КОНВЕНЦIЯ

ПРО СПРОЩЕННЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ У ТОРГIВЛI ТОВАРАМИ1,2

______________
     1 Конвенцiя укладена мiж Європейським економiчним спiвтовариством та Республiкою Австрiя, Республiкою Фiнляндiя, Республiкою Iсландiя, Королiвством Норвегiя, Королiвством Швецiя й Швейцарською Конфедерацiєю про спрощення формальностей у торгiвлi товарами.
Офiцiйний вiсник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77.
     2 Консолiдований текст станом на 25.06.2003

     ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМIЧНЕ СПIВТОВАРИСТВО,

     iменоване далi "Спiвтовариство",

     ТА РЕСПУБЛIКА АВСТРIЯ, РЕСПУБЛIКА ФIНЛЯНДIЯ, РЕСПУБЛIКА IСЛАНДIЯ, КОРОЛIВСТВО НОРВЕГIЯ, КОРОЛIВСТВО ШВЕЦIЯ I ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦIЯ,

     iменованi далi "країни ЄАВТ",

     БЕРУЧИ ДО УВАГИ Угоди про вiльну торгiвлю мiж Спiвтовариством i кожною iз країн ЄАВТ,

     БЕРУЧИ ДО УВАГИ Спiльну декларацiю про створення Європейського економiчного простору, ухвалену мiнiстрами країн ЄАВТ та держав-членiв Спiвтовариства й Комiсiєю Європейських спiвтовариств 9 квiтня 1984 року в Люксембурзi, зокрема з огляду на спрощення формальностей на кордонах i правила щодо походження товарiв,

     БЕРУЧИ ДО УВАГИ той факт, що в рамках дiй, спрямованих на змiцнення внутрiшнього ринку Спiвтовариство вирiшило запровадити єдиний адмiнiстративний документ для використання у такiй торгiвлi з 1 сiчня 1988 року,

     ВВАЖАЮЧИ ЗА ДОЦIЛЬНЕ також спростити формальностi i у торгiвлi товарами мiж Спiвтовариством i країнами ЄАВТ, а також у торгiвлi безпосередньо мiж країнами ЄАВТ, а саме шляхом запровадження єдиного адмiнiстративного документа,

     БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що жодне з положень цiєї Конвенцiї не може бути розтлумачено таким чином, що воно звiльняє Договiрнi сторони вiд їхнiх зобов'язань за iншими мiжнародними угодами,

     ВИРIШИЛИ УКЛАСТИ ТАКУ КОНВЕНЦIЮ:

Загальнi положення

Стаття 1

     1. Ця Конвенцiя встановлює заходи спрямованi на спрощення формальностей у торгiвлi товарами мiж Договiрними сторонами, а саме шляхом запровадження єдиного адмiнiстративного документа (iменований далi "єдиний документ"), що має використовуватися для будь-якої процедури iмпорту чи експорту, а також для процедури спiльного транзиту (iменованої далi "транзит"), яка застосовується у торгiвлi мiж Договiрними сторонами незалежно вiд виду та походження товарiв.

     2. Для цiлей цiєї Конвенцiї "третя країна" означає будь-яку країну, що не є Договiрною стороною цiєї Конвенцiї.

     3. Вiд дати, коли приєднання нової Договiрної сторони набирає чинностi вiдповiдно до Статтi 11а, всi посилання на країни ЄАВТ у цiй Конвенцiї застосовуються до цiєї країни mutatis mutandis i виключно для цiлей цiєї Конвенцiї.3

______________
     3 Рекомендацiя N 1/93 вiд 23.09.93 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 23 вересня 1993р. про внесення змiн до Конвенцiї вiд 20 травня 1987 року про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник L 036, 14.02.1996, с.27-28

Стаття 2

     Якщо товари є предметом торгiвлi мiж Договiрними сторонами, формальностi, пов'язанi зi здiйсненням такої торгiвлi, виконуються з використанням єдиного документа, що ґрунтується на формi декларацiї, зразок якої наведено у Додатку I до цiєї Конвенцiї. Цей єдиний документ, залежно вiд обставин, використовується як декларацiя або документ про експорт, транзит чи iмпорт.

Стаття 3

     Договiрна сторона може вимагати подання адмiнiстративних документiв на додаток до єдиного документа тiльки в таких випадках:

     - якщо це явно необхiдно для застосування чинного законодавства Договiрної сторони, для якого використання єдиного документа не буде недостатнiм;

     - якщо цього вимагають умови мiжнародних договорiв, стороною яких вона є;

     - якщо цього вимагають вiд операторiв з метою обґрунтування надання їм, на їхнє ж прохання, певних переваг або специфiчного спрощення.

Стаття 4

     1. Жодне з положень цiєї Конвенцiї не перешкоджає Договiрним сторонам застосовувати спрощенi процедури, що ґрунтуються або не ґрунтуються на використаннi комп'ютерiв, з метою ще бiльшого спрощення для операторiв.

     2. Спрощенi процедури можуть, зокрема, полягати в наданнi операторам права не пред'являти митному органу вiдповiднi товари або декларацiю на них, або ж права складати неповну декларацiю. У таких випадках декларацiя, що за згодою компетентних органiв може бути загальною перiодичною декларацiєю, має бути подана в подальшому упродовж строкiв, установлених цими органами.

     У випадках, зазначених у пунктi 1, операторам може бути надане право використання комерцiйних документiв замiсть єдиного документа.

     У разi використання єдиного документа зацiкавленi особи можуть з дозволу компетентних органiв додавати до нього комерцiйнi перелiки, що мiстять опис товарiв, замiсть додаткових аркушiв єдиного документа з метою виконання формальностей передбачених будь-якою процедуром, пов'язанпої з експортом або iмпортом.

     3. Жодне з положень цiєї Конвенцiї не перешкоджає Договiрним сторонам:

     - звiльняти вiд подання єдиного документа пiд час оформлення поштових вiдправлень (листiв або бандеролей);

     - звiльняти вiд подання письмових декларацiй;

     - укладати мiж собою угод або домовленостей з метою подальшого спрощення формальностей вiдносно всього обсягу або певної частини торгiвлi мiж ними;

     - дозволяти використання вiдвантажувальних специфiкацiй для виконання формальностей пiд час транзиту товарних партiй, що складаються з декiлькох видiв товарiв, замiсть додаткових аркушiв єдиного документа;

     - дозволяти, у разi доцiльностi, подання декларацiй, вiддрукованих на звичайному паперi за допомогою державних чи приватних комп'ютерiв iз дотриманнi вимог, встановлених компетентними органами;

     - надавати компетентним органам право вимагати введення даних, необхiдних для виконання належних формальностей, у їхнi комп'ютеризованi системи обробки декларацiй, у разi доцiльностi, без подання письмової декларацiї;

     - надавати компетентним органам право, у випадку використання комп'ютеризованої системи обробки декларацiй, вимагати формування експортної, транзитної чи iмпортної декларацiї або у виглядi єдиного документа, вiдтвореного цiєю системою, або шляхом введення даних у комп'ютер, якщо такий документ не вiдтворюється;

     - застосовувати будь-якi спрощення, ухваленi рiшенням Об'єднаного комiтету, як це загадано у частинi 3 Статтi 11 цiєї Конвенцiї.

Формальностi

Стаття 5

     1. Положення про виконання, з використанням єдиного документа, формальностей, необхiдних для експорту, транзиту та iмпорту товарiв, викладенi в Додатку II до цiєї Конвенцiї.

     2. Спiльнi коди, що мають використовуватись у формах, наведених у Додатку I, зазначенi в Додатку III до цiєї Конвенцiї.

Стаття 6

     1. Декларацiя повинна бути заповнена однiєю з офiцiйних мов Договiрних сторiн, прийнятною для компетентних органiв тiєї країни, де виконуються формальностi експорту або транзиту. У разi потреби митний орган країни призначення або транзиту може вимагати вiд декларанта або його представника в цiй країнi переклад зазначеної декларацiї на офiцiйну мову або одну з офiцiйних мов цiєї країни.

     2. Як виняток з положень частини 1, декларацiя заповнюється однiєю з офiцiйних мов країни iмпорту у всiх випадках, коли декларацiя в цiй країнi подається на примiрниках декларацiї, вiдмiнних вiд тих, що були представленi митним органам країни експорту або вiдправлення.

Стаття 7

     1. Декларант або його представник можуть на кожному етапi операцiї, пов'язаної з торгiвлею товарами мiж Договiрними сторонами, використати примiрники декларацiї, необхiднi для виконання формальностей, що стосуються лише цього етапу, до яких у разi доцiльностi можуть бути долученi примiрники, необхiднi для виконання формальностей, що стосуються одного з подальших етапiв цiєї операцiї.

     2. Право, що випливає з положень частини 1, не обумовлюється жодними особливими умовами, що висуваються з боку компетентних органiв.

     Проте, без шкоди особливим положенням, що стосуються перемiщення товарiв вiд рiзних вiдправникiв, компетентнi органи мають право передбачити, що формальностi, пов'язанi з експортними та транзитними операцiями, виконуються на однiй i тiй самiй формi, з використанням тих примiрникiв, якi вiдповiдають цим формальностям.

Стаття 8

     У випадках, згаданих у Статтi 7, компетентнi органи повиннi, наскiльки це можливо, переконатися в повнiй вiдповiдностi даних, зазначених у примiрниках декларацiї, складених у ходi рiзних етапiв вiдповiдної операцiї.

Адмiнiстративне сприяння

Стаття 9

     1. Для забезпечення нормального здiйснення торгiвлi мiж Договiрними сторонами й полегшення виявлення будь-яких невiдповiдностей або порушень митнi служби зацiкавлених країн, за запитом або з власної iнiцiативи, якщо вони вважатимуть це в iнтересах iншої Договiрної сторони, надають одна iншiй всю наявну iнформацiю (включаючи адмiнiстративнi протоколи та висновки експертизи), що становить iнтерес для належного застосування цiєї Конвенцiї.

