Документ скасований: Постанова КМУ № 1016 від 05.10.2011

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 липня 2007 р. N 940


Про затвердження Положення про Державну митну службу України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 сiчня 2008 року N 4

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про Державну митну службу України, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 серпня 2007 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 940

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну митну службу України

     1. Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра фiнансiв.

     Держмитслужба є спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     2. Держмитслужба у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, а також указами Президента України i постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням, наказами Мiнфiну та iншими нормативно-правовими актами.

     Держмитслужба впроваджує з урахуванням результатiв застосування законодавства з питань, що належать до її компетенцiї, i мiжнародної практики провадження дiяльностi у галузi митної справи сучаснi методи роботи митної служби, проводить роботу з гармонiзацiї законодавства з питань митної справи з мiжнародними стандартами, розробляє та подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо його вдосконалення.

     3. Основними завданнями Держмитслужби є:

     участь у формуваннi та забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики в галузi митної справи;

     забезпечення захисту економiчних iнтересiв України;

     виконання вимог законодавства з питань митної справи, здiйснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спецiалiзованими митними установами та органiзацiями, юридичними i фiзичними особами;

     органiзацiя i забезпечення здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України;

     забезпечення контролю за дотриманням правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;

     забезпечення своєчасної та у повному обсязi сплати до державного бюджету податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), контроль за справлянням яких покладено вiдповiдно до законодавства на митнi органи, у разi ввезення (пересилання) товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України або їх вивезення (пересилання) з митної територiї України;

     застосування заходiв митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України;

     органiзацiя та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил;

     здiйснення разом з iншими уповноваженими органами виконавчої влади заходiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi;

     сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачiв товарiв;

     здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдприємств, якi надають послуги з декларування товарiв i транспортних засобiв, перевезення та зберiгання товарiв, що перемiщуються через митний кордон України чи перебувають пiд митним контролем, та виконують iншi операцiї з такими товарами;

     забезпечення розвитку мiжнародного спiвробiтництва в галузi митної справи та виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України з питань митної справи, що укладенi в установленому законом порядку.

     4. Держмитслужба вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) органiзовує та контролює дiяльнiсть митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     2) органiзовує взаємодiю митних органiв з iншими органами виконавчої влади, якi здiйснюють передбаченi законодавством види державного контролю товарiв i транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митнiй територiї України;

     3) вживає разом з iншими органами виконавчої влади заходiв до:

     недопущення незаконного вивезення за кордон культурних цiнностей;

     недопущення перемiщення через митний кордон України товарiв, якi не вiдповiдають вимогам якостi та безпеки, а також контрафактних товарiв;

     запобiгання контрабандi, порушенням митних правил та їх припинення;

     4) провадить дiзнання у кримiнальних справах про контрабанду, здiйснює провадження в адмiнiстративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи регiональними митницями, митницями;

     5) веде митну статистику, визначає вiдповiдно до мiжнародних норм методологiчнi засади митної статистики зовнiшньої торгiвлi та спецiальної митної статистики;

     6) забезпечує функцiонування єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митної служби;

     7) здiйснює контроль за:

     своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), контроль за справлянням яких вiдповiдно до законодавства покладено на митнi органи;

     правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     правильнiстю визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     8) проводить верифiкацiю (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв про походження товарiв з України;

     9) забезпечує ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     10) вживає заходiв до погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу;

     11) розробляє та впроваджує за рахунок бюджетних коштiв, передбачених для утримання митної служби, сучаснi технологiї здiйснення митного контролю i митного оформлення, новi види митного забезпечення, засобiв iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв, здiйснює контроль за їх застосуванням митними органами;

     12) забезпечує в межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням у митнiй службi;

     13) реалiзує у межах своїх повноважень державну кадрову полiтику, органiзовує та забезпечує проведення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби;

     14) здiйснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобiгання та протидiї проявам корупцiї, хабарництва та iнших службових зловживань у митнiй службi;

     15) бере участь у пiдготовцi проектiв програм розвитку митної справи, соцiального захисту працiвникiв митної служби;

     16) створює, реорганiзує та лiквiдує регiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї;

(пiдпункт 16 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     17) органiзовує роботу iз спорудження, облаштування, утримання i проведення ремонту пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон;

     18) виконує вiдповiдно до законодавства функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери її управлiння;

     19) видає документи, необхiднi для провадження дiяльностi митного брокера, митного перевiзника, вiдкриття та експлуатацiї митних лiцензiйних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, погоджує питання щодо вiдкриття вантажних митних комплексiв, автопортiв, автотермiналiв, веде облiк виданих митними органами документiв, необхiдних для вiдкриття та експлуатацiї складiв тимчасового зберiгання, здiйснює контроль за дiяльнiстю зазначених суб'єктiв;

     20) вирiшує питання, пов'язанi з гарантуванням доставки товарiв, якi перебувають пiд митним контролем, до митних органiв призначення, органiзовує контроль за доставкою зазначених товарiв до митних органiв призначення, взаємодiє з митними перевiзниками, об'єднаннями митних перевiзникiв, експедиторiв, незалежними фiнансовими посередниками, страховими органiзацiями та фiнансово-кредитними установами;

     21) органiзовує та контролює дiяльнiсть митних органiв з питань ведення облiку розташованих у зонi їх дiяльностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     22) проводить перевiрку своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi вiдповiдно до законiв справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

     23) здiйснює внутрiшнiй фiнансовий контроль за цiльовим та ефективним витрачанням бюджетних коштiв, зберiганням державного майна, достовiрнiстю ведення бухгалтерського облiку в митних органах, спецiалiзованих митних установах та органiзацiях;

