Документ скасований: Міждержавна угода від 30.11.2000

Затвердженi
Рiшенням Ради глав Урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав про Правила визначення країни походжен ня товарiв
вiд 24 вересня 1993 року

ПРАВИЛА

визначення країни походження товарiв

     Цi правила дiють у вiдношеннi товарiв, якi походять з держав-учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав (СНД) i обертаються в торгiвлi мiж цими державами.

     Для цiлей цих Правил:

     а) пiд термiном "держави-учасницi СНД" розумiють держави-учасницi СНД, якi пiдписали Угоду про спiвробiтництво в областi зовнiшньоекономiчної дiяльностi (15 травня 1992 року, Ташкент);

     б) термiн "країна походження товарiв" означає державу-учасницю СНД, в якiй товар був повнiстю вироблений або зазнав достатньої переробки. Для застосування критерiю достатньої переробки може застосовуватись кумулятивний принцип походження, тобто при послiдовнiй переробцi товару в державах-учасницях СНД цi держави розглядаються для цiлей визначення походження як одне цiле.

     в) термiн "критерiй достатньої переробки" критерiй, у вiдповiдностi з яким товар, у виробництвi якого беруть участь двi або бiльше країн, вважається таким, що походить з країни, в якiй вiн зазнав останньої iстотної переробки, достатньої для надання товару його характерних властивостей;

     г) "митний контроль" означає сукупнiсть заходiв, здiйснених нацiональними митними органами з метою забезпечення дотримання нацiонального законодавства у митнiй справi, а також нацiонального законодавства i мiжнародних договорiв, контроль за виконанням яких покладено на митнi органи;

     д) термiн "товари" означає усяке рухоме майно, в тому числi теплову, електричну та iншi види енергiї, якi перемiщають через митний кордон;

     е) термiн "товарна номенклатура" означає Товарну номенклатуру зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТЕНЗЕД) на базi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв i комбiнованої тарифно-статистичної номенклатури ЕС, яка застосовується в державах-учасницях СНД.

     Порядок визначення країни походження товарiв, якi ввозяться на митну територiю держав-учасниць СНД з третiх країн i якi вивозяться в третi країни з цих держав, регламентується нацiональним законодавством держав-учасниць СНД.

     1. Державою походження товару вважається держава, де товар був повнiстю вироблений або зазнав достатньої переробки.

     2. Вважається повнiстю виробленими в данiй державi такi товари:

     а) кориснi копалини, якi добутi на її територiї або в її територiальних водах, на її континентальному шельфi i в морських надрах, якщо країна має виключнi права на розробку цих надр;

     б) рослинна продукцiя, вирощена i зiбрана на її територiї;

     в) живi тварини, народженi i вирощенi в нiй;

     г) продукцiя, отримана в цiй країнi вiд вирощених в нiй тварин;

     д) вироблена в нiй продукцiя мисливського, рибальського та морського промислу;

     е) продукцiя морського промислу, добута i/або вироблена в Свiтовому океанi суднами даної країни або суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

     ж) вторинна сировина та вiдходи, якi є результатом виробничих та iнших операцiй, здiйснених в данiй країнi;

     з) продукцiя високих технологiй, отриманих у вiдкритому космосi на космiчних кораблях, що належать данiй країнi або арендованих нею;

     i) товари виробленi в данiй країнi виключно з продукцiї, згаданої в пiдпунктах "а"-"в" пункта 2.

     3. Коли у виробництвi товару беруть участь двi або бiльше країн, походження товару визначається у вiдповiдностi з критерiєм "достатньої переробки".

     4. Критерiй "достатньої переробки" може висловлюватись:

     а) правилом, що потребує змiни тарифної позицiї вiдповiдної товарної номенклатури, iз списком вилучень */;

     б) перелiком виробничих або технологiчних процесiв, достатнiх або недостатнiх для того, щоб товар вважався за походженням з тої країни, де цi процеси мале мiсце;

     в) правилом "адвалорної частки", коли процентна частка, вартостi використаних матерiалiв або добавленої вартостi досягає фiксованої межi в цiнi франко-завод товару, що поставляється.

______________________
     */ Список вилучень може мiстити:

     5. У випадку, коли у вiдношеннi конкретних товарiв або конкретної країни (країн) критерiї походження товару особливо не обумовлюються, застосовується загальне правило, у вiдповiдностi з яким товар вважається таким, що зазнав достатньої переробки, якщо сталася змiна товарної позицiї (класифiкацiйного коду товара) за Товарною номенклатурою на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв.

