УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Швецiя про загальнi умови технiчного та фiнансового спiвробiтництва

     Кабiнет Мiнiстрiв України (далi - Українська сторона)

     та

     Уряд Королiвства Швецiя (далi - Шведська сторона)

     домовилися про таке:

Стаття 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ УГОДИ

     У цiй Угодi викладено загальнi умови технiчного та фiнансового спiвробiтництва мiж Українською та Шведською сторонами.

     Умови цiєї Угоди застосовуються до консалтингових компанiй, iнституцiй, неурядових органiзацiй або iнших юридичних чи фiзичних осiб з iнших держав, нiж Україна, якщо:

     (i) їхня робота фiнансується за рахунок шведських коштiв на розвиток спiвробiтництва та

     (ii) їхня робота є частиною проекту/програми розвитку спiвробiтництва мiж Українською та Шведською сторонами, якщо точне посилання зроблено на цю Угоду в спецiальнiй угодi мiж українськими та шведськими партнерами щодо розвитку спiвробiтництва.

     У випадку виникнення будь-яких розбiжностей мiж цiєю Угодою та спецiальною угодою переважну силу має остання.

Стаття 2. УПОВНОВАЖЕНI ОРГАНИ

     Мiнiстерство економiки України та Шведське агентство з питань мiжнародної спiвпрацi розвитку (Sida) визначенi вiдповiдальними за виконання цiєї Угоди.

Стаття 3. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСIВ

     Українська сторона забезпечує ефективне використання наданої допомоги. Українська та Шведська сторони домовляються про спiвробiтництво в питаннях недопущення корупцiї щодо проектiв/програм. Українська та Шведська сторони беруть на себе зобов'язання вживати належних юридичних заходiв у їхнiх країнах стосовно припинення, розслiдування та притягнення до вiдповiдальностi будь-якої особи, яка обґрунтовано пiдозрюється в корупцiї або в навмисному нецiльовому використаннi ресурсiв, наприклад, безпосереднє чи непряме прийняття пропозицiї, сплати, винагороди, якi можуть бути розцiненi, як незаконнi чи корупцiйнi дiї.

     Ресурси, якi надаються Шведською стороною, використовуються виключно для погоджених цiлей проектiв/програм та в їхнiх рамках. Використання коштiв, якi надаються Шведською стороною, по спiльно погоджених напрямах не перешкоджається та не призупиняється контролем за обмiном на нацiональну чи iноземну валюти та зборами, що накладаються Українською стороною. Такi збори не сплачуються за рахунок коштiв, якi надаються Шведською стороною.

     Усе обладнання, послуги, матерiали та iншi ресурси, якi фiнансуються Шведською стороною в рамках цiєї Угоди, звiльняються вiд сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, у тому числi митних зборiв. Необхiднi лiцензiї на ввезення товарiв, що постачаються за рахунок Шведської сторони в рамках спiвробiтництва за цiєю Угодою, без затримки надаються Українською стороною вiдповiдно до чинного законодавства України.

     У разi необхiдностi встановити в шведських кронах вартiсть оплати, яка була проведена в будь-якiй iншiй валютi, то така вартiсть визначається Шведською стороною на основi поточного ринкового курсу продажу в Стокгольмi на день проведення оплати або, якщо такого курсу не iснує, на основi курсу, який Шведська сторона визначає обґрунтовано, консультуючись з Українською стороною.

     Українська сторона забезпечує Шведську сторону такими перевiреними фiнансовими та iншими звiтами, якi погоджено в ходi виконання конкретних проектiв/програм.

     Українська сторона надає Шведськiй сторонi будь-яку iнформацiю, яку Шведська сторона може обґрунтовано запитати щодо використання ресурсiв, що надаються Шведською стороною, та вiдповiдно до нацiонального законодавства України дає дозвiл представникам Шведської сторони здiйснювати вiзити, вивчати дiяльнiсть, а також перевiряти власнiсть, товари, записи та документи, що пiдпадають пiд спецiальну угоду.

     Українська сторона надає допомогу Шведськiй сторонi та спiвпрацює з нею пiд час проведення будь-яких перевiрок, якi Шведська сторона вважає необхiдними. Перевiрка записiв i документацiї, а також аудит можуть здiйснюватися представником Шведської сторони.

Стаття 4. ЗАКУПIВЛЯ ТОВАРIВ ТА ПОСЛУГ

     Правила та процедури, якi застосовуються до закупiвлi послуг, товарiв i робiт, викладаються в спецiальних угодах, що стосуються проектiв/програм, вiдповiдно до цiєї Угоди.

