ДОГОВIР

мiж Урядом України та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного Представництва ЄБРР в Українi

ПРЕАМБУЛА

     ОСКIЛЬКИ Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку ("ЄБРР" або "Банк") є мiжнародною фiнансовою установою, яка створена та дiє на основi Угоди про заснування Європейського банку реконструкцiї та розвитку вiд 29 травня 1990 року,

     ОСКIЛЬКИ Україна є членом ЄБРР, що приєдналася до Угоди про заснування ЄБРР у 1992 роцi та, вiдповiдно, прийняла на себе зобов'язання вiдповiдно до положень Угоди про заснування ЄБРР.

     ОСКIЛЬКИ з метою сприяння операцiям та дiяльностi ЄБРР в Українi Банк створив постiйне представництво у Києвi та може створити додатковi представництва в iнших мiсцях на територiї України.

     ОСКIЛЬКИ Банк надаватиме фiнансування для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у державному та приватному секторах, якi є прiоритетними для України, i потребуватиме певних привiлеїв та iмунiтетiв у повному обсязi та силi в Українi для здiйснення своєї дiяльностi й операцiй в країнi.

     ОСКIЛЬКИ Уряд України та ЄБРР бажають у зв'язку iз цим укласти договiр щодо бiльш повного роз'яснення статусу ЄБРР, його Постiйного Представництва (як його визначено нижче) та його посадових осiб i працiвникiв в Українi.

     ТАКИМ ЧИНОМ, Сторони погоджуються про таке:

Стаття 1. Використання термiнiв

     Для цiлей цього Договору:

     (a) "Архiви Постiйного Представництва" означає всi записи, листування, документи та iншi матерiали, включаючи рукописи, фотографiї, вiдеоматерiали та фiльми, звукозаписи, комп'ютернi програми та письмовi матерiали, вiдеоплiвки та диски, а також диски або плiвки, що мiстять данi Банку, якi зберiгаються Банком або вiд iменi Банку у Постiйному Представництвi;

     (b) "Угода про Банк" означає Угоду про заснування ЄБРР вiд 29 травня 1990 року;

     (c) "Особи, що знаходяться на утриманнi" означає осiб, що знаходяться на утриманнi Посадових осiб та Працiвникiв Постiйного Представництва, i включає їхнiх дружин/чоловiкiв, дiтей, батькiв та iнших членiв сiм'ї, якi не проживають в Українi постiйно та не є громадянами України, що належать до їх домогосподарств i залежать в основному вiд такого персоналу Банку щодо їх фiнансової пiдтримки;

     (d) "Грантовi кошти" означає кошти, що використовуються з метою надання та/або фiнансування мiжнародної Технiчної допомоги (як її визначено нижче) особам в Українi на основi угод про спiвробiтництво, що укладаються Банком з будь-якими державними або приватними органiзацiями;

     (e) "Керiвник Представництва" означає головну посадову особу Постiйного Представництва, яку Банк призначив Керiвником Представництва та про яку був поiнформований Уряд України;

     (f) "Заступник Керiвника Представництва" означає посадову особу, яку Банк призначив Заступником Керiвника Представництва та про яку був поiнформований Уряд України;

     (g) "Працiвники в їх домогосподарствах" означає осiб, якi не є громадянами України, та якi зайнятi як працiвники у домогосподарствах Посадових осiб та Працiвникiв Постiйного Представництва;

     (h) "Посадовi особи та Працiвники Банку" означає всiх працiвникiв Банку, включаючи членiв Ради Директорiв Банку та експертiв, якi виконують завдання Банку, за винятком тих працiвникiв Банку, праця яких оплачується за погодинними ставками;

     (i) "Посадовi особи та Працiвники Постiйного Представництва" означає весь персонал Банку, призначений Банком до Постiйного Представництва, включаючи експертiв, якi виконують завдання Банку або Постiйного Представництва, за винятком тих працiвникiв Банку, праця яких оплачується за погодинними ставками;

     (j) "Примiщення Постiйного Представництва" означає будинки та частини будинкiв i земельнi дiлянки, що прилягають до них, якi використовуються для офiцiйних потреб Постiйного Представництва, включаючи житловi примiщення Керiвника Представництва;

