Документ скасований: Постанова КМУ № 1120 від 13.07.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.11.97р. 11/3-9349

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо дотримання вимог екологiчної безпеки

     До вiдома та для використання в оперативнiй роботi надсiiлаемо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.97 р. N 1016 "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням", а також Категорiї небезпечних вiдходiв. ввезення яких в Україну забороняється i Положення про контроль за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженi цiєю постановою Кабiнету Мiнiстрiв України.

Додаток. Згадане в листi на 5 арк.

Заступник Голови Служби С. Яценко

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 вересня 1997 р. N 1016


Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням
вiдходiв i їх утилiзацiєю / видаленням

     З метою забезпечення дотримання вимог екологiчної безпеки у здiйсненнi експорту, iмпорту та транзиту вiдходiв та враховуючи рекомендацiї Базельської конвенцiї про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних вiдходiв та їх видаленням Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити категорiї небезпечних вiдходiв, ввезення яких в Україну забороняється, та Положення про контроль зa транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю / видаленням (додаються).

     2. Установити, що Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки є спецiально уповноважений органом у сферi контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1994 р. N 117 "Про впорядкування ввезення в Україну i транзиту через її територiю вiдходiв (вторинної сировини)" (ЗП України, 1994 р., N6, ст. 158).

     Дозволи на ввезення в Україну (транзит через територiю України) вiдходiв (вторинної сировини), виданi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв лУкраїни вiд 22 лютого 1994 р. N 117, є чинними в межах термiну їх дiї.

     4. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 1998 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 вересня 1997 р. N 1016

КАТЕГОРIЇ
небезпечних вiдходiв, ввезеная яких в Україну забороняється

     Групи вiдходiв:

     1. Медичнi вiдходи, отриманi в результатi лiкувального догляду за пацiєнтами в лiкарнях, полiклiнiках та клiнiках.

     2. Вiдходи виробництва та переробки фармацевтичної продукцiї.

     3. Непотрiбнi фармацевтичнi товари, лiки та препарати.

     4. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування бiоцидiв та фiтофармацевтичних препаратiв.

     5. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування хiмiчних речовин для просочування деревини.

     6. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування органiчних розчинникiв.

     7. Вiдходи термiчної обробки та карбiдизацiї, якi мiстять цiанiди.

     8. Непотрiбнi мiнеральнi масла, не придатнi для викориртання за призначенням.

     9. Вiдходи у виглядi сумiшей та емульсiй масла/вода, вуглеводцi/вода.

     10. Вiдходи, речовини та вироби, що мiстять полiхлорований бiфенiл (ПХБ) та/або. полiхлорований терфенiл (ПХТ) та/або полiбромований бiфенiл (ПББ), у тому числi будь-якi полiбромованi аналоги цих сполук, чи тi, що складаються з них, або забрудненi ними в концентрацiї 50 мг/кг чи бiльше.

     11. Вiдходи у виглядi смолистих осадiв (крiм асфальтових в'яжучих), що утворюються пiд час рафiнування, перегонки чи будь-якої пiролiтичної обробки органiчних матерiалiв.

     12. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування чорнила, барвникiв, пiгментiв, фарб, лакiв, олiфи.

     1З. Вiдходи виробництва, виготовлення i застосування смол, латексiв, пластифiкаторiв, клеїв/зв'язуючих матерiалiв

     14. Непотрiбнi хiмiчнi речовини, отриманi пiд час проведення науково- дослiдних робiт чи навчального процесу, природу яких ще не виявлено, та/або якi є новими, а їх вплив на людину та/або довкiлля невiдомий.

     15. Вiдходи вибухонебезпечного характеру, що непiдпадають пiд iнше законодавство.

     16. Вiдходи виробництва, одержання i застосування фотохiмiкатiв чи матерiалiв для обробки фотоматерiалiв.

     17. Вiдходи поверхневої обробки металiв i пластмас, за винятком металевої стружки, забрудненої маслами.

     18. Залишки вiд операцiй з видалення промислових вiдходiв.

     19. Залишки в результатi спалювання побутових вiдходiв.

     20. Шлам гальванiчний.

