ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.04.2009р. N 16/1-1/657-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Пунктом 10.4 Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України, затверджених наказом Держмитслужби вiд 31.01.07 N 74, визначено, що посадова особа митного органу, яка здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, ураховує особливостi визначення митної вартостi товарiв, якi реалiзуються в порядку бiржової торгiвлi.

     При здiйсненнi контролю митної вартостi бiржових товарiв, що ввозяться на митну територiю України, цiну угоди щодо товару без урахування витрат на доставку, комiсiйних витрат, премiї або знижки за фактичну якiсть товару i премiї продавцю потрiбно порiвнювати з середнiм значенням бiржових котирувань за перiод 10 днiв, що передує датi виставлення рахунку-фактури (iнвойсу) для товарiв, якi не зберiгалися пiд митним контролем на митнiй територiї України.

     Для товарiв, якi змiнили митний режим (наприклад з режиму "митний склад" на "iмпорт"), або зберiгалися на складi тимчасового зберiгання цiну товару без урахування витрат на доставку, комiсiйних витрат, премiї або знижки за фактичну якiсть товару i премiї продавцю слiд порiвнювати з середнiм значенням бiржових котирувань за перiод 10 днiв до дати подання вантажної митної декларацiї у митному режимi "iмпорт" до митного оформлення.

     Якщо здiйснюється контроль вартостi товарiв на пiдставi сировинних складових, ураховуються данi про вмiст сировини, що використовується для виготовлення цього товару.

     За вiдсутностi даних про щоденнi бiржовi котирування для контролю використовується iнформацiя про середнi значення бiржових котирувань за календарний мiсяць, коли здiйснювалось вiдвантаження товару.

     Вiдповiдно до статтi 265 Митного кодексу України, якщо митний орган дiйшов висновку, що визначена декларантом митна вартiсть нижча, нiж прямi витрати на виробництво цього товару, в тому числi сировини, матерiалiв та/або комплектуючих, якi входять до складу товару, митний орган має право зобов'язати декларанта визначити митну вартiсть iншим способом, нiж вiн використав для її визначення.

     Надсилаємо пiдготовлений Департаментом митної вартостi i погоджений з Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи перелiк товарiв, сировинною складовою яких є товари, що реалiзуються в порядку бiржової торгiвлi.

     При здiйсненнi контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв прошу забезпечити обов'язкове вивчення їх складу, а також порiвняння рiвня заявленої митної вартостi з наявною у митного органу iнформацiєю про вартiсть сировини, матерiалiв та/або комплектувальних виробiв, якi входять до складу цих товарiв.

     Додаток: файл birgi.xls

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Додаток

 

Товари, що реалiзуються в порядку бiржової торгiвлi Товари, сировинною складовою яких є товари, що реалiзуються в порядку бiржової торгiвлi
Назва Код за УКТЗЕД
Алюмiнiєвий сплав Профiлi порожнистi; 7604210000
Алюмiнiєвий сплав Прутки та бруски; 7604291000
Алюмiнiєвий сплав Профiлi 7604299000
Алюмiнiєвий сплав Дрiт алюмiнiєвий 7605210000
Алюмiнiєвий сплав Дрiт алюмiнiєвий з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7мм; 7605290000
Алюмiнiєвий сплав Стрiчки для жалюзi 7606121000
Алюмiнiєвий сплав Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком; 7606125000
Алюмiнiєвий сплав Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком, завтовшки менш як 3 мм; 7606129100
Алюмiнiєвий сплав Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком, завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм; 7606129300
Алюмiнiєвий сплав Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком, завтовшки 6 мм або бiльше; 7606129900
Алюмiнiєвий сплав Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм; 7606920000
Алюмiнiєвий сплав Труби та трубки з алюмiнiєвих сплавiв оснащенi фiтингами, придатнi для подачi газу або рiдин, для цивiльної авiацiї; 7608201000
Алюмiнiєвий сплав Труби та трубки з алюмiнiєвих сплавiв зварнi 7608203000
Алюмiнiєвий сплав Труби та трубки з алюмiнiєвих сплавiв тягнутi, без подальшого оброблення; 7608209100
Алюмiнiєвий сплав Труби та трубки з алюмiнiєвих сплавiв 7608209900
Алюмiнiй Саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для косметики i речей туалету, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби з алюмiнiю 4202191000
Алюмiнiй Алюмiнiй нелегований 7601100000
Алюмiнiй Порошки та луска алюмiнiєвi 7603100000
Алюмiнiй Порошки та луска алюмiнiєвi 7603200000
Алюмiнiй Прутки та бруски 7604101000
Алюмiнiй Профiлi 7604109000
Алюмiнiй Дрiт алюмiнiєвий 7605110000
Алюмiнiй Дрiт алюмiнiєвий 7605190010
Алюмiнiй Дрiт алюмiнiєвий 7605190090
Алюмiнiй Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 7606111000
Алюмiнiй Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком, завтовшки менш як 3 мм; 7606119100
Алюмiнiй Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком, завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм; 7606119300
Алюмiнiй Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, прямокутної (включаючи квадратну) форми пофарбованi, лакованi або покритi пластиком, завтовшки 6 мм або бiльше; 7606119900
Алюмiнiй Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм 7606910000
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва катана, без подальшого оброблення, завтовшки менш як 0,021 мм 7607111000