     2. Якщо запитувана країна вважає, що сприяння може завдати шкоди її безпецi, громадському порядку (ordre public) чи iншим iстотним iнтересам або призведе до порушення промислової, комерцiйної або професiйної таємницi, вона може утриматися вiд сприяння або вiдмовити в сприяннi повнiстю або частково.

     3. Якщо вирiшено утриматися вiд сприяння або вiдмовити в сприяннi, країна, що запитує, повинна бути негайно повiдомлена про таке рiшення i причини останнього.

     4. Якщо митна служба певної країни запитує про сприяння, яке сама не могла б надати у випадку надходження запиту, вона у своєму запитi звертає увагу на цей факт. Виконання такого запиту залишається на розсуд запитуваної митної служби.

     5. Iнформацiя, отримана вiдповiдно до частини 1, використовується винятково для цiлей цiєї Конвенцiї i країна-одержувач надає їх такий же ступiнь конфiденцiйностi, який передбачений для iнформацiї аналогiчного характеру нацiональним законодавством цiєї країни. Така iнформацiя може бути використана для iнших цiлей лише за письмовою згоди митної служби, що її надала, i за умови дотримання будь-яких обмежень, установлених цiєю службою.

Об'єднаний комiтет

Стаття 10

     1. Цим засновується Об'єднаний комiтет, у якому представлена кожна Договiрна сторона цiєї Конвенцiї.

     2. Об'єднаний комiтет дiє за спiльною згодою.

     3. Об'єднаний комiтет збирається в разi потреби, але не рiдше одного разу на рiк. Кожна з Договiрних сторiн може вимагати проведення засiдання.

     4. Об'єднаний комiтет ухвалює свiй внутрiшнiй регламент, що мiстить, серед iншого, положення щодо прорядку проведення засiдань та призначення голови i визначення строку його перебування на посадi.

     5. Об'єднаний комiтет може своїм рiшенням створювати будь-якi пiдкомiтети або робочi групи, що можуть сприяти виконанню його обов'язкiв.

Стаття 11

     1. Саме на Об'єднаний комiтет покладено обов'язок iз керування цiєю Конвенцiєю i забезпечення її належного виконання. З цiєю метою, Договiрнi сторони регулярно iнформують зазначений комiтет про досвiд набутий пiд час застосування цiєї Конвенцiї, а надає рекомендацiї, а у випадках, передбачених у частинi 3, приймає рiшення.

     2. Об'єднаний Комiтет, зокрема, надає рекомендацiї:

     а) про внесення змiн до Конвенцiї;

     b) про будь-якi iншi заходи, необхiднi для її застосування.

     3. Об'єднаний Комiтет ухвалює рiшення про внесення змiн до Додаткiв до цiєї Конвенцiї, про спрощення, згаданi в останньому абзацi частини 3 Статтi 4, i про запрошення третiх країн, у сенсi параграфу 2 Статтi 1, приєднатися до цiєї Конвенцiї вiдповiдно до Статтi 11а. Такi рiшення, за винятком запрошень третiм країнам, вводяться в дiю Договiрними сторонами вiдповiдно до їхнього нацiонального законодавства.4

______________
     4 Рек. 1/93-L 36/96

     4. Якщо представник Договiрної сторони в Об'єднаному комiтетi погодився з рiшенням iз застереженням про необхiднiсть виконання конституцiйних вимог, це рiшення набирає чинностi, якщо в ньому не зазначена дата такого вступу, у перший день другого мiсяця, що наступає пiсля дати повiдомлення про зняття застереження.

     5. Рiшення Об'єднаного комiтету, згаданi в частинi 3, про запрошення третьої країни приєднатися до цiєї Конвенцiї направляються до Генерального секретарiату Ради Європейських спiвтовариств, який направляє їх зацiкавленiй третiй країнi разом з текстом Конвенцiї чинним на цю дату.5

______________
     5 Рек. 1/93-L 36/96

     6. Починаючи з дати, зазначеної в параграфi 5, зацiкавлена третя країна може бути представлена спостерiгачами в Об'єднаному комiтетi та його робочих групах.

Приєднання третiх країн

Стаття 11а

     1. Будь-яка третя країна може стати Договiрною стороною цiєї Конвенцiї якщо її було запрошено з боку депозитарiю Конвенцiї пiсля ухвалення рiшення Об'єднаним комiтетом.

     2. Третя країна, що отримала запрошення стати Договiрною стороною цiєї Конвенцiї, приєднується до неї шляхом подання до Генерального секретарiату Ради Європейських спiвтовариств документа про приєднання. До зазначеного документа додається переклад тексту Конвенцiї на офiцiйну мову (мови) країни, що приєднується.

     3. Приєднання набирає чинностi в перший день другого мiсяця, що наступає за днем подання документа про приєднання.

     4.Депозитарiй повiдомляє всi Договiрнi сторони про дату подання документа про приєднання та про дату набрання чинностi такого приєднання.

     5.Рекомендацiї та рiшення Об'єднаного комiтету, зазначенi в частинах 2 i 3 Статтi 11, прийнятi в упродовж промiжку часу мiж датою, зазначеної в частинi 1 цiєї Статтi, i датою набрання чинностi приєднанням, також направляються запрошенiй третiй країнi через Генеральний секретарiат Ради Європейських спiвтовариств.

     Декларацiя про прийняття таких актiв включається або в документ про приєднання або в окремий документ, що подається до Генерального секретарiату Ради Європейських спiвтовариств протягом шести мiсяцiв пiсля дати зазначеного направлення. Якщо декларацiя не подається на зберiгання протягом зазначеного строку, приєднання вважається недiйсним.6

______________
     6 Рек. 1/93-L 36/96

Загальнi та прикiнцевi положення

Стаття 12

     Кожна Договiрна сторона вживає належних заходiв для забезпечення ефективного й гармонiчного застосування положень цiєї Конвенцiї, зважаючи на потребу в скорочення, наскiльки це можливо, формальностей, що покладаються на учасникiв торгiвлi, i необхiднiсть досягнення взаємоприйнятного вирiшення будь-яких труднощiв, що виникають пiд час застосування цих положень.

Стаття 13

     Договiрнi сторони iнформують одна одну про положення, якi вони приймають для виконання цiєї Конвенцiї.

Стаття 14

     Додатки до цiєї Конвенцiї становлять її невiд'ємну частину.

Стаття 15

     1. Ця Конвенцiя застосовується, з одного боку, до територiй, щодо яких дiє Договiр про заснування Європейського економiчного спiвтовариства, та згiдно з умовах, встановленими цим Договором, а також до територiй країн ЄАВТ, з iншого боку.

     2. Ця Конвенцiя застосовується також до Герцогство Лiхтенштейн доти, доки це Герцогство пов'язане зi Швейцарською Конфедерацiєю договором про митний союз.

Стаття 16

     Будь-яка Договiрна сторона може денонсувати цю Конвенцiю за умови подання письмового повiдомлення за дванадцять мiсяцiв до денонсацiї депозитарiю, згаданому в Статтi 17, який повiдомляє про це всi iншi Договiрнi сторони.

Стаття 17

     1. Ця Конвенцiя набирає чинностi 1 сiчня 1988 року за умови здачi на зберiгання до 1 листопада 1987 року Договiрними сторонами своїх документiв про прийняття до Генерального секретарiату Ради Європейських спiвтовариств, що виступає депозитарiєм.

     2. Якщо ця Конвенцiя не набере чинностi 1 сiчня 1988 року, вона набирає чинностi в перший день другого мiсяця, що наступає за здачею на зберiгання останнього документа про прийняття.

     3. Депозитарiй повiдомляє Договiрнi сторони про дату здачi на зберiгання документа про прийняття кожною Договiрною стороною та про дату набрання чинностi цiєю Конвенцiєю.

Стаття 18

     Ця Конвенцiя, укладена в одному оригiнальному примiрнику датською, голландською, англiйською, фiнською, французькою, нiмецькою, грецькою, iсландською, iталiйською, норвезькою, португальською, iспанською i шведською мовами, причому всi тексти є однаковою мiрою автентичними, i зберiгається в архiвах Генерального секретарiату Ради Європейських спiвтовариств, яка передає її засвiдчену копiю кожнiй Договiрнiй сторонi.

     Вчинено в Iнтерлакенi двадцятого травня тисяча дев'ятсот вiсiмдесят сьомого року.7

______________
     7 Не є частиною офiцiйного тексту, опублiкованого в Офiцiйному вiснику

 

ДОДАТОК I

ЗРАЗКИ ФОРМ, ЗГАДАНИХ У СТАТТI 2 КОНВЕНЦIЇ8

______________
     8 У всiх формах, наведених у цьому Додатку, можуть використовуватися або слова "транзит Спiвтовариства", або "спiльний транзит"

     Цей Додаток мiстить:

     - Доповнення 1: зразок форми єдиного документа, згаданої в пунктi "а" частини 1 Статтi 1 Додатку II;

     - Доповнення 2: зразок форми єдиного документа, згаданої в пунктi "b" частини 1 Статтi 1 Додатку II;

     - Доповнення 3: зразок форми додаткового аркуша, згаданої в пунктi "а" частини 2 Статтi 1 Додатку II;

     - Доповнення 4: зразок форми додаткового аркуша, згаданої в пунктi "b" частинi 2 Статтi 1 Додатку II.

Доповнення 1

Зразок форми єдиного документа, згаданого в пунктi "а" частини 1 Статтi 1 Додатку II9

______________
     9 У полi пiд графами 15 i 17 аркуша N 5 слова "ПОВЕРНЕННЯ В..." можуть бути зазначенi в перекладi на фiнську, iсландську, норвезьку i шведську мови.

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

Доповнення 2

Зразок форми єдиного документа, згаданого в пунктi "b" частини 2 Статтi 1 Додатку II10

______________
     10 У полi пiд графами 15 i 17 аркуша 4/5 слова "ПОВЕРНЕННЯ В..." можуть бути зазначенi в перекладi на фiнську, iсландську, норвезьку i шведську мови.