Стаття 5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖIВ

     Умови та порядок здiйснення платежiв з доступних коштiв викладаються в спецiальних угодах, що стосуються проектiв/програм, вiдповiдно до цiєї Угоди.

Стаття 6. УМОВИ ДЛЯ IНОЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛУ

     a. Визначення персоналу

     Цi умови застосовуються до персоналу, що не є резидентами України, але виконують завдання в Українi в рамках проектiв/програм технiчного та фiнансового спiвробiтництва, фiнансованих Шведською стороною, якщо вiн найнятий Sida, чи якщо його наймач зобов'язався надати послуги, або поставити товари вiдповiдно до контракту, укладеного безпосередньо з Sida або як субконсультант, чи якщо їхнiй наймач взяв на себе зобов'язання надати послуги чи поставити товари вiдповiдно до контракту з українським партнером у випадках, коли контракт фiнансується з шведських коштiв.

     Цi умови застосовуюся також до подружжя, осiб, що проживають однiєю сiм'єю, та осiб, що знаходяться на утриманнi персоналу, що не є резидентами України.

     b. Безпека

     Українська сторона iнформує Посольство Швецiї в Українi про надзвичайну ситуацiю в державi. У випадку, коли будь-яка iз сторiн вважає такi подiї форс-мажором або такими, що можуть поставити пiд загрозу виконання проектiв/програм спiвробiтництва, будь-яка сторона може звернутися з проханням провести негайнi консультацiї. Пiд час таких консультацiй Українська сторона iнформує про технiку безпеки чи iншi обмеження, яких повиннi дотримуватись особи, що не є громадянами України.

     Шведська сторона може з мiркувань безпеки давати спецiальнi вказiвки персоналу. Цi вказiвки можуть включати накази залишити Україну. Персонал в ходi виконання вказiвок чи вживання iнших запобiжних заходiв, що вимагаються обставинами, не вважається порушником службового обов'язку за умовами контракту.

     Витрати, понесенi Шведською стороною на забезпечення безпеки персоналу, фiнансуються з коштiв, що надаються Українськiй сторонi для технiчного та фiнансового спiвробiтництва Шведською стороною.

     c. Затримання та арешт

     У випадку затримання чи арешту, з будь-якої причини, будь-якої особи, що пiдпадає пiд визначення пункту "a" цiєї статтi, чи у випадку кримiнального переслiдування такої особи, Посольство Швецiї в Українi iнформується без затримки й має право вiдвiдати затриману чи заарештовану особу. Затримана чи заарештована особа має право контактувати зi своїм посольством чи консульством i мати доступ до адвоката, призначеного її посольством чи самою особою. Українська сторона забезпечує прийнятнi умови утримання кожнiй затриманiй чи заарештованiй особi, яка пiдпадає пiд цю Угоду.

     d. Зобов'язання перед третьою стороною

     Українська сторона несе всi ризики, що виникають у результатi реалiзацiї проектiв або зумовлюються проектами, якi виконуються на пiдставi цiєї Угоди. Українська сторона вiдповiдає, зокрема, за розгляд усiх претензiй, якi зумовленi операцiями, що здiйснюються вiдповiдно до цiєї Угоди чи можуть бути безпосередньо вiднесенi до таких операцiй, i якi можуть бути пред'явленi третiми сторонами Шведськiй сторонi, шведським державним установам та шведським посадовим особам, а також компанiям, органiзацiям чи особам, до яких застосовується ця Угода.

     Українська сторона несе всi витрати щодо таких претензiй i вiдшкодовує всi збитки третiй сторонi, яка має право на їхню компенсацiю. Якщо Українська та Шведська сторони погоджуються, що така окрема претензiя чи вiдповiдальнiсть виникла в результатi необережностi чи умисного дiяння, Шведська сторона, на вимогу Української сторони, вживає заходiв щодо компенсацiї Українськiй сторонi.

     Українськiй сторонi надається право використовувати й запроваджувати будь-якi засоби захисту або право, щоб покрити зустрiчну вимогу, суму страхування, компенсацiю, внесок або гарантiю, на якi може мати право вiдповiдна сторона. Шведська сторона надає Українськiй сторонi будь-яку допомогу, якої Українська сторона може обґрунтовано потребувати, щоб мати змогу здiйснити це.

     Зобов'язання перед третьою стороною також застосовується до осiб, якi постiйно мешкають в Українi, якщо вони найнятi будь-ким, хто пiдпадає пiд цю Угоду вiдповiдно до статтi 1.

     e. Права персоналу

     До персоналу застосовується законодавство України, якщо в цiй чи iнших угодах мiж сторонами не домовлено iншого.