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва катана без подальшого оброблння завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 7607119000
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва завтовшки менш як 0,021 мм 7607191000
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм, самоклейна 7607199100
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм 7607199900
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва, на основi завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм 7607201000
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва, на основi завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм, самосклеювальна 7607209100
Алюмiнiй Фольга алюмiнiєва, на основi завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм, крiм самосклеювальної; 7607209900
Алюмiнiй Труби та трубки алюмiнiєвi оснащенi фiтингами, придатнi для подачi газу або рiдин, для цивiльної авiацiї 7608101000
Алюмiнiй Труби та трубки алюмiнiєвi 7608109000
Алюмiнiй Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi 7609000000
Алюмiнiй Дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей 7610100000
Алюмiнiй Мости та секцiї мостiв, башти та решiтчастi щогли 7610901000
Алюмiнiй Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях 7610909000
Алюмiнiй Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю понад 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання 7611000000
Алюмiнiй Ємностi трубчастi, що деформуються 7612100000
Алюмiнiй Ємностi жорсткi трубчастi 7612901000
Алюмiнiй Тара, що використовується для аерозолiв 7612902000
Алюмiнiй Бочки, барабани, ящики та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), 50 л або бiльше 7612909100
Алюмiнiй Бочки, барабани, ящики та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю менш як 50 л; 7612909800
Алюмiнiй Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi 7613000000
Алюмiнiй Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, електрично не iзольованi iз сталевим осердям 7614100000
Алюмiнiй Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, електрично не iзольованi 7614900000
Алюмiнiй Мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 7615110000
Алюмiнiй Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби литi 7615191000
Алюмiнiй Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 7615199000
Алюмiнiй Обладнання санiтарно-технiчне та його частини 7615200000
Алюмiнiй Цвяхи, кнопки, скоби (крiм товарної позицiї 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби та аналогiчнi вироби 7616100000
Алюмiнiй Тканини, решiтки, сiтки та огорожi з алюмiнiєвого дроту 7616910000
Алюмiнiй Iншi вироби алюмiнiєвi литi 7616991000
Алюмiнiй Iншi вироби алюмiнiєвi 7616999000
Алюмiнiй Кришки свинцевi для закупорювання пляшок; кришки алюмiнiєвi для закупорювання пляшок, дiаметром понад 21 мм 8309901000
Алюмiнiй Конденсатори постiйної ємностi алюмiнiєвi електролiтичнi 8532220000
Алюмiнiй Проводи обмотковi емальованi або лакованi алюмiнiєвi 8544191010
Алюмiнiй Колеса з алюмiнiю, частини та приладдя для них з алюмiнiю для промислового складання моторних транспортних засобiв 8708705010
Алюмiнiй Колеса з алюмiнiю, частини та приладдя для них з алюмiнiю 8708705090
Мiдь Штейн мiдний 7401100000
Мiдь Мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 7401200000
Мiдь Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 7402000000
Мiдь Катоди та секцiї катодiв 7403110000
Мiдь Ваєрбарси (литi заготiвки з металу для виробництва дроту) 7403120000
Мiдь Бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) 7403130000
Мiдь Мiдь рафiнована 7403190000
Мiдь Сплави на основi мiдi та цинку (латунi); 7403210000
Мiдь Сплави на основi мiдi та олова (бронзи); 7403220000
Мiдь Сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильбери); 7403230000
Мiдь Iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 7403290000
Мiдь Лiгатури на основi мiдi 7405000000
Мiдь Порошки з нешаруватою структурою 7406100000
Мiдь Порошки з шаруватою структурою; луска; 7406200000
Мiдь Прутки, бруски та профiлi з мiдi рафiнованої 7407100000
Мiдь Iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) прутки та бруски 7407211000
Мiдь Iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) профiлi 7407219000
Мiдь Прутки, бруски та профiлi мiднi iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) 7407221000
Мiдь Прутки, бруски та профiлi мiднi iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу); 7407229000
Мiдь Прутки, бруски та профiлi мiднi з мiдних сплавiв; 7407290000
Мiдь Дрiт мiдний з мiдi рафiнованої, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм 7408110000
Мiдь Дрiт мiдний з мiдi рафiнованої з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 0,5 мм; 7408191000
Мiдь Дрiт мiдний з мiдi рафiнованої з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльш як 0,5 мм 7408199000
Мiдь Дрiт мiдний iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) 7408210000
Мiдь Дрiт мiдний iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купро-нiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 7408220000
Мiдь Дрiт мiдний з мiдних сплавiв 7408290000
Мiдь Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм у рулонах 7409110000
Мiдь Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм 7409190000
Мiдь Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи завтовшки не бiльш як 0,15 мм з мiдi рафiнованої; 7410110000
Мiдь Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи, завтовшки не бiльш як 0,15 мм без основи з мiдних сплавiв; 7410120000
