БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН

НАКАЗ

вiд 31 липня 2006 року N 720


Про встановлення додаткових режимних правил в зонi прикордонного контролю в мiждержавному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Серпневе - Басарабяска"

Зареєстровано
в Одеському обласному управлiннi юстицiї
9 серпня 2006 р. за N 74/688


     З метою недопущення незаконного перетинання державного кордону та несанкцiонованого перемiщення транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна через державний кордон в мiждержавному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Серпневе - Басарабяска", вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 N 1203 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" та на виконання вимог Iнструкцiї з органiзацiї та здiйснення прикордонного контролю, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 05.10.2004 N 711, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10.12.2004 за N 1571/10170, наказую:

     1. Визначити зону прикордонного контролю в мiждержавному пунктi пропуску для автомобiльного сполучення "Серпневе - Басарабяска" в наступних межах:

     1.1. Вiд ворiт пункту пропуску зi сторони кордону до лiнiї паспортного контролю.

     1.2. В службових примiщеннях змiни прикордонних нарядiв:

     - кiмнатi прикордонного наряду "Перевiрка документiв";

     - примiщеннi для проведення пiдготовки персоналу (на перiод проведення спiвбесiд з iноземцями);

     - примiщеннях прикордонних нарядiв "Вартовий бiля шлагбаума".

     1.3. В примiщеннi для проведення огляду особистих речей громадян, якi перетинають державний кордон (в перiод проведення вищезазначених заходiв).

     2. Встановити наступний порядок перетинання лiнiї паспортного контролю та перебування в зонi прикордонного контролю для:

     2.1. Прикордонних нарядiв зi складу змiн прикордонних нарядiв - за службовою необхiднiстю з дозволу старшого змiни прикордонних нарядiв.

     2.2. Технiчних працiвникiв (прибиральникiв, електрикiв) для виконання службових обов'язкiв - з дозволу старших змiн прикордонних нарядiв (забезпечити спостереження прикордонними нарядами за мiсцями проведення ними робiт).

     2.3. Осiб, що перетинають державний кордон, - по паспортних документах, якi дають право на перетинання державного кордону, за рiшенням прикордонних нарядiв "Перевiрка документiв".

     2.4. Спiвробiтникiв прокуратури Одеської областi, Управлiнь МВС України та СБ України в Одеськiй областi, прокуратури Тарутинського району Одеської областi, Тарутинського РВ УМВС України в Одеськiй областi, Бiлгород-Днiстровського МРВ СБУ в Одеськiй областi - за службовими посвiдченнями та письмовими приписами (розпорядженнями) вiдповiдних керiвникiв органiв з попереднiм сповiщенням начальника прикордонного загону згiдно спискiв (до 25 грудня щорiчно керiвники вищезазначених правоохоронних органiв подають на iм'я начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону списки працiвникiв, якi мають право в службових справах перебувати в пунктах пропуску).

     Правом безперешкодного перебування в зонi прикордонного контролю без попереднього iнформування начальника прикордонного загону користуються згiдно iз законодавством за наявностi службового посвiдчення, що пiдтверджує займану посаду:

     народнi депутати України - пiд час вирiшення питань своєї депутатської дiяльностi;

     Генеральний прокурор України, його заступники, прокурори, заступники прокурора Одеської областi, Тарутинського району Одеської областi;

     слiдчi Генеральної прокуратури, прокуратури Одеської областi, прокуратури Тарутинського району (за письмовим розпорядженням прокурора вiдповiдної прокуратури);

     спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ i Служби безпеки України (за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу);

     спiвробiтники Служби безпеки України у разi проведення заходiв щодо боротьби з тероризмом i фiнансуванням терористичної дiяльностi (за письмовим розпорядженням керiвника органу або оперативного пiдроздiлу СБУ);

     слiдчi Служби безпеки України пiд час розслiдування злочинiв, вiднесених до їх пiдслiдностi (за письмовим розпорядженням начальника слiдчого пiдроздiлу СБУ);

     спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ України з метою припинення злочинiв, переслiдування осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, в разi стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин (при виконаннi покладених на них обов'язкiв).

     У разi виникнення необхiдностi у проведеннi термiнових заходiв у зонi прикордонного контролю спiвробiтниками правоохоронних органiв, яких не включено до цих спискiв, начальник Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону може прийняти рiшення на пропуск в зону прикордонного контролю цих спiвробiтникiв за усною iнформацiєю керiвника вiдповiдного правоохоронного органу за службовими посвiдченнями та письмовим приписом вiдповiдних органiв.

     В зонi прикордонного контролю спiвробiтникiв правоохоронних органiв супроводжувати представнику оперативно-розшукового вiддiлу прикордонного загону або прикордонного оперативно-розшукового вiддiлення "Березине" та старшому змiни прикордонних нарядiв для надання практичної допомоги в рамках законодавства (пiсля проведення заходiв, але не пiзнiше нiж через 3 доби керiвник вiдповiдного правоохоронного органу надає начальнику прикордонного загону письмове звернення, яке зберiгати в оперативно-розшуковому вiддiлi прикордонного загону).

     Спiвробiтникiв Тарутинського РВ УМВС України в Одеськiй областi для пiдтримання громадського порядку в зону прикордонного контролю пропускати по службових посвiдченнях з усного дозволу начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону.

     2.5. Осiб та транспортних засобiв, не визначених в даному наказi, - з дозволу начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону чи його першого заступника - начальника штабу.

     3. Всiм, хто знаходиться в зонi прикордонного контролю, забороняється:

     - передавати або приймати будь-якi предмети через державний кордон (за винятком випадкiв передачi пошти по лiнiї прикордонно-представницького апарату);

     - зупиняти транспортнi засоби у невстановлених мiсцях;

     - без дозволу прикордонних нарядiв залишати зону прикордонного контролю;

     - проводити фото- чи вiдеозйомку без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв;

     - проводити фото- чи вiдеозйомку територiї Республiки Молдова без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв та у випадку, якщо це не було погоджено з представниками прикордонної охорони Республiки Молдова;

     - проводити будь-якi заходи вiдносно осiб чи прикордонних нарядiв без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв;

     - залишати будь-якi предмети чи документи без дозволу старших змiн прикордонних нарядiв.

     4. Порушення вимог пунктiв 2 - 3 даного наказу старшим змiн прикордонних нарядiв вважати порушенням режиму в пунктi пропуску та вживати вiдповiдних заходiв адмiнiстративного впливу вiдносно порушникiв, а при порушеннi вимог першого та п'ятого абзацiв пункту 3 вважати це i порушенням режиму державного кордону.

     5. Наказ погодити з керiвництвом Бiлгород-Днiстровської митницi, направити до Одеського обласного управлiння юстицiї для державної реєстрацiї, ввести в дiю через десять днiв пiсля його державної реєстрацiї в обласному управлiннi юстицiї.

     6. Контроль за дотриманням режиму в зонi прикордонного контролю покласти на прикордоннi наряди, якi виконують свої обов'язки в її межах.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника штабу прикордонного загону - начальника вiддiлу прикордонного контролю та реєстрацiї.

     8. Наказ довести до посадових осiб управлiння прикордонного загону, управлiння прикордонної комендатури "Березине", посадових осiб та персоналу вiддiлення прикордонного контролю "Серпневе", контрольних служб, правоохоронних органiв Бiлгород-Днiстровського та Тарутинського районiв Одеської областi, обслуговуючого персоналу транспортних засобiв, технiчного персоналу, осiб, що перетинають державний кордон, в частинi, що їх стосується.

Т. в. о. начальника Бiлгород-Днiстровського прикордонного загону пiдполковник С. П. Сокирко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.