ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 7 вересня 2005 року N 397


Про затвердження Порядку роботи екзаменацiйної комiсiї та отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування

Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
23 вересня 2005 р. за N 33/563


     У вiдповiдностi до Митного кодексу України та Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 22.07.97 р. N 340 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 23.10.97 р. N 495/2299, наказую:

     1. Ввести в дiю Порядок роботи екзаменацiйної комiсiї та отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування, через 10 днiв пiсля реєстрацiї в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi Мiнiстерства юстицiї (додається).

     2. Начальнику юридичного вiддiлу (Приходько О. В.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi.

     3. Начальнику загального вiддiлу (Кузьмiна Н. М.) довести наказ до вiдома осiб, що їх стосується.

     4. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Чернiгiвської митницi вiд 26.10.2000 р. N 487.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi Песляка О. Г.

В. о. начальника митницi Ю. I. Солончук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Чернiгiвської митницi
вiд 7 вересня 2005 р. N 397
Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
23 вересня 2005 р. за N 33/563

Порядок
роботи екзаменацiйної комiсiї та отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування

1. Загальнi положення

     Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Митного кодексу та наказу ДМСУ вiд 22.07.97 р. N 340 "Про затвердження Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору".

     1.1 Допущення особи, уповноваженої на декларування, здiйснюється шляхом видачi йому митницею квалiфiкацiйного свiдоцтва (Додаток 1).

     1.2 Особа, уповноважена на декларування, може виконувати покладенi на неї функцiї стосовно вантажiв, що належать стороннiм особам, тiльки якщо ця особа зарахована до штату пiдприємства, що отримало свiдоцтво на право здiйснення митної брокерської дiяльностi.

     1.3 Для видачi квалiфiкацiйного свiдоцтва наказом начальника митницi створюється екзаменацiйна комiсiя на чолi iз заступником начальника митницi.

2. Порядок отримання свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування

     2.1 Для отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, або громадянин звертаються до загального вiддiлу митницi з письмовою заявою довiльної форми на iм'я начальника митницi.

     Пiдприємство повинно надати до митницi копiю наказу, завiреного печаткою, або витяг з наказу про зарахування кандидата до свого штату.

     Безпосередньо при здачi iспитiв кожний кандидат обов'язково повинен мати при собi паспорт. У разi вiдсутностi паспорта кандидат до iспитiв не допускається.

     2.2 Екзаменацiйна комiсiя приймає iспити у кандидатiв на посаду особи, уповноваженої на декларування, з метою визначення достатностi їх рiвня знань i квалiфiкацiї для здiйснення декларування. Рiвень знань оцiнюється за 5-бальною системою.

     2.3 Прийом iспитiв здiйснюється в два етапи:

     - 1-й етап - перевiрка навикiв роботи на ПЕОМ i знання програми "Митний брокер".

     - 2-й етап - перевiрка теоретичних знань. Проводиться за бiлетами, якi складаються з 4-х питань з митної справи.

     Результати перевiрки обов'язково зазначаються у протоколi засiдання комiсiї.

     2.4 За результатами iспитiв секретар комiсiї:

     - складає протокол засiдання комiсiї та екзаменацiйний лист на кожного кандидата на посаду особи, уповноваженої на декларування (Додаток 2);

     - ознайомлює кандидатiв з рiшенням та висновками комiсiї, якi завiряють згоду i вiдповiднiсть даних своїм пiдписом у екзаменацiйному листi;

     - готує квалiфiкацiйнi свiдоцтва на осiб, якi склали iспит з оцiнкою не нижче "задовiльно", i на протязi тижня разом з екзаменацiйним листом надає на пiдпис начальнику митницi;

     - оформленi вiдповiдним чином квалiфiкацiйнi свiдоцтва видає пiд розпис у окремому журналi особi, уповноваженiй на декларування;

     - копiю свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування, надає до вiддiлу статистики, контролю та аналiзу для ведення реєстру зазначених вище осiб.

3. Заключнi положення

     3.1 Засiдання екзаменацiйної комiсiї проводяться кожної 1-ї та 3-ї середи мiсяця з 10-00 години до 13 години.

     За рiшенням голови комiсiї, у разi великої кiлькостi кандидатiв, засiдання можуть проводитись i в iншi днi.

     3.2 У разi вiдсутностi основного члена комiсiї, затвердженого наказом по митницi, за рiшенням голови комiсiї до роботи у складi комiсiї можуть залучатися досвiдченi фахiвцi митницi, якi у прийняттi рiшення про видачу свiдоцтва участь не приймають.

     3.3 Керiвник пiдприємства, що направляє кандидата на iспит, право бути присутнiм на засiданнi комiсiї.

     3.4 Квалiфiкацiйне свiдоцтво особи, уповноваженої на декларування, надає можливiсть здiйснювати декларування тiльки в зонi дiяльностi митницi, яка його видала.

     3.5 Якщо особа, уповноважена на декларування, збирається працювати в зонi дiяльностi iншої митницi, вона повинна скласти iспит та отримати квалiфiкацiйне свiдоцтво у митницi, де має намiр працювати. При цьому ранiше видане свiдоцтво не скасовується.

     3.6 Квалiфiкацiйне свiдоцтво особи, уповноваженої на декларування, може бути скасоване митницею, якщо таке свiдоцтво було видане на пiдставi неповних або недостовiрних даних, якi мали iстотне значення для прийняття рiшення про видачу свiдоцтва.

     3.7 У разi звiльнення особи, уповноваженої на декларування, пiдприємство у 3-денний термiн повинно повiдомити про це митницю i надати наказ або витяг з наказу про звiльнення цiєї особи.

Голова комiсiї - заступник начальника митницi О. Г. Песляк

 

Додаток 1
до п. 1.1 Порядку роботи екзаменацiйної комiсiї та отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Чернiгiвська митниця

КВАЛIФIКАЦIЙНЕ СВIДОЦТВО
ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ДЕКЛАРУВАННЯ

N 102000000/00-000

 
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
 
(домашня адреса)
 
(серiя, номер, ким i коли виданий)
 

 

Начальник митницi
"___" ____________ 200_ р.
__________________
(пiдпис)          М. П.
__________________
прiзвище, iнiцiали

 

Додаток 2
до п. 2.4 Порядку роботи екзаменацiйної комiсiї та отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування

ЕКЗАМЕНАЦIЙНИЙ ЛИСТ
до протоколу N ____ вiд ____________ 200_ року
засiдання екзаменацiйної комiсiї по прийому iспитiв у кандидатiв на посаду особи, уповноваженої на декларування

1. Прiзвище, iм'я та по батьковi кандидата на посаду особи, уповноваженої на декларування та назва органiзацiї, яка його представляє:
 
 
 
2. Оцiнка рiвня знань кандидата
 
 
3. Висновки та рекомендацiї комiсiї
 
 
 
 
З рiшенням екзаменацiйної комiсiї згоден
  "___" ____________ 200_ р.
пiдпис
Пiдписи членiв
екзаменацiйної комiсiї
1.
2.
3.
4.
5.
6.
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.