УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Бiлорусь про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України та уряд Республiки Бiлорусь, далi - Сторони,

     прагнучи до розвитку i змiцнення дружнiх вiдносин мiж двома народами вiдповiдно до положень Договору про дружбу, добросусiдство i спiвробiтництво мiж Україною i Республiкою Бiлорусь вiд 17 липня 1995 року,

     впевненi в тому, що спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв має важливе значення для пiдвищення рiвня добробуту i безпеки громадян держав Сторiн,

     керуючись необхiднiстю забезпечення захисту громадян держав Сторiн,

     беручи до уваги можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй, наслiдки яких не можуть бути лiквiдованi силами i засобами держави однiєї iз Сторiн,

     враховуючи можливiсть транскордонного впливу надзвичайних ситуацiй, що потребують здiйснення узгоджених дiй держав Сторiн,

     вiдмiчаючи роль Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, iнших мiжнародних органiзацiй в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв,

     погодились про таке:

Стаття 1
Визначення

     У цiй Угодi використовуються такi основнi поняття:

     Сторона, яка запитує - Сторона, яка звертається до iншої Сторони з проханням про направлення груп з надання допомоги, оснащення i матерiалiв забезпечення;

     Сторона, яка надає - Сторона, яка задовольняє прохання iншої Сторони про направлення груп з надання допомоги, оснащення i матерiалiв забезпечення;

     група з надання допомоги - органiзована група фахiвцiв Сторони, яка надає (у тому числi вiйськовослужбовцi вiйськ цивiльної оборони), призначена для надання допомоги i забезпечена необхiдним оснащенням;

     надзвичайна ситуацiя - обстановка на певнiй територiї, що склалася в результатi промислової аварiї, катастрофи, стихiйного або iншого лиха, що завдали шкоду здоров'ю людинi або довкiллю, викликали або можуть викликати людськi жертви, значнi матерiальнi збитки та порушення умов життєдiяльностi людей.

     попередження надзвичайних ситуацiй - комплекс заходiв, якi проводяться завчасно i спрямованi на максимально можливе зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацiй, а також на збереження здоров'я людей, зниження розмiрiв шкоди довкiллю та матерiальних збиткiв у випадку їх виникнення;

     лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - аварiйно-рятувальнi та iншi невiдкладнi роботи, якi проводяться при виникненнi надзвичайних ситуацiй та спрямованi на рятування життя i збереження здоров'я людей, зниження розмiрiв шкоди довкiллю та матерiальних збиткiв, а також на локалiзацiю зон надзвичайних ситуацiй;

     зона надзвичайних ситуацiй - територiя, на якiй виникла надзвичайна ситуацiя;

     аварiйно-рятувальнi роботи - дiї щодо рятування людей, матерiальних i культурних цiнностей, захисту довкiлля в зонi надзвичайної ситуацiї, локалiзацiї надзвичайної ситуацiї та подавлення або доведення до мiнiмально можливого рiвня характерних для неї небезпечних чинникiв;

     оснащення - матерiали, технiчнi та транспортнi засоби (включаючи авiацiйне обладнання), спорядження групи з надання допомоги i особисте спорядження членiв групи, предмети побуту, продукти харчування, медичнi препарати та обладнання, необхiднi для життєзабезпечення групи на перiод проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт;

     матерiали забезпечення - матерiальнi засоби, призначенi для безоплатного розподiлу серед населення, що постраждало в результатi надзвичайної ситуацiї.

Стаття 2
Компетентнi органи

     Сторони для реалiзацiї цiєї Угоди визначають компетентнi органи:

     вiд Української Сторони - Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     вiд Бiлоруської Сторони - Мiнiстерство з надзвичайних ситуацiй Республiки Бiлорусь.

     У випадку призначення iншого компетентного органу Сторони письмово повiдомляють одна одну про це по дипломатичних каналах.

