КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 17 грудня 2008 р. N 1571-р


Про схвалення Концепцiї пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки

     1. Схвалити Концепцiю пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки, що додається.

     2. Мiнприроди:

     разом з МОЗ, Мiнпромполiтики та iншими центральними органами виконавчої влади розробити i затвердити у шестимiсячний строк план заходiв з реалiзацiї Концепцiї, схваленої цим розпорядженням;

     забезпечити у межах своїх повноважень координацiю роботи, що проводиться центральними органами виконавчої влади з питань пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2008 р. N 1571-р

КОНЦЕПЦIЯ
пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки

Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепцiя

     У промисловостi використовується близько 70 тис. найменувань хiмiчних речовин. Щороку в обiг надходить майже 1,5 тис. таких речовин, бiльшiсть з яких за певних умов становить загрозу для життя i здоров'я людей та довкiлля.

     Внаслiдок нещасних випадкiв, пов'язаних з неналежним поводженням з небезпечними хiмiчними речовинами i вiдходами, гине або страждає на рiзнi хвороби значна кiлькiсть осiб, забруднюється довкiлля.

     Пiдприємства хiмiчного комплексу, якi є постiйними джерелами забруднення довкiлля викидами в атмосферу хлористого водню, оксидiв азоту та сiрки, сiрководню, чотирихлористого вуглецю, дихлоретану, формальдегiду, амiаку, хлору, дiоксанiв, полiхлорованих бiфенiлiв та полiхлорованих дiбензофуранiв, органiчних розчинникiв, а також скидами, що мiстять важкi метали, цiанiди, органiчнi речовини, нафтопродукти, та пiдприємства нафтопереробного комплексу, нафто-, газо- та амiакопроводи, атомнi i тепловi електростанцiї, гiрничопереробнi пiдприємства становлять значну потенцiйну загрозу для життя i здоров'я людей та довкiлля, виникнення хiмiчних аварiй, зокрема, транскордонного характеру. Небезпечними є також холодоагенти, технологiчна рiдина, трансформаторнi мастила, розчинники, хiмiчнi речовини для водопiдготовки та обробки матерiалiв i виробiв, побутовi, медичнi i фармацевтичнi вiдходи. Актуальною залишається проблема накопичення та використання великотоннажних вiдходiв у таких галузях промисловостi, як гiрничохiмiчна та металургiйна (37 млн. тонн), основна хiмiя (47 млн. тонн), виробництво та переробка полiмерних матерiалiв (близько 1 млн. тонн).

     Потенцiйною загрозою для життя i здоров'я людей та довкiлля є перевезення хiмiчних речовин, значну частину яких становлять токсичнi, корозiйнi, легкозаймистi та iншi небезпечнi речовини. За даними Мiнприроди, у 2001 - 2007 роках тiльки особливо небезпечних хiмiчних речовин перевезено понад 23 млн. тонн, з них: металевої ртутi - 367 тонн, фенолу - близько 53,4 тис. (транзитнi перевезення - 50 тис. тонн), формальдегiду - 280,7 тис., сполук шестивалентного хрому - 60,8 тис. (транзитнi перевезення - 53,8 тис. тонн), концентрованих неорганiчних кислот i галогеновмiсних вуглеводнiв - близько 6 млн., метилового спирту - понад 8,6 млн. (транзитнi перевезення - понад 6 млн. тонн), зрiдженого амiаку - 9,3 млн. (транзитнi перевезення - понад 6,8 млн. тонн).

     Значну загрозу для життя i здоров'я людей та довкiлля становлять непридатнi до використання пестициди, яких за результатами iнвентаризацiї, проведеної протягом 2005 - 2006 рокiв, накопичено близько 21,38 тис. тонн. Пестициди зберiгаються суб'єктами господарювання майже на 5 тис. складiв, з яких паспортизовано лише 2 тисячi. У незадовiльному станi перебуває 46 вiдсоткiв складських примiщень, в яких 52 вiдсотки непридатних до використання пестицидiв зберiгається у пошкодженiй упаковцi (тарi).

