначених чинним законодавством, з проставленням особистої номерної печатки в дозвiльних документах на автотранспортний засiб, картцi контролю автотранспорту та картцi контролю проходження документiв (корiнець В).

     3.4. Контроль офiцiйних делегацiй, вищих посадових осiб, дипломатичних та консульських посадових осiб i членiв їх сiмей, iноземних iнспекцiйних груп для проведення iнспекцiй, вiйськових команд та вантажiв, аварiйно-рятувальних та аварiйно-вiдновних формувань, спецiальних, небезпечних вантажiв та спецiальних транспортних засобiв здiйснюється згiдно iз законодавчими i нормативно-правовими актами України та її мiжнародними договорами.

     3.5. Особи, транспортнi засоби, вантажi та iнше майно пропускаються через державний кордон посадовою особою пiдроздiлу прикордонного контролю пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю на пiдставi позитивних висновкiв посадових осiб митницi.

В'ЇЗД

     3.6. На територiю пункту пропуску запускається автотранспорт на в'їзд в Україну в кiлькостi:

     - легкових автомобiлiв та вантажних мiкроавтобусiв - до 30 одиниць;

     - автобусiв та пасажирських мiкроавтобусiв - до 6 одиниць;

     - вантажних автомобiлiв - до 9 одиниць.

     Час на проведення прикордонного та iнших видiв контролю автотранспорту i осiб, що прямують на ньому, не повинен перевищувати часу стоянки транспортного засобу, передбаченого розкладом руху.

     Поза чергою проводиться прикордонний та митний контроль автомашин, якi перевозять важко хворих, групи дiтей, продукти, що швидко псуються, предмети мiжнародних органiзацiй та представництв, та особи, якi користуються на територiї України митними пiльгами, гуманiтарнi вантажi.

     Згiдно з розпорядженням КМУ вiд 26.07.99 N 734:

     - прикордонний контроль iноземних громадян, якi прямують в Україну на вiдпочинок за вiдповiдними путiвками, здiйснюється на окремих смугах руху в якомога коротший термiн;

     - пропуск дитячих груп здiйснюється позачергово;

А) ОФОРМЛЕННЯ ЛЕГКОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ВАНТАЖНИХ МIКРОАВТОБУСIВ БЕЗ МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РУЧНОЇ ПОКЛАЖI ПАСАЖИРIВ
(неторговий обiг)

     Оформлення транспортних засобiв, що перемiщують товари та транспортнi засоби, якi пiдлягають письмовому декларуванню

     3.7. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом "Вартовий бiля шлагбауму на кордонi" (далi - ВШК) з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на в'їздному напрямку. Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШК перевiряє у водiя та пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання державного кордону, видає контрольний талон встановленого зразка, в якому вказує кiлькiсть осiб, державний реєстрацiйний номер та марку транспортного засобу, найменування товару i режим перемiщення, iноземним громадянам видає iммiграцiйнi картки та вказує напрямок подальшого руху, з врахуванням призначення смуг контролю автотранспорту (загального контролю i спрощеного контролю). Заповнення iммiграцiйних карток iноземними громадянами та ОБГ здiйснюється перед в'їздом в зону паспортного контролю у спецiально визначеному мiстi.

     Вибiр смуги руху здiйснюється особою (водiєм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобiв, товарiв, валютних цiнностей, за допомогою iнформацiйних стендiв, дорожньої розмiтки i вказiвникiв.

     Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного засобу або особи посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю або митного органу з урахуванням аналiзу та оцiнки ризикiв.

     Транспортнi засоби, що здiйснюють перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв, перемiщуються по правiй частинi смуги руху N 2, придбанi за кордоном транспортнi засоби, тi, що тимчасово ввозяться громадянами-резидентами на Україну або з метою транзиту у вiльний обiг, перемiщуються по смузi руху N 1, автобуси - по лiвiй частинi смуги руху N 3.

     У випадку завантаженостi смуг руху NN 1, 2, 3 можливе використання, для цiлей прискорення пропуску автотранспортних засобiв, смуг руху вантажної дiльницi за погодженням начальника вантажно-пасажирського сектору митницi i старшого прикордонного наряду, з забезпеченням всiх видiв контролю, передбачених законодавством в кожному конкретному випадку. Транспортний засiб, що прибув на контрольну смугу, зразу ж зупиняється за лiнiю паспортного контролю перед знаком "Стоп" для проходження прикордонно-митного контролю в зонi митного контролю.

     Пiсля прибуття транспортного засобу в зону митного контролю прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" пропонує водiєвi та пасажирам вийти з транспортного засобу та пройти паспортний контроль. Паспортний контроль здiйснюється в кабiнах паспортного контролю в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом "Перевiрка документiв", а також по рiшенню начальника вiддiлення прикордонного контролю може здiйснюватись безпосередньо на смугах руху з подальшим внесенням даних в базу даних АСПК "Гарт-1П".

     Пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетину державного кордону, перевiряє порядок заповнення iммiграцiйної картки iноземця, при необхiдностi, проставляє даташтамп в частину "Прибуття" реєстрацiйної картки iноземця, яку залишає в себе, частину "Вибуття" реєстрацiйної картки iноземця повертає iноземцю. З метою уточнення та пiдтвердження мети прибуття в Україну прикордонний наряд "Перевiрка документiв" (при необхiдностi старший ЗПН, помiчник старшого ЗПН) проводить спiвбесiду з iноземцем або особою без громадянства. Контроль осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснюється у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002. Вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1П" та журнали контролю, а також контролює, щоб у транспортному засобi знаходилась така кiлькiсть пасажирiв, яка вказана в контрольному талонi, та проставляє штамп "Прибуття".

     Вiдповiдно до спiльного наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України" прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу, перевiряє вiдповiднiсть марки, моделi, державного реєстрацiйного номера, кольору зазначених у реєстрацiйних документах з фактичними даними транспортного засобу.

     Облiк (реєстрацiя) транспортних засобiв, якi перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, здiйснюється старшим прикордонного наряду по перевiрцi документiв. При цьому видача громадянам-нерезидентам зобов'язань про зворотний вивiз транспортних засобiв особистого користування, що перебувають на облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, не здiйснюється. У паспортi громадянина поряд з штампом "Прибуття" проставляється вiдмiтка "тз реєстрацiйний N", яка засвiдчує дату ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого користування. Старший прикордонного наряду по перевiрцi документiв iнформує водiя або власника, який ввозить на територiю України транспортний засiб, про обов'язок вивезти цей транспортний засiб за межi України у термiн, встановлений законодавством, або оформити його у вiдповiдний митний режим.

     У разi тимчасового ввезення транспортних засобiв громадянами України, якi постiйно проживають за її межами, особа направляється прикордонним нарядом до працiвника митницi, до обов'язкiв якого входить виконання всiх митних процедур, в таких випадках.

     У разi виходу з ладу КАПК для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовуються паперовi носiї iнформацiї (алфавiтний список, витяг з облiкiв доручень правоохоронних органiв). Поiменний облiк осiб здiйснюється шляхом заповнення журналу облiку осiб та транспортних засобiв, що перетнули ДКУ пiд час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", данi з яких вноситься до бази даних КАПК пiсля її ввiмкнення спецiально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевiрка документiв" на окремо визначеному робочому мiстi контролера. При виявленнi ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу здiйснюється повна його iдентифiкацiя.

     Пiсля завершення паспортного контролю та декларування водiй представляє транспортний засiб в зонi митного контролю для проведення спiльного прикордонно-митного огляду.

     З метою створення сприятливих умов для прискорення оформлення пасажирiв та вантажiв через митний кордон України, працiвник митницi проводить митний контроль у вiдповiдностi до вимог наказiв Держмитслужби України, з урахуванням iнтенсивностi транспортного потоку та оперативної обстановки. Працiвник митницi визначає необхiднiсть проведення вiдповiдних видiв контролю та залучає їх до проведення контролю. Спiвробiтники контрольних служб проводять необхiдне оформлення пiдконтрольного їм вантажу та проставляють вiдмiтку про завершення контролю в контрольному талонi i на товаросупровiдних документах.

     У випадку наявностi оперативної iнформацiї, ознак контрабанди чи порушення митних правил, ввезеннi товарiв в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню, митний контроль проводиться в повному обсязi.

     За наявностi у вказаної особи задекларованої усно або письмово валютних цiнностей, товарiв та iнших предметiв, якi не пiдлягають ввезенню на митну територiю України, посадова особа митницi пропонує здати їх на зберiгання у митницю в установленому порядку.

     У разi ввезення товарiв, предметiв, що пiдлягають обкладенню необхiдними митними платежами i iншими зборами, працiвник митницi визначає вагу та їх митну вартiсть, беручи до уваги письмову заяву громадянина у формi пасажирської митної декларацiї, товарнi чеки, рахунки-фактури, договори купiвлi-продажу, мiни, дарування тощо.

     При декларуваннi (усно або письмово) громадянами предметiв в нормах, що пiдлягають оподаткуванню, проводиться їх комiсiйний огляд у повному обсязi, з складанням акта огляду встановленої форми.

     У разi наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi заявленої митної вартостi предметiв (товарiв) та для правильного визначення митної вартостi, а також для встановлення коду товару, при необхiдностi, залучаються працiвники вiддiлу контролю митної вартостi i номенклатури митницi. Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами на митну територiю України, сумарна митна вартiсть яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою в розмiрi 20 вiдсоткiв вiд митної вартостi, податком на додану вартiсть та в установлених законодавством випадках акцизним та iншими зборами. Оподаткування товарiв, що безпосередньо ввозяться громадянами, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за умови оформлення вантажної митної декларацiї та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi при здiйсненнi ними iмпортних операцiй. Сплата мита, акцизного збору, ПДВ, митних та iнших зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог митного законодавства.

     Iнспектор митницi, що здiйснював митний контроль транспортного засобу, предметiв (товарiв), несе персональну вiдповiдальнiсть за повноту нарахування та сплату необхiдних платежiв, а iнспектор митницi, що працює по нарахуванню митних платежiв та iнших зборiв за допомогою комп'ютерної програми за правильнiсть застосування програмного забезпечення та заповнення квитанцiї МД-1, своєчасне отримання iнформацiї про змiну курсу iноземних валют, а також збереження та архiвування документiв суворої звiтностi.

     При неможливостi пропуску товарiв та iнших предметiв на митну територiю України (несплата необхiдних платежiв, неподання необхiдних документiв) працiвник митницi iнформує начальника сектору або особу, що його замiщує.

     Власнику непропущених товарiв та предметiв пропонується здати їх на склад митницi, при цьому у встановленому законодавством порядку митницею видається картка вiдмови у пропуску з зазначенням причин.

     Пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання такi товари та iншi предмети:

     а) не пропущенi при ввезеннi на митну територiю України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi з територiї України в день їх ввезення;

     б) такi, що обкладаються митом та митними зборами при ввезеннi на митну територiю України у разi несплати таких платежiв, якщо не надано вiдстрочення або розстрочення їх сплати;

     в) якi заявленi у режим вiдмови на користь держави вiдповiдно до статтi 246 МКУ.

     Транспортнi засоби, якi в'їхали в зону митного контролю та митне оформлення яких не завершено, передаються для завершення митного оформлення на наступну змiну, про що вносяться вiдповiднi записи у Журнал встановленої форми.

     Огляд транспортних засобiв здiйснюється комiсiйно, а у випадку поглибленого огляду - iз залученням спiльної спецiальної оглядової групи (далi - ССОГ) у зонах митного контролю, визначених Положенням про зону митного контролю.

     При перемiщеннi транспортних засобiв iноземної реєстрацiї (знятих з облiку) в режимi транзиту, тимчасового ввезення чи вiльного використання на територiю України вони в обов'язковому порядку передаються разом з товаросупровiдними документами для митного оформлення черговому iнспектору пiдроздiлу, на якого покладено функцiї митного оформлення транспортних засобiв.

     До проходження прикордонного контролю прикордонним нарядом СЗТЗ здiйснюється скерування таких транспортних засобiв на смугу руху N 1 в'їздної частини пункту пропуску.

     За умови виявлення предметiв контрабанди працiвник митницi негайно повiдомляє начальника сектору, чергового iнспектора та дiзнавача Служби по боротьбi з КБ та ПМП.

     При виявленнi предметiв, що є об'єктами порушення митних правил, посадова особа митницi здiйснює вiдповiднi затримання з оформленням протоколу та проводить дiї у вiдповiдностi до статей Митного кодексу України.

     Пiсля завершення прикордонно-митного контролю транспортного засобу iнспектор митницi проставляє ОНП в контрольний талон та штамп "Пiд митним контролем" на товаросупровiдних документах та скеровує транспортний засiб на виїзд iз зони митного контролю в напрямку виїзду з пункту пропуску.

     Звiрка номерних агрегатiв транспортного засобу з реєстрацiйним документом на транспортний засiб прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобiв" здiйснюється вибiрково спiльно з посадовою особою митницi.

     У разi вiдмови в пропуску через державний кордон України транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв у зв'язку з непроходженням контролю iнших контрольних служб, документ про вiдмову в пропуску транспортного засобу складає вiдповiдна контрольна служба. Посадова особа митницi i органу охорони державного кордону вживають заходiв щодо направлення транспортного засобу для виїзду за межi пункту пропуску пiд їх супроводом. Документ вiдмови контрольною службою у пропуску транспортного засобу або вантажу прикрiплюється працiвником митницi до контрольного талона i є пiдставою для його погашення.