Стаття 3
Напрямки i форми спiвробiтництва

     Спiвробiтництво в рамках цiєї Угоди передбачає:

     взаємодiю Сторiн при прогнозуваннi, оцiнцi наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, здiйсненнi заходiв щодо їхнього попередження;

     надання взаємної допомоги при лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй;

     надання взаємної допомоги в оснащеннi груп з надання допомоги технiкою та спорядженням;

     пiдготовку фахiвцiв у навчальних закладах держави iншої Сторони, обмiн стажерами, викладачами, вченими i фахiвцями;

     обмiн досвiдом в органiзацiї пiдготовки населення до дiй в умовах надзвичайних ситуацiй;

     спiльне планування, розробку i здiйснення науково-дослiдних проектiв, обмiн науково-технiчною лiтературою i результатами дослiдних робiт;

     обмiн iнформацiєю, перiодичними друкованими виданнями, методичною та iншою лiтературою, вiдео- та фотоматерiалами, а також технологiями;

     проведення спiльних конференцiй, семiнарiв, робочих нарад, навчань i тренувань;

     iншi види дiяльностi в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв, якi можуть бути узгодженi компетентними органами.

Стаття 4
Спiвробiтництво мiж юридичними особами

     Сторони можуть, у разi визнання доцiльностi, заохочувати спiвробiтництво мiж державними установами, iншими нiж тi, що визначенi компетентними органами вiдповiдно до цiєї Угоди, а також iншими заiнтересованими юридичними особами, якi здiйснюють дiяльнiсть щодо попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв.

Стаття 5
Спiльна комiсiя

     Для здiйснення заходiв щодо виконання положень цiєї Угоди компетентнi органи у разi необхiдностi засновують Спiльну комiсiю з питань спiвробiтництва в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв (далi - Спiльна комiсiя) та визначають її склад, функцiї i порядок роботи.

Стаття 6
Умови прийому представникiв

     Умови прийому представникiв iншої Сторони для участi в дiяльностi, яка передбачена цiєю Угодою, i не пов'язана безпосередньо з наданням допомоги iз лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, обговорюються Сторонами окремо в кожному конкретному випадку.

Стаття 7
Надання допомоги

     Допомога надається на пiдставi запиту, у якому Сторона, яка запитує, надає iнформацiю про характер надзвичайної ситуацiї, яка склалась, зазначає вид та обсяг необхiдної допомоги.

     Сторона, яка надає, в якомога короткий термiн розглядає звернення Сторони, яка запитує, та iнформує її про можливостi, обсяг та умови надання допомоги. 

     Керiвництво аварiйно-рятувальними та iншими невiдкладними роботами в зонi надзвичайної ситуацiї здiйснюється компетентним органом Сторони, яка запитує, через керiвникiв груп з надання допомоги, а в зонi надзвичайної ситуацiї, що охоплює територiї держав обох Сторiн, компетентними органами обох Сторiн спiльно.

     Пiсля закiнчення робiт з надання допомоги компетентний орган Сторони, яка надає, направляє компетентному органу Сторони, яка запитує, доповiдь про проведенi роботи.

     Компетентний орган Сторони, яка запитує, направляє компетентному органу Сторони, яка надає, пiдсумкову доповiдь, яка мiстить характеристику надзвичайної ситуацiї, iнформацiю про вид, обсяг отриманої допомоги та результати проведених робiт.

Стаття 8
Види допомоги

     Допомога в лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй надається шляхом направлення груп з надання допомоги, матерiалiв забезпечення або в iншiй формi, що запитується.

     Групи з надання допомоги використовуються для виконання аварiйно-рятувальних робiт у зонi надзвичайної ситуацiї.

     Сторона, яка запитує, iнформує керiвникiв груп з надання допомоги Сторони, яка надає, про обстановку, що склалася в зонi надзвичайної ситуацiї та на конкретних дiлянках робiт, i, за необхiднiстю, забезпечує цi групи перекладачами i засобами зв'язку, а також надає охорону, безкоштовне медичне обслуговування i здiйснює координацiю їхнiх дiй.

     Оснащення груп з подання допомоги повинно бути достатнiм для ведення автономних дiй в зонi надзвичайної ситуацiї протягом 72 годин. Пiсля закiнчення запасiв, Сторона, яка запитує, забезпечує зазначенi групи необхiдними засобами для їхньої подальшої роботи.

Стаття 9
Умови перетинання державного кордону групами з надання допомоги та режим їхнього перебування на територiї держави Сторони, яка запитує

     Групи з надання допомоги перетинають державний кордон в пунктах пропуску через державний кордон, а в необхiдних випадках за узгодженням Сторiн поза пунктiв пропуску, на пiдставi Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про пункти пропуску вiд 17 грудня 1992 року або укладеної замiсть неї.

     Члени груп з надання допомоги на перiод проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт з лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї знаходяться на територiї держави Сторони, яка запитує, без вiз та дозволiв на перебування.

