ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) доповнити статтею 271 такого змiсту:

     "Стаття 271. Притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi за заявою юридичної особи

     Якщо дiянням, передбаченим статтями 2351, 2352 або 2353 Кримiнального кодексу України, заподiяно шкоду виключно iнтересам юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, порушення кримiнальної справи здiйснюється за заявою власника (спiввласника) цiєї юридичної особи чи за його згодою. В iнших випадках притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi винної особи здiйснюється на загальних пiдставах";

     2) статтю 98 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Справи, зазначенi у статтi 271 цього Кодексу, порушуються прокурором, слiдчим або органом дiзнання".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     3) у частинi першiй статтi 112 цифри "235" замiнити цифрами "235 - 2355", пiсля цифр "368" доповнити цифрами "3681", а пiсля цифр "369" доповнити цифрами "3691".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 38:

     частину другу доповнити словами "крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначених у частинi третiй цiєї статтi";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення може бути накладено протягом трьох мiсяцiв з дня виявлення, але не пiзнiше одного року з дня його вчинення".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     2) доповнити главою 15-Б такого змiсту:

"Глава 15-Б
КОРУПЦIЙНI АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ

     Стаття 21221. Одержання неправомiрної вигоди

     Одержання особою неправомiрної вигоди для себе чи iншої особи у розмiрi, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно одержаної неправомiрної вигоди матерiального характеру.

     Примiтка. 1. Суб'єктом корупцiйного адмiнiстративного правопорушення у статтях 21221 - 21223, 21227 є особи, визначенi у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 2 Закону України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї".

     2. У статтях 21221 - 21223 пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти визначення, передбачене статтею 1 Закону України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї".

     Стаття 21222. Пiдкуп

     Пропозицiя або надання особi неправомiрної вигоди (безпосередньо для неї чи для iншої особи) у розмiрi, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, у тому числi за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 21223. Незаконне сприяння фiзичним або юридичним особам

     Сприяння особою з використанням посадового становища фiзичним або юридичним особам у здiйсненнi ними господарської дiяльностi, одержаннi субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв, пiльг, укладеннi контрактiв (у тому числi на закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти) з метою одержання за це неправомiрної вигоди, якщо її розмiр не перевищує п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно одержаної неправомiрної вигоди матерiального характеру.

     Стаття 21224. Порушення обмежень щодо заняття пiдприємницькою дiяльнiстю та вимог щодо сумiсництва

     Здiйснення особою безпосередньо або через посередникiв чи iнших осiб пiдприємницької дiяльностi, а так само виконання ним роботи за сумiсництвом (крiм викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час) -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманої винагороди вiд пiдприємницької дiяльностi чи роботи за сумiсництвом.

     Примiтка. Суб'єктом корупцiйного адмiнiстративного правопорушення у статтях 21224, 21225 є особи, визначенi в пунктi 1 частини першої статтi 2 Закону України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї", за винятком народних засiдателiв i присяжних.

     Стаття 21225. Незаконне входження до складу правлiння чи iнших керiвних органiв суб'єктiв господарювання

     Незаконне входження особи безпосередньо або через представника чи пiдставних осiб до складу органу управлiння або наглядової ради пiдприємства чи органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв безпосереднього виконання функцiй з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi, або представництво iнтересiв держави в радi товариства (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарського товариства), якщо iнше не передбачено законом, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 21226. Ненадання iнформацiї або надання недостовiрної чи неповної iнформацiї

     Неправомiрна вiдмова особи у наданнi iнформацiї, несвоєчасне або неповне надання iнформацiї, надання iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi, у разi якщо така iнформацiя пiдлягає наданню на запит фiзичної або юридичної особи вiдповiдно до законiв України "Про iнформацiю" або "Про звернення громадян", -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiяння, вчиненi щодо запитiв правоохоронних органiв, Рахункової палати, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiяння, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, якщо вони були пов'язанi з приховуванням адмiнiстративних правопорушень, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Суб'єктом корупцiйного адмiнiстративного правопорушення у цiй статтi є особи, визначенi в пунктах 1 i 2 частини першої статтi 2 Закону України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї", за винятком народних засiдателiв i присяжних.

