Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 липня 1995 р. N 531


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст.266) цифри "84.32 90900, 84.34 90000" виключити.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 1995 р. N 209 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та про внесення змiн до деяких рiшень Уряду України".

Прем'єр-мiнiстр України Є. МАРЧУК
Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 40

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 1995 р. N 531

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
05.10 Жовч 0 10
06.04 99900 Корiння елеутерокока 0 20
09.04 20900 Перець роду Capsicum або роду Pimenta 0 10
15.04 20900 Риб'ячий жир трiсковий 0 20
15.05 90000 Ланолiн безводний 0 20
22.02 Води, включаючи мiнеральнi i газовагi з добавками цукру або iнших пiдсоложуючих речовин, безалкогольнi напої iншi 30 50
25.19 10000 Карбонат магнiю природний (магнезит) 0 5
25.29 21000,
25.29 22000
Шпат плавиковий 0 5
26.11 Руди i концентрати вольфрамовi 0 5
26.16 10000,
26.16 90000
Руди i концентрати дорогоцiнних металiв 0 10
27.13 11000,
27.13 12000,
27.13 20000
Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки переробки нафти 0 5
28.03 00900 Вуглець (адсорбенти) 0 10
28.05 21000 Стружка ланолiтного кальцiю 0 10
28.39 90900 Тальк 0 10
28.40 11000 Тетраборат натрiю безводний 0 10
28.43 10100,
28.43 10900,
28.43 21000,
28.43 29000,
28.43 30000,
28.43 90100,
28.43 90900
Метали дорогоцiннi в колоїдному станi, сполуки неорганiчнi та органiчнi дорогоцiнних металiв визначеного або невизначеного хiмiчного складу; амальгами дорогоцiнних металiв 0 10
29.03 40200 Дихлордифторметан 0 15
29.05 43000 Маннiт 0 15
29.05 50100 Етиленхлоргiдрин 0 5
29.06 11000 Ментол 0 15
29.07 19900 Феноли, фенолоспирти; солi цих сполук, iншi 0 15
29.07 21000 Резорцин 0 15
29.09 30900 Анестезин та iншi 0 15
29.09 49100 Дiмедрол (ациклiчнi) 0 15
29.12 19000 Iзомасляний ангiдрид та iншi 0 15
29.14 21000 Камфора 0 15
29.14 69000 Вiкасол та iншi 0 15
29.15 33000 Н-Бутилацетат 0 15
29.15 40000 Монохлороцтова кислота 0 15
29.15 60900 Валерiанова кислота та її iзомери, їх солi та складнi ефiри 0 15
29.17 19900 Дiспiлiн та iншi 0 15
29.18 16000 Кальцiя глюконат 0 15
29.18 22000 Кислота о-ацетилсалiцилова, її солi та складнi ефiри 0 15
29.20 10000 Аденозинтрифосфорна кислота 0 15
29.21 19300 Iзопропiламiн та його солi 0 15
29.21 29000 Пiперазин адипiнат та iншi 0 15
29.21 42900 Декстрамiн та iншi 0 15
29.21 51100 Мета-фенiлендiамiн 0 15
29.21 51900 Амiнофенiлпарамiнова кислота 0 15
29.22 21000,
29.22 29000
Амiносполуки, що включають функцiональну групу, яка мiстить кисень 0 15
29.23 10100 Хлорид холiну 0 15
29.24 10000,
29.24 21000,
29.24 29300,
29.24 29900
Сполуки з вмiстом функцiональної карбоксамiдної групи сполуки вугiльної кислоти з вмiстом функцiональної амiдної групи 0 15
29.25 11000 Сахарин та його солi 0 15
29.26 10000 Нiтрилакрилова кислота 0 15
29.26 90100 2 - гiдрокси 2 - метилпропiон- нiтрил (ацетонцiаногiдрин) 0 15
29.32 19000 Фурацилiн та iншi 0 15
29.32 21000 Зоокумарiн 0 15
29.32 90900 Ранiтилiн та iншi 0 15
29.33 11900 Пiрацетам 0 15
29.33 19900 Полiвiнiлпiралiдон та iншi 0 15
29.33 29900 Метилпрацил, левамiзол та iншi 0 15
29.33 31000 Пiридин та його солi 0 15
29.33 39900 Нiфедiпiн, пiперазин та iншi 0 15
29.33 51100 Фенобарбiтал (INN) та його солi 0 15
29.33 59900 Нiтазол, метилурацил та iншi 0 15