     (k) "Майно та активи Постiйного Представництва" означає все майно та активи Банку в Постiйному Представництвi;

     (l) "Постiйне Представництво" означає постiйнi представництва Банку в Українi та включає постiйнi представництва у Києвi та Днiпропетровську i будь-якi додатковi постiйнi представництва, що можуть бути створенi Банком на територiї України; та

     (m) "Технiчна допомога" має включати, без обмежень, всi види консультацiйних послуг, якi надаються консультантами (українськими або мiжнародними), обладнання i матерiали (українськi або iмпортованi), навчання, семiнари, робочi семiнари, конференцiї та аналогiчнi види дiяльностi i будь-якi iншi форми допомоги, якi можуть бути узгодженi Урядом України та ЄБРР як технiчна допомога для України.

Стаття 2. Iмунiтети Банку та Постiйного Представництва

     Роздiл 2.01. Банк та Посадовi особи та Працiвники Банку користуються на територiї України привiлеями, винятками та iмунiтетами, викладеними у Главi VIII Угоди про Банк.

     Роздiл 2.02. Майно та активи Постiйного Представництва незалежно вiд того, де вони розташованi та ким вони зберiгаються, користуються iмунiтетом вiд обшуку, реквiзицiї, конфiскацiї, експропрiацiї та будь-яких iнших форм вилучення внаслiдок виконавчих або судових дiй, за винятком випадкiв винесення остаточного судового рiшення проти Банку.

     Роздiл 2.03. Архiви Постiйного Представництва незалежно вiд того, де вони розташованi та ким зберiгаються, є недоторканими.

     Роздiл 2.04. В рамках своєї офiцiйної дiяльностi Банк користуватиметься iмунiтетом вiд юрисдикцiї на територiї України, за винятком випадкiв, до яких такий iмунiтет не застосовується:

     (a) тiєю мiрою, якою Банк прямо вiдмовляється вiд такого iмунiтету у конкретнiй справi або у письмовому виглядi;

     (b) стосовно цивiльних позовiв, що випливають зi здiйснення ним своїх повноважень iз запозичення грошей, гарантування зобов'язань i купiвлi, продажу або гарантiї продажу будь-яких цiнних паперiв;

     (c) стосовно цивiльного позову третьої сторони з вiдшкодування збиткiв внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої Посадовою особою чи Працiвником Банку, який дiяв вiд iменi Банку;

     (d) стосовно цивiльного позову про вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю фiзичної особи;

     (e) стосовно виконання рiшення арбiтражу, винесеного проти Банку в результатi прямого позову Банку або вiд iменi Банку до арбiтражу; або

     (f) стосовно будь-якого зустрiчного позову, прямо пов'язаного iз судовим провадженням, iнiцiйованим Банком.

Стаття 3. Постiйне Представництво

     Роздiл 3.01. На додаток до Постiйного Представництва у Києвi Банк засновує Постiйне Представництво в Днiпропетровську та, на пiдставi окремих домовленостей з Урядом України, може створювати додатковi представництва в iнших мiсцях в Українi. Уряд України сприятиме Банку в одержаннi примiщень, необхiдних для його дiяльностi, а також забезпеченню роботи Постiйного Представництва. 

     Роздiл 3.02. Постiйне Представництво очолюватимуть Керiвник Представництва та Заступник Керiвника Представництва i матимуть як персонал Посадових осiб та Працiвникiв Банку i Посадових осiб та Працiвникiв Постiйного Представництва.

     Роздiл 3.03. Постiйне Представництво матиме право використовувати прапор та емблему Банку на його Примiщеннях, включаючи житловi примiщення Керiвника Представництва, та транспортних засобах Керiвника Представництва.

Стаття 4. Недоторканiсть Примiщень Постiйного Представництва

     Роздiл 4.01. Примiщення Постiйного Представництва є недоторканими i знаходитимуться пiд контролем та у розпорядженнi Банку.