     При виїздi транспортних засобiв з територiї пункту пропуску прикордонний наряд "Вартовий бiля шлагбауму на тилу" (далi - ВШТ) перевiряє контрольний талон щодо наявностi вiдмiток про проходження прикордонного, митного та iнших видiв контролю, вiдповiдностi кiлькостi осiб в транспортному засобi з даними, зазначеними в талонi, вилучає його, спрямовує транспортний засiб за межi пункту пропуску на територiю України. Сам контрольний талон в кiнцi змiни передається старшому прикордонного наряду.

Оформлення транспортних засобiв, що не перемiщують товарiв та транспортних засобiв, якi пiдлягають письмовому декларуванню

     3.8. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом "Вартовий бiля шлагбауму на кордонi" (далi - ВШК), з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на в'їздному напрямку. Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШК перевiряє у водiя та пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання державного кордону, при цьому iноземним громадянам видає iммiграцiйнi картки, роз'яснює мiсце розташування смуг руху для проходження спрощеного контролю та вказує напрямок подальшого руху. Заповнення iммiграцiйних карток iноземними громадянами та ОБГ здiйснюється перед в'їздом в зону паспортного контролю у спецiально визначеному мiстi.

     Вибiр смуги руху здiйснюється особою (водiєм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв за вказiвниками, iнформацiйними стендами, дорожньою розмiткою.

     Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного засобу або особи посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю або митного органу з урахуванням аналiзу та оцiнки ризикiв. Проходження прикордонно-митного контролю у спрощеному порядку здiйснюється на правiй частинi смуги руху N 3 i лiвiй частинi смуги руху N 2. Транспортний засiб по прибуттi зразу ж зупиняється за лiнiєю паспортного контролю перед знаком "Стоп" в зонi митного контролю для проходження вiдповiдних видiв контролю у зонi митного контролю.

     Паспортний контроль здiйснюється двома iнспекторами прикордонного контролю на смугах руху без виходу пасажирiв та водiя з транспортного засобу.

     Старший прикордонного наряду здiйснює iдентифiкацiю пасажирiв за паспортними документами, вивчає їх на наявнiсть пiдробок i передає в кабiну паспортного контролю для реєстрацiї молодшому прикордонного наряду, який вносить данi власникiв та данi транспортного засобу у вiдповiднi бази даних у кабiнi паспортного контролю. Простановка вiдмiтки про перетинання державного кордону та повернення паспортних i iнших документiв водiю й пасажирам транспортного засобу здiйснюється старшим прикордонного наряду.

     Пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетину державного кордону, здiйснює реєстрацiю iноземних громадян та ОБГ. З метою уточнення та пiдтвердження мети прибуття в Україну прикордонний наряд "Перевiрка документiв" (при необхiдностi старший ЗПН, помiчник старшого ЗПН) проводить спiвбесiду з iноземцем, особою без громадянства безпосередньо на смугах руху або в примiщеннi для проведення спiвбесiд. Контроль осiб, яким заборонено в'їзд в Україну та вiдносно яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснює у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002 та N 62 вiд 06.02.98. З метою виявлення викраденого автомототранспорту прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу вiдповiдно до вимог спiльного наказу ДКК та МВС N 520/390 вiд 07.08.2000. За результатами проходження паспортного контролю старший прикордонного наряду проставляє штамп "Прибуття" в паспорт, iммiграцiйну картку (для iноземних громадян та ОБГ). При виявленнi ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу, здiйснюється повна його iдентифiкацiя прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобiв". Облiк (реєстрацiя) транспортних засобiв, якi перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, здiйснюється старшим прикордонного наряду по перевiрцi документiв. При цьому видача громадянам-нерезидентам зобов'язань про зворотний вивiз транспортних засобiв особистого користування, що перебувають на облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, не здiйснюється. У паспортi громадянина поряд з штампом "Прибуття" проставляється вiдмiтка "тз реєстрацiйний N", яка засвiдчує дату ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу особистого користування. Старший прикордонного наряду по перевiрцi документiв iнформує водiя або власника, який ввозить на територiю України транспортний засiб, про обов'язок вивезти цей транспортний засiб за межi України у термiн, встановлений законодавством, або оформити його у вiдповiдний митний режим.

     У разi ввезення транспортних засобiв громадянами України, якi постiйно проживають за її межами, з метою тимчасового використання, особа прикордонним нарядом направляться до працiвника митницi, який згiдно розподiлу обов'язкiв здiйснює виконання митних процедур в таких випадках.

     У разi виходу з ладу КАПК для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (алфавiтний список, витяг з облiкiв доручень правоохоронних органiв). Поiменний облiк осiб здiйснювати шляхом заповнення журналу облiку осiб та транспортних засобiв, що перетнули ДКУ пiд час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", данi з яких вносити до бази даних КАПК пiсля її ввiмкнення спецiально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевiрка документiв" на окремо визначеному робочому мiстi контролера.

     Зовнiшнiй огляд транспортного засобу здiйснюється спiльно посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю та митницi в зонi митного контролю. За рiшенням старшого прикордонного наряду (змiни) або митної змiни на напрямку руху транспортних засобiв транспортний засiб може бути виведений iз загального потоку руху i направлений на вiльну праву частину смуги руху N 2, лiву частину смуги руху N 3, на оглядовий майданчик або в бокс поглибленого огляду.

     Iнiцiатором прийняття рiшення щодо виведення осiб та транспортних засобiв iз загального потоку руху може бути iнспектор прикордонного контролю або iнспектор митницi з подальшою доповiддю старшому змiни прикордонних нарядiв або митного органу.

     Виведення транспортного засобу чи пасажира iз загального потоку руху здiйснюється на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв. У цьому разi огляд транспортних засобiв та осiб здiйснюється спiльною спецiальною оглядовою групою в складi працiвникiв митницi та прикордонного контролю iз залученням, у разi потреби, представникiв iнших органiв контролю на смугах руху, визначених для огляду транспортних засобiв у межах зони митного контролю, а в разi виникнення потреби - у спецiально визначених примiщеннях та на майданчиках у межах територiї пункту пропуску.

     Перед початком проведення огляду транспортного засобу чи особи iнспектор митницi вимагає подання письмової митної декларацiї.

     За результатами проведення огляду спiльною спецiальною оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу в трьох примiрниках. Перший та другий примiрники залишаються у справах органiв охорони державного кордону та митницi, а третiй - видається перевiзнику (експедитору, власнику). Усi примiрники Акта огляду пiдписуються всiма членами спiльної групи з визначенням iнiцiатора проведення огляду у верхньому кутi. Факт проведення огляду автотранспорту працiвником митницi, який приймав в ньому участь, реєструється в вiдповiдному журналi облiку згiдно з номенклатурою справ митного поста. Аналiз та оцiнку ризикiв здiйснює старший змiни прикордонних нарядiв, старший змiни митницi або працiвники обох служб задiянi до контролю на пiдставi вивчення паспортних та iнших документiв осiб, товаросупровiдних та транспортних документiв, а також виходячи з маршруту та напрямку руху, нацiональної належностi або державної реєстрацiї об'єкта контролю, поведiнки пiдконтрольної особи та iнших зовнiшнiх ознак об'єкта контролю. Рiшення про проведення огляду транспортного засобу спiльною спецiальною оглядовою групою у разi наявностi письмової iнформацiї щодо контрольованого пропуску (пiд оперативним контролем) приймається старшим змiни прикордонного наряду або начальник сектору митницi. За умови виявлення предметiв контрабанди негайно повiдомляється чергового iнспектора та дiзнавача Служби по боротьбi з КБ та ПМП. При виявленнi предметiв, що є об'єктами порушення митних правил, здiйснює вiдповiднi затримання з оформленням протоколу та проводить дiї у вiдповiдностi до вимог та в порядку, визначеному митним законодавством. Пiсля завершення прикордонно-митного контролю посадова особа митницi скеровує транспортний засiб на виїзд iз зони митного контролю в напрямку виїзду iз пункту пропуску.

     У разi виявлення транспортного засобу, який незаконно ввозиться на територiю України, вищезазначений автомобiль по Акту передається працiвникам митницi.

     Прикордонний наряд "Вартовий бiля шлагбауму на тилу" (далi - ВШТ) спрямовує транспортний засiб, що перемiщувався через пункт пропуску в спрощеному порядку, за його межi на територiю України тiльки за погодженням з посадовою особою митницi, яка згiдно з розподiлом обов'язкiв виконує функцiї чергового по режиму i несе вiдповiдальнiсть за випуск з пункту пропуску тiльки тих транспортних засобiв, якi пройшли необхiднi види контролю, передбаченi в такому випадку. Пропуск на Україну транспортних засобiв, якi їх не пройшли, забороняється. При виявленнi автотранспортного засобу, який самовiльно покинув зону митного контролю або контроль якого не завершено чи перемiщення його вiдбулось поза митним контролем, дана посадова особа доповiдає про це начальнику сектору i дiє вiдповiдно до його вказiвок.

Б) ОФОРМЛЕННЯ АВТОБУСIВ, ПАСАЖИРСЬКИХ МIКРОАВТОБУСIВ ТА РУЧНОЇ ПОКЛАЖI ПАСАЖИРIВ

(неторговий обiг)

     3.9. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом "Вартовий бiля шлагбауму на кордонi" (далi - ВШК) з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на в'їздному напрямку. Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШК, перевiряє у водiя та пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання Державного кордону, видає контрольний талон встановленого зразка, в якому вказує кiлькiсть осiб, державний реєстрацiйний номер та марку транспортного засобу, режим перемiщення i найменування товару, а iноземним громадянам видає iммiграцiйнi картки, роз'яснює, на якiй смузi буде проходити прикордонно-митний контроль та вказує напрямок подальшого руху.

     Заповнення iммiграцiйних карток iноземними громадянами та ОБГ здiйснюється перед в'їздом в зону паспортного контролю у спецiально визначеному мiстi або у транспортному засобi.

     Пiсля прибуття такого транспортного засобу на смугу руху N 3 вiн зупиняється зразу ж пiсля лiнiї паспортного контролю перед знаком "Стоп" для проходження прикордонно-митного контролю в зонi митного контролю. Оцiнка аналiзу ризикiв здiйснюється посадовою особою охорони державного кордону i митницi, якi згiдно з розподiлом обов'язкiв працюють на данiй смузi руху.

     В спрощеному порядку прикордонний та митний контроль осiб та їх речей, якi прямують рейсовими автобусами i мiкроавтобусами та автобусами з органiзованими туристичними групами та офiцiйними делегацiями, здiйснюється без виходу пасажирiв з транспортного засобу на смузi руху N 3.

     У разi встановлення ознак причетностi тiєї чи iншої особи до протиправної дiяльностi, перевезення в автобусi товарiв та iнших предметiв з ознаками контрабанди або порушення митних правил, на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв, транспортний засiб виводяться iз загального потоку руху на майданчик огляду в зонi митного контролю або залишається на тому ж мiсцi, якщо перемiщення вiдбувається на лiвiй частинi смуги руху N 3 i немає перешкод для перемiщення iнших таких транспортних засобiв для проведення контролю в повному обсязi з оглядом транспортного засобу спiльною оглядовою групою. В такому випадку пiсля прибуття транспортного засобу прикордонний наряд "Перевiрка документiв" заходить в салон автобуса (мiкроавтобуса) i встановлює у керiвника групи (водiя) категорiю пасажирiв та пропонує водiю та пасажирам пройти для проходження паспортного контролю. Першим паспортний контроль проходить водiй автобуса, а потiм пасажири, пiсля чого прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобiв" або працiвником митницi приймається рiшення щодо огляду ручної поклажi, товарiв та iнших предметiв безпосередньо в автобусi або залi огляду.

     Паспортний контроль здiйснюється в кабiнах паспортного контролю в'їзної сторони пункту пропуску прикордонним нарядом "Перевiрка документiв". Пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи пасажирiв на право перетинання державного кордону, перевiряє порядок заповнення iммiграцiйної картки iноземця, проставляє штамп в частину "Прибуття" реєстрацiйної картки iноземця, яку залишає в себе, частину "Вибуття" реєстрацiйної картки iноземця повертає iноземцю. З метою уточнення та пiдтвердження мети прибуття в Україну прикордонний наряд "Перевiрка документiв" (при необхiдностi старший ЗПН, помiчник старшого ЗПН) проводить спiвбесiду з iноземцем або особою без громадянства. Контроль осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснює у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002, вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П" та журнали контролю, а також контролює, щоб у транспортному засобi знаходилась така кiлькiсть пасажирiв, яка вказана в контрольному талонi, та проставляє штамп "Прибуття".

     Вiдповiдно до спiльного наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України" прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу, а саме перевiряє вiдповiднiсть марки, моделi, державного реєстрацiйного номера, кольору зазначених у реєстрацiйних документах з фактичними даними транспортного засобу. При виявленнi ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу, спiльно з працiвником митницi здiйснюється повна його iдентифiкацiя. У разi виходу з ладу КАПК для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (алфавiтний список, витяг з облiкiв доручень правоохоронних органiв). Поiменний облiк осiб здiйснювати шляхом заповнення журналу облiку осiб та транспортних засобiв, що перетнули ДКУ пiд час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", данi з яких вносити до бази даних КАПК пiсля її ввiмкнення спецiально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевiрка документiв" на окремо визначеному робочому мiстi контролера.