     При цьому вважається такими, що не вiдповiдають критерiїв достатньої переробки:

     а) операцiї щодо забезпечення товарiв пiд час зберiгання або транспортування;

     б) операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу i транспортування

     а) перелiк виробничих або технологiчних операцiй, якi, хоча i ведуть до змiни тарифної позицiї, не вважаються ознакою достатньої переробки або вважаються такими лише при додержаннi вiдповiдних умов;

     б) перелiк виробничих або технологiчних операцiй, якi, хоча i не ведуть до змiни тарифної позицiї, вважаються ознакою достатньої переробки при додержаннi вiдповiдних умов.

     Умови, згаданi в пiдпунктах "а" i "б", можуть вiдноситись як до операцiй, проведених з товаром, так i до правила "адвалорної частки" (подрiблення порцiї, формування вiдправлень, сортування, перепакування);

     в) простi складальнi операцiї;

     г) змiшування товарiв (компонентiв) без надання отриманiй продукцiї характеристик, що суттєво вiдрiзняють її вiд початкових складових;

     д) комбiнацiя двох або бiльшого числа вказаних вище операцiй;

     е) забiй худоби.

     6. У випадку, коли критерiй "достатньої переробки" висловлений через адвалорну частку, вартiснi показники розраховуються:

     а) для iмпортованих матерiалiв - за митною вартiстю, тобто вартiстю, що пiдлягає митному обкладанню при ввозi (на базi СIФ) або, у випадку, коли їх походження невiдомо - за встановленою цiною першого продажу на територiї країни, де здiйснюється виробництво;

     б) для готових товарiв - за цiною франко-завод або експертною цiною продавця.

     7. Предмети у розiбраному або незiбраному виглядi, що поставляються декiлькома партiями, коли за виробничих або транспортних умов неможливе їх вiдвантаження однiєю партiєю **/, повиннi розглядатись, за бажанням iмпортера, як єдиний предмет з точки зору визначення походження ***/.

____________________
     **/ Це правило застосовується у тих випадках, коли партiя розбита на декiлька, або через неправильну адресовку.

     ***/ Умовами застосування цього правила є:

  • попередне повiдомлення митницi ввозу про розбивку розiбраного або незiбраного товару на кiлька партiй з зазначенням причин такої розбивки, докладної специфiкацiї кожної партiї у прив'язцi до ТНЗЕД, вартостi i країни походження товарiв, що входять у кожну партiю;

  • поставка всiх партiй одної країни, одним експортером;

  • ввiз усiх партiй через одну митницю;

  • поставка всiх товарних партiй в термiн, що не перевищує 6 мiсяцiв з дати першого вiдвантаження.

     8. З метою визначення походження товарiв, походження використаних для їх виробництва теплової i електричної енергiї, машин, устаткування та iнструментiв не враховується.

     9. Товар вважається походженням з країни експорту тiльки у випадку, коли цей товар не тiльки вiдповiдає встановленим цими Правилами критерiям походження та iншим вимогам, але i закуповується безпосередньо у пiдприємства, фiрми, зареєстрованих у встановленому порядку в країнi експорту, та iмпортуються шляхом прямого вiдвантаження з цiєї країни в країну iмпорту.

     Вимозi прямого вiдвантаження вiдповiдають також товари, що транспортуються через територiю однiєї або декiлькох країн внаслiдок географiчних, транспортних, технiчних або економiчних причин, а також при тимчасовому їх ввозi або складуваннi на територiї цих країн при умовi, що товари весь час знаходяться пiд митним контролем країн транзиту.

     Крiм того, правилам прямого вiдвантаження вiдповiдають товари, закупленi iмпортером на виставках або ярмарках, при умовi, що цi товари не використовувались для iнших, крiм виставочних, цiлей пiсля вiдправлення на виставку або ярмарок, i залишались пiд митним контролем протягом виставки або ярмарку.

     10. Для засвiдчення походження товару в данiй державi-учасницi СНД необхiдно подання митним органом країни ввозу декларацiї - сертифiкату (далi -сертифiкат) про походження товару.

     11. При експортi товарiв з держав-учасниць СНД сертифiкат про походження надається уповноваженим нацiональним законодавством органом країни походження товару.

     Держави-учасницi СНД обмiнюються зразками печаток органiв i пiдписiв осiб, уповноважених засвiдчувати сертифiкати. Без надання сказаних зразкiв сетрифiкати вважаються недiйсними i на товари не поширюються преференцiї, передбаченi угодами про режим торгiвлi.