     Роздiл 4.02. Жодна посадова особа Уряду України або особа, що виконує будь-якi державнi посадовi обов'язки, адмiнiстративнi, судовi, вiйськовi або правоохороннi, не заходитиме до Примiщення Постiйного Представництва iнакше нiж зi згоди Банку та на умовах, затверджених Банком. Така згода може вважатися наданою у випадку пожежi. Обставини i порядок доступу таких представникiв органiв влади до Примiщень Постiйного Представництва у зв'язку з попередженням пожеж мають бути узгодженi Банком з Урядом України або вiдповiдним уповноваженим органом.

     Роздiл 4.03. Без шкоди для умов цього Договору Банк запобiгатиме тому, щоб Примiщення Постiйного Представництва були притулком для осiб, що ухиляються вiд арешту або виконання iнших процесуальних дiй вiдповiдно до законодавства України.

Стаття 5. Захист Постiйного Представництва

     Постiйному Представництву надаватиметься такий же захист, який надається дипломатичним мiсiям в Українi. Уряд України вживатиме всiх вiдповiдних заходiв для захисту Примiщень Постiйного Представництва вiд будь-якого насильницького проникнення або пошкодження та для запобiгання будь-якому порушенню спокою Постiйного Представництва або шкодi для його гiдностi. На прохання Керiвника Постiйного Представництва Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган надаватиме достатню кiлькiсть працiвникiв правоохоронних органiв для вiдновлення правопорядку у Примiщеннi Постiйного Представництва.

Стаття 6. Послуги

     Роздiл 6.01. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган робитиме все можливе для забезпечення Постiйного Представництва всiма необхiдними комунальними зручностями та послугами, включаючи, проте не обмежуючись тiльки цим, електроенергiю, водопостачання, каналiзацiю, постачання газу, водовiдведення, збiр вiдходiв та протипожежний захист, i такi комунальнi зручностi та послуги матимуть не нижчу якiсть, нiж тi, якi надаються будь-якiй iншiй мiжнароднiй органiзацiї або дипломатичнiй мiсiї, та надаватимуться Постiйному Представництву на обґрунтованих умовах на основi вiдповiдних договорiв, що укладаються мiж Банком та постачальником таких послуг. У випадку будь-якого припинення або загрози припинення будь-якої з таких зручностей або послуг Уряд України розглядатиме потреби Постiйного Представництва як рiвною мiрою важливi порiвняно з потребами дипломатичних мiсiй, що дiють на територiї України, i вживатиме всiх необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб дiяльнiсть та операцiї Банку не зазнали шкоди.

     Роздiл 6.02. Якщо електроенергiя, газ, вода або iншi комунальнi послуги постачаються Урядом України або органiзацiями, що знаходяться пiд контролем Уряду України, Банк одержує цi послуги за тарифами, якi є не менш сприятливими, нiж тарифи, за якими одержують цi послуги мiжнароднi органiзацiї або дипломатичнi мiсiї в Українi.

     Роздiл 6.03. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган сприятиме Банку в одержаннi послуг, необхiдних для пiдтримання Примiщень Постiйного Представництва у станi, придатному для ефективного здiйснення функцiй Постiйного Представництва. Видатки, пов'язанi з такими послугами, несе Банк.

Стаття 7. Звiльнення Банку вiд оподаткування

     Роздiл 7.01. Банк, його активи, майно, доходи i його дiяльнiсть та угоди, як передбачено Угодою про Банк, звiльняються вiд оподаткування прямими податками.

     Роздiл 7.02. Податок на додану вартiсть, що сплачується у разi купiвлi товарiв та послуг, необхiдних для здiйснення офiцiйної дiяльностi Банку в Українi, компенсуватиметься вiдповiдно до процедур, передбачених законодавством України. Якщо вiдповiдно до законодавства України дозволяється звiльнення вiд податку на додану вартiсть, Банку надаватиметься таке звiльнення за мiсцем джерела цього податку. У будь-якому випадку ставлення до Банку щодо реалiзацiї цього звiльнення вiд податку на додану вартiсть буде не менш сприятливим, нiж ставлення до iнших подiбних мiжнародних органiзацiй.