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

Доповнення 3

Зразок форми додаткового аркуша, згаданого в пунктi "а" частини 2 Статтi 1 Додатку II

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

Доповнення 4

Зразок форми додаткового аркуша, згаданого в пунктi "b" частини 2 Статтi 1 Додатку II

Зображення має графiчний характер. Не наводиться.

 

ДОДАТОК II

ДРУКУВАННЯ, ЗАПОВНЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО ДОКУМЕНТА

Друкована форма єдиного документа

Стаття 1

     1. Без шкоди можливостi роздiльного використання, передбаченого Доповненням 3 до цього Додатку, форми єдиного документа складаються з восьми примiрникiв:

     a) або у виглядi комплекту з восьми послiдовних аркушiв вiдповiдно до зразка, наведеного в Доповненнi 1 до Додатку I;

     b) або, зокрема у разi друкування з використанням комп'ютеризованої системи обробки декларацiй, iз двох комплектiв з чотирьох послiдовних аркушiв вiдповiдно до зразка, наведеного в Доповненнi 2 до Додатку I;

     2. До єдиного документа можуть при необхiдностi додаватися додатковi аркушi:

     a) або у виглядi комплекту з восьми послiдовних аркушiв вiдповiдно до зразка, наведеного в Доповненнi 3 до Додатку I;

     b) або у виглядi двох комплектiв iз чотирьох послiдовних аркушiв вiдповiдно до зразка, наведеного в Доповненнi 4 до Додатку I до цiєї Конвенцiї;

     3. Як вiдступ вiд положень частини 2 Договiрнi сторони мають право не дозволяти використання форм додаткових аркушiв у випадку застосування комп'ютеризованої системи обробки декларацiй, що формує такi декларацiї.

     4. Користувачi можуть просто мати друкованi форми, що мiстять тiльки тi примiрники зразка, що зазначено в Додатку I, якi необхiднi їм для заповнення їхнiх декларацiй.

     5. У лiвому верхньому кутi форми Договiрнi сторони можуть друкувати напис, що iдентифiкує вiдповiдну Договiрну сторону. У випадку, коли такi документи пред'являються в iншiй Договiрнiй сторонi, цей напис не перешкоджає прийняттю декларацiї.

Стаття 2

     1. Форми друкуються на самокопiювальному письмовому паперi, що має щiльнiсть не менш як 40 грамiв на квадратний метр. Папiр повинен бути досить щiльним, щоб iнформацiя на однiй його сторонi не впливала на розбiрливiсть iнформацiї на iншiй сторонi, i повинен бути досить мiцним, аби за нормального використаннi легко не рватися й не м'ятися. Для всiх примiрникiв використовується бiлий папiр. При цьому, на примiрниках, що використовуються для транзиту (1, 4 i 5), графи N 1 (за винятком середнього пiдроздiлу), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (перший пiдроздiл лiворуч), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 мають зелений фон.11 Форми друкуються зеленою фарбою.

______________
     11 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000р. про внесення змiн до Додатку II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник N L 009,12/01/2001, с.108-109

     1а. Кольорове маркування рiзних примiрникiв форм виконується в такий спосiб:

     a) на формах вiдповiдно до зразкiв, наведених у Доповненнях 1 i 3 до Додатку I:

     - примiрники 1,2,3 i 5 мають на правому краї суцiльне поле червоного, зеленого, жовтого i синього кольору вiдповiдно,

     - примiрники 4,6,7 i 8 мають на правому краї пунктирне поле синього, червоного, зеленого i жовтого кольору вiдповiдно;

     b) на формах вiдповiдно до зразкiв, наведених у Доповненнях 2 i 4 до Додатку I, примiрники 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5 мають на правому краї суцiльне поле й праворуч вiд нього пунктирне поле червоного, зеленого, жовтого i синього кольору вiдповiдно.

     Ширина цих полiв становить приблизно 3 мiлiметри. Пунктирне поле складається з лiнiї квадратiв зi стороною 3 мiлiметри, роздiлених пробiлами довжиною 3 мiлiметри.12

______________
     12 Рiшення N1/89 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ "Спрощення формальностей" вiд 3 травня 1989 р. про внесення змiн до Додатку II до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 200, 13/07/1989, с.3.

     2. Покажчик примiрникiв, на яких данi, що мiстяться у формах, повиннi з'являтися шляхом самокопiювання, наведений у Доповненнi 1. Покажчик примiрникiв, на яких данi, що мiстяться на додаткових аркушах, повиннi з'являтися шляхом самокопiювання, наведений у Доповненнi 2.

     3. Бланки мають формат 210 х 297 мм iз максимальним вiдхиленням по довжинi до 5 мм убiк зменшення й до 8 мм убiк збiльшення.

     4. Договiрнi сторони можуть зажадати, щоб на формах також зазначалися найменування й адреса виготовлювача або позначка, яка дозволяє iдентифiкувати виготовлювача.

Заповнення єдиного документа

Стаття 3

     1. Форми заповнюються вiдповiдно до Пояснень, наведених у Доповненнi 3.

     2. У випадках, коли формальностi виконуються з використанням державних або приватних комп'ютерних систем, компетентнi органи дозволяють особам на їхнє прохання замiняти власноручний пiдпис рiвнозначною технiчною дiєю, яка може бути заснована на використаннi кодiв, коли це можливо, i яка має тi ж юридичнi наслiдки, що й власноручний пiдпис. Така можливiсть надається тiльки за умови виконання технiчних i адмiнiстративних вимог, установлених компетентними органами.

     3. У випадках, коли формальностi виконуються з використанням державних або приватних комп'ютерних систем, якi також роздруковують декларацiї, компетентнi органи можуть передбачити пряме засвiдчення цими системами декларацiй, вiдтворених таким чином, замiсть ручного або механiчного вiдбитка печатки митного органа й пiдпису вповноваженої посадової особи.

Використання єдиного документа

Стаття 4

     Положення щодо використання єдиного документа мiстяться у Додатку 3.

Стаття 5

     1. У разi використання комплекту єдиного документа для послiдовного виконання експортних, транзитних та/або iмпортних формальностей кожна особа, що бере участь в операцiї, несе вiдповiдальнiсть тiльки стосовно вiдомостей, що стосуються процедури, яку вiн заявив як декларант, принципал або представник декларанта або принципала.

     2. Для цiлей застосування параграфа 1, якщо заiнтересована особа використовує єдиний документ, оформлений на бiльш ранньому етапi даної торговельної операцiї, вона зобов'язана до подання своєї декларацiї перевiрити точнiсть зазначених вiдомостей у графах, за змiст яких вона несе вiдповiдальнiсть, i їх вiдповiднiсть даним товарам i заявленiй процедурi, а також за потреби зобов'язана їх доповнити.

     3. У випадках, зазначених у параграфi 2, заiнтересована особа повинна негайно iнформувати митну службу про будь-яку виявлену невiдповiднiсть у вiдомостях, представлених про данi товари.

Стаття 6

     1. При експортi товарiв з територiї Договiрної сторони потрiбнi примiрники 1, 2 i 3, що вiдповiдають зразку, наведеному в Доповненнi 1 до Додатку I, або примiрники 1/6, 2/7 i 3/8, що вiдповiдають зразку, наведеному в Доповненнi 2 до Додатку I.

     При транзитi потрiбнi примiрники 1, 4 i 5, що вiдповiдають зразку, наведеному в Доповненнi 1 до Додатку I, або примiрники 1/6 i 4/5 (двiчi), що вiдповiдають зразку, наведеному в Доповненнi 2 до Додатку I.13

______________
     13 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009,12/01/2001, с.0108-0109

     3. При iмпортi товарiв на територiю Договiрної сторони потрiбнi примiрники 6, 7 i 8, що вiдповiдають зразку, наведеному в Доповненнi 1 до Додатку I, або примiрники 1/6, 2/7 i 3/8, що вiдповiдають зразку, наведеному в Доповненнi 2 до Додатку I.

Подання декларацiї

Стаття 7

     1. Декларацiї повиннi супроводжуватися в межах, установлених Статтею 3 цiєї Конвенцiї, документами, необхiдними для помiщення даних товарiв пiд заявлену процедуру.

     2. Подання в митний орган декларацiї, пiдписаної декларантом або його представником, указує, що дана заiнтересована особа декларує даний товар для помiщення пiд заявлену процедуру й, без шкоди для можливого застосування мiр покарання, означає прийняття на себе вiдповiдальностi вiдповiдно до правил, що дiють у Договiрних сторонах, щодо:

     - точностi вiдомостей, зазначених у декларацiї,

     - дiйсностi прикладених документiв i

     - дотримання всiх зобов'язань, що випливають з помiщення даних товарiв пiд вiдповiдну процедуру.

Стаття 8

     У випадках, коли потрiбнi додатковi примiрники єдиного документа або декларацiї, заiнтересованi особи можуть у разi потреби використати для цiєї мети додатковi аркушi або фотокопiї цього документа або декларацiї, якi компетентнi органи приймають наче якби це були оригiнальнi документи, з урахуванням того, що їхня якiсть i розбiрливiсть будуть врахованi даними органами як задовiльнi.