Мiдь Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи) з мiдi рафiнованої; 7410210000
Мiдь Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи) на основi з мiдних сплавiв; 7410220000
Мiдь Труби та трубки мiднi, прямi iз стiнкою завтовшки понад 0,6 мм; 7411101100
Мiдь Труби та трубки мiднi, прямi iз стiнкою завтовшки не бiльш як 0,6 мм; 7411101900
Мiдь Труби та трубки мiднi; 7411109000
Мiдь Труби та трубки мiднi з мiдних сплавiв; 7411290000
Мiдь Фiтинги мiднi для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з рафiнованої мiдi; 7412100000
Мiдь Фiтинги мiднi для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з мiдних сплавiв; 7412200000
Мiдь Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї; 7413001000
Мiдь Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi з мiдi рафiнованої 7413009100
Мiдь Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi з мiдних сплавiв 7413009900
Мiдь Тканина 7414200000
Мiдь Тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту; мiдний просiчно-витяжний лист; 7414900000
Мiдь Цвяхи та цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби та аналогiчнi вироби; 7415100000
Мiдь Шайби (включаючи шайби пружинистi); 7415210000
Мiдь Iншi вироби без рiзьби:; 7415290000
Мiдь Гвинти; болти та гайки 7415330000
Мiдь Iншi вироби з рiзьбою 7415390000
Мiдь Пружини мiднi; 7416000000
Мiдь Прилади побутовi для приготування або розiгрiвання їжi, неелектричнi, та їх частини з мiдi; 7417000000
Мiдь Мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 7418110000
Мiдь Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 7418190000
Мiдь Обладнання санiтарно-технiчне та його частини; 7418200000
Мiдь Ланцюги та їх частини 7419100000
Мiдь Iншi вироби мiднi литi, формованi, штампованi або кованi, але без подальшого оброблення; 7419910000
Мiдь Iншi вироби мiднi 7419990000
Мiдь Статуетки та iншi прикраси мiднi; 8306291000
Мiдь Проводи обмотковi мiднi емальованi або лакованi для промислового складання моторних транспортних засобiв; 8544111010
Мiдь Проводи обмотковi мiднi емальованi або лакованi; 8544111090
Мiдь Проводи обмотковi мiднi з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю; 8544119010
Мiдь Проводи обмотковi мiднi; 8544119090
Мiдь Провiдники електричнi для напруги понад 1 000 В з мiдними провiдниками для напруги не бiльш як 10 000 В; 8544601010
Мiдь Провiдники електричнi для напруги понад 1 000 В з мiдними провiдниками для напруги понад 10 000 В для промислового складання моторних транспортних засобiв; 8544601091
Мiдь Провiдники електричнi для напруги понад 1 000 В з мiдними провiдниками для напруги понад 10 000 В; 8544601098
Мiдь Iнструменти музичнi духовi (наприклад, кларнети, труби, волинки) "мiднi" 9205100000
Свинець Прутки, бруски, профiлi та дрiт свинцевi 7803000000
Свинець Листи, стрiчки, фольга, завтовшки не бiльш як 0,2 мм (без урахування основи) 7804110000
Свинець Плити, листи, стрiчки та фольга 7804190000
Свинець Порошки та луска 7804200000
Свинець Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) свинцевi 7805000000
Свинець Контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин 7806001000
Свинець Iншi вироби свинцевi 7806009000
Свинець Кришки свинцевi для закупорювання пляшок; кришки алюмiнiєвi для закупорювання пляшок, дiаметром понад 21 мм 8309901000
Свинець Акумулятори електричнi свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв для цивiльної авiацiї 8507101000
Свинець Акумулятори електричнi, що працюють на рiдкому електролiтi 8507103100
Свинець Акумулятори електричнi свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв масою не бiльш як 5 кг 8507103900
Свинець Акумулятори електричнi свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв масою понад 5 кг що працюють на рiдкому електролiтi 8507108100
Свинець Акумулятори електричнi свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв масою понад 5 кг 8507108900
Свинець Iншi акумулятори свинцевi для цивiльної авiацiї 8507201000
Свинець Акумулятори тяговi що працюють на рiдкому електролiтi 8507203100
Свинець Акумулятори тяговi 8507203900
Свинець Iншi акумулятори свинцевi що працюють на рiдкому електролiтi 8507208100
Свинець Iншi акумулятори свинцевi 8507208900
Свинець Контейнери з протирадiацiйним свинцевим захистом для транспортування радiоактивних речовин (Євроатом) 8609001000
Нiкель З нiкелевих сплавiв 7503009000
Нiкель Порошки та луска нiкелевi 7504000000
Нiкель Прутки, бруски та профiлi з нiкелю нелегованого 7505110000
Нiкель Прутки, бруски та профiлi з нiкелевих сплавiв 7505120000
Нiкель Дрiт з нiкелю нелегованого 7505210000
Нiкель Дрiт з нiкелевих сплавiв 7505220000
Нiкель Плити, листи, стрiчки та фольга з нiкелю нелегованого 7506100000
Нiкель Плити, листи, стрiчки та фольга з нiкелевих сплавiв 7506200000
Нiкель Труби i трубки з нiкелю нелегованого 7507110000
Нiкель Труби i трубки з нiкелевих сплавiв 7507120000
Нiкель Нiкелевi фiтинги для труб або трубок 7507200000
Нiкель Тканини, сiтки та грати з нiкелевого дроту 7508100000
Нiкель Iншi вироби нiкелевi 7508900000
Олово Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi 8003000000
Олово Пластини, листи та стрiчки олов'янi, товщина яких перевищує 0,2 мм 8004000000
Олово Фольга олов'яна (тиснена або нетиснена, на основi чи без основи, з паперу, картону, пластмаси або аналогiчних матерiалiв) завтовшки не бiльш як 0,2 мм (без урахування основи); порошки та луска олов'янi 8005000000
Олово Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) олов'янi 8006000000
Олово Iншi вироби олов'янi 8007000000