     Роздiл 7.03. Будь-яка компенсацiя (або звiльнення), описана у попередньому роздiлi, також застосовуватиметься до будь-якого iншого непрямого податку, який буде введено у майбутньому, що входитиме до цiни товарiв, робiт або послуг, сплачуваної Банком в Українi.

     Роздiл 7.04. Товари, що iмпортуються Банком в Україну i необхiднi для здiйснення його офiцiйної дiяльностi, звiльнятимуться вiд будь-яких мит та податкiв на iмпорт i вiд усiх заборон та обмежень iмпорту. Товари, що iмпортуються Банком в Україну для користування Постiйним Представництвом, мають iмпортуватись на iм'я Банку. Аналогiчно товари, що експортуються Банком з України i необхiднi для здiйснення його офiцiйної дiяльностi, звiльнятимуться вiд будь-яких мит та податкiв на експорт i вiд усiх заборон та обмежень експорту. Товари, на якi є посилання у цьому роздiлi, мають використовуватись Банком суто для здiйснення його офiцiйної дiяльностi без права вiдчуження на територiї України.

     Роздiл 7.05. Послуги, якi надаються Банком в Українi, звiльняються вiд податку на додану вартiсть.

Стаття 8. Звiльнення Технiчної допомоги вiд оподаткування

     Роздiл 8.01. Усi iмпортованi та виробленi в Українi обладнання, матерiали, роботи та послуги, включаючи консультацiйнi послуги, якi використовуються для надання Технiчної допомоги або для грантового спiвфiнансування i фiнансуються за рахунок Грантових коштiв, звiльняються вiд будь-яких податкiв i зборiв або обов'язкових платежiв, що стягуються Україною або на територiї України.

     Роздiл 8.02. За умови дотримання положень попереднього роздiлу всi платежi пiдрядникам за контрактами надання Технiчної допомоги звiльняються вiд будь-яких податкiв або будь-яких iнших зборiв чи обов'язкових платежiв, що стягуються Україною або на територiї України, такою мiрою, якою цi платежi фiнансуються за рахунок Грантових коштiв.

     Роздiл 8.03. Вартiсть послуг, що надаються в рамках Технiчної допомоги, та вартiсть усiх Грантових коштiв звiльняються вiд податку на прибуток пiдприємств, що стягується Україною або на територiї України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохiд органiзацiї, яка може одержати прямi або непрямi вигоди вiд такої Технiчної допомоги або Грантових коштiв.

Стаття 9. Свобода зiбрань та обговорення

     Роздiл 9.01. Банк матиме право проводити зiбрання, включаючи будь-якi мiжнароднi конференцiї або iншi збори, що органiзовуються Банком, та засiдання будь-яких комiсiй, комiтетiв або пiдгруп таких зiбрань у межах Постiйного Представництва та в iнших мiсцях на територiї України.

     Роздiл 9.02. На зустрiчах, що проводяться Банком, Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган гарантуватиме, що не будуть створюватись нiякi перешкоди для повної свободи обговорення.

Стаття 10. Транспорт та зв'язок

     Роздiл 10.01. Ставлення до Банку щодо його офiцiйних повiдомлень i зв'язку в Українi (поштових вiдправлень, телеграм, повiдомлень телексом, радiограм, повiдомлень телефотографiчним зв'язком, телефоном та iншими засобами зв'язку) та стосовно цiн на оприлюднення iнформацiї для преси та радiо буде не менш сприятливим, нiж ставлення, що застосовується Урядом України до будь-яких iнших мiжнародних органiзацiй або дипломатичних мiсiй в Українi.

     Роздiл 10.02. Усi офiцiйнi повiдомлення на адресу Постiйного Представництва та вiд Постiйного Представництва, що здiйсненi будь-якими засобами зв'язку та переданi у будь-якiй формi, матимуть iмунiтет вiд цензури i будь-якої iншої форми перехоплення та втручання.

     Роздiл 10.03. Банк матиме право використовувати в Українi коди та надсилати та одержувати кореспонденцiю та iншi повiдомлення кур'єром або у запечатаних пакетах, якi повиннi мати такi ж iмунiтети та привiлеї, якi мають дипломатичнi кур'єри та кореспонденцiя. Проте встановлення та використання Постiйним Представництвом безпровiдного передавача мають здiйснюватись тiльки за згоди Уряду України або вiдповiдного уповноваженого органу.

