Документ скасований: Постанова КМУ № 1807 від 20.11.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 18.12.97р. 11/6-12089


     До вiдома та використання в роботi надсилаємо копiю Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997р. N 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення".

     Разом з тим звертаємо вашу увагу на те, що перемiщення товарiв у зв'язку з заходами, що проводяться Збройними силами та iншими вiйськовими формуваннями iноземних держав на територiї України в рамках мiжнародних України за межами її територiї або вiйськовими формуваннями iноземних держав на територiї України в рамках мiжнародних договорiв здiйснюється без дозволу Державної служби експортного конотролю (абзац перший пункту 4 зазначеного Положення), на пiдставi звернення Мiнiстерства оборони України та вiдповiдного пiдтвердження Державної митної служби України.

     Крiм того, акцентуємо увагу на те, що транзит товарiв, зазначених у Додатку до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення здiйснюється на пiдставi позитивного висновку Держекспортконтролю.

     Виданi до 31.12.97р. дозволи Держекспорт контролю на транзит товарiв, зазначених у Додатку до зазначеного Положення, вважати дiйсним на весь перiод їх дiї.

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 грудня 1997 р. N 1358


Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення (додається).      

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Iнд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 грудня 1997 р. N 1358

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

Загальна частина

     1. Це Положення визначає комплекс заходiв щодо державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення.

     2. У цьому Положеннi наведенi нижче поняття вживаються в такому значеннi:

     товари вiйськового призначення (далi - товари) у сукупностi чи окремо означають:

     а) вироби вiйськового призначення - озброєння, боєприпаси, вiйськова i спецiальна технiка, спецiальнi комплектуючi вироби для їх виробництва, вибуховi речовини, а також матерiали та обладнання, спецiально призначенi для розроблення, виробництва або використання зазначених виробiв;

     б) послуги вiйськового призначення (далi - послуги) - надання iноземним юридичним або фiзичним особам в Українi або за її межами послуг у сферi проектування, розроблення, конструювання, виготовлення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технiчного обслуговування, модифiкацiї, експлуатацiї, демiлiтаризацiї, знищення, збуту, придбання або використання виробiв чи технологiй вiйськового призначення, а також надання iноземним особам вiдповiдних посередницьких послуг, технiчних даних та технiчної допомоги;

     в) технологiї вiйськового призначення (далi - технологiї) - спецiальна iнформацiя в будь-якiй формi (за винятком iнформацiї, опублiкованої у вiдкритiй пресi), необхiдна для розроблення, виробництва або використання виробiв вiйськового призначення. Ця iнформацiя може надаватись у формi технiчних даних або технiчної допомоги:

     технiчнi данi - проекти, плани, креслення та їх копiї, схеми, дiаграми, моделi, формули, специфiкацiї, програмне забезпечення, посiбники та iнструкцiї, викладенi на паперi або iнших матерiальних носiях iнформацiї;

     технiчна допомога - проведення iнструктажiв, здiйснення заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, надання консультацiй;

     мiжнароднi передачi товарiв - експорт, iмпорт товарiв, їх транзит через територiю України, а також тимчасове вивезення за межi України або тимчасове ввезення на територiю України;

     експорт - продаж або передача на iнших законних пiдставах товарiв iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та їх вивезення за митний кордон України або без нього, включаючи реекспорт товарiв з митної територiї України, в тому числi:

     - передача товарiв в Українi посольству чи представнику будь-якої юридичної особи iноземної держави, iноземцю чи особi без громадянства;

     - передача в Українi або за її межами управлiння (контролю) товаром юридичнiй особi iноземної держави чи її представнику або iноземцю, в тому числi через засоби зв'язку;

     - надання послуг вiйськового призначення за межами України юридичнiй або фiзичнiй особi iноземної держави чи особi без громадянства;

     iмпорт - закупiвля або отримання на iнших законних пiдставах вiд iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi товарiв та їх ввезення на територiю України, включаючи отримання їх представником будь-якої юридичної особи iноземної держави, iноземцем чи особою без громадянства на територiї України;

     реекспорт - продаж iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та вивезення за межi України товарiв, ранiше iмпортованих на територiю України, або продаж товарiв, експортованих з України, до третiх держав;

     транзит - перемiщення товарiв через територiю України без будь-якого використання на її територiї;

     тимчасове вивезення товарiв за межi України (далi - тимчасове вивезення товарiв) - вивезення товарiв з територiї України до iноземної держави з обов'язковим поверненням в Україну;

     тимчасове ввезення товарiв на територiю України (далi - тимчасове ввезення товарiв) - ввезення товарiв на територiю України з обов'язковим поверненням до iноземної держави, з якої їх було ввезено.

     3. Дiя цього Положення поширюється на експорт, iмпорт, транзит та будь-якi iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, пов'язанi з мiжнародними передачами товарiв, включаючи надання посередницьких послуг, виробничу, науково-технiчну та iншу кооперацiю, демонстрацiю експонатiв на мiжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування, проведення випробувань, прибережну i прикордонну торгiвлю та операцiї обмiну товарами, що здiйснюються в установленому порядку суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi (далi - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi).

     4. Дiя цього Положення не поширюється:

     на перемiщення товарiв у зв'язку з заходами, що проводяться Збройними Силами та iншими вiйськовими формуваннями України за межами її територiї або вiйськовими формуваннями iноземних держав на територiї України в рамках мiжнародних договорiв;

     на експорт, iмпорт, транзит, тимчасове вивезення або ввезення газової, спортивної та мисливської зброї, її складових частин, патронiв до газової зброї, боєприпасiв до спортивної та мисливської зброї, а також на вивезення, ввезення табельної i службово-штатної зброї вiйськовослужбовцями, особами рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та iншими особами, якi вiдповiдно до законодавства мають право носiння зброї. Експорт, iмпорт i транзит, а також тимчасове вивезення або ввезення зброї, її складових частин, патронiв та боєприпасiв, зазначених у цьому пунктi, здiйснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, передбаченому законодавством.

     5. Експорт та iмпорт товарiв можуть провадити суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi отримали на це вiдповiднi повноваження.

     6. Товари, мiжнароднi передачi яких контролюються згiдно з цим Положенням, перелiчено у Списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю (далi - Список), що додається.

     Найменування, технiчнi характеристики та коди товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi товарiв, внесених до Списку, можуть за поданням заiнтересованих мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади уточнюватися Держекспортконтролем за погодженням з Урядовою комiсiєю з полiтики експортного контролю з подальшим затвердженням вiдповiдних змiн i доповнень до Списку Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Експорт товарiв, якi є матерiальними носiями iнформацiї, що вiднесена до державної таємницi, здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань охорони державної таємницi.

     8. Експорт товарiв, якi в установленому порядку допущенi для цивiльного використання, здiйснюється за дозволами Держекспортконтролю в порядку, встановленому для товарiв подвiйного використання. Iмпорт та транзит товарiв, зазначених у цьому пунктi, здiйснюється без дозволу Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

     9. Зазначенi у Списку товари, в разi їх перемiщення через митний кордон України, пiдлягають обов'язковому митному контролю i митному оформленню у порядку, встановленому законодавством.

     Пiд час митного оформлення товару суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний подати до митних органiв дозвiл Держекспортконтролю на його експорт або iмпорт, який є пiдставою для прийняття цього товару до митного оформлення. У разi тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарiв для демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з iншою подiбною метою, якщо це не передбачає переходу права власностi на товар, а також транзиту товарiв через територiю України пiдставою для прийняття товарiв до митного оформлення є позитивний висновок Держекспортконтролю.

     10. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi подають до Держекспортконтролю звiти про використання отриманих дозволiв на здiйснення експорту або iмпорту товарiв. Форма та термiни подання звiтiв визначаються пiд час оформлення дозволiв. У разi неподання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi зазначених звiтiв в установленi термiни Держекспортконтроль має право скасувати ранiше виданi дозволи або призупинити їх дiю.

     11. Реєстрацiя юридичних та фiзичних осiб, дiяльнiсть яких стосується експорту, iмпорту або транзиту товарiв, здiйснюється в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     12. Експертиза в галузi експортного контролю пiд час здiйснення мiжнародних передач товарiв проводиться вiдповiдно до Положення про порядок проведення експертизи в галузi експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767.

     13. Проведення переговорiв щодо експорту, iмпорту товарiв та їх рекламування здiйснюється в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     14. Особи, якi порушують встановлений цим Положенням порядок здiйснення мiжнародних передач товарiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Порядок експорту, реекспорту та тимчасового вивезення товарiв

     15. Експорт товарiв провадиться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (далi - експортери) за умови одержання вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.

     Для одержання дозволу на експорт товарiв експортер надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми у трьох примiрниках;

     посвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на експорт товарiв, а також, на вимогу Держекспортконтролю, посвiдчену копiю договору комiсiї, доручення тощо, якщо експортером є пiдприємство, органiзацiя-посередник (для iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi подання таких документiв визначається нормами мiжнародного торговельного права);

     засвiдчену копiю документа, який пiдтверджує наявнiсть у експортера повноважень, зазначених у пунктi 5 цього Положення;

     оригiнали документiв, якими уповноваженим на це державним органом держави призначення товарiв надано гарантiї кiнцевого використання товарiв та пiдтверджено зобов'язання щодо нереекспорту таких товарiв;

     iншi документи, зазначенi у пунктах 17 i 21 цього Положення.

     У разi коли iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, який здiйснює iмпорт товарiв з України, не є суб'єктом юрисдикцiї держави призначення товарiв, крiм зазначених вище документiв, експортером подаються оригiнали документiв, якими уповноваженим державним органом держави призначення товарiв пiдтверджуються повноваження такого суб'єкта господарської дiяльностi на право здiйснення поставок товарiв до цiєї держави. Зобов'язання про використання товарiв за призначенням повиннi бути наданi всiма посередниками, якi беруть участь у поставках товарiв.

     16. Укладаючи зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) на експорт товарiв, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi обов'язково мають внести до них вiдомостi про:

     мету i мiсце використання товарiв;

     кiнцевого користувача товарiв;

     кiнцеве призначення та кiлькiсть товарiв;

     зобов'язання iноземного суб'єкта господарської дiяльностi про те, що отриманi з України товари не реекспортуватимуться i не передаватимуться будь-кому, крiм кiнцевого користувача, без письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

     17. У разi коли укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на експорт товарiв з України здiйснено з iноземним суб'єктом господарської дiяльностi - посередником, зобов'язання, гарантiї та вiдомостi, зазначенi у пунктi 16 цього Положення, повиннi бути також спецiально визначенi у сертифiкатi кiнцевого користувача, iмпортному сертифiкатi або iншому документi, який оформлюється уповноваженим на це державним органом держави призначення товарiв, а до документiв, зазначених у пунктi 15 цього Положення, додається документ, який пiдтверджує повноваження посередника на здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї з товарами, виданий уповноваженим на це державним органом держави, на територiї якої зареєстровано зазначеного посередника.

     В окремих випадках, на вимогу Держекспортконтролю, до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та до документiв, зазначених у цьому пунктi, повинно бути внесено зобов'язання про надання експортеру або вiдповiдним державним органам України права на проведення перевiрок використання експортованих з України товарiв за призначенням або подання сертифiката пiдтвердження доставки товарiв чи подання повноважним державним органом держави призначення товарiв iншого документа, яким пiдтверджується ввезення товару на територiю цiєї держави.

     Вiдомостi про зобов'язання, зазначенi у пунктах 15 i 16 цього Положення та цьому пунктi, за рiшенням Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i не надаватися у випадках поставки товарiв до держав-учасниць мiжнародного режиму контролю за експортом звичайних видiв озброєнь ("Вассенаарська домовленiсть").

     18. Не допускається експорт окремих категорiй товарiв до держав, щодо яких iснує заборона ООН на поставки таких товарiв.

     Дозвiл Держекспортконтролю на експорт окремих категорiй товарiв до держав, щодо яких iснує обмеження ООН на поставки таких товарiв, надається в установленому порядку за погодженням з Урядовою комiсiєю з полiтики експортного контролю.

     19. Реекспорт товарiв з митної територiї України здiйснюється згiдно з порядком, передбаченим цим Положенням для їх експорту. При цьому, крiм документiв, зазначених у пунктах 15 та 17 цього Положення, експортером для одержання дозволу на реекспорт товарiв подаються документи, якi пiдтверджують вiдсутнiсть обмежень на реекспорт з боку постачальника цих товарiв в Україну.

     20. Тимчасове вивезення товарiв для демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з iншою подiбною метою, якщо це не передбачає переходу права власностi на товар, здiйснюється за наявностi позитивного висновку Держекспортконтролю.

     Для одержання зазначеного висновку суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює тимчасове вивезення товарiв, надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми у трьох примiрниках;

     документ, який мiстить вiдомостi про найменування виставки, ярмарку, мiсце i термiн експонування товарiв, їх випробування тощо, а також зобов'язання (гарантiї) щодо зворотного ввезення товарiв в Україну без змiни їх кiлькiсних i якiсних характеристик;

     посвiдченi копiї документiв, згiдно з якими здiйснюється тимчасове вивезення товарiв (запрошення для участi у виставцi, ярмарку, контракт або угода з iноземним партнером тощо).