     24) забезпечує гласнiсть у дiяльностi митної служби, iнформує в установленому законодавством порядку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян з питань митної справи, встановлює та пiдтримує офiцiйнi вiдносини консультативного характеру iз суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     25) укладає в установленому порядку мiжвiдомчi договори з митними органами iнших держав, проводить у межах своїх повноважень переговори та консультацiйну роботу з пiдготовки мiжнародних договорiв з питань митної справи, готує пропозицiї щодо укладення таких договорiв, а також припинення та / або зупинення їх дiї;

     26) здiйснює разом з митними органами iнших держав заходи щодо удосконалення процедури пропуску через державний кордон товарiв i транспортних засобiв, їх митного контролю та митного оформлення;

     27) забезпечує взаємодiю митних органiв з iншими органами виконавчої влади та митними органами iнших держав, надсилає вiдповiдно до укладених договорiв митним органам таких держав запити щодо проведення перевiрки документiв, поданих суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi при митному оформленнi, забезпечує виконання мiжнародних договорiв України про взаємну допомогу в митних справах;

     28) виконує iншi функцiї вiдповiдно до покладених на неї завдань.

     5. Держмитслужба має право:

     залучати спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) до участi у виконаннi завдань, що належать до її компетенцiї;

     укладати меморандуми iз суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою вдосконалення митного контролю;

     представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях i пiд час укладання мiжнародних договорiв України;

     одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, громадян iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на неї завдань;

     скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенцiї.

     6. Держмитслужба пiд час виконання покладених на неї завдань взаємодiє з iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, вiдповiдними органами iнших держав.

     7. Держмитслужба у межах своїх повноважень на основi та на виконання актiв законодавства видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Держмитслужба видає у разi потреби разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади спiльнi нормативно-правовi акти.

     Проекти нормативно-правових актiв Служби, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї, погоджуються з Мiнiстром фiнансiв.

(абзац третiй пункту 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     Нормативно-правовi акти Служби, у тому числi виданi разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     Рiшення Служби, прийнятi у межах її повноважень, обов'язковi для виконання центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i громадянами.

     8. Держмитслужбу очолює Голова, якого призначає на посаду та звiльняє з посади Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

     Пропозицiї Прем'єр-мiнiстровi України щодо призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Служби вносить Мiнiстр фiнансiв.

     Голова Держмитслужби має заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй, внесених Головою Служби Мiнiстровi фiнансiв.

(абзац третiй пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     9. Голова Держмитслужби:

     1) здiйснює керiвництво Службою i несе персональну вiдповiдальнiсть перед Кабiнетом Мiнiстрiв України за виконання покладених на неї завдань;

     2) визначає вiдповiдно до законодавства прiоритети i стратегiчнi напрями роботи Служби;

     3) розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками;

     31) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Служби;

(пункт 9 доповнено пiдпунктом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     4) затверджує програми i плани роботи Держмитслужби;

     5) подає Мiнiстровi фiнансiв звiти про результати дiяльностi Держмитслужби;

     6) представляє Держмитслужбу у вiдносинах з iншими органами, установами та органiзацiями в Українi та за її межами;

     7) приймає рiшення про розподiл бюджетних коштiв, розпорядником яких є Держмитслужба;

     8) пiдписує накази Держмитслужби;

     9) подає в установленому порядку Мiнфiну для внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi Держмитслужбою проекти законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     10) погоджує проекти Законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України з питань, що належать до компетенцiї Держмитслужби;

     11) приймає рiшення про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй. Затверджує їх структуру, чисельнiсть та штатнi розписи;

(пiдпункт 11 пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     12) пiдпункт 12 пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     13) самостiйно призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Служби, регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй i за погодженням з Мiнiстром фiнансiв призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв регiональних митниць;

(пiдпункт 13 пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     14) подає на розгляд Мiнiстра фiнансiв пропозицiї щодо визначення структури Служби;

     15) утворює Вищу атестацiйну комiсiю Держмитслужби та затверджує її персональний склад;

     16) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працiвникам митної служби спецiальних звань, їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     17) вносить в установленому законодавством порядку подання щодо вiдзначення працiвникiв митної служби державними нагородами;

     18) затверджує в установленому законодавством порядку кадровий резерв для замiщення посад, призначення на якi здiйснюється Головою Держмитслужби, забезпечує органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв митної служби;

     19) здiйснює iншi повноваження, визначенi законодавством.

     10. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держмитслужби, та обговорення основних напрямiв її дiяльностi у Службi утворюється колегiя.

     До складу колегiї входять Голова Служби (голова колегiї), заступники Голови, керiвники структурних пiдроздiлiв Служби, регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, посадовi особи Мiнфiну. У разi потреби до складу колегiї Служби можуть бути включенi в установленому порядку iншi особи.

     Членiв колегiї затверджує i увiльняє Голова Держмитслужби.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держмитслужби.

     11. Для розгляду наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй щодо основних напрямiв дiяльностi митної служби, обговорення найважливiших програм та вирiшення iнших питань у Держмитслужбi може утворюватися наукова рада з числа учених та висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

     Склад ради та положення про неї затверджуються наказом Держмитслужби.

     12. Граничну чисельнiсть працiвникiв Держмитслужби затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Структуру Служби затверджує Мiнiстр фiнансiв.

     Штатний розпис та кошторис Служби затверджує її Голова за погодженням з Мiнфiном.

(абзац третiй пункту 12 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2008р. N 4)

     13. Держмитслужба є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк iз зображенням Державного Герба України та iз своїм найменуванням.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.