 

Доповнення 1

Покажчик примiрникiв форм, згаданих у Доповненнях 1 i 3 до Додатку I, на яких вiдомостi, що мiстяться в них, повиннi з'являтися шляхом самокопiювання
(включаючи примiрник 1)

N графи Примiрник N графи Примiрник
I. ГРАФИ ДЛЯ ОПЕРАТОРIВ
1 1-8
крiм середнього пiдроздiлу
1-3
29 1 - 3
30 1-3
31 1-8
32 1-8
2 1-5(1) 33 перший пiдроздiл лiворуч
1-8
iншi
1-3
3 1-8
4 1-8
5 1-8
6 1-8
7 1-3 34а 1-3
8 1-5(1) 34b 1-3
9 1-3 35 1-8
10 1-3 36 -
11 1-3 37 1-3
12 - 38 1-8
13 1-3 39 1-3
14 1-4 40 1-5(1)
15 1-8 41 1-3
15а 1-3 42 -
15b 1-3 43 -
16 1, 2, 3, 6, 7 i 8 44 1-5(1)
17 1-8 45 -
17а 1-3 46 1-3
17b 1-3 47 1-3
18 1-5(1) 48 1-3
19 1-5(1) 49 1-3
20 1-3 50 1-8
21 1-5(1) 51 1-8
22 1-3 52 1-8
23 1-3 53 1-8
24 1-3 54 1-4
25 1-5(1) 55 -
26 1-3 56 -
27 1-5(1)
28 1-3
II. ГРАФИ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ВIДМIТОК
A 1-4(2) F -
B 1-3 G -
C 1-8(2) H -
D 1-4 I -
E - J -

______________
     (1) За жодних умов вiд операторiв не може вимагатися заповнення цих граф для цiлей транзиту на примiрниках 5 i 7
     (2) Країна вiдправлення може визначити, чи потрiбно вносити цi вiдомостi до зазначених примiрникiв

 

Доповнення 2

Покажчик примiрникiв форм, згаданих у Доповненнях 2 i 4 до Додатку I, на яких вiдомостi, що мiстяться в них, повиннi з'являтися шляхом самокопiювання
(включаючи примiрник 1)

N графи Примiрник N графи Примiрник
I. ГРАФИ ДЛЯ ОПЕРАТОРIВ
1 1-4
крiм середнього пiдроздiлу
1-3
29 1-3
30 1-3
31 1-4
32 1-4
2 1-4 33 перший пiдроздiл лiворуч
1-4
iншi
1-3
3 1-4(1)
4 1-4
5 1-4
6 1-4
7 1-3 34a 1-3
8 1-4 34b 1-3
9 1-3 35 1-4
10 1-3 36 1-3
11 1-3 37 1-3
12 1-3 38 1-4
13 1-3 39 1-3
14 1-4 40 1-4
15 1-4 41 1-3
15a 1-3 42 1-3
15b 1-3 43 1-3
16 1-3 44 1-4
17 1-4 45 1-3
17a 1-3 46 1-3
17b 1-3 47 1-3
18 1-4 48 1-3
19 1-4 49 1-3
20 1-3 50 1-4
21 1-4 51 1-4
22 1-3 52 1-4
23 1-3 53 1-4
24 1-3 54 1-4
25 1-4 55 -
26 1-3 56 -
27 1-4
28 1-3
II. ГРАФИ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ВIДМIТОК
A 1-4(2) F -
B 1-3 G -
C 1-4 H -
D/J 1-4 I -
E/J -

______________
     (1) Країна експорту може визначити, чи потрiбно вносити цi вiдомостi до зазначених примiрникiв
     (2) Країна вiдправлення може визначити, чи повиннi цi вiдомостi з'являтися на зазначених примiрниках

 

Доповнення 3

ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ЄДИНОГО ДОКУМЕНТА

РОЗДIЛ I

А. Загальнi положення

     Iснують рiзнi варiанти використання форм, якi можна подiлити на двi групи:

     - повне використання системи

     або

     - роздiльне використання.

     1. Повне використання

     Зазначене вiдноситься до випадкiв, коли пiд час виконання експортних формальностей зацiкавлена особа використовує форму, що мiстить примiрники, необхiднi для виконання формальностей, пов'язаних з експортом i транзитом, а також формальностей, якi виконуються у країнi призначення.

     Форма, що використовується для цiєї мети, складається з восьми примiрникiв, а саме:

     - примiрник 1, що залишається в компетентних органах країни експорту (експортнi й транзитнi формальностi);

     - примiрник 2, що використовується для статистичних цiлей країною експорту;

     - примiрник 3, що повертається експортеровi пiсля проставлення печатки митними органами;

     - примiрник 4, що залишається в ходi транзитної операцiї в митному органi призначення;

     - примiрник 5, що є копiєю для повернення для цiлей транзиту;

     - примiрник 6, що залишається в компетентних органах країни призначення (для iмпортних формальностей);

     - примiрник 7, що використовується для статистичних потреб країною призначення (для iмпортних формальностей),14

     - примiрник 8, що повертається одержувачевi пiсля проставлення печатки митними органами.

______________
     14 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000 р. про внесення змiни до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с. 0108-0109

     (Примiрники 2 i 7 можуть використовуватися для iнших адмiнiстративних цiлей вiдповiдно до вимог Договiрних сторiн).

     Форма складається, таким чином, з комплекту з восьми примiрникiв, першi три з яких вiдносяться до формальностей, що виконуються у країнi експорту, а наступнi п'ять вiдносяться до формальностей, що виконуються у країнi призначення.

     Кожний комплект iз восьми примiрникiв складений таким чином, що в графи, якi повиннi мiстити iдентичнi вiдомостi для країн, якi беруть участь в операцiї, цi вiдомостi можуть бути внесенi безпосередньо експортером або принципалом до примiрника 1 i потiм з'являтися на всiх примiрниках завдяки хiмiчнiй обробцi паперу. При цьому у випадках, коли з якої-небудь причини (наприклад, захист комерцiйної таємницi, рiзний змiст вiдомостей для країни експорту й для країни призначення) вiдомостi не повиннi передаватися з однiєї країни в iншу, дезактивацiя чутливостi паперу, що самокопiюється, забороняє вiдтворення примiрникiв, призначених для країни експорту.

     Якщо використовується та сама графа, але з iншим змiстом у країнi призначення, то для вiдтворення цих додаткових даних на примiрниках 6 - 8 використовується копiювальний папiр.

     При цьому, зокрема у випадках застосування комп'ютеризованої обробки декларацiй, можна використати не вищезазначений комплект iз восьми примiрникiв, а два комплекти iз чотирьох примiрникiв, у яких кожний з примiрникiв може мати подвiйну функцiю: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5; перший комплект у такий спосiб вiдповiдав би в тому, що стосується внесених до нього даних, зазначеним вище примiрникам 1-4, а другий - примiрникам 5-8. У цьому випадку номера примiрникiв, що використовуються, у кожному комплектi iз чотирьох примiрникiв зазначаються шляхом викреслювання з полiв форми номерiв примiрникiв, що не використовуються.

     Кожний комплект iз пiдiбраних у такий спосiб чотирьох примiрникiв складений так, щоб вiдомостi, якi повиннi бути вiдтворенi на рiзних примiрниках, могли вiдтворюватися на них завдяки хiмiчнiй обробцi паперу.

     2. Роздiльне використання

     Зазначене вiдноситься до випадкiв, коли заiнтересована особа не бажає використовувати повний комплект, як передбачено вище в параграфi 1. У такому випадку дана особа може використати для кожного етапу (експорт, транзит або iмпорт) операцiї, пов'язаної з торгiвлею товарами мiж Договiрними сторонами, примiрники декларацiї, необхiднi для виконання формальностей, що вiдносяться тiльки до даного етапу. На додаток, дана особа за своїм бажанням може додати до цих примiрникiв примiрники, необхiднi для виконання формальностей, що належать до одного з наступних етапiв операцiї.

     Таким чином, у випадку роздiльного використання можливi рiзнi комбiнацiї, при цьому номери примiрникiв є такими ж, як зазначенi вище в параграфi 1.

     Як приклад можливi такi комбiнацiї:

     - тiльки експорт: примiрники 1, 2 i 3;

     - експорт + транзит: примiрники 1, 2, 3, 4 i 5;15

     - експорт + iмпорт: примiрники 1, 2, 3, 6, 7 i 8;

     - тiльки транзит: примiрники 1, 4 i 5;16

     - транзит + iмпорт: примiрники 1, 4, 5, 6, 7 i 8;

     - тiльки iмпорт: примiрники 6, 7 i 8.

______________
     15 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000 р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с. 0108-0109
     16 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000 р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с.0108-0109

     Крiм того, трапляються ситуацiї, коли в мiсцi призначення необхiдно представити пiдтвердження статусу даних товарiв як товарiв Спiвтовариства, хоча процедура транзиту не застосовувалася. У таких випадках необхiдно використовувати примiрник, призначений для цiєї мети (примiрник N 4), окремо або разом з одним iз вищеописаних комплектiв. Якщо за правилами Спiвтовариства документ, що пiдтверджує статус товарiв Спiвтовариства, повинен бути пред'явлений у трьох примiрниках, надаються додатковi примiрники або фотокопiї примiрника N 4.

В. Необхiднi вiдомостi

     Форми мiстять всi вiдомостi, якi можуть вимагатися Договiрними сторонами. Заповнення деяких граф є обов'язковим, тодi як iншi графи заповнюються тiльки, якщо це потрiбно в тiй країнi, у якiй виконуються формальностi. У зв'язку iз цим необхiдно суворо дотримуватися роздiлу цих Пояснень, присвяченому використанню рiзних граф.

     У будь-якому випадку, без шкоди для застосування спрощених процедур, максимальнi перелiки граф, якi можуть заповнюватися на кожному етапi торговельної операцiї мiж Договiрними сторонами, включаючи графи, заповнення яких потрiбно у випадку застосування спецiального законодавства такi:

     - експортнi формальностi: графи 1 (перший i другий пiдроздiл), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 та 54.

     - транзитнi формальностi: графи 1 (третiй пiдроздiл), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (перший пiдроздiл), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 та 56.17

______________
     17 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000 р. про несення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с.0108-0109

     - iмпортнi формальностi: графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,

     - пiдтвердження статусу товарiв Спiвтовариства (T2L): графи 1 (крiм другого пiдроздiлу), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.