     Українська сторона забезпечує персоналу таке:

     1. Оформлення без зволiкання безкоштовних багаторазових в'їзних вiз на всю тривалiсть призначення персоналу.

     2. Вiльне пересування в межах країни та право в'їжджати до країни й покидати її на перiод, необхiдний для виконання проекту/програми.

     3. Видачу без затримки всiх необхiдних дозволiв або лiцензiй, таких як дозволу на перебування, дозволу на працевлаштування тощо, а також звiльнення вiд iммiграцiйних обмежень та реєстрацiї iноземцiв протягом перiодiв, коли вони пiдпадають пiд цю Угоду через спецiальну угоду.

     4. Звiльнення осiб, що не є громадянами України, вiд податку на доходи з фiзичних осiб та вiд iнших прямих податкiв iз заробiтку, що сплачує їм Sida чи наймач, який зобов'язався виконати послуги чи поставити товари вiдповiдно до контракту з Sida безпосередньо чи як субконсультант, або якщо їхнiй наймач зобов'язався виконати послуги чи поставити товари вiдповiдно до контракту з українським партнером у випадках, коли контракт фiнансується зi шведських коштiв.

     5. Доступ до медичних послуг та устаткування найвищої якостi, що є в країнi. Такi виплати сплачуються Шведською стороною. Витрати фiнансуються зi шведських коштiв проекту/програми, за яким (якою) закрiплено вiдповiдну особу.

     6. Надання таких самих умов повернення на батькiвщину пiд час нацiональної чи мiжнародної кризи, якi передбачено для членiв дипломатичних мiсiй.

     7. Право ввозити на митну територiю України та вивозити пiсля закiнчення робiт обладнання та речi, якi необхiднi персоналу для виконання завдань у рамках цiєї Угоди, без сплати мита, податкiв та iнших обов'язкових зборiв, у тому числi митних зборiв. Якщо такi речi вiдчужуються на митнiй територiї України, то вони оподатковуються вiдповiдно до чинного законодавства України у разi, коли вони не проданi iншим особам, якi мають право на звiльнення вiд сплати мит, податкiв i зборiв.

     Персоналу, що служить понад 6 мiсяцiв, Українська сторона також забезпечує таке:

     8. Право вiдкрити й вести рахунок iз зовнiшнiх розрахункiв в Українi для особистих потреб. Такi рахунки звiльняються вiд валютного контролю чи зборiв, що накладаються Україною, i сальдо таких рахункiв вiльно перетворюються у шведську крону чи в iншу конвертовану валюту.

     9. Право ввозити особисте майно й господарчi речi в рамках цiєї Угоди, без сплати мит, податкiв та iнших обов'язкових зборiв, у тому числi митних зборiв. Якщо такi речi вiдчужуються на митнiй територiї України, то вони оподатковуються вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Якщо будь-яку господарську рiч пошкоджено так, що її не можна вiдремонтувати, то її замiнник може бути ввезений або придбаний без сплати митних зборiв.

     Термiн "господарчi речi та особисте майно" включає для кожної сiм'ї харчовi продукти й такi речi, як один автомобiль для одного господаря та два автомобiлi на сiм'ю, одну пральну машину, одну сушарку, одну посудомийну машину, одну кухонну плиту, одну мiкрохвильову пiч, два кондицiонери, один холодильник, одну морозильну камеру, невеликi господарчi електроприлади та камери, один набiр фото- й кiноустаткування, один вiдеомагнiтофон, один телевiзор, радiо, музичний центр та оргтехнiку, зокрема периферiйне обладнання таке, як модем, принтер та сканер. Якщо автомобiль пошкоджено в результатi аварiї, викрадено або якщо термiн роботи в Українi продовжено принаймнi на дванадцять мiсяцiв пiсля кожного трирiчного перiоду роботи, особа має право на ввiз автомобiля-замiнника без сплати мита чи зборiв.

     Речi, ввезенi таким чином, можуть бути проданi iншим особам, якi мають право на звiльнення вiд сплати мит, податкiв i зборiв, чи вивезенi без сплати будь-яких мит чи аналогiчних зборiв наприкiнцi роботи.

Стаття 7. УМОВИ ДЛЯ IНОЗЕМНИХ УСТАНОВ ТА КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНIЙ

     У разi якщо установи, консалтинговi компанiї, неурядовi органiзацiї чи iншi юридичнi особи, якi найнятi або фiнансуються Шведською стороною для виконання завдань в Українi в рамках технiчного та фiнансового спiвробiтництва мiж Шведською та Українською сторонами, якi не є резидентами України, тодi застосовується таке:

     1. Викладенi у статтi 6, умови для iноземного персоналу застосовуються до спiвробiтникiв цих компанiй (установ), їх подружжя, осiб, що проживають однiєю сiм'єю, та осiб, якi знаходяться на утриманнi в них.

