ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КIРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 14 лютого 2007 року N 100


Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки (давальницька сировина) в Кiровоградськiй митницi

Зареєстровано
в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї
22 лютого 2007 р. за N 10/1394


     Вiдповiдно до глав 38 та 39 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 р. N 92-IV iз змiнами i доповненнями, Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (у редакцiї Закону України вiд 04.10.2001 р. N 2761-III), Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України зi змiнами i доповненнями, затвердженого наказом ДМС України вiд 13.09.2003 р. N 609, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 р. за N 897/8218, наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 р. N 201 "Про затвердження Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2001 р. за N 833/6024, та з метою органiзацiї роботи пiдроздiлiв митницi, проведення облiку операцiй з давальницькою сировиною наказую:

     1. Затвердити Технологiчну схему митного контролю та митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки (давальницька сировина) в Кiровоградськiй митницi (додається).

     2. Начальнику юридичного вiддiлу митницi Хилько Л. I. забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї.

     3. Начальнику загального вiддiлу Хмеленко О. М. довести цей наказ до оперативних пiдроздiлiв митницi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника митницi Кравцова О. М.

Т. в. о. начальника митницi О. М. Кравцов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Кiровоградської митницi
вiд 14 лютого 2007 р. N 100
Зареєстровано
в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї
22 лютого 2007 р. за N 10/1394

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ, РОЗМIЩЕНИХ В РЕЖИМI ПЕРЕРОБКИ НА МИТНIЙ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ (ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРIЇ), ТА ПРОДУКТIВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В КIРОВОГРАДСЬКIЙ МИТНИЦI (ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА)

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Зазначена схема розроблена на пiдставi глав 38 та 39 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 р. iз змiнами i доповненнями, Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (у редакцiї Закону України вiд 04.10.2001 N 2761-III), наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 25.02.2002 року N 83 "Про затвердження Порядку видачi, облiку, вiдстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.03.2002 р. за N 248/6536, наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 р. N 201 "Про затвердження Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2001 р. за N 833/6024, наказу ДМС України N 609 вiд 13.09.2003 р. "Про затвердження Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 р. за N 897/8218, наказу ДМС України вiд 28.12.99 р. N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 р. за N 50/4271, наказу ДМС України вiд 08.12.98 р. N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 р. за N 42/3335, i має за мету органiзацiю роботи пiдроздiлiв митницi та проведення облiку операцiй з давальницькою сировиною.

     1.1. Митне оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки та продуктiв переробки, проводиться у вiдповiдностi до загального порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв, встановленого в митницi.

     1.2. Розмiщення товарiв у режим переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї України) здiйснюється з дозволу начальника митницi, особи, яка його замiщує, або iншої уповноваженої вiдповiдним наказом митницi посадової особи.

     1.3. Для отримання дозволу на розмiщення товарiв у режим переробки (далi - дозвiл) пiдприємство подає митному органу за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства письмову заяву вiдповiдно до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України iз змiнами i доповненнями, затвердженого наказом ДМСУ вiд 13.09.2003 р. N 609 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 р. за N 897/8218.

     1.4. Заява пiдприємства реєструється в митницi в установленому порядку та вiзується (на зворотному боцi) уповноваженими працiвниками вiддiлу митного оформлення, вiддiлу платежiв (митного поста, пункту митного оформлення) щодо можливостi надання дозволу.

     1.5. За наявностi дозволу митного органу на розмiщення товарiв у режим переробки митне оформлення їх здiйснюється iз застосуванням вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), заповненої в установленому законодавством України порядку.

     1.6. Разом з ВМД до митницi оформлення подаються такi документи:

     - зовнiшньоекономiчний договiр на переробку товарiв;

     - товаротранспортнi та iншi товаросупровiднi документи;

     - зобов'язання про вивезення за межi митної територiї України (ввезення в Україну) продуктiв переробки в строк, зазначений у дозволi митницi на розмiщення товарiв у режим переробки;

     - iншi документи, подання яких при митному оформленнi передбачено законодавством.