29.33 61000 Меламiн 0 15
29.33 69100 Пропазин, дiпразин, амiнозин та iншi 0 15
29.33 79000 Лактами iншi 0 15
29.33 90100 Дибазол 0 15
29.33 90900 Фенiгiдин та iншi 0 15
29.34 20900 Унiтол, нiтазол та iншi 0 15
29.34 90400 Фуразолiдон (INN) 0 15
29.35 Сульфонамiди 0 15
29.38 10000,
29.38 90100,
29.38 90300,
29.38 90900
Глiкозиди природнi та синтезованi, їх солi, простi й складнi ефiри; похiднi, iншi 0 15
29.42 Сполуки органiчнi iншi (для Медбiопрому) 0 15
32.03 00900 Барвниковi речовини тваринного походження - iндиго 2 10
32.04 20000 Продукти синтетичнi органiчнi 2 10
32.05 Лаки кольоровi 2 10
32.09 10000 Фарби i лаки на основi акрилових i вiнiлових полiмерiв 2 10
32.15 19000 Фарби полiграфiчнi 2 10
35.06 91000 Речовини клеючi 2 15
38.08 10000,
38.08 20100,
38.08 20900,
38.08 30100,
38.08 30300,
38.08 30900,
38.08 40000,
38.08 90000
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди 0 10
38.21 Середовища культурнi, готовi для вирощування мiкроорганiзмiв 2 10
38.22 Тест-система АВ5-АД i АМ-н 2 10
39.01 90000 Полiетилен низького тиску 2 10
39.05 20000 Полiвiнiлпролiдон 2 10
48.11 39000 Папiр ламiнований 2 10
59.10 Паси, стрiчки транспортернi або бельтинг з текстильних матерiалiв, армованi або не армованi металом чи iншими матерiалами 5 20
59.11 20000 Ситотканини 5 20
59.11 40000 Тканини фiльтрувальнi 5 20
71.02 10000,
71.02 21000,
71.02 29000,
71.02 31000,
71.02 39000
Алмази обробленi або необробленi (крiм штучних) 2 10
71.03 10000,
71.03 91000,
71.03 99000
Дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння оброблене або необроблене 2 10
71.04 10000,
71.04 90000
Дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння штучне або регенероване 2 10
71.05 10000,
71.05 10900
Кришка та порошок з природного та штучного дорогоцiнного та напiвдорогоцiнного камiння (тiльки iз природних алмазiв) 2 10
71.06 10000,
71.06 91100,
71.06 91900,
71.06 92100,
71.06 92910,
71.06 92990
Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям золотом або платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку 2 10
71.07 Неблагороднi метали, плакованi срiблом, напiвобробленi 2 10
71.08 11000,
71.08 12000,
71.08 13100,
71.08 13500,
71.08 13900,
71.08 20000
Золото (золото з гальванiчним покриттям платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку 2 10
71.09 Метали неблагороднi або срiбло, плакованi золотом 2 10
71.10 11000,
71.10 19100,
71.10 19300,
71.10 19500,
71.10 19900,
71.10 21000,
71.10 29000,
71.10 31000,
71.10 39000,
71.10 41000,
71.10 49000
Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку 2 10
71.11 Метали неблагороднi, срiбло або золото, плакованi платиною, напiвобробленi 2 10
71.12 10000,
71.12 20000,
71.12 90000
Вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i металiв, плакованих дорогоцiнними металами 2 10
82.07 90100 Iнструмент змiнний з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу, а також з робочою частиною з iнших матерiалiв 2 10
84.02 11000,
84.02 90000
Котли пароводянi та паровi всiх типiв (крiм водяних котлiв центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); водянi котли з пароперегрiвачами 2 10
84.03 10100,
84.03 90100,
84.03 90900
Котли центрального опалення, крiм котлiв, зазначених у товарнiй позицiї 84.02 2 10
84.05 10000,
84.05 90000
Газогенератори або парогенератори з очисними установками чи без них, генератори ацетиленовi та аналогiчнi з очисними установками чи без них 2 10