     21. До заяви на одержання дозволу на експорт або висновку про можливiсть тимчасового вивезення товарiв, крiм зазначених у пунктах 15, 17 та 20 цього Положення документiв, експортерами чи суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють тимчасове вивезення товарiв, додаються:

     технiчна довiдка або витяг з технiчних умов, де зазначається повне найменування, стислий опис, призначення та технiчнi характеристики кожного найменування товару, що передбачається експортувати або тимчасово вивезти. У разi коли експортер чи вiдповiдний суб'єкт пiдприємницької дiяльностi має намiр експортувати чи тимчасово вивозити технологiї або послуги, замiсть технiчної довiдки додається їх анотований виклад з обов'язковим зазначенням обсягу, призначення та сфери використання. Технiчна довiдка скрiплюється пiдписом i печаткою керiвника вiдповiдного пiдприємства, в органiзацiї та керiвника вiйськового представництва (якщо таке представництво є на пiдприємствi, в органiзацiї);

     довiдка про ступiнь секретностi товару, якщо вiн є матерiальним носiєм iнформацiї, що вiднесена до державної таємницi, або про вiдсутнiсть державної таємницi. Довiдка скрiплюється пiдписом i печаткою керiвника вiдповiдного пiдприємства, органiзацiї, керiвника режимно-секретного органу та керiвника вiйськового представництва (якщо таке представництво є на пiдприємствi, в органiзацiї);

     висновки мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю з товарами, що експортуються або тимчасово вивозяться, щодо можливостi їх експорту або тимчасового вивезення (на вимогу Держекспортконтролю).

     Держекспортконтроль може затребувати вiд експортера чи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює тимчасове вивезення товарiв, додатковi вiдомостi або iншi документи, необхiднi для прийняття обгрунтованого рiшення щодо його заяви.

     Технiчна довiдка або iншi документи з технiчними характеристиками товару, а також довiдка про ступiнь секретностi товару не подаються у разi проведення попередньої експертизи в галузi експортного контролю щодо експорту цього товару i реєстрацiї експортера Держекспортконтролем.

     До документiв, укладених iноземною мовою, додаються їх офiцiйнi переклади.

     22. Розгляд заяв, поданих для одержання дозволу на експорт товарiв або висновку про можливiсть тимчасового вивезення товарiв, здiйснюється Держекспортконтролем iз залученням, у разi потреби, спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками).

     Термiн розгляду заяв про видачу дозволу на експорт товарiв або висновку про можливiсть тимчасового вивезення товарiв не може перевищувати 45 днiв вiд дня подання експортером чи суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює тимчасове вивезення товарiв, повного комплекту документiв. Термiн розгляду заяви може бути подовжено за рiшенням голови Держекспортконтролю або Урядової комiсiї з полiтики експортного контролю.

     До термiну розгляду заяв не зараховується час, необхiдний для отримання вiд експортера чи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює тимчасове вивезення товарiв, додаткових вiдомостей або iнших документiв.

     У разi прийняття Держекспортконтролем рiшення про вiдмову в видачi дозволу на експорт товарiв або прийняття негативного висновку про можливiсть тимчасового вивезення товарiв, а також у випадках, коли експертизою в галузi експортного контролю встановлено, що дозвiл Держекспортконтролю на експорт товарiв не потрiбен, експортеру чи суб'єктовi пiдприємницької дiяльностi, що мав намiр здiйснити тимчасове вивезення товарiв, надсилається лист з обгрунтуванням вiдповiдного рiшення.

Порядок iмпорту та тимчасового ввезення товарiв

     23. Iмпорт товарiв провадиться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (далi - iмпортери) за умови одержання вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.

     24. Якщо умовою поставки товарiв в Україну є оформлення українською стороною зобов'язань (гарантiй), пов'язаних з кiнцевим використанням iмпортованих товарiв, порядок оформлення таких зобов'язань визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     25. Для одержання дозволу на iмпорт товарiв iмпортер надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми у трьох примiрниках;

     посвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на iмпорт товарiв, а також, на вимогу Держекспортконтролю, посвiдчену копiю договору комiсiї, доручення тощо, якщо iмпортером є пiдприємство, органiзацiя - посередник;

     засвiдчену копiю документа, який пiдтверджує зазначенi в пунктi 5 цього Положення повноваження iмпортера;

     сертифiкат кiнцевого користувача;

     iншi документи, зазначенi в пунктi 27 цього Положення.

     26. Тимчасове ввезення товарiв для демонстрацiї на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з iншою подiбною метою, якщо це не передбачає переходу права власностi на товар, здiйснюється за наявностi позитивного висновку Держекспортконтролю.

     Для одержання зазначеного висновку суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює тимчасове ввезення товарiв, надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми у трьох примiрниках;

     документ, який мiстить вiдомостi про найменування виставки, ярмарку, мiсце i термiн експонування товарiв, а також про зобов'язання (гарантiї), передбаченi у зовнiшньоекономiчних договорах (контрактах) як умови тимчасового ввезення товарiв;

     посвiдченi копiї документiв, згiдно з якими здiйснюється тимчасове ввезення товарiв (запрошення для участi у виставцi, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) з iноземним партнером тощо).

     27. До заяви на одержання дозволу на iмпорт товарiв або висновку про можливiсть тимчасового ввезення товарiв додається також технiчна довiдка або витяг з технiчних умов, де зазначається повне найменування, стислий опис, призначення та технiчнi характеристики кожного найменування товару, що його передбачається iмпортувати або тимчасово ввезти. У разi коли iмпортер має намiр iмпортувати технологiї або послуги, замiсть технiчної довiдки додається їх анотований виклад з обов'язковим зазначенням їх обсягу, призначення та сфери використання. Технiчна довiдка скрiплюється пiдписом i печаткою керiвника пiдприємства, органiзацiї та керiвника вiйськового представництва (якщо таке представництво є на пiдприємствi, в органiзацiї).

     Технiчна довiдка або iншi документи про технiчнi характеристики товару не подаються у разi проведення попередньої експертизи в галузi експортного контролю щодо iмпорту зазначеного товару i реєстрацiї iмпортера Держекспортконтролем.

     28. Розгляд заяв на одержання дозволу на iмпорт товарiв або висновку про можливiсть тимчасового ввезення товарiв здiйснюється у порядку, передбаченому пунктом 22 цього Положення, в термiн до 15 днiв вiд дня надання iмпортером чи суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює тимчасове ввезення товарiв, повного комплекту документiв.

Порядок транзиту товарiв через територiю України

     29. Транзит товарiв через територiю України здiйснюється за умови одержання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi або iноземним суб'єктом господарської дiяльностi позитивного висновку Держекспортконтролю.

     Для одержання висновку про можливiсть транзиту товарiв суб'єкт пiдприємницької дiяльностi або iноземний суб'єкт господарської дiяльностi надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладом мети звернення, до якого додає такi документи:

     заяву за типовою формою у трьох примiрниках;

     посвiдчену копiю експортної лiцензiї держави походження товарiв.

     30. Розгляд заяв, поданих для одержання висновку про можливiсть транзиту товарiв, здiйснюється Держекспортконтролем протягом не бiльш як 15 днiв вiд дня подання повного комплекту документiв у порядку, передбаченому пунктом 22 цього Положення.

     31. Пiдставою для митного оформлення товарiв є позитивний висновок Держекспортконтролю про можливiсть транзиту цих товарiв.

     32. Як правило, не допускається транзит ядерної, бiологiчної i хiмiчної зброї. Її транзит в окремих випадках може здiйснюватися за висновками Держекспортконтролю, що видаються на пiдставi вiдповiдних рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України.

      
 
 
 

Додаток
до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

СПИСОК
товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю

***************************************************************************************
*      *                             * Код товару  *
*  Номер  *         Найменування продукцiї          * згiдно з  *
*  пункту *                             *  ТН ЗЕД   *
***************************************************************************************
         Товари вiйськового призначення, у тому числi:
 
 МL1.    Зброя та автоматична зброя калiбру 12,7 мм (калiбр 0,5  з 9301, 9302,
       дюйма) або менше та аксесуари, наведенi нижче, а також  9303, 9305
       спецiально призначенi для них компоненти:
 
       а. Гвинтiвки, карабiни, револьвери, пiстолети, автоматичнi
       пiстолети та кулемети.
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом МL1.а. не пiдлягають контролю:
         1. Мушкети, гвинтiвки та карабiни, виготовленi до
          1938 року.
         2. Репродукцiї мушкетiв, гвинтiвок та карабiнiв,
          оригiнали яких були виготовленi до 1890 року.
         3. Револьвери, пiстолети та автомати, виготовленi
          до 1890 року та їх репродукцiї.
 
       b. Гладкоствольна зброя, спецiально призначена для
       вiйськового використання.
 
       с. Зброя з використанням безгiльзових боєприпасiв.
 
       d. Глушителi, спецiальнi насадки та вогнегасники для
       зброї, яка контролюється згiдно з пiдпунктами ML1.а.;
       МL1.b. або МL1.с.
 
 Технiчна  Гладкоствольна зброя, спецiально призначена для
 примiтка  вiйськового використання, як зазначено в пiдпунктi
       ML1.b., це зброя, що:
       а. Пройшла випробування пiд тиском понад 1300 бар
       (130 МПа).
 
       b. Працює нормально та безпечно пiд тиском понад 1000 бар
       (100 МПа). Та
 
       с. Здатна використовувати боєприпаси завдовжки понад 76,2
       мм (наприклад серiйнi патрони дробової рушницi магнум
       калiбру 12 мм).
       Параметри  щодо  цiєї  технiчної  примiтки  мають
       встановлюватися  вiдповiдно  до  стандартiв  Постiйної
       мiжнародної  комiсiї   (Сommission   internationale
       Реrmanente).
 
 
 Примiтка 1 Згiдно  з пунктом  МL1.  не пiдлягає  контролю
       гладкоствольна  зброя,  що  використовується  для
       мисливських чи спортивних цiлей i не є спецiально
       призначеною для вiйськового або цивiльного використання чи
       повнiстю автоматичного стрiлецького типу.
 
 Примiтка 2 Згiдно з пунктом МL1. не пiдлягає контролю стрiлецька
       зброя, яка спецiально призначена для холостих боєприпасiв
       i з якої неможливо вести вогонь будь-якими боєприпасами,
       що контролюються.
 
 Примiтка 3 Згiдно з пунктом МL1. не пiдлягає контролю зброя, для якої
       використовуються боєприпаси нецентрального бою i яка є
       повнiстю автоматичного стрiлецького типу.
 
 МL2.    Озброєння або зброя калiбру понад 12,7 мм (калiбр 0,5
       дюйма), установки для метання i механiзми, що їх      з 9301, 9305
       обслуговують, наведенi нижче, та спецiально призначенi для
       них компоненти:
       а. Гармати,  гаубицi, автоматичнi гармати, мiномети,
       протитанковi гармати, пiдствольнi гранатомети, вiйськовi
       вогнемети, безвiдкатнi протитанковi гармати та приводи
       для них для зменшення демаскуючих ознак.
 
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом МL2.а. пiдлягають контролю
         форсунки, вимiрювальнi пристрої, резервуари та
         iншi  спецiально призначенi компоненти  для
         використання з рiдкими метальними зарядами для
         будь-якої бойової технiки.
 
       b. Воєннi димовi, газовi та пiротехнiчнi установки для
       метання чи генератори.
 
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом  МL2.b.  не пiдлягають
         контролю сигнальнi пiстолети.
 
 МL3.    Боєприпаси для зброї, яка пiдлягає контролю згiдно з  з 9306
       пунктами МL1., МL2., або МL12., та спецiально призначенi
       для них компоненти:
 
 Примiтка 1    Спецiально призначенi компоненти:
          а. Металевi  або пластмасовi вироби, такi, як
           ковадла капсулiв, склянки  куль,  кiльця
           патронних стрiчок, ведучi пояски та металевi
           деталi боєприпасiв.
          b. Запобiжно-звiднi пристрої, пiдривники, датчики
           та iнiцiювальнi пристрої.
          с. Джерела  живлення  з потужним  виходом
           одноразової дiї.
          d. Згораючi гiльзи для зарядiв.
          е. Бойовi елементи з уражальними  елементами
           касетних  боєприпасiв, мiнi-мiни (касетнi
           боєприпаси)  та  самонавiднi  снаряди  з
           наведенням на кiнцевiй дiлянцi траєкторiї.
 
 Примiтка 2    Згiдно з пунктом МL3. не пiдлягають контролю
          боєприпаси, обтиснутi без снаряда (холостi), та
          навчальнi боєприпаси з просвердленою пороховою
          камерою.
 
 МL4.    Бомби, торпеди, некерованi ракети, керованi ракети i  з 9306
       супутнє обладнання  та  аксесуари, наведенi нижче,
       спецiально призначенi для вiйськового використання, а
       також спецiальнi компоненти для них:
 
       а. Бомби, торпеди, гранати, димовi шашки, некерованi
       ракети, мiни, керованi ракети, глибиннi бомби, пiдривнi
       заряди, пiдривнi пристрої та комплекти до них, "вiйськова
       пiротехнiка", патрони та iмiтацiйнi пристрої (обладнання,
       яке iмiтує характеристики будь-якого з цих виробiв).
 
 Примiтка     Згiдно  з  пiдпунктом  МL4.а.
          пiдлягають контролю:
          1. Димовi  гранати,  запалювальнi  бомби
           освiтлювальнi бомби та вибуховi пристрої.
          2. Ракетнi сопла та носовi конуси головної частини.
 
       b. Обладнання,  спецiально  призначене  для  ведення,
       керування,  приведення  в  готовнiсть,  надання  руху
       потужнiстю одноразової дiї, запуску, наводки, тралення,
       розрядження,  дезорiєнтацiї,  створення  перешкод  чи
       пiдривання виробiв, якi пiдлягають контролю згiдно з
       пiдпунктом ML4.a.
 
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом ML4.b. контролю
          пiдлягають:
          а. Мобiльне обладнання для зрiдження газiв з
           продуктивнiстю 1000 кг зрiдженого газу або
           бiльше за добу.
          b. Плавучi електропровiднi кабелi, придатнi для
           тралення магнiтних мiн.
 