     1.7. Митне оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки вiдповiдно Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (у редакцiї Закону України вiд 04.10.2001 N 2761-III) допускається лише за умови наявностi у контрактi (договорi):

     - розрахунку виходу готової продукцiї в результатi переробки давальницької сировини. При цьому давальницька сировина повинна вiдповiдати обсягам, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами;

     - чiткого визначення варiанта розрахунку за виготовлення готової продукцiї (у грошовiй формi, шляхом видiлення частини давальницької сировини чи готової продукцiї або з використанням трьох форм одночасно);

     - заставної вартостi давальницької сировини, цiни та загальної вартостi готової продукцiї, вартостi переробки, кiлькiснi показники давальницької сировини та готової продукцiї;

     - технологiчну схему переробки давальницької сировини, яка повинна вiдображати:

     - усi основнi етапи переробки сировини;

     - кiлькiснi показники сировини на кожному етапi переробки з обґрунтуванням технологiчних втрат сировини;

     - витрати виконавця переробки на кожному етапi переробки.

     1.8. Перемiщення товарiв мiж пiдприємствами, що беруть участь у процесi переробки та розташованi у зонах дiяльностi рiзних митниць, здiйснюється пiд контролем митних органiв вiдповiдно до наказу ДМС України вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335.

     1.9. Перемiщення товарiв для подальшої переробки iншим пiдприємством, мiж митницею оформлення та митницею, у зонi дiяльностi якої проводиться подальша переробка, здiйснюється вiдповiдно до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України iз змiнами i доповненнями, затвердженого наказом ДМС України N 609 вiд 13.09.2003 р. та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 р. за N 897/8218.

     1.10. Залишки, що утворилися в процесi переробки, до завершення строку переробки повиннi бути заявленi пiдприємством до митного оформлення у вiдповiдний митний режим, залежно вiд умов зовнiшньоекономiчного договору, з додержанням вимог законодавства України.

     1.11. Вiдходи переробки пiдлягають знищенню (утилiзацiї чи видаленню) вiдповiдно до законодавства України.

2. ОСОБЛИВОСТI ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИ РОЗМIЩЕННI ТОВАРIВ У РЕЖИМ ПЕРЕРОБКИ ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ ТА ВВЕЗЕННI ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБКИ

     2.1. Пiдставою для митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, є подання українським замовником митному органу ВМД, копiї простого (авальованого) векселя (письмового зобов'язання), авiзованого (взятого на облiк) органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням замовника, дозволу на переробку товарiв за межами митної територiї України та документiв, зазначених в п. 1.6 даної схеми.

     Якщо товари розмiщенi в режимi переробки за межами митної територiї України та вивозяться за межi митної територiї України українським замовником, пiдлягають обкладенню вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крiм митних зборiв) провадиться українським замовником шляхом видачi простого авальованого векселя з вiдстроченням платежу на перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною вiдповiдно до строкiв, встановлених законодавчими та нормативно-правовими актами.

     Сума, зазначена у простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiї з давальницькою сировиною.

     Товари, розмiщенi в режим переробки за межами митної територiї України, що не обкладаються вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, вивозяться з митної територiї України на пiдставi подання українським замовником митному органовi письмового зобов'язання щодо повернення в Україну продуктiв переробки, вироблених з цих товарiв (або повернення в Україну коштiв вiд реалiзацiї продуктiв переробки за межами України, крiм тих продуктiв переробки, що виготовленi з товарiв, розмiщених в режим переробки за межами митної територiї України та мають заборону на експорт) вiдповiдно до строкiв, встановлених законодавчими та нормативно-правовими актами.

     У разi потреби Торгово-промислова палата України або регiональнi торгово-промисловi палати на пiдставi документiв, поданих українським замовником, пiдтверджують обсяг виходу готової продукцiї (у вiдсотках) за окремими операцiями з давальницькою сировиною.