     12. Сертифiкат повинен мiстити такi необхiднi вiдомостi про товар, на який вiн виданий:

     а) найменування та адреса експортера;

     б) найменування та адреса iмпортера;

     в) засоби транспортування i маршрут руху (наскiльки це вiдомо);

     г) кiлькiсть мiсць i вид упаковки, опис товару, що вмiщує всi необхiднi для iдентифiкацiї товару вiдомостi;

     д) вага брутто i нетто ****/.

______________
     ****/ Цi показники можуть бути замiненi iншими, такими як, наприклад, кiлькiсть одиниць або обсяг, коли вага товару iстотно змiнюється при транспортуваннi або коли цi одиницi стандартно використовується для виду товару.

     13. Сертифiкат про походження повинен однозначно свiдчити про те, що даний товар походить з вiдповiдної країни, тобто вiн повинен мiстити:

     а) письмову декларацiю експортера про те, що товар задовольняє вiдповiдному критерiю походження;

     б) письмове посвiдчення компетентного органу, який видав сертифiкат, про те, що наданi експортером в сертифiкатi вiдомостi вiдповiдають дiйсностi.

     14. Сертифiкат про походження подається митним органам в надрукованому виглядi, без виправлень, росiйською мовою.

     15. Сертифiкат про походження подається разом з вантажною митною декларацiєю, iншими документами, необхiдними при здiйсненнi митного оформлення.

     16. В разi втрат сертифiкату про походження приймається офiцiйно завiрений його дублiкат (копiя).

     17. При посвiдченнi походження невеликих партiй товарiв (вартiсть до 5000 доларiв США) експортер може декларувати країну походження товара на рахунку-фактурi або iнших прикладених до товару супровiдних документах.

     18. У випадку виникнення сумнiвiв вiдносно бездоганностi сертифiката про походження або вiдомостей, що в ньому мiстяться, митнi органи можуть звертатись до повноважених на те органiзацiй, що засвiдчували сертифiкат, або до iнших компетентних органiв країни, вказаної як країна походження товарiв, з мотивованим проханням повiдомити додатковi або уточнюючi вiдомостi.

     19. Товар не вважається походженням з даної країни до того часу, доки не буде подане належне пiдтвердження про походження або запрошенi вiдомостi.

     20. Як загальне правило, неподання належним чином оформленого сертифiката про походження або вiдомостей про походження не є пiдставою для непропуску вантажу.

     Митницею може бути вiдмовлено в пропуску лише при наявностi достатнiх пiдстав вважати, що вантаж походить з країни, товари якої не пiдлягають пропуску в країну ввозу у вiдповiдностi з мiжнародними угодами, чинними для цiєї держави, i/або її нацiональним законодавством.

     З урахуванням положень абзацу другого даного пункту товари, походження яких належним чином не встановлено, пропускаються в країну ввозу з оплатою митних сплат за максимальними ставками митного тарифу країни ввозу.

     21. До товарiв, вказаних в абзацi 3 пункту 20, може застосуватись (поновлюватись) режим найбiльшого сприяння або преференцiйний режим при умовi отримання належного посвiдчення про їх походження не пiзнiше, нiж через рiк пiсля поставки (випуску) товару.

РIШЕННЯ

про змiну пунктiв 9 i 10 Правил визначення країни походження товарiв

     ДАТА ПIДПИСАННЯ: 15.04.94

     В зв'язку з укладенням Угоди про створення зони вiльної торгiвлi та необхiднiстю змiни пунктiв 9 i 10 Правил визначення країни походження товарiв вiд 24 вересня 1993 року глави урядiв держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав

     в и р i ш и л и:

     1. Пункти 9 i 10 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Товар вважається таким, що походить з митної територiї держави - учасницi Угоди про створення зони вiльної торгiвлi, якщо вiн вiдповiдає встановленим цими Правилами критерiям походження i закуповується резидентом однiєї з держав - учасниць Угоди про створення зони вiльної торгiвлi.

     10. Для засвiдчення походження товару з митної територiї держави - учасницi Угоди про створення зони вiльної торгiвлi необхiдно подання митним органам держави ввозу декларацiї - сертифiкату про походження товару, виданої уповноваженим органом країни походження - учасницi Угоди про створення зони вiльної торгiвлi."

     2. Правила визначення країни походження товарiв з урахуванням внесених змiн застосовуються тiльки для учасникiв Угоди про створення зони вiльної торгiвлi.

     Здiйснено в м.Москвi 15 квiтня 1994 року в одному оригiнальному примiрнику росiйською мовою. Оригiнал зберiгається в Архiвi Уряду Республiки Бiлорусь, який надiшле державам, що пiдписали це Рiшення, його завiрену копiю.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.