ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про ветеринарну медицину"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53) такi змiни:

     1) у статтi 1:

     абзаци сорок другий та шiстдесят восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "забруднююча речовина - будь-яка бiологiчна речовина, зокрема мiкроорганiзми та їх частини, або хiмiчна речовина (пестициди, токсини), залишки ветеринарних препаратiв, у тому числi гормонiв, заспокiйливих i тиреостатичних речовин, антибiотикiв, солi неорганiчних речовин, радiоактивнi речовини i продукти їх розпаду або iншi речовини, що перевищують максимальну межу залишкiв, встановлену мiжнародними стандартами, iнструкцiями та рекомендацiями, i можуть бути небезпечними для здоров'я тварин та людей";

     "максимальна межа залишкiв (максимально допустимий рiвень залишкiв) - максимально допустимий вмiст дiючої речовини ветеринарних препаратiв та їх метаболiтiв (продуктiв перетворення в живих системах) i токсикантiв у живих тваринах, неїстiвних продуктах тваринного походження та кормах, перевищення якого може негативно вплинути на здоров'я тварин та людей, що встановлюється ветеринарно-санiтарними заходами або, якщо такi показники в заходах не iснують, встановлюється на рiвнях, рекомендованих вiдповiдними мiжнародними органiзацiями";

     пiсля абзацу вiсiмдесят дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "прийнятна iдентифiкацiя - iдентифiкацiя, що передбачає: для великої i дрiбної рогатої худоби, коней, свиней, собак та кiшок - повсюдну iдентифiкацiю та облiк в iндивiдуальному порядку за допомогою неповторюваного iдентифiкатора; для свiйської птицi, птахiв, бджiл, комах, риб, ракоподiбних, молюскiв, жаб, амфiбiй та рептилiй - колективну iдентифiкацiю за епiдемiологiчною одиницею або групою належностi за допомогою неповторюваного групового iдентифiкатора; для iнших товарiв - наявнiсть маркування".

     У зв'язку з цим абзаци дев'яностий - сто тридцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'яносто першим - сто тридцять першим;

     2) частину сьому статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Максимальна межа залишкiв ветеринарних препаратiв у необроблених харчових продуктах тваринного походження, якi пригнiчують функцiю залоз внутрiшньої секрецiї тварин (зокрема мають тиреостатичну, естрогенну, андрогенну i гестагенну дiю, а також антибiотики та гормони), не може перевищувати максимальну межу залишкiв, встановлену Комiсiєю з Кодексу Алiментарiус. Якщо максимальна межа залишкiв, встановлена Україною, перевищує стандарти зазначеного Кодексу або вiдповiдний стандарт Комiсiї з Кодексу Алiментарiус не розроблено, Україна надає на запит країни - члена СОТ вiдповiдну оцiнку ризику";

     3) абзац перший частини сьомої статтi 83 викласти в такiй редакцiї:

     "7. У процесi здiйснення аналiзу ризику, пов'язаного iз ввезенням на територiю України товарiв, визначаються такi фактори";

     4) пункт 5 частини першої статтi 85 викласти в такiй редакцiї:

     "5) мати прийнятну iдентифiкацiю".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 вересня 2008 року
N 538-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.