     По закiнченнi паспортного контролю пасажирiв в залi митного контролю (якщо таке рiшення приймалось) здiйснюється митне оформлення та контроль ручної поклажi (товарiв i предметiв) пасажирiв. В разi ввезення громадянами товарiв i iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню, митне оформлення здiйснюється у порядку, визначеному в пунктi 3.7 даної Технологiчної схеми.

     Прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" спiльно з працiвником митницi проводить огляд транспортного засобу. Посадова особа митницi визначає необхiднiсть проведення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю та залучає працiвникiв зазначених служб. По прибуттi в зону митного контролю працiвники вищезазначених служб проводять необхiдне оформлення пiдконтрольного їм вантажу та проставляють вiдмiтку про завершення контролю в контрольному талонi i товаросупровiдних документах. Контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом проводить служба мiжнародних автомобiльних перевезень. Функцiями контролю за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом вiд 6 мiсць (включаючи мiсце водiя) є:

     - контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     - контроль технiчного стану автомобiльних транспортних засобiв, що впливає на безпеку руху;

     - контроль за оформленням дозвiльних документiв на мiжнароднi перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом;

     - облiк автомобiльних транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв;

     - перевiрка лiцензiй на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник служби мiжнародних автомобiльних перевезень робить вiдмiтку про результати контролю транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в контрольному талонi.

     Посадовi особи СМАП, якi не дозволили пропуск транспортного засобу, iнформують про це ВiдПК "Шегинi", виводять транспортний засiб з смуг руху i розташовують на спецiальiй стоянцi в зонi митного контролю пункту пропуску для з'ясування обставин або повертають його на територiю сумiжної держави.

     У разi затримання автобуса українського або iноземного перевiзника на термiн бiльше доби, СМАП вживає заходiв для надання iншого автобуса для перевезення пасажирiв до найближчого населеного пункту, де функцiонують iншi види транспорту.

     Розрахунки за транспортнi послуги i виплати за понесенi пасажирами збитки внаслiдок затримання автобуса з вини перевiзника здiйснює перевiзник, автобус якого затримано.

     Про затримання автобуса мiжнародних перевезень на термiн бiльше доби робиться вiдмiтка у вiдповiдному журналi, форма якого затверджується Мiнтрансом, Державною митною службою i ДКК.

     Звiрка номерних агрегатiв транспортного засобу з реєстрацiйними документами прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобiв" спiльно з посадовою особою митницi здiйснюється вибiрково.

     У разi виявлення транспортного засобу, який незаконно ввозиться на територiю України, вирiшується питання про документування митницею факту контрабанди або порушення митних правил. В разi необхiдностi справляння митних зборiв та платежiв iнспектор митницi скеровує транспортний засiб на стоянку в зонi митного контролю. Пiсля завершення митного контролю пасажири виходять з залу i здiйснюють посадку в автобус пiд керуванням водiя. По завершеннi прикордонно-митного контролю транспортного засобу посадова особа митницi проставляє ОНП в контрольному талонi та скеровує транспортний засiб на виїзд з пункту пропуску. При виникненнi нестандартних ситуацiй (одночасне прибуття декiлькох автобусiв, автобусiв з дiтьми та iнше), з метою збiльшення пропускної спроможностi пункту пропуску, по рiшенню начальника вiддiлення прикордонного контролю i начальника вантажно-пасажирського сектору митницi прикордонно-митний контроль, та оформлення може здiйснюватися на смугах руху вантажної дiльницi пункту пропуску у встановленому законодавством порядку з забезпеченням всiх видiв контролю та внесенням даних в базу даних АСПК "Гарт-1/П".

     Автобуси мiжнародних маршрутiв проходять оформлення згiдно графiка руху. Автобуси, якi перевозять дiтей, iнвалiдiв, проходять митний та прикордонний контроль позачергово.

     У разi вiдмови в пропуску через державний кордон України товарiв чи транспортних засобiв iншими контрольними службами, документ вiдмови складає посадова особа цiєї служби, а старшими змiни митницi та прикордонного наряду вживаються заходи забезпечення повернення транспортного засобу i його виїзд за межi пункту пропуску або затримання на зберiгання в митницi за бажанням водiя (власника товарiв) виходячи з вимог статтi 166 МКУ. Документ вiдмови у пропуску працiвником прикордонного наряду пiдшивається до контрольного талона i є пiдставою для його погашення.

     Порядок випуску таких транспортних засобiв з пункту пропуску прикордонним нарядом "вартовий шлагбауму" є аналогiчний до вимог п. 3.1 даної Технологiчної схеми.

В) ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ, ВАНТАЖНИХ МIКРОАВТОБУСIВ, ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ З МИТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

(торговий обiг)

     3.10. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом ВШК, з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на вантажному напрямку. Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШК перевiряє у водiя та пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання державного кордону, видає контрольний талон встановленого зразка, в якому вказує кiлькiсть осiб, державний реєстрацiйний номер та марку транспортного засобу, найменування товару i режим перемiщення, а iноземним громадянам видає iммiграцiйнi картки, пiсля чого вказує напрямок руху. Перед прикордонним контролем в зонi паспортного контролю здiйснюється санiтарно-епiдемiологiчний контроль, результати якого у формi вiдповiдних вiдмiток працiвниками санкарантинної служби вiдображаються в контрольному талонi i на товаросупровiдних документах. При необхiдностi, якщо є достатнi пiдстави вважати, що має мiсце перемiщення вантажу з порушення вiдповiдних вимог i норм, працiвник цiєї служби iнiцiює виведення транспортного засобу з загального потоку на спецiальну стоянку, що здiйснюється прикордонним нарядом, який працює на даному напрямку, для виконання необхiдних контрольних функцiй. В разi вiдмови у пропуску вантажу на Україну складається вiдповiдний документ санiтарно-карантинною службою, а сам автотранспортний засiб з вантажем пiд супроводом працiвника прикордонної служби повертається для виїзду з пункту пропуску.

     Пiсля зупинки автомобiля на першiй лiнiї "Стоп" iнспектор-iнструктор опитує водiя про характер вантажу, пiсля чого приймає рiшення щодо проведення попереднього огляду iз використанням службового собаки. По результатах попереднього огляду iнструктор служби собак доповiдає старшому прикордонного наряду та направляє транспортний засiб на лiнiю паспортного контролю для проведення автоматичного зчитування номерних знакiв.

     Пiсля прибуття транспортного засобу на лiнiю паспортного контролю водiй та пасажири проходять паспортний контроль. Паспортний контроль здiйснюється в кабiнi паспортного контролю вантажного майданчика прикордонним нарядом "Перевiрка документiв". Пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетинання державного кордону, вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П" та в журнал контролю, здiйснює реєстрацiю iноземних громадян та ОБГ. З метою уточнення та пiдтвердження мети прибуття в Україну прикордонний наряд "Перевiрка документiв" (при необхiдностi старший ЗПН, помiчник старшого ЗПН) проводить спiвбесiду з iноземцем або особою без громадянства, а також контролює, щоб у транспортному засобi знаходилась така кiлькiсть пасажирiв, яка вказана в контрольному талонi, та проставляє в в ньому i в паспортний документ штамп "Прибуття".

     Вiдповiдно до спiльного наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України" прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу, а саме перевiряє вiдповiднiсть марки, моделi, реєстрацiйного номера, кольору, зазначених у реєстрацiйних документах, з фактичними даними транспортного засобу. При виявленнi ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу, здiйснюється повна його iдентифiкацiя спiльно з працiвником митницi, який згiдно з розподiлом обов'язкiв працює на цiй дiлянцi.

     Контроль осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснюється у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002 (вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П", журнал реєстрацiї). У разi виходу з ладу КАПК для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (алфавiтний список, витяг з облiкiв доручень правоохоронних органiв). Поiменний облiк осiб здiйснювати шляхом заповнення журналу облiку осiб та транспортних засобiв, що перетнули ДКУ пiд час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", данi з яких вносити до бази даних КАПК пiсля її ввiмкнення спецiально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевiрка документiв" на окремо визначеному робочому мiстi контролера. По закiнченнi паспортного контролю та попереднього огляду старший прикордонного наряду на вантажному майданчику проставляє штамп "Прибуття" в контрольний талон, повертає його водiю, якого в подальшому направляє з товаросупровiдними документами до працiвника митницi на вантажному майданчику, що виконує функцiї диспетчера, для прийняття рiшення щодо зважування транспортного засобу чи заїзду в зону митного контролю без такого та аналiзу документiв спiльно з прикордонним нарядом. В поданих до митного контролю документах проставляється штамп "Пiд митним контролем". На пiдставi оцiнки аналiзу ризикiв посадова особа прикордонного наряду або митницi може iнiцiювати проведення спiльного огляду транспортного засобу або вантажу, про що робиться вiдмiтка в контрольному талонi.

     Пiсля зважування вантажу (або без такого) водiй в зонi митного контролю працiвником митницi спiльно з прикордонним нарядом проводиться вiзуальний огляд транспортного засобу, при цьому особливу увагу звертає на цiлiснiсть пломб, контровочного шнурка та тенту. В разi якщо пiд час проведення огляду спрацювала службова собака, виявлення в ходi огляду ознак, якi б вказували на можливе знаходження порушникiв кордону або товарiв, прихованих вiд митного контролю, та виходячи з аналiзу вивчення супровiдних документiв щодо характеру вантажу, вiдповiдностi маси вантажу, зазначенiй в супровiдних документах, пiсля проведення всiх передбачених законодавством видiв контролю старший змiни митницi або прикордонної служби до проставлення ОНП на контрольному талонi з врахуванням результатiв попереднього прикордонного i митного контролю приймає рiшення щодо виду спiльного огляду транспортного засобу i товару. Комiсiйним шляхом проводиться зняття митних забезпечень i огляд, який здiйснюється в зонах митного контролю на вантажному майданчику або у боксi поглибленого огляду з використанням службових собак (при необхiдностi), спецiальних технiчних засобiв. За результатами митного огляду iнiцiатором огляду оформляється акт в трьох примiрниках. Факт проведення огляду транспортного засобу фiксується у окремому журналi облiку.

     Третiй примiрник акта огляду надається власнику (особi) транспортного засобу, перший та другий - залишаються у справах органу охорони державного кордону та митницi. Усi примiрники акта огляду пiдписуються всiма членами спiльної групи з визначенням iнiцiатора проведення огляду. У службовому примiщеннi iнспектор митницi оформляє документи на вантаж i транспортний засiб з вiдповiдною їх реєстрацiєю по наявних системах облiку.

     Звiрка номерних агрегатiв транспортного засобу з реєстрацiйними документами прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобiв" спiльно з працiвником митницi здiйснюється вибiрково. У разi виявлення на етапi паспортного контролю транспортного засобу, який незаконно ввозиться на територiю України, вiн по акту передається iнспектору митницi.

     У вiдповiдностi до вимог законодавства для проведення iнших видiв контролю залучаються працiвники контролюючих служб, розмiщених в пунктi пропуску, результати якого вiдображаються вiдповiдними вiдмiтками в контрольному талонi i товаросупровiдних документах. Контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом проводить служба мiжнародних автомобiльних перевезень (СМАП). Функцiями контролю СМАП за здiйсненням мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом вантажопiдйомнiстю понад 1 тонну є:

     - контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     - контроль технiчного стану автомобiльних транспортних засобiв, що впливає на безпеку руху;

     - перевiрка вагових i габаритних параметрiв автомобiльних транспортних засобiв, оформлення та видача дозволiв на проїзд цих засобiв по територiї України у разi перевищення ними встановлених законодавством вагових та габаритних параметрiв, а також при перевезеннi небезпечних вантажiв;

     - контроль за оформленням дозвiльних документiв на мiжнароднi перевезення вантажiв автомобiльним транспортом;

     - облiк автомобiльних транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення вантажiв;

     - перевiрка транспортно-експедицiйної документацiї та лiцензiй на здiйснення мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом. Пiсля завершення контролю спiвробiтник служби мiжнародних автомобiльних перевезень робить вiдмiтку про результати контролю транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в контрольному талонi i товаросупровiдних документах.

     Пiсля завершення прикордонно-митного контролю працiвником митницi, який згiдно з розподiлом обов'язкiв здiйснював митний контроль та митне оформлення транспортного засобу з вантажем, на контрольному талонi проставляє ОНП.

     Транспортний засiб диспетчером вантажної дiльницi направляється на виїзд iз зони митного контролю в напрямку виїзду з територiї пункту пропуску. У разi вiдмови в пропуску через державний кордон України товарiв чи транспортних засобiв iншими контрольними службами, документ вiдмови складає посадова особа цiєї служби, а посадова особа митницi i прикордонного наряду пiд супроводом забезпечують виїзд транспортного засобу з пункту пропуску або вантаж затримується на стоянку або за бажанням водiя передається на зберiгання в митницю. При виїздi транспортних засобiв з територiї пункту пропуску прикордонний наряд ВШТ перевiряє контрольний талон щодо наявнiсть вiдмiток про проходження прикордонного, митного i iнших видiв контролю, вiдповiднiсть кiлькостi осiб в транспортному засобi з даними зазначеними в контрольному талонi, вилучає його, спрямовує транспортний засiб за межi пункту пропуску на територiю України, а в кiнцi змiни - передає талон старшому прикордонного наряду.