     Питання щодо забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами регулюється законодавством про забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення, об'єктiв пiдвищеної небезпеки, охорону працi, охорону навколишнього природного середовища, перевезення небезпечних вантажiв, захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i цивiльний захист населення та мiжнародними актами, ратифiкованими Верховною Радою України. Розроблено ряд загальнодержавних програм, прийнято вiдповiднi нормативно-правовi акти, зокрема, з питань охорони працi, пожежної та екологiчної безпеки, запроваджено санiтарно-гiгiєнiчнi норми та правила, визначено перелiк центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державне регулювання у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами. Однак при цьому охоплено лише окремi напрями забезпечення хiмiчної безпеки, виконання програм у повному обсязi не забезпечено, дiї центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та їх пiдроздiлiв не координуються, має мiсце дублювання їх функцiй.

     Через недосконалiсть системи забезпечення хiмiчної безпеки вiрогiднiсть заподiяння шкоди життю i здоров'ю людей та довкiллю пiд час поводження з хiмiчними речовинами пiдвищується, неефективно використовуються кошти, що видiляються з державного та мiсцевих бюджетiв для здiйснення запобiжних заходiв. Цi та iншi недолiки спричиненi:

     наявнiстю розбiжностей у законодавчих та iнших нормативно-правових актах, якими регулюються питання поводження з хiмiчними речовинами в частинi забезпечення єдностi принципiв проведення вiдповiдної роботи та здiйснення запобiжних заходiв, а також неврахуванням у них змiн, що вiдбулися в економiцi та у сферi повноважень органiв виконавчої влади за останнi 17 рокiв;

     вiдсутнiстю системного пiдходу до розв'язання проблеми забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами в основних галузях економiки на основi єдиної концептуально узгодженої та науково обґрунтованої державної полiтики у вiдповiднiй сферi на нацiональному, галузевому, регiональному i об'єктовому рiвнi;

     неналежним рiвнем координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, наукових установ та органiзацiй;

     обмеженiстю обсягу фiнансування заходiв, передбачених державними програмами;

     недостатнiм обсягом iнформацiї про результати використання хiмiчних речовин, їх вплив на довкiлля, недосконалiстю класифiкацiї та маркування зазначених речовин, розбiжнiстю у термiнологiї;

     необхiднiстю iмплементацiї положень мiжнародного законодавства з питань забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами у нацiональне законодавство, виконання Україною мiжнародних зобов'язань i координацiї дiй центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiй сферi з iноземними державами.

     Пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки, додержання вимог щодо безпечного поводження з хiмiчними речовинами та запобiгання їх незаконному обiгу, виникненню хiмiчного забруднення i аварiй потребує здiйснення скоординованих запобiжних заходiв пiд час виробництва, зберiгання, транспортування, використання, торгiвлi, вилучення з обiгу та утилiзацiї або знешкодження хiмiчних речовин.

Мета Концепцiї

     Метою цiєї Концепцiї є визначення основних шляхiв i способiв формування збалансованої державної полiтики з питань пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки з урахуванням свiтового досвiду у сферi поводження з хiмiчними речовинами, налагодження спiвробiтництва з вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародними органiзацiями для зниження вiрогiдностi заподiяння шкоди життю i здоров'ю людей та довкiллю у процесi поводження з хiмiчними речовинами.

Шляхи i способи пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки

     Вiдповiдно до основних принципiв мiжнародного права у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами проблема пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки може бути розв'язана шляхом:

     удосконалення законодавства з питань забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами;

     створення та сприяння функцiонуванню системи забезпечення хiмiчної безпеки, запровадження безперервної оцiнки ризику заподiяння шкоди життю i здоров'ю людей та довкiллю у процесi поводження з хiмiчними речовинами, вжиття заходiв для зниження рiвня зазначеного ризику;

     вжиття заходiв для запобiгання виникненню хiмiчного забруднення i аварiй;

     пiдвищення рiвня науково-технiчного забезпечення вирiшення питань щодо хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами, координацiя науково-технiчної дiяльностi у цiй сферi та забезпечення впровадження в практику нових технологiй за результатами такої дiяльностi;

     формування вiдповiдального ставлення громадян до використання хiмiчних речовин у процесi їх життєвого циклу - виробництва, зберiгання, транспортування, використання, торгiвлi, вилучення з обiгу та утилiзацiї або знешкодження;

     поглиблення мiжнародного спiвробiтництва та виконання мiжнародних зобов'язань України у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами.