Цинк Пил цинковий 7903100000
Цинк Пил, порошки та луска цинковi 7903900000
Цинк Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi 7904000000
Цинк Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi 7905000000
Цинк Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) цинковi 7906000000
Цинк Iншi вироби цинковi 7907000000
Сталь Зливки 7206100000
Сталь Вуглецева сталь у зливках або iнших первинних формах (крiм залiза товарної позицiї 7203); 7206900000
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина, катанi або отриманi безперервним литтям, з автоматної сталi; 7207111100
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина катанi або отриманi безперервним литтям, завтовшки не бiльш як 130 мм; 7207111400
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина, катанi або отриманi безперервним литтям, завтовшки понад 130 мм; 7207111600
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина кованi; 7207119000
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу катанi або одержанi безперервним литтям; 7207121000
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу кованi; 7207129000
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % круглого або багатокутного поперечного перерiзу катанi або одержанi безперервним литтям; 7207191200
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % круглого або багатокутного поперечного перерiзу кованi; 7207191900
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; 7207198000
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина катанi або одержанi безперервним литтям з автоматної сталi; 7207201100
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина катанi або одержанi безперервним литтям з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %; 7207201500
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина катанi або одержанi безперервним литтям, з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше; 7207201700
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина кованi; 7207201900
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу катанi або одержанi безперервним литтям; 7207203200
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу кованi; 7207203900
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше круглого або багатокутного поперечного перерiзу катанi або одержанi безперервним литтям; 7207205200
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше круглого або багатокутного поперечного перерiзу кованi; 7207205900
Сталь Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше; 7207208000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком; 7208100000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, протравлений, завтовшки 4,75 мм або бiльше; 7208250000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, протравлений, завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм; 7208260000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, протравлений, завтовшки менш як 3 мм; 7208270000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки понад 10 мм; 7208360000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм; 7208370000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм; 7208380000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки менш як 3 мм; 7208390000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком; 7208400000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки понад 15 мм; 7208512000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки 2050 мм або бiльше; 7208519100
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки менш як 2050 мм; 7208519800
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм, завширшки 2050 мм або бiльше; 7208522000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм, завширшки менш як 2050 мм; 7208528000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм; 7208530000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, завтовшки менш як 3 мм; 7208540000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття; 7208900000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 3 мм або бiльше; 7209150000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм, електротехнiчний; 7209161000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки понад 1 мм, але не бiльш як 3 мм, крiм електротехнiчного; 7209169000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 0,5 мм, або бiльше, але не бiльше як 1 мм, електротехнiчний; 7209171000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 0,5 мм, або бiльше, але не бiльш як 1 мм, крiм електротехнiчного; 7209179000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки менш як 0,5 мм, електротехнiчний; 7209181000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 0,35 мм, або бiльше, але не менш як 0,5 мм; 7209189100
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки менш як 0,35 мм; 7209189900
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 3 мм або бiльше; 7209250000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки понад 1 мм, але не бiльше як 3 мм, електротехнiчний; 7209261000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки понад 1 мм, але не бiльше як 3 мм, крiм електротехнiчного; 7209269000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 0,5 мм, або бiльше, але не бiльше як 1 мм, електротехнiчний; 7209271000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки 0,5 мм, або бiльш, але не бiльше як 1 мм, крiм електротехнiчного; 7209279000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки менш як 0,5 мм, електротехнiчний; 7209281000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), завтовшки менш як 0,5 мм, крiм електротехнiчного; 7209289000
