КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 вересня 2000 р. N 1481


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 сiчня 2001 року N 44,
вiд 12 квiтня 2006 року N 506

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв згiдно з перелiком (додається).

     3. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України Ю. ЄХАНУРОВ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 вересня 2000 р. N 1481

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв

     1. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 1992 р. N 61 "Про забезпечення пiдготовки Нацiональної доповiдi про стан навколишнього природного середовища в Українi" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 51; 1993 р., N 10, ст. 209):

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "1. Для пiдготовки Нацiональної доповiдi про стан навколишнього природного середовища в Українi утворити комiсiю у складi Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв (голова комiсiї), Мiнiстра охорони здоров'я (заступник голови комiсiї), Мiнiстра з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, першого заступника Мiнiстра економiки, першого заступника Мiнiстра аграрної полiтики, першого заступника Мiнiстра працi та соцiальної полiтики, заступника Мiнiстра закордонних справ, заступника Мiнiстра освiти i науки, Голови Державного комiтету лiсового господарства, Голови Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики, Голови Державного комiтету по водному господарству, Голови Державного комiтету статистики, Голови Державного комiтету по земельних ресурсах, Голови Нацiонального космiчного агентства, президента Української академiї аграрних наук, вiце-президента Нацiональної академiї наук, голови президiї Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи (за згодою)";

     в абзацi другому слова "Мiнiстру охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Мiнiстру екологiї та природних ресурсiв".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. N 825 "Про затвердження перелiку матерiалiв, продуктiв та послуг, що не можуть бути використанi як плата за користування надрами" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 41) слова "Державному комiтету по геологiї i використанню надр" замiнити словами "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. N 827 "Про затвердження перелiкiв корисних копалин загальнодержавного та мiсцевого значення" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42) слова "Державному комiтету по геологiї i використанню надр" замiнити словами "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв".

     4. У Положеннi про порядок установлення квот на видобуток окремих видiв корисних копалин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 54; 1996 р., N 5, ст. 154), слово "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв", а слово "Мiнприроди" виключити.

     5. У Порядку державного облiку родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; 1996 р., N 5, ст. 154; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 84), слово "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     6. У Положеннi про першовiдкривачiв родовищ корисних копалин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102), слово "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     7. У Порядку передачi розвiданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 1995 р. N 114 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120), слово "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     8. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1996 р. N 413 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1943):

     пункт 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Державний водний кадастр ведеться:

     Держводгоспом за роздiлом "Водокористування";

     Мiнекоресурсiв за роздiлами "Пiдземнi води" i "Поверхневi води".

     Зазначенi центральнi органи виконавчої влади є замовниками робiт щодо складання державного водного кадастру i затверджують кадастровi матерiали Мiнекоресурсiв самостiйно, а Держводгосп - за погодженням з Мiнекоресурсiв";

     у пунктi 7 слова "Держводгоспом, Держкомгеологiєю та Держкомгiдрометом" замiнити словами "Держводгоспом i Мiнекоресурсiв";

     у пунктi 8 слова "Держводгосп, Держкомгеологiї i Держкомгiдромет" замiнити словами "Держводгосп i Мiнекоресурсiв";

     у пунктi 9 слова "Держводгосп, Держкомгеологiї та Держкомгiдромет разом з Мiнекобезпеки" замiнити словами "Держводгосп разом з Мiнекоресурсiв";

     пункт 10 викласти у такiй редакцiї:

     "10. Для деталiзацiї порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обмiну iнформацiєю мiж виконавцями та уточнення iнших питань, спiльних для всiєї системи ведення державного водного кадастру, розробляються методичнi вказiвки, якi затверджуються Мiнекоресурсiв".

     9. У Комплекснiй програмi поводження з радiоактивними вiдходами, Положеннi про державний реєстр радiоактивних вiдходiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1996 р. N 480 "Про Державну програму поводження з радiоактивними вiдходами", iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 1996 р. N 1543 (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 594) та вiд 5 квiтня 1999 р. N 542 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 14, ст. 577), слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв", а слова "Комiтет з питань геологiї та використання надр" виключити.

     10. У Порядку здiйснення державного монiторингу вод, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 815 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 403; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1943):

     у текстi Порядку слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв";

     у пунктi 4 слова "Держкомгеологiї, Гiдрометком" виключити;

     в абзацi другому пункту 11 слова "здiйснює Гiдрометком" виключити, а слово "Держкомгеологiї" замiнити словами "здiйснює Мiнекоресурсiв":

     у пунктi 12:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Монiторинг на державнiй мережi пунктiв спостережень для поверхневих та пiдземних вод здiйснює Мiнекоресурсiв";

     в абзацi четвертому слово "Гiдрометком" виключити, а слово "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв";

     в абзацi десятому слово "Гiдрометком" замiнити словом "Мiнекоресурсiв";

     в абзацi дванадцятому слово "Гiдрометкомi" виключити;

     у пунктах 13 i 15 слова "Гiдрометком", "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     11. Пункт 11 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 1997 р. N 732 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2001 р. N 44)

     12. У Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1014 "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 38, с. 8; 1998 р., N 3, ст. 98; 1999 р., N 32, ст. 1668; 2000 р., N 10, ст. 383), слово "Мiнекобезпеки" замiнити словом "Мiнекоресурсiв", а слово "Держкомгеологiї" виключити.