     Стаття 21227. Неправомiрне втручання в дiяльнiсть державних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй

     Неправомiрне втручання особи з використанням посадового становища в дiяльнiсть державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування або посадових осiб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 21228. Порушення вимог фiнансового контролю

     Порушення особою встановлених законодавством вимог щодо подачi вiдомостей про доходи та зобов'язання фiнансового характеру -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неподання або несвоєчасне подання вiдомостей про вiдкриття валютного рахунку в установi банку-нерезидента -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Суб'єктом корупцiйного адмiнiстративного правопорушення у статтях 21228, 21230 - 21233 є особи, визначенi в пунктах 1 i 2 частини першої статтi 2 Закону України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї".

     Стаття 21229. Невжиття заходiв щодо запобiгання та протидiї корупцiї

     Невжиття заходiв щодо запобiгання та протидiї корупцiї уповноваженими на це особами -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 21230. Порушення встановленого законодавством порядку фiнансування полiтичних партiй та виборчих кампанiй в органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування

     Порушення особою встановленого законодавством порядку фiнансування полiтичних партiй та виборчих кампанiй в органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 21231. Незаконне використання iнформацiї, що стала вiдома у зв'язку з виконанням посадових повноважень

     Незаконне використання особою iнформацiї, що стала вiдома у зв'язку з виконанням посадових повноважень, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 21232. Незаконне одержання подарунка (дарунка)

     Одержання особою особистого подарунка (дарунка) на порушення вимог закону -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого подарунка (дарунка).

     Стаття 21233. Порушення вимог щодо декларування особистих iнтересiв

     Неподання особою у випадках, передбачених законодавством, вiдомостей про наявнiсть особистих iнтересiв чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею своїх посадових обов'язкiв, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) у статтi 221 цифри "2122 - 21220" замiнити цифрами "2122 - 21233";

     4) у частинi першiй статтi 255:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому цифри "21220" замiнити цифрами "21220 - 21233";

     в абзацi "органiв Служби безпеки України (стаття 164 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає ця Служба), статтi 1955, 2122 (крiм пункту 9 частини першої), 2125 i 2126)" пiсля цифр "2126" доповнити цифрами "21221 - 21233";

     пункт 8 пiсля цифр "18511" доповнити цифрами "21221 - 21233";

     5) статтю 257 доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "Протокол про вчинення корупцiйного адмiнiстративного правопорушення разом з iншими матерiалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до мiсцевого загального суду за мiсцем вчинення корупцiйного правопорушення.

     Особа, що склала протокол про вчинення корупцiйного адмiнiстративного правопорушення, одночасно з надiсланням його до суду надсилає органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, керiвниковi пiдприємства, установи чи органiзацiї, де працює особа, яка притягається до вiдповiдальностi, повiдомлення про складення протоколу iз зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";

     6) у першому реченнi частини другої статтi 268 слово i цифри "i 187" замiнити цифрами "187, 21221 - 21233";

     7) статтю 277 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Строк розгляду адмiнiстративних справ про корупцiйнi дiяння зупиняється судом, у разi якщо особа, щодо якої складено протокол про корупцiйне адмiнiстративне правопорушення, умисно ухиляється вiд явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у вiдрядженнi чи на лiкуваннi, у вiдпустцi тощо)";

     8) доповнити статтею 2771 такого змiсту:

     "Стаття 2771. Повiдомлення про розгляд справи

     Повiстка особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, вручається не пiзнiш як за три доби до дня розгляду справи в судi, в якiй зазначаються дата i мiсце розгляду справи.

