ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України щодо гуманiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) частину другу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Злочиннiсть i каранiсть, а також iншi кримiнально-правовi наслiдки дiяння визначаються законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що дiяв на час вчинення цього дiяння";

     2) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Зворотна дiя закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть у часi

     1. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що скасовує злочиннiсть дiяння, пом'якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи, має зворотну дiю у часi, тобто поширюється на осiб, якi вчинили вiдповiднi дiяння до набрання таким законом чинностi, у тому числi на осiб, якi вiдбувають покарання або вiдбули покарання, але мають судимiсть.

     2. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що встановлює злочиннiсть дiяння, посилює кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином погiршує становище особи, не має зворотної дiї в часi.

     3. Закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть, що частково пом'якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи, а частково посилює кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином погiршує становище особи, має зворотну дiю у часi лише в тiй частинi, що пом'якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи.

     4. Якщо пiсля вчинення особою дiяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримiнальну вiдповiдальнiсть змiнювався кiлька разiв, зворотну дiю в часi має той закон, що скасовує злочиннiсть дiяння, пом'якшує кримiнальну вiдповiдальнiсть або iншим чином полiпшує становище особи";

     3) у частинi четвертiй статтi 28 слова "(три i бiльше)" замiнити словами "(п'ять i бiльше)";

     4) у частинi першiй статей 45 i 46 пiсля слова "тяжкостi" доповнити словами "або необережний злочин середньої тяжкостi";

     5) частину четверту статтi 52 пiсля слiв "в санкцiї статтi" - доповнити словами "(санкцiї частини статтi)";

     6) у статтi 53:

     частину третю пiсля слiв "в санкцiї статтi" доповнити словами "(санкцiї частини статтi)";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф з розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох рокiв".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     7) частину другу статтi 55 пiсля слiв "в санкцiї статтi" доповнити словами "(санкцiї частини статтi)";

     8) частину другу статтi 63 доповнити словами "за винятком випадкiв, передбачених Загальною частиною цього Кодексу";

     9) у статтi 65:

     пункт 1 частини першої пiсля слiв "у санкцiї статтi" доповнити словами "(санкцiї частини статтi)";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Бiльш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разi, якщо менш суворий вид покарання буде недостатнiй для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинiв";

     10) частину першу статтi 66 доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) надання медичної або iншої допомоги потерпiлому безпосередньо пiсля вчинення злочину";

     11) статтю 68 пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "2. За вчинення готування до злочину строк або розмiр покарання не може перевищувати половини максимального строку або розмiру найбiльш суворого виду покарання, передбаченого санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтi) Особливої частини цього Кодексу.

     3. За вчинення замаху на злочин строк або розмiр покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розмiру найбiльш суворого виду покарання, передбаченого санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтi) Особливої частини цього Кодексу".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

     12) у статтi 69:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. За наявностi кiлькох обставин, що пом'якшують покарання та iстотно знижують ступiнь тяжкостi вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рiшення, може призначити основне покарання, нижче вiд найнижчої межi, встановленої в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до iншого, бiльш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче вiд найнижчої межi, встановленої для такого виду покарання в Загальнiй частинi цього Кодексу";

     частину другу пiсля слiв "в санкцiї статтi" доповнити словами "(санкцiї частини статтi)";

     13) доповнити статтею 691 такого змiсту:

     "Стаття 691. Призначення покарання за наявностi обставин, що пом'якшують покарання

     1. За наявностi обставин, що пом'якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статтi 66 цього Кодексу, вiдсутностi обставин, що обтяжують покарання, а також при визнаннi пiдсудним своєї вини, строк або розмiр покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розмiру найбiльш суворого виду покарання, передбаченого вiдповiдною санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтi) Особливої частини цього Кодексу";

     14) частину другу статтi 70 пiсля слiв "санкцiєю статтi" доповнити словами "(санкцiєю частини статтi)";