Сталь Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття; 7209900000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям з гальванiчним або iншим покриттям оловом завтовшки 0,5 мм або бiльше; 7210110000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям з гальванiчним або iншим покриттям оловом (бiла жерсть) 7210122000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям з гальванiчним або iншим покриттям оловом; 7210128000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав 7210200000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям електролiтично оцинкований 7210300000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям iншим способом оцинкований гофрований 7210410000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям 7210490000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому 7210500000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку 7210610000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям алюмiнiєм 7210690000
Сталь бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi 7210701000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, пофарбований, лакований або покритий пластмасою 7210708000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований 7210903000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, луджений з вiдбитком 7210904000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям 7210908000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття гарячекатаний без подальшого оброблення прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка 7211130000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття гарячекатаний без подальшого оброблення завтовшки 4,75 мм або бiльше 7211140000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття гарячекатаний без подальшого оброблення 7211190000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % "електротехнiчний" 7211232000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % завтовшки 0,35 мм або бiльше 7211233000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % завтовшки менш як 0,35 мм 7211238000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) 7211290000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття 7211900000
Сталь бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi 7212101000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям оловом 7212109000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм електролiтично оцинкований 7212200000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм iнакше оцинкований 7212300000
Сталь Бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 7212402000
Сталь стрiчка сталева ламiнована полiмерним матерiалом, завширшки не бiльш як 150 мм та завтовшки (сталi) не бiльш як 0,3 мм 7212408010
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, з гальванiчним або iншим покриттям пофарбований, лакований або покритий пластмасою 7212408090
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 7212502000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, з гальванiчним або iншим покриттям хромом або нiкелем 7212503000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, з гальванiчним або iншим покриттям мiддю 7212504000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку 7212506100
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, з гальванiчним або iншим покриттям алюмiнiєм 7212506900
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям 7212509000
Сталь Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований 7212600000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi що мають вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування 7213100000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з автоматної сталi 7213200000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм для армування бетону 7213911000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм для змiцнювання шинного корду 7213912000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 7213914100
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 7213914900
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 % 7213917000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 7213919000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 7213991000
Сталь Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 7213999000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення кованi 7214100000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування 7214200000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з автоматної сталi 7214300000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 7214911000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, з масовою часткою вуглецю 0,25% або бiльше 7214919000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % для армування бетону 7214991000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 7214993100
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 80 мм 7214993900
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 7214995000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 7214997100
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 80 мм 7214997900
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 7214999500
Сталь Iншi прутки та бруски з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi 7215100000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу 7215501100
