Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 22 серпня 1994 р. N 577


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв

     З метою стимулювання надходжень окремих видiв товарiв у країну Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     На доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України В. МАСОЛ
Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1994 р. N 577

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
28.01 20000 Йод 0 10
29.02 11000 Циклогексан 0 15
29.03 11000 Хлорметан (метилхлорид) i хлоретан (етилхлорид) 0 15
29.10 10000 Оксиран (оксид етилену) 0 15
29.10 20000 Метилоксиран (оксид пропiлену) 0 15
29.14 19000 Метилпiролiдон 0 15
29.15 11000 Кислота мурашина 0 15
32.04 90000 Фарба флексографiчна 0 10
38.09 91000 Засоби оздоблювальнi, засоби для прискорення фарбування i фiксацiї фарбникiв, якi використовуються в текстильнiй промисловостi 0 10
44.02 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля, отримане iз шкаралупи або горiхiв), агломероване або неагломероване 0 5
82.02 31100,
82.02 31590
Полотна для циркуляторних пилок iз вставними зубами або сегментами 0 10
82.07 30900 Клейма змiннi для клеймування труб до позицiї 84.59 70000 0 10
84.58 11990,
84.59 70000
Верстати для розрiзки труб, розточки та нарiзки рiзi на трубах i муфтах з електричним обладнанням, системою стеження та ЧПУ 0 10
84.61 50110 Верстати круглопиляльнi для вiдрiзки труб i муфт 0 10
84.62 91990 Преси гiдравлiчнi для висадки кiнцiв насосно-компресорних та бурильних труб 0 10
84.66 94000 Приналежностi i змiнне обладнання до пресу для висадки кiнцiв труб до позицiї 84.62 91990 0 10
84.71 20900
84.71 91900
Електронно-обчислювальна технiка до станкiв i обладнання до позицiй 84.58 11990, 84.59 70000 0 20
84.77 40000 Термоформувальнi машини для виготовлення деталей з пластмаси i захисту рiзi на трубах та муфтах 0 10
84.79 81000,
84.79 89900
Механiчнi пристрої для термiчної обробки клеймування, маркiрування, консервацiї та вимiрювання ваги, довжини труб i муфт 0 10
84.79 82000 Реактори-полiмеризатори для виробництва ПХВС 0 10
85.29 10500,
85.29 10700
Частини, що передбаченi виключно або в основному для апаратури, що класифiкуються в позицiї 85.25. Обладнання електроживлення, стацiонарнi антени НВЦ дiапазону 0,3 - 30 ГГц; хвилеводи рiзного перерiзу; системи управлiння, контролю та службового зв'язку; модулятори i демодулятори; системи ущiльнення каналiв та резервування; системи видiлення каналiв. Комутацiйне телевiзiйне та радiомовне обладнання; цифрове обладнання оперативного перемикання каналiв i трактiв 0 20
85.32 Конденсатори електричнi постiйнi, перемiннi i пiдстроювання 0 10
85.33 Резистори елетричнi (включаючи реостати i потенцiометри), крiм терморезисторiв 0 10
85.40 42000 Клiстрони 0 10
85.40 49000 Лампи бiжучої хвилi 0 10
85.40 81000 Лампи вакуумнi пiдсилювальнi 0 10
85.41 Дiоди, транзистори i аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi в модулi, вмонтованi або не вмонтованi в панелi; свiтловимiрювальнi дiоди; п'єзоелектричнi кристали в зборi 0 10
85.42 (крiм 85.42 11100,
85.42 11300,
85.42 19100,
85.42 19200)
Електроннi iнтегральнi схеми i мiкроскладальнi 0 10
85.44 20100,
85.44 20910,
85.44 20990
Кабелi коаксiальнi та провiдники електричнi, оснащенi або пiдготовленi для оснастки з'єднувальними елементами; для струму високої частоти та iншi 0 10
90.17 30900 Iнструменти ручнi для вимiрювання труб ультразвуковим методом 0 20
90.24 10990 Механiзми для гiдравлiчного випробування труб та неруйнiвного контролю якостi труб 0 10
90.31 40000 Контрольно-вимiрювальнi прилади i автоматика до верстатiв до позицiї 84.58 11900 0 10
90.31 90900 Запаснi частини до приладiв i механiзмiв до позицiї 90.24 10990, 90.31 40000 0 10

________________
* У вiдсотках до митної вартостi товару.

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.