С. Iнструкцiї з використання форми

     У всiх випадках, коли даний вид використовуваного комплекту мiстить хоча б один примiрник, що може бути використаний в iншiй країнi, нiж та, у якiй вiн був початково заповнений, форми повиннi заповнюватися за допомогою друкарської машинки або механографiчним, або аналогiчним способом. Для полегшення заповнення за допомогою друкарської машинки форму необхiдно помiстити в машинку таким чином, щоб перша буква вiдомостей, унесених у графу 2, мiстилася в позицiйнiй графi в її верхньому лiвому кутi.

     У випадках, коли всi примiрники використовуваного комплекту призначенi для використання в однiй i тiй самiй країнi й за умови, що в данiй країнi це дозволено, вiдомостi можуть також вписуватися розбiрливо вiд руки чорнилом заголовними друкованими лiтерами. Те саме застосовується до вiдомостей, що вносяться в примiрники, якi використовуються для цiлей процедури транзиту.

     У формi не повинно бути пiдчищень або виправлень. Будь-якi змiни провадяться шляхом перекреслення неправильних даних i, за потреби, поповненням необхiдних даних. Будь-якi змiни, зробленi таким чином, повиннi бути пiдписанi особою, що їх виконала, i явно засвiдченi компетентними органами. При необхiдностi останнi можуть зажадати подання нової декларацiї.

     Крiм того, замiсть кожного iз зазначених вище методiв може використовуватися процес автоматичного вiдтворення й заповнення форм за умови суворого дотримання положень, що стосуються зразкiв, паперу, розмiру, мови, яка використовується, розбiрливостi, заборони пiдчищень, змiн i виправлень.

     Заповнюються, за потреби, тiльки пронумерованi графи. Iншi графи, вiдзначенi заголовною лiтерою, призначенi винятково для внутрiшнього використання адмiнiстративними органами.

     На примiрниках, що залишаються в митному органi експорту та/або вiдправлення, повинен бути оригiнальний пiдпис заiнтересованих осiб. Пiдпис принципала або, коли це допускається, його вповноваженого представника покладає на нього вiдповiдальнiсть за всi вiдомостi, що вiдносяться до транзитної операцiї, якi випливають iз виконання вiдповiдних положень, уключаючи описанi вище в пiдроздiлi "Б".

     На примiрниках, що залишаються в митному органi призначення, повинен бути оригiнальний пiдпис заiнтересованої особи. Варто враховувати, що вiдповiдно до експортних та iмпортних формальностей пiдпис заiнтересованої особи еквiвалентний визнанню своєї вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства Договiрних сторiн за:

     - точнiсть вiдомостей, зазначених у декларацiї, що належать до формальностей, за якi вона вiдповiдає,

     - дiйснiсть прикладених документiв i

     - дотримання всiх зобов'язань, що випливають iз помiщення даних товарiв пiд вiдповiдну процедуру;

     Щодо транзитних та iмпортних формальностей варто враховувати, що перевiрка вiдомостей, якi мiстяться в декларацiї, вiдповiдає iнтересам кожної особи, що бере участь в операцiї. Зокрема, про будь-яку виявлену заiнтересованою особою розбiжнiсть мiж товарами, що нею декларуються та вже внесенi, якщо це має мiсце, у форми, що використовуються, вiдомостями повинно бути негайно повiдомлено цiєю особою в митний орган. У таких випадках декларацiя повинна бути потiм заповнена на нових формах.

     За винятком положень Роздiлу III, у випадку не використання графи, її варто залишити чистою.

РОЗДIЛ II

ВIДОМОСТI, ЩО ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ В РIЗНИХ ГРАФАХ

I. Формальностi в країнi експорту

     Графа 1: Декларацiя

     У першому пiдроздiлi зазначається вiдповiдний код, наведений у Додатку III.

     Що стосується виду декларацiї (другий пiдроздiл), то дана позицiя є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Крiм того, при застосуваннi транзиту вiдповiдний символ зазначається в правом (третьому) пiдроздiлi цiєї графи.

     Графа 2: Експортер

     Графа для використання на розсуд Договiрних сторiн. Зазначається повне найменування та адреса вiдповiдної особи або компанiї. Договiрнi сторони можуть доповнити пояснення до цiєї графи вимогою про зазначення посилання на iдентифiкацiйний номер присвоєний компетентними органами для цiлей оподаткування, статистики чи iнших цiлей.

     У випадку перемiщення товарiв вiд рiзних вiдправникiв Договiрнi сторони можуть передбачити, щоб у цю графу було внесено слово "рiзнi" i долучено до цiєї декларацiї список вiдправникiв.

     Для цiлей транзиту заповнення цiєї графи є необов'язковим для Договiрних сторiн.

     Графа 3: Форми

     Зазначається порядковий номер комплекту й загальна кiлькiсть комплектiв форм, що використовуються, i додаткових аркушiв (наприклад, якщо використовується одна форма й два додаткових аркушi, на формi зазначається 1/3, на першому додатковому аркушi - 2/3 i на другому додатковому аркушi - 3/3).

     Якщо в декларацiї зазначений товар тiльки одного найменування (тобто, коли заповнюється тiльки одна графа "опис товарiв"), графа 3 не заповнюється, замiсть цього в графi 5 вписується цифра 1.

     Якщо використовується два комплекти iз чотирьох примiрникiв замiсть одного комплекту з восьми примiрникiв, то два комплекти розглядаються як один.

     Графа 4: Кiлькiсть вiдвантажувальних специфiкацiй

     Цифрами зазначається кiлькiсть будь-яких доданих вiдвантажувальних специфiкацiй або, якщо це дозволено компетентним органом, будь-яких комерцiйних перелiкiв товарiв. Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн при виконаннi експортних формальностей.

     Графа 5: Всього товарiв

     Зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих заiнтересованою особою у всiх формах, що використовуються, i додаткових аркушах (або у вiдвантажувальних специфiкацiях, або в комерцiйних перелiках). Кiлькiсть найменувань товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi граф "опис товарiв", що заповнюються.

     Графа 6: Всього мiсць

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць у данiй партiї товару.

     Графа 7: Довiдковий номер

     Заповнюється за бажанням користувачiв i може мiстити будь-який довiдковий номер, присвоєний данiй партiї товарiв заiнтересованою особою.

     Графа 8: Одержувач

     Вказується повне найменування й адреса особи (осiб) або компанiї (компанiй), яким товар повинен бути доставлений.

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн вiдносно експортних формальностей. Для цiлей транзиту вона є обов'язковою, однак Договiрнi сторони можуть дозволити не заповнювати цю графу, якщо одержувач зареєстрований за межами територiй Договiрних сторiн. Зазначати iдентифiкацiйний номер на цьому етапi не потрiбно.18

______________
     18 Рiшення N1/89 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ "Спрощення формальностей" вiд 3 травня 1989р. про внесення змiн до Додатку II до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 200, 13/07/1989 , с. 0003-0003

     Графа 9: Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається особа, вiдповiдальна за переказ або повернення коштiв, пов'язаних з даною угодою).

     Графа 10: Країна першого призначення

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн i може використовуватися згiдно з їх вимогами.

     Графа 11: Торговельна країна

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн i може використовуватися згiдно з їх вимогами.

     Графа 13: ЄСП

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (наводиться iнформацiя щодо застосування сiльськогосподарської полiтики).

     Графа 14: Декларант або представник експортера

     Графа для використання на розсуд Договiрних сторiн. Необхiдно зазначити повне найменування та адресу вiдповiдної особи або компанiї згiдно з дiючими правилами. Якщо декларант i експортер є однiєю особою, необхiдно зазначити слово "експортер". Договiрнi сторони можуть доповнити пояснення до цiєї графи вимогою про зазначення посилання на iдентифiкацiйний номер присвоєний компетентними органами для цiлей оподаткування, статистики чи iнших цiлей.

     Графа 15: Країна експорту

     Графа для використання на розсуд Договiрних сторiн у разi експортних формальностей, але обов'язкова пiд час застосування процедури транзиту. Необхiдно зазначити назву країни, з якої товар експортується.

     У графi 15а зазначається код вiдповiдної країни.

     Графа 15b для використання на розсуд Договiрних сторiн (зазначається регiон, з якого товар експортується).

     Графа 15b не повинна використовуватись для цiлей транзиту.

     Графа 16: Країна походження

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Якщо в декларацiю вноситься ряд найменувань товарiв, що походять з рiзних країн, у цiй графi зазначається слово "рiзнi".

     Графа 17: Країна призначення

     Зазначається назва вiдповiдної країни призначення. У графi 17а зазначається код вiдповiдної країни. Заповнювати графу 17b на цьому етапi не потрiбно.

     Графи 17а не повиннi використовуватися для цiлей транзиту.

     Графа 18: Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при вiдправленнi

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн вiдносно експортних формальностей, але обов'язкова при застосуваннi процедури транзиту. Зазначається засiб iдентифiкацiї транспортного засобу, наприклад, реєстрацiйний(i) номер(и) або назва транспортного засобу (вантажний автомобiль, судно, залiзничний вагон, лiтак), на якому безпосередньо перебуває товар у момент подання в митний орган, де виконуються експортнi або транзитнi формальностi. Далi зазначається країна реєстрацiї транспортного засобу (або транспортного засобу, що приводить в рух iншi, якщо транспортних засобiв декiлька) вiдповiдно до кодiв, установлених для цiєї мети. Наприклад, якщо використовується тягач iз причепом з рiзними реєстрацiйними номерами, зазначаються реєстрацiйнi номери тягача й причепа, а також країна реєстрацiї тягача.

     При поштових вiдправленнях або перемiщеннi в закрiплених транспортних установках реєстрацiйний номер i країна реєстрацiї в цiй графi не зазначаються.

     Пiд час перевезення товару залiзницею країна реєстрацiї не зазначається.

     У деяких випадках вказiвка країни реєстрацiї є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Графа 19: Контейнер (Конт.)

     Вiдповiдно до кодiв, наведених у Доповненнi III, зазначаються необхiднi вiдомостi, щодо ситуацiї, яка передбачається на кордонi країни експорту, вiдомi на момент виконання експортних або транзитних формальностей.