 ML5.    Апаратура керування вогнем, супутнє обладнання для
       приведення в бойову готовнiсть та оповiщення, супутнi
       системи та апаратура
       протидiї, наведенi нижче,  спецiально призначенi для
       вiйськового використання, та компоненти i приладдя,
       спецiально призначенi для них:
       а. Прицiли для озброєння, обчислювальнi  машини  для з 9013, 9305,
       бомбометання, обладнання гарматної наводки та системи   8471, 8473,
       керування зброєю.                      8543, 8526
 
       b. Системи розвiдки цiлей, цiлепоказу, визначення     з 8526, 9013,
       далекостi, спостереження чи супроводження цiлi; апаратура  8527
       виявлення цiлей, узагальнення даних,  розпiзнання чи
       iдентифiкацiї цiлей; апаратура iнтеграцiї технiчних
       засобiв виявлення цiлей.
       с. Апаратура протидiї для виробiв, якi пiдлягають контролю з 8525, 8529,
       згiдно з пiдпунктами ML5.a. та ML5.b.            8543
 ML6.    Наземнi транспортнi засоби та компоненти до них,     з 8705, 8708,
       спецiально створенi чи модифiкованi для вiйськового   8710
       використання:
 
 Технiчна  Пiд термiном "наземнi транспортнi засоби" розумiються i
 примiтка  трейлери.
 
 Примiтка 1    Згiдно з пунктом ML6. контролю пiдлягають:
         а. Танки та iншi озброєнi бойовi i воєннi машини,
           оснащенi установками для зброї або обладнанням
           для установки та наведення мiн чи пуску засобiв
           ураження, якi пiдлягають контролю  згiдно з
           пунктом ML4.
         b. Броньованi машини.
         с. Машини-амфiбiї та машини,  здатнi подолати
           глибокi броди.
         d. Аварiйно-рятувальнi машини  та машини  для
           буксирування чи перевезення боєприпасiв i систем
           зброї  та  супутнього  устаткування  для
           манiпулювання вантажем.
 
 Примiтка 2   Модифiкацiя  наземних  машин  для  вiйськового
        використання спричиняє структурнi, електричнi та
        механiчнi змiни, що  стосуються одного чи бiльше
        спецiально призначених вiйськових компонентiв. До
        таких компонентiв належать:
        а. Оболонки пневматичних шин типу куленепробивних
          чи здатних забезпечувати рух у спущеному станi.
        b. Системи управлiння тиском у шинах, що керуються
        зсередини машини, яка рухається.
        с. Броньований захист життєво  важливих частин
          (наприклад паливних бакiв або кабiн машини).
        d. Спецiальнi крiплення для пристроїв установки
          озброєння.
 
 Примiтка 3   Згiдно з пунктом ML6. не пiдлягають контролю цивiльнi
        автомобiлi або банкiвськi вантажнi автомобiлi з
        бронезахистом.
 
 Примiтка 4   Контроль за експортом (iмпортом) зазначених у пунктi
        ML6. виробiв та їх складових частин, дозволених для
        цивiльного використання, здiйснюється у порядку,
        передбаченому для товарiв подвiйного використання.
 ML7.    Токсичнi речовини, "сльозоточивi гази", вiдповiдне
       обладнання, компоненти, матерiали i "технологiї":
 Примiтка      Номери за мiжнародною класифiкацiєю "Chemical
          Abstracts Service" (далi - CAS) наведено для
          прикладу, а не для всiх хiмiчних сполук i сумiшей,
          що пiдлягають контролю згiдно з пунктом ML7.
 
       а. Бiологiчнi агенти i радiоактивнi матерiали,
        "пристосованi для вiйськового використання" з метою
        ураження людей або тварин, виведення з ладу
        обладнання, заподiяння шкоди урожаю або навколишньому
        природному середовищу, а також хiмiчнi засоби ведення
        вiйни.
       b. Бiнарнi та ключовi  прекурсори для  виготовлення
        "отруйних" речовин, наведенi нижче:
        1. Алкiл (метил, етил,  н-пропiл або iзопропiл)-  2931 00 900
          дифторфосфонати, наприклад
          DF: метилдифторфосфонат (CAS 676-99-3).
        2. О-Алкiл(Н  або С/О, включаючи  циклоалкiл)-О-[2- 2931 00 900
          дiалкiл(метил, етил,  н-пропiл  або  iзопропiл)-
          амiноетил]алкiл(метил,  етил,  н-пропiл   або
          iзопропiл)фосфонiти i  вiдповiднi алкiлованi та
          протонованi солi, наприклад
          QL: О-етил-(2-дi-iзопропiламiноетил)метил-фосфонiт
          (CAS 57856-11-8).
         3. Хлорзарин: О-iзопропiл (метил) хлорфосфонат     2931 00 900
          (CAS 1445-76-7).
         4. Хлорзоман: О-пiнаколiл(метил)хлорфосфонат      2931 00 900
          (CAS 7040-57-5).
 
       с. "Сльозоточивi гази" та "отруйнi речовини", що мiстять:
         1. Бромбензилцiанiд (СА) (CAS 5798-79-8).       2929 90 000
         2. о-Хлорбензилiденмалононiтрил(о-хлорбензаль-     2926 90 900
          малононiтрил) (CS) (CAS 2698-41-1).
         3. Фенацилхлорид(w-хлорацетофенон)(СN)(САS 532-27-4). 2914 70 900
         4. Дибензол[b,f]-1,4-оксазепiн (CR) (CAS 257-07-8).  2933 90 500
 
       d. Обладнання та його компоненти, спецiально призначенi  8424 10 900
        або модифiкованi для розсiювання матерiалiв i речовин  9306 90 100
        згiдно з пiдпунктом ML7.a.;
 
       е. Обладнання та його компоненти, спецiально призначенi  8421 39 990
        для захисту вiд матерiалiв згiдно з пiдпунктом ML7.a.;
 
 Примiтка      Згiдно з пiдпунктом ML7.e. пiдлягає контролю
           захисне обмундирування.
 
       f. Обладнання та його компоненти, спецiально призначенi  з 9027
        для виявлення або iдентифiкацiї матерiалiв згiдно з
        пiдпунктом ML7.a.
 
 Примiтка      Згiдно з пiдпунктом ML7.f. не пiдлягають контролю
           персональнi радiометричнi дозиметри. (Про цивiльнi
           протигази i захиснi засоби див. також пункт 1.А.4.
           Списку товарiв подвiйного використання).
 
       g. "Бiополiмери", спецiально призначенi або обробленi для 3002 90 900
        виявлення чи iдентифiкацiї отруйних речовин згiдно  3822 00 000
        з пiдпунктом ML7.a., а також специфiчнi клiтиннi    3507 90 000
        культури, що використовуються для їх виробництва.
 
       h. "Бiокаталiзатори" для знезаражування або зниження
        ефективностi отруйних речовин, а також бiологiчнi системи
        для них, наведенi нижче:
        1.  "Бiокаталiзатори", спецiально  призначенi для  3002 90 500
        знезараження або зниження  ефективностi отруйних   3507 90 000
        речовин згiдно з пiдпунктом  ML7.a., одержанi в  3822 00 000
        результатi цiлеспрямованої лабораторної селекцiї або
        генетичних манiпуляцiй з бiологiчними системами.
        2. Такi бiологiчнi системи, як "експресувальнi     3002 90 500
        вектори", вiруси або культури клiтин, що мiстять  3002 90 900
        генетичну iнформацiю, пов'язану з синтезом
        "бiокаталiзаторiв" згiдно з пiдпунктом ML7.h.1.
 
       i. "Технологiї", наведенi нижче:
 
        1. "Технологiї" для "розроблення", "виробництва" або 4901 99 000
        "використання"  токсичних агентiв та вiдповiдного  4906 00 000
        обладнання або його компонентiв згiдно з пiдпунктами
        ML7.a. - ML7.f.
        2. "Технологiї" для "розроблення", "виробництва" або 4901 99 000
        "використання" "бiополiмерiв" чи культур специфiчних  4906 00 000
        клiтин згiдно з пiдпунктом ML7.g.
        3. "Технологiї", що використовуються виключно  для 4901 99 000
        впровадження "бiокаталiзаторiв" згiдно з пiдпунктом  4906 00 000
        ML7.h.1. у  вiйськовi речовини-носiї або вiйськовi
        матерiали.
 
 Примiтка 1     Згiдно з пiдпунктом ML7.a. контролю пiдлягають:
 
       а. Бойовi отруйнi речовини нервово-паралiтичної дiї:
 
        1. О-Алкiл, включаючи  циклоалкiл)алкiл-(метил,
        етил, н-пропiл або iзопропiл)фтор-фосфонати,
        наприклад
        зарин (GB):  О-iзопропiл(метил)фторфосфонат      2931 00 900
        (CAS 107-44-8); та
        зоман (GD): О-                     2931 00 900
        пiнаколiл(метил)фторфосфонат (CAS 96-64-0).
        2. О-Алкiл(бiльше або дорiвнює С/О, включаючи   2931 00 900
        циклоалкiл)-N,N-
        дiалкiл(метил, етил, н-пропiл або iзопропiл)-
        амiдоцiанфосфати, наприклад
        табун(GА)О-етил-N,N-диметиламiдоцiанфосфат
        (CAS 77-81-6).
        3. О-Алкiл (Н або бiльше або дорiвнює С/О,       2931 00 900
        включаючи циклоалкiл)-S-
        [2-дiалкiл(метил, етил, н-пропiл або iзопропiл)-
        амiноетил]алкiл(метил,  етил, н-пропiл  або
        iзопропiл)тiолфосфонати i вiдповiднi алкiлованi
        або протонованi солi, наприклад
        VХ:О-етил-S-(2-дiiзопропiламiноетил)метилтiол-
        фосфонат(CAS 50782-69-9).
 
       b. Бойовi отруйнi речовини шкiрнонаривної дiї:
 
        1. Сiрчистi iприти:
          2-хлоретилхлорметилсульфiд (CAS 2625-76-5);     2930 90 800
          бiс(2-хлоретил)сульфiд (CAS 505-60-2);        2930 90 800
          бiс(2-хлоретилтiо)метан (CAS 63869-13-6);      2930 90 800
          1,2-бiс(2-хлоретилтiо)етан (CAS 3563-36-8);     2930 90 800
          1,3-бiс(2-хлоретилтiо)н-пропан (CAS 63905-10-2);   2930 90 800
          1,4-бiс(2-хлоретилтiо)-н-бутан;           2930 90 800
          1,5-бiс(2-хлоретилтiо)пентан;            2930 90 800
          бiс(2-хлоретилтiометиловий) ефiр;          2909 19 000
          бiс(2-хлоретилтiоетиловий)ефiр(САS 63918-89-8).
 
        2. Люїзити:
          2-хлорвiнiлдихлорарсин (CAS 541-25-3);        2931 00 900
          трис(2-хлорвiнiл)арсин (CAS 40334-70-1);       2931 00 900
          бiс(2-хлорвiнiл)хлорарсин (CAS 40334-69-8).     2931 00 900
 
        3. Азотистi iприти:
          HN1: бiс(2-хлоретил)етиламiн (CAS 538-07-8);     2921 19 900
          HN2: бiс(2-хлоретил)метиламiн (CAS 51-75-2);     2921 19 900
          HN3: трис(2-хлоретил)амiн (CAS 555-77-1).      2921 19 900
 
       с. Отруйнi речовини,  що  призводять  до  втрати   2915 39 900
        боєздатностi, такi, як 3-хiнуклiдинiлбензилат (BZ)
        (CAS 6581-06-2).
 
       d. Отруйнi речовини-дефолiанти:
        1. Бутиловий ефiр  2-хлор-4-фторфеноксiоцтової    2915 39 900
          кислоти (LNF).
        2. Сумiш 2,4,5-трихлорфеноксiоцтової (CAS 93-76-    2915 39 900
          5) та 2,4-дихлорфеноксiоцтової кислот (CAS 93-
          76-5) (отруйнi речовини типу "Оранж").
 
 Примiтка 2    Згiдно з пiдпунктом ML7.e. контролю пiдлягають  8421 39 300
          установки  кондицiонування повiтря,  спецiально
          призначенi або модифiкованi для ядерної,
          бiологiчної чи хiмiчної фiльтрацiї.
 
 Примiтка 3    Експорт та iмпорт зазначених нижче хiмiкатiв може
          здiйснюватися без дозволу Держекспортконтролю,
          якщо експертизою в галузi експортного контролю
          встановлено, що вони не можуть бути використанi у
          створеннi хiмiчної зброї:
          а. хлорцiану (CAS 506-77-4);             2837 19 000
          b. цiанистоводневої кислоти (CAS 74-90-8);      2811 19 000
          с. хлору (CAS 7782-50-5);              2801 10 000
          d. карбонiлхлориду (фосгену) (CAS 75-44-5);     2812 10 900
          е. дифосгену (трихлорметилхлорформiату)       2915 90 900
           (CAS 503-38-8);
          f. етилбромацетату (CAS 105-36-2);          2915 29 000
          g. ксилiлбромiду (CAS 89-92-9; 620-13-3; 104-81-4); 2903 69 000
          h. бензилбромiду (CAS 100-39-0);           2903 30 390
          i. бензилйодиду (CAS 91314-38-4);          2903 30 900
          j. бромацетону (CAS 598-31-2);            2914 19 000
          k. бромцiану (CAS 506-68-3);             2926 90 900
          l. бромметилетилкетону (CAS 816-40-0);        2914 19 000
          m. хлорацетону (CAS 78-95-5);            2914 19 000
          n. етилйодацетату (CAS 623-48-3);          2915 29 000
          о. йодацетону (CAS 3019-04-3);            2914 19 000
          р. хлорпiкрин (CAS 76-06-2).             2904 90 900
 
 Примiтка 4    "Технологiї", клiтиннi культури  i бiологiчнi
          системи, зазначенi в пiдпунктах ML7.g., ML7.h.2.
          та ML7.i.3., є винятком. Не пiдлягають контролю
          "технологiї", клiтини або бiологiчнi системи, що
          використовуються  у таких галузях, як сiльське
          господарство,   фармацевтика,    медицина,
          ветеринарiя, охорона  навколишнього природного
          середовища, харчова промисловiсть або оброблення
          стiчних вод.
 
 Примiтка 5    Згiдно з пiдпунктом ML7.C. не пiдлягають контролю
          "сльозоточивi гази" або засоби контролю за масовими
          заворушеннями  в  iндивiдуальних  упаковках,
          призначенi для використання особовим складом з
          метою самозахисту.
 