     Роздiл 10.04. Банк може за згоди Уряду України або вiдповiдного уповноваженого органу встановлювати та використовувати в Українi двохпунктовi телекомунiкацiйнi засоби та iншi комунiкацiйнi та передавальнi засоби, якi можуть бути необхiднi для сприяння зв'язку з Постiйним Представництвом з-за меж та в межах України.

Стаття 11. Проїзд i проживання

     Роздiл 11.01. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган вживатиме всiх необхiдних заходiв для сприяння в'їзду в Україну, проживанню в Українi та вiд'їзду з України i свободi пересування в Українi, для таких осiб, якi в'їжджають до України з офiцiйною метою:

     (i) Члени Ради Керуючих Банку, виконувачi їхнiх обов'язкiв та iншi члени їх офiцiйних делегацiй;

     (ii) Члени Ради Директорiв Банку, виконувачi їхнiх обов'язкiв та iншi члени їх офiцiйних делегацiй;

     (iii) Посадовi особи та Працiвники Банку;

     (iv) Посадовi особи та Працiвники Постiйного Представництва; та

     (v) Iншi особи, якi офiцiйно запрошенi Банком у зв'язку з операцiями та офiцiйною дiяльнiстю Банку в Українi. Банк або Постiйне Представництво мають повiдомити Уряду України або вiдповiдному уповноваженому органу iмена таких осiб.

     Особи, про яких йдеться у цьому роздiлi, матимуть таку ж свободу пересування в межах України, за умови дотримання її законодавства та нормативних документiв стосовно доступу до мiсць, доступ до яких потребує спецiальних дозволiв, та користуватимуться таким самим режимом стосовно транспортних засобiв, який надається посадовим особам аналогiчного рангу в дипломатичних мiсiях.

     Роздiл 11.02. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган надаватиме звiльнення вiд будь-яких обмежень щодо iноземних громадян або умов їх перебування для осiб, зазначених у Роздiлi 11.01, якi мають бути звiльненi вiд емiграцiйних та iммiграцiйних обмежень, та вiд реєстрацiйних процедур для iноземних громадян для цiлей емiграцiйного та iммiграцiйного контролю. Банк спiвпрацюватиме з Урядом України або вiдповiдним уповноваженим органом з метою запобiгання нанесенню будь-якої шкоди нацiональнiй безпецi України.

     Роздiл 11.03. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган вживатиме необхiдних заходiв щодо надання вiз для будь-яких осiб, перелiчених у Роздiлi 11.01, без затримок та без сплати будь-яких зборiв. Посадовим особам та Працiвникам Постiйного Представництва та Особам, що знаходяться на утриманнi, надаватимуться багаторазовi українськi вiзи на перiод їх офiцiйного перебування в Українi.

     Роздiл 11.04. На запит Банку можуть бути проведенi консультацiї мiж Урядом України та Банком щодо методiв спрощення в'їзду до України осiб, якi прибувають з-за кордону та вiдвiдують Постiйне Представництво i не користуються привiлеями, передбаченими цiєю Статтею.

Стаття 12. Свобода вiд обмежень для дiяльностi Банку

     Роздiл 12.01. Тiєю мiрою, якою операцiї Банку пiдлягають процедурам, що стосуються лiцензування, реєстрацiї, регулювання або контролю вiдповiдно до законодавства України, Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган вживатиме всiх необхiдних заходiв для максимального спрощення таких процедур, керуючись принципами обґрунтованостi та адекватностi, з вiдповiдним урахуванням недоторканостi архiвiв Банку.

     Роздiл 12.02. Закупiвлi за будь-якими контрактами на постачання товарiв, виконання робiт та/або надання послуг для потреб проектiв у державному та/або комунальному секторах за рахунок фiнансування Банком повнiстю або частково здiйснюватимуться вiдповiдно до Полiтики та правил ЄБРР щодо закупiвель, зi змiнами, що можуть вноситись до цього документа час вiд часу, якщо Сторони письмово не домовляться про iнше. Крiм того, послуги та кредити ЄБРР у державному та комунальному секторах не можуть бути предметом тендера.

