ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.03.98 р. N 15/1-537-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У вiдповiдь на запити митниць щодо застосування ставок акцизного збору та мита, встановлених Законом України вiд 23 грудня 1997 року N 767/97-ВР "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" пiд час митного оформлення бензинiв моторних, повiдомляємо про наступне.

     1. Пiдставою для визначення марки бензину при митному оформленнi є марка бензину, яка зазначена у товаро-супровiдних документах та пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi Держстандарту України, який видається на конкретну партiю нафтопродукту, що пiдлягає митному оформленню. 2. Бензини моторнi, марки яких прямо не пойменованi у текстовiй частинi Закону України вiд 23 грудня 1997 року N 767/97-ВР "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)", обкладаються акцизним збором за ставкою 40 екю за 1000 кг та ввiзним митом за ставкою 15 екю за 1000 кг вiдповiдно до текстового опису: "бензини моторнi iнших марок".

     Начальникам регiональних митниць та митниць довести до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi iнформацiю, викладену у цьому листi.

Голова Служби Л.Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.