 Примiтка 6    Згiдно з пiдпунктами  ML7.d.,  ML7.e.,  ML7.f.
          пiдлягає контролю обладнання, спецiально призначене
          або модифiковане для вiйськових цiлей. (Див. також
          пункт   1.А.4.  Списку  товарiв  подвiйного
          використання).
 
 ML8.    "Вiйськовi вибуховi речовини" i паливо, в тому числi
       ракетне, та iншi матерiали, що належать до них:
 
       а. Речовини та їх сумiшi:
 
        1. Сферичний  алюмiнiєвий порошок (CAS 7429-90-5) з  7603 10 000
          розмiром частинок 60 мкм i менше, виготовлений з
          матерiалу, що мiстить 99 вiдсоткiв або бiльше
          алюмiнiю.
        2. Металевi горючi добавки до палива, якi складаються
          iз сферичних, розпилених, сфероїдальних, шаруватих
          та молотих частинок, виготовлених iз матерiалу, що
          мiстить 99 вiдсоткiв або бiльше алюмiнiю чи таких
          матерiалiв:
 
          а. Метали та їх сумiшi:
           1. Берилiй(CAS 7440-41-7) з розмiром частинок  8112 19 000
             менше 60 мкм.
           2. Залiзний порошок (CAS 7439-89-6) з розмiром 7205 29 000
             частинок 3 мкм або менше, одержаний шляхом
             вiдновлення оксиду залiза воднем.
          b. Сумiшi, що мiстять:
 
        1. Цирконiй (CAS 7440-67-7), магнiй (CAS 7439-95-4) та 8109 10 100
          їх сплави з розмiром частинок менше 60 мкм.     8104 30 000
        2. Паливо з бору (CAS 7440-42-8) або карбiду бору (CAS 2804 50 100
          12069-32-8) 85-вiдсоткової i бiльше чистоти та з 2849 90 100
          розмiром частинок менше 60 мкм.
        3. Композицiї перхлоратiв, хлоратiв  i  хроматiв,  2829 90 100
          з порошковим   металом  або  iншими  високо  2829 19 000
          енергетичними паливними компонентами.        2841 50 000
        4. Нiтрогуанiдин (NQ) (CAS 556-88-7).          2904 20 900
        5. Компаунди  фтору (CAS  7782-41-4) з  iншими  2801 30 100
          галогенами, киснем або азотом.
        6. Карборани; декарборан (CAS 17702-41-9), пентаборан 2902 19 900
          (CAS 19624-22-7) та їх похiднi.
        7. Циклотетраметилентетранiтрамiн  (CAS 2691-41-0)   2933 69 900
          (НМХ); октагiдро-1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетра-
          зин. 1,3,5,7-тетранiтро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан
          (октоген).
        8. Гексанiтростильбен (HNS) (CAS 20062-22-0).      2904 20 900
        9. Дiамiнотринiтробензол (DATB) (CAS 1630-08-6).    2904 20 900
        10. Триамiнотринiтробензол (TATB) (CAS 3058-38-6).   2904 90 900
        11. Триамiногуанiдиннiтрат (TAGN) (CAS 4000-16-2).   2925 20 100
        12. Стехiометричний субгiдрид титану ТiН  0.65-1.68 2850 00 100
          (CAS 11140-68-4).
        13. Динiтроглiколурил (DNGU, DINGU)  (CAS 55510-04-  2933 90 900
          8); тетранiтроглiколурил (TNGU,  SORGUYL)  (CAS
          55510-03-7).
        14. Тетранiтробензотриазолобензотриазол   (TACOT)  2933 90 900
          (CAS 25243-36-1).
        15. Дiамiногексанiтродифенiл (DIPAM) (CAS 17215-44-0). 2904 90 900
        16. Пiкриламiнодинiтропiридин (PYX) (CAS 38082-89-2).  2933 39 900
        17. 3-нiтро- 1,2,4 -триазол - 5- он  (NTO або ONTA)  2933 39 900
          (CAS 932-64-9).
        18. Гiдразин (CAS 302-01-2) 70-вiдсоткової концентрацiї з 2825, 2928
          або бiльше;  гiдразиннiтрат (CAS 37836-27-4);
          гiдразинперхлорати (CAS 27978-54-7); несиметричний
          диметилгiдразин (CAS 57-14-7); монометилгiдразин
          (CAS 60-34-4);  симетричний  диметилгiдразин
          (CAS 540-73-8).
        19. Перхлорат амонiю (CAS 7790-98-9).          2829 90 100
        20. Циклотриметилентринiтрамiн (RDX)  (CAS 121-82-4); 2933 69 100
          циклонiт; Т4; гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-
          триазин; 1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазациклогексан
          (гексоген).
        21. Нiтрат гiдроксиламонiю (HAN) (CAS  13465-08-2); 2825 10 000
          перхлорат гiдроксиламонiю (НАР) (CAS 15588-62-2).
        22. 2-(5-цiанотетразолато)пентаамiнкобальт(III)     2829 90 100
          перхлорат (або СР) (CAS 70247-32-4).
        23. Цис-бiс(5-нiтротетразолато)тетраамiн-кобальт(III)  2829 90 100
          перхлорат (або BNCP) (CAS 117412-28-9).
        24. 7-Амiно-4,6-динiтробензофуразан-1-оксид  (ADNBF)  2933 90 900
          (CAS 97096-78-1) або амiнодинiтробензофуроксан.
        25. 5,7- Дiамiно - 4,6- динiтробензофуразан -1 -оксид, 2933 90 900
          (САS 117907-74-1), (CL-14) або дiамiнодинiтробен-
          зофуроксан.
        26. 2,4,6 - тринiтро - 2,4,6 - триазациклогексанон   2933 90 900
          (K-6 або Кето-RDХ) (CAS 115029-35-1).
        27. 2,4,6,8 -тетранiтро-2,4,6,8-тетраазабiцикло-[3.3.0] 2933 90 900
          октан-3-он (CAS 130256-72-3) (тетранiтросемиглi-
          колурил, K-55 або кетобiциклiчний НMX).
        28. 1,1,3-тринiтроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4).   2933 90 900
        29. 1,4,5,8 - тетранiтро - 1,4,5,8 - тетраазадекалiн  2933 90 900
          (TNAD) (CAS 135877-16-6).
        30. Гексанiтрогексаазаiзовюрцитан (CAS 135285-90-4)   2933 90 900
          (CL-20, HNIW, клатрати CL-20).
        31. Полiнiтрокубани з бiльш нiж чотирма нiтрогрупами.  2904 20 900
        32. Динiтрамiд амонiю(AND або SR 12)(CAS 140456-78-6). 2851 00 900
        33. Тринiтрофенiлметилнiтрамiн (тетрил) (CAS 479-45-8). 2904 90 900
 
       b. Вибуховi речовини i ракетне паливо, якi мають такi
       характеристики:
 
        1. Вибуховi речовини iз швидкiстю детонацiї понад 8700 3602 00 000
          м/сек або тиском детонацiї бiльш як 340 кiлобар.
        2. Iншi органiчнi вибуховi речовини, не зазначенi у   3602 00 000
          пунктi ML8., що спричиняють детонацiйний тиск 250
          кiлобар або бiльше i не змiнюються при температурi
          250°С або вище протягом 5 хвилин i довше.
        3. Тверде ракетне паливо класу 1.1. ООН, не зазначене у 3602 00 000
          пунктi ML8., що має теоретичний питомий iмпульс (у
          нормальних умовах) понад 250 с для неметалiзованих
          або понад 270 с для алюмiнiзованих композицiй.
        4. Тверде ракетне паливо  класу 1.3 ООН,  що має  3602 00 000
          теоретичний питомий  iмпульс понад  230 с для
          негалогенованих, 250 с для неметалiзованих i 266 с
          для металiзованих композицiй.
        5. Метальнi вибуховi речовини, не зазначенi у пунктi  3602 00 000
          ML8.,  що мають  силову константу понад 1200
          кДж/кг.
        6. Вибуховi речовини, ракетне паливо або пiротехнiчнi 3602 00 000
          матерiали, не зазначенi у пунктi ML8., якi можуть
          зберiгати сталу швидкiсть горiння бiльш як 38 мм/сек
          у  нормальних умовах, тобто якщо тиск становить
          68,9 бар, а температура 21°С. Або
        7. Еластомерне модифiковане ливарне ракетне паливо на  з 3602, 2710
          подвiйнiй основi (EMCDB),  що розтягується бiльш
          як на 5 вiдсоткiв при максимальних навантаженнях i
          температурi -40°С.
 
       с. "Вiйськова пiротехнiка".                3604 90 000
 
       d. Iншi речовини:
 
        1. Авiацiйне паливо спецiального складу для вiйськових 2710 00 510
          цiлей.
        2. Вiйськовi матерiали iз загусниками вуглеводневого 2915 70 300
          палива спецiального складу для  використання у 2915 70 100
          вогнеметах або запальних  боєприпасах, такi, як
          стеарати i пальмiтати металiв (також вiдомi як
          октал) (CAS 637-12-7), загусники М1, М2, МЗ.
 
        3. Рiдиннi окислювачi, що складаються з iнгiбiрованої 2808 00 000
          димучої азотної кислоти (IRFNA) (CAS 8007-58-7) або 2811 29 900
          дифториду кисню (CAS 7783-41-7) чи мiстять їх у
          своєму складi.
       е. "Добавки" та "прекурсори":
        1. Азидометил(метил)оксетан (АММО) (CAS 90683-29-7) i  2932 90 500
          його полiмери.
        2. Основний салiцилат мiдi (CAS 62320-94-9), салiцилат 2918 21 000
          свинцю (CAS 45748-73-9).
        3. Бiс(2,2-динiтропропiл)формаль (CAS 5917-61-3) або  2911 00 000
          Бiс(2,2-динiтропропiл)ацеталь (CAS 5108-69-0).
        4. Бiс (2-фтор-2,2-динiтроетил) формаль (FEFO)     2911 00 000
          (CAS 17003-79-1).
        5. Бiс(2-гiдроксiетил)глiкольамiд (BHEGA)        2924 10 000
          (CAS 17409-41-5).
        6. Бiс(2-метилазиридинiл)метиламiнофосфiноксид (метил  2931 00 900
          BAPO) (CAS 85068-72-0).
        7. Бiсазидометилоксетан i його полiмери(CAS       2932 90 500
          17607-20-4).
        8. Бiсхлорметилоксетан(ВСМО)  (CAS 142173-26-0).    2932 90 500
        9. Бутадiєннiтрилоксид (BNO).              2929 90 900
        10. Бутантриолтринiтрат (BTTN) (CAS 6659-60-5).     2905 50 900
        11. Катоцен (CAS 37206-42-1)(2,2-бiсетилфероценiл-   2931 00 900
          пропен), фероценкарбонова кислота (CAS 1271-42-7),
          N-бутилфероцен (CAS  319904-29-7), бутацен (CAS
          125856-62-4) та iншi адуктивнi полiмернi похiднi
          фероцену.
        12. Динiтроазетидин-трет-бутилова сiль.         2933 90 900
        13. Реакцiйноздатнi мономери, пластифiкатори та     3815 90 900
          полiмери, що мiстять нiтро-, азидо-, нiтрато-,   3911 90 100
          нiтраза- i дифторамiно-групи.
        14. Полi-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5-дiолформаль  3907 20 900
          (FРF-1).
        15. Полi-2,4,4,5,5,6,6-гексафтор-2-трифторметил-3-   3907 20 900
          оксагептан-1,7-дiолформаль (FPF-3).
        16. Полiглiцидилазид (GAP) (CAS  143178-24-9) i його 3907 20 900
          похiднi.
        17. Гексабензилгексаазаiзовюрцитан(HBIW)        2933 90 900
          (CAS 124782-15-6).
        18. Полiбутадiєн з кiнцевими гiдроксильними групами 2902 90 000
          (НТРВ), функцiональнiсть яких перебуває у межах 2,2
          i 2,4, гiдроксильний показник менший  нiж 0,77
          мекв/г, в'язкiсть при 30°С менша нiж 47 пуаз
          (CAS 69102-90-5).
        19. Полiбутадiєн з кiнцевими гiдроксильними групами  2821 10 000
          (НТРВ), функцiональнiсть яких знаходиться в межах
          2,2 i 2,4, гiдроксильний показник менший нiж 0,77
          мекв/г, в'язкiсть при 30°С менша нiж 47 пуаз
          (CAS 1309-37-1).
        20. Бета-резорцилат свинцю (CAS 20936-32-7).      2918 29 900
        21. Станат свинцю (CAS 12036-31-6), малеат свинцю (CAS з 2841, 2917
          19136-34-6), цитрат свинцю (CAS 14450-60-3).      2918
        22. Свинцево-мiднi бета-резоцилатнi або салiцилатнi  2918 21 900
          хелати (CAS 68411-07-4).              2918 29 900
        23. Нiтратометил(метил)оксетан або полi(3-нiтратометил- 2932 90 500
          3-метилоксетан),(Роlу-NIММО)(NММО)         3907 30 000
          (CAS 84051-81-0).
        24. 3-Нiтраза-1,5-пентандiiзоцiанат (CAS 7406-61-9).  2929 10 000
        25. N-Метил-n-нiтроанiлiн (CAS 100-15-2).        2921 42 100
        26. Металоорганiчнi зв'язувальнi агенти, у тому числi:
 
          а. Неопентил   (дiалiл)  окситри  (дiоктил)- 2931 00 900
            фосфатотитанат(САS 103850-22-2), вiдомий також
            як 2,2-бiс[2-пропенолатометилбутанолатотрис
            (дiоктил) фосфато]титан (IV) (CAS 110438-25-0)
            або LICA 12 (CAS 103850-22-2).
          b. [(2-пропенолато-1)метилпропанолатометил]-    2931 00 900
            (бутанолато-1)трис(дiоктил)пiрофосфато-
            титанат(IV) або KR3538.
          с. [(2-пропенолато-1)метилпропанолатометил]-    2931 00 900
            (бутанолато-1)трис(дiоктил)фосфатотитанат(IV).
 
