ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв'язку з ратифiкацiєю Мiжнародної конвенцiї про боротьбу з актами ядерного тероризму

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 201 слова "радiоактивних або вибухових речовин" замiнити словами "вибухових речовин, радiоактивних матерiалiв";

     2) у статтi 265:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Тi самi дiї, вчиненi з метою спричинення загибелi людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у великому розмiрi або значного забруднення довкiлля, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв";

     доповнити частиною третьою та примiткою до статтi такого змiсту:

     "3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмiрi, значне забруднення довкiлля чи iншi тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв.

     Примiтка. У статтях 265, 2651 цього Кодексу майнова шкода вважається заподiяною у великому розмiрi, якщо прямi збитки становлять суму, яка в триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     3) доповнити статтею 2651 такого змiсту:

     "Стаття 2651. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсiює радiоактивний матерiал або випромiнює радiацiю

     1. Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсiює радiоактивний матерiал або випромiнює радiацiю i може через свої властивостi спричинити загибель людей, шкоду здоров'ю людей, майнову шкоду у великому розмiрi або значне забруднення довкiлля, -

     карається штрафом вiд трьохсот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Та сама дiя, вчинена з метою спричинення загибелi людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у великому розмiрi або значного забруднення довкiлля, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмiрi, значне забруднення довкiлля чи iншi тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв";

     4) абзац перший частини першої статтi 414 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Порушення правил поводження зi зброєю, а також iз боєприпасами, вибуховими, iншими речовинами i предметами, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення, а так само з радiоактивними матерiалами, якщо це заподiяло потерпiлому тiлеснi ушкодження або створило небезпеку для довкiлля".

     2. Частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "265" доповнити цифрами "2651".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
24 травня 2007 року
N 1071-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.