     За бажанням водiя прикордонно-митний контроль автотранспортного засобу i вантажу, що в ньому перевозиться, в частинi спiльного митного огляду, прикордонно-митного контролю i митного оформлення митницею на пiдставi письмової заяви на iм'я керiвника пiдроздiлу митницi може проводитись в автотермiналi. Охорона i супровiд вантажiвок в такому випадку здiйснюють посадовi особи митницi за окремою технологiчною схемою. В такому випадку на транспортний засiб прикордонним нарядом ВШК додатково видається i заповнюється Картка контролю проходження документiв для проходження всiх видiв контролю в пунктi пропуску i на автотермiналi. Пiдставою для випуски (пiсля звiрки) сформованої колони автотранспорту з пункту пропуску на автотермiнал для прикордонного наряду ВШТ є наявнiсть на частинi "Е" Картки контролю вiдмiтки штампа про проходження паспортного контролю i штампа митницi "Пiд митним контролем", яка ним вилучається i в кiнцi змiни передається для зберiгання старшому прикордонного наряду. Для уникнення затримок колони автотранспорту бiля виїзних ворiт (шлагбауму) попередньо вiдiрванi працiвником митницi частини "Е" можуть заздалегiдь передаватись вартовому шлагбауму на тилу для випуску ним колони автотранспорту при повiльному русi з вiдповiдною звiркою.

     При виїздi транспортних засобiв з територiї автотермiналу прикордонний наряд "вартовий шлагбауму в автотермiналi" перевiряє контрольний талон щодо наявностi вiдмiток про проходження прикордонного, митного i iнших видiв контролю, вiдповiднiсть кiлькостi осiб в транспортному засобi з даними, зазначеними в контрольному талонi, вилучає його, спрямовує транспортний засiб за межi автотермiналу на територiю України, а в кiнцi змiни - передає талон старшому прикордонного наряду.

ВИЇЗД

     3.11. На територiю пункту пропуску запускається автотранспорт до лiнiї паспортного контролю в кiлькостi:

     - легкових автомобiлiв та вантажних мiкроавтобусiв - до 30 одиниць;

     - автобусiв та пасажирських мiкроавтобусiв - до 4 одиниць;

     - вантажних автомобiлiв - до 6 одиниць.

     Поза чергою проводиться прикордонний та митний контроль транспортних засобiв, якi перевозять важкохворих, групи дiтей, продукти, що швидко псуються, предмети мiжнародних органiзацiй та представництв, та особи, якi користуються на територiї України митними пiльгами, гуманiтарнi вантажi. Згiдно з розпорядженням КМУ вiд 26.07.99 року N 734 прикордонний контроль iноземних громадян, якi прямують в Україну на вiдпочинок за вiдповiдними путiвками, здiйснюється на окремих смугах руху в якомога коротший термiн.

     З метою пiдтримання режиму пересування осiб i транспорту в зонах митного контролю при виїздi з України, забезпечення безпечних умов дорожнього руху на вантажнiй i пасажирськiй дiльницях пункту пропуску питання запуску автотранспорту погоджується з начальником сектору або старшим виїзду митницi через посадову особу, що згiдно з розподiлом обов'язкiв митної змiни виконує функцiї чергового по режиму.

А) ОФОРМЛЕННЯ, ОГЛЯД ЛЕГКОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ВАНТАЖНИХ МIКРОАВТОБУСIВ БЕЗ МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РУЧНОЇ ПОКЛАЖI ПАСАЖИРIВ
(неторговий обiг)

Оформлення транспортних засобiв, що перемiщують товари та транспортнi засоби, якi пiдлягають письмовому декларуванню

     3.12. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом "Вартовий бiля шлагбауму на тилу" (далi - ВШТ), з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на виїзному напрямку. Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШТ перевiряє у водiя наявнiсть полiса цивiльної вiдповiдальностi "Зелена картка" у власникiв (користувачiв) транспортних засобiв, зареєстрованих в Українi, у пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання державного кордону, видає заповнений ним контрольний талон, при необхiдностi роз'яснює розташування смуг спрощеного i загального контролю та вказує напрямок подальшого руху.

     Пiсля прибуття транспортного засобу в зону митного контролю на праву частину смуги руху N 5 прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" разом з працiвником митницi, який згiдно з розподiлом обов'язкiв працює на даному напрямку на пiдставi оцiнки аналiзу ризикiв, визначають необхiднiсть проведення спiльного огляду транспортного засобу або товарiв, вид та межi необхiдного митного контролю.

     Пропуск через митний кордон України предметiв (товарiв) здiйснюється згiдно правил, дiючих на момент їх оформлення. У разi вивезення товарiв та iнших предметiв, якi пiдлягають обов'язковому декларуванню та перемiщення яких через кордон здiйснюється за дозвiльними документами вiдповiдних компетентних органiв, оформлення здiйснюється згiдно вимог чинного митного законодавства, нормативних документiв iнших органiв, на пiдставi дозволiв яких здiйснюється пропуск через митний кордон України цих товарiв. В такому випадку обов'язково застосовується письмова форма декларування з заповненням пасажирської митної декларацiї. Працiвник митницi i органу охорони державного кордону визначають необхiднiсть проведення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю, для чого залучають працiвникiв зазначених служб. Пiсля прибуття в зону митного контролю, останнi проводять необхiдне оформлення пiдконтрольного їм вантажу та проставляють вiдмiтку про завершення контролю в контрольному талонi i товаросупровiдних документах, а при їх вiдсутностi у вiльному мiсцi митної декларацiї. В разi пiдконтрольностi вантажного мiкроавтобусу службi мiжнародних автомобiльних перевезень, iнспектор СМАП здiйснює контроль даного транспортного засобу та по завершенi його проставляє вiдмiтку в контрольному талонi i товаросупровiдних документах. Пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю старший змiни митницi або прикордонного наряду до проставлення особистої номерної печатки на контрольному талонi, з врахуванням результатiв попереднього прикордонного i митного контролю, приймає остаточне рiшення щодо виду спiльного огляду транспортного засобу та товарiв. За результатами спiльного огляду (крiм вiзуального) сторона, яка iнiцiювала його, складає в трьох примiрниках Акт огляду встановленої форми. Факт проведеного огляду реєструється митницею у вiдповiдному журналi облiку згiдно номенклатури справ митного поста. При виявленнi предметiв, що є об'єктами порушення митних правил, посадова особа митницi здiйснює вiдповiднi затримання з оформленням протоколу та провадить дiї у вiдповiдностi до статей Митного кодексу України.

     Огляд ручної поклажi здiйснюється на переносних столах на смугах руху iнспектором митницi. Пiсля закiнчення контролю ручної поклажi прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" спiльно з працiвником митницi здiйснює огляд автомашини в присутностi водiя. Огляд вантажних мiкроавтобусiв здiйснюється, при необхiдностi, шляхом промiру зовнiшнiх та внутрiшнiх периметрiв. Звiрка номерних агрегатiв транспортного засобу з реєстрацiйним документом прикордонним нарядом "Огляд транспортних засобiв" спiльно з працiвником митницi здiйснюється вибiрково. При виявленнi в ходi огляду транспортного засобу ознак обладнаних тайникiв чи сховищ їх огляд проводиться спецiальною оглядовою групою спiльно з iнспектором митницi в боксi поглибленого огляду або на оглядовому майданчику.

     За умови виявлення предметiв контрабанди працiвник митницi негайно повiдомляє начальника пасажирського сектору, чергового iнспектора та дiзнавача Служби по боротьбi з КБ та ПМП. Вилучення товарiв, прихованих вiд прикордонного та митного контролю, здiйснюється за протоколом про ПМП. Пiсля завершення митного контролю працiвник митницi проставляє ОНП на контрольному талонi i дає дозвiл на проходження паспортного контролю.

     Прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" направляє транспортний засiб на лiнiю паспортного контролю та зупиняє в спецiально визначеному мiстi, яке забезпечує спрацювання системи автоматичного зчитування номерiв.

     Пiсля повної зупинки транспортного засобу водiй та пасажири проходять паспортний контроль.

     Паспортний контроль здiйснюється в кабiнах паспортного контролю з використанням технiчних засобiв паспортного контролю. Пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетинання державного кордону, наявнiсть та справжнiсть страхового полiсу "Зелена карта", перевiряє наявнiсть iммiграцiйної картки iноземця, проставляє штамп в частину "Вибуття" реєстрацiйної картки iноземця, яку залишає в себе. Контроль осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснює у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002, вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П", а також контролює, щоб у транспортному засобi знаходилась така кiлькiсть пасажирiв, яка вказана в картцi контролю автотранспорту. Вiдповiдно до спiльного наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України" пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу, а саме перевiряє вiдповiднiсть марки, моделi, державного реєстрацiйного номера, кольору, зазначених у реєстрацiйних документах з фактичними даними транспортного засобу.

     У разi виходу з ладу КАПК для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (алфавiтний список, витяг з облiкiв доручень правоохоронних органiв). Поiменний облiк осiб здiйснювати шляхом заповнення журналу облiку осiб та транспортних засобiв, що перетнули ДКУ пiд час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", данi з яких вносити до бази даних КАПК пiсля її ввiмкнення спецiально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевiрка документiв" на окремо визначеному робочому мiстi контролера. При виявленнi на етапi проходження паспортного контролю ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу, здiйснюється повна його iдентифiкацiя спiльно з працiвником митницi.

     При вивезеннi за межi України тимчасово ввезеного транспортного засобу старшим прикордонного наряду по перевiрцi документiв вiдмiтка "тз реєстрацiйний N" анулюється штампом "Анульовано", про що запис у книзi облiку несправностей в документах на право перетинання державного кордону не робиться.

     При виявленнi осiб, якi не вивезли тимчасово ввезенi автомобiлi через кордон, прикордонний наряд "Перевiрка документiв", попередньо проiнформувавши осiб про вимоги ст. 208 Митного кодексу України, вiдбирає письмове пояснення у довiльнiй формi (причини невивезення транспортного засобу) та iнформує працiвника митницi для прийняття рiшення вiдповiдно до вимог митного законодавства.

     Пiсля проходження прикордонного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проставляє штамп "Вибуття" в контрольному талонi та направляє транспортний засiб на виїзд до лiнiї державного кордону. При виїздi транспортних засобiв з територiї пункту пропуску прикордонний наряд ВШК перевiряє контрольний талон щодо наявностi вiдмiток про проходження прикордонного, митного i iнших видiв контролю, вiдповiдностi кiлькостi осiб в транспортному засобi з даними, зазначеними в контрольному талонi, вилучає його i спрямовує транспортний засiб за межi пункту пропуску на територiю Республiки Польща. Контрольний талон в кiнцi змiни передається прикордонним нарядом ВШК старшому прикордонної змiни.

Оформлення транспортних засобiв, що не перемiщують товарiв та транспортних засобiв, якi пiдлягають письмовому декларуванню

     3.13. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом "Вартовий бiля шлагбауму на тилу" (далi - ВШТ) з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на виїзному напрямку. Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШТ перевiряє у водiя наявнiсть полiса цивiльної вiдповiдальностi "Зелена картка" у власникiв (користувачiв) транспортних засобiв, зареєстрованих в Українi, у пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання державного кордону, роз'яснює при необхiдностi розташування смуг спрощеного контролю та вказує напрямок подальшого руху.

     Вибiр смуги руху здiйснюється особою (водiєм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобiв, товарiв, валютних цiнностей, за iнформацiйними знаками, дорожньою розмiткою, вказiвниками. В спрощеному порядку автотранспорт i громадяни проходять контроль на правiй частинi смуги руху N 4 i лiвiй частинi смуги руху N 5.

     Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного засобу або особи посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю або митницi з урахуванням аналiзу та оцiнки ризикiв.

     Зовнiшнiй огляд транспортного засобу здiйснюється спiльно посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю та митницi в зонi митного контролю перед лiнiєю паспортного контролю. За рiшенням старшого прикордонного наряду (змiни) або митної змiни на напрямку руху транспортних засобiв транспортний засiб може бути виведений iз загального потоку руху на вiльну смугу або направлений в бокс (на майданчик) огляду. Iнiцiатором прийняття рiшення щодо виведення осiб та транспортних засобiв iз загального потоку руху може бути iнспектор прикордонного контролю або iнспектор митницi з подальшою доповiддю старшому змiни прикордонного наряду або митницi.

     Виведення транспортного засобу чи пасажира iз загального потоку руху здiйснюється на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв. У цьому разi прикордонний та митний контроль транспортних засобiв та осiб здiйснюється спiльною спецiальною оглядовою групою в складi iнспекторiв митницi та прикордонного контролю iз залученням, у разi потреби, представникiв iнших органiв контролю на окремiй смузi руху, а в разi виникнення потреби - у спецiально визначених примiщеннях та на майданчиках у межах територiї пункту пропуску. За результатами проведення огляду спiльною спецiальною оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу iнiцiатором огляду в трьох примiрниках.