        27. Полiцiанодифторамiнооксиетилен (PCDE).       3907 20 110
        28. Полiфункцiональнi азиридинамiди з iзофталатною,  3908 90 000
          тримезинатною (ВIТА або бутиленiмiнтримезамiд),
          iзоцiануратною або 3-метиладипатною структурою
          головного ланцюга з 2-метил або 2-етил замiнниками
          в азиридиновому кiльцi.
        29. Полiглiцидилнiтрат або полi(нiтратометил-оксиран); 3907 30 000
          (Poly-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8).
        30. Полiнiтроортокарбонати.               3907 40 000
        31. Пропiленiмiн, 2-метилазиридин (CAS 75-55-8).    2933 90 900
        32. Тетраацетилдибензилгексаазаiзовюрцитан (TAIW).   2933 90 900
        33. Тетраетиленпентамiнакрилонiтрил (TEPAN)  (CAS   2921 29 000
          68412-45-3); цiаноетильований полiамiн i його
          солi.
        34. Тетраетиленпентамiнакрилонiтрилглiцидол (TEPANOL)  2910 90 000
          (CAS 68412-46-4); цiаноетильований полiамiн
          конденсований з глiцидолом i його солями.
        35. Трифенiлвiсмут (ТРВ) (CAS 603-33-8).        2931 00 900
        36. Три(2-метилазиридин-1-iл)фосфiноксид (МАРО)     2931 00 900
          (CAS 57-39-6); ди(2-метилазиридинiл)[2-(2-
          гiдроксипропокси) пропiламiно]фосфiноксид (ВОВВА
          8) та iншi похiднi МАРО.
        37. 1,2,3-три(2-метилазиридин-1-iл)фосфiноксид (МАРО)  2909 19 000
          (CAS 57-39-6); ди(2-метилазиридинiл) [2-(2-
          гiдроксипропокси)пропiламiно]фосфiноксид(ВОВВА8)
          та iншi похiднi МАРО.
        38. 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3).         2903 69 000
        39. 1,2,4-тригiдроксибутан(1,2,4-бутантриол)      2905 44 100
          (CAS 3068-00-6).
        40. 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан   2933 90 900
          (TAT) (CAS 41378-98-7)
        41. 1,4,5,8-тетраазадекалiн (CAS 5409-42-7).      2933 90 900
        42. Низькомолекулярний     (менш  як 10000) полi  3907 30 000
          (епiхлогiдрин)  з  функцiональними  спиртовими
          групами; полi(епiхлоргiдриндiол) i трiол.
 
 Примiтка 1     "Вiйськовi вибуховi речовини" i паливо, якi мiстять
          метали або сплави, зазначенi в пiдпунктах ML8.a.1.
          i ML8.a.2., пiдлягають контролю незалежно вiд того,
          капсульованi чи не капсульованi цi метали i сплави
          в алюмiнiй, магнiй, цирконiй або берилiй. (Див.
          також пункт 1.С.11. Списку товарiв  подвiйного
          використання).
 
 Примiтка 2    Згiдно з пунктом ML8. не пiдлягають контролю бор
          або карбiд бору, збагачений бором-10 (20 вiдсоткiв
          або бiльше загального вмiсту бору).
 
 Примiтка 3     Авiацiйнi палива, що пiдлягають контролю згiдно з
          пiдпунктом ML8.d.1., є готовим продуктом, але не їх
          складовими частинами.
 
 Примiтка 4     Згiдно з пунктом  ML8. не пiдлягають контролю
          перфоратори, спецiально призначенi для каротажу
          нафтових свердловин.
 
 Примiтка 5     Експорт та iмпорт зазначених нижче речовин може
          здiйснюватися без дозволу Держекспортконтролю,
          якщо експертизою в галузi експортного контролю
          встановлено, що вони не є композицiйними складовими
          частинами вiйськових вибухових речовин, не змiшанi
          з вiйськовими вибуховими речовинами чи порошками
          металiв:
          а. Пiкрат амонiю (CAS 131-74-8).          2908 90 900
          b. Чорний порох.                  3601 00 000
          с. Гесканiтродифенiламiн (CAS 35860-31-2).     2921 44 000
          d. Дифторамiн (NHFZ) (CAS 10405-27-3).       2812 90 000
          е. Нiтрокрохмаль (CAS 9056-38-6).          3505 10 900
          f. Нiтрат калiю (CAS 7757-79-1).          2834 21 000
          g. Тетранiтронафталiн (CAS 55810-18-9).       2904 20 900
          h. Тринiтроанiзол (CAS 606-35-9).          2908 90 900
          i. Тринiтронафталiн (CAS 55810-17-8).        2904 20 900
          j. Тринiтроксилол (CAS 7757-79-1).         2904 20 900
          k. Димуча  азотна кислота (CAS  7757-79-1)   2808 00 000
            неiнгiбiрована i незбагачена.
          l. Ацетилен (CAS 74-86-2).             2901 29 900
          m. Пропан (CAS 74-98-6).              2901 10 100
          n. Рiдкий кисень (CAS 7782-44-7).          2804 40 000
          о. Пероксид  водню  (CAS  7722-84-1) з    2847 00 000
            концентрацiєю менше нiж 85 вiдсоткiв.
          р. Мiш-метал (CAS 8049-20-5).            2805 30 100
          q. N-пiролiдинон; 1-метил-2-пiролiдинон (CAS 872-  2933 90 900
            50-4).
          r. Дiоктилмалеат (CAS 2915-53-9).          2917 19 900
          s. Етилгексилакрилат (CAS 103-11-7).        2916 12 000
          t. Триетилалюмiнiй  (TEA)  (CAS 97-93-8),   2931 00 900
            триметилалюмiнiй  (TMA)  (CAS 75-24-1) та
            iншi пiрофорнi алкiловi та  ариловi похiднi
            лiтiю, натрiю, магнiю, цинку i бору.
          u. Нiтроцелюлоза (CAS 9004-70-0).          3912 20 190
          v. Нiтроглiцерин  (або  глiцеринтринiтрат,    2509 50 900
            тринiтроглiцерин) (NG) (CAS 55-63-0).
          w. 2,4,6-тринiтротолуол (TNT) (CAS 118-96-7).    2904 20 100
          x. Тилендiамiндинiтрат (ЕDDN) (САS 20829-66-7).   2921 21 000
          у. Пентаеритриттетранiтрат      (PETN)     2920 90 800
            (CAS 78-11-5).
          аа. Азид свинцю (CAS 13424-46-9), середнiй та   2850 00 500
            основний стифнат  свинцю  (CAS  6594-85-0;
            15245-44-0), а також вибуховi речовини або
            капсульнi композицiї, що мiстять  азиди або
            комплекси азидiв.
          bb. Триетиленглiкольдинiтрат    (TEGDN)     2920 90 800
            (CAS 111-22-8).
          сс. 2,4,6-тринiтрорезорцин (стифнiнова кислота)   2908 90 900
            (CAS 82-71-3).
          dd. Дiетилдифенiлсечовина(САS 85-98-3);       2924 10 000
            диметилдифенiл-сечовина(САS 611-92-7);
            метилетилдифенiлсечовина (CAS 139556-84-4).
          ee. N,N  - дифенiлсечовина  (несиметрична    2924 10 000
            дифенiлсечовина) (CAS 603-54-3).
          ff. Метил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична    2924 10 000
            метилдифенiлсечовина)(CAS 13114-72-2).
          gg. Етил-N,N-дифенiлсечовина (несиметрична     2924 10 000
            етилдифенiлсечовина) (CAS 18168-01-9).
          hh. 2-нiтродифенiламiн (2-NDPA) (CAS 119-75-5).   2921 44 000
          ii. 4-нiтродифенiламiн (4-NDPA) (CAS 836-30-6).   2921 44 000
          jj. 2,2-динiтропропанол (CAS 918-52-5).       2905 50 100
          kk. Хлортрифторид (CAS 7790-91-21).         2812 90 000
 
 Примiтка 6     Експорт  та  iмпорт пiротехнiки вiйськового
          призначення  здiйснюється  за   дозволом
          Держекспортконтролю. Експорт та iмпорт iншої
          пiротехнiки може здiйснюватися без дозволу
          Держекспортконтролю, якщо експертизою в галузi
          експортного контролю встановлено, що вона не
          може  бути  використана у  вiйськових або
          терористичних цiлях.
 
 ML9.    Вiйськовi кораблi, спецiальне вiйськово-морське обладнання
       i допомiжнi пристрої та аксесуари, наведенi нижче, їх
       складовi частини, спецiально призначенi для вiйськового
       використання:
 
       а. Бойовi кораблi та судна  (надводнi або пiдводнi),  з 8905, 8906,
       спецiально призначенi або модифiкованi для ведення     8907
       наступальних чи оборонних дiй, незалежно вiд того, чи
       переобладнанi вони для  невiйськового використання
       незалежно вiд їх технiчного чи робочого стану та чи є на
       них системи доставки засобiв ураження цiлi чи броня, а
       також корпуси чи частини корпусiв таких кораблiв або
       суден.
 
       b. Двигуни, наведенi нижче:
        1. Дизельнi двигуни, спецiально призначенi для     з 8408, 8409
          пiдводних човнiв, що мають обидвi з таких
          характеристик:
          а. Вихiдна потужнiсть понад 1,12 Мвт (1500 к. с.).Та
          b. Кiлькiсть обертiв не менш як 700 за хвилину.
        2. Електричнi двигуни спецiального призначення для  з 8501, 8503
          пiдводних човнiв, якi мають усi такi характеристики:
          а. Вихiдна потужнiсть понад 0,75 Мвт (1000 к. с.).
          b. Швидкий реверс.
          с. Рiдинне охолодження. Та
          d. Повнiстю закритi.
        3. Дизельнi двигуни з немагнiтних матерiалiв,      з 8412
          спецiально призначенi для вiйськового використання,
          з вихiдною потужнiстю не менш як 37,3 Квт (50 к. с.)
          та вмiстом немагнiтних матерiалiв понад 75
          вiдсоткiв загальної маси;
 
       с. Пристрої для виявлення пiдводних човнiв, спецiально з 8527, 8543
        призначенi  для  вiйськового  використання,  та
        пристосування керування ними;
 
       d. Протичовновi та протиторпеднi сiтки;          7326 90 990
 
       е. Устаткування для  наведення та навiгацiї, спецiально  з 8526, 8529
        призначене для вiйськового використання.
 
       f. Гермопрохiдники в корпусi та з'єднувачi, спецiально 8908 00 000
        призначенi для вiйськового використання, з  метою 8538 90 900
        сприяння взаємодiї з устаткуванням, розташованим зовнi
        судна.
 
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом ML9.f. контролю пiдлягають
          з'єднувачi  однопровiдного,  багатопровiдного,
          коаксиального або хвильоводного типу для суден та
          пристрої корпусної проходки для суден, непроникнi у
          разi виникнення течi ззовнi та iз збереженням
          необхiдних характеристик  на морських глибинах
          понад 100 м; також волоконно-оптичнi з'єднувачi та
          оптичнi з'єднувачi корпусної проходки, спецiально
          призначенi для передавання випромiнювання "лазерiв"
          незалежно вiд глибини. Цей пункт не передбачає
          звичайнi пристрої проходки корпусу для гребного валу
          i тяги корпусних з  гiдродинамiчним управлiнням
          прохiдникiв.
 
       g. Безшумнi пiдшипники з газовим або магнiтним пiдвiсом, 9032 89 900
        пристосування для керування заглушенням вiбрацiї чи  9032 90 900
        сигнатури дiючого судна та устаткування з пiдшипниками,
        спецiально призначеними для вiйськового використання.
 
 ML10.    "Лiтальнi апарати", безпiлотнi лiтальнi апарати, авiацiйнi
       двигуни та  обладнання  "лiтальних апаратiв", супутнє
       устаткування та компоненти, спецiально призначенi чи
       модифiкованi для вiйськового використання:
 
       а. Бойовi "лiтальнi апарати" та спецiально призначенi для з 8802, 8803
        них компоненти.
       b. Iншi  "лiтальнi апарати", спецiально призначенi або з 8801, 8802,
        модифiкованi для вiйськового використання, включаючи    8803
        вiйськову  розвiдку,  атаку,  вiйськову пiдготовку,
        транспортну  авiацiю i повiтряно-десантнi вiйська або
        вiйськове обладнання, матерiально-технiчне забезпечення
        та спецiально призначенi для них компоненти.
 
       с. Авiацiйнi двигуни, спецiально призначенi чи       з 8411, 8412
        модифiкованi для вiйськового використання та спецiально
        призначенi для них компоненти.
 
       d. Безпiлотнi "лiтальнi апарати", включаючи дистанцiйно  з 8801, 8805,
        керованi та автономнi програмованi лiтальнi апарати,  9032, 9033,
        спецiально призначенi або модифiкованi для вiйськового    8526
        використання, а також установки для їх запуску,
        наземної пiдтримки i супутнє обладнання для керування i
        командування  та спецiально  призначенi для  них
        компоненти.
 