     Реалiзацiя державної полiтики у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами вiйськового i спецiального призначення, хiмiчними засобами боротьби з масовими правопорушеннями та хiмiчними засобами, що можуть бути застосованi для здiйснення терористичних актiв, зокрема їх експорту, iмпорту i транзиту, повинна здiйснюватися вiдповiдно до мiжнародних договорiв.

     Удосконалення законодавства з питань забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами передбачається здiйснити шляхом:

     адаптацiї законодавства, зокрема природоохоронного та санiтарного, з охорони працi, управлiння транспортним комплексом, промислової полiтики, лiцензiйної та страхової дiяльностi, до законодавства ЄС, а також ратифiкованих Україною Конвенцiї про заборону розробки, виробництва, накопичення i застосування хiмiчної зброї та про її знищення, Роттердамської конвенцiї про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хiмiчних речовин та пестицидiв у мiжнароднiй торгiвлi, Базельської конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням, Європейської угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв, Мiжнародної конвенцiї про цивiльну вiдповiдальнiсть за шкоду вiд забруднення нафтою та Конвенцiї про доступ до iнформацiї, участь громадськостi в процесi прийняття рiшень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкiлля, та iнших;

     визначення правових засад створення i функцiонування системи забезпечення хiмiчної безпеки на нацiональному, галузевому, регiональному та об'єктовому рiвнi;

     врегулювання вiдносин у сферi виробництва, зберiгання, транспортування, використання, торгiвлi, вилучення з обiгу та утилiзацiї або знешкодження хiмiчних речовин, забезпечення збалансування iнтересiв особи, суспiльства та держави у сферi поводження з хiмiчними речовинами;

     посилення нагляду i контролю у сферi поводження з хiмiчними речовинами (зокрема пiд час торгiвлi), а також за поширенням iнформацiї про розроблення технологiй виробництва нових хiмiчних речовин та їх властивостi;

     застосування процедури надання попередньої обґрунтованої згоди щодо обсягу iмпорту та експорту суворо обмежених хiмiчних речовин;

     перегляду порядку видачi лiцензiй на виробництво небезпечних хiмiчних речовин та дiяльностi iнспекцiйних органiв, пов'язаних з контролем у сферi поводження з такими речовинами, розроблення механiзму лiцензування купiвлi-продажу права на хiмiчне забруднення довкiлля (створення ринку квот на забруднення) як одного з важелiв системи регулювання хiмiчної безпеки;

     приведення класифiкацiї небезпечних хiмiчних речовин у вiдповiднiсть з директивами Ради Європи та застосування єдиної термiнологiї для оцiнки рiвня їх небезпеки, зокрема унiфiкацiї термiнiв "токсична хiмiчна речовина", "отруйна речовина", "особливо небезпечна хiмiчна речовина", "отрутохiмiкат", "сильнодiюча отруйна речовина" та iнших;

     регламентацiї використання та реєстрацiї небезпечних для здоров'я людей хiмiчних речовин, впровадження мiжнародних систем стандартiв, класифiкацiй хiмiчних речовин, їх маркування та пакування.

     Створення i сприяння функцiонуванню системи забезпечення хiмiчної безпеки передбачається забезпечити шляхом:

     органiзацiї управлiння хiмiчної безпеки, зокрема координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв влади, наукових установ та органiзацiй за участю суб'єктiв господарювання, об'єднань громадян i окремих громадян;

     формування нацiональної iнфраструктури, здатної забезпечити ефективне виконання вимог мiжнародних конвенцiй, протоколiв до них, директив, рiшень i правил Ради Європи;

     створення системи адмiнiстративного управлiння ризиком на нацiональному, галузевому, регiональному та об'єктовому рiвнi з метою безперервної оцiнки ризику та його зменшення, зниження вiрогiдностi заподiяння шкоди життю i здоров'ю людей та довкiллю у процесi поводження з хiмiчними речовинами на всiх стадiях їх життєвого циклу;

     розроблення i впровадження комплексної державної системи екологiчного нормування;

     прогнозування, виявлення та оцiнки потенцiйної загрози хiмiчного ураження територiї, промислових об'єктiв, адмiнiстративних будiвель, примiщень загального призначення i населення, забруднення довкiлля, планування витрат, необхiдних для здiйснення заходiв щодо пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки та оцiнки їх результативностi;