     Третiй примiрник акта огляду надається власнику (особi) транспортного засобу, перший i другий примiрники залишаються у справах органiв охорони державного кордону та митницi. Усi примiрники акта огляду пiдписуються всiма членами спiльної групи з визначенням iнiцiатора проведення огляду. Аналiз та оцiнку ризикiв здiйснює старший змiни прикордонних нарядiв, старший змiни митницi або вповноважена ними особа на пiдставi вивчення паспортних та iнших документiв осiб, товаросупровiдних та транспортних документiв, а також виходячи з маршруту та напрямку руху, нацiональної належностi або державної реєстрацiї об'єкта контролю, поведiнки пiдконтрольної особи та iнших зовнiшнiх ознак об'єкта контролю. Рiшення про проведення огляду транспортного засобу спiльною спецiальною оглядовою групою у разi наявностi письмової iнформацiї щодо контрольованого пропуску (пiд оперативним контролем) приймається старшим змiни прикордонного наряду або митницi. З метою створення сприятливих умов для прискорення оформлення пасажирiв та вантажiв через митний кордон України, iнспектор митницi проводить митний контроль у вiдповiдностi до вимог наказiв Держмитслужби України, з урахуванням iнтенсивностi транспортного потоку та оперативної обстановки. Представники iнших контрольних служб перебувають у спецiально видiленому мiсцi пункту пропуску з розташуванням їх службових примiщень у безпосереднiй близькостi вiд смуг руху. У разi потреби здiйснення вiдповiдних видiв контролю посадовi особи митницi викликають представникiв iнших контрольних служб безпосередньо на смуги руху.

     Пiсля прибуття транспортного засобу в зону митного контролю не доїжджаючи до лiнiї її завершення, пiсля проведеного працiвником митницi та прикордонного наряду ОТЗ його вiзуального огляду i опитування громадян (при необхiдностi) здiйснюється паспортний контроль двома iнспекторами прикордонного контролю на смугах руху без виходу з нього пасажирiв та водiя. При цьому старший прикордонного наряду здiйснює iдентифiкацiю пасажирiв за паспортними документами, вивчає їх на наявнiсть пiдробок i передає для реєстрацiї молодшому прикордонного наряду, який вносить данi власникiв та данi транспортного засобу у вiдповiднi бази даних у кабiнi паспортного контролю. Простановку вiдмiтки про перетинання державного кордону та повернення паспортних i iнших документiв водiю й пасажирам транспортного засобу здiйснюється старшим прикордонного наряду.

     Пiд час паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетину державного кордону, перевiряє реєстрацiю iноземних громадян та ОБГ. З метою уточнення та пiдтвердження мети перебування в Україну прикордонний наряд "Перевiрка документiв" (при необхiдностi старший ЗПН, помiчник старшого ЗПН) проводить спiвбесiду з iноземцем, особою без громадянства безпосередньо на смугах руху або в примiщеннi для проведення спiвбесiд. Контроль осiб, вiдносно яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснює у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002. З метою виявлення викраденого автомототранспорту прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу вiдповiдно до вимог спiльного наказу ДКК та МВС N 520/390 вiд 07.08.2000. За результатами проходження паспортного контролю старший прикордонного наряду проставляє штамп "Вибуття" в паспортний документ, вилучає iммiграцiйну картку (для iноземних громадян) та ОБГ у випадку закiнчення реєстрацiї. При вивезеннi за межi України тимчасово ввезеного транспортного засобу старшим прикордонного наряду по перевiрцi документiв вiдмiтка "ТЗ реєстрацiйний N" анулюється штампом "Анульовано", про що запис у книзi облiку несправностей в документах на право перетинання державного кордону не робиться.

     При виявленнi осiб, якi не вивезли тимчасово ввезенi автомобiлi через кордон, прикордонний наряд "Перевiрка документiв", попередньо проiнформувавши осiб про вимоги ст. 208 Митного кодексу України, вiдбирає письмове пояснення у довiльнiй формi (причини невивезення транспортного засобу). Про виявлений факт iнформується працiвник митницi для прийняття рiшення вiдповiдно до митного законодавства. У разi виходу з ладу КАПК для контролю за облiками БД N 1, 2, 3 використовувати паперовi носiї iнформацiї (алфавiтний список, витяг з облiкiв доручень правоохоронних органiв). Поiменний облiк осiб здiйснювати шляхом заповнення журналу облiку осiб та транспортних засобiв, що перетнули ДКУ пiд час виходу з ладу АСПК "Гарт-1П", данi з яких вносити до бази даних КАПК пiсля її ввiмкнення спецiально призначеному, старшим ЗПН, прикордонному наряду "Перевiрка документiв" на окремо визначеному робочому мiстi контролера. Акти огляду транспортних засобiв прикордонної служби, складенi спiльною спецiальною оглядовою групою, зберiгаються в примiщеннi ВiдПК "Шегинi" термiном 6 мiсяцiв. По закiнченнi термiнiв зберiгання вiдповiдальна особа Державної прикордонної служби проводить їх комiсiйне знищення. За результатами комiсiйного знищення складається акт, форму якого затверджено спiльним наказом N 117/62 вiд 12.02.2003. Акти їх комiсiйного знищення зберiгаються в справi штабу загону, термiном 1 рiк.

Б) ОФОРМЛЕННЯ АВТОБУСIВ, ПАСАЖИРСЬКИХ МIКРОАВТОБУСIВ ТА РУЧНОЇ ПОКЛАЖI ПАСАЖИРIВ
(неторговий обiг)

     3.14. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом "Вартовий бiля шлагбауму на тилу" з дозволу старшого змiни прикордонних нарядiв. При цьому вiн перевiряє у водiя та пасажирiв наявнiсть паспортних документiв на право перетинання державного кордону, полiса цивiльної вiдповiдальностi "Зелена картка" у власникiв (користувачiв) транспортних засобiв, зареєстрованих в Українi, заповнює i видає контрольний талон встановленої форми. Контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом проводить служба мiжнародних автомобiльних перевезень. Функцiями контролю за здiйсненням мiжнародних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом вiд 6 пасажиромiсць (включаючи мiсце водiя) є:

     - контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     - контроль технiчного стану автомобiльних транспортних засобiв, що впливає на безпеку руху;

     - контроль за оформленням дозвiльних документiв на мiжнароднi перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом;

     - облiк автомобiльних транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв;

     - перевiрка лiцензiй на здiйснення мiжнародних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник служби мiжнародних автомобiльних перевезень робить вiдмiтку про результати контролю транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в контрольному талонi.

     Посадовi особи СМАП, якi не дозволили пропуск автобуса (мiкроавтобуса), iнформують про це старшого змiни митницi i прикордонного наряду i виводять його iз смуги руху та розташовують на спецiальних стоянках за межами режимної територiї пункту пропуску для з'ясування обставин. Про затримання автобуса мiжнародних перевезень на термiн бiльше доби робиться вiдмiтка у вiдповiдному журналi, форма якого затверджується Мiнтрансом, Державною митною та прикордонною службами. Пiсля заповнення митних декларацiй пасажири запрошуються iнспектором митницi в зал огляду для проходження митного i прикордонного контролю, де проводиться контроль ручної поклажi.

     В разi прийняття рiшення щодо огляду транспортного засобу спiльною спецiальною оглядовою групою (ССОГ) iнiцiатором огляду складається Акт за пiдписом представникiв митницi та прикордонної служби та iнших представникiв контрольних служб пункту пропуску, якi залучались до здiйснення огляду.

     Автобуси складних конструкцiй по рiшенню старшого змiни прикордонних нарядiв оглядаються за допомогою службових собак i спецiальних технiчних засобiв.

     Пiсля прибуття транспортного засобу в зону митного контролю працiвник митницi визначає необхiднiсть проведення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю та залучає працiвникiв зазначених служб, якi проводять необхiдне оформлення пiдконтрольного їм вантажу та проставляють вiдмiтку про завершення контролю в контрольному талонi i товаросупровiдних документах, а за їх вiдсутностi у митнiй декларацiї.

     Пiсля завершення прикордонно-митного огляду iнспектор митницi проставляє ОНП в контрольному талонi та направляє транспортний засiб в зону паспортного контролю.

     Паспортний контроль здiйснюється в кабiнах паспортного контролю з використанням технiчних засобiв паспортного контролю. Пiд час перевiрки документiв прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетину державного кордону, наявнiсть та справжнiсть страхового полiсу "Зелена карта", перевiряє наявнiсть реєстрацiйної картки iноземця, проставляє штамп в частину "Вибуття" реєстрацiйної картки iноземця, яку залишає в себе. Контроль осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв здiйснює у вiдповiдностi до наказу Голови ДКК N 588 вiд 02.10.2002, вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П", а також контролює, щоб у транспортному засобi знаходилась така кiлькiсть пасажирiв, яка вказана в контрольному талонi, та проставляє штамп "Вибуття". Вiдповiдно до спiльного наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України" пiд час паспортного контролю контролер проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу, а саме перевiряє вiдповiднiсть марки, моделi, державного реєстрацiйного номера, кольору, зазначених у реєстрацiйних документах, з фактичними даними транспортного засобу. При виявленнi ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу, здiйснюється повна його iдентифiкацiя разом з працiвником митницi. Пiсля завершення паспортного контролю пасажири за вказiвкою працiвника прикордонної служби виходять з залу, здiйснюють посадку в автобус. Прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проставляє штамп "Вибуття" в контрольному талонi та спрямовує його на виїзд з пункту пропуску в напрямку державного кордону.

     На пiдставi оцiнки аналiзу i ризикiв прикордонний та митний контроль осiб та їх ручної поклажi може здiйснюватись у спрощеному порядку без виходу пасажирiв з автобуса.

     У разi встановлення ознак причетностi осiб до протиправної дiяльностi, перевезення в автобусi предметiв з ознаками контрабанди або порушення митних правил, на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв прикордонно-митний контроль проходить в оглядовому залi на загальних пiдставах. Автобус виводиться iз загального потоку руху на оглядовий майданчик або залишається на смузi руху, якщо нема перешкод для перемiщення iнших транспортних засобiв. Огляд автобуса здiйснюється спiльною спецiальною групою в присутностi водiя або окремих пасажирiв. В залежностi вiд обставин огляд ручної поклажi пасажирiв може бути проведений безпосередньо в автобусi в їх присутностi або в присутностi водiя. Автобуси мiжнародних маршрутiв проходять оформлення згiдно графiка руху. Автобуси, якi перевозять дiтей, iнвалiдiв, проходять митний та прикордонний контроль позачергово.

     При виїздi з територiї пункту пропуску прикордонний наряд "Вартовий бiля шлагбауму на кордонi" перевiряє на контрольному талонi наявнiсть вiдмiток про проходження прикордонного, митного i iнших видiв контролю, вiдповiднiсть кiлькостi осiб в транспортному засобi з даними, зазначеними в контрольному талонi, вилучає її та спрямовує транспортний засiб за межi пункту пропуску в Республiку Польща.

     Контрольнi талони, вилученi ВШТ пiсля закiнчення змiни, передаються старшому прикордонного наряду.

В) ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ, ВАНТАЖНИХ МIКРОАВТОБУСIВ, ЛЕГКОВИХ АВТОМОБIЛIВ З МИТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
(торговий обiг)

     3.15. Запуск транспортних засобiв на територiю пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом ВШТ з дозволу старшого ЗПН або прикордонного наряду на вантажному напрямку за погодженням з начальником вантажно-пасажирського сектору (старшого вантажної змiни). Пiд час запуску транспортного засобу прикордонний наряд ВШТ перевiряє у водiя та пасажирiв наявнiсть документiв на право перетинання державного кордону, наявнiсть страхового полiсу "Зелена карта", заповнює i видає контрольний талон встановленого зразка та вказує напрямок руху. Пiсля зупинки автомобiля перед зоною митного контролю iнспектор-iнструктор опитує водiя про характер вантажу, пiсля чого приймає рiшення щодо проведення попереднього огляду iз використанням службового собаки. По результатах попереднього огляду iнструктор служби собак доповiдає старшому прикордонного наряду та направляє транспортний засiб в зону митного контролю.

     Працiвник СМАП оформляє необхiднi документи у службовому примiщеннi i реєструє данi про транспортний засiб та вантаж. Функцiями контролю СМАП за здiйсненням мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом вантажопiдйомнiстю понад 1 тонну є:

     - контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень;

     - контроль технiчного стану автомобiльних транспортних засобiв, що впливає на безпеку руху;

     - перевiрка вагових i габаритних параметрiв автомобiльних транспортних засобiв, оформлення та видача дозволiв на проїзд цих засобiв по територiї України у разi перевищення ними встановлених законодавством вагових та габаритних параметрiв, а також при перевезеннi небезпечних вантажiв;

     - контроль за оформленням дозвiльних документiв на мiжнароднi перевезення вантажiв автомобiльним транспортом;

     - облiк автомобiльних транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення вантажiв;

     - перевiрка транспортно-експедицiйної документацiї та лiцензiй на здiйснення мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом.

     Пiсля завершення контролю спiвробiтник служби мiжнародних автомобiльних перевезень робить вiдмiтку про результати контролю транспортного засобу (при позитивних висновках контролю) в контрольному талонi i товаросупровiдних документах.

     Посадова особа митницi оформляє документи у службовому примiщеннi, реєструє данi про транспортний засiб та вантаж у вiдповiдних системах облiку, визначає необхiднiсть проведення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю та за необхiднiстю викликає працiвникiв зазначених служб. Пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю в пунктi пропуску старший змiни митницi або прикордонного наряду до проставлення ОНП на контрольному талонi за результатами оцiнки аналiзу ризикiв приймає рiшення щодо проведення виду спiльного огляду транспортного засобу та товару. При спрацюваннi службової собаки або при наявностi ознак, що в автомобiлi можуть перевозитись нелегально громадяни або iншi предмети та цiнностi, забороненi до вивозу з України, спiльна спецiальна оглядова група огляд автомобiля та вантажу в зонi митного контролю проводить в обов'язковому порядку.

