ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) такi змiни:

     1) у статтi 1:

     абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "мiжнароднi поштовi вiдправлення - упакованi та оформленi вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштовi картки, бандеролi, мiшки з позначкою "М", секограми, дрiбнi пакети, вiдправлення з оголошеною цiннiстю, поштовi посилки, згрупованi поштовi вiдправлення з позначкою "Консигнацiя", вiдправлення прискореної пошти "EMS", якi приймаються для пересилання за межi України, надходять до України або перемiщуються територiєю України транзитом операторами поштового зв'язку";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "депеша - ємнiсть чи декiлька ємностей з мiжнародними поштовими вiдправленнями, перiодичними виданнями чи порожнiми ємностями або група поштових вiдправлень, не запакованих у поштову тару, що вiдправляються одночасно з мiсця мiжнародного поштового обмiну однiєї країни до вiдповiдного мiсця мiжнародного поштового обмiну iншої країни за однiєю письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 87";

     2) частини першу i третю статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажi або пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях, якi надходять в Україну в однiй депешi вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача (незалежно вiд кiлькостi вiдправлень), сумарна митна вартiсть яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартостi усiх товарiв, не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою в розмiрi 20 вiдсоткiв митної вартостi, податком на додану вартiсть та в установлених законодавством випадках акцизним та iншими зборами";

     "Оподаткування товарiв, якi безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажi, пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях, надходять на адресу громадян у мiжнародних експрес-вiдправленнях або у вантажних вiдправленнях, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за умови оформлення вантажної митної декларацiї та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у разi здiйснення операцiй з iмпорту, з поданням дозволiв (лiцензiй) та сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання iноземного сертифiката, у випадках, установлених законодавством для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
15 квiтня 2008 року
N 272-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.