     З метою оперативностi в наданнi допомоги Сторони забезпечують прискорене здiйснення встановлених нацiональним законодавством формальностей при перетинi групами з надання допомоги державного кордону.

     Керiвник групи з надання допомоги пред'являє в пунктi пропуску через державний кордон засвiдчений компетентними органами Сторони, яка надає, iменний список на групу, перелiк оснащення i матерiалiв забезпечення з зазначенням мети прибуття групи з надання допомоги на територiю Сторони, яка запитує, та документ, виданий компетентним органом Сторони, яка надає, що пiдтверджує його повноваження. Порядок пропуску через кордон кiнологiчних груп та їхнє перебування на територiї держави Сторони, яка запитує, визначається вiдповiдно до карантинних правил держави Сторони, яка запитує.

     Члени груп з надання допомоги пiд час їхнього перебування на територiї держави Сторони, яка запитує, зобов'язанi дотримуватися законодавства цiєї держави. При цьому вони знаходяться пiд юрисдикцiєю держави Сторони, яка надає, в частинi трудового законодавства. На вiйськовий персонал, що входить до складу групи з надання допомоги України, поширюється дiя законодавства України, яким регулюється статус вiйськовослужбовця, у частинi трудових правовiдносин i соцiально-економiчних гарантiй.

     Пересування груп з надання допомоги, перевезення їхнього оснащення i матерiалiв забезпечення здiйснюються автомобiльним, залiзничним, водним або повiтряним транспортом.

     Порядок використання зазначених видiв транспорту визначається компетентними органами за узгодженням з вiдповiдними державними органами.

Стаття 10
Ввезення та вивезення оснащення i матерiалiв забезпечення для надання допомоги в лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй

     Митне оформлення оснащення та матерiалiв забезпечення, що ввозяться на територiю держави Сторони, що запитує, i вивозяться з територiї держави Сторони, що надає, для надання допомоги в лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства Сторiн в прiоритетному порядку без обкладення податками та без стягнення будь-яких зборiв та митних платежiв на пiдставi повiдомлень, якi видаються компетентними органами, в яких зазначається склад груп з надання допомоги, перелiк оснащення i матерiалiв забезпечення, що ввозяться або вивозяться.

     Групам з надання допомоги забороняється перевозити будь-якi товари, крiм оснащення i матерiалiв забезпечення.

     Пiсля закiнчення робiт з надання допомоги ввезене оснащення пiдлягає вивозу з територiї держави Сторони, що запитує.

     Якщо за особливих обставин неможливо вивезти оснащення, воно може бути безоплатно передано як допомога компетентному органу Сторони, яка запитує, на узгоджених умовах. У цьому випадку необхiдно повiдомити компетентний i митний органи Сторони, яка запитує, зазначивши види, походження, кiлькiсть та мiсцезнаходження оснащення, яке передається.

     У разi необхiдностi надання постраждалим невiдкладної медичної допомоги на територiю держави Сторони, яка запитує, вiдповiдно до чинного законодавства цiєї держави, може бути ввезена необхiдна кiлькiсть медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини. У цьому випадку керiвник групи з надання допомоги пред'являє митним органам Сторони, яка надає, та Сторони, яка запитує, декларацiю про наявнiсть медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, iз зазначенням їх номенклатури i кiлькостi.

     Зазначенi медичнi препарати не пiдлягають передачi Сторонi, яка запитує, i використовуються виключно квалiфiкованим медичним персоналом пiд контролем представникiв Сторони, яка запитує.

     Невикористанi медичнi препарати, що мiстять наркотичнi речовини, пiдлягають вивозу пiд митним контролем Сторони, яка запитує, на пiдставi документiв, якi пiдтверджують номенклатуру i кiлькiсть цих препаратiв.

     На використанi медичнi препарати, що мiстить наркотичнi речовини, митним органам Сторони, яка запитує, подається акт про їх використання, пiдписаний керiвником i лiкарем групи з надання допомоги та завiрений представником компетентного органу Сторони, яка запитує.

Стаття 11
Використання повiтряних суден

     Компетентний орган Сторони, яка надає, повiдомляє компетентному органу Сторони, яка запитує, про рiшення використовувати для надання допомоги повiтрянi судна iз зазначенням їх типу й пiзнавальних знакiв, маршруту, кiлькостi членiв екiпажу i пасажирiв, характеру вантажу, мiсця i часу зльоту i посадки.

