УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо пiдвищення вiдповiдальностi за розрахунки з бюджетами та державними цiльовими фондами

     З метою забезпечення своєчасного i повного надходження податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), неподаткових платежiв до бюджетiв i державних цiльових фондiв, змiцнення податкової та платiжної дисциплiни, а також пiдвищення вiдповiдальностi платникiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), неподаткових платежiв за виконання своїх обов'язкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами та вiдповiдно до Пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Запровадити податкову заставу як спосiб забезпечення по гашення платником податкiв податкової заборгованостi.

     Для цiлей цього Указу:

     платником податкiв визнається юридична особа, її фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, що не мають статусу юридичної особи, а також фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi;

     податковою заборгованiстю визнаються суми несплачених у встановленi строки податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), а також неподаткових платежiв до бюджетiв i державних цiльових фондiв, пенi, штрафiв та iнших санкцiй, передбачених законодавством i застосованих у встановленому порядку за несвоєчасну сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), а також неподаткових платежiв до бюджетiв i державних цiльових фондiв, що пiдлягають стягненню у безспiрному порядку.

     2. Установити, що з дня виникнення податкової заборгованостi все майно i майновi права платника податкiв, а щодо фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - майно та майновi права, якi використовуються ним для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, перебувають у податковiй заставi, крiм майна i майнових прав, що вiдповiдно до закону не можуть бути предметом застави, та основних фондiв пiдприємства, визнаного у встановленому порядку казенним пiдприємством.

     Податкова застава не потребує письмового оформлення. Орган державної податкової служби у триденний строк вiд дня виникнення податкової застави повiдомляє у письмовiй формi вiдповiдного платника податкiв про податкову заставу належного йому майна та майнових прав.

     3. З 1 липня 1998 року податкова застава рухомого майна пiдлягає реєстрацiї в Державному реєстрi застав рухомого майна.

     Для реєстрацiї податкової застави рухомого майна орган державної податкової служби звертається у п'ятиденний строк вiд дня виникнення податкової застави до держателя Державного реєстру застав рухомого майна з вiдповiдною заявою, в якiй зазначаються:

     найменування та адреса платника податкiв, а щодо фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - прiзвище, iм'я та по батьковi;

     номер, що iдентифiкує платника податкiв;

     дата виникнення податкової застави.

     Держатель Державного реєстру застав рухомого майна здiйснює реєстрацiю податкової застави протягом двох робочих днiв з дня надходження заяви.

     Реєстрацiя податкової застави здiйснюється безоплатно.

     4. Платник податкiв, майно якого перебуває у податковiй заставi, зобов'язаний повiдомити кожного з наступних заставодержателiв про податкову заставу. Заставодавещ, зобов'язаний вiдшкодувати збитки, що виникли у заставодержателiв внаслiдок невиконання ним цього зобов'язання.

     5. Платник податкiв, майно якого перебуває у податковiй заставi, володiє i користується ним на свiй розсуд, забезпечуючи при цьому збереження такого майна.

     Вiдчуження майна та майнових прав, якi перебувають у податковiй заставi, може здiйснюватися лише за письмовою згодою органiв державної податкової служби за мiсцезнаходженням платника податкiв, крiм товарiв в оборотi, якщо такi товари реалiзуються за цiнами не нижче звичайних.

     Порушення платником податкiв вимог, передбачених частинами першою та другою цiєї статтi, визнається ухиленням вiд сплати податкiв.

     Заборону органiв державної податкової служби щодо здiйснення платником податкiв угод, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може бути оскаржено до вищестоящого органу державної податкової служби або у судовому порядку.

     6. Вимоги органiв державної податкової служби щодо майна i майнових прав, якi є предметом податкової застави, мають прiоритет перед будь-якими правами щодо цього майна i майнових прав, крiм випадкiв, коли цi права виникли i в установленому порядку оформленi до дня виникнення податкової застави.

     7. Податкова застава припиняється погашенням або списанням у встановленому порядку податкової заборгованостi.

     Про дату припинення податкової застави органи державної податкової служби у триденний строк повiдомляють держателя Державного реєстру застав рухомого майна. На пiдставi такого повiдомлення держатель Державного реєстру застав рухомого майна виключає вiдповiдний запис щодо податкової застави з реєстру.

     8. У разi непогашення платником податкiв податкової заборгованостi протягом п'яти робочих днiв вiд дня її виникнення органи державної податкової служби на шостий робочий день приймають рiшення про припинення операцiй по всiх рахунках (за винятком основного) такого платника крiм операцiй iз спрямування коштiв на основний рахунок, до повного погашення податкової заборгованостi та надсилають таке рiшення до установ банкiв, у яких обслуговується платник податкiв, а також iнформують у письмовiй формi платника податкiв про прийняте рiшення.

     Рiшення, зазначене у частинi першiй цiєї статтi, є обов'язковим до виконання установами банкiв. За невиконання такого рiшення органи державної податкової служби застосовують фiнансовi санкцiї у виглядi стягнення з банкiв у безспiрному порядку до державного бюджету сум, у розмiрi перерахованих з порушенням цiєї вимоги коштiв, за рахунок прибутку банкiв, що залишається пiсля сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Органи державної податкової служби протягом першого робочого дня, що настає за днем погашення податкової заборгованостi, надсилають до установ банкiв вiдповiднi повiдомлення. У день одержання такого повiдомлення установи банкiв вiдновляють операцiї за всiма рахунками платника податкiв.