     За результатами будь-якого виду огляду, крiм вiзуального, його iнiцiатором складається акт встановленої форми. По завершеннi митного контролю iнспектор митницi проставляє ОНП в контрольному талонi. Iнспектор-iнструктор направляє транспортний засiб на лiнiю паспортного контролю для проведення автоматичного зчитування номерних знакiв. Пiсля прибуття транспортного засобу на лiнiю паспортного контролю водiй та пасажири проходять паспортний контроль. Паспортний контроль здiйснюється в кабiнi паспортного контролю вантажного майданчику з використанням технiчних засобiв паспортного контролю.

     В ходi паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" у встановленому порядку перевiряє паспортнi документи водiя та пасажирiв на право перетину державного кордону, наявнiсть та справжнiсть страхового полiсу "Зелена карта", перевiряє наявнiсть iммiграцiйної картки iноземця, проставляє штамп в частину "Вибуття", яку залишає в себе. Контроль осiб, щодо яких є доручення правоохоронних органiв, здiйснює у вiдповiдностi до наказу ДКК N 588 вiд 02.10.2002, вносить вiдповiднi данi в базу даних АСПК "Гарт-1/П", а також контролює, щоб у транспортному засобi знаходилась така кiлькiсть пасажирiв, яка вказана в контрольному талонi, та проставляє штамп "Вибуття".

     Вiдповiдно до спiльного наказу Голови ДКК та Мiнiстра внутрiшнiх справ України N 520/390 вiд 7 серпня 2000 року "Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають державний кордон України" пiд час паспортного контролю iнспектор спiльно з працiвником митницi проводить загальну iдентифiкацiю транспортного засобу, а саме перевiряє вiдповiднiсть марки, моделi, реєстрацiйного номера, кольору, зазначених у реєстрацiйних документах, з фактичними даними транспортного засобу.

     При виявленнi ознак пiдроблення документiв або iнших ознак, що свiдчить про можливе викрадення транспортного засобу, здiйснюється повна його iдентифiкацiя.

     По завершеннi паспортного контролю прикордонний наряд "Перевiрка документiв" проставляє штамп "Вибуття" в контрольному талонi та спрямовує його в напрямку державного кордону. При виїздi з територiї пункту пропуску прикордонний наряд "Вартовий бiля шлагбауму на кордонi" перевiряє на контрольному талонi наявнiсть вiдмiток про проходження прикордонного, митного i iнших видiв контролю, вiдповiднiсть кiлькостi осiб в транспортному засобi з даними, зазначеними в контрольному талонi, вiдбирає його та спрямовує транспортний засiб за межi пункту пропуску в Республiку Польща. Контрольнi талони автотранспорту, вилученi ВШК в кiнцi змiни, передаються старшому прикордонного наряду. У випадку проходження прикордонно-митного контролю на автотермiналi запуск в пункт пропуску колони автотранспорту, що перемiщується пiд супроводом митницi, прикордонним нарядом ВШТ здiйснюється на пiдставi вiдмiток ОНП митницi на контрольного талона i частинi "Д" Картки контролю проходження документiв. Колона автотранспорту направляється на смуги руху N 10, 11. Пiсля здiйснення прийому колони автотранспорту вiд групи супроводу працiвник митницi, який згiдно з розподiлом обов'язкiв виконує функцiї диспетчера вантажної дiльницi, здiйснює пiдтвердження про їх прибуття у наявнiй системi облiку i направляє транспортнi засоби в зону паспортного контролю.

     При проведеннi паспортного контролю прикордонним нарядом "Перевiрка документiв" проставляється штамп в частинi "Д" Картки контролю проходження документiв i Контрольному талонi, на пiдставi яких прикордонним нарядом ВШК здiйснюється випуск транспортного засобу з пункту пропуску.

ОФОРМЛЕННЯ ОСIБ ТА РУЧНОЇ ПОКЛАЖI, ЩО ПРЯМУЮТЬ ЧЕРЕЗ ДКУ В ПIШОМУ ПОРЯДКУ

     Оформлення осiб на вхiд в Україну

     Запуск осiб на територiю пiшого переходу здiйснюється прикордонним нарядом "Дозор" на пiшому переходi. Пiдтримання режиму та спостереження за прибуваючими особами ведеться прикордонним нарядом "Дозор" на пiшому переходi з моменту перетинання ними державного кордону до прибуття їх до кабiн паспортного контролю. В подальшому пiсля прикордонно-митного оформлення спостереження ведеться прикордонним нарядом "Дозор" на тилу пiшого переходу до моменту виходу осiб за межi територiї пiшого переходу через тиловi ворота.

     Паспортний контроль здiйснюється в кабiнках паспортного контролю вхiдної сторони, в ходi якого контролером перевiряються документи в встановленому порядку. Здiйснюється контроль за iноземцями, яким заборонено в'їзд в Україну, та контроль осiб, вiдносно яких виконуються доручення правоохоронних органiв, а також iноземним громадянам видаються iммiграцiйнi картки, в яких пiсля їх заповнення проставляється вiдмiтка "Прибуття" в частинi "прибуття", "вибуття" iммiграцiйної картки, при чому частина "прибуття" залишається у контролера, пiсля проходження паспортного контролю громадяни направляються для проходження митного контролю. В необхiдних випадках при виявленнi предметiв, що пiдлягають ветеринарному, карантинному, екологiчному та iншим видам контролю, для вирiшення питання їх пропуску запрошуються працiвники вiдповiдних служб, пiсля чого iнспектор митницi завершує оформлення громадян та ручної поклажi. Спостереження за особами ведеться пiсля здiйснення прикордонно-митного контролю до моменту їх виходу за межi територiї пiшого переходу прикордонним нарядом "Дозор" (тил).

     Оформлення осiб на вихiд з України

     Запуск осiб на територiю пiшого переходу здiйснюється прикордонним нарядом "Дозор" на тилу пiшого переходу. Пiдтримання режиму спостереження за перебуваючими особами здiйснюється прикордонним нарядом "Дозор" на тилу пiшого переходу з моменту заходу на територiю пiшого переходу до прибуття їх до кабiн паспортного контролю. В подальшому пiсля прикордонно-митного контролю спостереження ведеться прикордонним нарядом "Дозор" на кордонi до моменту перетинання ДКУ. По прибуттi на митний контроль громадяни заповнюють митнi декларацiї пiсля чого працiвник митницi встановлює вид та ступiнь митного огляду ручної поклажi. Огляд ручної поклажi здiйснюється на столах в павiльйонi митного контролю. По узгодженню iз старшим змiни прикордонних нарядiв митницею може бути проведений переогляд ручної поклажi пасажирiв пiсля завершення прикордонно-митного контролю. Переогляд за лiнiєю паспортного контролю може бути здiйснений за рiшенням старшого вантажно-пасажирського вiддiлу митницi та старшого змiни прикордонних нарядiв. Закiнчення митного оформлення узгоджується з iншими контрольними службами, пiсля чого iнспектор митницi приймає рiшення про направлення його на прикордонний контроль. Прикордонний контроль здiйснюється в кабiнцi паспортного контролю, в ходi якого iнспектор перевiряє документи в установленому порядку, здiйснює контроль осiб, вiдносно яких виконуються доручення правоохоронних органiв по картотечному облiку, а також в iноземних громадян вилучається частина "вибуття" iммiграцiйної картки, в яку iнспектор проставляє вiдмiтку "вибуття".

     Спостереження за особами, якi пройшли прикордонно-митний контроль, до моменту перетинання ними ДКУ здiйснюється прикордонним нарядом "Дозор" на кордонi пiшого переходу.

     Екстрадицiї в ПП "Шегинi" здiйснюються на в'їздному напрямi, в мiсцi стоянки транспортних засобiв, в зонi митного контролю.

4. Час на виконання контрольних операцiй

     4.1. Час на здiйснення прикордонного та митного контролю вiд початку контролю до його закiнчення без виведення особи або транспортного засобу iз загального потоку руху, як правило, не повинен перевищувати:

     - для легкового автомобiля з 3-ма пасажирами - 2 хв.;

     - для мiкроавтобуса з 9-ма пасажирами - 6 хв.;

     - для автобуса з 30-ма пасажирами - 20 хв.

     4.2. Загальний час здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон, передбаченого розкладом або графiками руху.

     4.3. Контроль особи, транспортного засобу, товарiв та iнших предметiв вважається закiнченим, якщо в паспортних документах особи проставленi вiдповiднi вiдмiтки пiдроздiлу прикордонного контролю, а в супровiдних документах на транспортний засiб, товари та iншi предмети - митних органiв i iнших контрольних органiв i служб (при наявностi пiдконтрольних вантажiв).

5. Порядок установлення та пiдтримання режиму

     5.1. Режим в пунктах пропуску через ДКУ встановлюється на пiдставi Закону України "Про державний кордон України", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства транспорту України.

     Режим в пунктi пропуску - це комплекс органiзацiйних, режимних та технiчних заходiв, якi регламентують порядок пропуску осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, що прямують через ДКУ, осiб, якi беруть участь у контролi та обслуговуваннi пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття (вiдправлення) з пунктiв пропуску транспортних засобiв, визначення мiсць стоянок транспортних засобiв закордонного прямування, порядок їх змiни та допуску до них, порядок проведення робiт у пунктi пропуску, використання технiчних засобiв для створення належних умов для роботи контрольних служб та ускладнення проникнення в пункт пропуску стороннiх осiб.

     Режим у МАПП "Шегинi" встановлюється i пiдтримується для здiйснення службової дiяльностi Державної прикордонної служби, митних органiв, iнших контрольних служб i повинен виключати доступ стороннiх осiб до мiсць прикордонного, митного та iнших видiв контролю.

     Державна прикордонна та митна служби за взаємним погодженням в зонах прикордонного та митного контролю встановлюють режимнi правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в цих зонах службових осiб (в тому числi службових транспортних засобiв тощо), якi здiйснюють контроль (забезпечують здiйснення контролю) пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, вантажiв, товарiв та iншого майна, що перемiщуються через державний кордон України, порядок вiдправлення з цих зон осiб, транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетину державного кордону України.

     Контроль за дотриманням режимних правил у МАПП "Шегинi" покладається на Державну прикордонну службу. Вони є обов'язковими для виконання громадянами, якi прямують через державний кордон, працiвниками транспорту i службовими особами усiх контрольних служб. Контроль за виконанням правил режиму в пунктi пропуску покласти на прикордонний наряд ("Дозор").

     Режимнi заходи, що встановлюються в пунктi пропуску, визначають:

     - порядок прибуття в пункт пропуску осiб, транспортних засобiв, у тому числi i представникiв контрольних служб, якi працюють в пунктi пропуску;

     - порядок видачi перепусток на право перебування в пунктi пропуску;

     - мiсця стоянок та оформлення транспортних засобiв закордонного прямування, порядок прибуття в пункт пропуску та вибуття пiсля оформлення контрольними службами;

     - порядок посадки (висадки) осiб, що прямують через державний кордон;

     - порядок прибуття та перебування в пунктi пропуску працiвникiв правоохоронних органiв;

     - порядок використання технiчних засобiв для пiдтримання режиму в пунктi.

     Порушення режиму в МАПП "Шегинi" - це фактично здiйсненi фiзичною особою дiї, якi порушують порядок перебування i пересування всiх осiб i транспортних засобiв в межах територiї пунктiв пропуску, вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення iншої дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     Режимнi правила в зонах прикордонного контролю встановлюються з метою недопущення стороннiх осiб до мiсць здiйснення прикордонного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу i майна Державної прикордонної служби вiд злочинних посягань.

     Пропуск представникiв контрольних служб, осiб, якi беруть участь у здiйсненнi контролю, займаються господарською дiяльнiстю, обслуговуванням осiб i транспортних засобiв закордонного прямування, здiйснюється на пiдставi службових посвiдчень (документiв, що засвiдчують особу) та графiкiв виходу на роботу, якi надавати до 28 числа кожного мiсяця начальнику вiдпк "Шегинi".

     Доставка товарiв в магазин оптово-роздрiбної торгiвлi "Львiв-Трейдiнг" здiйснюється тiльки в свiтлий час доби, в буднi днi, в присутностi представника пiдроздiлу прикордонного контролю та митницi, якi контролюють розвантаження товарiв.

     У зону прикордонного контролю допускаються:

     - спiвробiтники митних органiв, санiтарно-карантинного, ветеринарного, екологiчного та iнших видiв контролю для виконання службових обов'язкiв за службовими посвiдченнями з вiдома старшого змiни прикордонного наряду;

     - працiвники правоохоронних органiв для виконання службових обов'язкiв у зонi прикордонного контролю повиннi мати службовi посвiдчення та письмове розпорядження керiвника правоохоронного органу, узгодженого з командуванням частини, якщо iнше не передбачено чинним законодавством;

     - особи, що прямують через державний кордон України, при наявностi дiйсних для в'їзду (виїзду) документiв.

     В зв'язку iз специфiкою розмiщення службових примiщень в пунктi пропуску, а саме адмiнiстративного будинку митницi за лiнiєю паспортного контролю, пропуск iнших осiб здiйснювати за наявнiстю документа, що посвiдчує особу, та перепустки в супроводi посадової особи митницi.

     Посадовi особи в зонах прикордонного контролю пересуваються в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв.

     Пропуск у зони прикордонного контролю в непередбачених випадках може здiйснюватись з дозволу начальника загону або особи, яка його замiщає.