       е. Бортове авiацiйне обладнання, включаючи обладнання для з 8409, 8411,
        дозаправлення  лiтака паливом  у повiтрi, спецiально  8412, 8413,
        призначене для використання в "лiтальних апаратах",  9417, 8526,
        зазначених у пунктах ML10.a., ML10.b., або авiацiйнi    8705
        двигуни, зазначенi у пунктi МL10.с.,  та спецiально
        призначенi для них компоненти.
 
       f. Паливозаправники  пiд  тиском,  обладнання  для з 8413, 8716
        дозаправлення  пiд  тиском, обладнання,  спецiально
        призначене для забезпечення дiй в обмеженому просторi
        та наземне обладнання, спецiально розроблене для
        "лiтальних апаратiв", зазначених у пунктах ML10.a.,
        ML10.b. або для авiацiйних двигунiв, зазначених у
        пунктi МL10.с.
 
       g. Обладнання для забезпечення дихання в гермокабiнi та  з 9020
        висотнi частково компенсуючi костюми для використання в
        "лiтальних апаратах", протиперевантажувальнi костюми,
        вiйськовi захиснi шоломи i захиснi маски, конвертори
        рiдкого кисню, що  використовуються для "лiтальних
        апаратiв" або  керованих ракет, та пiропатрони для
        приведення  в дiю  пристроїв аварiйного залишення
        "лiтального апарата" екiпажем.
 
       h. Парашути, що використовуються особовим складом для
        скидання вантажiв або гальмування "лiтального апарата":
        1. Парашути для:
          а. прицiльної висадки десанту  спецiального    з 8804, 8805
           призначення.
          b. скидання парашутистiв-десантникiв.        з 8804, 8805
        2. Парашути для скидання вантажiв.           з 8804, 8805
        3. Пароплани  (гальмовi посадочнi парашути, гальмовi з 8804, 8805
          парашути для стабiлiзацiї та керування просторовим
          положенням  тiл, що падають, наприклад рятувальнi
          капсули, катапультнi сидiння, бомби).
        4. Гальмовi парашути з системами катапультних сидiнь  з 8804, 8805
          для регулювання послiдовностi розкривання та
          наповнення повiтрям аварiйних парашутiв.
        5. Рятувальнi парашути для керованих ракет, безпiлотних з 8804, 8805
          лiтальних апаратiв або космiчних кораблiв.
        6. Парашути, якi використовуються для зближення, та  з 8804, 8805
          гальмовi посадочнi парашути.
        7. Iншi вiйськовi парашути.               з 8804, 8805
 
       i. Автоматично пiлотованi системи для скидання вантажiв на з 8804, 8805
        парашутах;  обладнання, спецiально призначене  або
        модифiковане для вiйськового використання для стрибкiв
        з керованим розкриттям парашутiв на будь-якiй висотi,
        включаючи кисневе обладнання.
 
 Примiтка 1    Згiдно з пiдпунктом  ML10.b.  не пiдлягають
          контролю  "лiтальнi апарати" або їх рiзновиди,
          спецiально розробленi для вiйськового використання:
          а. Не обладнанi для вiйськового використання i не
            оснащенi  обладнанням  або  пристроями,
            спецiально розробленими або модифiкованими
            для вiйськового використання. Та
          b. Дозволенi органами цивiльної авiацiї країни-
            експортера для цивiльного використання.
 
 Примiтка 2    Згiдно з пiдпунктом  ML10.с. не пiдлягають
          контролю:
 
          а. Авiацiйнi двигуни, призначенi або модифiкованi
           для вiйськового використання, дозволенi органами
           цивiльної  авiацiї держави-експортера  для
           використання   на  цивiльних  "лiтальних
           апаратах", або спецiально створенi компоненти
           таких двигунiв.
          b. Поршневi  двигуни або спецiально призначенi
           компоненти для них.
 
 Примiтка 3    Контроль за спецiально створеними компонентами
          та обладнанням для "цивiльних лiтальних апаратiв"
          або авiацiйних двигунiв, зазначеним у пiдпунктах
          ML10.b. та МL10.с., якi можуть бути модифiкованi
          для вiйськового використання, поширюється тiльки
          на вiйськовi компоненти та вiйськове обладнання,
          якi є необхiдними для їх модифiкацiї з метою
          наступного вiйськового використання.
 
 ML11.    Електронне обладнання, контроль якого не передбачений у
       цьому Списку, спецiально призначене для вiйськового
       використання, i  спецiально призначенi  для  нього
       компоненти:
 
 Примiтка     Згiдно з пунктом ML11. контролю пiдлягає:
 
          а. Обладнання  радiоелектронної протидiї та   з 8525, 8529,
           контрпротидiї радiорозвiдцi (тобто обладнання,    8543
           призначене  для  передавання стороннiх  чи
           приглушувальних сигналiв на радiолокацiйнi радари
           чи приймачi радiозв'язку або тi, якi iншим шляхом
           створюють  перешкоди  прийому, роботi  чи
           ефективному використанню ворожих електронних
           приймачiв, разом з їх обладнанням протидiї) разом
           з апаратурою створення активних перешкод та
           боротьби з активними перешкодами.
          b. Електроннi  прилади  з  пристроями швидкої  з 8525, 8526,
           перебудови частоти.                8527, 8529
          с. Електронне обладнання або системи, призначенi  з 8526, 8543
           для   спостерiгання  та   контролю   за
           електромагнiтним спектром для цiлей вiйськової
           розвiдки чи безпеки або для протидiї такому
           спостереженню i контролю.
          d. Обладнання  пiдводної протидiї, включаючи   з 8525, 8526,
           обладнання акустичного i магнiтного створення    8543
           перешкод i радiолокацiйних пасток, апаратуру для
           передавання  стороннiх  чи  приглушувальних
           сигналiв на гiдролокацiйнi приймачi.
          е. Обладнання для таємного оброблення даних,   з 8543
           апаратура  захисту iнформацiї та  апаратура
           забезпечення таємностi передавання i роботи лiнiй
           зв'язку з використанням процесiв шифрування.
          f. Обладнання  iдентифiкацiї, аутентифiкацiї та  8543 80 900
           змiни шифру, а також  обладнання керування   8543 90 900
           шифром, його виготовленням i розподiлом.
 
 ML12.    Системи  зброї, якi  використовують високошвидкiсну
       кiнетичну енергiю та обладнання цих систем, зазначенi
       нижче, та спецiально призначенi для них компоненти:
 
       а. Системи зброї, якi використовують кiнетичну енергiю,  з 9301
        спецiально призначенi для руйнування або впливу на цiль
        i створення перешкод у виконаннi нею завдання.
       b. Спецiально спроектованi засоби випробувань та оцiнки, а з 9301
        також моделi для випробувань з дiагностичною апаратурою
        i цiлi для проведення динамiчних випробувань пускових
        установок та систем, якi використовують кiнетичну
        енергiю.
 
 Примiтка       Для систем  зброї, в яких використовуються
           пiдкалiбернi боєприпаси або виключно  хiмiчне
           ракетне паливо, а також боєприпаси до неї (Див.
           пункти ML1., ML2., ML3., ML4.).
 
 Примiтка 1      Згiдно з пунктом ML12.  контролю пiдлягають
           вироби, спецiально призначенi для систем зброї,
           якщо в нiй використовується кiнетична енергiя:
           а. Пусковi установки, здатнi прискорювати масу
             понад 0,1g до швидкостi 1,6 км/сек у режимi
             одиночного або швидкого вогню.
           b. Системи первинного генерування енергiї,
             системи створення, електричної бронi,
             накопичення енергiї, термоуправлiння
             кондицiонування, комутацiї чи манiпулювання
             паливом, а також електричнi iнтерфейси мiж
             джерелом живлення, гарматою та iншими
             функцiями електроприводу гарматної башти.
           с. Системи  виявлення  цiлi, супроводження,
             керування  вогнем  або  оцiнки  ступеня
             пошкодження.
           d. Системи самонаведення, наведення або створення
             вiдхильної тяги (поперечного прискорення) для
             снарядiв.
 
 Примiтка 2    Згiдно з пунктом ML12. контролю пiдлягають
          системи зброї, в яких використовуються будь-якi з
          наведених нижче способiв надання руху:
          а. Електромагнiтний.
          b. Електротермiчний.
          с. Плазмовий.
          d. Легкогазовий. Або
          е. Хiмiчний (коли поєднується з будь-яким iз
            вищезазначених).
 
 Примiтка 3    Згiдно з пунктом ML12. не пiдлягають контролю
          "технологiї" магнiтної iндукцiї для забезпечення
          безперервного руху цивiльних транспортних засобiв.
 
 ML13.    Броньоване чи захисне обладнання та конструкцiї i
       компоненти:
 
       а. Броньованi пластини:                  7326 90 990
        1. Виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або 7326 90 990
          технiчних умов.
        2. Придатнi для вiйськового використання.        7308 90 990
 
       b. Конструкцiї з металевих або неметалевих матерiалiв чи  7308 90 990
        їх комбiнацiй, спецiально призначенi для забезпечення
        балiстичного захисту вiйськових систем.
 
       с. Вiйськовi каски.                    з 6506
 
       d. Бронежилети  i пластинчастi костюми,  виготовленi з 6307
        вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов,
        чи еквiвалентнi та спецiально створенi для них
        компоненти.
 
 Примiтка 1    Згiдно з пiдпунктом ML13.b. контролю пiдлягають
          матерiали, спецiально призначенi для створення
          бронi, реактивної до дiї вибуху чи призначеної для
          спорудження вiйськових сховищ.
 
 Примiтка 2    Згiдно з пiдпунктом  МL13.с. не пiдлягають
          контролю звичайнi сталевi каски, не модифiкованi i
          не призначенi для установки будь-якого типу
          допомiжного пристрою.
 
 Примiтка 3    Згiдно з пiдпунктом  ML13.d. не  пiдлягають
          контролю iндивiдуальнi костюми або бронежилети
          для iндивiдуального захисту i приладдя до них, якi
          використовуються цивiльними споживачами.
 Примiтка 4    Див. також пункт 1.А.5. Списку товарiв подвiйного
          використання.
 
 ML14.    "Спецiалiзоване обладнання для вiйськової пiдготовки" або з 8526, 8805,
       для iмiтацiї вiйськових сценарiїв i спецiально призначенi   9023
       для нього компоненти та приладдя:
 
 Технiчна  Пiд термiном "спецiалiзоване обладнання для вiйськової
 примiтка  пiдготовки" розумiються вiйськовi типи тренажерiв атаки,
       тренажери бойових польотiв, тренажери радарних цiлей,
       iмiтатори радарних цiлей, прилади для артилерiйсько-
       стрiлецької пiдготовки, тренажери  протичовнових дiй,
       льотнi тренажери (разом з центрифугами для пiдготовки
       пiлотiв/космонавтiв), радарнi тренажери,  тренажери
       технiки  пiлотування  за  приладами,  тренажери
       лiтаководiння, тренажери ракетних пускiв, обладнання
       мiшеней, автоматично  керованi "лiтальнi апарати",
       тренажери з озброєння, тренажери безпiлотних "лiтальних
       апаратiв" та мобiльнi навчальнi пiдроздiли.
 
 Примiтка      Згiдно з пунктом  ML14. контролю  пiдлягають
          системи створення зображення i оточення, що
          взаємодiє з ними, для iмiтаторiв, якщо вони
          спецiально призначенi  або модифiкованi  для
          вiйськового використання.
 
 ML15.    Апаратура одержання видової iнформацiї чи протидiї,
       спецiально створена для вiйськового використання, та
       "спецiально призначенi компоненти" i приладдя для цього:
 
       а. Пристрої запису та апаратура для оброблення образiв.  з 8520, 8521,
                                      8522
       b. Камери, фотографiчне обладнання, обладнання  для    з 9007, 9010
        оброблення плiвки, спецiально призначене для
        вiйськового використання.
 
       с. Електронно-оптичнi перетворювачi.            з 8540
 
       d. Апаратура iнфрачервоного чи теплового бачення.     з 9027
 
       е. Радiолокацiйнi станцiї та комплекси.          з 8526, 8527
                                      8529
       f. Обладнання радiорозвiдки i радiопротидiї та обладнання з 8525, 8526,
        для боротьби з радiорозвiдкою i радiопротидiєю для   8543
        обладнання, яке пiдлягає контролю згiдно з
        пiдпунктами ML15.a. - ML15.e.
 
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом ML15.f. контролю пiдлягає
          обладнання, призначене для погiршення роботи або
          зниження   ефективностi  вiйськових  систем
          зображення чи зведення до мiнiмуму зазначених
          деградацiйних впливiв.
 
 Примiтка 1    Пiд термiном "спецiально призначенi компоненти"
          розумiється наведене нижче обладнання, якщо воно
          призначене для вiйськового використання:
          а. Iнфрачервонi електронно-оптичнi перетворювачi
           (ЕОП).
          b. Електронно-оптичнi перетворювачi для пiдсилення
           яскравостi  зображення  (але не  першого
           поколiння).
          с. Мiкроканальнi пластини (ЕОП).
          d. Електронно-променевi трубки (ЕПТ) телекамер
           для малих рiвнiв освiтлення.
          е. Детекторнi матрицi  (разом з електронним
           мiжз'єднанням чи системами зчитування).
          f. Пiроелектричнi телевiзiйнi ЕПТ.
          g. Системи охолодження для систем отримання
           видової iнформацiї.
          h. Електроннi  затвори  фотохромного  чи
           електрооптичного типу iз швидкiстю дiї менш
           як 100 мкс, за винятком  затворiв, якi є
           важливою частиною камер для високошвидкiсної
           кiнозйомки.
          i. Оптично-волоконнi iнвертори зображення.
          j. Компаунднi напiвпровiдниковi фотокатоди.
 
 Примiтка 2      Згiдно з пунктом ML15. не пiдлягають контролю
           "електронно-оптичнi   перетворювачi   для
           посилення  яскравостi  зображення  першого
           поколiння". (Див. також пункти 6.А.2.а.2. та
           6.А.2.b.  Списку   товарiв   подвiйного
           використання.)
 ML16.    Поковки, вiдливки та iншi продукти без  чистового  з 7201, 7202
       оброблення, використання яких у виробах, що пiдлягають
       контролю, може бути встановлено за складом матерiалiв,
       геометрiєю або функцiєю i якi спецiально призначенi для
       будь-яких виробiв, що пiдлягають контролю згiдно з
       пунктами ML1. - ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. або
       МL19. цього Списку.
 