84.06 19110,
84.06 19130,
84.06 19150,
84.06 19900
Турбiни на водянiй парi або на iнших робочих тiлах 2 10
84.07 33900
84.07 33100
Двигуни внутрiшнього згорання iз запалюванням вiд iскри iз зворотно- поступальним рухом поршня або роторнопоршневi 2 10
84.12 10900 Двигуни i силовi установки iншi 2 10
84.14 10300,
84.14 10500,
84.14 30990,
84.14 80600,
84.14 80710,
84.14 80790,
84.14 80900
84.14 90900
Насоси вакуумнi та повiтрянi; компресори повiтрянi та газовi, вентилятори; вентиляцiйнi або витяжнi шафи з вентилятором i фiльтром чи без нього 2 10
84.17 80100,
84.17 80900
Смiттєспалювальнi печi, печi iншi 2 10
84.19 ( крiм 84.19 19000,
84.19 20000,
84.19 50100,
84.19 81100,
84.19 81910,
84.19 81990,
84.19 90100)
Устаткування промислове i лабораторне з електричним i неелектричним нагрiвом для обробки матерiалiв шляхом змiни температури (нагрiвання, варiння, дистиляцiя, ректифiкацiя, стерилiзацiя, пастеризацiя, пропарювання, сушiння, випарювання, конденсацiя або охолодження), за винятком устаткування, що використовується в домашньому побутi; водонагрiвальнi пристрої неелектричнi 2 30
84.21 19110,
84.21 19990
84.21 21900,
84.21 23900,
84.21 31900,
84.21 39300,
84.21 39510,
84.21 39550,
84.21 39710,
84.21 39750,
84.21 39990,
84.21 91000,
84.21 99000
Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушильнi агрегати для фiльтрування або очищення рiдин i газiв 2 10
84.22 30000,
84.22 40000,
84.22 90000
Машини посудомийнi; устаткування для миття та сушiння склопосуду або iнших мiсткостей; устаткування для наповнення i закупорювання пляшок (потужнiстю устаткування бiльш як 24 тис. скляних пляшок за годину, а також в ПЕТ-тару), банок, закривання ящикiв, мiшкiв та iнших мiсткостей i наклеювання етикеток; iнше устаткування для упакування або обгортання; устаткування для газування напоїв 2 30
84.24 81100 Механiчнi пристрої (в тому числi з ручним управлiнням) для розбризкування або розпилення рiдких i порошкоподiбних матерiалiв; вогнегасники (зарядженi або незарядженi); пульверизаторнi та аналогiчнi пристрої; пароструменевi або пiскоструменевi та аналогiчнi метальнi пристрої 2 30
84.26 12000,
84.26 19000,
84.26 49000,
84.26 91100,
84.26 91900
84.26 99100,
84.26 99900
Дерик-крани; крани пiдйомнi рiзних типiв, включаючи кабель-крани, ферми пiдйомнi рухливi; транспортери стоєчнi та автомобiлi-майстернi з пiдйомним краном 2 10
84.30 69000 Машини i механiзми рiзнi для перемiщення, планування, профiлювання, копання, розробки, трамбування, ущiльнення, виїмки i бурiння грунтiв, а також руд i нерудних матерiалiв; устаткування для забивання i витягання паль, снiгоочисники плужнi та роторнi 2 30
84.31 39900,
84.31 49900
Частини, призначенi виключно або переважно для устаткування, включеного до товарних позицiй 84.25 84.30, iншi 2 10
84.32 29500,
84.32 29900,
84.32 30900,
84.32 40100,
84.32 40900,
84.32 90900
Машини сiльськогосподарськi 2 10
84.33 11590,
84.33 11900,
84.33 19100,
84.33 19510,
84.33 19700,
84.33 19900
84.33 20100,
84.33 20510,
84.33 20900,
84.33 30100,
84.33 30900,
84.33 40100,
84.33 40900,
84.33 51000,
84.33 53100,
84.33 53900,
84.33 59100,
84.33 59900,
84.33 60100,
84.33 60900,
84.33 90000
Машини i механiзми для збирання чи обмолоту сiльськогосподарських культур, преси-пiдбирачi, преси для соломи чи сiна; сiнокосарки i газонокосарки; машини для очищення, сортування та вибракування яєць, фруктiв та iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм зазначених у товарнiй позицiї 84.37 0 10