     21. Розчини пiсля травлення металiв.

     22. Шлами бензину, що мiстять свинець.

     23. Вiдпрацьованi триетиламiновi каталiзатори для тверднення ливарних формувальних сумiшей.

     24. Дрiб'язок - легка фракцiя, що утворюється вiд подрiбнення автомобiлiв.

     25. Свиняча гноївка (фекалiї).

     26. Каналiзацiйний мул.

     Вiдходи, що мiстять:

     27. Карбонiли металiв.

     28. Неорганiчнi сполуки фтору, за винятком фториду кальцiю.

     29. Неорганiчнi цiанiди.

     30. Пероксиди, крiм пероксиду водню.

     31. Рiдкi теплоносiї.

     32. Гiдравлiчнi рiдини.

     33. Гальмовi рiдини.

     34. Антифризи.

     35. Розчини кислот чи кислоти у твердому станi.

     36. РОЗЧИНИ основ чи основи у твердому станi.

     37. Азбест" (пил та волокна).

     38. Органiчнi сполуки фосфору.

     39. 0рганiчнi цiанiди.

     40. Феноли, фенольнi сполуки, включаючи хлорфеноли.

     41. Ефiри

     42. Хлорфтбрвуглеводнi.

     43. Галони.

     44. Поверхнево-активнi речовини (ПАР).

     45. Галогенованi органiчнi розчинники.

     46. Органiчнi розчинники, за винятком, галогенованих розчинникiв.

     47. Будь-якi мaтepiaли типу полiхлорованого дибензофурану.

     48. Будь-якi матерiали полiхлорованого дибензо-п-дiоксину.

     49. Шлами антиденотацiйних присадок з доданням свинцю.

     50. Галогенорганiчнi сполуки, крiм речовин, зазначених у цьому перелiку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 вересня 1997 р. N 1016

ПОЛОЖЕННЯ
про контроль за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх
утилiзацiєю / видаленням

Загальна частина

     1. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi, мають таке значення:

     вiдходи - будь-якi речовини, матерiали чи предмети, вiд яких їх виробник або власник позбавляється, має намiр або повинен позбутися шляхом утилiзацiї/ видалення:

     небезпечнi вiдходи - включенi до затвердженого Мiнекобезпеки Червоного перелiку вiдходи, що мають одну чи бiльше небезпечних властивостей;

     виробник вiдходiв - будь-яка особа, дiяльнiсть якої призводить до утворення вiдходiв, або якщо ця особа невiдома, то особа, яка володiє цими вiдходами та/або здiйснює над ними контроль;

     особа - будь-яка фiзична чи юридична особа: поводження з вiдходами - збирання, перевезення, зберiгання, утилiзацiя i видалення вiдходiв, включаючи подальший контроль за мiсцями утилiзацiї / видалення;

     видалення - будь-яка операцiя, зазначена у роздiлi А додатка N 1 до цього Положення;

     утилiзацiя - будь-яка операцiя, зазначена у роздiлi Б додатка N 1 до цього Положення;

     екологiчно безпечне поводження - вжиття всiх практично можливих заходiв для забезпечення захисту довкiлля та здоров'я людини вiд можливого негативного впливу пiд час поводження з вiдходами;

     об'єкти для утилiзацiї/видалення - об'єкти для утилiзацiї або видалення вiдходiв, на якi попередньо отримано письмовий дозвiл для цих цiлей вiд природоохоронних органiв;

     транскордонне перевезення - будь-яке перемiщення вiдходiв з району, який перебуває пiд нацiональною юрисдикцiєю однiєї країни, у район чи через район, який перебуває пiд нацiональною юрисдикцiєю iншої країни, або у район чи через район, який не перебуває пiд юрисдикцiєю будь- якої країни, за умови, що таке перевезення стосується, принаймнi, двох країн;

     iмпорт - будь-яке ввезення вiдходiв на нацiональну територiю з iнших причин, нiж транзит;

     транзит - перевезення вiдходiв вiд одного кордону нацiональної територiї до iншого без зберiгання, за винятком тимчасового зберiгання, обумовленого технологiчним процесом перевезення вiдходiв;