     Громадський порядок у зонах прикордонного контролю забезпечується представниками Державної прикордонної служби. У разi необхiдностi для наведення громадського порядку можуть залучатися спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ.

     Шлагбауми на в'їздi в пункт пропуску для автомобiльного сполучення слiд застосовувати тiльки в разi загострення обстановки в пунктi пропуску, в iнший час слiд тримати їх вiдкритими.

     Обов'язки представникiв Державної прикордонної служби щодо пiдтримання режиму в зонах прикордонного контролю

     1. Здiйснювати у встановленому порядку контроль за наявнiстю у громадян належним чином оформлених документiв, пропуск у зону прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна закордонного прямування.

     2. Контролювати додержання режиму в пунктi пропуску та забезпечувати його пiдтримання в зонах прикордонного контролю.

     3. Забезпечувати безпеку службових осiб Державної прикордонної служби у пунктi пропуску та зонах прикордонного контролю.

     4. Вживати заходiв щодо припинення протиправних дiй в пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю у взаємодiї з митними та правоохоронними органами.

     5. Надавати необхiдну допомогу спецiальним пiдроздiлам у боротьбi з органiзованою злочиннiстю пiд час проведення ними оперативно-розшукових заходiв у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

     Режим у зонах митного контролю

     Режим в зонах митного контролю встановлюється з метою заборони доступу стороннiх осiб до мiсць здiйснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу.

     Режимнi правила в зонах митного контролю є обов'язковими для виконання спiвробiтниками державних прикордонних контрольних органiв та осiб, що прямують через державний кордон.

     У зону митного контролю допускаються:

     - спiвробiтники санiтарно-карантинного, ветеринарного, екологiчного та iнших видiв контролю для виконання службових обов'язкiв за службовими посвiдченнями з вiдома начальника вантажно-пасажирського сектору митницi;

     - спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв органiв МВС та СБУ за письмовим розпорядженням керiвникiв цих пiдроздiлiв при здiйсненнi заходiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     - громадяни, що перетинають митний кордон України, представники органiзацiй, пiдприємств та установ, що отримують чи вiдправляють товари та iншi предмети на пiдставi дiйсних для виїзду (в'їзду) документiв чи транспортних та iнших документiв на отримання (вiдправку) товарiв чи iнших предметiв.

     Службовi особи, що мають доступ в зону митного контролю, можуть пересуватись в них тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв. Такi службовi особи не повиннi мати при собi цiнностей та предметiв, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено митними правилами. Доступ в зони митного контролю у випадках, не передбачених вище, може бути дозволений начальником митницi або його заступниками. Охорона зон митного контролю здiйснюється працiвниками митницi.

     Обов'язки митних органiв по пiдтриманню режиму в зонах митного контролю:

     1. Забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю.

     2. Охорона мiсця проведення митного контролю з метою гарантування безпеки службових осiб митницi, що його проводять, та громадян, що його проходять, а також майна митницi, громадян та органiзацiй.

     3. Прийняття заходiв по локалiзацiї та нейтралiзацiї негативних проявiв у мiсцях проведення митного контролю, в необхiдних випадках у взаємодiї з службовими особами прикордонних вiйськ та органiв внутрiшнiх справ.

     4. Надання необхiдної допомоги спецiальним пiдроздiлам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у зонах митного контролю.

     Права митних органiв по пiдтриманню режиму в зонах митного контролю:

     1. Встановлювати додатковi режимнi правила в зонах митного контролю.

     2. Перевiряти у необхiдних випадках речi та iншi предмети, валюту та цiнностi, що перемiщуються через межi таких зон.

     3. Вимагати вiд органiзацiй, пiдприємств, установ, громадян та службових осiб сумiжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю.

     5.2. Вiдповiдальнiсть за порушення режиму в зонах прикордонного та митного контролю

     Особи, якi допустили порушення режиму в пунктi пропуску або встановлених режимних правил в зонi прикордонного контролю, якi виннi в порушеннi режиму в зонах митного контролю, в незаконному перемiщеннi вантажiв, товарiв та iнших предметiв, несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     Вiдповiдальнiсть за координацiю роботи по пiдтриманню режиму в пунктi пропуску покладається на старшого ЗПН ВiдПК

     Пропуск осiб, транспортних засобiв в режимнi зони пункту пропуску здiйснюється прикордонним нарядом спiльно з представниками митницi та провадиться за такими документами:

     - осiб, що прямують через державний кордон, - за документами на право перетинання державного кордону України;

     - iнспекторського складу Державної прикордонної служби для несення, перевiрки служби - за службовими посвiдченнями особи;

     - посадових осiб митних органiв - за службовими посвiдченнями особи;

     - посадових осiб, якi здiйснюють iншi види контролю, обслуговуючого персоналу пунктiв пропуску - за перепустками, що видаються в загонi;

     - службовцi правоохоронних органiв, що прямують в пункт пропуску для проведення оперативно-розшукових заходiв, пов'язаних зi справами про порушення державного кордону, а також iншими правопорушеннями, - за службовими посвiдченнями особи та вiдрядженнями на право проведення оперативно-розшукових заходiв на територiї пункту пропуску;

     - при негайних оперативно-розшукових заходах пов'язаних зi справами про порушення ДКУ, а також iншими правопорушеннями - за службовими посвiдченнями з дозволу начальника загону (прикордонний наряд ВШТ робить вiдповiднi записи в журналi "Вiдвiдування пункту пропуску "Шегинi" посадовими особами);

     - представникiв мiнiстерств, державних комiтетiв i вiдомств, якi здiйснюють контрольнi функцiї в пунктах пропуску, - за паспортами (службовими посвiдченнями особи) та посвiдченнями про вiдрядження за узгодженням з начальником загону.

     5.3. Порядок спiльних дiй по дотриманню режиму в зонi прикордонного та митного контролю

     З метою забезпечення належного режиму на окремо визначених майданчиках для збереження затриманих та конфiскованих автомашин в денний час контроль покладається на посадову особу митницi, яка виконує функцiї комiрника; в нiчний час - начальника вантажно-пасажирського сектору або особу, яка виконує його функцiї.

     В перiод перебування транспортних засобiв в пунктi пропуску представники всiх контрольних служб повиннi слiдкувати за тим, щоб особи, якi прямують на цих транспортних засобах, виходили з них тiльки на перiод проведення контролю.

     Для проведення додаткових режимних заходiв залучаються працiвники митної варти та працiвники оперативних змiн, що призначаються начальниками оперативних змiн. Прикордонний наряд разом з визначеними працiвниками митницi здiйснюють пропускний режим в пункт пропуску та iншi режимнi заходи для створення сприятливих умов виконання функцiональних обов'язкiв.

     Спецiальнi транспортнi засоби СБУ, МВС, медичної допомоги, пожежної охорони, аварiйно-рятувальних служб у пункт пропуску пiд час виникнення надзвичайних обставин i подання екстреної допомоги пропускаються безперешкодно.

     Працiвники контрольних служб несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне оформлення транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, якi прямують через державний кордон, а також за необгрунтовану затримку осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, якi прямують через державний кордон, згiдно iз законодавством України.

     Перед початком змiни всi посадовi особи контрольних служб, особи, якi беруть участь у здiйсненнi контролю, займаються господарською дiяльнiстю, обслуговуванням осiб i транспортних засобiв закордонного прямування, отримують у своїх старших перепустки з фотокарткою власника встановленої форми (представницькi картки), якi виготовляються i надаються представникам контрольних служб, що здiйснюють свою дiяльнiсть у пунктах пропуску, вiдповiдним органом охорони державного кордону. Протягом часу перебування у пунктi пропуску така перепустка має бути прикрiплена на верхньому одязi посадової особи контрольної служби. Пiсля закiнчення змiни перепустки здаються старшим. Перебування в пунктi пропуску без перепустки розцiнюється як порушення правил режиму в пунктi пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством. Особистий транспорт посадових осiб усiх контрольних служб розмiщується на спецiально обладнаних майданчиках пункту пропуску.

     5.4. Транспортнi засоби, якi пропускаються поза чергою

     Транспортнi засоби пропускаються через державний кордон України в порядку черги, по мiрi її прибуття в пункт пропуску. Позачергово пропускається автотранспорт, що перевозить важко хворих, дiтей, тварин, та автобуси, що здiйснюють регулярнi перевезення пасажирiв. Правами позачергового в'їзду-входу на територiю пункту пропуску користуються:

     - делегацiї ВРУ i Кабiнету Мiнiстрiв України;

     - делегацiї, очолюванi керiвниками обласних Рад народних депутатiв України та їх виконавцiв;

     - особи з дипломатичними паспортами i члени їх сiмей, що прямують з ними;

     - вантажi з гуманiтарною допомогою та особи, що їх супроводжують;

     - особи, що прямують за засвiдченими у встановленому порядку телеграмами у зв'язку зi смертю, важкою хворобою близьких родичiв;

     - особи, що прямують за перепустками встановленого зразка на право позачергового в'їзду на територiю пункту пропуску, виданими Мiнiстерством транспорту України.

     Пiдлягають позачерговому пропуску на територiю пункту пропуску при виїздi з України вантажнi автомобiлi, якi здiйснюють перевезення продуктiв харчування з обмеженим термiном доставки та зберiгання, гуманiтарнi вантажi.

     Поза чергою пропускаються транспортнi засоби, якi прямують на пiдставi документiв Червоного Хреста.

6. Взаємодiя мiж контрольними органами, службами та iншими органiзацiями й установами

     6.1. Контрольнi органи, служби, iншi органiзацiї й установи забезпечують iнформування органiв прикордонного контролю та митних органiв про прибуття (вибуття) в пункт пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, результатiв їх контролю, пропущених i не пропущених через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, виявлення осiб, причетних до протиправної дiяльностi тощо.

     При виникненнi в пунктах пропуску ситуацiй, якi ускладнюють або унеможливлюють пропуск через ДКУ чи функцiонування пункту пропуску, контрольнi органи i служби вживають спiльних скоординованих заходiв щодо їх лiквiдацiї в межах своєї компетенцiї.

     6.2. Перевiзник або уповноважена ним особа забезпечує пiдготовку пасажирiв транспортного засобу для проходження контролю в пунктах пропуску через державний кордон (перевiрка наявностi паспортних документiв, надання карток iноземця i митних декларацiй тощо). Перевiзник або уповноваженi ним посадовi особи завчасно забезпечують посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю i митницi iнформацiєю про прибуття вищих посадових осiб, офiцiйних делегацiй, вiйськових команд i вантажiв, аварiйно-рятувальних та аварiйно-вiдновних формувань, транспортних засобiв, якi перевозять небезпечнi та спецiальнi вантажi, органiзованi групи пасажирiв, пункти виїзду з України в разi прямування транзитом через її територiю.

     6.3. У пунктах пропуску через державний кордон вiдповiдно до мiжнародних домовленостей посадовi особи пiдроздiлiв прикордонного контролю органiзовують i щодоби уточнюють з представниками контрольних органiв сумiжної держави питання щодо пропущених i не пропущених через державний кордон осiб i транспортних засобiв, їх передачi, визначення спiльних скоординованих дiй в iнтересах забезпечення безперебiйного пропуску через державний кордон, а також про змiни в обстановцi, якi впливають на здiйснення пропуску через державний кордон.

     6.4. Взаємодiя органiзується з таких питань:

     6.4.1. З митними органами:

     - порядок забезпечення прикордонного та митного контролю;

     - мiсця розташування зон прикордонного та митного контролю;

     - мiсця стоянок та порядок пропуску транспортних засобiв;

     - додатковi режимнi заходи з метою посилення режиму в пунктах пропуску;

     - порядок дiй при виникненнi порушень правил перетинання державного кордону або митних правил;

     - порядок дiй при виникненнi в пунктi пропуску конфлiктних та iнших нестандартних ситуацiй;

     - порядок дiй при затриманнi транспортних засобiв, осiб, контрабандних товарiв, наркотичної речовини та iнших порушень чинного законодавства України;

     - порядок звiрки кiлькiсних показникiв облiку перетину кордону транспортними засобами.

     6.4.2. Iз санiтарно-карантинною службою:

     - порядок дiй при виявленнi осiб з ознаками небезпечних захворювань;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiї;

     - мiсця та порядок проведення дезiнфекцiї транспортних засобiв, вантажiв та майна в пунктi пропуску.

     Порядок проведення огляду iмпорту вантажiв.

     6.4.3. Iз службою ветеринарного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi захворювання тварин, якi перевозяться через кордон;

     - порядок здiйснення карантинних заходiв при загрозi занесення iнфекцiйних хвороб;

     - порядок надання iнформацiї про проведення ветеринарного контролю вантажiв та iншого майна i дозволу на перетинання ДКУ.

     6.4.4. Iз службою фiтосанiтарного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi захворювань карантинних органiзмiв на продукцiї, яка перевозиться через кордон;

     - порядок здiйснення фiтосанiтарних заходiв при загрозi занесення хвороб рослин, шкiдникiв та бур'янiв;

     - порядок надання iнформацiї про проведення фiтосанiтарного контролю продукцiї рослинного походження та iншого майна i надання дозволу на перетинання ДКУ.

     6.4.5. Iз службою екологiчного контролю:

     - порядок дiй при виявленнi радiоактивних та небезпечних вантажiв;

     - порядок здiйснення профiлактичних заходiв при загрозi радiоактивного забруднення мiсцевостi;

     - порядок надання iнформацiї про проведення екологiчного контролю транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна i надання дозволу на перетинання ДКУ.

