БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН

НАКАЗ

вiд 31 липня 2006 року N 718


Про встановлення додаткових режимних правил в зонi прикордонного контролю в мiждержавному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Лiсне - Сеiць"

Зареєстровано
в Одеському обласному управлiннi юстицiї
9 серпня 2006 р. за N 80/694


     З метою недопущення незаконного перетинання державного кордону та несанкцiонованого перемiщення транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна через державний кордон в мiждержавному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Лiсне - Сеiць", вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" та на виконання вимог Iнструкцiї з органiзацiї та здiйснення прикордонного контролю, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 05.10.2004 N 711, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10.12.2004 за N 1571/10170, наказую:

     1. Визначити зону прикордонного контролю в мiждержавному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Лiсне - Сеiць" в наступних межах:

     1.1. Вiд ворiт пункту пропуску зi сторони кордону до лiнiї паспортного контролю.

     1.2. В службових примiщеннях змiни прикордонних нарядiв:

     - кiмнатi прикордонного наряду "Перевiрка документiв";

     - примiщеннях прикордонних нарядiв "Вартовий бiля шлагбаума".

     2. Встановити наступний порядок перетинання лiнiї паспортного контролю та перебування в зонi прикордонного контролю для:

     2.1. Прикордонних нарядiв зi складу змiн прикордонних нарядiв - за службовою необхiднiстю з дозволу старшого змiни прикордонних нарядiв.

     2.2. Технiчних працiвникiв (прибиральникiв, електрикiв) для виконання службових обов'язкiв - з дозволу старших змiн прикордонних нарядiв (забезпечити спостереження прикордонними нарядами за мiсцями проведення ними робiт).

     2.3. Осiб, що перетинають державний кордон, - по паспортних документах, якi дають право на перетинання державного кордону, за рiшенням прикордонних нарядiв "Перевiрка документiв".

     2.4. Спiвробiтникiв прокуратури Одеської областi, управлiнь МВС України та СБ України в Одеськiй областi, прокуратури Тарутинського району Одеської областi, Тарутинського РВ УМВС України в Одеськiй областi, Бiлгород-Днiстровського МРВ СБУ в Одеськiй областi - за службовими посвiдченнями та письмовими приписами (розпорядженнями) вiдповiдних керiвникiв органiв з попереднiм сповiщенням начальника прикордонного загону згiдно спискiв (до 25 грудня щорiчно керiвники вищезазначених правоохоронних органiв подають на iм'я начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону списки працiвникiв, якi мають право в службових справах перебувати в пунктах пропуску).

     Правом безперешкодного перебування в зонi прикордонного контролю без попереднього iнформування начальника прикордонного загону користуються згiдно iз законодавством за наявностi службового посвiдчення, що пiдтверджує займану посаду:

     народнi депутати України - пiд час вирiшення питань своєї депутатської дiяльностi;

     Генеральний прокурор України, його заступники, прокурори, заступники прокурора Одеської областi, Тарутинського району Одеської областi;

     слiдчi Генеральної прокуратури, прокуратури Одеської областi, прокуратури Тарутинського району (за письмовим розпорядженням прокурора вiдповiдної прокуратури);

     спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ i Служби безпеки України (за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу);

     спiвробiтники Служби безпеки України у разi проведення заходiв щодо боротьби з тероризмом i фiнансуванням терористичної дiяльностi (за письмовим розпорядженням керiвника органу або оперативного пiдроздiлу СБУ);

     слiдчi Служби безпеки України пiд час розслiдування злочинiв, вiднесених до їх пiдслiдностi (за письмовим розпорядженням начальника слiдчого пiдроздiлу СБУ);

     спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ України з метою припинення злочинiв, переслiдування осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, в разi стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин (при виконаннi покладених на них обов'язкiв).

     У разi виникнення необхiдностi у проведеннi термiнових заходiв у зонi прикордонного контролю спiвробiтниками правоохоронних органiв, яких не включено до цих спискiв, начальник Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону може прийняти рiшення про пропуск в зону прикордонного контролю цих спiвробiтникiв за усною iнформацiєю керiвника вiдповiдного правоохоронного органу за службовими посвiдченнями та письмовим приписом вiдповiдних органiв.

     В зонi прикордонного контролю спiвробiтникiв правоохоронних органiв супроводжувати представнику оперативно-розшукового вiддiлу прикордонного загону або прикордонного оперативно-розшукового вiддiлення "Березине" та старшому змiни прикордонних нарядiв для надання практичної допомоги в рамках законодавства (пiсля проведення заходiв, але не пiзнiше нiж через 3 доби керiвник вiдповiдного правоохоронного органу надає начальнику прикордонного загону письмове звернення, яке зберiгати в оперативно-розшуковому вiддiлi прикордонного загону).

     Спiвробiтникiв Тарутинського РВ УМВС України в Одеськiй областi для пiдтримання громадського порядку в зону прикордонного контролю пропускати по службових посвiдченнях з усного дозволу начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону.

     2.5. Осiб та транспортних засобiв, не визначених в даному наказi - здiйснювати з дозволу начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону чи його першого заступника - начальника штабу.

     3. Всiм, хто знаходиться в зонi прикордонного контролю, забороняється:

     - передавати або приймати будь-якi предмети через державний кордон (за винятком випадкiв передачi пошти по лiнiї прикордонно-представницького апарату);

     - зупиняти транспортнi засоби у невстановлених мiсцях;

     - без дозволу прикордонних нарядiв залишати зону прикордонного контролю;

     - проводити фото- чи вiдеозйомку без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв;

     - проводити фото- чи вiдеозйомку територiї Республiки Молдова без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв та у випадку, якщо це не було погоджено з представниками прикордонної охорони Республiки Молдова;

     - проводити будь-якi заходи вiдносно осiб чи прикордонних нарядiв без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв;

     - залишати будь-якi предмети чи документи без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв.

     4. Порушення вимог пунктiв 2 - 3 даного наказу старшим змiн прикордонних нарядiв вважати порушенням режиму в пунктi пропуску та вживати вiдповiдних заходiв адмiнiстративного впливу вiдносно порушникiв, а при порушеннi вимог першого та п'ятого абзацiв пункту 3 вважати це i порушенням режиму державного кордону.

     5. Наказ погодити з керiвництвом Бiлгород-Днiстровської митницi, направити до Одеського обласного управлiння юстицiї для державної реєстрацiї, ввести в дiю через десять днiв пiсля його державної реєстрацiї в обласному управлiннi юстицiї.

     6. Контроль за дотриманням режиму в зонi прикордонного контролю покласти на прикордоннi наряди, якi виконують свої обов'язки в її межах.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника штабу прикордонного загону - начальника вiддiлу прикордонного контролю та реєстрацiї.

     8. Наказ довести до посадових осiб управлiння прикордонного загону, управлiння прикордонної комендатури "Березине" та прикордонної застави "Лiсне", персоналу контролерського поста "Лiсне", правоохоронних органiв Бiлгород-Днiстровського та Тарутинського районiв Одеської областi, обслуговуючого персоналу транспортних засобiв, технiчного персоналу, осiб, що перетинають державний кордон, в частинi, що їх стосується.

Т. в. о. начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону пiдполковник С. П. Сокирко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.