     експорт - будь-яке вивезення вiдходiв за межi нацiональної територiї з iнших причин, нiж транзит;

     особа, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення- будь-яка особа, якiй вiдвантажуються вiдходи i яка здiйснює їх утилiзацiю/видалення;

     iмпортер - будь-яка особа, яка перебуває пiд юрисдикцiєю країни iмпорту та здiйснює iмпорт вiдходiв;

     експортер - будь-яка особа, яка перебуває пiд юрисдикцiєю країни експорту та здiйснює експорт вiдходiв;

     перевiзник - будь-яка особа, яка здiйснює транспортування вiдходiв;

     компетентний орган - спецiально уповноважений державний орган, який вiдповiдає за отримання повiдомлення про транскордонне перевезення вiдходiв i будь-якої пов'язаної з цим iнформацiї, забезпечення вiдповiдi на таке повiдомлення (видачу дозволу чи вiдмову у його видачi), як це передбачено цим Положенням, а також за реєстрацiю iнформацiї чи ведення бази даних з питань транскордонного перевезення вiдходiв i їх утилiзацiї/видалення.

     2. Дiя цього Положення поширюється на:

     а) будь-якi вiдходи, що експортуються з України, iмпортуються в Україну (крiм вiдходiв, вiднесених до категорiї небезпечних, ввезення яких в Україну забороняється) чи перевозяться транзитом через територiю України:

     б) товари, що були в ужитку i задекларованi як вiдходи в країнi експорту, але iмпортуються в Україну або перевозяться транзитом через територiю України з метою використання за прямим призначенням (автошини, побутова технiка тощо).

     Дiя цього Положення не поширюється на вiдходи, що iмпортуються з метою проведення дослiджень у кiлькостях, якi не можуть вплинути на стан довкiлля та здоров'я людини.

     3. Для транскордонного перевезення, вiдходiв застосовується система контролю двох рiвнiв:

     а) "червоного", який стосується Червоного перелiку вiдходiв, що затверджує Мiнекобезпеки (далi - Червоний перелiк).

     Контроль у рамках "червоного" рiвня передбачає, подання до Мiнекобезпеки i розгляд ним повного пакету документiв щодо транскордонного перевезення вiдходiв i їх утилiзацiї/видалення.

     б) "жовтого", який стосується Жовтого перелiку вiдходiв, що затверджує Мiнекобезпеки (далi-Жовтий перелiк).

     Контроль у рамках "жовтого" рiвня передбачає подання неповного пакету документiв щодо транскордонного перевезення вiдходiв i спрощений порядок розгляду їх компетентним органом.

     Вiдходи не можуть бути вiднесенi до Жовтого перелiку, якщо вони мають будь-яку небезпечну властивiсть. Перелiк небезпечних властивостей затверджує Мiнекобезпеки.

     4. Вiдходи, не включенi до зазначених у пунктi 3. цього Положення перелiкiв, пiдлягають контролю, передбаченому для вiдходiв, включених до Червоного перелiку.

     5. Контроль за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням (перелiк операцiй з видалення та утилiзацiї наведено у додатку N 1 до цього Положення) базується на процедурi письмового повiдомлення компетентних органiв заiнтересованих країн про будь-яке транскордонне перевезення вiдходiв i отримання вiд них письмової згоди (дозволу) до здiйснення перевезення.

     Повiдомником може бути:

  • виробник вiдходiв;

  • експортер;

  • компетентний орган країни експорту (особа, призначена компетентним органом).

     Основними документами, що застосовуються в процедурi повiдомлення, для отримання дозволу, супроводження транскордонних перевезень вiдходiв, а також як довiдка про їх утилiзацiю/видалення, є повiдомлення (додаток N 2 до цього Положення) i документ про перевезення (додаток N3 до цього Положення).

     Iнструкцiї щодо заповнення цих документiв затверджує Мiнекобезпеки.

