ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за правопорушення на ринку цiнних паперiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1) у статтi 202:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською дiяльнiстю та дiяльнiстю з надання фiнансових послуг";

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. Здiйснення банкiвської дiяльностi, банкiвських операцiй або iншої дiяльностi з надання фiнансових послуг, а також професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв без набуття статусу фiнансової установи чи без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо законом передбачено набуття статусу фiнансової установи чи одержання спецiального дозволу (лiцензiї) для здiйснення зазначених видiв дiяльностi, або з порушенням умов лiцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -

     карається штрафом вiд тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     2) доповнити статтями 2231, 2232 i 2322 такого змiсту:

     "Стаття 2231. Пiдроблення документiв, якi подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв

     1. Внесення уповноваженою особою в документи, якi подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, завiдомо неправдивих вiдомостей, якщо це заподiяло значну матерiальну шкоду iнвесторовi в цiннi папери, -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. Шкода, передбачена цiєю статтею, вважається значною, якщо вона в двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     Стаття 2232. Порушення порядку ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

     1. Невнесення службовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку змiн або внесення завiдомо недостовiрних змiн до системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв або до системи депозитарного облiку, а так само iнше порушення порядку ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, якщо воно призвело до втрати системи реєстру (її частини), -

     караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "Стаття 2322. Приховування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента

     1. Ненадання службовою особою емiтента iнвестору в цiннi папери (у тому числi акцiонеру) на його письмовий запит iнформацiї про дiяльнiсть емiтента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовiрної iнформацiї, якщо це заподiяло iнвестору в цiннi папери (у тому числi акцiонеру) матерiальну шкоду в значному розмiрi, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     2. Тi самi дiяння, вчиненi повторно, -

     караються штрафом вiд тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. У цiй статтi матерiальна шкода вважається заподiяною у значному розмiрi, якщо її розмiр у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     3) у примiтцi до статтi 218 цифри "218-223" замiнити цифрами "218-222";

     4) статтi 223 i 2321 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 223. Розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску

     1. Розмiщення уповноваженою особою цiнних паперiв у значних розмiрах без реєстрацiї їх випуску в установленому законом порядку -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв.

     Примiтка. Розмiщення цiнних паперiв вважається у значних розмiрах, якщо номiнальна вартiсть таких цiнних паперiв у двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     "Стаття 2321. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї

     1. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї особою, яка нею володiє, якщо це завдало iстотної шкоди, -

     карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     2. Те саме дiяння, вчинене повторно, або якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     Примiтка: 1. Iстотною шкодою у цiй статтi, якщо вона полягає у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Тяжкими наслiдками у цiй статтi, якщо вони полягають у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважаються такi, якi у тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     2. Частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "223" доповнити цифрами "2231, 2232", а пiсля цифр "2321" - цифрами "2322".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 163 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 163. Розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску або порушення порядку здiйснення емiсiї цiнних паперiв

     Розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здiйснення емiсiї цiнних паперiв, вчинене уповноваженою особою, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) доповнити статтями 1635 - 16311, 18830, 24417 такого змiсту:

     "Стаття 1635. Приховування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента

     Ненадання посадовою особою емiтента iнвестору в цiннi папери (в тому числi акцiонеру) на його письмовий запит iнформацiї про дiяльнiсть емiтента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовiрної iнформацiї -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вимагання посадовою особою емiтента вiд акцiонера, в тому числi який є працiвником цього ж пiдприємства, iнформацiї про те, як вiн голосував на загальних зборах, або iнформацiї про вiдчуження такою особою своїх акцiй -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення посадовою особою емiтента порядку скликання або проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, порядку обрання членiв органiв управлiння товариства, порядку або строку виплати дивiдендiв за наявностi вiдповiдного рiшення загальних зборiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами першою - третьою цiєї статтi, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1636. Ненадання документiв, що пiдтверджують право власностi на цiннi папери

     Ненадання посадовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку, який веде облiк прав власностi на цiннi папери, iнвестору в цiннi папери документiв, що пiдтверджують його право власностi на цiннi папери, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1637. Дiяльнiсть на фондовому ринку без лiцензiї

