КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 травня 2008 р. N 433


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 354

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них" змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 травня 2008 р. N 433

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 354

     1. У пунктi 2 постанови слова "якi мають дозвiл санiтарно-епiдемiологiчних служб Мiнiстерства охорони здоров'я та Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища i ядерної безпеки" замiнити словами "якi мають лiцензiю Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами, позитивний висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи i погодження державної iнспекцiї цивiльного захисту та техногенної безпеки".

     2. У Порядку вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них, затвердженому зазначеною постановою:

     1) у пунктi 1 слова "лабораторiй та проектно-розвiдувальних станцiй хiмiзацiї сiльського господарства, висновкiв органiв МОЗ i Мiнсiльгосппроду" замiнити словами "установ та закладiв, що належать до сфери управлiння МОЗ, та лабораторiй Головної державної iнспекцiї захисту рослин Мiнагрополiтики";

     2) у пунктi 3:

     в абзацi першому слова "що мають дозвiл санiтарно-епiдемiологiчних служб МОЗ та органiв Мiнекобезпеки" замiнити словами "що мають лiцензiю Мiнприроди на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами, позитивний висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи i погодження державної iнспекцiї цивiльного захисту та техногенної безпеки";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначенi пiдприємства узгоджують за наявностi позитивного висновку науково-технiчної експертизи технологiю утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них з Мiнпромполiтики, МОЗ, МНС, Нацiональною академiєю наук i затверджують її в Мiнприроди.";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "До робiт з утилiзацiї, знищення та знешкодження, зокрема оброблення, непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них допускаються особи, якi мають професiйну пiдготовку, пiдтверджену свiдоцтвом (сертифiкатом) на право проведення робiт з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань.".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.