Експорт вiдходiв

     6. Експортер/повiдомник, який має намiр експортувати вiдходи, включенi до Жовтого перелiку, звертається до Мiнекобезпеки з офiцiйним листом щонайменше за 20 днiв, а до Червоного перелiку - щонайменше за 70 днiв до запланованої дати їх першого перевезення i подає необхiдну кiлькiсть заповнених бланкiв повiдомлення (примiрники, призначенi для компетентних органiв країн iмпорту i транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих країн) та додатково:

     для вiдходiв, включених до Червоного i до Жовтого перелiкiв:

     а) вiдомостi цро походження i склад вiдходiв, а у разi потреби (на запит Мiнекобезпеки) протокол аналiзу,

     б) вiдомостi про особу, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення (опис i способу утилiзацiї/видалення, потужнiсть i мiсце знаходження установки, термiн дiї дозволу на її експлуатацiю),

     в) опис шляху транспортування вiдходiв;

     г) контракт мiж експортером i особою, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, в якому зазначено методи екологiчно безпечного поводження з вiдходами i який має мiстити такi вiдомостi (для вiдходiв, включених до Червоного перелiку):

  • визрачення вiдповiдальностi сторiн за будь-якi несприятливi наслiдки в результатi подання неправильних вiдомостей, неправильного поводження з вiдходами, аварiй або iнших непередбачених подiй, у тому числi за здiйснення альтернативних заходiв з утилiзацiї/видалення вiдходiв екологiчно безпечним способом або реекспорту вiдходiв у разi неможливостi виконання первiсних умов контракту;

  • зобов'язання особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, про пiдтвердження отримання вiдходiв протягом трьох робочих днiв (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заiнтересованих країн копiї вiдповiдно заповненого документа про перевезення);

  • зобов'язання особи, що вiдповiдає за утилiзацiю/видалення, про пiдтвердження закiнчення операцiй з утилiзацiї/видалення вiдходiв протягом 180 днiв пiсля отримання вiдходiв (тобто надсилання експортеру та компетентним. органам заiнтересованих країн копiї вiдповiдно заповненого документа про перевезення): тiльки для вiдходiв, включених до Червоного перелiку: д) фiнансовi гарантiї вiдповiдної сторони (згiдно з контрактом) щодо покриття вартостi можливого реекспорту вiдходiв i здiйснення альтернативних операцiй з утилiзацiї/видалення, якщо в цьому з'явиться потреба; е) вiдомостi про страхове забезпечення перевiзника; є) якщо вiдходи експортуються з метою утилiзацiї, подаються також вiдомостi про:

  • склад i спосiб видалення залишкових вiдходiв;

  • спiввiдношення мiж утилiзованим матерiалом i залишковими вiдходами;

  • оцiночну вартiсть вiдходiв, що утилiзуються;

  • характер i застосування продукцiї, що одержується в результатi утилiзацiї.

     7. Мiнекобезпеки надсилає або доручає експортеру, надiслати повiдомлення компетентним органам заiнтересованих країн.

     8. Експорт вiдходiв не дозволяється:

     а) до будь-якої країни, яка заборонила iмпорт таких вiдходiв i повiдомила про це Україну;

     б) до будь-якої країни, яка не може пiдтвердити свою здатнiсть в утилiзацiї/видаленнi таких вiдходiв екологiчно безпечним способом.

     9. Експорт вiдходiв дозволяється у разi якщо:

     а) Україна не має технiчних можливостей i необхiдних потужностей для утилiзацiї/видалення таких вiдходiв екологiчно безпечним способом;

     б) такi вiдходи потрiбнi як вторинна сировина у країнi iмпорту.

     10. У тих випадках коли експорт дозволяється вiдповiдно до пункту 9, Мiнекобезпеки може дозволити експорт вiдходiв тiльки пiсля того, як пересвiдчиться в тому, що виконано такi умови:

     а) контракт мiж експортером та особою, вiдповiдальною за утилiзацiю/видалення, мiстить необхiднi зобов'язання сторiн i вiдповiдає вимогам екологiчно безпечного поводження з вiдходами;

     б) тара, маркування i транспортування вiдповiдають вимогам визнаних мiжнародних норм, стандартiв та практики;

     в) оформлено (заповнено пункти 1-3, 5-9, 13-16, 19, 20) документ про перевезення;

     для вiдходiв, включених до Червоного перелiку, також:

     г) транскордонне перевезення забезпечено фiнансовою гарантiєю;

     д) експортер отримав письмову згоду на транскордонне перевезення вiд компетентних органiв заiнтересованих країн (якщо країна транзиту не має практики надання письмової згоди за таких обставин або зняла) вимогу про надання письмової згоди, через 60 днiв пiсля пiдтвердження отримання країною транзиту запиту з боку експортера чи Мiнекобезпеки допускається перевезення за "мовчазної згоди", якщо вiдповiдна країна транзиту в цей 60-денний перiод не встановить будь-яких iнших умов або не висловить заперечення).

