ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пункту 1 роздiлу XI "Прикiнцевi положення" Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" щодо реалiзацiї на агропродовольчих ринках продукцiї домашнього виробництва та подвiрного забою

     Верховна Рада України постановляє:

     I. У пунктi 1 роздiлу XI "Прикiнцевi положення" Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) цифри "2010" замiнити цифрами "2015".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний термiн розробити та затвердити державну програму утворення та вiдкриття пунктiв закупiвлi молока та боєнь (забiйно-санiтарних пунктiв) тварин, що утримуються в господарствах населення;

     щорiчно при розробцi проекту державного бюджету на вiдповiдний рiк передбачати фiнансування заходiв державної програми утворення та вiдкриття пунктiв закупiвлi молока та боєнь (забiйно-санiтарних пунктiв) тварин, що утримуються в господарствах населення.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
22 жовтня 2009 року
N 1665-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.