     Iншi особи, якi беруть участь у провадженнi у справi про адмiнiстративнi правопорушення, повiдомляються про день розгляду справи в той же строк";

     9) статтю 285 доповнити частиною такого змiсту:

     "Постанова суду про накладення адмiнiстративного стягнення за корупцiйне адмiнiстративне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється вiдповiдному органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, керiвниковi пiдприємства, установи чи органiзацiї, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирiшення питання про притягнення особи до дисциплiнарної вiдповiдальностi, усунення згiдно iз законодавством вiд виконання нею функцiй держави, якщо iнше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення".

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 18 доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "3. Службовими особами є особи, якi постiйно, тимчасово чи за спецiальним повноваженням здiйснюють функцiї представникiв влади чи мiсцевого самоврядування, а також обiймають постiйно чи тимчасово в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах чи органiзацiях незалежно вiд форми власностi посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських функцiй або виконують такi функцiї за спецiальним повноваженням, яким особа надiляється повноважним органом державної влади, мiсцевого самоврядування, центральним органом державного управлiння iз спецiальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, судом або законом.

     4. Службовими особами також визнаються посадовi особи iноземних держав (особи, якi обiймають посади в законодавчому, виконавчому, адмiнiстративному або судовому органi iноземної держави, а також будь-якi особи, якi здiйснюють функцiї держави для iноземної держави, зокрема для державного органу або державного пiдприємства), а також посадовi особи мiжнародних органiзацiй (працiвники мiжнародної органiзацiї чи iншi особи, уповноваженi такою органiзацiєю дiяти вiд її iменi)";

     2) Особливу частину доповнити роздiлом VII-А такого змiсту:

"Роздiл VII-А
ЗЛОЧИНИ У СФЕРI СЛУЖБОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА ПРОФЕСIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛIЧНИХ ПОСЛУГ

     Стаття 2351. Зловживання повноваженнями

     1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб, використання службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, своїх повноважень всупереч iнтересам цiєї юридичної особи, якщо це завдало iстотної шкоди охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, юридичних осiб, iнтересам суспiльства чи держави, -

     карається штрафом вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

     2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається штрафом вiд чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. 1. У статтях 2351, 2353 - 2355, 3681, 3691 цього Кодексу пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги матерiального або нематерiального характеру, що їх обiцяють, пропонують, надають або отримують безоплатно чи за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову, без законних на те пiдстав.

     2. Iстотною шкодою у статтях 2351 - 2353 цього Кодексу, якщо вона полягає в заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     3. Тяжкими наслiдками у статтях 2351 - 2353 цього Кодексу, якщо вони полягають у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважаються такi наслiдки, якi у двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     Стаття 2352. Перевищення повноважень

     1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права дiй, якi явно виходять за межi наданих повноважень, якщо вони заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, юридичних осiб, iнтересам суспiльства чи держави, -

     карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Стаття 2353. Зловживання повноваженнями особами, якi надають публiчнi послуги

     1. Використання своїх повноважень аудитором, нотарiусом, експертом, оцiнювачем, третейським суддею або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, а також незалежним посередником чи членом трудового арбiтражу при розглядi колективних трудових спорiв всупереч своїм повноваженням з метою отримання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб або з метою заподiяння шкоди охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, юридичних осiб, iнтересам суспiльства чи держави, якщо цi дiї заподiяли iстотну шкоду, -

     карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Те саме дiяння, вчинене стосовно неповнолiтньої чи недiєздатної особи, особи похилого вiку або повторно, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.

     Стаття 2354. Комерцiйний пiдкуп

     1. Пропозицiя, надання або передача службовiй особi юридичної особи приватного права неправомiрної вигоди за вчинення дiй чи бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто надає чи передає такi вигоди, або в iнтересах третiх осiб -

     караються штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи органiзованою групою, -

     караються штрафом вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв.

     3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомiрної вигоди за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто передає чи надає такi вигоди, або в iнтересах третiх осiб -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

     4. Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, або поєднане з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання неправомiрної вигоди або якщо пiсля пропозицiї, надання чи передачi неправомiрної вигоди вона добровiльно заявила про те, що сталося, до порушення кримiнальної справи щодо неї органу, надiленому законом правом порушувати кримiнальну справу.