     11. Якщо транскордонне перевезення вiдходiв, включених до Червоного перелiку, ца яке заiнтересованi країни дали згоду, не може бути закiнчене вiдповiдно до умов контракту, експортер зобов'язаний вивезти вiдходи назад, якщо iншi можливостi для їх утилiзацiї/видалення екологiчно безпечним способом не буде знайдено протягом 90 днiв вiд того моменту, коли, компетентний орган країни iмпорту поiнформував про це Мiнекобезпеки або виробника, чи в будь-який iнший термiн, погоджений заiнтересованими сторонами.

     12.Дозвiл на багаторазовий експорт вiдходiв може видаватися у разi наявностi письмової згоди заiнтересованих країн щонайбiльше на один рiк, якщо вiдходи:

     а) мають однаковi фiзичнi та хiмiчнi властивостi;

     б) регулярно поставляються однiй i тiй же особi, вiдповiдальнiй за видалення/утилiзацiю, через однi й тi ж митницi на виїздi з України i на в'їзд в Україну iмпорту:

     в) перевозяться транзитом через однi й тi ж митницi на в'їздi в країну та виїзд з країни (країн) транзиту.

Iмпорт вiдходiв

     13.Вiдходи можуть iмпортуватися тiльки з метою утилiзацiї або (якщо це товари, якi були в ужитку i задекларованi як зiдходи у країнi експорту) з метою використання їх як товару за прямим призначенням, за умови наявностi письмової згоди (дозволу) Мiнекобезпеки.

     Не дозволяється iмпорт вiдходiв з метою видалення.

     14. Для розгляду питання про надання дозволу на iмпорт вiдходiв до Мiнекобезпеки завчасно подаються оригiнал повiдомлення країни експорту (якщо транскордонне перевезення вiдходiв, що iмпортуються, не пiдлягає такому контролю в країнi експорту, зобов'язання повiдомника бере на себе особа, що вiдповiдає за утилiзацiю, а у випадках використання вiдходiв як товару за прямим призначенням - iмпортер), а також додатково iмпортером/особою, що вiдповiдає за утилiзацiю;

     а) офiцiйне письмове звернення з проханням про видачу дозволу на iмпорт вiдходiв згiдно з поданим повiдомленням;

     б) контракт, який у разi iмпорту вiдходiв з метою утилiзацiї повинен вiлповiдати вимогам пiдпункту "г" пункту 6;

     в) опис шляху транспортування вiдходiв

     у разi iмпорту, вiдходiв з метою утилiзацiї :

     г) вiдомостi про походження i склад вiдходiв, а у разi потреби (на запит Мiнекобезпеки) протокол аналiзу:

     д) висновок вiдповiдної компетентної органiзацiї (установи, пiдприємства) про вiдсутнiсть в Українi даного виду вiдходiв або про те, що їх обсяги недостатнi для задоволення власних потреб;

     е) iнша iнформацiя про утилiзацiю вiдходiв:

     опис способу утилiзацiї;

     потужнiсть i мiсце знаходження об'єкта для утилiзацiї;

     дозволи мiсцевих органiв Мiнекобезпеки, державної санiтарноепiдемiологiчної служби, на експлуатацiю об'єкта для утвдiзацiї вiдходiв, запропонованих для iмпорту;

     висновки державної екологiчної i санiтарно-гiгiєнiчної експертизи нормативно-технiчної документацiї на продукцiю, що одержуватиметься в результатi утилiзацiї;

     для вiдходiв, включених до Червоного перелiку, додатково вiдомостi про:

     спiввiдношення мiж утилiзованим матерiалом i вихiдною сировиною (частка);

     кiлькiсть, склад, спосiб i мiсце видалення залишкових вiдходiв;

     оцiночна вартiсть утилiзованого матерiалу;

     характер i застосування продукцiї, що одержуватиметься в результатi утилiзацiї;

     фiнансовi гаранти вiдповiдної сторони (згiдно з контрактом) щодо покриття вартостi можливого реекспорту вiдходiв i здiйснення у разi потреби альтернативних операцiй з утилiзацiї/видалення;

     страхове забезпечення перевiзника.