     15) частину четверту статтi 71 пiсля слiв "за сукупнiстю вирокiв" доповнити словами "крiм випадкiв, коли воно визначається шляхом поглинення одного покарання iншим, призначеним у максимальному розмiрi";

     16) статтю 72 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Встановленi в частинi першiй цiєї статтi правила спiввiдношення видiв покарань можуть застосовуватись в iнших випадках, передбачених Загальною частиною цього Кодексу";

     17) частину третю статтi 74 доповнити реченням такого змiсту: "У разi якщо така межа передбачає бiльш м'який вид покарання, вiдбуте засудженим покарання зараховується з перерахуванням за правилами, встановленими частиною першою статтi 72 цього Кодексу";

     18) частину першу статтi 97 пiсля слiв "невеликої тяжкостi" доповнити словами "або необережний злочин середньої тяжкостi";

     19) у статтi 102:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Покарання у видi позбавлення волi особам, якi не досягли до вчинення злочину вiсiмнадцятирiчного вiку, може бути призначене на строк вiд шести мiсяцiв до десяти рокiв, крiм випадкiв, передбачених пунктом 5 частини третьої цiєї статтi";

     у пунктi 1 частини третьої слова "двох рокiв" замiнити словами "одного року шести мiсяцiв";

     20) частину другу статтi 104 пiсля слiв "засудження до" доповнити словами "арешту або";

     21) пункт 3 частини другої статтi 115 доповнити словами "або викраденої людини";

     22) абзац другий частини другої статтi 125 пiсля слова "карається" доповнити словами "штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або";

     23) статтю 127 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 127. Катування

     1. Катування, тобто умисне заподiяння сильного фiзичного болю або фiзичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або iнших насильницьких дiй з метою примусити потерпiлого чи iншу особу вчинити дiї, що суперечать їх волi, у тому числi отримати вiд нього або iншої особи вiдомостi чи визнання, або з метою покарати його чи iншу особу за дiї, скоєнi ним або iншою особою чи у скоєннi яких вiн або iнша особа пiдозрюється, а також з метою залякування чи дискримiнацiї його або iнших осiб -

     карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв";

     24) абзац другий частини першої статтi 136 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин";

     25) абзац другий частини першої статтi 139 пiсля слiв "до трьох рокiв" доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот годин";

     26) абзац перший частини першої статтi 141 пiсля слова "смерть" доповнити словом "пацiєнта";

     27) в абзацi першому частини другої статтi 157 слова "або iншим способом" виключити;

     28) абзац другий частини першої статей 164 i 165 пiсля слова "карається" доповнити словами "штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або";

     29) абзац другий частини першої статей 168, 190 i 192 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин";

     30) абзац другий частини першої статей 169, 174, 180, 197 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин";

     31) абзац другий частини першої статтi 178 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     32) абзац другий частини першої статтi 179 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     33) в абзацi другому частини другої статтi 183 слова "позбавленням волi на строк до трьох рокiв" замiнити словами "обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     34) у статтi 185:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд вiсiмдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     абзац другий частини другої пiсля слова "карається" доповнити словами "арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або";

     у пунктах 3 i 4 примiтки цифри "185 - 191" i "189 - 191" замiнити вiдповiдно цифрами "185 - 191, 194" i "189 - 191, 194";

     35) абзац другий частини першої статтi 186 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв";

     36) статтю 188 виключити;

     37) статтю 193 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

     1. Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, якi мають особливу iсторичну, наукову, художню чи культурну цiннiсть, -

     карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв";

     38) у статтi 194:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     в абзацi другому частини другої слово "п'ятнадцяти" замiнити словом "десяти";

     39) в абзацi другому частини першої статтi 1941 слова "позбавленням волi на строк до трьох рокiв" замiнити словами "обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     40) абзац другий частини першої статтi 195 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до ста двадцяти годин";

     41) в абзацi другому частини першої статтi 196 слова "до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв" замiнити словами "до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     42) в абзацi другому частини першої статтi 200 слова "позбавленням волi на строк до трьох рокiв" замiнити словами "обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     43) в абзацi другому частини третьої статтi 207 слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд двох до п'яти";