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 7215501900
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 7215508000
Сталь Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi 7215900000
Сталь Профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки менш як 80 мм 7216100000
Сталь Профiлi L-подiбнi без подальшого оброблення, пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування заввишки менш як 80 мм 7216210000
Сталь Профiлi T-подiбнi, без подальшого оброблення, пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування заввишки менш як 80 мм 7216220000
Сталь Профiлi U-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки вiд 80 до 220 мм 7216311000
Сталь Профiлi U-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки понад 220 мм 7216319000
Сталь Профiлi I-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки вiд 80 до 220 мм з паралельними полицями 7216321100
Сталь Профiлi I-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки вiд 80 до 220 мм 7216321900
Сталь Профiлi I-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки понад 220 мм з паралельними полицями 7216329100
Сталь Профiлi I-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки понад 220 мм 7216329900
Сталь Профiлi H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки вiд 80 до 180 мм 7216331000
Сталь Профiлi H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки понад 180 мм 7216339000
Сталь Профiлi L- подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше 7216401000
Сталь Профiлi T- подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше 7216409000
Сталь Iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм 7216501000
Сталь Штабобульб 7216509100
Сталь Iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування" 7216509900
Сталь Профiлi iз залiза Z-подiбнi 7216611010
Сталь Профiлi C-, L-, U- подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi 7216611090
Сталь Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм деформування або оброблення у холодному станi виробленi з плоского прокату 7216619000
Сталь Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм деформування або оброблення у холодному станi 7216690000
Сталь Профiльованi (ребристi) листи 7216911000
Сталь Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, одержанi з плоского прокату 7216918000
Сталь Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталiF 7216990000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 7217101000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування 7217103100
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм 7217103900
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 7217105000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 7217109000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям цинком з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 7217201000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям цинком з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм 7217203000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям цинком з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 7217205000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям цинком з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 7217209000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям iншими недорогоцiнними металами з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % покритий мiддю 7217304100
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям iншими недорогоцiнними металами з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 7217304900
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям iншими недорогоцiнними металами з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 7217305000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з гальванiчним або iншим покриттям iншими недорогоцiнними металами з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 7217309000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 7217902000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 7217905000
Сталь Дрiт з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 7217909000
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Полiетилен лiнiйний; 3901101000
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем; 3920102300
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем; 3920102400
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем; 3920102600
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем; 3920102700
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем; 3920102810
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем; 3920102890
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Мiшки та пакети пакувальнi iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену; 6305331000
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Мiшки та пакети пакувальнi iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену; 6305339100
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Мiшки та пакети пакувальнi iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену; 6305339900
Лiнiйний полiетилен з низькою густиною Мiшки, пакети, сумочки, включаючи конiчнi (кульки) з полiмерiв етилену 3923210000
Полiпропiлен Полiпропiлен 3902100000
Полiпропiлен Смуги або стрiчки з покриттям з невулканiзованого натурального або синтетичного каучуку з полiпропiлену; 3919101500
Полiпропiлен Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами з полiмерiв пропiлену; 3920202100