84.34 90000 Установки i апарати доїльнi; устаткування для обробки та переробки молока в сiльському господарствi та промисловостi 2 10
84.36 21000,
84.36 80000
Устаткування iнше для сiльського господарства, садiвництва, лiсiвництва, птахiвництва i бджiльництва, включаючи устаткування для пророщування насiння (з механiчним або нагрiвним пристроєм); iнкубатори для птахiвництва i брудери 2 10
84.37 90000 Машини для очищення, сортування або просiвання насiння, зерна i бобових культур (частини) 2 10
84.39 20000 Обладнання для виробництва паперу та картону 2 10
84.41 30000 Обладнання для виготовлення картонних труб 2 10
84.43 90000 Частини до обладнання друкарського 2 10
84.55 10000,
84.55 21000,
84.55 22000
Верстати прокатнi та валки для них 2 10
84.56 20000,
84.56 30000,
84.56 90000
Верстати лазернi, електронно- променевi, iонно-променевi та iншi променевi верстати ультразвуковi, електроерозiйнi з використанням електрохiмiчних та плазмових засобiв 2 10
84.57 20000,
84.57 30000
Центри обробнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi для обробки металу 2 10
84.58 19100,
84.58 91100
Верстати токарнi металорiзальнi 2 10
84.59 10000,
84.59 21910,
84.59 21990,
84.59 29910,
84.59 29990,
84.59 31000,
84.59 39000,
84.59 40100,
84.59 40900,
84.59 51000,
84.59 59000,
84.59 61910,
84.59 61990,
84.59 69910,
84.59 69990,
84.59 70000
Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати, в тому числi такi, що можуть бути вмонтованi в автоматичнi лiнiї), свердлувальнi, розточувальнi, фрезернi для нарiзання зовнiшньої i внутрiшньої рiзьби, крiм токарних верстатiв, зазначених у товарнiй позицiї 84.58 2 10
84.60 19000,
84.60 40000
Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi, а також для виконання iнших операцiй чистової обробки металiв, твердих сплавiв i металокерамiчних матерiалiв за допомогою шлiфувальних кругiв, абразивiв i полiрувальних засобiв, крiм зуборiзних, зубошлiфувальних i зубообробних верстатiв, зазначених у товарнiй позицiї 84.61 2 10
84.61 30000,
84.61 40000,
84.61 40110
Верстати протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi та зубообробнi 0 10
84.62 29100,
84.62 39910
Верстати (включаючи преси) для обробки металiв куванням, пресуванням або штампуванням; верстати (включаючи преси) згинальнi, правильнi, обрiзувальнi, вiдрiзувальнi, дiркопробивнi, накатнi; преси iншi, в iншому мiсцi не названi 2 10
84.65 96000 Верстати для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас та аналогiчних твердих матерiалiв (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) 2 30
84.66 92900 Частини i приладдя, призначенi виключно або в основному для устаткування, зазначеного у товарних позицiях 84.56 - 84.65, включаючи пристосування для крiплення iнструменту i деталей, саморозкривнi рiзенарiзнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв; iнструментотримачi для iнструментiв усiх типiв, призначених для ручної роботи 2 10
84.67 81000 Iнструменти ручнi (машини) з пневматичним або вбудованим неелектричним приводом 2 30
84.71 10900 Машини автоматичнi для обробки iнформацiї та їх блоки, iншi 5 20
84.79 40000,
84.79 81000,
84.79 82000,
84.79 89100,
84.79 89300,
84.79 89500,
84.79 89600,
84.79 89800
Машини i механiчнi пристрої спецiального призначення, нiде в iншому мiсцi цiєї групи спецiально не згаданi 2 10
84.82 80000 Пiдшипники кочення: шариковi, роликовi 2 10