     автоматизацiї екологiчного управлiння та математичного моделювання оцiнки ризику деградацiї довкiлля та середовища життєдiяльностi людини пiд впливом хiмiчних речовин;

     створення експертної системи прийняття рiшень у разi високої iмовiрностi виникнення техногенної катастрофи та iнших видiв екстремальних ситуацiй, спричинених застосуванням хiмiчних речовин;

     удосконалення системи гiгiєнiчної регламентацiї та реєстрацiї небезпечних хiмiчних речовин;

     формування мережi методичних i консультацiйних центрiв з питань хiмiчної безпеки, поводження з токсичними та особливо небезпечними хiмiчними речовинами;

     розроблення комплексних програм захисту довкiлля, рацiонального природокористування та створення системи запобiгання надзвичайним ситуацiям у сферi поводження з хiмiчними речовинами.

     Базовими установами, що проводять оцiнку впливу хiмiчних речовин на життя i здоров'я людей та довкiлля, повиннi стати токсикологiчнi центри з акредитованими лабораторiями в науково-дослiдних iнститутах та мережа токсикоаналiтичних акредитованих лабораторiй територiальних органiв спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади, що здiйснюють нагляд i контроль за станом хiмiчної безпеки та поводженням з хiмiчними речовинами, i закладiв державного нагляду. Доцiльно реорганiзувати iнспекцiйну дiяльнiсть таких органiв та розширити повноваження державних iнспекторiв щодо проведення ними перевiрки i здiйснення контролю суб'єктiв поводження з хiмiчними речовинами, зокрема в пунктах пропуску через державний кордон.

     Заходи для запобiгання виникненню хiмiчного забруднення i аварiй, зменшення iмовiрностi негативного впливу хiмiчних речовин на життя i здоров'я людей та довкiлля передбачається здiйснити шляхом:

     удосконалення державної системи монiторингу забруднення довкiлля хiмiчними речовинами з iнформуванням громадськостi про його результати, створення системи постiйного спостереження за пiдприємствами хiмiчної промисловостi як екологiчно небезпечними об'єктами;

     визначення економiчних та адмiнiстративних засад запобiгання виникненню хiмiчного забруднення i аварiй, а також джерел i механiзму вiдшкодування збиткiв вiд хiмiчного забруднення;

     удосконалення економiчного механiзму забезпечення хiмiчної безпеки як складової екологiчної безпеки, пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв суб'єктiв господарювання за здiйснення заходiв щодо зменшення iмовiрностi виникнення хiмiчного забруднення i аварiй;

     здiйснення громадського контролю за проведенням заходiв щодо пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки та доступнiстю iнформацiї про поводження з хiмiчними речовинами, зокрема, у вiйськовiй сферi;

     посилення нагляду за виробництвом, зберiганням, транспортуванням, використанням, торгiвлею, вилученням з обiгу та утилiзацiєю або знешкодженням хiмiчних речовин, насамперед тих, що придатнi для здiйснення терористичних актiв, та контролю за несанкцiонованим обiгом i ввезенням на територiю України небезпечних хiмiчних речовин;

     модернiзацiї хiмiчної галузi промисловостi та забезпечення розроблення i впровадження екологiчно безпечних технологiй;

     науково-методологiчного супроводження дiяльностi пiдприємств хiмiчної галузi промисловостi (проектування, будiвництво, експлуатацiя, руйнування та утилiзацiя) як основи забезпечення їх створення та безпечного функцiонування;

     розроблення та впровадження безпечних технологiй виготовлення нових хiмiчних речовин, знешкодження небезпечних вiдходiв, що утворилися в результатi господарської дiяльностi, зокрема, вiйськово-промислового комплексу колишнього Радянського Союзу;

     посилення контролю за додержанням технологiчної дисциплiни при виробництвi хiмiчних речовин, наявнiстю технологiчних регламентiв, що забезпечують безпечне ведення технологiчного процесу, вiдповiднiсть хiмiчних речовин, що виробляються, характеристикам дiючого виробництва;

     зменшення обсягу несанкцiонованого використання небезпечних хiмiчних речовин, створення системи запобiгання випадкам ввезення на територiю Україну таких речовин;