     15. Мiнекобезпеки протягом трех робочих днiв пiсля одержання повiдомлення про iмпорт вiдходiв надсилає повiдомнику оригiнал пiдтвердження про одержання повiдомлення протягом 20 днiв для вiдходiв, включених до Жовтого перелiку, i вiдходiв, що iмпортуються з метою використання за прямим призначенням, а протягом 60 днiв - для вiдходiв, включених до Червоного перелiку, може висунути заперечення або додатковi вимоги, а також зажадати надання додаткової iнформацiї (оригiнал надсилається повiдомнику) i протягом вiдповiдно 30 та 70 днiв приймає рiшення про видачу дозволу на iмпорт вiдходiв, на певних умовах чи без будь-яких умов або про вiдмову у видачi такого дозволу (оригiнал надсилається повiдомнику).

     16. Мiнекобезпеки може дати письмову згоду (дозвiл) на iмпорт вiдходiв у разi дотримання таких умов:

     з метою утилiзацiї

     а) в iмпортера є можливiсть утилiзувати такi вiдходи екологiчно безпечним способом на конкретному об'єктi;

     б) такi вiдходи необхiднi особi, що здiйснює утилiзацiю, як сировина i їх немає чи є в недостатнiй кiлькостi в Українi;

     в) контракт мiж експортером та особою, вiдповiдальною за утилiзацiю, мiстить необхiднi зобов'язання сторiн i вiдповiдає вимогам екологiчно безпечного поводження з вiдходами;

     г) тара, маркування i транспортування вiдповiдають вимогам визнаних мiжнародних норм, стандартiв i практики;

     д) транскордонне перевезення вiдходiв забезпечено фiнансовою гарантiєю i страхуванням (тiльки для вiдходiв, включених до Червоного перелiку),

     е) iмпортер або iнший агент, який дiє вiд його iменi, є резидентом або має вiддiлення в Українi;

     з метою використання за прямим призначенням

     е) контракт мiж експортером та iмпортером мiстить необхiднi зобов'язання сторiн щодо забезпечення ввезення в Україну товару, який за своїми технiчними характеристиками придатний для використання в Українi i вiдповiдає критерiям безпеки для людини та довкiлля.

     17. Дозвiл на багаторазовий iмпорт вiдходiв з метою утилiзацiї може надаватися однiй i тiй же особi, вiдповiдальнiй за утилiзацiю, за умови письмової згоди заiнтересованих країн щонайбiльше на один рiк, якщо вiдходи:

     а) мають однаковi фiзичнi та хiмiчнi властивостi;

     б) регулярно поставляються однiй i тiй же особi, вiдповiдальнiй за утилiзацiю, через однi й уi ж митницi на виїздi з країни експорту i на в'їздi в Україну;

     в) перевозяться транзитом через однi й тi ж митницi на в'їздi в країну та виїздi з країни (країн) транзиту;

     18. Мiнекобезпеки може прийняти рiшення про видачу загального дозволу наперед (до одержання повiдомлення i контракту) щонайбiльше на один рiк на деякi види вiдходiв, на якi є стандарти чи затвердженi в установленому порядку технiчнi умови i якi є для України цiнною сировиною. У таких випадках повiдомлення i контракт повиннi подаватися до Мiнекобезпеки не пiзнiше нiж за сiм днiв до вiдвантаження вiдходiв.

     У загальному дозволi, що видається наперед, зазначається назва пiдприємства, яке здiйснює утилiзацiю вiдходiв, його адреса, технологiя, що використовується, види вiдходiв, на якi поширюється виданий дозвiл, термiн його дiї.