     13. Пункт 13 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.98 р. N 260 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006 р. N 506)

     14. У Порядку встановлення нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 р. N 115 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 169, N 23, ст. 1044), слово "Держкомгеологiї" замiнити словом "Мiнекоресурсiв".

     15. Додаток 3 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), викласти в редакцiї, що додається.

 

Додаток 3
до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 липня 2000 р. N 1120
(у редакцiї постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 вересня 2000 р. N 1481)
ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДХОДIВ - Повiдомлення

БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦIЯ


 
 

К
о
п
i
я

д
л
я
1. Експортер (назва, адреса)
Телефон
Контактна особа
Факс
3. Повiдомлення
стосується (1):
N
i) разового перевезення ˜ iii) видалення без утилiзацiї ˜
ii) загального повiдомлення ˜ iv) операцiї з утилiзацiї ˜
Об'єкт для утилiзацiї/видалення, на який ранiше отримано
дозвiл (1) так ˜ нi ˜
2. Iмпортер (назва, адреса)
Телефон
Контактна особа
Факс
4. Загальна кiлькiсть поставок, що передбачається 5. Орiєнтовна кiлькiсть вiдходiв (3)
_____________ кг
_____________ л
7. Передбачуванi перевiзники (назва, адреса) (2)
Телефон
Контактна особа
Факс
6. Передбачуванi дати чи термiни вiдвантаження
10. Виробники вiдходiв (назва, адреса) (2)
Телефон
Контактна особа
Факс

Iнформацiя про виробничий процес

8. Особа, що вiдповiдає за видалення/утилiзацiю (назва, адреса)
Телефон
Контактна особа
Факс
9. Методи видалення/утилiзацiї (4)
Код D     Код R
Спосiб видалення
11. Вид(и) перевезення (4) 12. Упаковка (4)
Вид
Кiлькiсть
13. i) Визначення i хiмiчний склад вiдходiв
     ii) спецiальнi вимоги до поводження
14. Фiзичнi властивостi (4)
15. Iдентифiкацiйний код вiдходiв
у країнi експорту МКIВ
у країнi iмпорту ЄКО
ГС iнше (зазначити)
17. Номер Y
18. Номер H (4)
16. Класифiкацiя ОЕСР (1): жовти領 червони領 номер
iнше ˜
(додати детальний опис)
ii) Номер БК (згiдно з перелiками A, B)
19. Iдентифiкацiйний номер ООН
Клас ООН (4)
Вантажне найменування
20. Заiнтересованi держави, кодовi номери компетентних органiв, пункти ввезення i вивезення:
Держава експорту Держави транзиту Держава iмпорту
         
21. Митнi пункти ввезення та/чи вивезення
Ввезення
Вивезення
22. Додатки
кiлькiстю
23. Заява експортера/виробника: Я засвiдчую, що iнформацiя є повною i достовiрною, наскiльки менi вiдомо. Я також засвiдчую, що дiють письмовi контрактнi зобов'язання, якi мають юридичну та позовну силу, i що є документи про вiдповiдне страхування чи iншi фiнансовi гарантiї, якi охоплюють транскордонне перевезення
Прiзвище
Дата
Пiдпис
Для використання компетентними органами
24. Заповнюється компетентним органом
Дата отримання повiдомлення
Дата вiдправки пiдтвердження
Назва компетентного органу
Печатка та пiдпис
25. Згода компетентного органу на перевезення
(якої держави)
Згоду дано (дата) Термiн дiї згоди до
Чи передбаченi конкретнi умови згоди (1)
26
˜ так Див. пункт
˜ нi на зворотi
Назва компетентного органу
Печатка та/чи пiдпис
    (i) Поставити хрестик у вiдповiдному квадратi (2). Якщо їх бiльше одного, додати перелiк (3). Якщо здiйснюються багаторазовi перевезення, додати докладний перелiк (4). Див. коди на зворотi.

