УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок ввезення в Україну окремих видiв олiї рослинної у 1998 роцi

     З метою забезпечення внутрiшнiх потреб держави в олiї рослиннiй та додаткових надходжень до бюджету шляхом збiльшення обсягiв її поставок для подальшої переробки i використання на пiдприємствах харчової промисловостi України та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу ХV "Перехiднi положення" Конституцiї України ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Установити, що квоти на преференцiйне ввезення окремих видiв товарiв та iнших предметiв на перiод до одного року встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     2. Установити обсяги ввезення в Україну окремих видiв олiї рослинної у 1998 роцi:

     олiї соняшникової нерафiнованої (код згiдно з ТН ЗЕД 15.12.11.910) - 100 тис. тонн;

     олiї соєвої нерафiнованої (код згiдно з ТН ЗЕД 15.07.10.900) - 20 тис. тонн;

     олiї пальмової та її фракцiй (код згiдно з ТН ЗЕД 15.11, крiм 15.11.10.100, 15.11.90.900) - 15 тис. тони.

     Установити тимчасово, до 1 вересня 1998 року, нульову ставку ввiзного мита на олiю соняшникову нерафiновану (код згiдно з ТН ЗЕД 15.12.11.910), олiю соєву нерафiновану (код згiдно з ТН ЗЕД 15.07.10.900), що ввозяться в Україну в межах обсягiв, установлених частиною першою цiєї статтi.

     3. Вiдстрочити сплату податку на додану вартiсть при ввезеннi в 1998 роцi окремих видiв олiї рослинної, зазначених у статтi 2 цього Указу (далi - олiя рослинна), в межах обсягiв, установлених статтею 2 цього Указу, на строк до 30 календарних днiв, використовуючи вексельну форму оплати.

     4. Заборонити реекспорт олiї рослинної, ввезеної в Україну в межах обсягiв, установлених статтею 2 цього Указу.

     5. Звiльнити вiд обов'язкової сертифiкацiї до 1 вересня 1998 року олiю рослинну, яка ввозиться як сировина для переробки на пiдприємствах, що визначаються Мiнiстерством агропромислового комплексу України.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити у десятиденний строк порядок ввезення та максимальну митну вартiсть олiї рослинної, що ввозиться в Україну вiдповiдно до цього Указу, а також механiзм контролю за її використанням.

     7. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу ХУ "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
8 травня 1998 року
N444/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.