     Рiшення про видачу загального дозволу наперед може бути скасоване у будь-який час.

     Загальний дозвiл може бути подовжений на новий термiн до одного року.

     19. Мiнекобезпеки може в будь-який час пiсля видачi письмової згоди на iмпорт вiдходiв анулювати дозвiл, якщо є пiдстави для припущення, що не буде забезпечено екологiчно безпечного способу поводження з ними.

     20. Особа, вiдповiдальна за утилiзацiю, у разi iмпорту вiдходiв, включених до Червоного перелiку, повинна iнформувати Мiнекобезпеки, його мiсцевий орган, компетентний орган країни експорту та експортера пiсля отримання кожної поставки про факт отримання i про вiдповiднiсть поставлених вiдходiв iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi (протягом трьох робочих днiв пiсля отримання вiдходiв пересилає названим адресатам копiї документа про перевезення iз заповненим пунктом 24) та про завершення їх переробки (протягом 180 днiв пiсля одержання вiдходiв пересилає названим адресатам копiї документа про перевезення iз заповненим пунктом 25). У разi iмпорту вiдходiв, включених до Жовтого перелiку, тiльки Мiнекобезпеки та його мiсцевий ррган iнформуються (якщо Мiнекобезпеки не визначить iншi вимоги) про фактичну кiлькiсть i якiсть iмпортованих та перероблених згiдно з кожним отриманим дозволом вiдходiв (один раз на рiк, до 20 сiчня року, що настає за звiтним, за довiльною формою).

     Вiдходи, що перевозяться транзитом через територiю України

     21. Транзит вiдходiв через територiю України не може здiйснюватися без попередньої письмової згоди Мiнекобезпеки.

     Мiнекобезпеки має право вiдмовити в будь-якому транзитi вiдходiв через територiю України, з обгрунтуванням причин такої вiдмови.

     22. Мiнекобезпеки має бути письмово повiдомлене українською або росiйською мовою про будь-якi можливi транскордоннi перевезення вiдходiв через територiю України.

     У повiдомленнi мають мiститися такi детальнi вiдомостi:

     а) про вiдходи, їх походження, склад i кiлькiсть;

     б) початковий i кiнцевий пункти транспортування вiдходiв;

     для вiдходiв, включених до Червоного перелiку, також:

     в) можливi дати транзиту та опис шляху транспортування вiдходiв через територiю України

     г) доказ того, що країна iмпорту прийме вiдходи, а експортер, перевiзник i особа, вiдповiдальна за утилiзацiю/видалення, уповноваженi виконувати операцiї, пов'язанi з переробкою вiдходiв;

     д) детальний опис процедур у разi настання непередбачених обставин;

     е) гарантiї повної компенсацiї будь-яких збиткiв, якi можуть бути завданi довкiллю i здоров'ю людини пiд час перевезення вiдходiв через територiю України.

     23. Тара, маркування i транспортування повиннi вiдповiдати вимогам мiжнародних норм, стандартiв i практики.

     24. У разi потреби Мiнекобезпеки може зажадати подання додаткової iнформацiї.

     25. Мiнекобезпеки протягом трьох робочих днiв пiдтверджує отримання повiдомлення про транзит вiдходiв, включених до Червоного перелiку, i для вiдходiв, включених до Жовтого перелiку, та вiдходiв, що транспортуються з метою використання за прямим призначенням, протягом 5 робочих днiв, а щодо вiдходiв, включених до Червоного перелiку, - в 60-денний термiн з моменту отримання повiдомлення iнформує повiдомника про згоду на транзитне перевезення на певних умовах чи без будь-яких умов, або про вiдмову в видачi дозволу на перевезення чи запитує (у разi потреби) додаткову iнформацiю.

     26. У разi транскордонного перевезення через територiю України вiдходiв, включених до Черевного перелiку, Мiнекобезпеки забезпечує в разi потреби пломбування контейнера в пунктi в'їзду на її територiю, а також перевiряє схороннiсть пломби в пунктi виїзду.