     Для цiлей транзиту ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Графа 20: Умови поставки

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються певнi умови комерцiйного контракту).

     Графа 21: Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi

     Заповнення цiєї графи щодо засобiв iдентифiкацiї є необов'язковим для Договiрних сторiн.

     Ця графа є обов'язковою стосовно країни реєстрацiї.

     При поштових вiдправленнях, перемiщеннi по залiзницi або в закрiплених транспортних установках вiдомостi про реєстрацiйнi номери або країну реєстрацiї не зазначаються.

     Зазначається тип (вантажний автомобiль, судно, залiзничний вагон, лiтак) i засiб iдентифiкацiї, наприклад, реєстрацiйний номер або назва активного (тобто рушiйного) транспортного засобу, який передбачається використати в пунктi перетинання кордону при виїздi iз країни експорту, пiсля чого зазначається країна його реєстрацiї, вiдома на момент виконання експортних або транзитних формальностей, з використанням вiдповiдного коду.

     При використаннi комбiнованого транспорту або декiлькох транспортних засобiв, активним транспортним засобом уважається такий, що рухає всi цi засоби. Наприклад, якщо вантажний автомобiль перебуває на морському суднi, активним транспортним засобом є судно, а при використаннi тягача iз причепом активним транспортним засобом є тягач.

     Графа 22: Валюта та загальна сума за рахунком

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається код валюти, у якiй складений рахунок, а також зазначена в ньому цiна всiєї кiлькостi заявлених товарiв).

     Графа 23: Курс валюти

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (дiючий курс обмiну валюти, зазначеної в iнвойсi, i валюти вiдповiдної країни).

     Графа 24: Характер угоди

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються певнi умови комерцiйного контракту).

     Графа 25: Вид транспорту на кордонi

     Вiдповiдно до кодiв, наведених в Додатку III, вказується вид активного транспортного засобу, що передбачається використати при виїздi з територiї Договiрної сторони експорту.

     Для цiлей транзиту ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Графа 26: Вид транспорту в межах країни

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (вiдповiдно до кодiв, наведених у Додатку III, зазначається вид транспортного засобу, що використовується в межах вiдповiдної країни).

     Графа 27: Мiсце навантаження

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. За потреби зазначається, якщо можливо у виглядi коду, мiсце навантаження товарiв на активний транспортний засiб, на якому вони повиннi перетнути кордон країни експорту, вiдоме при виконаннi експортних або транзитних формальностей.

     Графа 28: Фiнансовi й банкiвськi вiдомостi

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (наводяться вiдомостi про переказ коштiв, що вiдносяться до даної операцiї, - вiдомостi про фiнансовi формальностi та процедуру й про банкiвськi реквiзити).

     Графа 29: Орган виїзду

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається митний орган, через який товари передбачається вивезти з територiї вiдповiдної Договiрної сторони).

     Графа 30: Мiсцезнаходження товарiв

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається точна адреса мiсця, де може бути здiйснений огляд товарiв).

     Графа 31: Вантажнi мiсця та опис товарiв - маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi товарiв

     Зазначаються маркування, нумерацiя, кiлькiсть i вид вантажних мiсць або для товарiв, що перевозяться без упакування, зазначається кiлькiсть таких товарiв, унесена в декларацiю, або слово "навалом". У всiх випадках повинен бути наведений звичайний торговельний опис. Для цiлей експорту даний опис повинен мiстити всi вiдомостi, необхiднi для iдентифiкацiї товару. При необхiдностi заповнення графи 33 "Код товарiв", даний опис повинен мiстити достатньо точнi термiни, що дозволяють класифiкувати товари. Ця графа повинна також мiстити вiдомостi, необхiднi вiдповiдно до будь-яких особливих правил (наприклад, щодо акцизiв, i т.д.). При використаннi контейнерiв у цю графу також вносяться iдентифiкацiйнi номери контейнерiв.19

______________
     19 Рiшення N1/89 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЕАСТ "Спрощення формальностей" вiд 3 травня 1989р. про внесення змiн до Додатку II до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 200, 13/07/1989, с.0003-0003

     Якщо заiнтересована особа зазначила в графi 16 слово "рiзнi", Договiрнi сторони можуть просити зазначити в цiй графi найменування країни походження товарiв, однак не можуть зробити таку вказiвку обов'язковою.

     Графа 32: Номер товару

     Зазначається порядковий номер даного товару в перелiку товарiв, задекларованих у формах, що використовуються як це передбачено поясненням до графи 5.

     Якщо декларацiя стосується тiльки одного найменування товару, для Договiрних сторiн немає необхiдностi вимагати заповнення цiєї графи, тому що в графi 5 вже проставлена цифра 1.

     Графа 33: Код товару

     Зазначається код, що вiдповiдає данiй товарнiй позицiї.

     Для цiлей транзиту й пiдтвердження статусу товарiв Спiвтовариства ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн, за винятком випадкiв, коли обов'язковiсть заповнення передбачається Конвенцiєю про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 р.20

______________
     20 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000 р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с. 0108-0109

     Графа 34: Код країни походження

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн:

     - графа 34а (код країни, зазначеної в графi 16. Якщо в графу 16 внесене слово "рiзнi", зазначається код, що вiдповiдає країнi походження даного товару),

     - графа 34b (вказується регiон походження даного товару).

     Графа 35: Вага брутто

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн щодо експортних формальностей, але обов'язкова у випадку транзиту. Зазначається в кiлограмах маса брутто товарiв, вiдомостi про якi мiстяться в графi 31. Маса брутто - це сукупна маса товару, що включає в себе все упакування, за винятком контейнерiв та iншого транспортного устаткування.

     Графа 37: Процедура

     Вiдповiдно до кодiв, установлених для цiєї мети, зазначається процедура, що заявляється при експортi товарiв.

     Графа 38: Вага нетто

     Зазначається в кiлограмах маса нетто товарiв, вiдомостi про якi мiстяться в графi 31. Маса нетто - це маса самих товарiв без будь-якого упакування.

     Що стосується транзиту, ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Графа 39: Квота

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (заповнюється у разi необхiдностi з метою застосування законодавства про квоти).

     Графа 40: Загальна декларацiя/попереднiй документ

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (мiстить посилання на документи, що стосуються адмiнiстративної процедури, яка передує експорту в iншу країну).

     Для цiлей транзиту й пiдтвердження статусу товару Спiвтовариства дана графа є необов'язковою для Договiрних сторiн, за винятком випадкiв, коли Конвенцiя про процедуру загального транзиту вiд 20 травня 1987 р. передбачає обов'язковiсть її заповнення.21

______________
     21 Рiшення N 1/2000 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с. 0108-0109

     Графа 41: Додатковi одиницi

     Для використання за потреби вiдповiдно до товарної номенклатури. Зазначається кiлькiсть даного товару, виражена в одиницях, передбачених товарною номенклатурою.

     Графа 44: Додаткова iнформацiя, поданi документи, сертифiкати i дозволи

     Зазначаються вiдомостi, потрiбнi вiдповiдно до будь-яких особливих правил, що застосовуються в країнi експорту, разом з номерами документiв, доданих до декларацiї (наприклад, серiйнi номери контрольного примiрника Т 5, номер експортної лiцензiї або дозволу, данi про ветеринарнi й фiтосанiтарнi правила, номер накладної i т.i.). У пiдроздiлi "Код додаткової iнформацiї (ДI)" за потреби зазначається код, передбачений для додаткової iнформацiї, що може знадобитися для цiлей транзиту. Цей пiдроздiл не пiдлягає використанню до введення в дiю комп'ютеризованої системи для завершення транзитних операцiй.

     Графа 46: Статистична вартiсть

     Зазначається статистична вартiсть у валютi, визначенiй Договiрною стороною, вiдповiдно до дiючого законодавства.

     Графа 47: Нарахування платежiв

     Договiрнi сторони можуть зажадати наведення за потреби, у кожному рядку з використанням вiдповiдних кодiв, установлених для цiєї мети, таких вiдомостей:

     - вид податку (експортного мита);

     - основа нарахування;

     - ставка платежу, що застосовується;

     - сума платежу, обчислена в такий спосiб;

     - вибраний спосiб платежу (СП).

     Графа 48: Вiдстрочення платежiв

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається посилання на вiдповiдний дозвiл).

     Графа 49: Реквiзити складу

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Графа 50: Принципал i його вповноважений представник, мiсце, дата та пiдпис

     Необхiдно зазначити повне найменування (особи або компанiї) та адресу принципала, а також iдентифiкацiйний номер, якщо такий є, присвоєний компетентними органами. У разi необхiдностi зазначається повне найменування (особи або компанiї) уповноваженого представника, що пiдписує документ вiд iменi принципала.

     З урахуванням особливих положень, що стосуються використання комп'ютеризованих систем, оригiнал власноручного пiдпису зацiкавленої особи повинен бути представлений на примiрнику, що зберiгається в органi вiдправлення. Якщо зацiкавлена особа є юридичною особою, то особа, що пiдписує документ, зазначає пiсля свого пiдпису своє повне iм'я та посаду.

     Для експортних операцiй декларант або його представник може зазначити найменування та адресу юридичної особи, що зареєстрована в окрузi пiдпорядкованому органу виїзду, якому може бути передано Примiрник N 3 декларацiї з вiдмiтками вищезгаданого органу.

     Графа 51: Передбачуванi органи (i країни) транзиту

     Зазначається передбачуваний орган в'їзду в кожну Договiрну сторону, територiю якої передбачається перетнути транзитом в ходi перевезення або, якщо перевезення пройде по iншiй територiї, нiж територiї Договiрних сторiн, орган виїзду, через який даний транспортний засiб залишить територiю Договiрних сторiн. Органи транзиту наводяться в перелiку митних органiв, до компетенцiї яких належить оформлення транзитних операцiй. Необхiдно вказати код вiдповiдної країни.

     Графа 52: Гарантiя

     Зазначаються будь-якi вiдповiднi вiдомостi, що стосуються виду гарантiї, яка використовується при данiй операцiї.

