Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 26 серпня 1995 р. N 675


Про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Утворити фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу.

     2. Затвердити Положення про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, що додається.

     3. Внести змiни до ставок ввiзного мита на продукти нафтопереробки та вугiлля кам'яне згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України Є.МАРЧУК
Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України М.СЕЛIВОН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 серпня 1995 р. N 675

ПОЛОЖЕННЯ
про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу

     1. Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу (далi - фонд) утворено з метою забезпечення суспiльного виробництва паливно-енергетичними ресурсами i посилення соцiального захисту населення.

     2. Кошти фонду мають цiльовий характер i використовуються для фiнансування пускових об'єктiв виробничого призначення паливно-енергетичного комплексу, придбання обладнання для нових очисних вибоїв з метою збiльшення видобутку вугiлля, фiнансування iнших заходiв нарощування обсягiв виробництва i закупiвлi паливно-енергетичних ресурсiв та на соцiальний захист населення (далi - заходи).

     3. Кошти фонду формуються за рахунок рiзницi мiж ставками ввiзного мита на продукти нафтопереробки, вугiлля кам'яне, передбаченими пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1995 р. N 675 та ставками ввiзного мита на зазначенi продукти та вугiлля, що дiяли до набуття чинностi цим Положенням.

     4. Розподiл коштiв фонду мiж мiнiстерствами i вiдомствами паливно-енергетичного комплексу проводиться щомiсячно Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнекономiки.

     Фiнансування заходiв за рахунок коштiв фонду здiйснюється щомiсячно на пiдставi рiшень Уряду України у межах сум, що фактично надiйшли до цього фонду.

     Мiнфiн фiнансує заходи за поданими мiнiстерствами i вiдомствами паливно-енергетичного комплексу платiжними дорученнями по роздiлу 170 Класифiкацiї доходiв та видаткiв Державного i мiсцевих бюджетiв.

     5. Мiнiстерства i вiдомства паливно-енергетичного комплексу щомiсячно до 8 числа подають Мiнфiну звiт про виконання кошторису видаткiв по бюджету за формою 2-МДБ, затвердженою Мiнфiном.

     6. Контроль за цiльовим використанням коштiв фонду здiйснюється Мiнфiном.

     7. Використання видiлених коштiв пiдприємствами та органiзацiями не за призначенням є пiдставою для припинення їх видачi i стягнення виданих коштiв до фонду в безспiрному порядку.

     8. Нарахування та сплата сум ввiзного мита на продукти нафтопереробки та вугiлля кам'яне, за рахунок яких формується фонд, здiйснюється згiдно з дiючим порядком обкладення митом товарiв, що ввозяться на митну територiю України. Суми мита перераховуються митними органами до 10 числа кожного мiсяця в доход Державного бюджету на роздiл 8, параграф 5 Класифiкацiї доходiв i видаткiв Державного i мiсцевих бюджетiв, символ звiтностi банку - 96.

     9. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення i своєчаснiсть сплати ввiзного мита та вiдрахувань до Державного бюджету покладається на митнi органи i платникiв згiдно iз законодавством.

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1995 р. N 675

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита *

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита
27.01 11100
27.01 11900
27.01 12100
27.01 19000
Вугiлля кам'яне 1 екю **
27.10 00330,
27.10 00350
Бензини моторнi, iншi 15***
(але не менше 15 екю**)
27.10 00610,
27.10 00650,
27.10 00690
Важкi дистиляти
(дизельне пальне)
15***
(але не менше 15 екю**)

     * Ввiзне мито не запроваджується на продукти нафтопереробки, що належать нерезидентам i реалiзуються на територiї України, у разi виготовлення таких продуктiв нафтопереробки українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на давальницьких умовах.

     ** Нараховується в установленому грошовому еквiвалентi на 1 тонну.

     *** У вiдсотках до митної вартостi товару.

Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України М.СЕЛIВОН
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.