     2.2. Iнспектор вiддiлу митного оформлення (митного поста, пункту митного оформлення), який проводить митне оформлення, перевiряє наявнiсть дозволу, здiйснює облiк за обсягом виходу продуктiв переробки, що утворюються внаслiдок переробки цих товарiв та на зворотi векселя (письмового зобов'язання) зазначає дату i номер вантажної митної декларацiї, згiдно якої проведено митне оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, та засвiдчує його пiдписом та особистою номерною печаткою.

     2.3. Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв щотижня (перший робочий день тижня) iнформує вiддiл митного оформлення (митний пост, пункт митного оформлення) службовою запискою про факт вивозу товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України.

     2.4. Iнспектор вiддiлу митних платежiв перевiряє ВМД, товаросупровiднi документи та здiйснює контроль, у межах своєї компетенцiї, за визначенням митної вартостi товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, та проводить списання митних платежiв за ВМД.

     2.5. Ввезення на митну територiю України продуктiв переробки, вироблених з товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (у редакцiї Закону України вiд 04.10.2001 N 2761-III).

     2.6. Пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини українського замовника i ввозиться на митну територiю України, є подання українським замовником митному органу копiї зазначеного векселя (письмового зобов'язання), копiї вивiзної вантажної митної декларацiї, документiв, зазначених в п. 1.6 даної схеми, а у разi потреби i висновку Торгово-промислової палати України або регiональних торгово-промислових палат про те, що готова продукцiя виготовлена в результатi переробки давальницької сировини, вартiсть якої вiдповiдає обсягам, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами.

     2.7. При ввезеннi продуктiв переробки iнспектор вiддiлу митного оформлення (митного поста, пункту митного оформлення), який проводить митне оформлення: перевiряє данi, що мiстяться в журналi "Журнал облiку товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, та контролю за ввезенням продуктiв переробки", маючи за мету виключення можливостi оформлення ввезення на митну територiю України продуктiв переробки без попереднього вивезення товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, перевiряє ВМД, товаросупровiднi документи та здiйснює облiк за обсягом виходу продуктiв переробки.

     2.8. При ввезеннi продуктiв переробки iнспектор вiддiлу митних платежiв перевiряє ВМД, товаросупровiднi документи та здiйснює контроль в межах своєї компетенцiї за визначенням митної вартостi продуктiв переробки, що утворюються внаслiдок переробки товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, та проводить списання митних платежiв за ВМД.

     У процесi митного оформлення готової продукцiї iнспектор зобов'язаний використовувати для iдентифiкацiї готової продукцiї сертифiкати про походження товарiв.

3. ОСОБЛИВОСТI ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИ РОЗМIЩЕННI ТОВАРIВ У РЕЖИМ ПЕРЕРОБКИ НА МИТНIЙ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ ТА ВИВЕЗЕННI ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБКИ

     3.1. Пiдставою для митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України, є подання українським виконавцем митному органу ВМД, копiї простого (авальованого) векселя (письмового зобов'язання), авiзованого (взятого на облiк) органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця, дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України та документiв, зазначених в п. 1.6 даної схеми.

     Товари, розмiщенi в режим переробки на митнiй територiї України, що ввозяться на митну територiю України iноземним замовником, обкладаються ввiзним митом за ставками Митного тарифу України, податками та зборами, що справляються при ввезеннi товарiв вiдповiдно до законодавства України.

     Сплата ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) провадиться українським виконавцем шляхом видачi органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця простого авальованого векселя iз строком платежу, що дорiвнює строку здiйснення операцiї з давальницькою сировиною вiдповiдно до строкiв, встановлених законодавчими та нормативно-правовими актами.

     Сума, зазначена у простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiї з давальницькою сировиною.

     Якщо ввозяться тi види давальницької сировини, якi не обкладаються ввiзним митом, податками та зборами, український виконавець подає органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї.