     здiйснення ефективного контролю за обiгом особливо небезпечних, суворо обмежених та заборонених хiмiчних речовин з видачею передбачених законодавством лiцензiй та дозволiв на їх виробництво, зберiгання, транспортування, використання, торгiвлю, вилучення з обiгу та утилiзацiю або знешкодження;

     додержання вимог безпеки у процесi поводження з хiмiчними речовинами, зокрема запобiгання виникненню потенцiйної загрози для життя i здоров'я людей та довкiлля, локалiзацiя наслiдкiв хiмiчного забруднення, лiквiдацiя наслiдкiв аварiй;

     удосконалення системи надання токсикологiчної та медичної допомоги особам, що постраждали внаслiдок хiмiчної аварiї, екологiчної катастрофи, потерпiлим вiд впливу хiмiчних речовин на виробництвi та у побутi;

     забезпечення соцiального захисту працiвникiв, зайнятих у виробництвi, пов'язаному iз застосуванням хiмiчних речовин, i населення, що зазнало впливу хiмiчного забруднення внаслiдок аварiї, катастрофи, проживання в зонi та мiсцях надзвичайної i несприятливої екологiчної ситуацiї.

     Науково-технiчне забезпечення з питань забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами передбачається здiйснювати шляхом:

     координацiї науково-технiчної дiяльностi у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами i впровадження в практику нових технологiй за результатами такої дiяльностi;

     розвитку та пiдтримки дiяльностi науково-дослiдних, проектно-конструкторських установ i органiзацiй у цiй сферi, оновлення їх дослiдно-експериментальної бази;

     оснащення контрольно-аналiтичних лабораторiй сучасними вимiрювальними приладами та унiфiкованими експрес-методиками визначення складу хiмiчних речовин у водi, ґрунтi, повiтрi, середовищi життєдiяльностi людини, харчових продуктах, товарах широкого вжитку, бiологiчному середовищi та мiсцях розмiщення вiдходiв рiзного походження;

     моделювання аварiйних ситуацiй на пiдприємствах хiмiчної галузi з метою мiнiмiзацiї ризику їх виникнення, розроблення плану заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв аварiй;

     розроблення i застосування:

     - механiзму оцiнки рiвня забруднення довкiлля хiмiчними речовинами;

     - наукових основ екологiчного нормування хiмiчних навантажень;

     - новiтнiх методiв здiйснення контролю у процесi виробництва, зберiгання, транспортування, використання, торгiвлi, вилучення з обiгу та утилiзацiї або знешкодження хiмiчних речовин;

     - методики визначення розмiру шкоди, заподiяної життю i здоров'ю людей, та збиткiв державi вiд потенцiйного забруднення довкiлля внаслiдок хiмiчних аварiй, зокрема тих, що виникли пiд час транспортування хiмiчних речовин;

     пiдвищення престижностi дiяльностi та статусу наукових i науково-технiчних працiвникiв у сферi хiмiчної безпеки i поводження з хiмiчними речовинами на пiдприємствах хiмiчної та iнших галузей промисловостi.

     З метою реалiзацiї положень цiєї Концепцiї щодо забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами, охорони здоров'я людей та захисту довкiлля необхiдно виконати комплекс науково-дослiдних робiт з визначення основних факторiв впливу небезпечних хiмiчних речовин на об'єкти довкiлля, розроблення та/або впровадження екологiчно виправданих нормативних характеристик впливу на об'єкти довкiлля основних небезпечних хiмiчних речовин, адаптованих до вимог законодавства ЄС, впровадження екологiчних стандартiв системи ISO-14000 i вимог мiжнародних актiв, ратифiкованих Верховною Радою України, впорядкування санiтарних норм та вдосконалення класифiкацiї хiмiчних речовин.

     Формування вiдповiдального ставлення громадян до використання хiмiчних речовин на всiх стадiях їх життєвого циклу передбачається здiйснити шляхом:

     розроблення i виконання, починаючи iз загальноосвiтнiх навчальних закладiв, освiтнiх програм з питань культури поводження з хiмiчними речовинами, виховання загальної культури поводження з такими речовинами;

     пiдготовки i видання методичних посiбникiв i довiдкової лiтератури, розроблення стандартiв з питань поводження з небезпечними хiмiчними речовинами;

     запровадження циклiв теле- i радiопередач, пiдготовки та випуску iнформацiйних збiрникiв, бюлетенiв, експрес-iнформацiй у друкованих засобах масової iнформацiї з метою висвiтлення питань хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами, а також про заходи, що здiйснюються органами виконавчої влади для пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки.