 ML17.    Рiзноманiтне обладнання, матерiали, бiблiотеки, наведенi
       нижче, та спецiально призначенi для них компоненти:
 
       а. Автономнi апарати для водолазних робiт i пiдводного
        плавання:
        1. Дихальнi апарати iз замкнутим i напiвзамкнутим   9020 00 900
          контуром  (з повторним  використанням  повiтря),
          спецiально призначенi для вiйськового використання
          (наприклад, виготовленi немагнiтними).
        2. Спецiально призначенi компоненти для використання з   9020 00 900
          метою перетворення апаратiв з розiмкнутим контуром
          для вiйськового використання.
        3. Вироби, призначенi  виключно  для  вiйськового   8908 00 000
          використання з автономними апаратами для водолазних   9020 00 900
          робiт та пiдводного плавання.
 
       b. Будiвельне обладнання, спецiально  призначене для   з 8429, 8430
        вiйськового використання.
 
       с. Арматура, покриття i оброблення  для придушення    з 2804, 2850,
        демаскувальних  ознак, спецiально  призначенi  для    3910, 7019,
        вiйськового використання.                    8803
       d. Саперне  обладнання,  спецiально  призначене  для   8710 00 000
        використання в зонi бойових дiй.
 
       е. "Роботи", контролери "роботiв" та "манiпулятори"
        роботiв, якi мають одну з таких характеристик:
        1. Спецiально призначенi для вiйськового використання.   8479 89 500
        2. Оснащенi засобами захисту гiдравлiчних лiнiй вiд   8479 89 500
          пробою  ззовнi балiстичними осколками  (наприклад
          самозатяжнi лiнiї) та призначенi для використання
          гiдравлiчнi рiдини, що мають температуру займання
          вище 839°К (566°С). Або
        3. Спецiально призначенi чи розрахованi на роботу в   8479 89 500
          електромагнiтному  iмпульсному  середовищi  для
          вiйськового використання  з  обладнанням,  що
          контролюється згiдно з цим Списком.
       f. "Бiблiотеки" (бази  даних  технiчних  параметрiв),   з 4901, 4906,
        спецiально призначенi для вiйськового використання, з     8524
        обладнанням, що контролюється цим Списком.
 
       g. Ядернi енергетичнi установки чи атомнi силовi установки,  8401 40 900
        разом з "ядерними реакторами", спецiально призначеними
        для вiйськового застосування, та компоненти для них,
        спецiально створенi чи модифiкованi для вiйськового
        використання.
 
       h. Обладнання або матерiали з покриттям чи спецiальним  з 2804, 2850,
        обробленням  для  придушення  характерних ознак,  3910, 7019,
        призначенi для вiйськового використання, iншi, нiж    8803
        зазначенi у цьому Списку.
 
       i. Тренажери,  спецiально призначенi  для  вiйськових 8401 40 900
        "ядерних реакторiв".
 
       j. Мобiльнi ремонтнi майстернi, спецiально призначенi для 8710 00 000
        обслуговування вiйськової технiки.
 
       k. Польовi генератори, спецiально призначенi для      9031 90 900
        вiйськового використання.
 
       l. Контейнери, спецiально  призначенi для вiйськового 9033 00 000
        використання.
 
 Технiчна  У пунктi ML17. пiд термiном "бiблiотека" (база даних
 примiтка  технiчних  параметрiв)  розумiється набiр  технiчної
       iнформацiї вiйськового призначення, використання якої може
       полiпшити  експлуатацiйнi характеристики  вiйськового
       обладнання або систем.
 
 ML18.    Обладнання i "технологiї" для виробництва продукцiї,
       зазначеної у цьому Списку:
 
       а. Спецiально призначене чи  модифiковане  виробниче  з 8424, 8456,
        обладнання для виробництва виробiв, що контролюються  8458, 8459,
        згiдно iз цим Списком, i спецiально призначенi для   8460, 8461,
        нього компоненти.                    8462, 8464,
                                    8465, 8515,
                                    8479, 8537
 
       b. Спецiально призначенi технiчнi засоби контролю  за  з 9031
        навколишнiм  природним  середовищем  та спецiально
        призначене  для цього обладнання  для сертифiкацiї,
        квалiфiкацiї чи  тестування виробiв, що  пiдлягають
        контролю згiдно з цим Списком.
 
       с. Конкретна  виробнича  "технологiя", навiть  якщо  4901 99 000
        обладнання, з яким така технологiя має використовува-  4906 00 000
        тися, не пiдлягає контролю.
 
       d. "Технологiї", призначенi для проектування, складання  4901 99 000
        компонентiв,  а  також  експлуатацiї, технiчного 4906 00 000
        обслуговування i ремонту всього виробничого обладнання
        для виробництва виробiв, що пiдлягають контролю згiдно
        з цим Списком, навiть якщо самi компоненти не
        пiдлягають контролю.
 
 Примiтка 1    Згiдно з пiдпунктами ML18.a. та ML18.b. контролю
          пiдлягає таке обладнання:
          а. Нiтратори безперервної дiї.
          b. Вiдцентрова  випробувальна апаратура  або
           обладнання, якi мають  будь-яку з таких
           характеристик:
           1. З приводом вiд двигуна або двигунiв, що мають
             повну нормовану потужнiсть бiльш як 298 кВт
             (400 к. с.).
           2. Здатнiсть нести корисне навантаження 113 кг
             i бiльше. Або
           3. Здатнiсть розвивати вiдцентрове прискорення
             8 g або бiльше при корисному навантаженнi 91
             кг або бiльше.
           с. Дегiдратацiйнi преси.
           d. Шнековi екструдери, спецiально створенi або
             модифiкованi для пресування вiйськових
             вибухових речовин витискуванням.
           е. Вiдрiзнi верстати для оброблення
             екструдованого ракетного палива.
           f. Бочки дiаметром 1,85 м та бiльше, мiсткiстю
             понад 227 кг.
           g. Мiшалки безперервної дiї для твердого
             ракетного палива.
           h. Рiдиннi млини для розмелювання i подрiбнення
             iнгредiєнтiв вибухових речовин.
           i. Обладнання для досягнення сферичностi та
             однорiдностi частинок металевого порошку,
             зазначеного у примiтцi 1 пiдпункту ML8.a.1.
           j. Конвертери конвекцiйного потоку для конверсiї
             матерiалiв, зазначених у пiдпунктi МL8.а.6.
 
 Технiчна  У пунктi ML18. пiд термiном "виробництво" розумiється
 примiтка  проектування, випробування, виготовлення, огляд та
       контроль.
 Примiтка 2 а. Пiд термiном "продукти", який вживається у цьому
        Списку, розумiється:
        1. Продукти, якi не пiдлягають контролю, якщо вони за
          категорiєю нижче таких концентрацiй, як:
          а. Гiдразин (Див. пiдпункт ML8.a.18.).
          b. "Вiйськовi вибуховi речовини" (пункт ML8.).
        2. Продукти, якi не пiдлягають контролю, якщо вони за
          категорiєю  нижче  щодо  технiчних обмежень,
          наприклад  "надпровiднi" матерiали,  якi  не
          пiдлягають контролю за категорiєю 1.С.5 Перелiку
          товарiв  подвiйного використання;  "надпровiднi"
          електромагнiти, якi не пiдлягають контролю за
          категорiєю  3.А.1.е.3 Списку товарiв подвiйного
          використання,    "надпровiдне"   електричне
          обладнання, яке вилучене з контролю в пiдпунктi
          ML20.b.
        1. Металеве паливо i окислювачi, якi випадають у
          виглядi шарiв з парової фази (Див. пiдпункт
          ML8.a.2.).
       b. Пiд термiном "продукти", який вживається у цьому
        Списку, не розумiються:
        1. Сигнальнi пiстолети (Див. пiдпункт ML2.b.).
        2. Речовини, вилученi з контролю у примiтцi 3 до
          пункту ML7.
        3. Iндивiдуальнi радiацiйнi дозиметри (Див. пiдпункт
          ML7.f.) i маски для захисту вiд специфiчних
          промислових  небезпек (див.  Список  товарiв
          подвiйного використання).
        4. Ацетилен, пропан, рiдкий кисень, дифторамiн
          (HNF2), димуча азотна кислота i порошок нiтрату
          калiю (див. примiтку 5 до пункту ML8.).
        5. Авiацiйнi двигуни, вилученi з контролю згiдно з
          пунктом ML10.
        6. Звичайнi сталевi каски, не оснащенi та  не
          модифiкованi для установлення   будь-яких
          додаткових пристроїв (Див. примiтку 2 до пункту
          ML13.).
        7. Обладнання, оснащене промисловими механiзмами, якi
          не контролюються  як механiзми для нанесення
          покриттiв, та обладнання для вiдливки пластмас.
        8. Мушкети,  гвинтiвки та карабiни, виготовленi до
          1938 року, репродукцiї мушкетiв, гвинтiвок та
          карабiнiв, виготовленi до 1890 року, револьвери,
          пiстолети та кулемети, виготовленi до 1890 року, а
          також їх репродукцiї (примiтка 2.6.8. до пункту
          ML18. Не дозволяється експорт "технологiї" або
          виробничого   обладнання,   якщо   вони
          використовуються  для виробництва репродукцiй
          старовинної малої зброї).
 
 Примiтка 3    Згiдно з пiдпунктом ML18.d. не пiдлягають контролю
          "технологiї" для цивiльного використання, зокрема
          для  таких  галузей, як сiльське господарство,
          медицина,  фармацевтика,  ветеринарiя, екологiя,
          оброблення вiдходiв або харчова промисловiсть (див.
          примiтку 5 до пункту ML7.).
 
 ML19.    Системи зброї спрямованої енергiї з обладнанням протидiї,
       експериментальнi моделi та спецiально призначенi для них
       компоненти:
 
       а. Лазернi системи, спецiально призначенi для знищення або  9013 20 000
        впливу на цiль для створення перешкод у виконаннi нею   9013 90 000
        завдання.
 
       b. Системи потоку частинок, здатнi руйнувати або впливати   8548 00 000
        на цiль для створення перешкод у виконаннi нею завдання.
 
       с. Високопотужнi радiочастотнi системи, здатнi руйнувати або 8525 20 900
        впливати на цiль для створення перешкод у виконаннi
        нею завдання.
 
       d. Обладнання,  спецiально  створене  для  виявлення   8527 90 990
        чи iдентифiкацiї або захисту вiд систем, що пiдлягають  8542 80 900
        контролю згiдно з пiдпунктами ML19.a., ML19.b., ML19.c.
 
       е. Моделi для випробування фiзичних  властивостей та   8548 00 000
        супутнiх  випробувань  для  систем, обладнання  i
        компонентiв, що пiдлягають контролю згiдно з пунктом
        ML19.
 Примiтка 1    Системи  зброї  цiлеспрямованого енергетичного
          впливу, якi пiдлягають контролю згiдно з пунктом
          МL19., iз системами,  характеристики яких  є
          похiдними вiд контрольованого використання таких
          виробiв:
          а. "Лазери" з незатухаючою гармонiйною хвилею або
           потужнiстю  в  iмпульсi, достатньою  для
           заподiяння руйнувань, подiбних до тих, що
           заподiюються звичайною зброєю.
          b. Прискорювачi частинок, якi випромiнюють пучки
           заряджених або нейтральних частинок, що мають
           руйнiвну потужнiсть.
          с. Випромiнювачi високоiмпульсної потужностi чи
           високочастотного пучка великої або середньої
           потужностi, що  створюють  поля, достатньо
           iнтенсивнi для виведення з ладу електронних схем
           на вiддаленiй цiлi.
 
 Примiтка 2    Згiдно з пунктом  ML19.  контролю пiдлягають
          наведенi нижче  вироби, якщо  вони спецiально
          призначенi для  систем  зброї спрямованого
          енергетичного впливу:
          а. Обладнання для вироблення основного живлення,
           зберiгання енергiї, комутацiї, формування сигналу
           чи керування паливом.
          b. Системи виявлення i засiкання чи супроводження
           цiлi.
          с. Системи, здатнi проводити оцiнку пошкодження
           або руйнування,  якого  завдає цiль, або
           перешкоджати виконанню нею завдання.
          d. Обладнання  керування  випромiнюванням,
           поширенням або наведенням.
          е. Обладнання,  здатне  забезпечити швидкий
           розворот пучка для швидкої роботи з групою
           цiлей.
          f. Адаптивна оптика i пристрої спряження по фазi.
          g. Iнжектори струму для пучкiв негативних iонiв
           водню.
          h. Компоненти  прискорювача, "придатного для
           космосу".
          i. Обладнання для зосередження пучкiв негативних
           iонiв.
          j. Обладнання  для  керування  i розвороту
           високоенергетичних iонних пучкiв.
          k. "Придатна для космосу" фольга для нейтралiзацiї
           пучкiв негативних iзотопiв водню.
 
 ML20.    Крiогенне i "надпровiдне" обладнання  та спецiально
       призначенi компоненти i приладдя до нього:
 
       а. Обладнання, спецiально призначене чи сконфiгуроване для 8415 90 900
        установки на  транспортному засобi для вiйськового 8418 69 990
        застосування на сушi, на морi, в повiтрi чи в космосi, 8418 99 900
        здатне дiяти пiд час руху та встановлювати i пiдтриму-
        вати температури нижче 103 К (-170°С);
 
 Примiтка     Згiдно з пiдпунктом ML20.а. контролю пiдлягають
          мобiльнi системи, до складу яких входять чи
          використовуються  аксесуари  або  компоненти,
          виготовленi з неметалевих чи неелектропровiдних
          матерiалiв, зокрема таких, як пластмаси, або
          насиченi епоксидною смолою матерiали.
 
       b. "Надпровiдне" електричне   обладнання   (обертовi 8549 00 000
        механiзми i трансформатори), спецiально призначенi чи
        сконфiгурованi для установки в машинi для вiйськового
        використання на сушi, на морi, в повiтрi чи в космосi,
        здатне функцiонувати пiд час руху.
 
 Примiтка     Експорт та iмпорт гiбридних унiполярних генераторiв
          постiйного струму  з  нормальним однополюсним
          металевим якорем, що обертається в магнiтному полi,
          яке  генерується  надпровiдними  обмотками,
          здiйснюється без дозволу Держекспортконтролю, якщо
          експертизою  в  галузi експортного  контролю
          встановлено, що цi обмотки є єдиними надпровiдними
          компонентами в цих генераторах.
 