     3.2. Iнспектор вiддiлу митного оформлення (митного поста, пункту митного оформлення) при проведеннi митного оформлення перевiряє наявнiсть дозволу на здiйснення операцiї з переробки, перевiряє ВМД та товаросупровiднi документи, вiдповiдно до своєї компетенцiї, здiйснює облiк за обсягом виходу продуктiв переробки, що утворюються внаслiдок переробки цих товарiв та на зворотi простого авальованого векселя (письмового зобов'язання) зазначає дату i номер вантажної митної декларацiї, згiдно якої проведено митне оформлення товарiв, розмiщених в режим переробки на митнiй територiї України, та засвiдчується його пiдписом та особистою номерною печаткою.

     3.3. Iнспектор вiддiлу митних платежiв перевiряє ВМД, товаросупровiднi документи та здiйснює митний контроль у межах своєї компетенцiї.

     3.4. Вивезення за межi митної територiї України продуктiв переробки давальницької сировини здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (у редакцiї Закону України вiд 04.10.2001 N 2761-III).

     3.5. Пiдставою для митного оформлення продуктiв переробки, що виробленi з використанням товарiв розмiщених в режим переробки на митнiй територiї України, ввезених на митну територiю України, i вивозяться з її територiї, є подання українським виконавцем митному органу копiї векселя (письмового зобов'язання), копiї ввiзної вантажної митної декларацiї, документiв, зазначених в п. 1.6 даної схеми, а у разi потреби - i висновку Торгово-промислової палати України або регiональних торгово-промислових палат про те, що готова продукцiя вироблена внаслiдок переробки давальницької сировини, вартiсть якої вiдповiдає обсягам, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами.

     3.6. Iнспектор вiддiлу митного оформлення (митного поста, пункту митного оформлення) при митному оформленнi продуктiв переробки перевiряє ВМД та товаросупровiднi документи вiдповiдно до своєї компетенцiї та здiйснює облiк за обсягом виходу продуктiв переробки, що утворюються внаслiдок переробки цих товарiв.

     3.7. Iнспектор вiддiлу митних платежiв перевiряє ВМД, товаросупровiднi документи та здiйснює контроль, в межах своєї компетенцiї, за визначенням митної вартостi продуктiв переробки, що утворились внаслiдок переробки товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України, та проводить списання митних платежiв за ВМД.

     3.8. При митному оформленнi продуктiв переробки iнспектор вiддiлу митного оформлення (митного поста, пункту митного оформлення), який проводить митне оформлення на останньому етапi: перевiряє данi, що мiстяться в журналi "Журнал облiку товарiв, розмiщених в режим переробки на митнiй територiї України, та контролю за вивезенням продуктiв переробки", маючи за мету виключення можливостi оформлення вивезення продуктiв переробки без попереднього ввезення товарiв, розмiщених в режим переробки на митнiй територiї України.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ОБЛIКУ ТОВАРIВ, РОЗМIЩЕНИХ В РЕЖИМI ПЕРЕРОБКИ НА МИТНIЙ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ (ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРIЇ), ТА ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБКИ

     4.1. Контроль та облiк товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки здiйснюється:

     - шляхом заповнення (перевiрки) вiдповiдних граф журналiв, зазначених у додатках 1, 2 даної схеми;

     - та прикладення до першого примiрника ВМД, дозволу на здiйснення операцiї з переробки товарiв, документiв вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв, товаросупровiдних документiв та iнших наявних документiв.

     4.2. Для здiйснення контролю за дотриманням митного режиму переробки на митнiй територiї України посадовi особи митного органу можуть проводити перевiрку складських, фiнансових i технологiчних документiв, що стосуються облiку й переробки таких товарiв i продуктiв переробки на будь-якому пiдприємствi, що здiйснює операцiї з переробки товарiв.