     2. Вони не вiдповiдають за невиконання їхнiх зобов'язань вiдповiдно до спецiальної угоди, якщо це зумовлено виконанням правил технiки безпеки чи рекомендацiй, виданих Посольством Швецiї, як це обумовлено в пунктi "b" статтi 6.

     3. Вони мають право на аналогiчний захист щодо претензiй третьої сторони, як обумовлено в пунктi "d" статтi 6.

     4. Вони мають право ввозити на митну територiю України та вивозити пiсля завершення робiт обладнання та речi, якi необхiднi їм для виконання їхнiх завдань вiдповiдно до спецiальної угоди та у рамках цiєї Угоди без сплати мита, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, у тому числi митних зборiв.

     Якщо такi речi продаються або вiдчужуються на митнiй територiї України, то вони оподатковуються вiдповiдно до чинного законодавства України у разi, коли вони не проданi iншим особам, якi мають право на звiльнення вiд сплати мита, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, у тому числi митних зборiв.

     5. Вони звiльняються вiд сплати податкiв та подiбних зборiв iз прибутку компанiй, товарообiгу чи на будь-яких аналогiчних пiдставах, а також з заробiтної плати й винагород, що виплаченi Шведською стороною за їхнi послуги в рамках проекту/програми технiчного i фiнансового спiвробiтництва. Це звiльнення не застосовується до непрямих податкiв, якi, зазвичай, уключено в цiну товарiв i послуг, придбаних в Українi.

     6. Вони мають право вiдкрити зовнiшнi банкiвськi рахунки та вести їх для виконання своїх зобов'язань. Ефективне управлiння рахунками не утруднюється контролем за обмiном валют, а сальдо таких рахункiв вiльно перетворюється в будь-яку конвертовану валюту.

     7. Вони звiльняються вiд усiх зобов'язань реєструватися в Українi, вiд сплати податкiв чи iнших зборiв та не зобов'язанi подавати iнформацiї податковим органам України, якщо вони не здiйснюють дiяльностi в Українi, яка не пiдпадає пiд цю Угоду.

Стаття 8. ПОЇЗДКИ НА НАВЧАННЯ ТОЩО ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

     Для персоналу з України, що бере участь в поїздках на навчання, курсах та аналогiчнiй професiйнiй дiяльностi за межами України, що органiзовується Шведською стороною чи будь-якою установою, найнятою Шведською стороною в рамках технiчного та фiнансового спiвробiтництва зi Швецiєю, застосовується таке:

     У випадку хвороби або нещасного випадку пiд час перебування за кордоном Шведська сторона органiзовує для них необхiдне медичне лiкування перед поверненням в Україну згiдно з висновком лiкаря, до якого звернулася Шведська сторона.

     Усi витрати, пов'язанi з лiкуванням, а також витрати на страхування фiнансуються з коштiв, наданих Шведською стороною Українськiй сторонi для технiчного й фiнансового спiвробiтництва, якщо необхiднiсть цього лiкування не можна було передбачити пiд час вiд'їзду за кордон.

Стаття 9. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦIЄЇ УГОДИ

     Сторони зобов'язуються надати копiї цiєї Угоди всiм своїм вiдповiдним мiнiстерствам, вiдомствам та iншим установам, якi залучено до спiвробiтництва, або якi в iнших вiдношеннях потребують iнформацiї про її змiст.

Стаття 10. НАБУТТЯ ЧИННОСТI ТА ПРИПИНЕННЯ

     Ця Угода набуває чинностi з дати письмового повiдомлення Шведськiй сторонi про виконання Українською стороною внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi цiєю Угодою.

     Ця Угода застосовується тимчасово з дати її пiдписання настiльки, наскiльки вона не суперечить законодавству кожної зi сторiн.

     Угода залишається чинною доти, доки її дiя не буде припинена однiєю зi сторiн, про що вона iнформує iншу сторону в письмовiй формi за 6 мiсяцiв до припинення.

     Цю Угоду пiдписано у чотирьох примiрниках, два українською мовою та два англiйською мовою, при цьому всi тексти є автентичними. У разi виникнення будь-яких розбiжностей мiж рiзними текстами переважну силу має текст англiйською мовою.

мiсто Київ, 29 серпня 2007 року мiсто Київ, 29 серпня 2007 року
ЗА КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ЗА УРЯД КОРОЛIВСТВА ШВЕЦIЯ
Мiнiстр економiки А. К. Кiнах Посол Швецiї в Українi Й.-К.Оландер
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.