 ML21.    "Програмне забезпечення":
 
       а. "Програмне забезпечення", спецiально створене або  з 8524
        модифiковане для  "розроблення", "виробництва" або
        "використання" обладнання чи матерiалiв, що пiдлягає
        контролю згiдно з цим Списком.
 
       b. Спецiальне "програмне забезпечення", зазначене нижче:  з 8524
        1. "Програмне забезпечення", спецiально призначене для:
          а. Моделювання,  iмiтацiї або оцiнки вiйськових
           систем зброї.
       b. "Розроблення",   монiторингу,   технiчного
        обслуговування або  оновлення "програмного
        забезпечення", що належить до вiйськових систем
        зброї.
       с. Моделювання або iмiтацiя сценарiїв проведення
        вiйськових операцiй, якi не пiдлягають контролю
        згiдно з пунктом ML14.
       d. Використання  для  командування,  зв'язку,
        управлiння i розвiдки.
       2. "Програмне забезпечення" для визначення дiї звичайної, з 8524
        ядерної, хiмiчної або бiологiчної зброї.
 
 ML22.    "Технологiя", спецiально призначена або модифiкована для  4901 99 000
       "розроблення",  "виробництва"  або  "використання"   4906 00 000
       виробiв, зазначених у пунктах ML1 - ML6, ML8 - ML17,
       ML19, ML20.
 
 Примiтка   "Технологiя", що пiдлягає контролю згiдно з
        пунктами ML7. та ML18. цього Списку,
        визначена у пунктах ML7. та ML18.
 
 Загальна  Ця "технологiя" пiдлягає контролю навiть тодi, коли вона
примiтка для використовується для будь-якого виробу, не внесеного до
 технологiї цього Списку.
       Обмеження  не стосуються  тiєї "технологiї", яка є
       мiнiмально необхiдною для встановлення, експлуатацiї,
       технiчного обслуговування (перевiрки) та ремонту тих
       виробiв, якi не контролюються  або експорт  яких
       дозволяється.
       Обмеження не стосуються "технологiй" у суспiльнiй сферi,
       фундаментальних  наукових дослiджень чи мiнiмально
       необхiдної iнформацiї для подання заявки на патент.
 

Загальнi примiтки

     1. Визначення поданих у лапках термiнiв (використанi у цьому Списку термiни стосуються тiльки цього Списку, є суто рекомендацiйними i не впливають на вживання iнших термiнiв у цьому Списку):

     Бiокаталiзатори - ферменти чи iншi бiологiчнi сполуки, якi зв'язуються i прискорюють деградацiю хiмiчних отруйних речовин.

   
Примiтка. Пiд ферментами розумiються бiокаталiзатори для специфiчних хiмiчних чи 
     бiохiмiчних реакцiй.

     Бiополiмери - це бiологiчнi макромолекули, зокрема такi, як:

     а) ферменти;

     б) антитiла, моноклональнi, полiклональнi чи антиiдiотиповi;

     в) спецiально створенi чи спецiально обробленi рецептори.

   Примiтка 1. Пiд ферментами розумiються бiокаталiзатори для
         специфiчних хiмiчних чи бiохiмiчних реакцiй.
 
   Примiтка 2. Пiд  антиiдiотиповими антитiлами  розумiються
         антитiла, якi  зв'язуються  з  специфiчними
         клiтинними рецепторами антигенiв iнших антитiл.
 
   Примiтка 3. Пiд моноклональними антитiлами розумiються бiлки,
         якi зв'язуються iз iмунодомiнантним сайтом i
         виробляються одиничним клоном клiтин.
 
   Примiтка 4. Пiд полiклональними антитiлами розумiється А
         сумiш бiлкiв, якi зв'язуються iз специфiчним
         антигеном i виробляються бiльше нiж одним
         клоном клiтин.
 
   Примiтка 5. Пiд рецепторами розумiється бiологiчна
         макромолекулярна структура, здатна з'єднувати
         лиганди, якi впливають на фiзiологiчнi функцiї.
 

     Вiйськова пiротехнiка - це сумiшi твердого чи рiдкого палива i окислювачiв, якi з пiдпалюванням вступають в бурхливу хiмiчну реакцiю з керованою швидкiстю, яка створює конкретнi часовi затримання чи кiлькостi тепла, шуму, диму, видимого свiтла чи iнфрачервоного випромiнювання.

     Пiрофори - це пiдклас пiротехнiчних засобiв, якi не мiстять окислювачiв, але самозапалюються, вступаючи в контакт з киснем.

     Вiйськовi вибуховi речовини - це твердi, рiдкi чи газоподiбнi речовини або сумiшi речовин, що як запалювальнi, бустернi чи основнi заряди в боєголовках є необхiдними для детонацiї пiд час проведення пiдривних робiт та для iнших вiйськових цiлей.

     Використання - це експлуатацiя, iнсталяцiя, монтаж (включно з установленням на мiсцi), технiчне обслуговування (перевiрка), ремонт, капiтальний ремонт та вiдновлення будь-якого виробу, обладнання тощо.

     Виробництво - усi виробничi стадiї, зокрема такi, як розроблення, проектування та конструювання виробу, виготовлення, комплектування, складання (установка), перевiрка, випробування, забезпечення якостi.

     У цивiльнiй сферi - технологiї чи програмне забезпечення, доступнi без обмежень при їх розповсюдженнi.

   Примiтка. Обмеження, якi випливають з авторського права, не
        виключають технологiю чи програмне забезпечення з
        цивiльної сфери.
 

     Добавки - речовини, що застосовуються у складi вибухових речовин для полiпшення їх властивостей.

     Експресувальнi вектори - носiї (наприклад плазмiда чи вiрус), що використовуються для введення генетичного матерiалу в клiтину хазяїна.

     Електронно-оптичний перетворювач (ЕОП) для пiдсилення яскравостi зображення першого поколiння - електростатично фокусованi лампи з використанням вхiдної чи вихiдної волоконної оптики чи покритих склом пластинок, мультiлужних фотокатодiв (S-20 чи S-25), а не пiдсилювачiв з мiкроканальним анодом.

     Лазер - скомпонований блок елементiв, якi створюють як у просторовому, так i в часовому вiдношеннi когерентне свiтло, що пiдсилюється стимульованою емiсiєю випромiнювання.

     Лiтальний апарат - пiлотований апарат з фiксованою або змiнною геометрiєю крила, обертовим крилом (вертолiт), поворотним несучим гвинтом чи крилом.

     Надпровiдний - характеристика, що стосується матерiалiв (металiв, сплавiв чи композитiв), якi можуть повнiстю втрачати електричний опiр (тобто можуть стати нескiнченно електропровiдними i пропускати дуже великi електричнi струми без нагрiвання джоулевою теплотою).

   Примiтка. Надпровiдний  стан  матерiалу   iндивiдуально
        характеризується критичною температурою, критичним
        магнiтним полем, що є функцiєю температури, та
        критичною густиною струму, яка є функцiєю  як
        магнiтного поля, так i температури.
 

     Необхiдна - та частина технологiї, яка дає змогу досягати чи перевищити контрольованi рiвнi експлуатацiйних якостей, характеристик чи функцiй. Така необхiдна технологiя може використовуватися в технологiї виробництва рiзних виробiв.

     Прекурсори (початковi продукти бiнарних хiмiчних боєприпасiв) - хiмiчнi речовини спецiального асортименту, що використовуються для виготовлення вiйськових вибухових речовин.

     Придатний для космосу - розробленi, виготовленi i випробуванi на вiдповiднiсть спецiальним електричним, механiчним чи екологiчним вимогам вироби для застосування у запусках i розгортаннi супутникiв чи висотних лiтальних систем, що дiють на висотах 100 км i бiльше.

     Програмне забезпечення - збiрник однiєї чи бiльше програм чи мiкропрограм, зафiксованих на будь-якому матерiальному носiєвi.

     Пристосований для вiйськового використання - такий, що зазнав будь-якої модифiкацiї чи вiдбору (такої, як змiна чистоти, сталостi пiд час зберiгання, вiрулентностi, характеристик розповсюдження чи захищеностi вiд ультрафiолетового випромiнювання) для збiльшення ефективностi враження людей чи тварин, погiршення характеристик обладнання, зниження врожайностi чи ушкодження навколишнього середовища.

     Робот - манiпуляцiйний механiзм, який може рухатися безперервно чи вiд точки до точки, має сенсори i такi характеристики:

     а) багатофункцiональнiсть;

     б) здатнiсть установлювати або орiєнтувати матерiал, деталi, iнструменти чи спецiальнi пристрої з допомогою рухiв у тривимiрному просторi;

     в) здатний керувати трьома чи бiльше сервомеханiзмами iз замкнутим чи розiмкнутим контуром, якi можуть мати кроковi електродвигуни; та

     г) має доступну для користувача можливiсть програмування за допомогою методу "навчи/вiдтвори" чи за допомогою електронного комп'ютера, що може бути програмованим логiчним контролером, тобто без механiчного втручання.

   Примiтка. Пiд наведеним вище визначенням не маються на увазi
        такi пристрої:
 
        1) манiпулятори лише з ручним  керуванням  або
         керуванням через телеоператора;
 
        2) манiпулятори  з  фiксованою  послiдовнiстю
         операцiй, до  яких  належать  автоматизованi
         рухливi пристрої, що  дiють  вiдповiдно  до
         механiчних фiксованих запрограмованих  рухiв.
         Програма механiчно обмежена фiксаторами, такими
         як штифти чи кулачки. Послiдовнiсть рухiв i
         вибiр траєкторiй чи кутiв не може змiнюватися за
         допомогою механiчних, електронних чи електричних
         засобiв;
 
        3) механiчно керованi манiпулятори  зi  змiнною
         послiдовнiстю  операцiй,  до  яких  належать
         автоматизованi рухливi пристрої,  якi  дiють
         вiдповiдно  до   механiчно   зафiксованих
         запрограмованих  рухiв.  Програма  механiчно
         обмежена  фiксованими,  але  регульованими
         стопорами, такими, як  штифти  чи  кулачки.
         Послiдовнiсть рухiв та вибiр траєкторiй чи кутiв
         змiнюються в межах зафiксованого програмного
         шаблону. Варiацiї чи модифiкацiї програмного
         шаблону (наприклад змiна штифтiв або замiна
         кулачкiв)   в   однiй   чи    бiльше
         координатах досягаються лише шляхом механiчних
         операцiй;
 
        4) несервокерованi  манiпулятори  iз   змiнною
         послiдовнiстю дiй, що належать до автоматично
         рухливих пристроїв, якi дiють  залежно  вiд
         механiчно зафiксованих запрограмованих рухiв.
         Програма змiнна, але послiдовнiсть виконується
         лише за двiйковим  сигналом  вiд  механiчно
         зафiксованих  електричних   приладiв   або
         регульованих фiксаторiв;
 
        5) крани-штабелери, визначенi як манiпулятори iз
         застосуванням   декартових   (прямокутних)
         координат, виготовленi як невiд'ємна частина
         бункерiв для зберiгання  i  призначенi  для
         завантаження чи розвантаження цих бункерiв.
 

     Робочi органи - схвати, робочi пристрої оснащення та будь-яке iнше оснащення, що крiпиться на базовiй плитi на кiнцi манiпулятора робота.

   Технiчна примiтка. Робочi пристрої оснащення - це пристрої
   ***************** для прикладання рушiйної  сили, енергiї
            процесу  чи  чутливостi до оброблюваної
            деталi.

     Розроблення - усi стадiї робiт аж до серiйного виробництва, такi, як проектування, проектне дослiдження, аналiз проектiв, проектнi концепцiї, складання та випробування прототипiв, схеми дослiдного виробництва, технiчнi данi, процес передавання технiчних даних у виробництво, конструктивне виконання конфiгурацiї, конструктивне виконання складання, макетування.

     Сльозоточивi гази - це гази, якi викликають тимчасове роздратування чи виведення з ладу, що зникають протягом кiлькох хвилин пiсля припинення їх дiї.

     Технологiя - спецiальна iнформацiя в будь-якiй формi (за винятком iнформацiї, опублiкованої у вiдкритiй пресi), необхiдна для розроблення, виробництва або використання виробiв вiйськового призначення. Ця iнформацiя може надаватись у формi технiчних даних або технiчної допомоги:

     технiчнi данi - проекти, плани, креслення та їх копiї, схеми, дiаграми, моделi, формули, специфiкацiї, програмне забезпечення, посiбники та iнструкцiї, викладенi на паперi або iнших матерiальних носiях iнформацiї;

     технiчна допомога - проведення iнструктажiв, здiйснення заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, надання консультацiй.

     Фундаментальне наукове дослiдження - експериментальна чи теоретична робота, що проводиться головним чином з метою одержання знань про основнi принципи чи спостережуванi факти, яка здебiльшого не має якоїсь конкретної практичної мети чи конкретного практичного застосування.

     Цивiльнi лiтальнi апарати - лiтальнi апарати, перелiченi органами цивiльної авiацiї в опублiкованих сертифiкацiйних списках льотної придатностi, для польотiв на комерцiйних цивiльних внутрiшнiх i зовнiшнiх авiалiнiях чи для узаконеного цивiльного, приватного або дiлового використання.

     Ядерний реактор - включає предмети, що знаходяться в корпусi ядерного реактора чи крiпляться безпосередньо до нього, обладнання для керуванням рiвнем потужностi в активнiй зонi реактора та компоненти, якi звичайно вмiщують чи знаходяться у безпосередньому контактi, чи контролюють теплоносiй першого контуру активної зони ядерного реактора.

     2. Коди товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi зазначених у Списку товарiв вiйськового призначення наводяться довiдково. Головною пiдставою для прийняття рiшення щодо видачi дозволiв Держекспортконтролю є вiдповiднiсть товарiв вiйськового призначення найменуванню та опису, наведеному у Списку.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.