     6.4.6. Iз службою мiжнародних автомобiльних перевезень:

     - порядок пропуску пасажирського та вантажного транспорту;

     - упорядкування регулярного пасажирського сполучення через кордон;

     - щодо очiкуваних обсягiв вантажного перевезення.

     6.4.7. Iз взаємодiючим контрольно-пропускним пунктом РП:

     - про зростання руху транспортних засобiв, час очiкування та можливий (розрахунковий) час проведення прикордонного та митного контролю;

     - про введення обмеження руху, перешкоди руху, а також про його припинення;

     - про затриманих порушникiв державного кордону, нелегальних мiгрантiв, контрабанду, зброю, наркотичнi та вибуховi речовини;

     - про спроби та намiри порушення кордону, виявленi канали нелегальної мiграцiї, заходи щодо боротьби з органiзованою злочиннiстю на каналах мiжнародного сполучення;

     - про вжиття спiльних заходiв у разi виникнення черг та надзвичайних ситуацiй в пунктах пропуску;

     - про вжиття заходiв щодо усунення виявлених причин та умов, якi сприяють здiйсненню порушень законодавства про державний кордон.

     6.5. На початку роботи кожної змiни проводиться нарада за участю старшого змiни прикордонних нарядiв, представникiв старших змiн митницi й iнших контрольних служб, на якiй у присутностi старших змiн прикордонних нарядiв, митницi, iнших контрольних служб попередньої змiни обговорюються службовi питання, а саме:

     - пiдбиваються пiдсумки роботи попередньої змiни та розв'язуються проблемнi питання, що виникли в попереднiй змiнi при здiйсненнi контрольних операцiй службами, якi здiйснюють державнi види контролю в пунктах пропуску для автомобiльного сполучення;

     - здiйснюється обмiн iнформацiєю щодо змiн у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами й товарами, якi надiйшли по лiнiї контрольних служб;

     - визначаються можливi об'єкти контролю, що будуть пiдданi посиленому контролю пiд час роботи змiни;

     - уточнюється механiзм взаємодiї мiж контрольними службами;

     - доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходiв у пунктi пропуску;

     - визначається склад спiльних оглядових груп i режим їх роботи.

     Розподiл за дiлянками контролю особового складу митницi фiксується в окремому журналi розподiлу особового складу за дiлянками контролю на змiну.

     Пiсля наради старший змiни прикордонних нарядiв i старший змiни митницi обмiнюються iнформацiєю щодо транспортних засобiв, товарiв i фiзичних осiб, якi перебувають на контролi перетинання державного кордону (за винятком iнформацiї з обмеженим доступом).

     Старший змiни митницi перед початком змiни передає старшому змiни прикордонних нарядiв необхiдну кiлькiсть контрольних талонiв, якi використовуються для внутрiшнього контролю за перемiщенням транспортних засобiв у межах пункту пропуску. Контрольнi талони виготовляються Держмитслужбою як документи, що мають свою серiю i порядковий номер.

     Облiк кiлькостi контрольних талонiв, виданих прикордонним нарядам, здiйснює старший змiни митницi в окремому журналi.

     По закiнченнi змiни всi контрольнi талони, оформленi за змiну, збираються старшим змiни прикордонних нарядiв i пiсля спiльної звiрки з базами даних (облiками) органу охорони державного кордону щодо зареєстрованих осiб, транспортних засобiв передаються старшому змiни митницi. Старший змiни прикордонних нарядiв та старший змiни митницi спiльно пiдписують узагальнений звiт щодо пропущених через пункт пропуску за змiну транспортних засобiв. Звiт пiдписується у двох примiрниках i зберiгається в справах органу охорони державного кордону та справах митницi протягом 3 рокiв.

     У разi виявлення факту розбiжностi даних щодо оформлених транспортних засобiв старший змiни прикордонних нарядiв i старший змiни митницi вживають заходiв щодо встановлення причин такої розбiжностi й доповiдають старшим начальникам для прийняття рiшення щодо подальших дiй прикордонних нарядiв i змiни митницi. Факт розбiжностей даних фiксується в узагальненому звiтi з поясненням причини таких розбiжностей.

     Усi узагальненi звiти протягом двох годин пiсля закiнчення змiни надсилаються митними органами засобами електронної пошти до Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння Держмитслужби для формування вiдповiдної картотеки звiтiв про результати реєстрацiї транспортних засобiв, що перемiщувалися через пункти пропуску.

7. Дiї по елементах обстановки

     7.1. При виявленнi порушника ДКУ з знаками пiдробки документа:

     - прикордонний наряд "Перевiрка документiв" затримує порушника державного кордону України;

     - старший змiни прикордонних нарядiв доповiдає по командi про виявлення та затримання порушника державного кордону України по лiнiї ОЧС;

     - старший змiни прикордонних нарядiв оформляє документи на порушника державного кордону України;

     - у разi необхiдностi представники Державної прикордонної служби та митницi здiйснюють ретельний огляд автотранспорту (в якому слiдував ПДКУ) та особистих речей.

     7.2. При виявленнi порушника ДКУ пiд час огляду транспортного засобу:

     - прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв про виявлення порушника Державного кордону України та здiйснює його затримання;

     - старший змiни прикордонних нарядiв iнформує старшого змiни митницi та приймає рiшення на повторний поглиблений огляд даного автотранспорту.

     7.3. При виявленнi товарiв, прихованих вiд прикордонно-митного контролю:

     - прикордонний наряд "Огляд транспортних засобiв" доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв;

     - старший змiни прикордонних нарядiв складає акт виявлення товарiв та доповiдає по лiнiї ОЧС.

     7.4. Порядок дiй при виявленнi в транспортному засобi вибухового пристрою або отримання iнформацiї про його знаходження:

     - старший змiни прикордонних нарядiв iнформує старшого змiни митницi та iншi контрольнi служби, спiльно iз старшим митницi приймають рiшення про припинення прикордонно-митного контролю;

     - транспортний засiб виводиться iз загального потоку на безпечну дiлянку;

     - старший змiни прикордонних нарядiв приймає заходи щодо охорони транспортного засобу;

     - старший змiни прикордонних нарядiв негайно передає iнформацiю по лiнiї ОЧС;

     - встановленим порядком викликаються представники МВС та СБУ.

     7.5. Порядок дiй пiд час виявлення в ПП осiб, вiдносно яких виконується доручення правоохоронних органiв:

     - прикордонний наряд "Перевiрка документiв" при виявленнi особи, якiй заборонено в'їзд в Україну, вилучає закордонний паспорт, встановлює спостереження та вживає заходiв щодо безконтрольного проникнення її на територiю України, доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв;

     - старший змiни прикордонних нарядiв уточнює за наявними облiками установочнi данi особи, доповiдає по командi та iнформує по лiнiї ОЧС.

     8. Особливостi пропуску:

     а) офiцiйних делегацiй

     Режимнi заходи в пунктi пропуску пiд час здiйснення прикордонного контролю здiйснюється у взаємодiї i за погодженням з пiдроздiлами управлiння охорони посадових осiб Служби безпеки України.

     Спостереження пiд час прикордонного контролю офiцiйних делегацiй здiйснюється з метою недопущення проникнення стороннiх осiб у примiщення, мiсця здiйснення прикордонного та митного контролю до його закiнчення або пiсля його проведення.

     Офiцiйнi делегацiї, якi прямують через ДКУ, проходять прикордонний та митний контроль у транспортних засобах або в iнших мiсцях згiдно з протоколом або на пiдставi доручення, розпорядження КМУ чи iнших державних установ, до якого додається список членiв офiцiйної делегацiї. Пропуск офiцiйних делегацiй, офiцiйних посадових осiб здiйснюється на спецiально видiленiй смузi руху.

     б) вiйськових команд та вантажiв

     Пропуск через кордон українських вiйськових команд, вiйськової технiки, озброєння i майна здiйснюється на пiдставi розпоряджень Уряду, мiжнародних угод, дозволу Експортно-технiчного комiтету при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Пропуск через державний кордон iноземних вiйськових команд та технiки для проведення спiльних вiйськових навчань здiйснюється вiдповiдно до мiждержавних угод, на пiдставi розпорядження КМУ, вказiвок Державної прикордонної та митної служб при наявностi документiв, визначених чинним законодавством.

     Вiйськовi команди, варти, якi супроводжують вiйськовий вантаж, перетинають кордон за закордонними паспортами, якщо iншi не встановленi мiжнародними угодами. При цьому варта супроводження повинна мати посвiдчення про вiдрядження, де має бути зазначено, що вона призначається для супроводження спецвантажу. В посвiдченнi про вiдрядження також наводиться перелiк особового складу з номерами штатної зброї та кiлькостi набоїв до неї, затверджений гербовою печаткою.

     в) спецiальних вантажiв

     Спецiальнi вантажi - це вантажi особливої важливостi, цiлком таємнi i таємнi вироби та їх компоненти, якi мають оборонне i державне значення; особливої важливостi, цiлком таємнi i таємнi речовини, матерiали, якi включають всi види ядерних матерiалiв i у випадку аварiї становлять пiдвищену небезпеку для населення та навколишнього середовища; цiнностi в особливо великих розмiрах; iншi вантажi, якi згiдно з договорами, угодами можуть пiдпадати пiд категорiю спецiальних вантажiв.

     Пропуск через державний кордон спецiальних вантажiв здiйснюється на пiдставi вiдмiток контрольних служб у документах, якi дають право на перетинання державного кордону.

     Пiсля прибуття в пункт пропуску спецвантажу працiвники вантажовiдправника (вантажоотримувача), що його супроводжують, та особовий склад варти пiдлягають прикордонному, митному, екологiчному контролю за письмовим розпорядженням керiвникiв прикордонних вiйськ, Державної митної служби та Мiнекобезпеки.

     Пiдставою для прийняття до прикордонного та митного оформлення спецвантажiв є дозвiл на експорт (iмпорт, транзит), виданий у встановленому порядку Державною службою експортного контролю при КМ України, або в порядку, визначеному чинним законодавством. Транспортнi засоби з особливо небезпечними вантажами слiд оглядати з використанням спецiальних засобiв захисту, огляд цих вантажiв без водiя та осiб, що їх супроводжують, категорично забороняється.

     г) пропуск рятувальних та аварiйних команд

     Пропуск рятувальних та аварiйних команд здiйснюється при наявностi документiв, що посвiдчують особу, спискiв, засвiдчених Мiнiстерством надзвичайних ситуацiй, на пiдставi розпорядження Уряду та Державної прикордонної та митної служби.

     Пропуск команд здiйснюється поза чергою, у максимально стислi строки.

     д) пропуск вантажiв з гуманiтарною допомогою

     В разi прибуття автотранспорту з вантажем гуманiтарної допомоги згiдно Закону України "Про гуманiтарну допомогу" вiд 22.10.99 року данi транспортнi засоби проходять прикордонний та митний контроль в позачерговому порядку.

     є) митне оформлення предметiв мiжнародних, iноземних органiзацiй, представництв та осiб, якi користуються митними пiльгами.

     При прямуваннi через митний кордон України осiб, якi користуються митними пiльгами, посадова особа митницi:

     Пропонує пред'явити документи, якими особi надаються митнi пiльги (дипломатичний паспорт, посвiдчення i т. iн.).

     На пiдставi усної заяви особи проводить митне оформлення, згiдно з правилами пропуску української та iноземної валюти, предметiв старовини i мистецтва, друкованих матерiалiв, техмайна та iнших цiнностей.

     При наявностi в особи, що прямує через митний кордон, iноземної дипломатичної пошти, перевiряє кур'єрський лист i вiдповiднiсть зовнiшнiх реквiзитiв дипломатичної пошти даним кур'єрського листа.

     Оголошує особi, що прямує через митний кордон України, про завершення митного оформлення.

9. Прикiнцевi положення

     9.1. Пiд час служби в пунктi пропуску не дозволяється посадовим особам контрольних служб, що здiйснюють державнi види контролю в пунктах пропуску, мати при собi:

     - грошi в розмiрi понад три неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян;

     - телефони мобiльного зв'язку та пейджери.

     Дiяльнiсть контрольних органiв i служб, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через державний кордон координують органи охорони державного кордону. Вимоги щодо порядку дiяльностi в пунктi пропуску через державний кордон обов'язковi для виконання всiма посадовими особами органiв та служб, розташованих в ньому.

     9.2. Технологiчна схема пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв i iнших предметiв в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Шегинi" з метою її вiдповiдностi вимогам нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України не менш як один раз на рiк перевiряються керiвниками контрольних органiв та служб. Вiдповiднi вiдмiтки про результати перевiрки робляться в технологiчнiй схемi i засвiдчуються пiдписами уповноважених осiб. У разi змiн щодо порядку здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна керiвники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв завчасно надають iнформацiю для внесення доповнень та змiн пiсля погодження.

     Особливостi впровадження технологiчних схем залежно вiд характеру сполучення, категорiї осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв визначаються Державною прикордонною службою України, Державною митною службою України i Мiнiстерством транспорту України.

     9.3. Дана Технологiчна схема дiє в частинi, що стосується пiшохiдного переходу пункту пропуску.

Перший заступник начальника Мостиського прикордонного загону - начальник штабу, пiдполковник В. I. Мотрошилов
Заступник начальника Галицької митницi - начальник м/п "Мостиська" О. В. Олiйник
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.