     Здiйснення посадовою особою суб'єкта господарювання операцiї з цiнними паперами, яка належить до професiйної дiяльностi на фондовому ринку, без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо законом передбачено одержання спецiального дозволу (лiцензiї) для здiйснення такої операцiї, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1638. Манiпулювання цiнами пiд час здiйснення операцiй з цiнними паперами

     Неправомiрний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартiсть цiнних паперiв на органiзацiйно оформленому фондовому ринку в iнтересах такого учасника або третiх осiб, у результатi чого придбання або продаж цих цiнних паперiв вiдбувається за iншими цiнами, нiж тi, якi iснували б за вiдсутностi такого неправомiрного впливу, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Та сама дiя, вчинена групою осiб або особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1639. Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї

     Незаконне використання iнсайдерської iнформацiї особою, яка нею володiє, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 16310. Порушення порядку прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв або порядку передачi ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

     Порушення порядку прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв або порядку передачi ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вчинене посадовою особою емiтента, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 16311. Порушення порядку розкриття iнформацiї на фондовому ринку

     Несвоєчасне розкриття iнформацiї на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Нерозкриття iнформацiї на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емiтента чи професiйного учасника фондового ринку, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Розкриття на фондовому ринку iнформацiї не в повному обсязi або розкриття недостовiрної iнформацiї, вчинене посадовою особою емiтента або професiйного учасника фондового ринку, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 18830. Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноважених осiб

     Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання посадовою особою учасника фондового ринку рiшень Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або розпоряджень, постанов чи рiшень уповноважених осiб Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цiнних паперiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiяння, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п'ятдесяти до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 24417. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням вимог законодавства на ринку цiнних паперiв (статтi 163, 1635 - 16311, 18830).

     Вiд iменi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право Голова Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, члени Комiсiї, начальники територiальних органiв Комiсiї";

     3) у статтi 221 цифри "163 - 1634" замiнити цифрами "1631 - 1634";

     4) у статтi 255:

     у пунктi 1 частини першої в абзацi "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (статтi 163, 1669)" слово i цифри "(статтi 163, 1669)" замiнити словом i цифрами "(стаття 1669)";

     в абзацi першому частини другої цифри "222 - 24416" замiнити цифрами "222 - 24417".

     4. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., , N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "корпоративне управлiння - система вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi господарського товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння товариством;

     манiпулювання цiнами пiд час здiйснення операцiй з цiнними паперами - неправомiрний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартiсть цiнних паперiв на органiзацiйно оформленому фондовому ринку в iнтересах такого учасника або третiх осiб, у результатi чого придбання або продаж цих цiнних паперiв вiдбувається за iншими цiнами, нiж тi, якi iснували б за вiдсутностi такого неправомiрного впливу;

     система депозитарного облiку цiнних паперiв - сукупнiсть записiв про цiннi папери (вид, номiнальна вартiсть i кiлькiсть, характер зареєстрованих обмежень в обiгу або реалiзацiї прав за цiнними паперами), їх емiтентiв, власникiв iменних цiнних паперiв, уповноважених ними осiб, управителiв, заставодержателiв, iнших осiб, надiлених вiдповiдними правами щодо цiнних паперiв, що мiстять iнформацiю, яка дає можливiсть iдентифiкувати названих осiб, а також iншу передбачену законодавством iнформацiю;

     система реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (система реєстру) - сукупнiсть даних, що забезпечує iдентифiкацiю зареєстрованих у цiй системi власникiв, номiнальних утримувачiв та емiтента, а також iменних цiнних паперiв, зареєстрованих на їх iм'я, облiк усiх змiн iнформацiї щодо вищевказаних осiб та цiнних паперiв, одержання та надання iнформацiї цим особам i складання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв";

     2) у частинi другiй статтi 7:

     пункт 15 пiсля слiв "вимоги" доповнити словом "порядок";

     пункт 17 доповнити словами "шляхом видачi сертифiкатiв на право здiйснення професiйної дiяльностi з цiнними паперами в Українi на пiдприємствах, якi мають вiдповiдну лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також анулювання таких сертифiкатiв";

     3) у статтi 8:

     пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9) проводити самостiйно чи разом з iншими вiдповiдними органами перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв та саморегулiвних органiзацiй професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, а також перевiрки та ревiзiї дiяльностi емiтентiв щодо стану корпоративного управлiння та здiйснення операцiй з розмiщення та обiгу цiнних паперiв";