     Графа 53: Орган (i країна) призначення

     Зазначається найменування органу, у який товари повиннi бути представленi для закiнчення транзитної операцiї. Органи призначення наводяться в перелiку митних органiв, до компетенцiї яких належить оформлення транзитних операцiй.

     Пiсля найменування органу зазначається код вiдповiдної країни.

     Графа 54. Мiсце i дата, пiдпис i прiзвище декларанта або його представника

     З урахуванням належних до прийняття особливих правил, що стосуються використання комп'ютеризованих систем, оригiнал власноручного пiдпису заiнтересованої особи iз зазначенням повного iменi даної особи повинен бути представлений на примiрнику, що зберiгається в органi вiдправлення. Якщо заiнтересована особа є юридичною особою, то особа, що пiдписує документ, зазначає свою посаду пiсля свого пiдпису й iменi, у разi якщо це вимагають Договiрнi сторони.

II. Формальностi в ходi перевезення.

     У промiжку мiж моментом, коли товари залишають орган експорту та/або вiдправлення, i моментом їхнього прибуття в орган призначення може виникнути необхiднiсть додаткового внесення деяких вiдомостей до примiрникiв єдиного документа, що супроводжує товари. Цi вiдомостi вiдносяться до транспортної операцiї i повиннi бути внесенi перевiзником, вiдповiдальним за транспортний засiб, на який товари безпосередньо завантаженi, у мiру здiйснення перевезення. Цi вiдомостi можуть вноситися вiд руки розбiрливим почерком. У цьому випадку форма повинна заповнюватися чорнилом друкованими заголовними лiтерами.

     Цi вiдомостi зачiпають лише такi графи (примiрники 4 i 5):

     - перевантаження: використовується графа 55

     Графа 55 (перевантаження):

     Графа використовується вiдповiдно до положень Конвенцiї про процедуру загального транзиту вiд 20 травня 1987 р.22

______________
     22 Рiшення N 1/2000 Об'єднаного комiтету ЄС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с. 0108-0109

     - iншi подiї: використовується графа 56

     Графа 56 (iншi подiї пiд час перевезення):

     Графа заповнюється вiдповiдно до наявних зобов'язань стосовно транзиту.

     На додаток до цього, якщо товари завантаженi на напiвпричiп i пiд час перевезення вiдбувається замiна тягача (без передання або перевантаження товару), у цiй графi зазначається реєстрацiйний номер i країна реєстрацiї нового тягача. У таких випадках вiдмiтка компетентних органiв необов'язкова.

III. Формальностi в країнi призначення

     Графа 1: Декларацiя

     Зазначається вiдповiдний код, наведений у Доповненнi III.

     Що стосується виду декларацiї (другий пiдроздiл), то ця позицiя є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Правий (третiй) пiдроздiл не повинен використовуватися для iмпортних формальностей.

     Графа 2: Експортер

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Зазначається повне найменування й адреса експортера або продавця товару.

     Графа 3: Форми

     Зазначається порядковий номер комплекту й загальна кiлькiсть комплектiв форм, що використовуються, i додаткових аркушiв (наприклад, якщо використовується одна форма й два додатковi аркушi, на формi зазначається 1/3, на першому додатковому аркушi - 2/3 i на другому додатковому аркушi - 3/3).

     Якщо в декларацiї зазначений товар тiльки одного найменування (тобто, коли заповнюється тiльки одна графа "опис товарiв"), графа 3 не заповнюється, замiсть цього в графi 5 вписується цифра 1.

     Графа 4: Кiлькiсть вiдвантажувальних специфiкацiй

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Цифрами зазначається кiлькiсть будь-яких доданих вiдвантажувальних специфiкацiй або, якщо це дозволено компетентним органом, кiлькiсть комерцiйних перелiкiв товарiв.

     Графа 5: Всього товарiв

     Зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих заiнтересованою особою у всiх формах, що використовуються, i додаткових аркушах (або у вiдвантажувальних специфiкацiях, або в комерцiйних перелiках). Кiлькiсть найменувань товарiв повинна вiдповiдати кiлькостi

     граф "опис товарiв", що заповнюються.

     Графа 6: Всього мiсць

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць у данiй партiї товарiв.

     Графа 7: Довiдковий номер

     Заповнюється за бажанням користувачiв i може мiстити будь-який довiдковий номер, присвоєний данiй партiї товарiв заiнтересованою особою.

     Графа 8: Одержувач

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається повне найменування та адреса вiдповiдної особи або компанiї. У випадку перемiщення товарiв на адресу рiзних одержувачiв, Договiрнi сторони можуть передбачити, що в цю графу вноситься слово "рiзнi" i що список одержувачiв додається до цiєї декларацiї. Договiрнi сторони можуть доповнити пояснення до цiєї графи вимогою про зазначення посилання на iдентифiкацiйний номер, присвоєний вiдповiднiй особi компетентними органами для податкових, статистичних або iнших цiлей.

     Графа 9: Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (особа, вiдповiдальна за переказ або повернення коштiв, пов'язаних з даною угодою).

     Графа 10: Остання країна вiдправлення товару

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн i може використовуватися згiдно з їх вимогами.

     Графа 11: Торгуюча країна/країна виробництва

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн i може використовуватися згiдно з їх вимогами.

     Графа 12: Вiдомостi про вартiсть

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються вiдомостi, необхiднi для визначення вартостi, що пiдлягає обкладанню податками, митом, або статистичної вартостi).

     Графа 13: ЄСП

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (наводиться iнформацiя щодо застосування сiльськогосподарської полiтики).

     Графа 14: Декларант або представник одержувача

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається повне найменування та адреса вiдповiдної особи або компанiї вiдповiдно до дiючих правил. Якщо декларант i одержувач є однiєю особою, зазначається слово "одержувач". Договiрнi сторони можуть доповнити пояснення до цiєї графи вимогою про зазначення посилання на iдентифiкацiйний номер, присвоєний вiдповiднiй особi компетентними органами для податкових, статистичних або iнших цiлей.

     Графа 15: Країна вiдправлення/експорту

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається назва країни, з якої товар вiдправляється. У графi 15а зазначається код вiдповiдної країни.

     Графа 15b не використовується.

     Графа 16: Країна походження

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Якщо в декларацiю вноситься ряд найменувань товарiв, що походять з рiзних країн, у цiй графi зазначається слово "рiзнi".

     Графа 17: Країна призначення

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається назва вiдповiдної країни призначення.

     У графi 17а зазначається код вiдповiдної країни.

     У графi 17b зазначається регiон призначення товарiв.

     Графа 18: Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї транспортного засобу при прибуттi

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається засiб iдентифiкацiї транспортного засобу, наприклад, реєстрацiйний(i) номер(и) або назва транспортного засобу (вантажний автомобiль, судно, залiзничний вагон, лiтак), на якому безпосередньо перебували товари на момент подання в митний орган, де виконуються iмпортнi формальностi. Далi зазначається країна реєстрацiї транспортного засобу (або транспортного засобу, що приводить в рух iншi, якщо транспортних засобiв декiлька) вiдповiдно до кодiв, установлених для цiєї мети. Наприклад, якщо використовується тягач iз причепом з рiзними реєстрацiйними номерами, зазначаються реєстрацiйнi номери тягача й причепа, а також країна реєстрацiї тягача.

     При поштових вiдправленнях або перемiщеннi в закрiплених транспортних установках реєстрацiйний номер i країна реєстрацiї в цiй графi не зазначаються.

     Пiд час перевезення товару залiзницею країна реєстрацiї не зазначаються.

     Графа 19: Контейнер (Конт.)

     Необхiднi данi зазначаються вiдповiдно до кодiв, передбачених в Доповненнi III.

     Графа 20: Умови поставки

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються певнi умови комерцiйного контракту).

     Графа 21: Iдентифiкацiя i країна реєстрацiї активного транспортного засобу на кордонi

     Заповнення цiєї графи щодо засобiв iдентифiкацiї є необов'язковим для Договiрних сторiн.

     Ця графа є обов'язковою щодо країни реєстрацiї.

     При поштових вiдправленнях, перемiщеннi залiзницею або в закрiплених транспортних установках вiдомостi про реєстрацiйнi номери або країну реєстрацiї не зазначаються.

     Зазначаються тип (наприклад, вантажний автомобiль, судно, залiзничний вагон, лiтак) i засiб iдентифiкацiї, наприклад, реєстрацiйний номер або назва активного (тобто рушiйного) транспортного засобу, що був використаний в пунктi перетину кордону при в'їздi в країну призначення, пiсля чого зазначається країна його реєстрацiї з використанням вiдповiдного коду.

     При використаннi комбiнованого транспорту або декiлькох транспортних засобiв, активним транспортним засобом уважається такий, що приводить в рух усi цi засоби. Наприклад, якщо вантажний автомобiль перебуває на морському суднi, активним транспортним засобом є судно, а при використаннi тягача з причепом активним транспортним засобом є тягач.

     Графа 22: Валюта та загальна сума за рахунком

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається код валюти, у якiй складений рахунок, а також зазначена в ньому цiна всiєї кiлькостi задекларованих товарiв).

     Графа 23: Курс валюти

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (дiючий курс обмiну валюти, зазначеної в iнвойсi, i валюти вiдповiдної країни).

     Графа 24: Характер угоди

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються певнi умови комерцiйного контракту).

     Графа 25: Вид транспорту на кордонi

     Вiдповiдно до кодiв, наведених у Додатку III, зазначається вид активного транспортного засобу, на якому товари надiйшли до Договiрної сторони призначення.

     Графа 26: Вид транспорту в межах країни

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (вiдповiдно до кодiв, наведених у Додатку III, зазначається тип транспортного засобу, що використовується в межах вiдповiдної країни).

     Графа 27: Мiсце розвантаження

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається, якщо можливо у виглядi коду, де це передбачено, мiсце вивантаження товарiв з активного транспортного засобу, на якому вони перетнули кордон країни призначення.