 

Продовження додатка 3

Перелiк скорочень, використаних у повiдомленнi

Видалення (без утилiзацiї) (пункт 9)
D1 Поховання в землi чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад бiохiмiчний розклад рiдких чи мулових вiдходiв у грунтi тощо)
D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування вiдходiв вiдповiдної консистенцiї у свердловини, солянi куполи чи природнi резервуари тощо)
D4 Скидання у поверхневi водойми (наприклад скидання рiдких або мулових вiдходiв у котловани, ставки чи вiдстiйнi басейни тощо)
D5 Скидання на спецiально обладнанi звалища (наприклад скидання в окремi вiдсiки з прокладкою i поверхневим покриттям, якi iзолюють їх один вiд одного i навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крiм морiв/океанiв
D7 Скидання у моря/океани, в тому числi поховання на морському днi
D8 Бiологiчна обробка, не зазначена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються здiйсненням будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
D9 Фiзико-хiмiчна обробка, не зазначена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються здiйсненням будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушiння, прожарювання, нейтралiзацiя, осадження тощо)
D10 Спалювання на сушi
D11 Спалювання в морi
D12 Постiйне зберiгання (наприклад у спецiальних контейнерах у шахтi тощо)
D13 Змiшування чи перемiшування до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
D15 Зберiгання до початку будь-якої з операцiй пiд номерами D1 - D12
Операцiї з утилiзацiї (пункт 9)
R1 Використання у виглядi палива (крiм безпосереднього спалювання) чи iншим чином для отримання енергiї
R2 Утилiзацiя/регенерацiя розчинникiв
R3 Рециркуляцiя/утилiзацiя органiчних речовин, що не застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляцiя/утилiзацiя металiв та їх сполук
R5 Рециркуляцiя/утилiзацiя iнших неорганiчних матерiалiв
R6 Регенерацiя кислот та основ
R7 Рекуперацiя компонентiв, що використовуються для зменшення забруднення
R8 Рекуперацiя компонентiв каталiзаторiв
R9 Повторна перегонка нафтопродуктiв чи iнше повторне їх використання
R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи полiпшує екологiчну обстановку
R11 Використання вiдходiв будь-яких операцiй пiд номерами R1 - R10
R12 Обмiн вiдходами для здiйснення операцiй пiд номерами R1 - R11
R13 Акумулювання матерiалу для здiйснення будь-якої з операцiй пiд номерами R1 - R12
Клас ООН i номер H (пункт 19)
клас номер
ООН H Характеристики
1 H1 Вибуховi речовини
3 H3 Вогненебезпечнi рiдини
4.1 H4.1 Вогненебезпечнi твердi речовини
4.2 H4.2 Речовини чи вiдходи, здатнi самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи вiдходи, якi видiляють вогненебезпечнi гази пiд час взаємодiї з водою
5.1 H5.1 Окислюючi речовини
5.2 H5.2 Органiчнi пероксиди
6.1 H6.1 Отруйнi (сильнодiючi) речовини
6.2 H6.2 Iнфiкуючi речовини
8. H8 Корозiйнi речовини
9 H10 Видiлення токсичних газiв пiд час контакту з повiтрям чи водою
9 H11 Токсичнi речовини (що викликають затяжнi чи хронiчнi захворювання)
9 H12 Екотоксичнi речовини
9 H13 Речовини, здатнi якимось чином пiсля видалення утворювати iншi матерiали, наприклад шляхом вилуговування, причому цi матерiали мають будь-якi iз зазначених вище властивостей
Фiзичнi характеристики (пункт 14)
1. Порошок 5. Рiдкий стан
2. Твердий стан 6. Газоподiбний стан
3. Паста/в'язкий стан 7. Iнше (зазначити)
4. Грязеподiбний стан
Вид упаковки (п. 18)

5.

Мiшок
1. Бочка

6.

Комбiнована тара
2. Дерев'яна бочка

7.

Резервуар пiд тиском
3. Металiчна канiстра

8.

Навалом
4. Ящик

9.

Iнше (зазначити)
Вид перевезення (пункти 10 - 12)
R - автомобiльне
T - залiзничне
S - морське
A - повiтряне
W - внутрiшнiми водними шляхами
Коди країн: Данiя: DK Молдова: MD Росiя: RU Україна: UA
Австрiя: AT Iспанiя: ES Нiдерланди: NL Румунiя: RO Францiя: FR
Бельгiя: BE Iталiя: IT Нiмеччина: DE Великобританiя: GB Фiнляндiя: FI
Бiлорусь: BY Казахстан: KZ Норвегiя: NO США: US Швейцарiя: CH
Болгарiя: BG Латвiя: LV Польща: PL Туреччина: TR Швецiя: SE
Грецiя: GP Литва: LT Португалiя: PT Угорщина: HU
Коди iнших країн див. ISO3166
26. Конкретнi умови, що передбаченi пiд час надання згоди на перевезення

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 вересня 2000 р. N 1481

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 1991 р. N 200 "Питання Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України".

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1992 р. N 328 "Питання Державного комiтету України по гiдрометеорологiї" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 239).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1992 р. N 467 "Питання Державного комiтету України по геологiї i використанню надр" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 221).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 1993 р. N 659 "Питання Державної мiжвiдомчої комiсiї України у справах випробувань i реєстрацiї засобiв захисту та регуляторiв росту рослин i добрив" (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 4).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.