Стаття 13. Привiлеї та iмунiтети Посадових осiб та Працiвникiв Банку i Посадових осiб та Працiвникiв Постiйного Представництва, Осiб, що знаходяться на утриманнi, та Працiвникiв у їх домогосподарствах

     Роздiл 13.01. На додаток до привiлеїв та iмунiтетiв, що надаються Посадовим особам та Працiвникам Банку i Посадовим особам та Працiвникам Постiйного Представництва вiдповiдно до Глави VIII Угоди про Банк, Посадовi особи та Працiвники Банку i Посадовi особи та Працiвники Постiйного Представництва матимуть такi привiлеї та iмунiтети в Українi:

     (i) Звiльнення щодо обмежень на обмiн валют, якi мають бути не менш сприятливими, нiж звiльнення вiд обмежень, якi надаються посадовим особам дипломатичних мiсiй вiдповiдного рангу, за винятком працiвникiв, якi є громадянами України;

     (ii) Такi ж можливостi для евакуацiї у випадку мiжнародних криз разом з Особами, що знаходяться на утриманнi, та Працiвниками в їх домогосподарствах, якi надаються дипломатичним агентам, за винятком працiвникiв, якi є громадянами України; та

     (iii) Право ввезення без сплати мит та податкiв, за винятком платежiв за зберiгання, здiйснення митних процедур за межами митних органiв або за межами нормального робочого часу, встановленого для надання митних послуг, їх особистих речей, включаючи автомобiлi та предмети початкового облаштування, крiм таких речей, увезення та/або вивезення яких заборонене або обмежене чинним законодавством України. Положення цього пункту не поширюється на працiвникiв, якi є громадянами України або постiйно проживають в Українi.

     Роздiл 13.02. За винятком працiвникiв, якi є громадянами України, Посадовi особи та Працiвники Постiйного Представництва, Особи, що знаходяться на утриманнi, та Працiвники в їх домогосподарствах звiльнятимуться вiд трудового та вiйськового обов'язку в Українi.

     Роздiл 13.03. Особам, що знаходяться на утриманнi, надаватиметься можливiсть працевлаштування в Українi, i Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган надаватиме їм без затримок будь-якi дозволи або документи, якi можуть бути потрiбнi для цiєї мети.

     Роздiл 13.04. На додаток до iмунiтетiв, звiльнень та привiлеїв, передбачених у попереднiх роздiлах, Керiвнику Представництва i Заступнику Керiвника Представництва та Особам, що знаходяться на утриманнi вищезазначених посадових осiб, надаватимуться привiлеї, iмунiтети, звiльнення та можливостi, якi надаються дипломатичним агентам вiдповiдно до Вiденської конвенцiї про дипломатичнi вiдносини вiд 1961 року, тiєю мiрою, якою такi привiлеї, iмунiтети, звiльнення та можливостi не зменшують привiлеїв та iмунiтетiв, що надаються їм вiдповiдно до Угоди про Банк.

     Роздiл 13.05. Особам, якi не є Посадовими особами та Працiвниками Банку i якi запрошенi Банком до Постiйного Представництва з офiцiйними цiлями, надаватимуться iмунiтети, звiльнення та привiлеї, передбаченi цiєю Статтею, без змiн, за винятком пункту (iii) Роздiлу 13.01 та Роздiлу 13.03 цiєї Статтi.

     Роздiл 13.06. Банк повiдомить Уряду України або вiдповiдному уповноваженому органу iмена Посадових осiб та Працiвникiв Банку i Посадових осiб та Працiвникiв Постiйного Представництва i будь-яких iнших осiб, до яких застосовуватимуться положення цiєї Статтi та Статтi 11, щоб дати можливiсть Уряду України або вiдповiдному уповноваженому органу надати таким особам iмунiтети, звiльнення та привiлеї вiдповiдно до цього Договору. Зокрема, Постiйне Представництво має повiдомити Уряду України або вiдповiдному уповноваженому органу iмена та посади Посадових осiб та Працiвникiв Постiйного Представництва та будь-яких iнших осiб, до яких будуть застосовуватися положення цiєї Статтi та Статтi 11, а також дати їх прибуття та остаточного вiд'їзду або припинення виконання ними їхнiх функцiй у Постiйному представництвi.