     Графа 28: Фiнансовi й банкiвськi вiдомостi

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (переказ коштiв, що належать до операцiї, - вiдомостi про фiнансовi формальностi та процедуру й про банкiвськi реквiзити).

     Графа 29: Орган в'їзду

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається митний орган, через який товари надiйшли на територiю Договiрної сторони).

     Графа 30: Мiсцезнаходження товарiв

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається точна адреса мiсця, де може бути здiйснений огляд товарiв).

     Графа 31: Вантажнi мiсця та опис товарiв - маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - кiлькiсть i розпiзнавальнi особливостi товарiв

     Зазначається маркування, нумерацiя, кiлькiсть i вид вантажних мiсць або, для товарiв, що перевозяться без упакування, кiлькiсть такого товару, внесена в декларацiю, або слово "навалом", як слiд, разом iз вiдомостями, необхiдними для iдентифiкацiї товарiв. Опис товарiв означає звичайний торговельний опис, що мiстить достатньо точнi термiни, якi дозволяють негайно й однозначно iдентифiкувати та класифiкувати товар. Ця графа повинна також мiстити вiдомостi, необхiднi вiдповiдно до будь-яких особливих правил (наприклад, щодо ПДВ або акцизiв). При використаннi контейнерiв у цю графу вносяться також iдентифiкацiйнi номери контейнера.

     Якщо зацiкавлена особа зазначила в графi 16 слово "рiзнi" (країна походження), Договiрнi сторони можуть зажадати наведення в цiй графi найменування країни походження даних товарiв.

     Графа 32: Номер товару

     Зазначається порядковий номер даного товару в перелiку товарiв, задекларованих у формах, що використовуються як це передбачено поясненням до графи 5.

     Якщо декларацiя вiдноситься тiльки до одного найменування товару, для Договiрних сторiн немає необхiдностi вимагати заповнення цiєї графи, тому що в графi 5 вже проставлена цифра 1.

     Графа 33: Код товару

     Зазначається код, що вiдповiдає данiй товарнiй позицiї. У другому й наступних пiдроздiлах Договiрнi сторони можуть передбачити використання номенклатури для особливих цiлей.

     Графа 34: Код країни походження

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (у графi 34а необхiдно зазначити код країни походження, яка згадана в графi 16, якщо такий є. Якщо в графу 16 внесене слово "рiзнi", зазначається код, що вiдповiдає країнi походження вiдповiдного товару.

     (Графа 34b не заповнюється).

     Графа 35: Вага брутто

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн. Зазначається в кiлограмах маса брутто товарiв, вiдомостi про якi мiстяться в графi 31. Маса брутто - це загальна маса товарiв, включаючи все їхнє упакування, за винятком контейнерiв та iншого транспортного устаткування.

     Графа 36: Преференцiя

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (робиться посилання на будь-якi преференцiйнi ставки мита, якi повиннi бути застосованi в цьому випадку).

     Графа 37: Процедура

     Вiдповiдно до кодiв, установлених для цiєї мети, зазначається процедура, що заявляється в мiсцi призначення товарiв.

     Графа 38: Вага нетто

     Зазначається в кiлограмах маса нетто товарiв, вiдомостi про якi мiстяться в графi 31. Маса нетто - це маса самих товарiв без будь-якого упакування.

     Графа 39: Квота

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (заповнюється у разi необхiдностi з метою застосування законодавства про квоти).

     Графа 40: Загальна декларацiя/попереднiй документ

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (мiстить посилання на будь-яку загальну декларацiю, використану в країнi призначення, або на документи щодо будь-якої попередньої адмiнiстративної процедури).

     Графа 41: Додатковi одиницi

     Для використання у разi необхiдностi вiдповiдно до товарної номенклатури. Зазначається кiлькiсть даного товару, виражена в одиницях, передбачених товарною номенклатурою.

     Графа 42: Цiна товару

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається частина цiни, внесеної в графу 22, що належить до цiни цього товару).

     Графа 43: Метод визначення вартостi

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються вiдомостi, необхiднi для визначення вартостi, що пiдлягає обкладанню митом, податками, або статистичної вартостi).

     Графа 44: Додаткова iнформацiя, поданi документи, сертифiкати i дозволи

     Зазначаються вiдомостi, необхiднi вiдповiдно до будь-яких особливих правил, що застосовуються в країнi призначення, разом iз номерами документiв, доданих до декларацiї (наприклад, серiйнi номери контрольного примiрника Т 5, номер експортної лiцензiї або дозволiв, данi про ветеринарнi й фiтосанiтарнi правила, номер накладної i т.i.). Пiдроздiл "Код додаткової iнформацiї (ДI)" використанню не пiдлягає.

     Графа 45: Коригування

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначаються вiдомостi, необхiднi для визначення вартостi, що пiдлягає обкладанню митом, податками, або статистичної вартостi).

     Графа 46: Статистична вартiсть

     Зазначається статистична вартiсть у валютi, визначенiй країною призначення, вiдповiдно до дiючого законодавства.

     Графа 47: Нарахування платежiв

     Договiрнi сторони можуть зажадати зазначення за потреби, у кожному рядку з використанням вiдповiдних кодiв, установлених для цiєї мети, таких вiдомостей:

     - вид податку (iмпортного мита);

     - основа нарахування;

     - ставка платежу, що застосовується;

     - сума платежу, обчислена в такий спосiб;

     - вибраний спосiб платежу (СП).

     Графа 48: Вiдстрочення платежiв

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн (зазначається посилання на вiдповiдний дозвiл).

     Графа 49: Реквiзити складу

     Ця графа є необов'язковою для Договiрних сторiн.

     Графа 54: Мiсце i дата, пiдпис i прiзвище декларанта або його представника

     З урахуванням належних до прийняття особливих правил, що стосуються використання комп'ютеризованих систем, оригiнал власноручного пiдпису заiнтересованої особи iз зазначенням повного iменi даної особи повинен бути представлений на примiрнику, що зберiгається в органi призначення. Якщо заiнтересована особа є юридичною особою, то особа, що пiдписує документ, зазначає свою посаду пiсля свого пiдпису й iменi, у випадку, якщо це вимагають Договiрнi сторони.

РОЗДIЛ III

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ДОДАТКОВИХ АРКУШIВ

     А. Додатковi аркушi використовуються тiльки в тих випадках, коли декларацiя подається бiльш нiж на одне найменування товару (див. графу 5). Вони повиннi бути представленi разом iз формою.

     В. Зауваження, викладенi вище в Роздiлах I i II, застосовуються також до додаткових аркушiв.

     При цьому:

     - графи 2 i 8 (вiдповiдно) є необов'язковими для Договiрних сторiн i мiстять тiльки найменування та iдентифiкацiйний номер заiнтересованої особи, якщо такий є;

     - "пiдсумкова" частина графи 47 остаточно пiдсумовує всi товарнi позицiї, зазначенi у формах, що використовуються. Тому вона використовується тiльки на останньому додатковому аркушi, що додається до форми єдиного документа, з метою наведення пiдсумкової суми по кожному виду платежу й загальної пiдсумкової суми платежiв, що пiдлягають сплатi.

     С. Якщо використовуються додатковi аркушi, графи "опис товарiв", якi залишилися незаповненi, з метою уникнення їхнього подальшого використання повиннi бути перекресленi.

 

ДОДАТОК III

КОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДОКУМЕНТI

     Графа 1: Декларацiя

     Перший пiдроздiл:

     Символ "EU" використовується:

     - для декларацiї про експорт до iншої Договiрної сторони;

     - для декларацiї про iмпорт з iншої Договiрної сторони.

     Третiй пiдроздiл:

     Цей пiдроздiл заповнюється тiльки при використаннi форми для цiлей транзиту.

     Графа 19: Контейнер

     Застосовуються такi коди:

     0 - товари не перевозяться в контейнерах;

     1 - товари перевозяться в контейнерах.

     Графа 25: Вид транспорту на кордонi

     Застосовуються такi коди:

     Коди для видiв транспорту, поштових та iнших вiдправлень

     А. Код, що складається з однiєї цифри (обов'язковий)

     B. Код, що складається iз двох цифр (зазначення другого знака є необов'язковим для Договiрних сторiн)

А В Назва
1 10 Морський транспорт
12 Залiзничний вагон на морському суднi
16 Вантажний автомобiль на морському суднi
17 Причiп або напiвпричiп на морському суднi
18 Судно внутрiшнього водного транспорту на морському суднi
2 20 Залiзничний транспорт
23 Автомобiль на вагонi-платформi
3 30 Автомобiльний транспорт
4 40 Повiтряний транспорт
5 50 Поштове вiдправлення
7 70 Стацiонарнi засоби транспортування
8 80 Внутрiшнiй водний транспорт
9 90 Саморух

     Графа 26: Вид транспорту в межах країни

     Застосовуються коди, встановленi для графи 25.

     Графа 33: Код товару

     Перший пiдроздiл:

     Зазначаються:

     - у країнах Спiвтовариства - восьмизначний код Комбiнованої номенклатури,

     - у країнах ЄАВТ - у лiвiй сторонi пiдроздiлу шестизначний код Гармонiзованої системи опису й кодування товарiв.

     Для цiлей транзиту вiдповiдно до вимог Конвенцiї про процедуру загального транзиту вiд 20 травня 1987р. зазначається код, що мiстить не менше шести знакiв Гармонiзованої системи опису й кодування товарiв.23

______________
     23 Рiшення N1/2000 Об'єднаного комiтету ЄЕС-ЄАВТ зi спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 грудня 2000р. про внесення змiн до Додаткiв II i III до Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. Офiцiйний вiсник, N L 009, 12/01/2001, с. 108-109

     Iншi пiдроздiли

     Заповнюються вiдповiдно до спецiальних кодiв Договiрних сторiн (це посилання повинно бути безпосередньо пiсля першого пiдроздiлу).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.