РАМКОВА УГОДА

мiж Урядом України i Комiсiєю Європейських Спiвтовариств

     Уряд України, який надалi iменується Уряд,

     з одного боку,

     i Комiсiя Європейських Спiвтовариств, яка надалi iменується Комiсiя i дiє вiд iменi та за дорученням Європейського Спiвтовариства, що надалi iменується Спiвтовариство,

     з iншого боку,

     що разом iменуються Сторони,

     Виходячи з того, що:

     Україна є країною, що вiдповiдає необхiдним вимогам i може бути отримувачем зовнiшньої допомоги, фiнансованої Спiвтовариством, як передбачено вiдповiдними Регламентами,

     допомога може бути пiдставою для укладання угод про фiнансування, що будуть пiдписуватись Урядом, Комiсiєю та в деяких випадках країною - членом ЄС для реалiзацiї запланованих заходiв,

     для впровадження заходiв в Українi повиннi бути викладенi основнi технiчнi, правовi та адмiнiстративнi правила,

     уклали цю Рамкову угоду про таке:

Стаття 1. Мета

     1.1 Ця Рамкова угода замiняє "Загальнi правила, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування"1, що пiдписанi мiж Урядом i Комiсiєю.

______________
     1 "Загальнi правила, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування" пiдписанi мiж Урядом i Комiсiєю 28 грудня 1994 р.

     1.2. Ця Рамкова угода визначає деталiзованi положення стосовно правил, що застосовуються до виконання заходiв, повнiстю або частково фiнансованих коштом Спiвтовариства, зокрема, стосовно обмiну валют, сплати митних зборiв i податкiв.

     1.3 Ця Рамкова угода застосовується також до всiх заходiв, фiнансованих коштом Спiвтовариства, якi за їхнiм характером не охопленi окремою угодою про фiнансування.

Стаття 2. Валютнi заходи

     2.1 Для реалiзацiї заходiв цiєї угоди Нацiональний Банк України надає дозвiл на перерахування, ввезення та вивезення, а також придбання iноземної валюти на рiвноправнiй основi для всiх правомочних країн.

     2.2. Нацiональний Банк України надає iноземним експертам, що перебувають у вiдрядженнi на територiї України, та членам їхнiх сiмей право на перерахування, ввезення та зберiгання в Українi iноземної валюти протягом реалiзацiї заходу.

     2.3 Iноземним експертам, що перебувають у вiдрядженнi, та членам їхнiх сiмей надається право вивозу невикористаної ними валюти.

Стаття 3. Оподаткування та митнi збори

     Заходи, що фiнансуються в цiлому або частково коштом Спiвтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або iншими стягненнями аналогiчного характеру, зокрема:

     3.1 Будь-якi товари, що iмпортуються з метою реалiзацiї заходiв, фiнансованих коштом Спiвтовариства, не обкладаються митними зборами та ввiзним митом, податками та подiбними виплатами аналогiчного характеру, що стягуються Урядом, чи будь-яким його органом.

     3.2 На вимогу Комiсiї Уряд гарантує вчасне митне оформлення iмпортованих товарiв з метою своєчасної доставки реципiєнту для належного виконання контракту.

     3.3 Контракти, фiнансованi коштом Спiвтовариства, не пiдлягають сплатi податку на додану вартiсть, гербового, реєстрацiйного або iнших аналогiчних зборiв в Українi, незалежно вiд того, чи iснують такi збори, чи повиннi бути впровадженi, i незалежно вiд того, чи укладенi цi контракти з особами з України чи iнших країн.

     3.4 У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарiв, що походять з України, контракт повинен бути укладений на пiдставi цiн, без урахування податку на додану вартiсть. Термiн "товар" слiд розумiти як будь-який продукт, послугу i/або права, якi пiдлягають продажу.

     3.5 Iноземнi пiдрядники та їхнi робiтники, якi не є громадянами України й не
проживають постiйно в Українi, що працюють за контрактами, фiнансованими коштом Спiвтовариства, звiльняються вiд усiх податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, що справляються на територiї України, включаючи податки, пов'язанi iз пiдприємницькою дiяльнiстю та отриманням прибутку.