     Сторона, яка запитує, дозволяє полiт у певний пункт на територiї своєї держави.

     Польоти здiйснюються вiдповiдно до правил, встановлених Мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї (ICAO) i державою кожної iз Сторiн.

Стаття 12
Вiдшкодування витрат

     Сторона, яка запитує, вiдшкодовує Сторонi, яка надає, витрати, пов'язанi з наданням допомоги, якщо Сторони не домовились про iнше.

     Сторона, яка запитує, може в будь-який момент скасувати своє прохання про надання її допомоги. У цьому випадку Сторона, яка надає, має право одержати вiдшкодування понесених нею витрат.

     Якщо Сторони не домовились про iнше, витрати вiдшкодовуються Стороною, яка запитує, негайно пiсля того, як надiйшла вимога про це вiд Сторони, яка надає.

     Сторона, яка надає, здiйснює страхування членiв груп з надання допомоги. Витрати по страхуванню включаються в загальнi витрати з надання допомоги.

     Сторона, яка надає, звiльняється вiд оплати за пролiт, посадку, стоянку на аеродромi та злiт з нього повiтряних суден, а також вiд оплати за аеронавiгацiйне обслуговування.

     Питання про вiдшкодування витрат за паливо та технiчне обслуговування повiтряних суден Сторони, яка надає, буде вирiшуватися окремо в кожному конкретному випадку за домовленiстю Сторiн.

Стаття 13
Вiдшкодування шкоди

     Сторона, яка запитує, не пред'являє звинувачень Сторонi, яка надає, у разi загибелi людей або отримання ними калiцтва, псування або знищення власностi або заподiяння шкоди довкiллю на територiї її держави та виплачує Сторонi, яка надає, компенсацiю у разi загибелi або калiцтва членiв груп з надання допомоги, а також у разi знищення або заподiяння шкоди обладнанню та iншiй власностi, якщо така шкода заподiяна в ходi виконання завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди. Розмiри компенсацiї обговорюються окремо у кожному конкретному випадку.

     Якщо член групи з надання допомоги Сторони, яка надає, при виконання завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди на територiї держави Сторони, яка запитує, заподiє шкоду її юридичнiй або фiзичнiй особi, то збитки вiдшкодовує Сторона, яка запитує, вiдповiдно до її нацiонального законодавства.

     Сторона, яка запитує, має право подати регресний позов до суду з приводу компенсацiї, виплаченої нею вiдповiдно до цiєї статтi, до члена групи з надання допомоги Сторони, яка надає, з вини якого завдано шкоду.

Стаття 14
Використання iнформацiї

     Iнформацiя, отримана в результатi дiяльностi, що здiйснюється в рамках цiєї Угоди, за винятком iнформацiї, що не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до законодавства держав Сторiн, публiкується i використовується на основi звичайної практики i розпоряджень кожної iз Сторiн, якщо iнше не було узгоджено письмово компетентними органами.

     Доповiдi, що зазначенi у статтi 7 цiєї Угоди, не пiдлягають розголошенню, якщо iнше не узгоджено письмово компетентними органами

Стаття 15
Вiдношення до iнших мiжнародних договорiв

     Ця Угода не зачiпає прав i зобов'язань Сторiн щодо iнших мiжнародних договорiв, учасницями яких вони є.

Стаття 16
Вирiшення спiрних питань

     Спiрнi питання щодо тлумачення i застосування цiєї Угоди будуть вирiшуватися шляхом переговорiв мiж сторонами.

Стаття 17
Змiни i доповнення до Угоди

     За взаємною домовленiстю Сторони можуть вносити до цiєї Угоди необхiднi змiни i доповнення, якi оформлюються протоколами i є невiд'ємною частиною цiєї Угоди

Стаття 18
Заключнi положення

     Ця Угода укладається на невизначений термiн i набирає чинностi вiд дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     Кожна iз Сторiн може денонсувати цю Угоду.

     Дiя цiєї Угоди втрачає чиннiсть через 6 мiсяцiв вiд дати отримання одного iз Сторiн письмового повiдомлення про припинення її дiї.

     Припинення дiї цiєї Угоди не буде торкатися дiяльностi, яка здiйснюється вiдповiдно до неї, розпочатої, але не завершеної до припинення її дiї, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     Вчинено в м. Мiнську 7 липня 2000 року в двох примiрниках, кожний українською та росiйською мовами, причому всi тексти є автентичними.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Бiлорусь
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.