84.83 10100,
84.83 10300,
84.83 10410,
84.83 10510,
84.83 10580,
84.83 10900,
84.83 20000,
84.83 30100,
84.83 30510,
84.83 30590,
84.83 30900,
84.83 40100,
84.83 50100,
84.83 50910,
84.83 60100,
84.83 60910,
84.83 60990,
84.83 90100,
84.83 90300,
84.83 90920,
84.83 90980
Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання; зубчатi передачi та зубчатi колеса разом з валами, кульковi ходовi гвинти; коробки передач та iншi редукцiйнi механiзми, включаючи гiдротрансформатори; маховики i шкiви, включаючи полiспасти, муфти, шарнiрнi з'єднання (в тому числi й унiверсальнi) 2 10
85.01 10990,
85.01 32100,
85.01 52910
Двигуни електричнi та генератори, крiм генераторних установок 2 10
85.04 21000 Трансформатори електричнi, статичнi електричнi перетворювачi (наприклад випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi 2 10
85.11 50900 Електроустаткування для запалювання i пуску двигунiв внутрiшнього згорання вiд iскри або вiд стиснення пальної сумiшi 2 10
85.12 10910 Iншi генератори 2 10
85.29 10100,
85.29 10900
Частини, призначенi виключно або в основному для апаратури, що класифiкується в товарних позицiях 85.25 85.28 5 20
85.37 10100 Пульти, панелi (включаючи панелi числового управлiння), консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи для електричної апаратури, зазначеної у товарних позицiях 85.35 i 85.36, для управлiння чи розподiлу електричного струму, що вмiщують прилади чи пристрої, зазначенi в групi 90, за винятком комутацiйних пристроїв ( 85.17 ) 2 10
85.38 10000 Частини, призначенi виключно або в основному для апаратури, зазначеної у товарних позицiях 85.35, 85.36 та 85.37 2 10
85.43 90900 Машини електричнi та апаратура спецiального призначення, не названi в iншому мiсцi 2 10
85.44 70000 Кабелi волоконно-оптичнi 2 5
85.45 11000 Електроди, що використовуються в печах 2 10
85.48 Запаснi частини та приладдя до товарних позицiй 85.29 10500, 85.29 10700 2 10
86.09 00100,
86.09 00900
Контейнери (включаючи контейнери для перевезення рiдин), спецiально призначенi й обладнанi для перевезення одним i бiльше видами транспорту 2 10
87.16 40000 Автомобiльнi причепи та напiвпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 i бiльше тонн 0 10
90.02 90990 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-якого матерiалу в зборi, якi є частинами iнструментiв i приладiв (крiм скляних заготовок для цих виробiв) 2 10
90.15 20100 Прилади та iнструменти геодезичнi (включаючи фотограметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi та геофiзичнi (крiм компасiв); далекомiри 5 20
90.27 20900,
90.27 40000,
90.27 50000,
90.27 80110,
90.27 80190,
90.27 80910,
90.27 90100,
90.27 90900
Прилади i апаратура для фiзичного i хiмiчного аналiзу (наприклад поляриметри, спектрометри, газоi димоаналiзатори); прилади i апаратура для вимiрювання i контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширення, поверхового натягу тощо; прилади i апаратура для вимiрювання чи контролю за кiлькiстю тепла, звуку чи свiтла (включаючи експонометри, мiкротоми) 2 10
90.32 10300,
90.32 10910,
90.32 20900,
90.32 81900,
90.32 89900,
90.32 90900
Прилади i апаратура для автоматичного регулювання та управлiння 2 10
90.33 Частини i приладдя до машин, приладiв, iнструментiв i апаратури, зазначених у групi 90 i не названих в iншому мiсцi 2 10

____________
* У вiдсотках до митної вартостi товару.

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.