Документ скасований: Постанова КМУ № 760 від 27.08.2008

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 лютого 1998 р. N 146


Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     З метою створення сприятливих умов та стимулювання залучення iноземного капiталу для розвитку нацiонального автомобiлебудування Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України такi змiни та доповнення:

     1. У Правилах ввезення транспортних засобiв на територiю України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст-227; 1995 р., N 4, ст.109; 1996 р., N 3, ст.107):

     1) у пунктi 7:

     в абзацi першому цифру "10" замiнити цифрою "5";

     в абзацi третьому слова "або за договором дарування близьких родичiв (чоловiк, дружина, дiти, батьки подружжя, брати, сестри)" виключити; .

     2) пункт 8 виключити.

     У зв'язку з цим пунктом 9, 10 i 11 вважати вiдповiдно пунктами 8,9 i 10.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1282 "Про мiнiмальну митну вартiсть iмпортних автомобiлiв та шин до них" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст.534):

     1) пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "якщо мiнiмальна вартiсть iмпортних автомобiлiв, якi були у користуваннi, обчислена за наведеними у додатку N 2 коефiцiєнтами, становить менше нiж 5000 доларiв США, її розмiр встановлюється на рiвнi 5000 доларiв США";

     2) додаток N 2 до постанови викласти у новiй редакцiї (додається).

     3. Постанова набирає чинностi з 1 квiтня 1998 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток N 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 24 жовтня 1996 р. N 1282
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого
1998р. N 146)

"Коефiцiєнти
визначення мiнiмальної митної вартостi iмпортних
автомобiлiв, якi були у користуваннi*

Новий
автомобiль
Автомобiль, який був у користуваннi
понад
два роки
понад
три роки
понад
чотири роки
100% 80% 70% 60%


* Коефiцiєнти визначено у вiдсотках вiдповiдної мiнiмальної вартостi iмпортних автомобiлiв, зазначених у додатку N 1 до цiєї постанови".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.