     пункт 16 пiсля слiв "зупиняти клiринг та укладення договорiв купiвлi-продажу" доповнити словами "цiнних паперiв на фондових бiржах";

     доповнити пунктами 30 i 31 такого змiсту:

     "30) для захисту iнтересiв держави та iнвесторiв у цiннi папери зупиняти на пiдставi рiшення Комiсiї внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв або до системи депозитарного облiку щодо цiнних паперiв певного емiтента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали пiдставою для прийняття такого рiшення;

     31) звертатися до судiв iз запитами щодо надання iнформацiї про знаходження у них на розглядi справ щодо цiнних паперiв та корпоративного управлiння у зв'язку з розглядом Комiсiєю питань дiяльностi вiдповiдних емiтентiв та професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв";

     4) частину першу статтi 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку застосовує до юридичних осiб фiнансовi санкцiї за:

     1) розмiщення цiнних паперiв без реєстрацiї їх випуску в установленому законом порядку -

     у розмiрi вiд десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або в розмiрi до ста п'ятдесяти вiдсоткiв прибутку (надходжень), одержаних в результатi цих дiй;

     2) здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо законом передбачено одержання спецiального дозволу (лiцензiї) для здiйснення такої дiяльностi, -

     у розмiрi вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) ненадання iнвестору в цiннi папери (у тому числi акцiонеру) на його письмовий запит iнформацiї про дiяльнiсть емiтента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовiрної iнформацiї -

     у розмiрi до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд тисячi до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     4) несвоєчасне надання iнформацiї iнвесторам в цiннi папери на їх письмовий запит -

     у розмiрi до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, - у розмiрi вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     5) неопублiкування, опублiкування не в повному обсязi iнформацiї та/або опублiкування недостовiрної iнформацiї -

     у розмiрi до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд тисячi до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     6) нерозмiщення, розмiщення не в повному обсязi iнформацiї та/або розмiщення недостовiрної iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв -

     у розмiрi до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд тисячi до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     7) неподання, подання не в повному обсязi iнформацiї та/або подання недостовiрної iнформацiї до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку -

     у розмiрi до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд тисячi до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     8) невиконання або несвоєчасне виконання рiшень Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рiшень уповноважених осiб Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цiнних паперiв -

     у розмiрi вiд тисячi до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     9) порушення емiтентом чи професiйним учасником ринку цiнних паперiв порядку ведення системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення вiд внесення змiн або внесення завiдомо недостовiрних змiн до системи реєстру або до системи депозитарного облiку -

     у розмiрi вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     10) порушення емiтентом порядку прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та/або порядку передачi ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв -

     у розмiрi вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз зупиненням перереєстрацiї прав власностi на цiннi папери такого емiтента;

     11) манiпулювання цiнами пiд час здiйснення операцiй з цiнними паперами -

     у розмiрi вiд десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або в розмiрi до ста п'ятдесяти вiдсоткiв прибутку (надходжень), одержаних в результатi цих дiй;

     12) незаконне використання iнсайдерської iнформацiї -

     у розмiрi вiд десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або в розмiрi до ста п'ятдесяти вiдсоткiв прибутку (надходжень), одержаних в результатi цих дiй.

     Iнформацiєю, яка опублiковується, розмiщується у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або подається до Комiсiї, вважається регулярна iнформацiя про емiтента, особлива iнформацiя про емiтента, iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, iнформацiя про власникiв великих пакетiв (10 вiдсоткiв i бiльше) акцiй, iнформацiя про облiк iменних цiнних паперiв, iнформацiя, яка подається уповноваженими рейтинговими агентствами, адмiнiстративнi данi учасникiв ринку цiнних паперiв.

     Крiм застосування фiнансових санкцiй за правопорушення, зазначенi у цiй статтi, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може зупиняти або анулювати лiцензiю на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, яку було видано такому професiйному учаснику фондового ринку.

     Крiм застосування фiнансових санкцiй за правопорушення, зазначенi у цiй статтi, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може анулювати свiдоцтво про реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної органiзацiї фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню";

     5) статтю 13 виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
25 грудня 2008 року
N 801-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.