     44) в абзацi другому частини другої статтi 210 слова "вiд двох до восьми" замiнити словами "вiд двох до шести";

     45) в абзацi другому частини другої статтi 211 слова "вiд трьох до десяти" замiнити словами "вiд двох до шести";

     46) у назвi, в абзацi першому частин першої та третьої статтi 212 слова "зборiв, iнших обов'язкових платежiв" замiнити словами "зборiв (обов'язкових платежiв)";

     47) абзац другий частини першої статтi 215 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот сорока годин";

     48) в абзацi першому частини першої статтi 218 слова "громадянина - засновника або власника суб'єкта господарської дiяльностi, а також службової особи суб'єкта господарської дiяльностi" замiнити словами "громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської дiяльностi", а слова "громадянина - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "громадянина - пiдприємця";

     49) в абзацi першому частини першої статтi 219 слово "власником" замiнити словами "громадянином - засновником (учасником)";

     50) в абзацi першому частини першої статтi 220 слова "громадянином - засновником або власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також" замiнити словами "громадянином - засновником (учасником) або";

     51) абзац перший частини першої статтi 221 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Умисне приховування майна, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його вiдчуження чи знищення, а також фальсифiкацiя, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську чи фiнансову дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi в перiод провадження у справi про банкрутство i завдали великої матерiальної шкоди";

     52) в абзацi першому частини першої статтi 222 слова "засновником чи власником суб'єкта господарської дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi" замiнити словами "громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi";

     53) у статтi 228:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд двох до п'яти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд семи до дванадцяти" замiнити словами "вiд трьох до шести";

     54) абзац другий частини першої статтi 247 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот годин";

     55) абзац другий частини першої статтi 248 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин";

     56) в абзацi другому частини першої статтi 254 слова "або позбавленням волi на той самий строк" виключити;

     57) абзац другий частини другої статтi 263 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     58) абзац другий частини першої статтi 269 пiсля слiв "до двох рокiв" доповнити словами "або обмеженням волi до двох рокiв";

     59) в абзацi другому частини третьої статтi 276 слова "вiд семи до дванадцяти" замiнити словами "вiд п'яти до десяти";

     60) абзац другий частини першої статтi 277 пiсля слiв "до двох рокiв" доповнити словами "або обмеженням волi на той самий строк";

     61) абзац перший частини третьої статтi 281 доповнити словами "або iншi тяжкi наслiдки";

     62) в абзацi другому частини третьої статтi 286 слова "вiд семи до дванадцяти" замiнити словами "вiд п'яти до десяти";

     63) у статтi 289:

     в абзацi другому частини першої слова "позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв" замiнити словами "обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої";

     64) в абзацi другому частини першої статтi 298 слова "позбавленням волi на строк до трьох рокiв" замiнити словами "обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     65) абзац другий частини першої статтi 309 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     66) абзац перший частини першої статтi 310 доповнити словами "у кiлькостi понад сто рослин";

     67) у статтi 311:

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьох до восьми" замiнити словами "вiд двох до п'яти";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд шести до дванадцяти" замiнити словами "вiд п'яти до восьми";

     68) абзац другий частини першої статтi 312 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     69) абзац другий частини першої статтi 313 пiсля слова "громадян" доповнити словами "або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв";

     70) в абзацi другому частини другої статтi 317 слова "вiд п'яти до дванадцяти" замiнити словами "вiд чотирьох до восьми";

     71) абзац другий частини першої статтi 319 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     72) в абзацi другому частини першої статтi 322 слова "позбавленням волi на строк до трьох рокiв" замiнити словами "обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     73) у статтi 344:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого";

     74) абзац другий частини першої статтi 346 викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк";

     75) у статтi 364:

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до восьми" замiнити словами "вiд трьох до шести";

     в абзацi другому частини третьої слово "дванадцяти" замiнити словом "десяти";