     Примiтка. 1. Повторним у статтях 2354 та 2355 визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчиняла будь-який iз злочинiв, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.

     2. Вимаганням згiдно з частиною четвертою статей 2354 та 2355 цього Кодексу визнається вимога надання, передачi неправомiрної вигоди з погрозою вчинення дiй або бездiяльностi з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомiрну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлiнськi функцiї в юридичнiй особi приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомiрну вигоду з метою запобiгання шкiдливим наслiдкам щодо своїх прав i законних iнтересiв.

     Стаття 2355. Пiдкуп особи, яка надає публiчнi послуги

     1. Пропозицiя, надання, передача аудитору, нотарiусу, експерту, оцiнювачу, третейському суддi або iншiй особi, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, а також незалежному посереднику чи члену трудового арбiтражу при розглядi колективних трудових спорiв неправомiрної вигоди за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах особи, яка пропонує, надає чи передає такi вигоди, або в iнтересах третiх осiб -

     караються штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи органiзованою групою, -

     караються штрафом вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     3. Одержання аудитором, нотарiусом, експертом, оцiнювачем, третейським суддею або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, а також незалежним посередником чи арбiтром при розглядi колективних трудових спорiв неправомiрної вигоди за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах особи, яка їх надає чи передає, -

     карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     4. Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, або поєднане з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання неправомiрної вигоди або якщо пiсля пропозицiї, надання чи передачi неправомiрної вигоди вона добровiльно заявила про те, що сталося, до порушення кримiнальної справи щодо неї органу, надiленому законом правом порушувати кримiнальну справу";

     3) у статтi 353:

     в абзацi першому слово "Самовiльне" замiнити цифрою i словом "1. Самовiльне";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвiдчення працiвника правоохоронного органу,

     карається обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     4) статтю 358 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 358. Пiдроблення документiв, печаток, штампiв та бланкiв, а також збут чи використання пiдроблених документiв, печаток, штампiв

     1. Складання чи видача працiвником юридичної особи будь-якої форми власностi, який не є службовою особою, приватним пiдприємцем, аудитором, експертом, оцiнювачем, адвокатом або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, завiдомо пiдроблених офiцiйних документiв, якi посвiдчують певнi факти, що мають юридичне значення або надають певнi права чи звiльняють вiд обов'язкiв, пiдроблення з метою використання або збуту посвiдчень, iнших офiцiйних документiв, якi складенi у визначенiй законом формi та мiстять передбаченi законом реквiзити, а також виготовлення пiдроблених офiцiйних печаток, штампiв чи бланкiв з метою їх збуту або їх збут чи збут завiдомо пiдроблених офiцiйних документiв, у тому числi особистих документiв особи, -

     караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

     3. Використання завiдомо пiдробленого документа -

     карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     Примiтка. Пiд офiцiйним документом у цiй статтi та статтях 357 i 366 цього Кодексу слiд розумiти документи, що мiстять зафiксовану на будь-яких матерiальних носiях iнформацiю, яка пiдтверджує чи посвiдчує певнi подiї, явища або факти, якi породили чи здатнi породити наслiдки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчiй дiяльностi, що складаються, видаються чи посвiдчуються повноважними (компетентними) особами органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осiб незалежно вiд форми власностi та органiзацiйно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числi самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професiйною чи службовою дiяльнiстю складати, видавати чи посвiдчувати певнi види документiв, що складенi з дотриманням визначених законом форм та мiстять передбаченi законом реквiзити";

     5) у статтi 364:

     абзац другий частини першої доповнити словами "та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     абзац другий частини другої доповнити словами "та зi штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     пункти 1 та 2 примiтки викласти в такiй редакцiї:

     "1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 3681, 369 цього Кодексу є особи, якi постiйно, тимчасово чи за спецiальним повноваженням здiйснюють функцiї представникiв влади чи мiсцевого самоврядування, а також обiймають постiйно чи тимчасово в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, на державних чи комунальних унiтарних пiдприємствах, в установах чи органiзацiях посади, пов'язанi iз виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських функцiй або виконують такi функцiї за спецiальним повноваженням, яким особа надiляється повноважним органом державної влади, мiсцевого самоврядування, центральним органом державного управлiння iз спецiальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою пiдприємства, установи, органiзацiї, судом або законом.