Полiпропiлен Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами з полiмерiв пропiлену; 3920202900
Полiпропiлен Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами з полiмерiв пропiлену; 3920207100
Полiпропiлен Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами з полiмерiв пропiлену; 3920207900
Полiпропiлен Нитки текстурованi з полiпропiлену; 5402391000
Полiпропiлен Нитки, однонитковi, некрученi або крученi, з полiпропiлену; 5402499100
Полiпропiлен Нитки, однонитковi, некрученi або крученi, з полiпропiлену; 5402591000
Полiпропiлен Нитки, однокрученi та багато крученi з полiпропiлену; 5402691000
Полiпропiлен Нитки декоративнi стрiчковi, використовуванi для упаковки; 5404901100
Полiпропiлен Нитки декоративнi стрiчковi, використовуванi для упаковки; 5404901900
Полiпропiлен Тканини, виготовленi з стрiчкових або подiбної форми ниток; 5407201100
Полiпропiлен Тканини, виготовленi з стрiчкових або подiбної форми ниток; 5407201900
Полiпропiлен Джгути з синтетичних ниток 5501901000
Полiпропiлен Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння; 5503400000
Полiпропiлен Вiдходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневi пачоси, вiдходи вiд прядiння та обтiпану сировину); 5505107000
Полiпропiлен Волокна штапельнi синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння; 5506909010
Полiпропiлен Шпагат та мотузки для пакування; 5607410000
Полiпропiлен Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi з iнших синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з полiпропiлену; 5703301100
Полiпропiлен Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi з iнших синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з полiпропiлену; 5703301900
Полiпропiлен Гнучкi промiжнi контейнери великої мiсткостi iз стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену; 6305321100
Полiпропiлен Гнучкi промiжнi контейнери великої мiсткостi iз стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену; 6305328100
Полiпропiлен Гнучкi промiжнi контейнери великої мiсткостi iз стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену; 6305328900
Полiпропiлен Мiшки та пакети пакувальнi iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену 6305331000
Полiпропiлен Мiшки та пакети пакувальнi iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену 6305339100
Полiпропiлен Мiшки та пакети пакувальнi iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену 6305339900
Кава "Арабiка", Кава "Робуста" Розчинна кава в первиннiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 10 кг 2101111111
Кава "Арабiка", Кава "Робуста" Розчинна кава в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 10 кг 2101111112
Кава "Арабiка", Кава "Робуста" Екстракти, есенцiї та концентрати кави з вмiстом сухої речовини на основi кави 95 мас.% або бiльше 2101111190
Кава "Арабiка", Кава "Робуста" Екстракти, есенцiї та концентрати 2101111900
Кава "Арабiка", Кава "Робуста" Готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави 2101129200
Кава "Арабiка", Кава "Робуста" Готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави 2101129800
Цукор-сирець Мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом 1702906000
Цукор-сирець Льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю 1704905500
Цукор-сирець Драже та аналогiчнi їм солодощi у виглядi драже 1704906100
Цукор-сирець Карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки 1704907100
Цукор-сирець Iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками 1704907500
Цукор-сирець Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао, одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток) 1704908100
Цукор-сирець Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао 1704909900
Соєвi боби, соєвi боби не генно модифiкованi Соева мука обезжирена 2304000000
Соєвi боби, соєвi боби не генно модифiкованi Соєвi боби для посiву 1201001000
Соєвi боби, соєвi боби не генно модифiкованi Соєвi боби iншi 1201009000
Соєвi боби, соєвi боби не генно модифiкованi Мука iз соевих бобiв 1208100000
Соєвi боби, соєвi боби не генно модифiкованi Соуси соевi 2103100000
Соєвi боби, соєвi боби не генно модифiкованi Пептони та їх похiднi - хiмiчнi з'єднання бiлки соевi 3504000000
Червонi боби (адзукi) квасоля "маленька червона" (адзукi) 0713320000
Шовк-сирець Шовк-сирець (некручений) 5002000000
Шовк-сирець Пряжа шовкова (крiм пряжi з вiдходiв шовку), не розфасована для роздрiбної торгiвлi невибiлена [сурова], мита або вибiлена 5004001000
Шовк-сирець Нитки шовковi 5006001000
Шовк-сирець Кетгут з натурального шовку 5006009000
Кукурудза Борошно кукурудзяне з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.% 1102201000
Кукурудза Борошно кукурудзяне 1102209000
Кукурудза Крупи та крупка з кукурудзи з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.% 1103131000
Кукурудза Крупи та крупка з кукурудзи 1103139000
Кукурудза Гранули з кукурудзи 1103204000
Кукурудза Зерно кукурудзи, плющене або у виглядi пластiвцiв 1104195000
Кукурудза Лущене, рiзане або нерiзане, подрiбнене чи неподрiбнене 1104231000
Кукурудза Зерно кукурудзи обрушене 1104233000
Кукурудза Зерно кукурудзи тiльки подрiбнене 1104239000
Кукурудза Зерно кукурудзи оброблене 1104239900
Кукурудза Крохмаль кукурудзяний 1108120000
Кукурудза Олiя сира для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 1515211000
Кукурудза Олiя сира 1515219000
Кукурудза Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв виготовленi з кукурудзи 1904101000