     76) абзац перший частини другої статей 365 i 373 доповнити словами "за вiдсутностi ознак катування";

     77) у назвi статтi 371 слова "привiд або арешт" замiнити словами "привiд, арешт або тримання пiд вартою";

     78) у статтi 413:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 413. Втрата вiйськового майна";

     частину першу виключити;

     в абзацi першому частини третьої слова "Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi" замiнити словами "Тi самi дiяння";

     79) статтi 419 i 420 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 419. Порушення правил несення прикордонної служби

     1. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, якщо це спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

     Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування

     1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення i вiдбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, якщо це спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.

     2. Те саме дiяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв";

     80) у статтi 423:

     в абзацi другому частини другої слово "восьми" замiнити словом "шести";

     в абзацi другому частини третьої слово "дванадцяти" замiнити словом "десяти".

     2. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) у частинi другiй статтi 112 слова та цифри "частинами 2 i 3 статтi 188" виключити;

     2) у статтi 425 слова та цифри "частиною 1 статтi 188" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм абзацiв третього - п'ятого пiдпункту 6 пункту 1 роздiлу I цього Закону щодо розстрочки виплати штрафу певними частинами, що набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року.

     2. Звiльнити вiд покарання (основного i додаткового) вiдповiдно до частини другої статтi 74 Кримiнального кодексу України осiб, засуджених за дiяння, кримiнальна вiдповiдальнiсть за якi скасована цим Законом.

     3. Закрити всi кримiнальнi справи стосовно осiб, якi вчинили дiяння, кримiнальна вiдповiдальнiсть за якi скасована цим Законом.

     4. Особи, якi вiдбувають покарання, призначене за сукупнiстю злочинiв або за сукупнiстю вирокiв, у разi звiльнення їх вiд вiдбування покарання за окремi злочини вiдповiдно до пункту 2 цього роздiлу продовжують вiдбувати покарання, призначене судом за iншi злочини, що входять у сукупнiсть, якщо це покарання ними ще не вiдбуте.

     5. Зменшити вiдповiдно до частини третьої статтi 74 Кримiнального кодексу України мiри покарання, призначенi до набрання чинностi цим Законом, якщо вони перевищують санкцiї, встановленi цим Законом, до максимальних меж покарання, встановлених цим Законом. Зменшити вiдповiдно до пункту 1 частини третьої статтi 102 Кримiнального кодексу України до одного року шести мiсяцiв строк покарання у видi позбавлення волi, призначений неповнолiтнiм, якi вчинили повторно злочин невеликої тяжкостi. Зменшити вiдповiдно до пункту 4 частини третьої статтi 102 Кримiнального кодексу України до десяти рокiв строк покарання у видi позбавлення волi, призначений неповнолiтнiм вiком до 16 рокiв.

     6. Переглянути кримiнальнi справи стосовно осiб, якi вчинили злочин, передбачений статтею 188 Кримiнального кодексу України, для вирiшення питання щодо змiни квалiфiкацiї дiй цих осiб на iншi вiдповiднi частини статей Кримiнального кодексу України.

     7. Питання, передбаченi в пунктах 3 - 6 цього роздiлу, вирiшуються судом за поданням адмiнiстрацiї мiсця виконання покарання або прокурора у вiдкритому судовому засiданнi за участю прокурора i представника адмiнiстрацiї мiсця виконання покарання у разi, якщо справа розглядається за її поданням. Органи, якi виконують вироки судiв, зобов'язанi надавати судам необхiднi матерiали стосовно осiб, якi вiдбувають покарання.

     Ухвалу (постанову) суду з цих питань може бути оскаржено засудженим чи його захисником або внесено на неї вiдповiдне подання прокурора в порядку, передбаченому Кримiнально-процесуальним кодексом України.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом подати Верховнiй Радi України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв України щодо порядку виконання покарання у видi штрафу з розстрочкою його виплати певними частинами.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
15 квiтня 2008 року
N 270-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.