     3.6 Особисте майно та речi господарського вжитку, а також продовольчi товари, якi ввозяться для особистого вжитку фiзичними особами, що працюють за контрактами, фiнансованими коштом Спiвтовариства, звiльняються вiд ввiзного мита, податкiв та iнших аналогiчних зборiв, якi стягуються в Українi. Це не стосується громадян України або осiб, що постiйно проживають на територiї України.

     3.7 На кожну сiм'ю iноземного експерта дозволяється звiльнене вiд мита ввезення одного автомобiля за умови, що автомобiль буде використовуватися лише на час реалiзацiї вiдповiдного контракту й пiсля закiнчення цього строку пiдлягає реекспорту. Iноземнi експерти й члени їхнiх сiмей можуть отримати права водiя пiсля пiдтвердження вже iснуючих у них прав водiя.

     3.8 Надання зовнiшньої допомоги Спiвтовариством може бути призупинене в разi недотримання Українською Стороною положень Статтi 3, а також у разi нецiльового використання мiжнародної технiчної допомоги.

Стаття 4. Спiвпраця та консультацiї мiж Сторонами

     4.1 Уряд зобов'язується вживати всiх необхiдних заходiв з метою забезпечення належного виконання Рамкової угоди.

     4.2 Уряд надаватиме Комiсiї будь-яку iнформацiю, пов'язану з реалiзацiєю цiєї Рамкової угоди.

     4.3 Будь-яке питання, що стосується виконання або тлумачення цiєї Рамкової угоди, вирiшується шляхом консультацiй мiж Сторонами i, якщо того вимагають обставини, шляхом внесення змiн до Рамкової угоди

Стаття 5. Врегулювання спорiв

     5.1 Будь-якi спiрнi питання, що виникають мiж сторонами у зв'язку з виконанням цiєї Рамкової угоди, якщо їх не вдається вирiшити шляхом переговорiв та досягненням взаємоприйнятного рiшення протягом 60 днiв, передаються на розгляд Постiйнiй Палатi Третейського суду в Гаазi, створеного для вирiшення спорiв мiж мiжнародними органiзацiями та державами.

Стаття 6. Набрання чинностi, припинення та зупинення дiї угоди

     6.1 Ця Рамкова угода набирає чинностi з дати отримання Комiсiєю повiдомлення вiд Уряду, яке пiдтверджує виконання внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття чинностi цiєю угодою. Положення Рамкової угоди повиннi застосовуватись тимчасово починаючи з дати її пiдписання обома Сторонами настiльки, наскiльки цi положення не суперечать нацiональному законодавству України.

     6.2 У разi, коли вiдповiднi органи влади не виконують зобов'язання, передбаченi цiєю Рамковою угодою i вчасно не вживають заходiв, спрямованих на виправлення ситуацiї, Комiсiя має право припинити чи зупинити дiю угод про фiнансування.

     6.3 Будь-яка iз Сторiн, пiсля проведення вiдповiдних консультацiй, може в односторонньому порядку денонсувати цю Рамкову угоду, за умови повiдомлення iншiй сторонi за шiсть мiсяцiв до настання цiєї дати.

     6.4 У разi припинення чи зупинення дiї цiєї Рамкової угоди її положення продовжуватимуть застосовуватись щодо дiючих зобов'язань, що виникають з окремих угод про фiнансування, пiдписаних на пiдставi цiєї Рамкової угоди.

Стаття 7. Внесення змiн

     7.1 Будь-якi змiни до цiєї Рамкової угоди можуть вноситись в письмовiй формi шляхом обмiну вiдповiдними листами мiж Сторонами. Змiни до цiєї Рамкової угоди набирають чинностi в порядку, передбаченому статтею 6, тобто, в такому самому порядку, що й сама Рамкова угода.

Стаття 8. Мова

     8.1 Цю Рамкову угоду укладено у двох оригiнальних примiрниках українською та англiйською мовами. У разi виникнення розбiжностей у тлумаченнi положень цiєї Рамкової угоди, переважну силу матиме текст англiйською мовою.

Вiд iменi Уряду Вiд iменi Комiсiї
п. Володимир МАКУХА
Мiнiстр економiки України, Нацiональний координатор з питань технiчної допомоги Європейського Союзу
п. Ричард ВЕБЕР
Директор Офiс Спiвробiтництва "Євродопомога" Європейська Комiсiя
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.