     2. Службовими особами також визнаються посадовi особи iноземних держав (особи, якi обiймають посади в законодавчому, виконавчому, адмiнiстративному або судовому органi iноземної держави, а також iншi особи, якi здiйснюють функцiї держави для iноземної держави, зокрема для державного органу або державного пiдприємства), а також посадовi особи мiжнародних органiзацiй (працiвники мiжнародної органiзацiї чи iншi особи, уповноваженi такою органiзацiєю дiяти вiд її iменi)";

     6) у статтi 365:

     абзац другий частини першої доповнити словами "та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слова "насильством" доповнити словами "або погрозою застосування насильства", а пiсля слiв "застосуванням зброї" - словами "чи спецiальних засобiв";

     абзац другий доповнити словами "та зi штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     абзац другий частини третьої доповнити словами "та зi штрафом вiд семисот п'ятдесяти до тисячi п'ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     7) у статтi 366:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Складання, видача службовою особою завiдомо неправдивих офiцiйних документiв, внесення до офiцiйних документiв завiдомо неправдивих вiдомостей, iнше пiдроблення офiцiйних документiв";

     в абзацi другому слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "до двохсот п'ятдесяти";

     абзац другий частини другої доповнити словами "та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     8) у статтi 367:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до двохсот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти";

     9) пункт 3 примiтки до статтi 368 доповнити словами та цифрами "або статтями 2354 чи 2355 цього Кодексу";

     10) доповнити статтею 3681 такого змiсту:

     "Стаття 3681. Незаконне збагачення

     1. Одержання службовою особою неправомiрної вигоди або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) -

     карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомiрна вигода у значних розмiрах, -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомiрна вигода у великих розмiрах, -

     карається обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     4. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомiрна вигода в особливо великих розмiрах, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Незаконним збагаченням у значному розмiрi вважається таке, що перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, у великому розмiрi - таке, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, в особливо великому розмiрi - таке, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     11) статтю 369 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 369. Пропозицiя або давання хабара

     1. Пропозицiя хабара -

     карається штрафом вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Давання хабара -

     карається штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     3. Давання хабара, вчинене повторно, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв iз штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та з конфiскацiєю майна або без такої.

     4. Давання хабара службовiй особi, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб -

     карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     5. Давання хабара службовiй особi, яка займає особливо вiдповiдальне становище, або органiзованою групою осiб чи її учасником -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання хабара або якщо пiсля давання хабара вона добровiльно заявила про те, що сталося, до порушення кримiнальної справи щодо неї органу, надiленому законом правом порушувати кримiнальну справу.

     Примiтка. 1. Повторним у цiй статтi визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила цей злочин, або злочин, передбачений статтями 2354 чи 2355 цього Кодексу";

     12) доповнити статтею 3691 такого змiсту:

     "Стаття 3691. Зловживання впливом

     1. Пропозицiя або надання неправомiрної вигоди особi, яка пропонує чи обiцяє (погоджується) за такi вигоди вплинути на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, -

     караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     2. Одержання неправомiрної вигоди за вплив на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, або пропозицiя здiйснити вплив за надання такої вигоди -

     карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     3. Одержання неправомiрної вигоди за вплив на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Особами, уповноваженими на виконання функцiй держави, є особи, визначенi в пунктах 1 та 2 статтi 2 Закону України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї";

     13) у статтi 370:

     в абзацi другому частини першої слова "або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв" замiнити словами "або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     абзац другий частини другої доповнити словами "та зi штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування i вводиться в дiю з 1 сiчня 2010 року.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
11 червня 2009 року
N 1508-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.