5. ОБЛIК ВЕКСЕЛIВ, НАДАНИХ У СПЛАТУ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

     5.1. Оформлення простого авальованого векселя у сплату необхiдних митних платежiв (крiм митних зборiв) векселедавцем здiйснюється вiдповiдно наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 25.02.2002 року N 83 "Про затвердження Порядку видачi, облiку, вiдстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.03.2002 р. за N 248/6536.

     5.2. Мiсцем, в якому повинен вiдбутись платiж, визначається мiсцезнаходженням уповноваженого банку України, в якому вiдкрито розрахунковий рахунок векселедавця.

     5.3. Векселедержателем виступає орган державної податкової служби за мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     5.4. Вексель (письмове зобов'язання) оформлюється в трьох примiрниках.

     5.5. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть зазначення у векселi термiну платежу та своєчаснiсть його оплати несе векселедавець.

     5.6. Примiрники векселя (письмового зобов'язання) розподiляються наступним чином:

     - перший примiрник залишається у Державнiй податковiй адмiнiстрацiї;

     - другий та третiй примiрники повертаються суб'єкту пiдприємницької дiяльностi для пред'явлення митницi та власного облiку;

     - копiя векселя залишається у справах митницi пiд першим примiрником ВМД.

     5.7. Облiк векселiв, поданих до митного оформлення суб'єктами ЗЕД, ведеться iнспектором вiддiлу митних платежiв або уповноваженою особою митного поста, пункту митного оформлення в журналi за формою, затвердженою наказом ДМС України вiд 28.12.99 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi" iз змiнами i доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 р. за N 50/4271, та наведеною у додатку 3 даної схеми.

Начальник вiддiлу митного оформлення N 2 А. В. Недолужко

 

Додаток 1
до Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiй України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки (давальницька сировина) в Кiровоградськiй митницi

ЖУРНАЛ
облiку товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами митної територiї України, та контролю за ввезенням продуктiв переробки

Вивезення товарiв, розмiщених в режимi переробки за межами МТУ
Дата оформлення N
ВМД
Найменування товарiв Кiлькiсть товарiв Кiлькiсть та назва продуктiв переробки N договору
1. 2. 3. 4. 5. 6.

 

Ввезення продуктiв переробки
N та дата ДКД про вивезення товарiв Дата оформлення N ВМД Найменування продуктiв переробки Кiлькiсть продуктiв переробки Вiдмiтка про зняття операцiї з переробки з контролю
7. 8. 9. 10. 11. 12.

 

Додаток 2
до Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiй України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки (давальницька сировина) в Кiровоградськiй митницi

ЖУРНАЛ
облiку товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України, та контролю за вивезенням продуктiв переробки

Ввезення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiї України
Дата оформлення N ВМД Найменування товарiв, розмiщених в режимi переробки на МТУ Кiлькiсть товарiв Кiлькiсть та назва продуктiв переробки N договору
1. 2. 3. 4. 5. 6.

 

Вивезення продуктiв переробки
Дата оформлення N ВМД Найменування продуктiв переробки Кiлькiсть продуктiв переробки Вiдмiтки про зняття операцiї з переробки з контролю Примiтки
7. 8. 9. 10. 11. 12.

 

Додаток 3
до Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, розмiщених в режимi переробки на митнiй територiй України (за межами митної територiї), та продуктiв їх переробки (давальницька сировина) в Кiровоградськiй митницi

ЖУРНАЛ
облiку простих векселiв

N
з/п
Номер ВМД Дата ВМД Номер векселя Дата векселя Назва суб'єкта ЗЕД Код ЄДРПОУ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 

Дата облiку в митницi Векселедержатель* Нарахованi суми за видами платежiв Вiдмiтка про погашення, сплату**
020 027 028  
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

____________
     * Якщо векселедержателем є податкова iнспекцiя, то в графi проставляється "0".

     ** Графа заповнюється, якщо векселедержателем є митниця.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.