     Поглиблення мiжнародного спiвробiтництва та виконання мiжнародних зобов'язань України у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами здiйснюється з урахуванням нацiональних iнтересiв за такими напрямами:

     приєднання до мiжнародних договорiв, ратифiкацiя iнших мiждержавних документiв, що стосуються питань хiмiчної безпеки, якi не суперечать Конституцiї та законам України;

     застосування процедури попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих хiмiчних речовин i пестицидiв у мiжнароднiй торгiвлi;

     використання досвiду країн Захiдної та Центральної Європи стосовно поводження з хiмiчними речовинами, зокрема проведення монiторингу забруднення хiмiчними речовинами довкiлля та оцiнки його впливу на життя i здоров'я людей та довкiлля;

     налагодження мiжнародного спiвробiтництва, що передбачає здiйснення заходiв з виконання Україною зобов'язань за чинними мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, пiдготовка спiльних проектiв з виконання умов i вимог мiжнародних конвенцiй та протоколiв до них, пiдвищення рiвня еколого-економiчної ефективностi проектiв;

     участь у мiжнародних програмах iз запобiгання хiмiчному забрудненню, у роботi двостороннiх i багатостороннiх керiвних, виконавчих та iнших мiжнародних органiв та громадських органiзацiй, правове регулювання вiдносин мiж державами та їх взаємодiї у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами, проведення спiльних заходiв щодо запобiгання виникненню хiмiчних аварiй;

     сприяння запровадженню спiльної вiдповiдальностi та зосередження узгоджених зусиль у мiжнароднiй торгiвлi окремими небезпечними хiмiчними речовинами, зокрема забороненими або суворо обмеженими, що спрямованi на обмеження потенцiйного шкiдливого впливу на життя i здоров'я людей та довкiлля;

     пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв виконавчої влади i органiв мiсцевого самоврядування, технiчного персоналу пiдприємств хiмiчної галузi, якi вiдповiдають за провадження дiяльностi у сферi поводження з хiмiчними речовинами;

     пiдготовка фахiвцiв у сферi мiжнародного права про забезпечення хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами як складової частини регулювання дiяльностi, пов'язаної iз забезпеченням екологiчної безпеки;

     розроблення сучасних навчальних програм пiдготовки фахiвцiв з питань хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами, гармонiзованих з мiжнародною системою освiти;

     розвиток iнформацiйних можливостей для надання урядовими та неурядовими органiзацiями достовiрних даних у сферi хiмiчної безпеки та поводження з хiмiчними речовинами, включаючи питання, що стосуються охорони здоров'я людей та захисту довкiлля.

     Реалiзацiя Концепцiї здiйснюється шляхом розроблення плану заходiв щодо пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки та забезпечення його виконання.

Очiкуванi результати

     Реалiзацiя Концепцiї дасть змогу пiдвищити рiвень хiмiчної безпеки та удосконалити систему поводження з хiмiчними речовинами, знизити iмовiрнiсть виникнення хiмiчних забруднень, аварiй i нещасних випадкiв у процесi виробництва, зберiгання, транспортування, використання, торгiвлi, вилучення з обiгу та утилiзацiї або знешкодження хiмiчних речовин, зменшити соцiальнi i економiчнi втрати.

     Ефективнiсть здiйснення заходiв з реалiзацiї цiєї Концепцiї забезпечується шляхом оптимiзацiї матерiально-технiчних, фiнансових i трудових витрат, спрямованих на пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки та удосконалення системи поводження з хiмiчними речовинами, iмплементацiю положень мiжнародного законодавства у вiдповiднiй сферi у нацiональне законодавство для забезпечення реалiзацiї конституцiйного права громадян на безпечнi i здоровi умови працi та на безпечне для життя i здоров'я людей довкiлля, а також формування позитивного iмiджу України у свiтi.

Фiнансове забезпечення реалiзацiї Концепцiї

     Фiнансове забезпечення реалiзацiї Концепцiї здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених їх головним розпорядникам виходячи з можливостей державного бюджету на вiдповiдний рiк.

     Для фiнансування можуть залучатися також кошти з iнших джерел.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.