     9. Установити, що змiна основного рахунка платника податкiв, який має податкову заборгованiсть, здiйснюється установою банку тiльки за згодою органу державної податкової служби.

     10. За вiдсутностi коштiв на банкiвських рахунках платника податкiв, який має податкову заборгованiсть, органи державної податкової служби можуть вилучати готiвку такого платника. Вилучена готiвка пiдлягає внесенню органом державної податкової служби до будь-якого банку в день її вилучення для перерахування на основний рахунок платника податкiв.

     11. Звернення стягнення податкової заборгованостi платника податкiв на суми, якi йому належить одержати вiд дебiторiв, здiйснюється за розпорядженням органу державної податкової служби у порядку, встановленому статтями 8 i 9 цього Указу для стягнення податкової заборгованостi з платника податкiв.

     12. У разi неможливостi забезпечити погашення податкової заборгованостi за рахунок коштiв платника податкiв та сум, якi йому належить одержати вiд дебiторiв, органи державної податкової служби можуть звернути стягнення для погашення податкової заборгованостi на майно та майновi права платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi.

     Звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковiй заставi, для погашення податкової заборгованостi платника податкiв (крiм фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi) та наступна реалiзацiя такого майна здiйснюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Витрати, пов'язанi з реалiзацiєю рухомого майна, що перебувало в податковiй заставi, вiдшкодовуються за рахунок сум, одержаних вiд його реалiзацiї.

     У разi повного погашення платником податкiв податкової заборгованостi у будь-який момент до дня реалiзацiї вiдповiдного рухомого майна орган державної податкової служби приймає рiшення про припинення податкової застави майна та майнових прав.

     Звернення стягнення на нерухоме майно i майновi права, в тому числi цiннi папери, що перебувають у податковiй заставi, для погашення податкової заборгованостi платника податкiв, а також на майно i майновi права фiзичної особи-суб'єкта пiдприємницької дiяльностi здiйснюється у судовому порядку за зверненням органiв державної податкової служби.

     1З. Установити, що вартiсть послуг банкiв та пiдприємств зв'язку, пов'язаних з обслуговуванням розпоряджень органiв державної податкової служби про безспiрне стягнення сум податкової заборгованостi, вiдшкодовується за рахунок коштiв боржника.

     14. Установити, що пiд час проведення розрахункiв, у тому числi за експортними та iмпортними операцiями, не допускається уступка вимоги та переведення боргу незалежно вiд наявностi угод чи фiнансових зобов'язань мiж резидентами, а також мiж резидентами та нерезидентами.

     Заборонити з 4 травня 1998 року суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх форм власностi здiйснювати бартернi (товарообмiннi) операцiї у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами (продукцiєю, роботами, послугами), перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     15. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     вжити заходiв щодо внесення до нормативно-правових актiв змiн, спрямованих на запровадження пiд час державної реєстрацiї обов'язкової перевiрки мiсцезнаходження суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та достовiрностi паспортних даних його засновникiв;

     розробити програму формування високої податкової культури населення та пiдтримки зусиль податкових органiв, спрямованих на наповнення доходної частини бюджету;

     переглянути з метою скорочення перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть;

     запровадити порядок перерахування до державного бюджету сум податку на додану вартiсть, акцизного збору та ввiзного мита на iмпортнi товари у триденний строк вiд дня надходження платежiв на депозитнi рахунй митних органiв;

     затвердити в мiсячний строк порядок звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковiй заставi, для погашення податкової заборгованостi платника податкiв (крiм фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi) та реалiзацiї такого майна;

     визначити у двотижневий строк перелiк товарiв (продукцiї, робiт, послуг), щодо яких забороняється здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     забезпечити створення єдиного автоматизованого банку даних втрачених, викрадених паспортiв, паспортiв померлих громадян i розробити механiзм надання iнформацiї щодо таких паспортiв органам державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та органам державної податкової служби.

     16. Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiональному банку України пiдготувати i внести проекти нормативно-правових актiв щодо:

     уточнення порядку надання на вимогу органiв державної податкової служби установами банкiв iнформацiї про наявнiсть i рух коштiв на рахунках клiєнтiв;

     спрощення порядку стягнення коштiв до державного бюджету з рахункiв виявлених фiктивних пiдприємств, по яких органами державної податкової служби припинено операцiї;

     удосконалення вексельного обiгу для уникнення порушень порядку розрахункiв платника податкiв з державним бюджетом.

     17. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України разом з Фондом державного майна України:

     провести перевiрки виконання вимог законодавства про приватизацiю щодо обов'язкового подання покупцями об'єктiв приватизацiї - фiзичними особами декларацiй про доходи та перевiрки достовiрностi поданих вiдомостей;

     вжити в установленому порядку заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у порушеннi вимог законодавства, зазначених у абзацi другому цiєї статтi.

     18. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу та здiйснення контролю за його виконанням.

     19. Цей Указ набирає чинностi на тридцять перший день вiд дня його пiдписання за наявностi обставин, передбачених пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України. Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
4 березня 1998 року
N 167/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.