     Роздiл 13.07. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган надасть Керiвнику Представництва та Заступнику Керiвника Представництва i їхнiм чоловiкам/дружинам дипломатичнi картки та Посадовим особам та Працiвникам Постiйного Представництва, якi є iноземними громадянами, службовi картки.

     Роздiл 13.08. Привiлеї, iмунiтети, звiльнення та можливостi, що надаються вiдповiдно до цього Договору, надаються в iнтересах Банку, а не для особистої вигоди конкретних осiб. Банк має право та обов'язок скасування iмунiтету, наданого будь-якiй особi, якщо, на його думку, такий iмунiтет зашкодить здiйсненню правосуддя i таке скасування не зашкодить цiлям, для яких такi iмунiтети були встановленi.

     Роздiл 13.09. Без шкоди для привiлеїв та iмунiтетiв Банку Посадовi особи та Працiвники Постiйного Представництва дотримуватимуться законодавства України та утримуватимуться вiд дiяльностi, несумiсної з виконанням мети та функцiй Банку. Банк вживатиме всiх заходiв для попередження зловживань привiлеями, iмунiтетами, звiльненнями та можливостями, що надаються вiдповiдно до Угоди про Банк та цього Договору, i для цiєї мети встановлюватиме такi правила та процедури, якi вiн вважатиме необхiдними та доцiльними. Якщо Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган вважатиме, що мало мiсце зловживання, мають бути проведенi консультацiї мiж Урядом України або вiдповiдним уповноваженим органом та Банком з метою встановлення, чи сталося таке зловживання, та, якщо таке зловживання сталося, вжиття заходiв для недопущення повторення цього.

Стаття 14. Врегулювання спорiв

     Спори, що стосуються тлумачення та/або застосування цього Договору, будуть вирiшуватися шляхом консультацiй мiж Сторонами.

Стаття 15. Прикiнцевi положення, набуття чинностi та припинення дiї

     Роздiл 15.01. Цей Договiр набуває чинностi з дати отримання Банком повiдомлення вiд Уряду України про виконання всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття ним чинностi.

     Роздiл 15.02. Уряд України або вiдповiдний уповноважений орган вживатиме всiх необхiдних заходiв для сприяння впровадженню положень цього Договору i видаватиме такi свiдоцтва, якi можуть бути необхiдними для пiдтвердження статусу Банку та Постiйного Представництва в Українi i привiлеїв та iмунiтетiв, що надаються Посадовим особам та Працiвникам Постiйного Представництва.

     Роздiл 15.03. Уряд України та Банк можуть укласти такi додатковi угоди, якi необхiднi у зв'язку з реалiзацiєю цього Договору.

     Роздiл 15.04. Цей Договiр може бути змiнено за взаємною письмовою згодою Сторiн вiдповiдним письмовим протоколом. Такi змiни набувають чинностi з дати отримання Банком повiдомлення вiд Уряду України про виконання всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття ними чинностi.

     Роздiл 15.05. Уряд України та Банк призначають Мiнiстерство економiки та постiйне представництво Банку в Києвi координувати дiяльнiсть з iнiцiювання, пiдготовки та реалiзацiї програм i проектiв Банку в державному секторi.

     Роздiл 15.06 Дiю цього Договору може бути припинено:

     (i) У випадку коли Банк припиняє свої операцiї в Українi; або

     (ii) У випадку якщо Україна перестає бути країною - отримувачем Банку; або

     (iii) За згодою сторiн

     Роздiл 15.07 Припинення дiї Договору не впливатиме на виконання Сторонами проектiв та програм Банку в Українi, не завершених на момент його припинення, якщо Сторони письмово не домовляться про iнше.

     Вчинено у двох (2) примiрниках, кожний українською та англiйською мовами, при цьому всi тексти є автентичними.

Вiд Уряду України Вiд Європейського банку реконструкцiї та розвитку
м. Київ м. Лондон
04.06.2007 р. 12.06.2007 р.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.