Кукурудза Готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або iз сумiшей несмажених зернових пластiвцiв iз смаженими зерновими пластiвцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур виготовленi з кукурудзи 1904209100
Кукурудза Кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 2008998500
Кукурудза Макуха-iз зародкiв зерен кукурудзи (корну) 2306700000
Золото Золото у виглядi порошку, яке не використовується для карбування монет 7108110000
Золото Золото (включаючи золото, з покриттям iз платини), яке не використовується для карбування монет в iншому необробленому виглядi 7108120000
Золото Золото (включаючи золото, з покриттям iз платини), яке не використовується для карбування монет у виглядi брускiв, дроту, стрижнiв та профiлiв; пластин; листiв та смужок завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) 7108131000
Золото Золото (включаючи золото, з покриттям iз платини), яке не використовується для карбування монет у виглядi труб, трубок та порожнистих брускiв 7108138010
Золото Золото (включаючи золото, з покриттям iз платини), яке не використовується для карбування монет в iншому напiвобробленому виглядi, iнше 7108138090
Золото Золото (включаючи золото, з покриттям iз платини), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку, яке використовується для карбування монет 7108200000
Срiбло Срiбло у виглядi порошку 7106100000
Срiбло Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини) у необробленому виглядi з вмiстом не менш як 999 частин срiбла на 1000 частин сплаву 7106911000
Срiбло Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у напiвобробленому виглядi з вмiстом не менш як 750 частин срiбла на 1000 частин сплаву 7106922000
Срiбло Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi 7109000000
Платина Платина необроблена або у виглядi порошку 7110110000
Платина Платина, бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) 7110191000
Платина Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку, iнша 7110198000
Паладiй Паладiй необроблений або у виглядi порошку 7110210000
Паладiй Паладiй напiвоброблений 7110290000
Овес Гранули iз зерна зернових культур: гранули з вiвса 1103203000
Овес Крупа i крупка з вiвса 1103194000
Овес Борошно вiвсяне 1102903000
Пшениця Гранули iз зерна зернових культур: гранули з пшеницi 1103206000
Пшениця Борошно з мякої пшеницi 1103111000
Пшениця Борошно з твердої пшеницi 1103119000
Свинина пiсна Свинина свiжа або охолоджена тушi та половини туш свiйських свиней 0203111000
Свинина пiсна Тушi та половини туш 0203119000
Свинина пiсна Окости та їх вiдрубию 0203121100
Свинина пiсна Лопатки та їх вiдруби 0203121900
Свинина пiсна Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi 0203129000
Свинина пiсна Переднiй край та його вiдруби 0203191100
Свинина пiсна Корейка та її вiдруби, необваленi 0203191300
Свинина пiсна Свинина, свiжа, охолоджена свiйських свиней обваленi 0203195500
Свинина пiсна Свинина, свiжа, охолоджена свiйських свиней 0203195900
Свинина пiсна Свинина, свiжа, охолоджена 0203199000
Свинина пiсна Свинина морожена тушi та половини туш свiйських свиней 0203211000
Свинина пiсна Свинина морожена тушi та половини туш 0203219000
Свинина пiсна Свинина морожена окости та їх вiдруби 0203221100
Свинина пiсна Лопатки та їх вiдруби 0203221900
Свинина пiсна Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi 0203229000
Свинина пiсна Переднiй край та його вiдруби 0203291100
Свинина пiсна Корейка та її вiдруби, необваленi 0203291300
Свинина пiсна Свинина морожена свiйських свиней обваленi 0203295500
Свинина пiсна Свинина морожена свiйських свиней 0203295900
Свинина пiсна Свинина морожена 0203299000
Жива велика рогата худоба Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0102101000
Жива велика рогата худоба Корови 0102103000
Жива велика рогата худоба Чистопороднi племiннi тварини 0102109000
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 0102900500
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 0102902100
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг 0102902900
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 0102904100
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг 0102904900
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою понад 300 кг нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) для забою 0102905100
Жива велика рогата худоба Свiйськi види масою понад 300 кг нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0102905900
Жива велика рогата худоба Масою понад 300 кг корови для забою 0102906100
Жива велика рогата худоба Масою понад 300 кг корови 0102906900
Жива велика рогата худоба Масою понад 300 кг для забою 0102907100
Жива велика рогата худоба Масою понад 300 кг 0102907900
Жива велика рогата худоба Велика рогата худоба, жива 0102909000
Пальмове масло Олiя сира для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 1511101000
Пальмове масло Iнша сира олiя 1511109000
Пальмове масло Твердi фракцiї у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 1511901100
Пальмове масло Iншi твердi фракцiї 1511901900
Пальмове масло Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 1511909100
Пальмове масло Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 1511909900
Бавовна Нитки бавовнянi швейнi, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше 5204110000
Бавовна Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi для роздрiбної торгiвл 5204200000
Бавовна Пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 5205120010
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.