     Класифiкацiя небезпечних вiдходiв

     27. Небезпечнi вiдходи у разi їх транскордонного перевезення пiдлягають класифiкацiї згiдно з Мiжнародним кодом iдентифiкацiї вiдходiв (МКЩ), крiм випадкiв, коли транскордонне перевезення здiйснюється на пiдставi вiдповiдного мiжнародного договору, у якому зазначається iнший метод класифiкацiї.

     Iнструкцiя з отримання коду МКIВ затверджується Мiнекобезпеки.

Вiдповiдальнiсть за порушення встановлених
вимог щодо транскордонного перевезення вiдходiв
i їх утилiзацiї/видалення

     18. Особи, виннi у порушеннi встановлених цим Положенням вимог щодо транкордонного перевезення вiдходiв i їх утилiзацiї/видалення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Додаток N I
до Положення про контроль за
транскордонним перевезенням вiдходiв
i їх утилiзацiєю/видаленням

ОПЕРАЦIЇ
з видалення та утилiзацiї вiдходiв

А. Операцiї, якi не призводять до можливої рекуперацiї,
рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного
чи альтернативного використання вiдходiв

     Роздiл А охоплює всi подiбнi операцiї з видалення, якi проводяться на практицi:

     D1 Поховання в землi чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)

     D2 Обробка грунту (наприклад бiохiмiчний розклад рiдких чи мулових вiдходiв у грунтi тощо)

     D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування вiдходiв вiдповiдної консистенцiї у свердловини, солянi куполи природних резервуарiв тощо)

     D4 Скидання у поверхневi водойми (наприклад скидання рiдких або мулистих вiдходiв у котловани, ставки чи вiдстiйнi басейни тощо)

     D5 Скидання на спецiально обладнанi звалища (наприклад скидання в окремi вiдсiки з прокладкою i поверхневим покриттям, якi iзолюють їх один вiд одного i вiд навколишнього середовища, тощо)

     D6 Скидання у водойми, крiм морiв/океанiв

     D7 Скидання у моря/океани, в тому числi поховання на морському днi

     D8 Бiологiчна обробка, не обумовлена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються будь-яким способом, зазначеним у роздiлi

     D9 Фiзико-хiмiчна обробка, не обумовлена в iнших роздiлах цього додатка, яка призводить до утворення кiнцевих сполук чи сумiшей, якi потiм видаляються будь-яким способом, зазначеним у роздiлi А (наприклад випарювання, сушiння, прожарювання, нейтралiзацiя, осаджування тощо)

     D10 Спалювання на сушi

     D11 Спалювання в морi

     D12 Постiйне зберiгання (наприклад у спецiальних контейнерах у шахтi тощо)

     D13 Змiшування чи перемiшування до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi

     D14 Переупаковка до початку будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi

     D15 Зберiгання до будь-якої з операцiй, зазначених у роздiлi А.

Б.Операцiї, якi можуть призвести до рекуперацiї,
рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи
альтернативного використання

     Роздiл Б охоплює всi подiбнi операцiї з матерiалами, якi визначенi як небезпечнi вiдходи чи вважаються такими i якi в iншому разi повиннi призначатися для операцiй, передбачених у роздiлi А:

     R1 Використання у виглядi палива (крiм безпосереднього спалювання) чи iншим чином для отримання енергiї

     R2 Утилiзацiя/регенерацiя розчинникiв

     R3 Рециркуляцiя/утилiзацiя органiчних речовин, що не застосовуються як розчинники

     R4 Рециркуляцiя/утилiзацiя металiв та їх сполук

     R5 Рециркуляцiя/утилiзацiя iнших неорганiчних матерiалiв

     R6 Регенерацiя кислот та основ

     R7 Рекуперацiя компонентiв, що використовуються для зменшення забруднення

     R8 Рекуперацiя компонентiв каталiзаторiв

     R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктiв чи iнше повторне їх використання

     R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи полiпшує екологiчну обстановку

     R11 Використання вiдходiв будь-яких операцiй пiд номерами R1-R10

     R12 Обмiн вiдходами для здiйснення операцiй пiд номерами R1-R11

     R13 Акумулювання матерiалу для здiйснення будь-якої операцiї, зазначеної у роздiлi

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.